Best practice Omring. Memo en protocol

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Best practice Omring. Memo en protocol"

Transcriptie

1 Best practice Omring Memo en protocol Doelen: Memo: voorstel aan het managementteam mbt implementatie meldcode Protocol: informeren werknemers over de werkwijze, de te volgen stappen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Goed: Kort en krachtig Belang voor de klanten en medewerkers om te werken volgens de meldcode Per activiteit helder wie waarvoor verantwoordelijk is Overzichtelijk Bronvermelding: Ans Bourouba, manager thuisbegeleiding van Omring. Voor meer info: NHTC 2013

2 Pagina 1 van 1 MEMO Team Thuisbegeleiding Aan : Directie en managers Omring, OTS en Omring Kraamzorg Cc : Anneke Asberg Van/afd : Ans Bourouba, regiomanager Thuisbegeleiding Betreft : Implementatie meldcode Huiselijk geweld en (kinder)mishandeling Datum : 8 mei 2012 Medewerkers van zorginstellingen ontvangen regelmatig signalen van huiselijk geweld, waar ook ouderen- en kinderenmishandeling onder vallen. Niet alleen door de mantelzorgers, maar ook door de zorgverleners. Omring hecht veel belang aan een juiste werkwijze binnen de instellingen, om mishandeling te voorkomen, te signaleren en aan te pakken. In 2012 moet iedere zorginstelling de meldcode huiselijk geweld en (kinder)mishandeling hebben geïntroduceerd. De inspectie voor de Gezondsheidszorg (IGZ) heeft dit opgelegd, want het is een ernstig probleem, dat ook door Omring wordt onderkend. Samen met het ministerie van Volksgezondheid, Milieu en Sport (VWS) hecht men veel waarde aan het werken volgens deze meldcode. De inspectie zal in 2012 ook in kaart brengen in welke mate de zorginstellingen de meldcode hebben geïmplementeerd. De zorginstellingen zullen hierop worden getoetst. Het is dus van groot belang dat de meldcode bij iedereen bekend wordt gemaakt. In het handboek is nu een werkinstructie huiselijk geweld en (kinder)mishandeling opgenomen. Stappen voor implementatie. 1. De regiomanager Thuisbegeleiding heeft Omring breed als aandachtsgebied huiselijk geweld. Zij heeft een protocol Huiselijk geweld en (kinder)mishandeling opgesteld en deze wordt hierbij geïmplementeerd. 2. Het protocol Huiselijk geweld en (kinder)mishandeling wordt besproken in het TMT, IMT, bij OTS en bij Omring Kraamzorg door de regiomanager Thuisbegeleiding. 3. Via de managementoverleggen wordt het verder in de lijn gebracht onder verantwoordelijkheid van de managers. 4. Elk organisatieonderdeel (bijvoorbeeld thuiszorg, intramuraal, kraamzorg en OTS) dient een eigen aandachtsfunctionaris(sen) aan te stellen. Deze volgen een training op het gebied van huiselijk geweld en (kinder)mishandeling. 5. Eén keer per jaar dient het onderwerp huiselijk geweld en mishandeling op de agenda te staan van het werkoverleg. Indien gewenst kan hier een aandachtsfunctionaris uit het eigen bedrijfsonderdeel voor worden uitgenodigd. 6. Omring gaat zorgen voor een aanbod voor medewerkers in de interne cursussen; de regiomanager Thuisbegeleiding regelt dit met het Opleidingscentrum. 7. De regiomanager Thuisbegeleiding heeft jaarlijks evaluatiegesprekken met ketenpartners en spreekt hierbij de meldingen en de samenwerking hierin door. Best practice memo Omring 2012.doc

3 Pagina 1 van 3 Huiselijk geweld en (kinder)mishandeling (protocol) 1 Doel van het protocol Bekend maken van het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en (kinder)mishandeling en een korte beschrijving hoe te handelen bij (het vermoeden van) huiselijk geweld binnen Omring. 2 Toepassingsgebied Alle medewerkers van Omring: Omring Thuiszorg, Omring Verpleeg- en verzorgingshuizen, Wozoco s, Dagbehandeling, Dagverzorging, OTS en Omring Kraamzorg. 3 Randvoorwaarden De regiomanager thuisbegeleiding van Omring Thuiszorg heeft Omring breed het aandachtgebied huiselijk geweld en (kinder)mishandeling. Bij het team Thuisbegeleiding zijn medewerkers specifiek geschoold in dit aandachtsgebied en zijn daarmee de intern deskundigen die geraadpleegd kunnen worden. Er kunnen extern deskundigen geraadpleegd worden, zoals het steunpunt huiselijk geweld en het AMK. Elk organisatieonderdeel (OTS, Omring Kraamzorg, Omring V&V en Omring Thuiszorg) heeft een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld. Deze zijn bijgeschoold op dit onderwerp. In alle teams wordt het onderwerp huiselijk geweld en (kinder)mishandeling minimaal 1 keer per jaar geagendeerd in het werkoverleg. 4 Afkortingen Huiselijk geweld Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om het huis) ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Belangrijk: de combinatie kinderen en huiselijk geweld betekent altijd kindermishandeling. Kindermishandeling Kindermishandeling is het doen en laten van ouders ( ook stiefouders, adoptieouders, pleegouders of partner van één van de ouders), of anderen in soortgelijke positie ( mensen van wie het kind ook afhankelijk is van aandacht, bescherming en verzorging; bijv. buren, vrienden, kennissen, broers, zussen, leerkracht of oppas) ten opzichte van het kind, dat een ernstige aantasting of bedreiging vormt voor de veiligheid en het welzijn van het kind. AMK Advies- en Meldpunt Kindermishandeling ASGH Algemeen Steunpunt Huiselijk Geweld

4 Pagina 2 van 3 OTS Omring Thuisservice Verwijsindex Dit is een landelijke database voor hulpverleners betrokkenen bij jeugdigen onder de 23 jaar. 5 Werkwijze Noot vooraf: In de onderstaande werkwijze is de landelijke meldcode huiselijk geweld en (kinder)mishandeling verwerkt. Activiteit Bij een vermoeden van huiselijk geweld of (kinder)mishandeling meldt de medewerker dit bij de teamcoach, coördinerend wijkverpleegkundige, teamleider of manager. Bij vermoeden van huiselijk geweld/(kinder)mishandeling neemt de medewerker contact op met de huiselijk geweld of (kinder)mishandeling van het eigen bedrijfsonderdeel. Het plan van aanpak wordt doorgesproken, een stappenplan gemaakt en werkwijze hoe de cliënt te begeleiden in dit proces wordt beschreven. Verantwoordelijk Medewerker Breng de signalen, die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of ontkrachten, in kaart en leg deze vast. Leg ook de contacten over de signalen vast, evenals de stappen die worden gezet en de besluiten die worden genomen. Bij een vermoeden alleen wordt er niet geregistreerd (gemeld). De verwijsindex wordt ingevuld als er een of meerdere kinderen onder 23 jaar bij betrokken zijn. Dit kan via de thuisbegeleiding, omdat deze geautoriseerd zijn om in de verwijsindex te melden. Voor Thuiszorg zijn de aandachtsfunctionarissen te bereiken via Bij het opstellen van het plan van aanpak kan advies gevraagd worden aan jeugdzorg en/of AMK, of aan het steunpunt huiselijk geweld. De medewerker gaat in gesprek met de cliënt. Desgewenst kan een collega, een manager of de worden gevraagd hierbij ondersteuning te bieden. Ga geen gesprek aan als de veiligheid van de cliënt, uzelf of die van een ander in het geding is, of als er goede redenen zijn om te vermoeden dat de cliënt, door het gesprek, het contact zal verbreken. Weeg na dit gesprek de aard, de ernst van en het risico op of huiselijk geweld of (kinder)mishandeling: Schat het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling. Hoe ernstig of acuut is het? Doe deze weging samen met de. De medewerker beslist samen met de of er zelf hulp georganiseerd gaat worden of dat er melding gedaan wordt bij het AMK en/of ASHG. Medewerker thuisbegeleiding /of /of Manager en/of Indien er besloten wordt tot het doen van een melding, moet wel met

5 Pagina 3 van 3 de cliënt, ouders, partner en/of kind besproken worden. Ga geen gesprek aan als de veiligheid van de cliënt, uzelf of die van een ander in het geding is, of als er goede redenen zijn om te vermoeden dat de cliënt, door het gesprek, het contact zal verbreken. Tevens meldt de medewerker dit bij de eigen manager. A. Om een melding te doen van kindermishandeling: Ga naar: Dan dubbelklikken op melden kindermishandeling (staat in het blauw gedrukt). En dan dubbelklikken op meldingsformulier kindermishandeling voor professionele melders. Dubbelklikken op open. Formulier goed lezen alvorens in te vullen. Formulier invullen. Aan manager/teamcoach laten lezen. Zo mogelijk aan de betrokken cliënt laten lezen. Het verslag mailen naar: Verslag archiveren. B. Om melding te doen van huiselijk geweld: Neem contact op met ASGH via telefoonnummer: Elke melding van vermoeden van huiselijk geweld wordt door de geregistreerd op een meldformulier. Deze meldingen worden in een centrale registratie gearchiveerd en beheerd door de regiomanager Thuisbegeleiding. De regiomanager Thuisbegeleiding heeft jaarlijks evaluatiegesprekken met ketenpartners en spreekt hierbij de meldingen en de samenwerking door. De managers dragen zorg dat er minimaal 1x per jaar het onderwerp huiselijk geweld en (kinder)mishandeling in het werkoverleg van alle teams wordt geagendeerd. Aandachtfunctionaris Regiomanager Thuisbegeleiding Regiomanager Thuisbegeleiding Managers 6 Referenties Bureau Jeugdzorg/Advies- en Meldpunt Kindermishandeling: Stichting Huiselijk Geweld: Thuisbegeleiding: Thuisbegeleiding: 7 Bijlagen Meldformulier Huiselijk Geweld en (kinder)mishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

H a n d e l i n g s p r o t o c o l 2 0 1 4-2 0 1 5

H a n d e l i n g s p r o t o c o l 2 0 1 4-2 0 1 5 H a n d e l i n g s p r o t o c o l 2 0 1 4-2 0 1 5 M e l d c o d e H u i s e l i j k g e w e l d & K i n d e r m i s h a n d e l i n g e n v e r w i j s i n d e x S I S A Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 1.

Nadere informatie

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad 1. Inleiding Dit reglement geeft regels voor de omgang met persoonlijke gegevens van cliënten van Kwadraad. Het reglement bestaat uit

Nadere informatie

Over sommige patiënten moet je praten

Over sommige patiënten moet je praten Over sommige patiënten moet je praten Vormgeving Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2012 Overname van teksten is toegestaan met bronvermelding. Publicatienummer 2012-380 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor professionals in het primair onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor professionals in het primair onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor professionals in het primair onderwijs Inpassen van de (basis) meldcode in de zorgroute van het primair onderwijs > Invoeren en toepassen van meldcode

Nadere informatie

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle Ouderenmishandeling Ontspoorde zorg in kaart Auteurs: Opdrachtgever: Niek Sanderink & Daan Terhalle SVWO Arcon Datum: 31-05-2011 Plaats: Borne Samenvatting Naar schatting worden 130.000 ouderen in Nederland

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Waterlelie

Gedragsprotocol De Waterlelie Gedragsprotocol De Waterlelie Dit protocol bevat naast omschrijvingen van bepaalde vormen van grensoverschrijdend gedrag ook de stappen en maatregelen die genomen worden wanneer grensoverschrijdend gedrag

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID 0.0 inhoud 0.0 inhoud... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Schoolveiligheidsplan... 3 2.1 Preventiebeleid... 3 2.2 Incident beleid... 4 2.2.1 Aangifte politie:... 5 2.2.3 Contacten media... 5 2.2.4 Registratiesysteem...

Nadere informatie

Zorg en grenzen. Werken aan sociale veiligheid in de ouderenzorg

Zorg en grenzen. Werken aan sociale veiligheid in de ouderenzorg Zorg en grenzen Werken aan sociale veiligheid in de ouderenzorg Zorg en grenzen Handreiking voor het werken aan sociale veiligheid in de ouderenzorg Auteur(s) Datum MOVISIE Maria van Bavel, Annette van

Nadere informatie

Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling

Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling 2015-2018 Regio Zuidoost-Brabant Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel,

Nadere informatie

ncties Functies Functies Functies Functie Functies Functies Functies Functies Functies Functies Transparant aanbod Steunpunten Huiselijk Geweld

ncties Functies Functies Functies Functie Functies Functies Functies Functies Functies Functies Transparant aanbod Steunpunten Huiselijk Geweld ncties Transparant aanbod Steunpunten Huiselijk Geweld Functies Functies Funct Functies Functies Functies Functie Functies Functies Functies Functies Transparant aanbod Steunpunten Huiselijk Geweld MOVISIE

Nadere informatie

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld KNMG-meldcode Colofon KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Nadere informatie

Veiligheid dichtbij huis

Veiligheid dichtbij huis februari 2015 gemeente T i e l NIEUWSBRIEF JEUGD Veiligheid dichtbij huis De gemeente Tiel is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp, ook op het gebied van veilig opgroeien en ontwikkelen.

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2013 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2011 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement Onderzoek William Schrikker Groep Onderzoek naar risicomanagement Inspectie Jeugdzorg Utrecht, januari 2013 Samenvatting De William Schrikker Groep (WSG), een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming,

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Veilig Thuis HANDREIKING COMMUNICATIE VOOR GEMEENTEN

Veilig Thuis HANDREIKING COMMUNICATIE VOOR GEMEENTEN Veilig Thuis HANDREIKING COMMUNICATIE VOOR GEMEENTEN Colofon De handreiking Veilig Thuis communicatie voor gemeenten is ontwikkeld door het ondersteuningsprogramma Veilig Thuis van de VNG Lay-out Chris

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK

Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK Jeroen Dijkstra Johan Verhage 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1 Introductie 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Totstandkoming van dit Programma van Eisen 6 1.3 Leeswijzer 7 2 Huiselijk

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

Veilig Thuis. Centrum gemeentelijke regiovisie. kindermishandeling 2015-2019 centrumgemeente Rotterdam 2011-2014. Actieprogramma aanpak

Veilig Thuis. Centrum gemeentelijke regiovisie. kindermishandeling 2015-2019 centrumgemeente Rotterdam 2011-2014. Actieprogramma aanpak ! Veilig Thuis Actieprogramma aanpak Centrum gemeentelijke regiovisie huiselijk huiselijk geweld geweld & en kindermishandeling 2015-2019 centrumgemeente Rotterdam 2011-2014 Van Centrumgemeente Vrouwenopvang,

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2010 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Huiselijk geweld: Een kerntaak voor de politie

Huiselijk geweld: Een kerntaak voor de politie Huiselijk geweld: Een kerntaak voor de politie Informatie voor politieprofessionals HUISELIJK GEWELD TransAct ondersteunt beleidsmakers, managers, opleiders, artsen, hulpverleners en andere intermediairen

Nadere informatie