Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van Orde aangaande acquisitiebeleid nieuwe bedrijvigheid. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De fractie van De Nijmeegse Fractie heeft schriftelijke vragen gesteld ex art. 39 Reglement van Orde. Recentelijke berichtgeving over (dreigend) verlies van werkgelegenheid bij verschillende bedrijven en instellingen in de stad vormde de aanleiding voor deze vragen. De vragen hebben betrekking op het beleid dat de gemeente voert om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. In bijgevoegde brief wordt antwoord gegeven op de gestelde vragen. BW-nummer Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. EZ10, Edwin van Haveren, 9604 Datum ambtelijk voorstel 15 november 2013 Registratienummer Ter besluitvorming door het college De brief aan de fractie van De Nijmeegse Fractie vast te stellen. Paraaf akkoord Datum Leidinggevende H. Kielenstijn, EZ10 Programmamanager H. Kielenstijn Programmadirecteur I. Hol Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 26 november 2013 nummer: 3.17 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder Collegevoorstel beantwoording raadsvragen acquisitiebeleid nieuwe bedrijvigheid.doc

2 Economie Economische Ontwikkeling Aan de fractie van De Nijmeegse Fractie t.a.v. de heer L. Busschops Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postbus HG Nijmegen Datum 26 november 2013 Ons kenmerk EZ20/ Contactpersoon Edwin van Haveren Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 39 Reglement van Orde betreffende vragen acquisitiebeleid nieuwe bedrijvigheid Datum uw brief 2 oktober 2013 Doorkiesnummer (024) Geachte heer Busschops, Naar aanleiding van uw brief van 2 oktober 2013 zenden wij u onze reactie op uw vragen betreffende acquisitiebeleid nieuwe bedrijvigheid. 1. Heeft er een wijziging in het gemeentelijk economisch beleid plaatsgevonden naar aanleiding van het verlies van bedrijvigheid en/of werkgelegenheid (o.a. NXP, Royal Haskoning, Belastingdienst, Heinz en Sappi)? Nee, er heeft geen wijziging van het economisch beleid plaatsgevonden. Het economisch beleid was en is nog steeds in hoofdzaak gericht op het aantrekken en behouden van werkgelegenheid. 2. Welke activiteiten ontplooit het college om de grootste werkgevers op het gebied van directe en indirecte werkgelegenheid in onze stad verder te binden aan Nijmegen? Op verschillende wijzen wordt getracht hieraan invulling te geven. Wij zetten ons in om een goede relatie te onderhouden met deze bedrijven en instellingen, te weten waarin ze zich onderscheiden, wat hun toekomstplannen zijn, maar ook hun eventuele problemen en behoeften en proberen hen zo goed mogelijk te faciliteren op allerlei gebied. Te denken valt aan het verbinden van deze partijen met andere, voor hen relevante, bedrijven en organisaties, aanbieden van mogelijkheden op het gebied van personeel, het faciliteren van uitbreidingsvragen, het ondersteunen bij herhuisvesting en het voorkomen van sluiting en/of inkrimping van bedrijven. Daarnaast laten we dit soort partijen actief meedenken en -werken aan beleidsontwikkeling via het opstellen van onder meer de economische innovatie agenda voor de stad in de Economische Raad Nijmegen en ook in projecten zoals het consortium gevormd voor de ontwikkeling van NTC. Tevens vinden er op bestuurlijk niveau periodieke overleggen plaats met verschillende van deze strategische partners. Beantwoording schriftelijke vragen inzake acquisitie nieuwe bedrijvigheid (d) (2).docx

3 Gemeente Nijmegen Economie Economische Ontwikkeling Vervolgvel 1 3. Welke activiteiten ontplooit het college om de beschikbare bedrijventerreinen in Nijmegen en omgeving (o.a. Bijsterhuizen, De Grift, maar ook Bergerden) onder de aandacht te brengen van potentiële werkgevers en investeerders? Voor wat betreft de bedrijventerreinen De Grift, Compaq, Mercuriuspark e.d. ontplooien wij als gemeente zelf activiteiten, in het geval van Bijsterhuizen en Bergerden gebeurt dit door de daartoe in het leven geroepen gemeenschappelijke regelingen. Voor de Grift Zuid en Noord is in 2013 een markttoets opgesteld. Daarmee is een richting bepaald van kansrijke bedrijfstypen en segmentering. In 2013 is ook gebleken dat ons aanbod aan bedrijventerreinen in de stad groot is en mogelijk geen aansluiting vindt bij de marktvraag. Dat komt naar voren in regionale studies ((RPB, Provincie) en gemeentelijk onderzoek (vraag- en aanbodanalyse van EZ). Om te voorkomen dat elke medewerker een eigen aanvalsplan gaat opzetten is dan ook een pilot gestart om vraag en aanbod beter in beeld te brengen. Inmiddels zijn er goede afspraken gemaakt voor spreiding en ontwikkeling in de tijd, gebaseerd op een jaarlijks maximum van 6 ha uitgeefbaar per aarschijf. Hierin zullen het Ontwikkelingsbedrijf en de afdeling EZ samen optrekken. Voor de Grift stellen we conform de Ontwikkelingsstrategie Waalsprong een ambitiedocument op. Parallel werken we aan de bestemmingsplannen voor deze locatie. De Griftkavels aan de Griftdijk, ten zuiden van de Stationsstraat, worden reeds aangeboden op de website Gemeentekavel.nl. De overige Nijmeegse bedrijfskavels worden aangeboden op Gemeentekavel.nl en middels bebording op de terreinen zelf. Datzelfde geldt ook voor hetgeen te koop wordt aangeboden op de terreinen Bijsterhuizen en Bergerden, waarbij voor Bergerden bovendien een eigen website is ingericht. Wij zijn tevens bezig met een basisbrochure, zowel gedrukt als digitaal, welke vervolgens op projectniveau specifieke projectinformatie bevat. Daarnaast gebruiken we telkens diverse marketingtools, waarmee je direct je doelgroep kunt bereiken, zoals adverteren in bladen, digitale beelden (o.a. luchtfoto s en 360 graden beelden). Als laatste zijn er nu gesprekken met marktpartijen (o.a. makelaars) over de mogelijkheden om ons aanbod eveneens onder de aandacht te brengen. Via onze acquisitie- en accountmanagementactiviteiten benutten we de kracht van het organiserend vermogen in stad en regio zo optimaal mogelijk. In onze acquisitiewerkzaamheden werken we nauw samen met Oost NV / PPM Oost (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij) en de NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency). De (internationale) bedrijven die op zoek zijn naar locaties bereiken ons direct of via deze partners. We werken nauw samen om de onderscheidende kwaliteiten van onze stad over het voetlicht te brengen bij potentiële kandidaten. Uiteraard maakt de beschikbaarheid van bedrijventerreinen in Nijmegen en omgeving daar een belangrijk onderdeel van uit. Zij zijn dan ook op de hoogte van de bedrijventerreinen die wij ter beschikking hebben en verspreiden deze informatie (via hun netwerk) bij potentiële vestigers. Ook de lokale en regionale vastgoedontwikkelaars in ons netwerk worden op regelmatige basis geïnformeerd over de ontwikkelmogelijkheden op de bedrijventerreinen. Beantwoording schriftelijke vragen inzake acquisitie nieuwe bedrijvigheid (d) (2).docx

4 Gemeente Nijmegen Economie Economische Ontwikkeling Vervolgvel 2 Blijken potentiële vestigers geïnteresseerd in een locatie in Nijmegen, dan ontwikkelen we een programma om te bevorderen dat ook daadwerkelijk voor Nijmegen wordt gekozen. Het lokale bedrijfsleven en de Nijmeegse kennisinstellingen worden dan vaak betrokken bij de uitwerking van zo'n programma. Op deze wijze brengen we potentiële vestigingskandidaten en investeerders al in een vroegtijdig stadium in contact met mogelijke Nijmeegse samenwerkingspartners. Daarnaast zorgen we uiteraard dat via diverse mediakanalen bedrijvenlocaties blijvend onder de aandacht worden gebracht. 4. Hoeveel ambtelijke capaciteit en financiële middelen worden ingezet voor de activiteiten waaraan gerefereerd wordt onder respectievelijk vraag 2 en 3? Naast een fulltime accountmanager/acquisiteur zijn ook senior adviseurs bij de afdeling Economische Zaken belast met de uitvoering van taken op het gebied van accountmanagement en acquisitie. In totaal een formatieomvang van circa 2 fte. Inzet van financiële middelen beperkt zich tot uitgaven die samenhangen met promotionele uitingen en facilitaire kosten voor de organisatie van bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld de rode loper bijeenkomsten en fact finding trips in het kader van acquisitie. De financiële inzet varieert van jaar tot jaar en is afhankelijk van het aantal en soort acquisitietrajecten. Naast de inzet vanuit accountmanagement en acquisitie vanuit het programma Economie, wordt vanuit het Ontwikkelbedrijf en de gemeenschappelijke regelingen Burgerden en Bijsterhuizen circa 3 fte aan capaciteit ingezet voor de activiteiten rondom het onder de aandacht brengen van de bedrijventerreinen, zoals benoemd onder vraag 3. In totaliteit wordt dus met zo n 5 fte gewerkt aan het binnenhalen van bedrijven en wegzetten van bedrijventerreinen. De specifieke marketinginzet voor het onder de aandacht brengen van de bedrijventerreinen is thans zeer bescheiden en wellicht te bescheiden gelet op de moeilijke marktomstandigheden. 5. Was het college op de hoogte van de zoektocht van Microsoft naar een vestigingslocatie? Zo ja, wat heeft het college met deze informatie gedaan? Zo nee, waarom was het college niet op de hoogte van deze informatie? Nee, het college was niet op de hoogte van deze zoektocht, net zo min als Oost NV, via welk kanaal dergelijke internationale partijen over het algemeen binnenkomen bij onze organisatie. Waarom deze zoekopdracht niet bij ons op de radar is verschenen ligt waarschijnlijk in het gegeven dat Nijmegen niet kan voorzien in een ruimtebehoefte van 40 hectare. Daarnaast is het zeer waarschijnlijk dat Microsoft in of in de buurt van Amsterdam wil vestigen met een dergelijk datacenter, gezien de nabijheid tot de Amsterdam Internet Exchange. De NFIA heeft deze lead begeleid in haar zoektocht en heeft deze niet voorgedragen aan Oost NV. De impliciete conclusie is dat Microsoft onze regio niet interessant heeft gevonden. Navraag bij de NFIA levert hierover geen uitsluitsel, omdat zij in deze fase gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht. Beantwoording schriftelijke vragen inzake acquisitie nieuwe bedrijvigheid (d) (2).docx

5 Gemeente Nijmegen Economie Economische Ontwikkeling Vervolgvel 3 6. Is het college met ons van mening dat er in de stadsbegroting 2014 meer aandacht moet zijn voor economisch beleid in onze stad door o.a. inzet van stevig accountmanagement richting de gevestigde ondernemers en een actief acquisitiebeleid? Extra inzet op accountmanagement en acquisitie zal de mogelijkheden om meer bedrijven van dienst te zijn en meer acquisitiekansen te identificeren en oppakken kunnen vergroten. Daarbij is het echter niet zo dat een verdubbeling van deze inzet ook een verdubbeling aan resultaat zal opleveren. Acquisitie is niet een optelsom van acquisiteurs, maar is een werkwijze waarin je het netwerk en mogelijke instrumenten optimaal inzet. Zoals bij vraag 3 verwoord, trachten wij met de beschikbare capaciteit en middelen hieraan maximaal invulling te geven. Dit zullen wij ook in de toekomst blijven doen. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Beantwoording schriftelijke vragen inzake acquisitie nieuwe bedrijvigheid (d) (2).docx

6 Nijmegen, 2 oktober 2013 Schriftelijke vragen art. 39 reglement van orde Betreft: acquisitiebeleid nieuwe bedrijvigheid De Nijmeegse Fractie [DNF) maakt zich grote zorgen over het verlies van bedrijvigheid en werkgelegenheid in onze stad. Bijna wekelijks rapporteren de media over de voornemens om bedrijven af te slanken, te verplaatsen of te sluiten. Zo zijn we recentelijk wederom opgeschrikt door de situatie binnen Heinz en Sappi. Uit reactie van de wethouder economische zaken op mondelinge vragen is gebleken dat pas in een Iaat stadium de problematiek onder de aandacht wordt gebracht en mogelijke interventies nagenoeg kansloos zijn. Daarnaast is er in onze stad nu en in de toekomst veel ruimte op bedrijventerreinen beschikbaar. Ondanks de regionale afspraken, het aanpassen van de planvoorraad en het nemen van het eerste financieel verlies, blijft de verkoop van grond op bedrijventerreinen fors achter bij de planning. Ondanks de huidige economische omstandigheden bewegen [inter)nationaie ondernemingen zich nog steeds op de markt en zijn op zoek naar een nieuwe vestigingsplaats. Zo is onze fractie getriggerd door een artikel in het Noordhollands Dagbiad van 29 September j.l. inzake de mogelijke vestiging van Microsoft. Het artikel maakt melding dat er meerdere regio's in de race zijn geweest voor vestiging. Wij willen graag een antwoord van het College van B&W op de volgende vragen: 1. Heeft er een wijziging in het gemeentelijk economisch beleid plaatsgevonden naar aanleiding van het verlies van bedrijvigheid en/of werkgelegenheid (o.a. NXP, Royal Haskoning, Belastingdienst, Heinz en Sappi]? 2. Welke activiteiten ontplooit het college om de grootste werkgevers op het gebied van directe en indirecte werkgelegenheid in onze stad verder te binden aan Nijmegen? 3. Welke activiteiten ontplooit het college om de beschikbare bedrijventerreinen in Nijmegen en omgeving (o.a. Bijsterhuizen, De Grift, maar ook Bergerden] onder de aandacht te brengen van potentiele werkgevers en investeerders? 4. Hoeveel ambtelijke capaciteit en financiele middelen worden ingezet voor de activiteiten waaraan gerefereerd wordt onder respectievelijk vraag 2 en 3?

7 5. Was het college op de hoogte van de zoektocht van Microsoft naar een vestigingslokatie? Zo ja, wat heeft het college met deze informatie gedaan? Zo nee, waarom was het college niet op de hoogte van deze informatie? 6. Is het college met ons van mening dat er in de stadsbegroting 2014 meer aandacht moet zijn voor het economisch beleid in onze stad door o.a. inzet van stevig accountmanagement richting de gevestigde ondernemers en een actief acquisitiebeleid? Met vriendelijke gv^i^^^^^^^^^ " L. Busschbps " Raadslid - De Nijmeegse Fractie

8 Bron: Noordhollands Dagbiad, 28 September 2013 MIDDENMEER - Een Amerikaanse softwarereus heeft zijn oog laten vallen op Agriport A7 in Middenmeer als vestigingsplaats voor een hypermodern datacentrum. De firma - naar verluidt Microsoft - wil bijna 40 hectare grond kopen op het bedrijventerrein langs de snelweg tussen Hoorn en Den Oever, en is van plan ruim twee miljard euro te investeren. Dit blijkt uit documenten in bezit van het Noordhollands Dagbiad. Betroldcen partijen - Agriport, rijk, provincie, gemeente en Ontwilckelingsbedrijf Noord- Holland Noord - houden de kaken stijf op elkaar. De vergunningen zijn nog niet rond en het bedrijf wil geen pubiiciteit. Diverse regio's in binnen- en buitenland zijn in de race geweest om de softwarereus te verwelkomen. Die levert door bouw en onderhoud van het datacentrum vooral indirecte werkgelegenheid op. De keuze voor Agriport lijkt mede te zijn bepaald doordat datacentra op (rest)energie uit de glastuinbouw kunnen draaien en kassenkwekers kunnen profiteren van warmte die computers achterlaten.

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Openbaar Onderwerp Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen-Noord is een groeiend stadsdeel met steeds meer

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/15.0006280. Datum uw brief 26 mei 2015

Ons kenmerk MO10/15.0006280. Datum uw brief 26 mei 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording raadsvragen van de fracties van D66,VVD en CDA betreffende: functioneren Stips Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 26

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013

Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Via de bijgevoegde brief

Nadere informatie

Met genoegen bieden wij u hierbij ons advies aan voor een gemeentelijke en regionale acquisitiestrategie.

Met genoegen bieden wij u hierbij ons advies aan voor een gemeentelijke en regionale acquisitiestrategie. College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort Stadhuisplein 1 3811 LM AMERSFOORT uw kenmerk ons kenmerk datum -- JvE/EP/mb 26 mei 2011 bijlagen onderwerp e-mail 1 Advies acquisitiebeleid

Nadere informatie

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte Een nieuwe visie en strategie op de werklocaties in Groningen Visie Werklocaties, maart 2014 Inhoudsopgave Publiekssamenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Visie

Nadere informatie

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Voorstel aan de Raad Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Klik hier voor het collegevoorstel/-besluit d.d. 16 januari 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft voortgangsnotitie over Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus binnen Landelijk Strijp.

gemeente Eindhoven Betreft voortgangsnotitie over Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus binnen Landelijk Strijp. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5217 12bst02169 Dossiernummer 12.51.251 1 februari 2013 Commissienotitie Betreft voortgangsnotitie over Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus binnen Landelijk

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1

Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1 Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Afdeling Informatiemanagement Ingekomen stuk D18 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024)

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden.

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4375297 Aan : Gemeenteraad Datum : 1 juli 2013 Wethouder P. van den Berg Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

Uitgangspunten van het concept 'Incubator Haarlemmermeer'

Uitgangspunten van het concept 'Incubator Haarlemmermeer' gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Uitgangspunten van het concept 'Incubator Haarlemmermeer' Portefeuillehouder J.C.W. Nederstigt, mr. A.Th. H. van Dijk Collegevergadering i 7 juli 2012 Inlichtingen

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2

Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2 Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Met bijgaande brief willen

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting

Nadere informatie

Consultatie Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn Waal. De brief aan de raad over de consultatie Strategische Agenda 2020 vast te stellen.

Consultatie Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn Waal. De brief aan de raad over de consultatie Strategische Agenda 2020 vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Consultatie Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn Waal Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

Nota van B&W. Bestuurlijke context

Nota van B&W. Bestuurlijke context Nota van B&W Portefeuille B. B. Schneiders Auteur E.P.A. Evertse Telefoon 5113566 E-mail: e.evertse@haarlem.nl STZ/EC Reg.nr. 2008/16556 Bijlagen: A Onderwerp Principebesluit City Marketing Haarlem B &

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

Onderwerp Regionaal Programma Bedrijventerreinen Stadsregio Arnhem Nijmegen

Onderwerp Regionaal Programma Bedrijventerreinen Stadsregio Arnhem Nijmegen Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 29 juni 2011 / 88/2011 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 augustus 2011 Onderwerp Regionaal Programma Bedrijventerreinen Stadsregio

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie