D. Levensloop van archief: van klassement tot archiefruimte, van mappenstructuur tot archiefserver

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D. Levensloop van archief: van klassement tot archiefruimte, van mappenstructuur tot archiefserver"

Transcriptie

1 INHOUDSTAFEL Wegwijzer Ten geleide van de redactie De redactieleden en auteurs Gebruikte afkortingen I. Begrippen A. Het Archief 1. Definitie van archief 1 2. Verklaring van de definitie Ongeacht de datum, vorm of drager Naar hun aard Bestemd om te berusten Opgemaakt of ontvangen Uit hoofde van zijn of haar taken Of ter handhaving van zijn of haar rechten 3 B. De archiefvormer C. Documentatie en archief: het onderscheid D. Levensloop van archief: van klassement tot archiefruimte, van mappenstructuur tot archiefserver 1. Ontstaan Administratieve waarde Eeuwige waarde? 1 Afl. 10, juni 2012 Wegwijzer / 13

2 2. Verjaring en verjaringstermijn Wat is verjaring? Na hoeveel tijd is er sprake van verjaring? Hoe een verjaringstermijn berekenen? Stuiting van de verjaring Schorsing van de verjaring 5 E. Waarom archiveren? 1. Functie van archieven Primaire functie De secundaire functie 3 F. Gevolgen van archivering G. Klasseersystemen H. Selectielijsten 1. Wat vernietigen? 1 2. Wanneer vernietigen? 1 I. Het informatiebeheersplan 1. Waarom een informatiebeheersplan? 1 2. Wat wordt bereikt met een informatiebeheersplan? 2 J. Registratie of inventaris II. Wettelijk kader A. Overzicht van de regelgeving 1. Rijksarchief en Archiefwet 1 2. Archiefdecreet Vlaanderen 2 3. Archiefordonnantie Brussel 2 4. Motivering van bestuurshandelingen 2 5. Openbaarheid van bestuur Grondslag van de openbaarheidswetgeving 3 14 / Wegwijzer Afl. 10, juni 2012

3 5.2 Federale openbaarheidswetgeving Vlaamse openbaarheidswetgeving 3 6. Hergebruik van overheidsinformatie Federale wetgeving hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse wetgeving hergebruik overheidsinformatie 4 7. Organieke wetten, decreten en besluiten voor lokale overheden Gemeenten OCMW s Politiezones Polders en wateringen Erkende erediensten (kerkfabrieken e.a.) Provincies 6 8. Taalwetgeving 7 9. Cultureel erfgoed Auteursrecht 7 B. De Archiefwet van 24 juni 1955 C. Het Archiefdecreet van 9 juli Toepassingsgebied Zorgdragers en archiefbeheerders Wat zijn archiefdocumenten volgens het Archiefdecreet? Het Archiefdecreet in verhouding tot de federale Archiefwet 4 2. Regelingen in het Archiefdecreet Een nieuw selectiemechanisme Toegang tot archiefdocumenten Kosteloze toegang tot archiefdocumenten De 30-jaarregel: meer archiefdocumenten openbaar Toegang tot niet-openbare archieven Bijzondere mogelijkheden tot inzage Verdere uitwerking van het decreet 9 D. De Brusselse archiefordonnantie van 19 maart 2009 E. De archiefregeling als pijler van het document- en archiefbeheer 1. Eindverantwoordelijkheid voor de archieven 1 2. Bereik van de archiefregeling Noodzakelijke archiefregeling Aanbevolen archiefregeling 2 Afl. 13, mei 2013 Wegwijzer / 15

4 3. Bijzondere bepalingen in de archiefregeling Ambtenaar of archivaris belast met het toezicht op de archiefvorming Organiseren van het toezicht op de archiefvorming Noodzakelijk toezicht op de archieven Aanbevolen toezicht op de archieven 4 III. Organisatie A. Basisprincipes van de organisatie 1. Een complex geheel 1 2. Schematisch overzicht van de verantwoordelijkheden bij de organisatie van het archiefbeheer 3 B. De organisatie zonder archiefdienst 1. Basisinstrumenten voor archivering 1 2. Taken van het bestuur/de organisatie op gebied van archivering Wettelijk verplichte taken van het bestuur/de organisatie op gebied van archivering Wettelijke verplichting tot organisatie van het documenten archiefbeheer Verplichting tot bewaring van de archieven Bepalingen over bepaalde bijzondere groepen documenten Verplichting tot openbaarheid van en toegang tot de archieven Noodzakelijke taken voor de organisatie van het document- en archiefbeheer Noodzakelijke verplichting tot organisatie van het document- en archiefbeheer Noodzakelijke taken ivm de openbaarheid van en toegang tot de archieven Wenselijke taken indien het bestuur groot genoeg is 5 3. Beslissingen die het lokaal bestuur niet kan nemen inzake de openbaarheid van documenten 5 C. De organisatie met archiefdienst 16 / Wegwijzer Afl. 13, mei 2013

5 D. De meerwaarde van samenwerking. Casus OCMW-archieven Inleiding 1 1. Antwerpen: centraal archiefbeleid en bewaring met een decentrale ondersteuning Voorgeschiedenis Samenwerking formeel Samenwerking praktisch Informatiebeheer en archiefvorming Selectie en vernietiging De archiefbestanden/de archieven Raadpleging Impact op het personeel en het archief Besluit en evaluatie 5 2. Middelkerke: samenwerking inzake archiefbeheer tussen gemeente en OCMW Voorgeschiedenis en formele organisatie Uitgangspunt nieuw beleid Voordelen samenwerking? Nadelen samenwerking? Besluit en evaluatie 8 3. Welzijnsband Meetjesland (met hoofdzetel te Eeklo): één archivaris voor dertien OCMW's Voorgeschiedenis Samenwerking formeel Samenwerking praktisch Personeel Impact op het archief Evaluatie Welzijnskoepel West-Brabant: één archivaris voor twaalf OCMW's en drie gemeenten Samenwerking formeel Oprichting dienst archivaris en voorgeschiedenis Samenwerking praktisch Algemeen besluit 14 IV. Klasseren en registreren A. Klasseer- en classificatiesystemen 1. De bestaansreden van klasseer- en classificatiesystemen 1 Afl. 14, november 2013 Wegwijzer / 17

6 2. Soorten klasseer- en classificatiesystemen Ordening volgens organogram Classificatie op onderwerp NDC UDC Functionele classificatie De ontwikkeling van functionele classificaties in België Ontwerp van een functioneel classificatiesysteem De beperkingen of nadelen van functionele classificatie Registratie van de archiefvormende dienst bij gebruik van een functionele classificatie Normering van de functionele classificatie Functionele classificaties voor lokale overheden De integratie van het functionele classificatie- en klasseersysteem met de andere beheersinstrumenten Ter afsluiting Een vergelijking tussen functionele en onderwerpclassificaties 23 B. Digitale mappenstructuren 1. Aanbevelingen voor het maken van digitale mappenstructuren Weergave van digitale mappenstructuren Indeling van digitale mappenstructuren Organisatorische aspecten van digitale mappenstructuren Aandachtspunten bij het aanleggen van digitale mappenstructuren Regels voor naamgeving van digitale mappen Hoeveel en welke lettertekens? Belang Praktische toepassing Mapnamen Bestandsnamen 4 2. Praktijkvoorbeeld: Handleiding voor een optimaal digitaal informatiebeheer Stad Antwerpen Stadsarchief Handleiding voor de gebruikers van een digitaal informatiebeheerssysteem De plaats van digitale werkgerelateerde documenten De benaming van digitale werkgerelateerde documenten Lettertekengebruik in het benoemen van digitale mappen De klasseerplug-in CopyPath Selectie Aanbevelingen voor beheerders van digitale klassementen Maak een gemeenschappelijk digitaal klassement op / Wegwijzer Afl. 14, november 2013

7 2.2.2 Processen vormen de basis van het klassement per bedrijfseenheid Elke hoofdmap (elk proces) heeft nood aan een informatiebeheerder Rubrieks- en klassementscodes versterken de structuur van het klassement Vernietig en archiveer digitale en papieren werkdocumenten conform de bewaartermijnen en de richtlijnen van het stadsarchief Praktijkvoorbeeld: Eerste stappen in het digitale archief- en documentbeheer Vlaamse Gemeenschapscommissie Het probleem Waar komen de problemen vandaan? Project Digitale Opruimactie Timing van het project Digitaal archiveren Voorlopige resultaten Praktijkvoorbeeld: Een schijf om U tegen te zeggen. Een semidynamisch digitaal archiefdepot provincie Vlaams-Brabant Context Digitaal archief nu? Doelstelling Procedure: eerste poging Extra uitgangspunten Procedure: tweede poging Dossiers in de actieve klassementen Overdrachtsruimte De U-schijf Opnameproces Scheiding logisch en fysiek beheer Terugvinden Vernietigen Doelstelling en uitgangspunten behaald? 41 C. Ordenen van papieren documenten Inleiding 1 1. Individuele documenten ordenen Stukken in series bundelen Chronologische series Alfabetische series Nadelen van het klasseren in series 5 2. Dossiervorming 6 Afl. 14, november 2013 Wegwijzer / 19

8 2.1 Soorten dossiers Aangewezen ordening: een dossier per zaak Subvorm: een verzameldossier Minder aangewezen vorm: een onderwerpdossier Rangschikken van dossiers Alfabetisch rangschikken Chronologisch rangschikken De inhoud van één dossier beter organiseren Verzameldossiers Hergebruik van dossiers en documenten uit dossiers Definitief klassement Aangewezen: klassement en mappenstructuur volgens functies/taken Soorten taken Op welk niveau van de organisatie bouw je nu een klassement of mappenstructuur op? Nadelen van het klassement op een laag niveau De voordelen van het klassement op een hoog niveau Aandachtspunt bij het opstellen van een klassement 17 D. Registreren 1. Dienstinventaris 1 2. Postregistratie 5 3. Reeksinventaris 7 4. Inhoudsopgave 8 5. Index 8 E. s klasseren en archiveren 1. s klasseren Waarom s klasseren? Waar s klasseren? Welke s klasseren? Hoe s klasseren? Klasseerformaten voor s Klasseren van s met bijlagen Technische implementatie Wie klasseert de s binnen de organisatie? Gebruiksvriendelijkheid bij het klasseren van s Praktijkvoorbeeld: Beslissingstabel voor het klasseren van s Wie klasseert de s? Welke s klasseer je? / Wegwijzer Afl. 14, november 2013

9 1.6.3 Waar klasseer je s? Hoe klasseer je s en hun bijlagen? Wat met reply-mails? Hoe geef je een goede bestandsnaam? s archiveren Selectie van s voor archivering Archiveringsformaat van s Registreren van s Rolverdeling bij het klasseren en archiveren van s De archivaris De informatiebeheerder/records manager De eindgebruiker De ICT-verantwoordelijke Besluit 23 F. Onderhouden 1. Aanbevelingen 1 2. Opruimdagen houden je klassement op orde Papieren opruimdag De voorbereiding van de papieren opruimdag Het verloop van de papieren opruimdag Na de papieren opruimdag Digitale opruimdag De voorbereiding van de digitale opruimdag Het verloop van de digitale opruimdag Na de digitale opruimdag Praktische tips voor opruimdagen 9 G. Digitaal werken 1. Afschaffen van handtekeningen met een beslissingsmodel als leidraad Digitaal werken en handtekenen De handtekening en zijn functies De elektronische handtekening Het beslissingsmodel Voorbeelden bij het beslissingsmodel Toepassing van het beslissingsmodel Gekwalificeerd elektronisch tekenen in de praktijk XAdES-X-L en CAdES Tekenen met eid Tekenen met MS Office Tekenen met het Fedict tekenplatform 11 Afl. 14, november 2013 Wegwijzer / 20 1

10 1.6 Openstaande verwachtingen en vragen Tekenen in bulk Tekenen op tablet Digitaal aangetekend verzenden Externe instanties en overheden Besluit 14 V. Duurzaam bewaren en digitaliseren A. Duurzaam bewaren van fysieke documenten en materiaal 1. Papier duurzaam bewaren Historiek Samenstelling van papier Cellulosegrondstoffen Lijmstoffen Vulstoffen Bedreigingen bij het bewaren van papier Interne bedreigingen voor het bewaren van papier Klimatologische factoren die een bedreiging vormen voor het papier Licht als bedreiging voor papier Biologische, menselijke en toevalsfactoren die een bedreiging vormen voor eht papier Hete hangijzers Zuur papier Permanent papier Besluit / Wegwijzer Afl. 14, november 2013

11 2. Opbergmateriaal Verpakkingsmateriaal: de archiefdoos Opbergmeubilair Materiaal Afmetingen Draagkracht Soorten Open rekken Gesloten kasten Planladenkasten Palletstellingen en pallets Paternosterkasten Rekken voor hangende dossiers De archiefruimte Inrichting en onderhoud Draagkracht van de archiefruimte Inplanting van de archiefruimte Klimaat van de archiefruimte Beveiliging van de archiefruimte Onderhoud en gebruik van de archiefruimte Plaatsing van de archieven Continue berging Formaatplaatsing Logistieke informatie op drie niveaus in de depotlijst Onbewerkte archieven Meerdere gebruikers in dezelfde archiefruimte Plaatsing van te vernietigen archieven Organiseren en beheren van de archiefruimte Een codesysteem voor de lokalisering van het archief Het verband tussen de zoekinstrumenten (archieftoegangen) en de lokalisering Formaatplaatsing Berging in bijzondere meubels Registraties te verrichten bij magazijnbewegingen Besluit Veiligheidszorg in archieven Wat is veiligheidszorg? Organisatorische maatregelen Personele beveiliging of bewaking Mechanische beveiliging Elektronische beveiliging Psychologische beveiliging Incident, calamiteit, ramp Het preventie- of calamiteitenplan 42 Afl. 13, mei 2013 Wegwijzer / 21

12 6.3 Diefstal en recuperatie Risicobeheer en verzekeringen Ondersteuning van het veiligheidszorgplan 46 B. Digitaliseren Inleiding 1 1. Vuistregels bij het digitaliseren van analoge archiefdocumenten De twaalf vuistregels bij de planning en de voorbereiding De vier vuistregels bij het kiezen van een digitaal formaat De acht vuistregels bij het digitaliseren De twee vuistregels bij de verwerking en de controle Kwaliteitsvereisten Kwaliteitsvereisten bij het digitaliseren van tekst Kwaliteitsvereisten bij het digitaliseren van afbeeldingen Kwaliteitsvereisten bij digitaliseren van audio Kwaliteitsvereisten bij digitaliseren van video Modellastenboek digitalisering Substitutie: magda? Principes en theoretisch kader Originaliteit en authenticiteit Juridische waarde Archiefwaarde Substitutie in het buitenland Digitaal archiveren en substitutie Besluit Praktijkvoorbeeld stad Antwerpen: Checklist vervanging papier door digitalisering 54 C. Digitaal bewaren 1. Begrippen en uitgangspunten van digitale duurzaamheid Een risicovol reconstructieproces Onbekende digitale toekomst Zo weinig mogelijk reconstructieschakels Zo veel mogelijk risicospreiding Digitale objecten Onleesbare en corrupte bestanden Gegevensverlies voorkomen Vuistregels voor duurzame opslag Digitale documenten Leesbaarheid op lange termijn verzekeren Vuistregels voor duurzame leesbaarheid / Wegwijzer Afl. 13, mei 2013

13 1.4 Digitale archiefdocumenten Belang van metadata Vuistregels voor duurzame archiefdocumenten Besluit Opzetten en beheren van een digitaal archief Overzicht De tien stappen Gebruik een betrouwbaar en beveiligd opslagsysteem en pas een adequaat beheer toe Bewaar de metadataop een digitaal duurzame wijze Voorzie een duurzame band tussen het document en zijn metadata Registreer metadata voor elk digitaal object Definieer en documenteer de essentiële eigenschappen van het originele document Bewaar de leesbaarheid van de digitale documenten Archiveer alle componenten nodig voor een getrouwe reconstructie van de documenten Documenteer het beheer van de digitale documenten Beschrijf de digitale documenten Documenteer het digitale archief Digitaal archiveren met XML Inleiding XML: What s in a name? De XML-norm De XML-basis: documentmodellering en elementnamen De XML-grammatica Welgevormde en geldige XML-documenten Creatie en redactie van XML-documenten De XML-familie XML-technologieën XML-formaten XML in de archiefpraktijk XML als uitwisselingsformaat XML als archiveringsformaat XML als metadataformaat XML als inkapselingsformaat De archivaris en XML Besluit Is een DMS bruikbaar als digitaal depot? Inleiding Overzicht 60 Afl. 13, mei 2013 Wegwijzer / 23

14 4.3 De verschillen Finaliteit Documenttypes Informatiemodel Metadata Systeemafhankelijkheid Preservering Zoeken Volume Operaties Rechtenbeheer Besluit 70 D. Specifieke archieven 1 1. Fotoarchieven, bewaring en beheer 1 Inleiding Meest voorkomende types fotografische materialen De eerste stap: een beheersplan Materiële zorg De omgevingsfactoren Werkomgeving Behandeling Verpakking Identificatie en behandeling van zichtbare schade Digitaal beeldmateriaal Beheren, ontsluiten en ter beschikking stellen Selectie Ordening Beschrijving Digitalisering Terbeschikkingstelling met respect voor auteurs- en portretrecht 16 Bibliografie / Wegwijzer Afl. 13, mei 2013

15 VI. Selecteren, overdragen en vernietigen A. Selecteren 1. Archieven vernietigen, hoezo? Principes en voordelen van het selecteren Alle documenten bewaren kost handenvol geld Selecteren helpt je om het overzicht te bewaren De informatie over de selectie laat je toe om het werk beter te organiseren Alle documenten bewaren voor later onderzoek is niet nodig 3 2. Betekenis van de selectielijst De archiefwaarde van de informatie bepalen De termijnen bepalen 7 3. Hoe moet je de selectielijsten lezen? 9 4. Structuur van de selectielijst Code Naam serie/document (ook: beschrijving of titel) Bijkomende identificatie (ook: synoniemen) Bestemming Opmerkingen (ook: selectievoorwaarden) Bewaartermijn (ook: geadviseerde vernietigingstermijn) Overzicht van bestaande selectielijsten Selectielijst gemeenten Versie Versie Selectielijst OCMW s Versie Versie Versie Selectielijst provincies Selectielijst kerkfabrieken Vademecum kerkbesturen Versie Selectielijst voor bestuursraden van protestantse gemeentes Selectielijst voor polders en wateringen Versie Selectielijst voor lokale politie Selectielijst voor de federale politie Selectielijst voor sociale huisvestingsmaatschappijen Selectielijst voor het onderwijs Gemeenschapsonderwijs Gemeentelijk onderwijs 16 Afl. 13, mei 2013 Wegwijzer / 25

16

17 B. Overdragen 1. Overdracht, basisregistratie en uitlening van papieren dossiers Overdracht De voorbereiding De schriftelijke neerslag van de overdracht Administratieve verwerking van de overdracht Beschikbaar stellen van archieven Basisregistratie Raadplegen en uitlenen Toepassing bij Ondernemingen Jan De Nul nv Aandachtspunten voor de depotbeheerder 8 C. Vernietigen 1. Wanneer vernietigen? 1 2. Schonen: een bijzondere manier van vernietigen Materieel schonen Inhoudelijk schonen 4 3. Aanbevolen werkwijze voor het praktisch uitvoeren van vernietigingen 5 4. Vernietiging van digitale bestanden 7 5. Het gebruik van papierversnipperaars 7 D. Saneren van oude archieven 1. Overzicht maken van archiefruimte(n) 2 2. Externe informatie verzamelen 5 3. Reeksen herstellen 6 4. Reeksen en series beschrijven 7 5. Selectielijsten raadplegen en toepassen 9 6. Vernietigingen uitvoeren Beschrijving, herverpakking en overbrenging Besluit 11 VII. Publiekswerking A. Metadata en beschrijvingen* Afl. 13, mei 2013 Wegwijzer / 26 1

18 B. Leeszaalwerking 1 1. Profiel van de bezoekers 1 2. Infrastructuur en fysieke inrichting Toegankelijkheid van het archiefgebouw De onthaalbalie Studiezaal en leeszaal 3 3. Faciliteiten 4 4. Organisatie en werking Openingsuren Archief- en leeszaalreglement Onthaal en inschrijving Raadplegen van archiefstukken Reproduceren van archiefstukken Zoekinstrumenten Evoluties in de leeszaal 11 Literatuur 12 Bijlagen 13 C. Erfgoedwerking 1. Het Erfgoeddecreet Het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei Interessante invalshoeken voor een lokale archiefwerking? De cultureel-erfgoedconvenant Expertisespreiding Het kwaliteitslabel voor culturele archiefinstellingen Projectsubsidies De depotproblematiek Zin in meer? 8 VIII. Sectoren A. Kerkfabrieken 1 1. Enkele inleidende begrippen: archiefdocument, archiefvormer, archiefbestand 2 2. Statuut van het kerkfabriekarchief Publiekrechtelijk vs. privaatrechtelijk Statisch versus dynamisch archief / Wegwijzer Afl. 13, mei 2013

19 3. Verantwoordelijkheid voor het archief en toezicht Verantwoordelijkheid voor het archief Toezicht op het kerkfabriekarchief 6 4. Beheer van de lopende administratie (dynamisch archief) van kerkfabrieken Decretaal verplicht aan te maken en te bewaren documenten Stukken met betrekking tot de samenstelling van de kerk(fabriek)- of bestuursraad/comité Notulen of verslagen van de kerk(fabriek)- of bestuursraad/comité Meerjarenplan van de kerkfabriek Budget van de kerkfabriek Boekhoudkundige documenten van de kerkfabriek Jaarrekening van de kerkfabriek Eindrekening van de kerkfabriek Andere te bewaren documenten Eigendomstitels van de roerende en onroerende bezittingen van de kerkfabriek Documenten met betrekking tot het onderhoud en het beheer van de gebouwen bestemd voor de eredienst Personeelsdossiers van de kerkfabriek Inkomende en uitgaande briefwisseling en postregistratiesysteem Selectie en vernietiging van archiefdocumenten van het kerkfabriekarchief Beheer van het historisch archief (statisch archief) Inhoud van het historisch archief van de kerkfabriek Eigen beheer of bewaargeving? Bewaargeving van het historisch archief Nuttige adressen 35 B. Scholen Inleiding 1 1. Nut van schoolarchief Administratieve waarde van schoolarchief Cultureel-historisch belang van schoolarchief 3 2. Problematiek van schoolarchieven Verantwoordelijkheid voor het schoolarchief Openbaarheid van bestuur Archiefwet en Archiefdecreet Historisch bewustzijn 6 Afl. 11, november 2012 Wegwijzer / 27

20 2.2 Verhouding tussen scholen en inrichtende macht Bestaande richtlijnen Planlast Aanpak van schoolarchieven Dynamisch schoolarchief Orde en structuur in de schooladministratie Specifieke uitdaging van digitaal schoolarchief Statisch schoolarchief Selectie voor bewaring en vernietiging Schooleigen voorbeelden Voorbeelden van permanent te bewaren archief Te selecteren archief waaruit delen vernietigd kunnen worden Specifieke documenten voor bepaalde onderwijsdivisies Hulpmiddelen Selectielijst Handboek Hulp bij externe partners Procedure voor het verwerken van archieven Hulp bij archiefinstellingen Besluit 24 C. Kabinetsarchieven 1. De waarde van kabinetsarchieven 1 2. Structuur en ordening van de kabinetsarchieven De structuur van het kabinetsarchief De ordening van het kabinetsarchief 6 3. De archiefwaarde van kabinetsarchieven en de gehanteerde selectiecriteria De toepassing van het bestemmingsbeginsel Buitenlandse voorbeelden Archiefwaardering Dossiers die aangeduid worden met archiefwaarde Archieven die voor vernietiging in aanmerking komen Bijzondere reeksen of afwegingen Het onderscheid tussen partijpolitieke en persoonlijke documenten Dossiers inzake contacten met burgers, persoonlijke tussenkomsten of dienstbetoon Een overzicht / Wegwijzer Afl. 11, november 2012

21 5. Openbaarheid en inzage van overgedragen kabinetsarchieven Organisatie van de overdracht Openbaarheid en inzage 17 D. Medische dossiers 1. Inleiding 1 2. De basiswetgeving 2 3. Welke documenten moeten bijgehouden worden? Het Algemeen Medisch Dossier of AMD Het medisch dossier (of ziekenhuisdossier) Het verpleegkundig dossier Individueel zorgdossier (IZD) rust- en verzorgingstehuizen Het farmaceutisch dossier Andere dossiers en medische gegevens Gezondheidsdossier werknemers Het GIS-dossier Het CLB-dossier Digitaal archiefbeheer in de medische sector Waar moeten de gegevens opgeslagen worden? Koerswijziging van de Orde van Geneesheren Standpunt van de Commissie Telematica Het speciale geval van de MRI s en andere documenten van medische beeldvorming Het ehealth-platform De standaard voor medisch archiveren KMEHR-Bis CareNet Andere regelgevingen De problematiek rond de inzage van medische gegevens door de patiënt en zijn entourage Het inzagerecht (art. 9, 2 WPR) Persoonlijke notities (art. 9, 2, derde lid WPR) Recht op afschrift (art. 9, 3 WPR) Beperkt inzagerecht voor nabestaanden (art. 9, 4 WPR) De vertegenwoordiger Vertegenwoordiging van minderjarige patiënten De verwerking van gezondheidsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: de uitvoerige consultatie Medische gegevens en gezondheidsgegevens Minimaal beschermingsniveau Toegang tot gezondheidsgegevens 30 Afl. 11, november 2012 Wegwijzer / 29

22 7. Andere reglementaire bepalingen die bepalingen bevatten over archiefbeheer Besluit 33 E. Archief van de lokale politie 1 1. Inhoud en belang van het politiearchief 2 2. Wettelijke basis van de archiefplicht van de politie 4 3. Toegang tot politiearchieven 5 4. Het dynamisch politiearchief Ordening Digitalisering en substitutie van politiedocumenten: de juridische waarde Juridische waarde van digitale kopieën van papieren originelen of papieren documenten met dezelfde juridische waarde Juridische waarde van digitale kopieën van papieren kopieen Juridische waarde van het geheel van gedigitaliseerde documenten 8 5. Statisch politiearchief: overdracht Voor 2001: overdracht van de archieven van de vroegere gemeentepolitie Voor 2001: overdracht van de archieven van de vroegere Rijkswacht Na 2001: overdracht van de archieven van een eengemeentezone Overdracht van de archieven van een meergemeentezone 9 6. Selectie en vernietiging Voorbeelden van permanent te bewaren archief Voorbeelden van te vernietigen of te selecteren archief 12 Bijlagen A. Wet en regelgeving 1. Wet van 24 juni 1955 Archiefwet (BS 12 augustus 1955) 1 2. Decreet van 9 juli 2010 betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking (BS 5 augustus 2010) 3 30 / Wegwijzer Afl. 11, november 2012

23 B. Kernbegrippen en definities C. Inhoud cd-rom 1. Wet- en regelgeving 1 2. Selectielijsten 1 3. Modellen 3 4. Extra informatie 3 D. Trefwoordenregister De onderdelen aangeduid met een asterisk zullen worden toegevoegd bij een volgende aanvulling. Afl. 13, mei 2013 Wegwijzer / 31

24

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe?

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Brochures: aanbevelingen en advies 5 Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving

Nadere informatie

2005 R.S. Jonker. (documentair) (informatiebeheer) Metadata & modellen

2005 R.S. Jonker. (documentair) (informatiebeheer) Metadata & modellen 2005 R.S. Jonker (documentair) Structuurplan (informatiebeheer) Metadata & modellen Deze tekst Dit document bevat een aantal achtergronden en korte bespiegelingen over structuurplannen en het vak van de

Nadere informatie

Orde of wanorde? è Basisregels en aanbevelingen voor de ordening van documenten bij uw instelling. Versie december 2011

Orde of wanorde? è Basisregels en aanbevelingen voor de ordening van documenten bij uw instelling. Versie december 2011 Brochures: aanbevelingen en advies 10 Orde of wanorde? è Basisregels en aanbevelingen voor de ordening van documenten bij uw instelling Versie december 2011 Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de

Nadere informatie

Optimaal digitaal. Technisch rapport over efficiënt informatiebeheer

Optimaal digitaal. Technisch rapport over efficiënt informatiebeheer Optimaal digitaal Technisch rapport over efficiënt informatiebeheer Rapporten van het stadsarchief Antwerpen Reeds verschenen 1. Kabinetsarchieven van de Antwerpse burgemeesters en schepenen: waarde en

Nadere informatie

E-mails: hoe klasseren en goed archiveren? t Stad is van iedereen.

E-mails: hoe klasseren en goed archiveren? t Stad is van iedereen. E-mails: hoe klasseren en goed archiveren? t Stad is van iedereen. FILIP BOUDREZ, 2006 INHOUD 1. INLEIDING 5 2. KWALITEITSVEREISTEN VOOR EEN 9 ARCHIVERINGSPROCEDURE VOOR E-MAILS 2.1 Juridisch kader 9

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

We gaan digitaal. Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

We gaan digitaal. Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Brochures: aanbevelingen en advies 6 We gaan digitaal Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004

Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004 Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004 drs. G.J. van Bussel MBA, P.J. Horsman MSc, drs. H. Waalwijk Amsterdam, 30 maart 2004 Archiefschool Weesperzijde

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport 18 december 2014 ISBN: 978-90-8768-048-0 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000

Nadere informatie

ZORG DRAGEN VOOR. Wat is cultureel erfgoed en hoe ga je ermee om? Uitgangspunten. Jouw erfgoed in kaart brengen

ZORG DRAGEN VOOR. Wat is cultureel erfgoed en hoe ga je ermee om? Uitgangspunten. Jouw erfgoed in kaart brengen = zie www.hoeraeenjubileum.be ZORG DRAGEN VOOR JORIS COLLA EN KATRIEN WEYNS, KADOC-KU LEUVEN Wat is cultureel erfgoed en hoe ga je ermee om? Uitgangspunten Cultureel erfgoed is een vlag die vele ladingen

Nadere informatie

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL 1. STATUUT De vacante betrekking voor VOLTIJDS VERANTWOORDELIJK ARCHIVERING

Nadere informatie

HADORA. Haagse Documentaire Referentie Architectuur. Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep HADORA Juni 2013 Versie 1.

HADORA. Haagse Documentaire Referentie Architectuur. Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep HADORA Juni 2013 Versie 1. Haagse Documentaire Referentie Architectuur Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep Juni 2013 Versie 1.01 1 Inhoud 1. Managementsamenvatting...3 2. Inleiding...4 a. Aanleiding...4

Nadere informatie

CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER

CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER Concept d.d. 16 augustus 2010 1 CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER bestemd voor archiefvormers en archiefbeheerders in kerkelijke gemeenten Uitgave van de Commissie tot registratie van protestantse

Nadere informatie

Termen en begrippen Cursus structuurplan

Termen en begrippen Cursus structuurplan Cursus SOD 2003/2004/2005 Pagina 1 van 39 - A - Activiteit Werkzaamheid (procedurestap) die een persoon of organisatie(onderdeel) verricht om een handeling tot stand te brengen. Bevat : Bedrijfsmatige

Nadere informatie

De kunst van het bewaren, vernietigen is de kunst

De kunst van het bewaren, vernietigen is de kunst Vrije Universiteit Brussel Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte Studiegebied Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer Proef ingediend voor het behalen van de graad van Master na Master

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Archiveren van e-mail. Filip Boudrez. Hannelore Dekeyser. Sofie Van den Eynde. 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U.

Archiveren van e-mail. Filip Boudrez. Hannelore Dekeyser. Sofie Van den Eynde. 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U. DAVID Archiveren van e-mail Filip Boudrez Hannelore Dekeyser Sofie Van den Eynde 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U.LEUVEN INTERDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR RECHT EN INFORMATICA Versie

Nadere informatie

Waterschap [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT]

Waterschap [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT] Waterschap ei [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT] Verslag toepassing Wet Revitalisering Generiek Toezicht Kritische Prestatie Indicatoren (KPľs) p. 2-7 p. 8-17 Wet Revitalisering Generiek Toezicht (WRGT)

Nadere informatie

Handleiding Excelsjabloon. Informatiebeheersplan

Handleiding Excelsjabloon. Informatiebeheersplan / Handleiding Handleiding Excelsjabloon Informatiebeheersplan www.bestuurszaken.be/informatiemanagement INHOUD 1 VERSIEBEHEER... 3 2 HET SJABLOON... 4 2.1 Waarom?... 4 2.2 Indeling... 4 3 ALGEMENE RICHTLIJNEN...

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties Auteur(s) S. van Lin (Beleid en advies team DIV) V.G.J. Wielaart (Teamleider DIV) C.G. Alleblas

Nadere informatie

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 Finale Versie 06 juli 2012 Contact projectbureau I-strategie Postbus

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het project Archiefinnovatie Decentrale

Nadere informatie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie Erfgoedinspectie MinisterieranOnderwijs, Cu/tuur en Wetenschap Ministerie van Defensie De duurzame toegankelijkheid van de informatiehuishouding en het digitale archief Ministerie van Defensie De duurzame

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Hardenberg over 2012/2013

Raadsvoorstel. Onderwerp: Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Hardenberg over 2012/2013 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 610664 Raad 21 nuari 2014 Documentkenmerk: 610665 B. en W. 10 december 2013 Behandeld door: dhr. E Wolbink E-mail: Erwin.Wolbink@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Verslag horizontale

Nadere informatie

TOELICHTING. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Evaluatie van de regelingen

TOELICHTING. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Evaluatie van de regelingen TOELICHTING Algemeen 1. Inleiding Ingevolge artikel 21, eerste lid, van de Archiefwet 1995 worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels gesteld met betrekking tot de duurzaamheid van door

Nadere informatie

Documentmanagement in het mbo

Documentmanagement in het mbo Documentmanagement in het mbo [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Bundelen van resultaten... 3 1.3. Betrokken instellingen... 4 2. DOCUMENTMANAGEMENT: WAT IS HET?... 6 2.1.

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET REKENHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 5 DECEMBER 2012

ARCHIEF VAN HET REKENHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 5 DECEMBER 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar HANDLEIDING SUBSTITUTIE voor het digitaliseren van personeelsdossiers en het vernietigen van het fysieke exemplaar Sebastiaan Stevens Adviseur Informatievoorziening IA/DIV Juli 2014 Versie 2.2 (definitief)

Nadere informatie