A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5"

Transcriptie

1 A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Elk Bureau Jeugdzorg heeft een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Iedereen die zich zorgen maakt over een kind in zijn of haar omgeving kan contact opnemen met een AMK. Ook bij twijfel. In deze folder leest u hoe vaak in 2005 een vermoeden van kindermishandeling aan een AMK is voorgelegd. Daarnaast treft u diverse gegevens aan die de AMK s daarover hebben geregistreerd.

2 H o e v a a k i s i n c o n t a c t o p g e n o m e n m e t e e n A M K? In 2005 is er keer contact opgenomen met een AMK om een vermoeden van kindermishandeling voor te leggen. Dit aantal betreft uitsluitend de eerste contacten, hoewel veel daarvan tot vervolgcontacten hebben geleid. Er was keer sprake van een eenmalig advies, keer ging het om een advies met vervolgcontact 1 en keer kwam het tot een melding. Er is sprake van een stijging van 12% ten opzichte van Vooral de eenmalige adviezen en de meldingen zijn in aantal toegenomen. Landelijk gezien hebben de AMK s in meldingsdossiers afgesloten. Dat is iets minder dan de meldingen die in 2005 zijn binnengekomen. 1 Voor een advies met vervolgcontact wordt in het werkproces van het AMK de term consult gehanteerd. Figuur 1. Aantal eerste contacten per jaar Een stijging is al meerdere jaren zichtbaar (zie figuur 1). Sinds 2002 is het totale aantal eerste contacten gestegen met 50%. Tabel 1. Aantal eerste contacten per jaar Soort contact Adviezen: eenmalig met vervolgcontact Meldingen Totaal Toename t.o.v. voorafgaande jaar 13% 19% 12% Vo o r e e n g o e d b e g r i p v a n d e c i j f e r s Advies of melding De naam van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) zegt het al. Je kunt het AMK bellen om advies te vragen of je kunt er een vermoeden van kindermishandeling melden. Wat is het verschil? Advies De medewerker van het AMK maakt samen met de beller een inschatting van de situatie: waarom maakt de beller zich zorgen, hoe kan de beller zelf meer duidelijkheid krijgen over het welzijn van het kind en wat kan hij eventueel doen om het kind en de ouders te steunen? De verantwoordelijkheid voor het ondernemen van verdere stappen ten aanzien van de gesignaleerde mishandelingssituatie blijft bij de adviesvrager. Een advies kan wel leiden tot een vervolgcontact, waarin de medewerker van het AMK de adviesvrager ondersteunt bij het uitvoeren van een eerder gegeven advies. Bijvoorbeeld wanneer de adviesvrager zelf zijn zorgen over het kind met de ouders bespreekt. Melding De medewerker van het AMK besluit in overleg met de beller dat het AMK de verantwoordelijkheid op zich neemt om te onderzoeken of er inderdaad sprake is van kindermishandeling en welke hulp het gezin in dat geval nodig heeft. Is er inderdaad sprake van kindermishandeling, dan zal het AMK zorgen voor hulp en bescherming. Over de registratie Het AMK registreert meldingen per gezin. Eén melding kan dus meerdere kinderen in een gezin betreffen. Wel worden over al deze kinderen gegevens zoals leeftijd en geslacht genoteerd. Ook tijdens adviesgesprekken kunnen meerdere kinderen uit één gezin ter sprake komen. Het Bureau Jeugdzorg en het AMK Het fungeren als Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is een van de taken van het Bureau Jeugdzorg. Het AMK is er specifiek voor mensen die vermoeden dat een kind mishandeld wordt. Zij kunnen direct met het AMK in hun regio in contact komen via het telefoonnummer: (5 cent per minuut).

3 H o e w a s d e v e r d e l i n g v a n h e t a a n t a l e e r s t e c o n t a c t e n o v e r h e t j a a r? In figuur 2 is het aantal eerste contacten per maand weergegeven. Dat aantal schommelt door het jaar heen. Een verkla- Figuur 2. Eerste contacten in 2005 per maand ring is daarvoor zonder nader onderzoek niet te geven. Wat wel valt te zeggen is dat er een piek in juni is te zien die ook in voorgaande jaren aanwezig was. Waarschijnlijke verklaring is dat de naderende zomervakantie reden is voor bijvoor- beeld beroepskrachten in het onderwijs om hun zorgen over een kind te bespreken omdat zij in de zomer het kind uit het oog verliezen. H o e v e e l e e r s t e c o n t a c t e n w a r e n e r i n o p r e g i o n a a l n i v e a u? Nederland heeft meerdere regionale AMK s met elk zijn eigen werkgebied. De woonplaats van het kind waarover zorgen bestaan, bepaalt welk AMK een adviesvraag of melding afhandelt. Het aantal voorgelegde vermoedens dat een AMK te verwerken krijgt, hangt uiteraard af van de grootte van het werkgebied. Maar er zijn ook andere factoren die een rol spelen, zoals de bekendheid van het AMK en de wijze waarop instellingen in de betreffende regio samenwerken. In tabel 2 staat het aantal adviezen en meldingen weergegeven per Bureau Jeugdzorg waar het AMK deel van uitmaakt. Tabel 2. Aantal eerste contacten per Bureau Jeugdzorg in 2005 Werkgebied Vestigingsplaats Adviezen Meldingen Totaal eenmalig met vervolgcontact Groningen Groningen Friesland Leeuwarden Drenthe Assen Overijssel Almelo Flevoland Almere Gelderland Velp Utrecht Utrecht Noord-Holland Alkmaar Agglomeratie Amsterdam Diemen Haaglanden Den Haag Stadsregio Rotterdam Rotterdam Zuid-Holland Gouda Zeeland 1 Rotterdam Noord-Brabant 2 Breda/Helmond Limburg 3 Venlo/Maastricht Landelijke totaal Met ingang van 2006 is de vestigingsplaats Middelburg 2 Betreft AMK West- en Midden-Brabant en AMK Oost-Brabant 3 Betreft AMK Noord- en Midden-Limburg en AMK Zuid-Limburg

4 W i e n e m e n e r c o n t a c t o p m e t h e t A M K? Iedereen mag contact opnemen met een AMK. Het gebeurt zelden dat een mishandeld kind of iemand anders uit een gezin waar kindermishandeling speelt dat zelf doet, zo blijkt uit tabel 3. Veel vaker zijn het mensen uit de privéomgeving van een gezin die zich tot een AMK wenden, zoals buren, kennissen en familie. Van alle meldingen komt 37,7% van deze groep en bijna de helft van alle adviezen wordt gegeven aan particulieren. In de meeste gevallen zijn de adviesvragers en melders mensen die tijdens hun werk contact hebben met het kind en/of de ouders: 61,6% van de meldingen komt van beroepskrachten uit diverse sectoren en respectievelijk 54,0% en 51,0% van de eenmalige adviezen en adviezen met vervolgcontact. Tabel 3. Achtergrond van de personen die in 2005 contact opnamen met het AMK Adviezen Meldingen Eenmalig Met vervolg Categorieën contact Kind zelf of ander kind in het gezin 0,0% 0,0% 0,1% Ouder of ander volwassen gezinslid 0,1% 0,2% 0,6% Iemand die kind en/of ouders uit privé-omgeving kent 45,9% 48,7% 37,7% Iemand die kind en/of ouders beroepshalve kent 54,0% 51,0% 61,6% waaronder: Algemeen maatschappelijk werk 3,2% 2,8% 1,5% Bureau Jeugdzorg (exclusief AMK) 7,1% 5,0% 6,6% Geestelijke gezondheidszorg (jeugd en volwassenen) 2,2% 2,1% 2,2% Huisarts 1,9% 2,5% 1,2% Jeugdgezondheidszorg 6,9% 5,8% 3,7% Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 0,9% 0,9% 0,3% Leerplichtambtenaar 1,0% 0,5% 1,0% MEE 2,0% 1,8% 1,7% Onderwijsvoorzieningen 11,1% 12,0% 7,8% Politie 4,8% 4,3% 23,1% Vrouwenopvang 0,8% 0,6% 1,6% Ziekenhuis 3,1% 4,7% 4,4% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% De meeste meldingen van beroepskrachten komen van de politie, namelijk 23,1%. Bij adviesvragen liggen de percentages voor de politie echter beduidend lager. Daar betreft het percentueel het vaakst onderwijsvoorzieningen: 11,1% van de eenmalige adviezen en 12,0% van de adviezen met vervolgcontact. Tabel 4. Achtergrond van de personen die in 2004 en 2005 contact opnamen met het AMK Aantal adviezen + meldingen Toe- of afname Categorieën Kind zelf of ander kind in het gezin % Ouder of ander volwassen gezinslid % Iemand die kind en/of ouders uit privéomgeving kent % Iemand die kind en/of ouders beroepshalve kent % In tabel 4 zijn de absolute aantallen adviezen plus meldingen van 2005 weergegeven en vergeleken met de aantallen uit Wat opvalt, is dat de stijging in het aantal adviezen en meldingen geheel toe te schrijven is aan een toename (34%) van het aantal beroepskrachten dat het AMK heeft gebeld. Want zowel het aantal kinderen en andere gezinsleden als het aantal mensen uit de privéomgeving van het gezin die contact zochten met het AMK, is afgenomen. Dat is in lijn met de resultaten van de evaluatie van een in 2003 uitgevoerde publiekscampagne van de AMK s.

5 We l k v e r m o e d e n b e s t a a t e r? Kindermishandeling is een verzamelterm. De AMK s maken gebruik van een indeling in zes vormen: lichamelijke mishandeling, lichamelijke verwaarlozing, psychisch geweld, affectieve verwaarlozing, seksueel misbruik en getuige zijn van geweld binnen het gezin. Vaak is er sprake van een combinatie van de genoemde vormen. Daarom kunnen per situatie meerdere vormen geregistreerd worden. De totaalpercentages in tabel 5 zijn daardoor hoger dan 100%. Affectieve verwaarlozing is de meest geregistreerde vorm van kindermishandeling. Uit onderzoek is bekend dat andere vormen vaak gepaard gaan met affectieve verwaarlozing. De categorie getuige van geweld in het gezin is nog maar enkele jaren in de registratie van de AMK s opgenomen. Als gevolg van de toegenomen maatschappelijke aandacht voor huiselijk geweld worden bij een aantal AMK s speciale projecten uitgevoerd. Daarin is bijvoorbeeld afgesproken dat de politie kinderen die getuige zijn van geweld meldt bij het AMK. Tabel 5. Aard van de mishandeling ( in procenten) Aard Adviezen Meldingen eenmalig met vervolgcontact Lichamelijke mishandeling 16,5% 21,3% 20,9% Lichamelijke verwaarlozing 12,1% 16,0% 22,3% Psychisch geweld 17,0% 20,7% 21,8% Affectieve verwaarlozing 27,9% 31,6% 42,0% Seksueel misbruik 11,1% 16,1% 7,4% Getuige van geweld in gezin 12,4% 12,6% 27,8% Overig / anders 22,3% 22,3% 18,8% Geen 3,5% 1,1% 0,2% Onbekend 15,0% 10,0% 4,2% Totaal 137,8% 151,7% 165,4% Wa t i s d e l e e f t i j d e n h e t g e s l a c h t v a n d e g e m e l d e k i n d e r e n? In tabel 6 is te zien dat de gemelde vermoedens vrijwel evenveel jongens als meisjes betreffen. Bij 1,9% is het geslacht onbekend. Dat komt voor een deel doordat er situaties zijn waarin nog ongeboren kinderen uit voorzorg bij een AMK worden gemeld, bijvoorbeeld wanneer de moeder drugsverslaafd is. Zoals blijkt uit figuur 3 worden tegenover het AMK zorgen geuit over kinderen van alle leeftijden. De staven in deze figuur geven het aantal gemelde kinderen weer. De lijn laat zien hoe de normale leeftijdsverdeling zou zijn op basis van de verdeling zoals die geldt voor alle kinderen in Nederland. We zien dat vooral kinderen tot 6 jaar oververtegenwoordigd zijn en dat jongeren ondervertegenwoordigd zijn. Tabel 6. Geslacht gemelde kinderen Geslacht Aantal Percentage Kinderen in Nederland* Jongen ,7% 51,2% Meisje ,4% 48,8% Onbekend 369 1,9% Totaal ,0% 100,0% *) Aantal op 1 januari Bron: CBS. Figuur 3. Leeftijdsverdeling gemelde kinderen in 2005 Wa t i s d e l e e f s i t u a t i e v a n d e g e m e l d e k i n d e r e n? Uit de registratiegegevens van 2005 over de leefsituatie van de gemelde kinderen blijkt dat 40,6% van hen bij beide biologische ouders woont. Daarnaast woont 37,5% in een eenoudergezin. Dat is verhoudingsgewijs veel aangezien van alle gezinnen in Nederland 14,9% een eenoudergezin is (bron: CBS, aantal op 1 januari 2005). Dit is echter te verklaren doordat uit onderzoek blijkt dat in eenoudergezinnen het risico op het ontstaan van kindermishandeling groter is. Nog eens 9,5% woont in een stiefoudergezin. Vergelijking daarvan met cijfers van het CBS is niet mogelijk. Bij 7,9% van de gemelde kinderen is sprake van een andere leefsituatie, zoals bij pleeg- of adoptiefouders, in een residentiële instelling of zwervend. Rest 3,6% waarvan de leefsituatie niet bekend is.

6 Wa t h e e f t h e t o n d e r z o e k e n v a n d e m e l d i n g o p g e l e v e r d? In tabel 7 staat weergegeven hoe de situatie was bij het afsluiten van dossiers over meldingen. De cijfers betreffen dossiers die in 2005 zijn afgesloten. Het onderzoek van het AMK na een melding kan verschillende uitkomsten hebben. Zo kan blijken dat er geen sprake is van mishandeling, maar dat de geuite zorgen over het kind een andere achtergrond hebben (8,3%). Soms is de mishandeling van een kind niet bevestigd (13,9%), maar is het tegendeel evenmin aangetoond doordat het AMK niet genoeg informatie heeft kunnen achterhalen. Blijkt er inderdaad sprake te zijn van mishandeling, dan zal het AMK zorgen voor hulpverlening. Het AMK draagt de verantwoordelijkheid dan over aan de instantie die het gezin hulp biedt (34,6%). Bij 3,6% is de benodigde hulpverlening al aanwezig. In gunstige gevallen stopt de mishandeling van het kind nog voor het dossier door het AMK is afgesloten (8,0%). Het komt ook voor (9,5%) dat een melding direct wordt doorgeleid naar een andere afdeling van het Bureau Jeugdzorg of een andere instelling de categorie doorgeleid anders in tabel 7 omdat die al actieve bemoeienis met het gezin heeft. Ouders werken niet altijd vrijwillig mee aan de hulp die in het belang van het kind noodzakelijk is. Dan komt de Raad voor de Kinderbescherming in beeld. De Raad heeft juridische mogelijkheden om hulpverlening, bijvoorbeeld in de vorm van een ondertoezichtstelling, te laten opleggen. In 2005 kwam 21,3% van de zaken uiteindelijk bij de Raad terecht. Daarvan is een deel gemeld nadat het AMK pogingen heeft gedaan de hulp vrijwillig op gang te brengen. In andere gevallen kan op basis van de informatie uit de melding al geconcludeerd worden dat vrijwillige hulp niet haalbaar of niet toereikend is. Het AMK doet dan zelf geen onderzoek, maar geleidt de melding direct door naar de Raad. Verder is in een aantal gevallen een vermoeden aanvankelijk gemeld bij het AMK, maar meldt een ander vervolgens de zaak bij de Raad. Tabel 7. Situatie bij afsluiting van het dossier in 2005 Absoluut Procentueel Overgedragen aan andere instantie ,6% Naar Raad voor de Kinderbescherming ,3% Mishandeling niet bevestigd ,9% Geen mishandeling ,3% Doorgeleid anders ,5% Mishandeling beëindigd ,0% Reeds hulpverlening aanwezig 674 3,6% Vertrokken met onbekende bestemming 139 0,7% Overleden na mishandeling 6 <0,1% Totaal ,0% Bij 0,7% van de gemelde kinderen zijn de gezinnen gedurende het onderzoek van het AMK met onbekende bestemming vertrokken. Het is bekend dat er gezinnen zijn die dat doen om bemoeienis van buitenaf te ontlopen. In tabel 7 wordt melding gemaakt van zes overleden kinderen. Voor een deel betreft het kinderen die de fatale verwondingen hebben opgelopen vóór de melding bij het AMK. Al met al is bij 72% van de situaties waarbij het AMK kindermishandeling heeft kunnen vaststellen de mishandeling beëindigd, of is vrijwillige hulp op gang gebracht. Bij de overige 28% moest de Raad voor de Kinderbescherming worden ingeschakeld. Vo o r m e e r i n f o r m a t i e Als u vragen hebt over genoemde cijfers kunt u contact opnemen met: NIZW Jeugd Postbus DD Utrecht NIZW Jeugd Infolijn (030) Deze registratiegegevens en gegevens van eerdere jaren vindt u op de site Voor regionale gegevens kunt u zich wenden tot het betreffende Bureau Jeugdzorg. De Bureaus Jeugdzorg zijn verenigd in de MOgroep ( Colofon Tekst: Adrie Wolzak 2006 Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003 Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 23 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Iedereen die zich zorgen maakt over een kind in zijn of haar omgeving kan contact

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2010 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2013 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Percentage voorgelegde vermoedens van misbruik neemt af

Percentage voorgelegde vermoedens van misbruik neemt af foto: Wiesje Peels Adviezen en meldingen over seksueel misbruik 1996 2005 Percentage voorgelegde vermoedens van misbruik neemt af Door Adrie Wolzak Iedereen die zich zorgen maakt over een kind, kan die

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2012 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2011 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Inspectie Jeugdzorg Utrecht,

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Holland Rijnland. Monitor Aanpak Kindermishandeling

Holland Rijnland. Monitor Aanpak Kindermishandeling Holland Rijnland Monitor Aanpak Kindermishandeling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Als beroepskracht krijgt u soms of regelmatig te maken met kinderen van wie van u vermoedt dat zij thuis mishandeld worden. In deze

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling

AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling 2 AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling Een kind kan niet altijd voor zichzelf opkomen. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is er om kinderen

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Inspectie van het Onderwijs, december 2015 Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen

Nadere informatie

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling In Nederland heeft 40% van de bevolking ooit te maken gehad met huiselijk geweld Jaarlijks 200.000 mensen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld In

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING FRIESLAND Veilig Thuis Friesland (VTF) heeft een melding gekregen van iemand die zich zorgen maakt over uw kind(eren).

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving INFORMATIE Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving U hebt contact opgenomen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), omdat u vermoedt dat een kind in uw

Nadere informatie

Kindermishandeling en het onderwijs

Kindermishandeling en het onderwijs 0900-1231230 Kindermishandeling en het onderwijs Belangrijke vindplaats Tijdsfactor Mate van contact Mate van professionaliteit Belangrijke bron van steun (beschermende factor) Belangrijke bron van informatie

Nadere informatie

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Als er binnen Stad & Esch een vermoeden bestaat van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, dan zal Stad & Esch handelen in de volgende stappen:

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Werktitel: Kindermishandeling.signaleren vermoedens en dan?

Werktitel: Kindermishandeling.signaleren vermoedens en dan? Werktitel: Kindermishandeling.signaleren vermoedens en dan? Door: Drs. A.M.J.M. Donkers, orthopedagoog en docent bij Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (Fontys/OSO) te Tilburg. Eerder werkzaam geweest

Nadere informatie

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen 1 Contactpersoon L.M.E.Menenti l.m.e.menenti@ nationaalrapporteur.nl T 06-4682 7508 S.J. Tjalsma s.j.tjalsma@ nationaalrapporteur.nl Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd Bevindingen

Nadere informatie

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard,

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, Presentatie Kindermishandeling Is elke vorm van: Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Versie februari 2012 Je huilde Logisch, je was nog zo klein En wat kon je anders Wanneer er niemand voor je kon zijn? Ik heb het geprobeerd Maar ik was

Nadere informatie

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 L. Hingstman R. Kenens November 2002 Aantal inwoners per full-time

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2551 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling voor beroepskrachten

Meldcode kindermishandeling voor beroepskrachten Meldcode kindermishandeling voor beroepskrachten Basiselementen voor door instellingen en beroepsgroepen vast te stellen richtlijnen voor het handelen in situaties en bij vermoedens van kindermishandeling.

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang - Midden in een transformatie ; - hard aan het werk voor een kwetsbare doelgroep ; - en de dilemma's die daar bij spelen. Veilig

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

17. Sociale kaart Flevoland

17. Sociale kaart Flevoland 17. Sociale kaart Flevoland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld) 030-2300666 NJi Nederlands

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Over de Raad voor de Kinderbescherming Justitie Ministerie van Justitie Raad voor de Kinderbescherming Als opvoeden een probleem is Soms kunnen ouders hun kind (tijdelijk)

Nadere informatie

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Aan: Van: Ashna Nakched Evert Pommer en Klarita Sadiraj Inlichtingen bij Evert Pommer e.pommer@scp.nl T 7947 kamer D-0608 Datum 24 januari 2010 Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Het ministerie van

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

Sociale kaart Zuid-Holland

Sociale kaart Zuid-Holland Sociale kaart Zuid-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 030-2340116 Transact 030-2300666 NIZW

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities.

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities. Samenleving Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de gemeenteraad Behandeld door Olga Lemmen

Nadere informatie

17. Sociale kaart Flevoland

17. Sociale kaart Flevoland 17. Sociale kaart Flevoland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau Stichting

Nadere informatie

Sociale kaart met Liefde

Sociale kaart met Liefde Sociale kaart met Liefde Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling (tel. 0900-1231230) Kindertelefoon (0800-0432) Landelijk Bureau Slachtofferhulp (0900-0101) NIZW Jeugd / Expertisecentrum

Nadere informatie

17. Sociale kaart Noord-Holland

17. Sociale kaart Noord-Holland 17. Sociale kaart Noord-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk Datum: 14 april 2011 Status: Definitief Versie: 1.0 Meldcode huiselijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Meldcode... 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk... 6 Stap 1: In kaart

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Protocol Kindermishandeling en ouderproblematiek

Protocol Kindermishandeling en ouderproblematiek Protocol Kindermishandeling en ouderproblematiek Definities/toelichting Kindermishandeling is elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Indicator 5 Gezondheid

Indicator 5 Gezondheid Indicator Gezondheid Gezondheid wordt in de GDI uitgedrukt door middel van de data voor obesitas. Obesitas wordt wereldwijd als een als een ernstig en toenemend probleem gezien, met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Overeenkomst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 3 Toelichting meldcode huiselijk

Nadere informatie

17. Sociale kaart Overijssel

17. Sociale kaart Overijssel 17. Sociale kaart Overijssel Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

Sociale kaart Zuid-Holland

Sociale kaart Zuid-Holland Sociale kaart Zuid-Holland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau Stichting

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Sociale kaart Noord-Holland

Sociale kaart Noord-Holland Sociale kaart Noord-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 030-2340116 Transact 030-2300666 NIZW

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

17. Sociale kaart Zuid-Holland

17. Sociale kaart Zuid-Holland 17. Sociale kaart Zuid-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave Algemene informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdhulpverlening Aanmelding Zorgmelding Welke regelingen kunnen voor u van belang

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door beroepskracht Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen

Nadere informatie

JAARBERICHT 2002. stijging vragen

JAARBERICHT 2002. stijging vragen JAARBERICHT 2002 Dit is het jaarbericht van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel (KJRW) Amsterdam over het jaar 2002. Dit jaarbericht geeft een overzicht van de werkzaamheden van de KJRW. De KJRW Amsterdam

Nadere informatie

Rapport Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Peiling bij Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten en Ergotherapeuten

Rapport Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Peiling bij Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten en Ergotherapeuten Rapport Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Peiling bij Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten en Ergotherapeuten Stichting STUK Door Nicole de Haan en Lieke Popelier 2013 Algemene informatie Uit recent

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

17. Sociale kaart Noord-Holland

17. Sociale kaart Noord-Holland 17. Sociale kaart Noord-Holland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg je met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering voor je doen?

Nadere informatie

Protocol van handelen Advies- en Meldpunten Kindermishandeling

Protocol van handelen Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Protocol van handelen Advies- en Meldpunten Kindermishandeling bij vermoedens van kindermishandeling in relaties van afhankelijkheid en onvrijheid Paul Baeten Colofon Protocol van handelen Advies- en Meldpunten

Nadere informatie

Sociale kaart Overijssel

Sociale kaart Overijssel Sociale kaart Overijssel Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 030-2340116 Transact 030-2300666 NIZW Jeugd

Nadere informatie

Verkiezing en methode

Verkiezing en methode Verkiezingsuitslag Verkiezing en methode Het Leukste uitje van het Jaar wordt bepaald op basis van een onderzoek onder ANWB leden. Dit onderzoek bestaat uit twee rondes, namelijk een nominatieronde en

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

SIGNALEREN &doorbreken

SIGNALEREN &doorbreken SIGNALEREN &doorbreken Meldcode Brochure 24pag.indd 1 07-02-12 14:25 Deze brochure is gemaakt in opdracht van het CZW-bureau door: Teksten en projectcoördinatie dichterbij teksten & meer Fotografie Dennis

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Dat als aandachtsfunctionarissen door het gemeentebestuur worden aangewezen de procesmanagers die voor de gemeente Hengelo werkzaam zijn;

Dat als aandachtsfunctionarissen door het gemeentebestuur worden aangewezen de procesmanagers die voor de gemeente Hengelo werkzaam zijn; 1 Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Gemeente Hengelo Het gemeentebestuur van de gemeente Hengelo, Overwegende: dat het gemeentebestuur van Hengelo het, in verband met een effectieve en zorgvuldige

Nadere informatie

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld Huiselijk Geweld & Kindermishandeling Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld Inhoud 1. Wat is kindermishandeling; Quiz 2. De meldcode; 5 stappen 3. AMK werkwijze 4. Signaleren in het basisonderwijs 5.

Nadere informatie

http://apwfg16/dks/document/document_content.asp?secid=3601366ba2f64228be9...

http://apwfg16/dks/document/document_content.asp?secid=3601366ba2f64228be9... pagina 1 van 5 Titel Volwassengeweld, huiselijk geweld en ouderproblematiek op de SEH Publicatiedatum 29-03-2014 Doel Beschrijving van werkwijze omtrent volwassenengeweld, huiselijk geweld en ouderproblematiek

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG

Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) Het programmateam De eerste producten voor gemeenten Advies- en meldpunt huiselijk geweld

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Kinderen in Tel over kindermishandeling

Kinderen in Tel over kindermishandeling Kinderen in Tel over kindermishandeling Bas Tierolf Willemijn Smit Kinderen in Tel over kindermishandeling Bas Tierolf Willemijn Smit Juli 2011 2 Verwey- Jonker Instituut Voorwoord Kindermishandeling en

Nadere informatie

Factsheet 24 november 2010 LO

Factsheet 24 november 2010 LO Factsheet 24 november 2010 LO Ledenonderzoek Flexmigranten 2010 Elk jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep flexmigranten. Daaruit komt zeer bruikbare informatie over deze specifieke groep uitzendkrachten.

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren)

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.3.81 Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) brochure bronnen Raad voor de Kinderbescherming, www.rijksoverheid.nl, januari 2011 In

Nadere informatie

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor?

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Hollands Midden 27 oktober 2015 Naam spreker: mevr. H. Sachse Functie: vertrouwensarts 1 Over volwassenen en kinderen Over lichamelijk geweld en andere

Nadere informatie

HANDELEN: Quiz werken met de meldcode

HANDELEN: Quiz werken met de meldcode HANDELEN: Quiz werken met de meldcode Vraag 1 Waarom durven veel mensen niets te doen als ze weten dat een kind mishandeld wordt? Noem 5 redenen 1. 2. 3. 4. 5. Antwoord vraag 1 Angst voor: Bemoeizucht

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Aangepast aan de situatie bij Gastouderbureau MiKado VERSIE augustus 2015 Een woord vooraf Wij bieden u bij deze een herziene versie van de Meldcode huiselijk

Nadere informatie

Stappenplan Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld o.b.s. Lokhorstschool Deil

Stappenplan Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld o.b.s. Lokhorstschool Deil Stappenplan Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld o.b.s. Lokhorstschool Deil stap Wat? Wie? Hoe? 1 In kaart brengen van de signalen observeren signaleren begeleiden Groepsleraar en Groepsleraar

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Stichting Het Assink Lyceum, Overwegende -verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie