VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van"

Transcriptie

1 VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 26 OKTOBER 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De debatten worden in extenso weergegeven in de handelingen.

2 2 VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE - BEKNOPT VERSLAG INHOUD PRINSELIJKE GEBOORTE INOVERWEGINGNEMINGEN INTERPELLATIE van de heer Rufin Grijp (werking van de bicommunautaire instellingen) tot de heren Jos Chabert en Didier Gosuin, leden van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, en tot de heren Eric Tomas en Guy Vanhengel, leden van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen (Sprekers: de heer Rufin Grijp, mevrouw Dominique Braeckman, mevrouw Caroline Persoons, de heer Denis Grimberghs, mevrouw Anne-Sylvie Mouzon, mevrouw Brigitte Grouwels en de heer Guy Vanhengel, lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen.). MONDELINGE VRAGEN van de heer Dominiek Lootens-Stael en van mevrouw Béatrice Fraiteur (plaatsing van drinkfonteinen en pillentesters in discotheken) en antwoorden van de heer Didier Gosuin, lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid; van de heer Joël Riguelle (vaccinatie tegen hersenvliesontsteking) en antwoord van de heer Didier Gosuin, lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid. Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gewone zitting

3 PLENAIRE VERGADERING VAN VRIJDAG 26 OKTOBER Voorzitterschap: mevrouw Magda De Galan, Voorzitter - De vergadering wordt om 9.40 uur geopend. PRINSELIJKE GEBOORTE De Voorzitter.- Ik heb met veel genoegen kennis genomen van de geboorte, gisterenavond, van prinses Elisabeth. Namens de Raad zal ik vandaag onze oprechte gelukwensen sturen aan prins Filip en prinses Mathilde. Ik wens de jonge ouders veel geluk en voorspoed. INOVERWEGINGNEMINGEN De Voorzitter.- Aan de orde is de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie van de heer Denis Grimberghs en mevrouw Dominique Braeckman betreffende de coördinatie van de diensten en instellingen die de daklozen opvangen (nr. B-61/1-2000/2001) en van het voorstel van ordonnantie van de heer Fouad Lahssaini en mevrouw Evelyne Huytebroeck houdende de oprichting van een ombudsdienst voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (nr. B-62/1-2001/2002). Aangezien niemand het woord vraagt, worden de voorstellen in overweging genomen en respectievelijk verzonden naar de Commissie voor de Sociale Zaken en de Verenigde Commissies voor de Gezondheid en Sociale Zaken. INTERPELLATIE VAN DE HEER RUFIN GRIJP TOT DE HEREN JOS CHABERT EN DIDIER GOSUIN, LEDEN VAN HET VERENIGD COLLEGE BEVOEGD VOOR HET GEZONDHEIDSBELEID, EN TOT DE HEREN ERIC TOMAS EN GUY VAN- HENGEL, LEDEN VAN HET VERENIGD COLLEGE BEVOEGD VOOR HET BELEID INZAKE BIJ- STAND AAN PERSONEN betreffende "de werking van de bicommunautaire instellingen" De heer Rufin Grijp.- Heren Chabert, Tomas, Gosuin en Vanhengel, ik noem u de verenigde broeders Jakob. U slaapt blijkbaar nog. We zijn nu halverwege de regeerperiode en er zijn bepaalde dingen waarover men niet langer kan zwijgen. We moeten namelijk vaststellen dat in de bicommunautaire sector niets meer functioneert, terwijl het tevoren ging om een goed werkende administratie die creatieve oplossingen vond in moeilijke omstandigheden. Ik geef enkele voorbeelden van initiatieven die genomen werden tijdens de eerste twee regeerperiodes van het Brussels Parlement. In de lange lijst vinden we onder meer ordonnanties betreffende de activiteiten in het dagelijks leven, het jaarverslag over de armoede, de oprichting van de adviesraad voor gezondheidsbeleid en welzijnszorg, de bejaardentehuizen, het statuut van het personeel van de administratie, verschillende wijzigingen van de OCMW-wet, een regeling voor de diensten met afzonderlijk beheer, de bioethiek, de schuldbemiddeling, de openbare besturen, en de diensten voor geestelijke gezondheidszorg. In die tien jaar werden 17 wetgevende maatregelen genomen en kilo s uitvoeringsbesluiten getroffen. Hoe is het dan mogelijk dat twee jaar na het aantreden van dit College het ontwerp-kaderordonnantie betreffende de werking van de instellingen en diensten van de sector welzijn nog altijd niet klaar is? Deze ordonnantie moet nochtans een antwoord bieden op de prioriteiten die in de beleidsverklaring werden ingeschreven. De wetgeving in verband met de erkenningen en subsidiëringen is volledig achterhaald. Zo dateert de referentiewettekst voor de diensten van familiehulp van De centra voor de sociale diensten zijn onderworpen aan een besluit van De centra voor familieplanning hangen af van een besluit van De hulp aan gevangenen wordt geregeld door een besluit van Over de onthaalhuizen bestaan besluiten die dateren van 1952 en De nachtasielen, het straathoekwerk en het begeleidend wonen hebben geen wettelijk kader. De instellingen voor mindervaliden vallen onder besluiten van 1970 en Met betrekking tot de hulp aan personen met geestelijke problemen bestaat er geen enkele schikking. Het ontwerp-kaderordonnantie moest de brug vormen van het sociaal beleid van de vorige regeringen naar het sociaal beleid van de komende jaren. Het bicommunautaire wordt verwaarloosd door zijn eigen politieke instanties. De administratie had tijdens de vorige twee regeringen een kader en een taalkader gekregen. Na de overdracht van het personeel van de provincie Brabant kwam in mei 1999 een nieuw kader tot stand. Het nieuwe college dat in juni 1999 aantrad, zou voor een nieuw taalkader zorgen. Dat taalkader is er nog steeds niet, met als gevolg dat het personeel niet meer kan deelnemen aan bevorderingsexamens en dat niemand nog kan worden aangeworven. Is het juist dat instellingen zoals hospitalen en rusthuizen al sinds maanden niet meer worden gesubsidieerd voor werken die bij hen worden uitgevoerd? Wil men de bicommunautaire sociale sector blokkeren in afwachting van een splitsing in twee monocommunautaire sectoren? Kan het collegelid me één belangrijk wetgevend initiatief noemen dat tijdens de huidige regeerperiode werd getroffen? Even erg als sommige leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad die Brussel als derde gewest aanvechten, vind ik de houding van diegenen die het leven van onze Brusselse bicommunautaire instellingen bemoeilijken en zelfs onmogelijk maken. Ik wil hierop niet langer toezien. Dit moet veranderen of ik bijt. Mevrouw Dominique Braeckman (in het Frans).- De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is een nobele instelling, die echter stiefmoederlijk wordt behandeld. Bovendien heerst er niet altijd harmonie binnen de administratie. Sedert twee regeerperiodes lijdt ze aan chronische lethargie en ontbreekt het haar aan projecten die steunen op een ambitieuze

4 4 VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE - BEKNOPT VERSLAG beleidsvisie. Toch is er het Centrum voor Gezondheidsobservatie, dat een essentieel instrument geworden is in de bestrijding van de armoede, en de deelname van Brussel aan het Netwerk van Gezonde Steden, die stilaan op gang komt. Er zouden meer projecten moeten zijn en de kruissnelheid zou hoger moeten liggen. We moeten ingaan tegen diegenen die willen dat alleen de monocommunautaire commissies werken. Wij moeten aantonen dat het bicommunautaire als een rijkdom van en iets specifieks voor Brussel moet worden beschermd om twee redenen. In de eerste plaats is deze instelling opgericht om te beantwoorden aan de bijzondere noden van onze tweetalige stad. De instellingen die onder deze commissie ressorteren, zijn echter altijd minder goed behandeld. Hoewel de akkoorden van de non-profitsector een deel van de problemen hebben opgelost, moeten we toch waakzaam blijven. Deze instelling vormt een bescherming tegen communautaire ontsporingen. Al te vaak heeft ze echter te maken gekregen met lethargie en blokkeringen. Gelukkig beletten de Lombardakkoorden dat systematische blokkeringen, zoals vroeger het geval is geweest. De sectoren die afhangen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie beantwoorden aan de basisbehoeften van een aanzienlijk deel van de bevolking. Maar het dynamisme is ver te zoeken? Het merendeel van deze sectoren worden geregeld door wetgevingen die van de jaren zeventig dateren en die niet aan de maatschappelijke ontwikkelingen zijn aangepast. Meer dan een jaar geleden werd ons een kaderdecreet voorgelegd voor de sociale sector. Aangezien het uit de voorgaande legislatuur dateerde, moest het grondig worden herwerkt. Wanneer zullen we een nieuwe versie onder de loep kunnen nemen? Met de non-profitakkoorden hebben we de kans gemist om deze wetgevingen te herzien, terwijl de VGC er baat bij gevonden heeft. Hoever staan we thans met de toepassing van de in juni 2000 ondertekende akkoorden? Een voorbeeld hiervan is de kwestie van de daklozen, die verscheidene parlementsleden ter harte hebben genomen. Hoever staat het daarmee? Wanneer zullen wij van u de conclusies van de overlegcommissie "daklozen" krijgen? De sociale en gezondheidsproblemen die zich in ons Gewest voordoen, verdienen meer aandacht. Laten wij er eindelijk werk van maken. (Applaus van Ecolo) Mevrouw Caroline Persoons (in het Frans).- De heer Grijp wil het Verenigd College op zijn nummer zetten. Het moet maar eens gedaan zijn met die zelfkastijding. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is geen alleenstaande instelling, maar maakt deel uit van het Gewest. Hoewel de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie niet als enige met deze materies te maken heeft, speelt ze inzake sociaal en gezondheidsbeleid een belangrijke rol. Het belang van de gemeenschappelijke commissies en van de gemeenschappen en gemeenten mag over het hoofd worden gezien. Volgens de heer Grijp is deze instelling in het verdoemhoekje terechtgekomen. Ik vind dat je niet alles met wetten moet regelen. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft trouwens goed werk geleverd. Getuige hiervan de boordtabel inzake de gezondheid, de inschrijving van Brussel in het WHO-netwerk van gezonde steden en de follow-up van het armoedeverslag. We moeten vermijden dat verschillende instellingen op hetzelfde gebied actief zijn. Er is nood aan coördinatie. Door de beperkte begrotingsmiddelen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is een algemeen beleid bovendien onmogelijk. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de institutionele problemen en het belang van de behandelde materies. Wij moeten ook vragen durven stellen bij de instellingen als dusdanig. Komt de doeltreffendheid niet in het gedrang als de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afzonderlijk toezicht houden en aparte administraties hebben? De dubbele meerderheid die in het kader van de Lombardakkoorden uit de brand werd gesleept, was een stap voorwaarts. Nu moeten we verder durven te gaan. Niet iedereen raakt wijs uit beide assemblees. (Applaus van PRL-FDF) De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- Het is ongewoon dat een oud-minister zo n sterke noodkreten slaakt ten aanzien van vroegere collega s en een regering die door dezelfde meerderheid wordt gesteund als toen hij minister was. Ik had de heer Simonet erop gewezen dat hij als president verantwoordelijk was voor de werking van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, ook al had hij daarin geen bevoegdheden. Dat is geen eenvoudige taak. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is een politieke instelling en vormt een wereld op zichzelf waarvan de situatie vergelijkbaar is met die van de Belgische staat en zijn institutionele versnippering. Het is aan ons om de nodige energie te vinden om die instelling te doen werken. Zoals de heer Grijp heeft gezegd, is er sinds 1997 niets veranderd. Het politiek personeel is sterk gedemotiveerd wat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreft. In het regeerakkoord staat bitter weinig te lezen over die aangelegenheid, en het verwondert mij dan ook dat er geen schot in de zaak komt. Zelfs wat is vastgesteld, wordt niet uitgevoerd. Ik herinner me niet dat ook maar iemand tijdens de onderhandelingen over de Lombardakkoorden de vraag heeft gesteld naar de financiering van de bicommunautaire sector. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie werd vergeten. Wat de OCMW s betreft, is er geen gecoördineerd beheer met de gemeentelijke overheid; toch moeten we, met het oog

5 PLENAIRE VERGADERING VAN VRIJDAG 26 OKTOBER op een goede werking, samenwerken. Velen van ons menen dat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie een rol zou moeten spelen in de harmonisering van het beheer van de sociale beleidslijnen waarover zij toezicht zou moeten houden. Hoever staan we met betrekking tot het meerjarenplan inzake nieuwe investeringen in de gezondheidssector, dat moest worden herzien en met betrekking tot het plan dat moest worden voorbereid inzake bijstand aan personen. Hoever staat het met het voorstel van resolutie betreffende de daklozen? Passiviteit is ook een politieke keuze, al is het moeilijk om zoiets over te brengen. (Applaus van PSC en Ecolo) Mevrouw Anne-Sylvie Mouzon (in het Frans).- De heer Rufin Grijp overdrijft wellicht wanneer hij beweert dat de vorige regeringen vele maatregelen hebben genomen. Laten wij de blokkering in 1998 en 1999 niet vergeten, toen er geen meerderheid was aan Vlaamse kant! Zo overdrijft hij ook wanneer hij stelt dat nu al twee jaar lang niets is gedaan, terwijl wij over het armoedeverslag 2000 debatteren volgens de nieuwe ordonnantie van 26 mei 200. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wordt echter over het hoofd gezien, ze wordt zelfs gesaboteerd. Er zijn de rechtse partijen, die zo al geen interesse hebben voor een sociaal en gezondheidsbeleid. Je hebt de harde kern van de Francofonie en de flaminganten, die alleen al bij het idee dat Brusselse zaken door de beide gemeenschappen samen worden beheerd de kriebels krijgen. Er zijn de verdedigers van het privé-initiatief, hetzij in de profitsector, hetzij in de non-profitsector, die de openbare sector niet kunnen uitstaan. Zo heb ja al veel vijanden, maar de ergste is de alomtegenwoordige inertie. Wij moeten dan ook niet verbaasd zijn dat ook onze over het hoofd wordt gezien zodat, zelfs als ze projecten opzet, de beleidsverantwoordelijken er niet in slagen die uit te voeren omdat de intendance niet volgt. Het Brussels beheer van het sociaal en gezondheidsbeleid is vooral aan de PS te danken. Het sociaal en gezondheidsbeleid wordt vooral door de gemeenten en de OCMW s gevoerd, terwijl de subsidies van de federale overheid en van de gemeenten aanzienlijk groter zijn dan die van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het Gewest. De PS heeft tijdens de onderhandelingen van het Lombardakkoord op geen inspanning gekeken om de bom onschadelijk te maken die extreem-rechts wou laten ontploffen om onze instellingen te blokkeren via de Nederlandse taalgroep van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Men mag dan al het tweetalige karakter van de plaatselijke instellingen in Brussel teniet willen doen of de bicommunautaire aangelegenheden regionaliseren, de politieke bicommunautaire instellingen die antwoorden bieden op de sociale en gezondheidsproblemen van de Brusselaars mag men niet saboteren. Bijgevolg vraagt de PS-fractie het Verenigd College met aandrang om orde op zaken te stellen in zijn administratie en die administratie voldoende personeel en passende juridische instrumenten te geven. De PS-fractie is niet van plan een mammoet-ordonnantie, een zogeheten "kaderordonnantie", goed te keuren die betrekking heeft op zo veel gemeenschapsinstellingen en -diensten dat niemand er nog wijs uit raakt en waarin te veel bevoegdheden worden opgedragen aan een administratie en een College die niet in staat zijn ze uit te oefenen. Voorts vragen wij de noodzakelijke middelen vrij te maken voor de modernisering van de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen van de openbare sector. Wij gaan er van uit dat het ontwerp van ordonnantie betreffende het toezicht op de OCMW s snel zal worden ingediend. De federale dotatie voor de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie mag dan al beperkt zijn, ook het Brussels Gewest kan die Commissie financieren. Wij vragen u ten slotte om de specifieke aard en de belangen van Brussel beter te verdedigen in alle sociale en gezondheidsdossiers die tot de bevoegdheid van de federale overheid en de Gemeenschappen behoren. (Applaus van de socialisten en Ecolo) Mevrouw Brigitte Grouwels.- De interpellant verwijt het Verenigd College onder meer een gebrek aan initiatief. Wij hebben vragen bij die kritiek, al treden we sommige punten ook bij. Zoveel mogelijk ordonnanties de wereld insturen, is voor ons geen doel op zich. Bovendien is het logisch dat er bij de start van een nieuwe gewestelijke entiteit heel veel op poten moet gezet worden. Wel moet de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie een grondwettelijke opdracht uitvoeren. Daartoe behoort het voeren van een degelijk gezondheidsbeleid en daarin speelt preventie een belangrijke rol. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie schiet op dat vlak nog steeds tekort. De gezondheidsindicatoren, die nu eindelijk beschikbaar zijn, zouden daarin verandering kunnen brengen. Het gaat om een belangrijk en degelijk rapport dat de basis kan vormen voor een preventiebeleid. Maar welk preventiebeleid? Wat gaat de Vlaamse Gemeenschapscommissie met de beschikbare gegevens doen? Hoe wil men de bevolking informeren? Zal men samenwerken met andere gewestelijke diensten als Leefmilieu? Wordt rekening gehouden met wijkgegevens? Tot nu toe heeft het Verenigd College al te zeer de nadruk gelegd op investeringen in bakstenen. Het wordt nu tijd voor initiatieven die de bevolking ten goede komen. De financiële toestand van bepaalde instellingen in de bicommunautaire sector moet dringend en grondig gesaneerd worden. Met name in de ziekenhuizen blijven hardnekkige problemen bestaan. Inmiddels werd de kostprijs van de sociale taken van de Brusselse openbare ziekenhuizen berekend. Dat maakt sanering mogelijk. Het is immers niet mogelijk om een toekomst te bouwen op bodemloze putten. Maar kan het Verenigd College die sanering ook garanderen? En wat gaat men doen als de sanering mislukt? Recent zijn we ook te weten gekomen dat van de Belgische algemene ziekenhuizen met de hoogste ligdagsupplementen, er zestien in Brussel liggen, en daar zijn verschillende bicommunautaire instellingen bij. Het is toch niet aanvaardbaar dat men zijn sociale taak als excuus gebruikt voor een deficit en vervolgens toch maximaal doorrekent aan de patiënt. De hoge

6 6 VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE - BEKNOPT VERSLAG prijzen verplichten mensen tot het nemen van een privé-verzekering, wat sociale onrechtvaardigheid creëert. Wij vinden dat er een degelijke en kwalitatieve gezondheidszorg moet zijn voor iedereen. Kloppen de vermelde gegevens over de ligdagprijs in Brussel? Zo ja, wat kan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie daar dan aan doen? CD&V vraagt niet om meer ordonnanties, maar wel om initiatieven inzake preventie, evenals om de financiële gezondmaking van de bicommunautaire sector. Daarnaast blijven wij aandacht vragen voor het correcte tweetalige onthaal in de instellingen. Ook dat is immers een facet van een kwaliteitsvolle werking. Als men dat niet kan aanbieden, verdient men niet eens de naam bicommunautair. De heer Guy Vanhengel, lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen.- De heer Grijp weet uit zijn jarenlange ervaring als minister hoe de bicommunautaire instellingen werken. Zijn waardering voor het werk in de periode toont zijn loyauteit aan. Zijn bewering dat er de laatste twee jaar niets meer gebeurt, wijst dan weer op een onvoldoende kennis van de actuele stand van zaken. Ik heb overigens de interventies van de vrouwelijke parlementsleden zeer geapprecieerd voor hun genuanceerdheid. Het klopt niet dat wij de laatste twee jaar niets gedaan hebben. Zo hebben wij verschillende dossiers afgewerkt, die tijdens de vorige regeerperiodes niet tot een creatieve oplossing zijn gebracht. Ik noem er twee: de splitsing van PIGG-IPHOV, en het akkoord in de social-profitsector. Het ging om twee politiek gevoelige zaken, die zeer veel werk hebben gevergd. Wat de ordonnanties betreft, vermeld ik de wijziging van de DAB-regeling. Het is trouwens niet abnormaal dat er in het begin van de werking veel meer wetgeving wordt geproduceerd dan in een latere periode. Ook een instelling als het Vlaams Parlement, bijvoorbeeld, heeft in het begin ontzettend veel decreten goedgekeurd, omdat men nu eenmaal vanaf nul moest beginnen. Dat het daarna kalmer wordt, is evident. Het Verenigd College heeft inmiddels een onderzoek besteld inzake thuislozenzorg. Dat resulteert in een degelijk rapport, op grond waarvan de sector gereorganiseerd kan worden. Ik geef dat als voorbeeld van de stille werking in de diepte die de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie als overleg- en coördinatieorgaan moet nastreven. Pas in een volgende fase komen er debatten in een openbare vergadering. Dat de bejaarden- en ziekenhuissector niet meer gesubsidieerd zou worden, is een kwakkel. Het is integendeel zo dat het meerjarenplan voor beide versneld wordt uitgevoerd. Er is in die sectoren nog nooit zoveel geïnvesteerd als in de voorbije twee jaar. Uit het ontbreken van groot wetgevend werk kan men niet afleiden dat er niets wordt gedaan op dat vlak. Zo zijn wij bezig met heel wat voorbereidend werk. Het ontwerp van ordonnantie met betrekking tot het administratief toezicht op de OCMW s is inmidddels aan een tweede lezing toe. En ook met de kaderordonnantie voor de bijstand aan personen zijn we ver gevorderd. Vergeet niet dat dit laatste dossier al tien jaar aansleept. Bij het aantreden van het nieuwe Verenigd College werd beslist het ontwerp te herzien, wat geresulteerd heeft in een nieuw ontwerp, dat eind 2000 aan de Verenigde vergadering werd overgemaakt. De commissie Sociale Zaken heeft het ontwerp voor amendering naar het Verenigd College teruggestuurd. Nog deze maand worden de amendementen aan het Verenigd College voorgelegd. Tegelijk wordt gewerkt aan een wijziging van de ordonnantie van 20 februari 1992 betreffende de inrichtingen die bejaarden huisvesten. Het voorontwerp van ordonnantie tot opheffing van de wet van 27 juni 1956 betreffende het Speciaal Onderstandsfonds is al een hele tijd klaar, maar we zoeken nog naar een oplossing voor de financiering van de OCMW s en voor de zogenaamde sociale kost van de openbare ziekenhuizen. Deze drie wetgevende initiatieven hebben alleen betrekking op de sector Bijstand aan personen. In de sector Gezondheid bestaat er al een ordonnantie die de erkenning en de subsidiëring van de dienst Geestelijke gezondheid regelt. Daarnaast moet er een ordonnantie komen inzake de erkenning en de financiering van de diensten voor thuiszorg. We wachten evenwel op de vooruitgang van de werkzaamheden van de interministeriële conferentie Volksgezondheid en de eventuele concretisering ervan in een samenwerkingsakkoord. Wat nu de organisatie van de diensten van het Verenigd College betreft, werd tijdens de vorige regeerperiode een externe audit uitgevoerd die evenwel niet resulteerde in een herstructurering van de administratie. De ministers van openbare ambt nemen zich nu voor de administratie definitief vorm te geven. Concreet betekent dit de vaststelling van een taalkader en de regeling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel. Tegelijk maken we een inventaris op van de problemen. (Voorzitter: de heer Jan Béghin) Ik sluit me aan bij de vaststelling van de heer Rufin Grijp dat de werking van de bicommunautaire instellingen niet vanzelfsprekend is. De voornaamste reden hiervoor is het ontbreken van een politieke consensus over de werking van de bicommunautaire instellingen. Daarnaast worden alle bevoegdheden uitgeoefend door twee ministers samen, wat de besluitvorming zeker niet vergemakkelijkt. Niet alleen de PS, maar ook andere partners, hebben een rol gespeeld als institutionele oplossingen gevonden moesten worden. We zouden ons erover moeten bezinnen - en ik richt mij in dit verband ook tot de Vlaamse partijen - of het niet beter zou zijn de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie volledig te laten samenvallen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit zou de werking en het beheer van beide instellingen zeker vergemakkelijken. We moeten ook beseffen dat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie de kleinste is van de gefedereerde entiteiten, zeker in budgettaire termen. Niettemin heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie dezelfde bevoegdheden en verantwoordelijkheden als de andere

7 PLENAIRE VERGADERING VAN VRIJDAG 26 OKTOBER gemeenschappen inzake de financiering van de investeringen in ziekenhuizen en bejaardentehuizen. Het akkoord voor de non-profitakkoord wordt in twee stappen uitgevoerd. Allereerst moesten de noodzakelijke budgettaire middelen correct worden berekend. Op dit ogenblik zijn we volop bezig met de implementatie van het akkoord, dat desnoods met terugwerkende kracht zal worden toegepast. De heer Rufin Grijp.- Het bilan van de jongste twee jaar valt bijzonder mager uit. Wat de betoelaging van de bejaardentehuizen en ziekenhuizen betreft, heb ik vernomen dat deze instellingen al maanden niet meer het geld krijgen waarop ze recht hebben. Als de commissie Sociale Zaken oordeelt dat het ontwerpkaderordonnantie te ambitieus is, moet het College maar een gedeeltelijke oplossing vinden. Moet het ontwerp daarvoor twee jaar geblokkeerd blijven? Het Collegelid schijnt niet gelukkig met de werking van de administratie. Maar dat is al twee jaar zo. Waarom gebeurt er dan niets? De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is een grondwettelijke instelling die moet kunnen functioneren. Diegenen die iets willen veranderen, moeten de moed hebben een wijziging voor te stellen. - Het incident is gesloten. MONDELINGE VRAGEN De eventuele plaatsing van waterfonteintjes en pillentesters voor druggebruikers in discotheken De heer Dominiek Lootens-Stael.- De heer Gosuin heeft het waanzinnige plan opgevat om in de Brusselse dansgelegenheden de uitbaters te verplichten om gratis waterfonteinen te installeren. Die zouden ter beschikking moeten staan van dancingbezoekers die XTC-pillen slikken, die hierdoor een verhoogd gevaar op deshydratatie lopen. Tevens denkt het collegelid eraan om ook pillentesters te laten plaatsen in de discotheken zodat de druggebruikers kunnen nagaan of hun XTCpillen MDMA dan wel PMA-PPMA bevatten. Deze stoffen zorgen voor het stimulerende effect van de pillen. MDMA en aanverwanten zijn echter niets minder dan Speed, een illegale harddrug die zeer verslavend is en leidt tot oververmoeidheid, uitdroging, beschadiging van de interne organen, gewichtsverlies, weerstandsvermindering, waanbeelden en aantasting van tanden en botten. Als deze stof gebruikt wordt in XTC-tabletten leidt het eveneens tot oververhitting, inwendingen bloedingen, spierafbraak, nierstoornissen, hersenbeschadiging, blaasontstekingen, hartkloppingen, verwardheid en zorgt het voor een verhoogde kans op schizofrenie. Daarnaast zijn ook veel XTC-gebruikers verantwoordelijk voor de vele dodelijke verkeersslachtoffers tijdens de week-end-nachten. De nieuwe drug PMA-PPMA is zo mogelijk nog gevaarlijker. Deze zomer nog vielen er in het uitgangsmilieu verschillende doden door PMA-PPMA-gebruik. Kortom, deze drug is lang niet zo onschuldig als sommigen graag laten uitschijnen. In plaats van zowel een preventieve als een repressieve campagne te voeren in de discotheken verplicht het collegelid de dancinguitbaters om de gebruikers van deze zeer gevaarlijke drug faciliteiten aan te bieden om hun druggebruik te kunnen optimaliseren. Dit zet aan tot meer druggebruik. Het is werkelijk de wereld op zijn kop. Er moeten meer en strengere controles komen in de dansgelegenheden. Discotheken die niet clean blijken, moeten worden gesloten en dealers moeten harder worden aangepakt. Het is de taak van het collegelid bevoegd voor het gezondheidsbeleid om streng te protesteren tegen het legaliseren van welke drug dan ook. Is het collegelid nog steeds zinnens om met dit absurde en gevaarlijke plan door te gaan? Zullen er ook preventiemaatregelen worden genomen, en zo ja welke? Wie zal financieel opdraaien voor de plaatsing van de pillentesters? Zullen er sancties worden genomen tegen de dancinguitbaters in wiens zaak drugs worden gebruikt? Zullen er meer en strengere controles komen op het druggebruik in het uitgaansleven? Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- Afgelopen zomer vernam ik via de pers dat de heer Gosuin de discotheekuitbaters wou verplichten drinkfonteinen te plaatsen in hun zalen. Vooraleer ik hierover een standpunt inneem, zou ik willen weten hoeveel personen overleden zijn of in het ziekenhuis terechtkwamen als gevolg van deshydratatie na het nemen van synthetische drugs. Op welke onderzoeken of statistische gegevens is dit plan gebaseerd? Wordt de indruk niet gewekt dat druggebruik legaal is? Moet het milieuattest niet worden aangepast aan zo n nieuwe maatregel? Zo ja, werd al contact opgenomen met de bevoegde minister, de heer Draps? Wanneer zal de wettelijke en reglementaire aanpassing plaatsvinden? De heer Didier Gosuin, lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid.- De voorgestelde maatregelen vallen onder mijn gewestbevoegdheid van minister van Leefmilieu. Ik zou dan ook liever hebben gehad dat die vraag in het kader van die bevoegdheden was gesteld. Ik zal niettemin enkele elementen van antwoord geven die verklaren waarom ik deze maatregel heb voorgesteld. Uit hoofde van mijn bevoegdheid inzake gezondheid ben ik er overigens toe gemachtigd een algemene aanpak van een probleem inzake volksgezondheid uit te stippelen. De uitlatingen van de heer Lootens inzake gezondheid zijn al tien jaar achterhaald. Het is voldoende bewezen dat inzake drugbeleid struisvolgelpolitiek, ontkenning en repressie hun grenzen hebben. De voorgestelde maatregel maakt deel uit van een risicobeperkend beleid.

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 (Ochtendvergadering) Het beknopt

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten.

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2006-2007 Nr. 16 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 22 JUNI 2007 OCHTENDVERGADERING INHOUD BERICHT VAN VERHINDERING...................................................

Nadere informatie

HAN DE LIN GEN COM MIS SIE VER GA DE RING COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

HAN DE LIN GEN COM MIS SIE VER GA DE RING COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN C32 WEL3 Zit ting 2004-2005 26 oktober 2004 HAN DE LIN GEN COM MIS SIE VER GA DE RING COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag om uitleg van mevrouw Vera Jans tot mevrouw Inge Vervotte, Vlaams

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 14.19 uur en voorgezeten door de heer André Frédéric.

De vergadering wordt geopend om 14.19 uur en voorgezeten door de heer André Frédéric. CRABV 52 COM 079 23/01/2008 1 COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van WOENSDAG 23 JANUARI 2008 Namiddag COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE

Nadere informatie

Plenaire Middagvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Middagvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 26 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Plenaire Middagvergadering van 20 februari 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 De voorzitter: Het incident is gesloten. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering enkele minuten.

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Kris Van Dijck

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Kris Van Dijck Stuk 750 (1996-1997) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 3 mei 1999 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Kris Van Dijck houdende regelgeving omtrent openbare toiletten en toiletten toegankelijk voor het

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004 Stuk 147 (1999-2000) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 12 januari 2000 BELEIDSNOTA De Vlaamse Rand 1999-2004 ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid,

Nadere informatie

GEDACHTEWISSELING. over het persoonlijke-assistentiebudget met mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin VERSLAG

GEDACHTEWISSELING. over het persoonlijke-assistentiebudget met mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin VERSLAG Zitting 2005-2006 29 juni 2006 GEDACHTEWISSELING over het persoonlijke-assistentiebudget met mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin VERSLAG namens de Commissie voor

Nadere informatie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING C224 BIN18 Zitting 2007-2008 29 april 2008 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, BESTUURSZAKEN, INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN DECREETSEVALUATIE C224BIN1829

Nadere informatie

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 579 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 12 JUNI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van vrijdag 12 juni

Nadere informatie

VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003

VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003 2-001 VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003 2-002 VOORZITTER: DE HEER GERHARD SCHMID Ondervoorzitter (De vergadering wordt om 9.02 uur geopend) 2-003 Urgentverklaring 2-004 De Voorzitter. Aan de orde

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering Stuk 1239 (1998-1999) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 26 februari 1999 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering VOORSTEL

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 18 oktober 2013 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING 2013-2014... 2 BENOEMING

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C205 WON16 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 15 mei 2013 2 Commissievergadering nr. C205 WON16 (2012-2013) 15

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 2 Zitting 2006-2007 November 2006 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSTAFEL I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (REGLEMENT ARTIKEL 81, 1, 2, 3, 5 EN

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten door mevrouw Clotilde Nyssens.

De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten door mevrouw Clotilde Nyssens. CRABV 52 COM 397 16/12/2008 1 COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE van DINSDAG 16 DECEMBER 2008 Voormiddag COMMISSION DE LA JUSTICE du MARDI 16 DECEMBRE 2008 Matin De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C223 WON19 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 5 mei 2011 2 Commissievergadering nr. C223 WON19 (2010-2011) 5

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C276 CUL37 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 26 juni 2012 2 Commissievergadering nr. C276 CUL37 (2011-2012) 26 juni 2012

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3

Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3 Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3 OPENING VAN DE VERGADERING Voorzitter: de heer Jan Peumans De vergadering wordt geopend om 13.59 uur. De voorzitter: Dames en heren, de vergadering

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door mevrouw Jacqueline Galant.

De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door mevrouw Jacqueline Galant. CRABV 52 COM 447 04/02/2009 1 COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van WOENSDAG 04 FEBRUARI 2009 Avond COMMISSION DE L'INTERIEUR, DES AFFAIRES GENERALES ET DE LA

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

Memorandum Gewestverkiezingen

Memorandum Gewestverkiezingen Memorandum Gewestverkiezingen 2009 Voorstellen met het oog op het herstellen van de voorwaarden voor menselijke waardigheid en de uitoefening van de rechten van de mens die ondermijnd worden door armoede.

Nadere informatie