Vraag 2: Bent u van mening dat de afspraken destijds door wethouder Geluk wel of niet helder zijn geformuleerd?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraag 2: Bent u van mening dat de afspraken destijds door wethouder Geluk wel of niet helder zijn geformuleerd?"

Transcriptie

1 Rotterdam, 8 februari Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden de heer R. Buijt en mevrouw drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over baby s probleemgezinnen die zijn overleden ondanks eerdere afspraken. Aan de Gemeenteraad. Op 28 december stelden de raadsleden de heer R. Buijt en mevrouw drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) ons schriftelijke vragen over baby s probleemgezinnen die zijn overleden ondanks eerdere afspraken. Inleidend wordt gesteld: Naar aanleiding van de in 2007 overleden baby Talysa werden in januari 2009 afspraken gemaakt tussen Bureau Jeugdzorg Rotterdam en de Raad voor de Kinderbescherming. Uit het rapport van Inspectie jeugdzorg is gebleken dat in 2009 opnieuw baby s uit probleemgezinnen zijn overleden. Leefbaar Rotterdam vindt de dood van de drie baby s onacceptabel. Tijdens het aangevraagde spoeddebat door Leefbaar Rotterdam inzake de drie overleden baby s uit probleemgezinnen op 16 december 2010 zijn de gestelde vragen niet of nauwelijks beantwoord. Alvorens over te gaan op de beantwoording van de vragen, willen wij opmerken dat de meeste vragen reeds aan de orde zijn geweest in de raadsvergadering van 16 december Derhalve zullen wij volledigheidshalve diverse malen naar de mondelinge beantwoording van de vragen door wethouder Onderwijs, Jeugd en Gezin (OJG) in dat debat wijzen. Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording: Vraag 1: Kunt u uitleggen waarom er zoveel ruis bestaat tussen de intenties van de gemeenteraad en het college en de daadwerkelijke uitvoering in de praktijk? Vraag 2: Bent u van mening dat de afspraken destijds door wethouder Geluk wel of niet helder zijn geformuleerd? Vraag 3: Kunt u beamen dat er blijkbaar onvoldoende getoetst is op het naleven van de gemaakte afspraken door het college? Zo nee, leg uit wat uw voorgangers wethouders Lamers en Geluk gedaan hebben om dit wel te toetsen. De gemeenteraad en het college wensen de veiligheid van (ongeboren) baby s in een gezin, waarvan andere kinderen al onder de werking van een beschermingsmaatregel vallen, te waarborgen. Dit is begin 2009 vertaald in afspraken tussen Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam (hierna BJZ) en de Raad voor de Kinderbescherming, raadsregio Rotterdam (hierna RvdK). In het raadsdebat van 16 december 2010 heeft de wethouder OJG aangegeven dat er geen misverstand over kan bestaan hoe omgegaan moet worden met een (ongeboren) kind met zusjes en broertjes die onder de werking van een beschermingsmaatregel Behandelaar: C. Scheidel, raadsstuk pagina 1

2 vallen: er dient altijd een melding gedaan te worden door BJZ aan de RvdK. Deze afspraak was in de subsidiebeschikking van BJZ 2009 vastgelegd. BJZ heeft voor de zomer van 2009 laten weten dat deze werkwijze was geïmplementeerd. Zoals de wethouder OJG tijdens het debat heeft betoogd, heeft de Jeugdconsul half 2009 geconstateerd dat ten aanzien van de uitvoering van de begin 2009 gemaakte afspraken, het nog geen vanzelfsprekendheid is dat BJZ en de RvdK elkaar vinden. De Jeugdconsul heeft toen partijen actief benaderd om te komen tot een sluitende aanpak van BJZ en de RvdK. Dit is in de halfjaarrapportage 2009 van de Jeugdconsul gemeld. Eind 2009 heeft toenmalig wethouder JGOS de Jeugdconsul de opdracht gegeven onderzoek te doen naar het functioneren van de jeugdketen rondom het overlijden van drie baby s in Begin 2010 hebben de BJZ en de RvdK de wijze van melding gewijzigd om de informatieoverdracht te verbeteren. Vanaf 1 maart 2010 meldt BJZ niet meer via het Casus Overleg Beter Beschermd, maar rechtstreeks aan de RvdK. In het debat van 16 december 2010 heeft wethouder OJG gemeld dat er ten aanzien van de drie overleden baby s wel sprake is geweest van een melding door BJZ aan de RvdK. Twee van deze baby s vallen onder de werking van de gemaakte afspraak zoals hierboven aangehaald. In tegenstelling tot de intentie achter de gemaakte afspraken hebben evenwel in 2009 en 2010 niet alle meldingen van BJZ tot een onderzoek door de RvdK geleid. Ook is het proces van onderzoek en het daarop volgende voorstel voor een maatregel niet in alle gevallen vóór de geboorte van de betreffende baby afgerond. Uit de conclusies van de Jeugdconsul en het rapport van de Inspectie Jeugdzorg van eind 2010 blijkt dat de afspraak die de RvdK en de BJZ Rotterdam, na eerdere calamiteiten met pasgeboren baby s, per 1 januari 2009 hebben gemaakt over het melden van (ongeboren) baby s van wie broertjes/zusjes reeds onder toezicht zijn gesteld, niet heeft geleid tot een sluitende aanpak (citaat rapport Inspectie Jeugdzorg). De Inspectie Jeugdzorg oordeelt daarnaast dat op casusniveau duidelijke afspraken over de veiligheid en de zorg van een (ongeboren) kind gedurende het raadsonderzoek ontbreken. Het onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg ging niet in op de vraag of het handelen van de Raad en BJZ Rotterdam verband houdt met het overlijden van de drie baby s. Naar aanleiding van de conclusies van de Jeugdconsul over het functioneren van de jeugdketen rondom het overlijden van drie baby s in 2009, worden eind november 2010 de reeds bestaande afspraken tussen BJZ en RvdK nog verder aangescherpt. Leidend daarbij is het uitgangspunt dat je een kind pas loslaat als de ander het vast heeft. Tot het moment waarop de RvdK, dan wel een rechter, oordeelt dat een beschermingsmaatregel wel of niet opportuun is, heeft BJZ de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de (ongeboren) baby. Bovendien stelt de RvdK in alle gevallen een onderzoek in naar de noodzaak van een beschermingsmaatregel. Er is geen sprake meer van een aparte weging door de RvdK over de noodzaak tot zo n onderzoek. Wij concluderen dat de afspraken over het melden van BJZ aan de RvdK helder waren. Ook kan er geen misverstand bestaan over wat van BJZ en de RvdK verwacht werd. Uit de praktijk blijkt evenwel dat de gemaakte afspraken niet tot een sluitende aanpak hebben geleid. Zoals op 16 december 2010 door de wethouder OJG al betoogd is, kan Behandelaar: C. Scheidel, raadsstuk pagina 2

3 terugkijkend geconstateerd worden dat meer sturing op het samenspel van BJZ en de RvdK had kunnen plaatsvinden. Behandelaar: C. Scheidel, raadsstuk pagina 3

4 Vraag 4: Heeft het college één of meerdere personen aangewezen om de gemaakte afspraken te controleren? Zo nee, waarom niet en gaat u dit nu wel doen? Zo ja, wie wordt dit? De afspraken van begin 2009 zijn vastgelegd in de subsidiebeschikking 2009 van BJZ die door de Stadsregio Rotterdam is verstrekt. In eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid voor de naleving daarvan zoals de wethouder OJG al op 16 december heeft betoogd bij BJZ zelf. De subsidieverlener, de Stadsregio Rotterdam, bespreekt de voortgang van de productieafspraken en de daarbij behorende prestaties elk kwartaal op ambtelijk en bestuurlijk niveau met BJZ. De Jeugdconsul bespreekt naar aanleiding van individuele casussen haar conclusies met betrokken partijen ten aanzien van systeemverbeteringen van de jeugdketen. Daarnaast houden de Raad van Toezicht van BJZ Rotterdam en de Inspectie Jeugdzorg toezicht op het functioneren van BJZ. Zoals in het debat van 16 december 2010 is aangegeven, heeft deze wijze van monitoring en toezicht pas eind november 2010 geresulteerd in een sluitende uitvoering van de afgesproken werkwijze. In het debat heeft wethouder OJG aangegeven dat er sprake is van gedeelde verantwoordelijkheden. De stadsregio en het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben beiden een rol. De wethouder heeft aangegeven de samenwerking te willen verbeteren en om die reden het verbeterplan van BJZ en RvdK, gezamenlijk met het ministerie van Veiligheid en Justitie te willen beoordelen. Dit verbeterplan is op 14 januari 2011 ontvangen. Uit het gezamenlijke verbeterplan spreekt de ambitie een gedegen samenwerking tussen beide organisaties te willen bewerkstelligen. De stadsregio en het ministerie van Veiligheid en Justitie zien de aanbevelingen van de Inspectie Jeugdzorg verwerkt in het plan. In het plan is, mede op aangeven van de portefeuillehouder Jeugdzorg, specifiek aandacht voor cultuurverandering en de wijze waarop organisaties hun lerend vermogen vergroten. Het plan is op 4 februari 2011 besproken door de de portefeuillehouder Jeugdzorg en het ministerie van Veiligheid en Justitie met BJZ en de RvdK Rotterdam. In de vertrouwelijke bijeenkomst op 24 februari met de commissie Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Sport (JOCS) wordt de commissie nader ingelicht over de stand van zaken. De wethouder OJG informeert dit voorjaar de commissie JOCS over de wijze waarop gezamenlijke aansturing plaatsvindt van de stadsregio en het ministerie van Veiligheid en Justitie ten aanzien van de samenwerking tussen BJZ en de RvdK. Ook gaat hij in op de lessen uit het verleden. Vraag 5: Bent u het met Leefbaar Rotterdam eens dat de raadsbrede gewenste en meermaals toegezegde situatie van 1 zaak, 1 baas nog niet gelukt is, zeg maar mislukt is. Wat heeft het college hieraan gedaan, en hoe heeft u hierover met de raad gecommuniceerd? Vraag 6: Wat gaat het college doen om alsnog de belofte van 1 zaak, 1 baas te realiseren? Behandelaar: C. Scheidel, raadsstuk pagina 4

5 U bent in december 2009 geïnformeerd over de afspraken die gemaakt zijn over zorgcoördinatie in Rotterdam. De motie Baran is in de vergadering van de commissie JOCS van 16 december 2009 afgedaan. Het Rotterdamse afsprakenkader zorgcoördinatie en doorzettingsmacht (de zogenaamde Staal + afspraken ) is tot stand gekomen om uitvoering te geven aan de motie. In 2010 zijn met betrokken partijen in Rotterdam afspraken gemaakt over de verdere implementatie. De Staal + afspraken zijn opgenomen in de subsidiebeschikking 2011 van BJZ. In het programma Ieder Kind Wint, zorg voor de toekomst dat dit voorjaar naar uw raad wordt verzonden, is het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur nog steeds leidend. Bovenstaande afspraken en activiteiten geven de structuur weer rond de gewenste zorgcoördinatie. De afgelopen jaren hebben de gezamenlijke inspecties de ontwikkelingen in de Stadsregio Rotterdam nauwkeurig gevolgd. De Inspectie Gezondheidszorg constateerde eind maart 2010 dat er sprake was van een nieuwe stap vooruit in de kwaliteitsverbetering rond de problematiek van de zorgcoördinatie in de jeugdgezondheidszorg. Tevens kondigde de Inspectie Gezondheidszorg een follow up naar de implementatie in de praktijk aan. De Inspectie Jeugdzorg heeft als invulling daarvan eind 2010 de stadsregio gevraagd nader inzicht te geven in de uitvoering van de zorgcoördinatie in de stadsregio. Dit voorjaar wordt de Inspectie Jeugdzorg over de stand van zaken ingelicht. De wethouder OJG informeert de commissie JOCS hierover in het kader van het programma Ieder kind wint, zorg voor de toekomst. Vraag 7: Waren er ambtenaren in Rotterdam op de hoogte van deze zaken? Was het college wel op de hoogte? Zo ja, wanneer is het college dan op de hoogte gesteld? Waarom is de raad niet geïnformeerd? Er bestaat geen afspraak tussen het college en de gemeenteraad om individuele casussen aan de gemeenteraad te melden. In het jaarverslag van de Jeugdconsul dat u in mei 2010 heeft ontvangen, wordt melding gemaakt van drie casussen eind In mei 2010 was het onderzoek van de Jeugdconsul hierover nog gaande. Onderzoeken van de Jeugdconsul worden uitgevoerd om concrete knelpunten in het systeem van zorg- en hulpverlening aan risicokinderen en risicojeugd op te sporen en aanbevelingen te doen over het oplossen daarvan. Hiervoor worden casussen achteraf geëvalueerd. De Jeugdconsul heeft op verzoek van toenmalig wethouder JGOS de betreffende casussen onderzocht, nadat hij hiervan op de hoogte was gesteld. In de door de raad aangenomen motie van Leefbaar Rotterdam Geen doofpot na overlijden baby s wordt verzocht voortaan binnen een week (eventueel in het geheim) de raad te informeren als baby s doodgaan in gezinnen met eerder onder toezicht gestelde kinderen. In een aparte brief gaan wij op deze motie in. Vraag 8: Hoeveel overlijdensgevallen waren er in 2009 en in 2010 als gevolg van mishandeling en in hoeveel van deze gevallen was Bureau Jeugdzorg of een andere zorginstantie betrokken? Behandelaar: C. Scheidel, raadsstuk pagina 5

6 Zoals tijdens het debat op 16 december 2010 is gemeld zijn er in 2009 drie overlijdensgevallen van baby s geweest in gezinnen waarbij zowel BJZ als de RvdK betrokken waren. Het ging hierbij om twee baby s uit Rotterdam en één uit Spijkenisse. Bij de twee baby s uit Rotterdam was overigens sprake van een natuurlijke doodsoorzaak. Momenteel loopt het onderzoek van de Jeugdconsul naar de zorg- en hulpverlening aan het gezin waar in november 2010 een baby overleed. De wethouder OJG heeft u hierover op 7 december 2010 geïnformeerd (kenmerk 10GR3157). Het rapport van de Jeugdconsul hierover is onlangs afgerond. Tijdens de toegezegde vertrouwelijke bijeenkomst van de commissie JOCS zal de Jeugdconsul haar conclusies met de commissie delen. Daarnaast, zoals destijds ook in de publiciteit is geweest, is eind januari 2010 een baby in Delfshaven is overleden. De afspraken van begin 2009 hadden daar geen betrekking op, omdat geen sprake was van betrokkenheid van BJZ of de RvdK. Het betreft een baby die bekend was bij het CJG. De Jeugdconsul heeft op verzoek van toenmalig wethouder JGOS onderzoek verricht. Het CJG heeft de aanbevelingen van de Jeugdconsul opgepakt. Vraag 9: Zijn er in 2009 ook nog zeer ernstige zaken geweest die niet direct de dood tot gevolg hebben gehad maar waar wel sprake is geweest van ernstige mishandeling, misbruik of verwaarlozing terwijl er eerdere kinderen reeds in beeld waren geweest bij Bureau jeugdzorg? En zijn er in 2010 ook al dergelijke zaken voorgekomen? Zo ja, wanneer is het college hiervan op de hoogte gesteld en waarom is de raad niet geïnformeerd? BJZ meldt calamiteiten aan de Inspectie Jeugdzorg op basis van artikel 4a Kwaliteitswet Zorginstellingen. Onder calamiteit wordt verstaan een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt of cliënt van de instelling heeft geleid. Veelal gaat het hier om vermissingen en onttrekking aan de ondertoezichtstelling (OTS). Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) doet als onderdeel van BJZ aangifte bij de politie in geval van kindermishandeling. De gegevens van BJZ en AMK over 2009 en 2010 die ons bekend zijn, hebben niet alleen betrekking op Rotterdamse gevallen, maar ook op casussen uit de gehele stadsregio. In 2010 zijn door BJZ 18 calamiteiten gemeld aan de Inspectie Jeugdzorg, waarvan 15 betrekking hebben op weglopen, vermissing en onttrekking aan OTS. Eén melding heeft betrekking op het overlijden van de aan uw raad gemelde baby. De andere twee meldingen hebben betrekking op een zedenzaak en een voorval waarbij geen sprake is van mishandeling binnen het gezin. In 2009 waren er 9 meldingen, waarvan er 6 betrekking hebben op weglopen, vermissing en onttrekking aan gezag en 3 op de overleden baby s. Van de drie calamiteiten die niet te maken hebben met weglopen, vermissing en onttrekking aan OTS, was in 2009 bij twee casussen sprake van kinderen waarbij broertjes of zusjes bekend waren bij BJZ. In 2010 was dat het geval bij twee van de drie calamiteiten (overleden baby en zedenzaak). In 2009 en 2010 heeft het AMK ongeveer 20 aangiften van kindermishandeling bij de politie gedaan. Behandelaar: C. Scheidel, raadsstuk pagina 6

7 Meldingen van BJZ aan de portefeuillehouder vinden plaats bij bijvoorbeeld overlijden van kinderen in geval van gezinsdrama s, ernstige mishandeling van jeugdigen waardoor ingrijpen van buitenaf noodzakelijk is gebleken, en bijvoorbeeld bij situaties rondom jeugdigen met grote maatschappelijke impact. In 2009 heeft toenmalig wethouder JGOS bij drie meldingen aanleiding gezien om de Jeugdconsul te verzoeken nader onderzoek in te stellen. In 2010 is dat het geval geweest bij één melding. Voor wat betreft het melden aan de raad van de overige casussen verwijzen wij u naar de beantwoording van vraag 7 en het voorstel tot afdoening van de motie van Leefbaar Rotterdam Geen doofpot na overlijden baby s. De raadsleden Buijt en Živanović vervolgen hun vragen met: De Raad voor de Kinderbescherming heeft een belangrijke rol gespeeld in deze zaken. Uit het rapport van de Inspectie jeugdzorg blijkt dat de Raad niet ingesteld is op maatschappelijke verandering en politiek-bestuurlijke opdrachten, legt afspraken bij voorkeur anders uit dan ze bedoeld zijn, heeft geen gevoel voor urgentie en neemt het verleden niet mee in de beoordeling. Vraag 10 Hoe nodig is de Raad voor de Kinderbescherming? Vraag 11: Wie kan de Raad voor de Kinderbescherming opheffen? Vraag 12: Welke mogelijkheden zijn er om dit de minister en eventueel de Tweede Kamer te verzoeken? Vraag 13: Kunt u een schriftelijke reactie vragen van de Raad voor de Kinderbescherming op, voor de zoveelste maal nieuwe en voor de zoveelste maal sluitende afspraken, en ze met name te laten ingaan op: - De aan de Raad voor de Kinderbescherming door de politiek gestelde eisen inzake het verplicht meewegen van informatie over eerdere onder toezicht stellingen; - De procedure als opgestuurde dossiers niet aan alle bureaucratische normen voldoen; - De wijzigingen in de procedure voor dossiers waarbij sprake is van onder toezicht stellingen ten opzichte van gewone dossiers, zoals gewenst door de Rotterdamse politiek; - De wijze waarop de Raad voor de Kinderbescherming de motie van Leefbaar Rotterdam inzake melding binnen een week aan de gemeenteraad aan u garandeert. Zoals reeds in het debat van 16 december 2010 aan de orde is geweest, is de minister van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk voor de RvdK. Op dit moment is er een Raad voor de Kinderbescherming met een Landelijke Directie, een Landelijk Bureau en 22 lokale vestigingen. De Raad voor de Kinderbescherming ontleent zijn bestaansrecht aan artikel 238 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Dat betekent dat wijzigingen ten opzichte van de RvdK, aan de wetgever zijn. Behandelaar: C. Scheidel, raadsstuk pagina 7

8 In algemene zin kan worden gesteld dat de rol van RvdK zowel aanvullend als toetsend is ten opzichte van de taak van de Bureaus Jeugdzorg. De RvdK kan in principe als enige instantie de rechter verzoeken een beschermingsmaatregel op te leggen. De RvdK onderzoekt daartoe ook zelf de (gezins)situatie van kinderen waarvan de veiligheid mogelijk in het geding is. Hierbij wordt door andere instanties aangeleverde informatie wel betrokken. De RvdK verleent zelf geen hulp. De rol en taak van de RvdK als onderdeel van het bestel van jeugd(gezondheids)zorg zal zeker aan de orde komen in de discussie over de decentralisatie. In die discussie participeert de wethouder OJG. In de tussentijd hechten wij aan goede afspraken over de samenwerking tussen BJZ en de RvdK. Dat is ook de reden dat het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Stadsregio Rotterdam samen optrekken in de beoordeling van het verbeterplan BJZ-RvdK alsook de monitoring van de afspraken uit het plan. Daarnaast zijn we in gesprek met het ministerie van Veiligheid en Justitie over de verdere wijze van samenwerking in dit dossier. In het gezamenlijke verbeterplan wordt door BJZ en de RvdK invulling gegeven aan de elementen, zoals genoemd bij vraag 13. Het ministerie van Veiligheid en Justitie en de portefeuillehouder Jeugdzorg hebben het verbeterplan samen beoordeeld en afdoende bevonden. Overigens doet niet de RvdK de melding aan de wethouder OJG, maar BJZ. Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, De secretaris, De burgemeester, A.H.P. van Gils A. Aboutaleb Behandelaar: C. Scheidel, raadsstuk pagina 8

Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden

Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden versie 2 dd. 12/12/2014 1. Inleiding Met de transitie jeugdzorg komen calamiteiten rond de hulp en zorg voor de jeugd veel nadrukkelijker op de lokale (politiek

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 33149-30 Vragen aan Commissie : Regering : Volksgezondheid, Welzijn en Sport 33 149 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld------------------

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 16166 2500 BD Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 50 30 F 070 340

Nadere informatie

Een kinderbeschermingsmaatregel?

Een kinderbeschermingsmaatregel? Een kinderbeschermingsmaatregel? Stand van zaken naar aanleiding van het vervolgonderzoek naar de kwaliteit van de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming bij de besluiten over een kinderbeschermingsmaatregel

Nadere informatie

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Zorgen voor het bedreigde kind Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Handreiking. Handvatten voor gemeenten. Communicatie en afstemming bij een calamiteit

Stelselwijziging Jeugd. Handreiking. Handvatten voor gemeenten. Communicatie en afstemming bij een calamiteit Stelselwijziging Jeugd Handreiking Handvatten voor gemeenten Communicatie en afstemming bij een calamiteit 1 Inleiding en achtergrond Dit document heeft als doel gemeenten een handvat te bieden voor het

Nadere informatie

Rapport Baby Josephlaan

Rapport Baby Josephlaan Rapport Baby Josephlaan Inspectie jeugdzorg Utrecht, december 2008 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Onderzoek naar de casus...5 1.3 Onderzoeksbronnen...5

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Landelijk toezicht AMK Ziet het AMK het kind en koppelt zij terug aan de melder?

Landelijk toezicht AMK Ziet het AMK het kind en koppelt zij terug aan de melder? Landelijk toezicht AMK 2009 Ziet het AMK het kind en koppelt zij terug aan de melder? Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Naar aanleiding van vragen in de Tweede

Nadere informatie

Onderzoek bij de Raadsregio Rotterdam - Rijnmond en BJZ Rotterdam naar aanleiding van het overlijden van drie baby s

Onderzoek bij de Raadsregio Rotterdam - Rijnmond en BJZ Rotterdam naar aanleiding van het overlijden van drie baby s Onderzoek bij de Raadsregio Rotterdam - Rijnmond en BJZ Rotterdam naar aanleiding van het overlijden van drie baby s Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Eind 2009

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende de Inspectie voor de Gezondheidszorg Bestuursorgaan: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rapport. Rapport over een klacht betreffende de Inspectie voor de Gezondheidszorg Bestuursorgaan: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport Rapport over een klacht betreffende de Inspectie voor de Gezondheidszorg Bestuursorgaan: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Datum: 13 oktober 2011 Rapportnummer: 2011/296 2 Klacht

Nadere informatie

Rotterdam, 17 april 2012.

Rotterdam, 17 april 2012. Rotterdam, 17 april 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden R. Buijt (Leefbaar Rotterdam) en J.L. Ton (Leefbaar Rotterdam) over vervolgvragen verklaring omtrent gedrag

Nadere informatie

Vervolgonderzoek AMK Utrecht

Vervolgonderzoek AMK Utrecht Vervolgonderzoek AMK Utrecht Inspectie jeugdzorg februari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1... 7 1.1 Aanleiding... 7 1.2 Centrale onderzoeksvraag... 7 1.3 Toetsingskader...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 1 september 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 1 september 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

De toetsende taak van de Raad voor de. Kinderbescherming bij beslissingen. tot terugplaatsing naar huis

De toetsende taak van de Raad voor de. Kinderbescherming bij beslissingen. tot terugplaatsing naar huis De toetsende taak van de Raad voor de Kinderbescherming bij beslissingen tot terugplaatsing naar huis Onderzoek naar de doorgevoerde verbeteringen Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2010 2 Inspectie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 529 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen 1 Contactpersoon L.M.E.Menenti l.m.e.menenti@ nationaalrapporteur.nl T 06-4682 7508 S.J. Tjalsma s.j.tjalsma@ nationaalrapporteur.nl Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd Bevindingen

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding van hun kind. Mensen die zich zorgen

Nadere informatie

Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken

Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken Uitgangspunt Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 238 Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren)

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.3.81 Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) brochure bronnen Raad voor de Kinderbescherming, www.rijksoverheid.nl, januari 2011 In

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Naar aanleiding van dit rapport heb ik, aanvullend op de vragen van CDA en PvdA, de volgende vragen.

Naar aanleiding van dit rapport heb ik, aanvullend op de vragen van CDA en PvdA, de volgende vragen. Rotterdam, 11 december 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid J.J. Rijken (Leefbaar Rotterdam) over conclusies en aanbevelingen van de commissie Samson. Aan de Gemeenteraad.

Nadere informatie

MIP staat voor Meldingen Incidenten Patiëntenzorg. Van die dingen waarvan je niet wilt dat ze gebeuren maar die desondanks toch voorkomen.

MIP staat voor Meldingen Incidenten Patiëntenzorg. Van die dingen waarvan je niet wilt dat ze gebeuren maar die desondanks toch voorkomen. Algemene inleiding Een onderdeel van de gezondheidswet is dat er uitvoering gegeven moet worden aan de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Hiervoor heeft Schouder

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders om er voor te zorgen

Nadere informatie

Tevens is ter informatie een algemene factsheet van Stichting CJG Rijnmond bijgevoegd.

Tevens is ter informatie een algemene factsheet van Stichting CJG Rijnmond bijgevoegd. Rotterdam, 11 december 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden J.L. Ton (Leefbaar Rotterdam) en J.J. Rijken (Leefbaar Rotterdam) over 'beperkte adviesvraag CJG's'.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Crisiscommunicatie in het sociaal domein

Crisiscommunicatie in het sociaal domein Crisiscommunicatie in het sociaal domein 24 februari 2015 Martijn van der Wind Partners bij mediacrisis Maakt moeilijke zaken begrijpelijk Passie voor veiligheid en maatschappij Schrijftrainingen Mediatrainingen

Nadere informatie

Rapport. Datum: Rapportnummer: 2011/

Rapport. Datum: Rapportnummer: 2011/ Rapport Rapport betreffende een klacht over de Inspectie voor de gezondheidszorg Bestuursorgaan: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te den Haag Datum: Rapportnummer: 2011/ 2 Klacht Verzoekers

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (Groenlinks) over leaseauto's.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (Groenlinks) over leaseauto's. Rotterdam, 11 oktober 2011. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (Groenlinks) over leaseauto's. Aan de Gemeenteraad. Op 29 augustus 2011 stelt het raadslid A.

Nadere informatie

Opschalingsmodel zorg en veiligheid bij crises en calamiteiten Versie 15 april 2015

Opschalingsmodel zorg en veiligheid bij crises en calamiteiten Versie 15 april 2015 Opschalingsmodel zorg en veiligheid bij crises en calamiteiten Versie 15 april 2015 Inleiding Met de transformatie van de zorg voor jeugd en de AWBZ, hebben we opnieuw de zorgstructuur ingericht. Samen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 juni 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 juni 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol jeugd Noord-Limburg

Calamiteitenprotocol jeugd Noord-Limburg Calamiteitenprotocol jeugd Noord-Limburg Datum: 8 december 2014 Inleiding Met de nieuwe taken die overkomen vanuit de jeugdzorg komen calamiteiten, crisis en incidenten rond de hulp en zorg voor de jeugd

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel; Gelet op artikel 3.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 4.1.8 van de Jeugdwet, Besluit vast te stellen het volgende: Calamiteitenprotocol

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Best practice Omring. Memo en protocol

Best practice Omring. Memo en protocol Best practice Omring Memo en protocol Doelen: Memo: voorstel aan het managementteam mbt implementatie meldcode Protocol: informeren werknemers over de werkwijze, de te volgen stappen bij signalen van huiselijk

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Flexus

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Flexus Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Flexus Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere subsidieregels SISA Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond, van 3 november 2009; kenmerk 2597;

Nadere informatie

Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen

Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen Inleiding Voor u ligt de nieuwste versie van het protocol en samenwerkingsafspraken betreffende kinderen met ernstig toegebracht

Nadere informatie

Kinderen beschermen we samen. Gemeente Peel en Maas 21 november 2015

Kinderen beschermen we samen. Gemeente Peel en Maas 21 november 2015 Kinderen beschermen we samen Gemeente Peel en Maas 21 november 2015 De Raad voor de Kinderbescherming Landelijke organisatie Onderdeel ministerie Veiligheid & Justitie Uitvoering in 10 regio s, 21 locaties

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld Huiselijk Geweld & Kindermishandeling Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld Inhoud 1. Wat is kindermishandeling; Quiz 2. De meldcode; 5 stappen 3. AMK werkwijze 4. Signaleren in het basisonderwijs 5.

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

Jaarverslag Toezicht WMO 2015 regio Zuidoost-Brabant

Jaarverslag Toezicht WMO 2015 regio Zuidoost-Brabant Jaarverslag Toezicht WMO 2015 regio Zuidoost-Brabant 1. Inleiding Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het toezicht op en de naleving van de kwaliteitseisen die de WMO stelt. Elke gemeente

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Opmerkingen over Hoofdstuk 1. Wijziging van wetten Artikel 1.8, wijziging van het Bw

Opmerkingen over Hoofdstuk 1. Wijziging van wetten Artikel 1.8, wijziging van het Bw Parkstraat 83 Den Haag Correspondentie: Postbus 30137 2500 GC Den Haag Telefoon (070) 361 93 00 Fax algemeen (070) 361 93 10 Fax rechtspraak (070) 361 93 15 Aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5

A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5 A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Elk Bureau Jeugdzorg heeft een Advies-

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Kinderen beschermen we samen. Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd

Kinderen beschermen we samen. Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd Kinderen beschermen we samen Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd 1 juni 2013 Beelden van de Raad 2 Tijd om kennis te maken! Kennismaking met de Raad voor de Kinderbescherming

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Rapportage kwartaal 1 Een overzicht van de meldingen van januari t/m maart 2016

Rapportage kwartaal 1 Een overzicht van de meldingen van januari t/m maart 2016 Rapportage kwartaal 1 Een overzicht van de meldingen van januari t/m maart 2016 De Monitor Transitie Jeugd is een initiatief van Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 1, 2016 De Monitor Transitie

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

De Nationale ombudsman De heer mr. R.F.B. van Zutphen Postbus AC Den Haag

De Nationale ombudsman De heer mr. R.F.B. van Zutphen Postbus AC Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Nationale ombudsman De heer mr. R.F.B. van Zutphen Postbus 93122 2509 AC Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving Aanpak: Integrale Aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Mondriaan

Nadere informatie

Protocol Wmo Meldingen Calamiteiten/geweld bij de verstrekking van een voorziening Wmo 2015 Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar.

Protocol Wmo Meldingen Calamiteiten/geweld bij de verstrekking van een voorziening Wmo 2015 Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar. Gelet op artikel 3.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Protocol Wmo Meldingen Calamiteiten/geweld bij de verstrekking van een voorziening Wmo 2015 Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar. Dit

Nadere informatie

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Versie 14/11/2013 Inleiding De verantwoordelijkheid voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering

Nadere informatie

UITLEG OP DE VRAGEN IN HET MELDFORMULIER

UITLEG OP DE VRAGEN IN HET MELDFORMULIER UITLEG OP DE VRAGEN IN HET MELDFORMULIER WMO TOEZICHT GGD FLEVOLAND 1 SEPTEMBER 2016 TOELICHTING OP HET MELDFORMULIER CALAMITEITEN Vraag 1 Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis,

Nadere informatie

Procedure Klachtmeldingen

Procedure Klachtmeldingen Afdeling Inspectie Gezondheidszorg Procedure Klachtmeldingen Klachtmeldingen over de gezondheidszorg door burgers Versie 1 september 2012 NO. VERVOLGBLAD: 2 Voorwoord De Inspectie voor de Volksgezondheid

Nadere informatie

Handreiking voor colleges B&W bij calamiteiten, incidenten en crisissituaties

Handreiking voor colleges B&W bij calamiteiten, incidenten en crisissituaties Handreiking voor colleges B&W bij calamiteiten, incidenten en crisissituaties Inleiding Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. We zijn sindsdien als gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdhulp.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Jeugdhulp Meppel Februari 2015

Calamiteitenprotocol Jeugdhulp Meppel Februari 2015 Calamiteitenprotocol Jeugdhulp Meppel Februari 2015 1. Inleiding Dit calamiteitenprotocol heeft als doel: een handvat bieden voor bestuur en interne organisatie bij calamiteiten. In dit protocol wordt

Nadere informatie

Jeugdbescherming en jeugdreclassering. Inleiding Nicis/G32 Den Haag, 15 april 2011 Adri van Montfoort

Jeugdbescherming en jeugdreclassering. Inleiding Nicis/G32 Den Haag, 15 april 2011 Adri van Montfoort Jeugdbescherming en jeugdreclassering Inleiding Nicis/G32 Den Haag, 15 april 2011 Adri van Montfoort 1 Baby Hendrikus In 2009 wordt Hendrikus geboren Zijn beide ouders zijn zwakbegaafd Hendrikus wordt

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 juni 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 juni 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314;

Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314; Regeling melden Integriteitschendingen Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314; Gelet op artikel 125, derde

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de Verordening Ombudsman en Kinderombudsman Rotterdam 2015 vast te stellen.

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de Verordening Ombudsman en Kinderombudsman Rotterdam 2015 vast te stellen. Rotterdam. 14 oktober 2014. Aan: de gemeenteraad Onderwerp: Wijziging Verordening Ombudsman en Kinderombudsman Rotterdam. Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de Verordening Ombudsman en

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 mei Antwoord op Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 mei Antwoord op Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Afspraken tussen gemeenten in Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen

Samenwerkingsprotocol Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Afspraken tussen gemeenten in Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Samenwerkingsprotocol Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Afspraken tussen gemeenten in Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Inleiding Gemeenten en Gecertificeerde Instellingen (hierna

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie