BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen"

Transcriptie

1 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de infrastructuur, belast met openbare werken en verkeerswezen VERGADERING VAN WOENSDAG 29 MEI 2002 Brusselse Hoofdstedelijke Raad - Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen - Gewone zitting

2 2 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD BULLETIN VAN DE INTERPELLATIES EN MONDELINGE VRAGEN INHOUD INTERPELLATIE van mevrouw Geneviève Meunier (F) tot de heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke en dringende medische hulp, betreffende de lijn 3 van de metro op de Noord/Zuidas. (Sprekers: mevrouw Geneviève Meunier, de heren Denis Grimberghs, Michel Moock en de heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke en dringende medische hulp). Brusselse Hoofdstedelijke Raad - Gewone zitting

3 VERGADERING VAN WOENSDAG 29 MEI Voorzitter: de heer Michel MOOCK, eerste ondervoorzitter. - De vergadering wordt om uur geopend. INTERPELLATIE VAN MEVROUW GENEVIEVE MEUNIER TOT DE HEER JOS CHABERT, MINIS- TER VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET OPENBARE WERKEN, VERVOER, BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, betreffende de lijn 3 van de metro op de Noord/ Zuidas. Mevrouw Geneviève Meunier (in het Frans).- Volgens een artikel in La Lanterne van 29 april 2002, zou de tram te duur zijn en zou de MIVB nagaan of er tussen Churchill en het Liedtsplein een pendeldienst kan worden ingelegd. Die pendeldienst is de voorloper van een nieuwe metrolijn, maar leidt ertoe dat de reizigers verschillende keren moeten overstappen. Bovendien kost één kilometer tramspoor tien keer minder dan één kilometer metrospoor. In maart 2001 heb ik u geïnterpelleerd over de studie waartoe het Gewest Semaly opdracht had gegeven en die verschillende scenario s voor de Noord-Zuidas moest opstellen. Ik veronderstel dat deze studie inmiddels klaar is. Heeft de regering al een van de voorgestelde scenario s uitgekozen? U was bereid met de commissie voor de infrastructuur een informatievergadering te houden, maar u hebt dat uitgesteld. Een jaar later moeten de commissieleden zich tevreden stellen met krantenartikels. Op 21 februari heb ik u, na artikels in de pers, opnieuw over deze kwestie geïnterpelleerd. U hebt me opnieuw geantwoord dat u een rapport zou bezorgen zodra er een beschikbaar zou zijn. De commissieleden wachten nog altijd. Ik begrijp niet waarom er zo veel studies worden uitgevoerd. Waarom laat het Gewest studies uitvoeren als de MIVB andere, tegenstrijdige scenario s bestudeert? De parlementsleden hebben het recht te weten hoever het staat met belangrijke dossiers zoals de uitbouw van het openbaarvervoernet. Als de MIVB informatievergaderingen ten behoeve van de verenigingen en de gemeenten organiseert, moet onze commissie die informatie ook krijgen om eventueel terzake aanbevelingen te kunnen doen. Bent u op de hoogte van die pendeldienst tussen Churchill en het Liedtsplein? Vanwaar komt dat scenario, dat niet alleen verschilt van hetwelk in september aan de gemeenten is voorgesteld, maar ook van dat van Semaly? Berust dat scenario op een precieze studie en op cijfers over de kostprijs van de maatregel, het aantal overstappen en het aantal potentiële reizigers? Bent u bereid om de commissie voor de infrastructuur nog vóór het zomerreces bijeen te roepen en, in aanwezigheid van deskundigen van de MIVB, een debat te houden over de stand van het alternatieve plan voor de herstructurering van het tramnet en meer bepaald over de Noord-Zuidas? De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- De gemeenten bespreken al verschillende weken het plan voor de herstructurering van het tramnet. Van de MIVB wordt inderdaad een voorstel verwacht. Het zou goed zijn dat er een beslissing wordt genomen en dat er rekening wordt gehouden met de voorstellen van de verschillende actoren, verenigingen, parlementsleden Het lijkt me paradoxaal dat men enerzijds een debat wil houden en dat men anderzijds met een nieuw alternatief plan uitpakt zonder dat vooraf te bespreken. Het is van fundamenteel belang dat een manier gevonden wordt om collectief over de mobiliteitsplannen te beraadslagen. Men moet ook vermijden dat er opnieuw meer bussen ten koste van de trams worden ingelegd, zoals het geval was in de periode vóór het ontstaan van het Gewest. Zou het Gewest zijn bestuur een referentie- en reflectiekader kunnen bieden voor de planning van mogelijke nieuwe metroinfrastructuur op middellange termijn? Niemand is gekant tegen de uitbouw van het metronet. Het ontbreekt ons echter aan financiële middelen om dat te doen en bovendien zou dat wel eens tot stedenbouwkundige problemen kunnen leiden. Dat moeten we onze besturen en de beleidsmakers van de openbare maatschappijen duidelijk maken. Sommigen willen immers nog altijd de plannen uit de jaren 60 verwezenlijken. Het is absurd om middelen en energie te willen stoppen in projecten waarvan we vandaag weten dat ze onhaalbaar zijn. en dringende medische hulp (in het Frans).- De nieuwe Directie Klantenstrategie bestudeert op dit ogenblik verschillende mogelijkheden inzake spoornetten op basis van recente studies en enquêtes en tellingen. Dat werk moet eerst binnen de MIVB worden afgerond alvorens er officiële beslissingen worden genomen. De MIVB wil overleg plegen met haar klanten en doet dat via het adviescomité van de gebruikers, een officieel orgaan dat bij wege van de ordonnantie van 22 november 1990 voor de MIVB is opgericht. Dat overleg is belangrijk en voorkomt dat er vanuit een ivoren toren beslissingen worden genomen. In april jl. is de aandacht van de afgevaardigden die bij de MIVB zijn ontvangen, gevestigd op de problemen met de stiptheid van de trams waarmee de MIVB te kampen had, meer bepaald op de Noord- Zuidas, rekening houdend maken met de lengte van de trajecten en met de CEN-normen die moeten worden nageleefd. De MIVB heeft me bevestigd dat een van de bestudeerde scenario s er in hoofdzaak toe strekt de stiptheid van de dienstverlening in de Noord-Zuidtunnel te verbeteren door de verkeersproblemen voor en na de tunnel aan te pakken. Al die

4 4 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD BULLETIN VAN DE INTERPELLATIES EN MONDELINGE VRAGEN studies hebben ten doel het verkeer op het net zo vlot mogelijk te laten verlopen en tegemoet te komen aan de behoeften van zoveel mogelijk reizigers. Voor het ogenblik kan echter, objectief gezien, geen enkel van de exploitatiescenario s als beter dan de andere worden beschouwd. De MIVB heeft me meegedeeld dat ze op dit ogenblik geen voorkeur heeft voor een bepaalde oplossing, dus noch voor een metroproject noch voor een aanpassing van haar tramnet. Er zou een debat in de commissie voor de infrastructuur georganiseerd kunnen worden, zodra de beheersorganen van de MIVB een officiële beslissing over de herstructurering van het tramnet genomen hebben. Ik wil de oplossingen voor de toekomstige exploitatie van de Noord-Zuidas even in herinnering brengen: vier sporen in het Noordstation, verlaging van het centrale perron in het station de Brouckère en aankoop van nieuwe trams. Die beslissingen wijzen uiteraard in de richting van een exploitatie met trams. Mevrouw Geneviève Meunier (in het Frans).- U hebt me nog altijd niet gezegd vanwaar dat alternatief scenario met een pendeldienst tussen Churchill en het Liedtsplein komt. U hebt weliswaar gezegd dat er op dit ogenblik geen voorkeur bestaat voor een of ander scenario, maar ik ben verbaasd over de lekken in de pers. Die kunnen alleen komen vanuit de MIVB en ik vrees dat sommigen het voormelde scenario liever hebben dan de andere. Wat heeft men gedaan met de studie van Semaly waartoe het Gewest opdracht had gegeven en die drie scenario s voorstelt die verschillen van die van de MIVB? Wat is het nut van zoveel tegenstrijdige studies? Ondertussen wordt er geen enkele beslissing genomen. Ten slotte betreur ik dat u eerst een beslissing neemt en dan pas voorstelt een debat te houden. Het komt de parlementsleden toe een debat te houden alvorens er een beslissing wordt genomen. Ik was ten zeerste ontgoocheld na mijn vorige interpellaties die zonder bevredigend antwoord zijn gebleven. Daarom dienen we een gemotiveerde motie in, die zowel door leden van de meerderheid als van de oppositie is ondertekend. De Voorzitter.- Ik ontvang een gemotiveerde motie ondertekend door de heren Bernard Ide, Jean-Pierre Cornelissen, Michel Moock, Denis Grimberghs en mevrouw Adelheid Byttebier, luidend: De Brusselse Hoofdstedelijke Raad, Gehoord de interpellatie van mevrouw Geneviève Meunier betreffende de lijn 3 van de metro op de Noord/Zuidas en het antwoord van de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp; Gehoord de persmededeling, waarin de staatssecretaris belast met Mobiliteit verklaart sterk gekant te zijn tegen het project; Overwegende dat dit metroproject, dat in ingrijpende werken op de Noord/Zuidas voorziet, niet is opgenomen in de regeringsverklaring; Overwegende dat vele lijnen (3, 18, 90, 52, 55, 56) van deze Noord/Zuidas gebruik maken en veel verder dan die as doorlopen en zelf rechtstreeks vele wijken bedienen zonder dat de reizigers moeten overstappen; dat dit project, waarbij pendeldiensten zouden worden ingevoerd, ertoe zou leiden dat de reizigers verschillende keren moeten overstappen, wat het gebruik van het openbaar vervoer afremt en de reistijd aanzienlijk doet toenemen; Overwegende dat het Gewest niet de middelen heeft om nieuwe metrowerken te betalen, te meer daar er oplossingen zijn die minder kosten, sneller kunnen worden uitgevoerd en opgenomen zijn in het programma betreffende de reissnelheid; Vraagt aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Zich te verzetten tegen dat metroproject op de Noord/ Zuidas; De MIVB opdracht te geven de studies om de reissnelheid van de tram op die as te verbeteren zonder dat er meer moet worden overgestapt af te ronden en ze onverwijld te bezorgen aan de gewestelijke commissie voor de mobiliteit en aan de commissie voor de infrastructuur van het Brussels Parlement. en dringende medische hulp (in het Frans).- Als ik het goed begrijp hebt u die motie ondertekend nog voor ik geantwoord heb. De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- U zou dat zo kunnen stellen. en dringende medische hulp (in het Frans).- De studie van Semaly was klaar in september De MIVB heeft haar diensten opgedragen de studies voort te zetten na tellingen en analyses. Die studie maakt deel uit van het onderzoek van de MIVB. Ik stel vast dat deze gemotiveerde motie niet door alle partijen van de meerderheid is ondertekend. U spreekt van een standpunt van mijn collega, de staatssecretaris bevoegd voor Mobiliteit, maar ik heb deze kwestie echter nooit met hem besproken. Zo gaat men niet om met een minister. Als men dat zou doen voor alle lopende dossiers, zou men geen stap vooruitkomen. De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- De oppositie verwoordt niet vaak de wrevel van de associatieve wereld, ondermeer van de shadow traffic comité, die verschillende verenigingen verzamelt. We doen alleen maar ons werk als parlementslid.

5 VERGADERING VAN WOENSDAG 29 MEI De Voorzitter.- Het incident is gesloten. De Brusselse Hoofdstedelijke Raad zal zich later in plenaire vergadering uitspreken over de gemotiveerde motie. - De vergadering wordt om uur gesloten.

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten.

Nadere informatie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE. Voorlopige niet gecorrigeerde versie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE. Voorlopige niet gecorrigeerde versie C133 - OPE12 Zitting 2005-2006 7 februari 2006 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE Voorlopige niet gecorrigeerde versie Niet citeren zonder de bron te

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 (Ochtendvergadering) Het beknopt

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 De voorzitter: Het incident is gesloten. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering enkele minuten.

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02).

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02). 7 Aan de orde is het VAO (AO d.d. 18/02). De heer Van Gerven (SP): Voorzitter. Ik heb één motie die aan duidelijkheid weinig te wensen over laat. overwegende dat energieleveranciers per jaar een vastrecht

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 ONGECORRIGEERD STENOGRAM CONCEPTVERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG OVER: MIRT Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties uiterlijk 11 april 2013

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004 Stuk 147 (1999-2000) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 12 januari 2000 BELEIDSNOTA De Vlaamse Rand 1999-2004 ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid,

Nadere informatie

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING. van. Voormiddag. Matin

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING. van. Voormiddag. Matin COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 17 JANVIER 2007 Matin COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 17 JANUARI 2007 Voormiddag La séance est ouverte à 10.12 heures et présidée

Nadere informatie

33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP

33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP 33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: Ik heet de leden, de minister

Nadere informatie

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad Advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 1 over de uitvoering in België van het Protocol van Kyoto inzake de beperking van emissies van broeikasgassen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1977-1978 Rijksbegroting voor het jaar 1978 14800 Hoofdstuk XVI Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Nr.38 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 23 645 Openbaar vervoer Nr. 574 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie