JAARVERSLAG. Tomingroep BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Tomingroep BV"

Transcriptie

1 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV

2 2 BV JAARVERSLAG 2013 Colofon Uitgave Redactie Vormgeving Tomingroep BV Marketing & Communicatie AlphaPlus / Tomingroep BV Inhoud 01. De organisatie - missie - doelstelling - mission statement - verhouding met Werkvoorzieningschap - beleid - naast sw ook re-integratie - organisatieschema 4.2 Werkbedrijf - Divisie Integraal Beheer Openbare Ruimte - Divisie Facilitair - Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen - Tomin Vakantievilla s 4.3 Stafafdelingen 4.4 Kwaliteit 02. Als doorstroominstrument 05. Personeel - professionele medewerkers en instrumenten - leerwerkplekken centraal - schematisch - personeelsbestand - ziekteverzuimbeleid - ondernemingsraad (OR) Bedrijfsgegevens 03. Bestuur - directieteam - Raad van Commissarissen 06. Doelstellingen, realisaties en kengetallen 07. Geconsolideerde balans Hoofdkantoor en correspondentieadres: 04. Bedrijven TOMINGROEP BV Postbus AD HILVERSUM T F Mensontwikkelbedrijf - WerkRoute - TalentRoute - Tractio - uitzendbureau

3 Voorwoord In 2013 heeft Tomingroep meer ingezet op reshoring. Tomingroep is vooral gevestigd in een regio met weinig maakindustrie en dat terwijl die werkzaamheden juist onze kracht zijn. De stijgende loonkosten in de lage lonenlanden en de stijgende transportkosten bieden ons een extra kans. Het loont bedrijven nu vaak om eenvoudig maakwerk uit de lage lonenlanden terug te halen. Tomingroep heeft die ervaring reeds en heeft in 2013 initiatieven genomen om mee te denken in bedrijfsprocessen bij klanten en prospects om reshoring te helpen realiseren. cratie en een samenhangend aanbod. Participatiewet Tegelijkertijd voldoen die bedrijven daarmee aan de participatieverplichting die de Participatiewet voorschrijft en die per 1 januari 2015 van kracht is. Volgens deze nieuwe wet dienen bedrijven voor minimaal 5% van hun personeelsbestand werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kan ook middels een detacheringsconstructie bij Tomingroep. Tomingroep heeft ruim 85 jaar ervaring in het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en heeft haar infrastructuur en manier van werken daarop ingesteld. BV JAARVERSLAG alle ontwikkelingen aan te laten sluiten. Zo wordt er hard gewerkt aan gecombineerde vormen van dienstverlening. Dit moet zorgen voor een snellere instroom, een grotere diversiteit van werksoorten, minder bureaucratie en een samenhangend aanbod. MVO Ook merken we dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een steeds grotere rol gaat spelen bij bedrijven. Bedrijfsdoelstellingen daaromtrent zijn vaak milieu gerelateerd, maar ook werkgelegenheid creëren voor onze doelgroep kan bijdragen aan uw MVOdoelstellingen. Ik nodig u graag uit dit jaarverslag verder te lezen. Bent u geïnteresseerd in de mensen achter onze organisatie, hun kansen en hun mogelijkheden, leest u dan ook het jaarverslag van het Werkvoorzieningschap. Veel leesplezier. Frank Oskamp Algemeen directeur Ketenpartners Tomingroep bereidt zich zelfstandig, maar ook samen met haar ketenpartners, voor om haar dienstverlening aan gemeenten goed op

4 4 BV JAARVERSLAG De organisatie Missie Het zelfstandig of in partnerschap ontwikkelen en exploiteren van bedrijfsactiviteiten die passen bij de doelgroepen van Tomingroep (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt), waarbij wij inzetten op het zo optimaal mogelijk ontwikkelen van talenten en arbeidsvaardigheden. Doelstelling Tomingroep heeft als doel om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, te helpen bij het verkrijgen van een betaalde baan binnen of buiten Tomingroep, door het bieden van werk, scholing, begeleiding en bemiddeling. Dit kan slechts worden bereikt door het optimaal inzetten van de beschikbare middelen en door het optimaliseren van de bedrijfsvoering. De continuïteit op langere termijn dient hierbij uiteraard te zijn gewaarborgd. Beleid Tomingroep streeft naar een aanvaardbaar evenwicht tussen het creëren van aangepaste arbeidsplaatsen en het bedrijfseconomische rendement. Enerzijds is ons beleid gericht op het optimaal bedienen van onze klanten. Daarbij streven we naar een verbetering van het rendement en van onze concurrentiepositie. Door een gerichte aanpak van samenwerking, marketing, verkoop, uitvoering en aftersales sluiten we optimaal aan op de wensen van onze klanten. Anderzijds is het sociaal beleid van Tomingroep erop gericht om medewerkers de gelegenheid te bieden zich in de werksituatie zo ruim en goed mogelijk te ontplooien. Daarbij wordt gewerkt met Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP s), wat aansluit op onze visie over mensontwikkeling. Het brede pakket aan bedrijfsactiviteiten van Tomingroep BV biedt een uitgebreid spectrum aan leerwerkmogelijkheden. Ook de leerwerkcentra van Tomingroep zijn een belangrijk instrument voor wat voor de reguliere arbeidsmarkt zo van belang is, het opdoen van relevante werkervaring. Verhouding Werkvoorzieningschap - BV Werkvoorzieningschap Enig aandeelhouder BV Tomingroep streeft ernaar om haar activiteiten op het gebied van groenvoorziening, integraal beheer openbare ruimte, schoonmaak, onderhoud, beheer, metaal, verpakken, re-integratie, detachering, uitzenden en retail & kringloop op een marktconforme manier aan te bieden en uit te voeren. We streven hierbij naar groei in de werkgelegenheid voor de doelgroepen. Mission Statement Bij ons staan werk en mensontwikkeling voorop, bedrijfsmatig in een sociale context. Bij ons geldt, afspraak is afspraak. Wij zijn klantgericht, zowel extern als intern. Wij zijn veranderingsbereid en slagvaardig. Wij zijn open en duidelijk over wat we willen en wat niet. Wij zijn actief en ondernemend. Wij staan voor kwaliteit en professionaliteit. 11 deelnemende gemeenten Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Secretaris SW-personeel Begeleiding Re-integratie Detacheren Raad van Commissarissen Algemeen Directeur Stafdiensten Bedrijven Tomingroep De samenwerking tussen het Werkvoorzieningschap Tomingroep en Tomingroep BV is in een langdurige samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Met deze overeenkomst wordt de continuïteit van de werkgelegenheid van onze medewerkers zo goed mogelijk gewaarborgd. Tomingroep BV garandeert Werkvoorzieningschap Tomingroep in de samenwerkingsovereenkomst een nulresultaat. Het Werkvoorzieningschap verklaart op haar beurt dat de sw-medewerkers bij de BV worden gedetacheerd. Voor de concrete uitvoering worden tussen de BV en het Werkvoorzieningschap jaarlijks contracten afgesloten. Hierin is vastgelegd aan hoeveel sw-medewerkers de BV werk dient te bieden en aan welke overige sociale doelstellingen de BV inhoud dient te geven.

5 BV JAARVERSLAG Naast sw ook re-integratie Sinds het eind van de 90er jaren voert Tomingroep in opdracht van gemeenten en UWV ook mensontwikkel- en re-integratietrajecten uit. De gemeenten kozen voor deze uitbreiding van activiteiten o.a. met het doel te anticiperen op de (toen al zichtbare) ontwikkeling richting afbouw van de Wsw-formule én om in te spelen op de behoefte van gemeenten om de faciliteiten van Tomingroep ook beschikbaar te stellen voor andere doelgroepen dan alleen sw. Inmiddels worden jaarlijks honderden mensen aangemeld voor o.m. diagnosetrajecten, sociale activeringstrajecten, leerwerktrajecten en bemiddelingstrajecten. Het doel van Tomingroep is om deze activiteiten tegen (maximaal) marktconforme tarieven en met (minimaal) marktconforme resultaten uit te voeren. Door deze ontwikkeling is Tomingroep BV in twee onderdelen uit te splitsen: het Werkbedrijf en het Mensontwikkelbedrijf. In totaal heeft Tomingroep 14 bedrijfsonderdelen (zie hoofdstuk 4). De deelnemende gemeenten maken ieder op hun eigen manier in meer of mindere mate gebruik van deze faciliteiten. Organisatieschema P&O Directeur Sociale zaken en Re-integratie Directiesecretariaat Marcom Mensontwikkelbedrijf WerkRoute Tractio Tomin Detachering Raad van Commissarissen Algemeen directeur Directeur financiën en automatisering Divisie IBOR Werkbedrijf Divisie Facilitair FEZ I&A BEHEER Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen Werkbedrijf Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent 3 Divisies, die elk hun eigen bedrijven of bedrijfsonderdelen hebben. Dat zijn de Divisie IBOR, de Divisie Facilitair en de Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen. Tomin Vakantievilla wordt door de stafafdeling Beheer geëxploiteerd. Mensontwikkelbedrijf Het Mensontwikkelbedrijf heeft als doel mensen naar de reguliere arbeidmarkt te begeleiden. WerkRoute, Tractio, TalentRoute en Uitzendbureau maken hier onderdeel van uit. LeerWerkCentra De vier LeerWerkCentra van Tomingroep spelen een belangrijke rol binnen beide onderdelen. De functie van het leerwerkcentrum is mensontwikkeling. De praktische invulling geschiedt onder het dak van het werkbedrijf, bij de drie Divisies.

6 6 BV JAARVERSLAG Als doorstroominstrument De uitbreiding van het dienstenpakket met mensontwikkel- en re-integratietrajecten had tot gevolg dat Tomingroep náást werkgever voor sw-geïndiceerden in toenemende mate óók doorstroominstrument werd voor re-integratiecliënten. Bij sw-geïndiceerden is sprake van (vrijwel altijd) blijvende handicaps en indicaties. Daardoor is in de huidige situatie het langdurig bieden van passend werk en het optimaliseren van de loonwaarde een belangrijk doel. Slechts in enkele gevallen per jaar verliest een sw-medewerker bij herindicatie zijn sw-indicatie. Het klassieke sw-bedrijf van vroeger richtte zich volledig en alleen op het bieden van werkgelegenheid aan deze groep medewerkers. Inmiddels ligt de nadruk voor alle doelgroepen op het bieden van ontplooiingskansen en doorgroeimogelijkheden. Bij re-integratiekandidaten is het bieden van (leer)werk een belangrijk middel omdat het doel gericht is op diagnostiek en/of stijging op de reintegratieladder en/of uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Deze trajecten zijn daardoor ook altijd tijdelijk van aard. De cliënt wordt meestal aangemeld met het doel de organisatie weer zo snel als mogelijk te verlaten. Uitsluitend een sw-indicatie of invulling van een reguliere baan bij Tomingroep BV vormt daarop de (enkele) uitzondering. Re-integratiekandidaten worden daarom bij voorkeur direct bij externe werkgevers geplaatst voor een leerwerkplek of stageplaats. Van interne afdelingen wordt slechts gebruik gemaakt voor diagnoseplaatsingen, voor plaatsingen op de speciale leerwerkafdelingen indien de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt nog te groot is, of voor plaatsingen op productieafdelingen indien een externe plaats wel mogelijk, maar nog niet beschikbaar is. De verhouding tussen intern en extern geplaatste re-integratiecliënten is momenteel 66% - 34%.

7 BV JAARVERSLAG Genoemde doelgroepen (uitkeringsgerechtigden en Wsw nieuwe instroom) maken in de volgende verhoudingen gebruik van de diensten van Tomingroep via WerkRoute: Type traject Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie Aantal afgesloten in 2013 % Aantal succesvol afgesloten % Trajectdoel Diagnostiek Sociale activering Jobcoaching Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk Toeleiden van werk naar werk (1e en 2e spoor) Totaal Voor Tractio geldt: Integrale begeleiding (zorg en activering) Activiteiten aanbieden zonder uitstroomdoel (vaak ter overbrugging) Begeleiden op een door de gemeente aangeboden werkplek Leerwerktrajecten met als doel uitstroom uit de uitkering Bemiddelen naar een andere baan Maatschappelijke participatie Deze cijfers vormen een mooi resultaat dat zeker gezien de dynamische sector, als zeer positief wordt ervaren. *Bij die trajecten die uitstroom uit de uitkering tot doel hadden, werd in 2013 een resultaat geboekt van 27%. De bevindingen tijdens de eerste fase (diagnose) van deze trajecten leiden voor de gemeentelijke klantmanager vaak tot bijstelling van het eerder gekozen doel. Het effect hiervan was in 2013 een alsnog succesvolle afronding van 67% van het aantal afgesloten trajecten. Ook bij trajecten van het cluster toeleiden van werk naar werk (1e en 2e spoor) worden veelal aangepaste doelstellingen overeengekomen met de opdrachtgever, waarmee een resultaat van 40% succesvol afgeronde trajecten is behaald. Professionele medewerkers en instrumenten Voor de uitvoering van de reintegratietrajecten worden diagnoseconsulenten, trajectbegeleiders, trainers, jobcoaches, psychologen, arbeidsdeskundigen en accountmanagers ingezet. Ook wordt bij de uitvoering van de verschillende trajecten gebruik gemaakt van een professioneel instrumentarium: leerwerkplekken Dariuz Diagnose en Assessment verdiepende testen empowerment training sollicitatietraining sollicitatiepracticum coaching bemiddeling Leerwerkplekken centraal De leerwerkplekken staan centraal bij de mensontwikkeling. Er worden twee soorten werkplekken onderscheiden: A. Diagnoseplek Doel hiervan is het onderzoeken van specifieke aandachtsgebieden op de werkvloer, zoals de begeleidingsbehoefte en de belastbaarheid. B. Leerwerkplek Doel hiervan is het bevorderen van de door- en uitstroom van kandidaten d.m.v.: Ontwikkelen van beroepshouding Ontwikkelen van basiscompetenties Ontwikkelen van specifieke vakvaardigheden; Ontwikkelen van specifieke aandachtspunten vanuit trajectplan. In 2013 hebben 563 cliënten van een interne leerwerkplek gebruik gemaakt. Dit kan plaatsvinden binnen een LeerwerkCentra of binnen de bedrijven van Tomingroep. Daarnaast zijn nog eens 248 cliënten op een externe leerwerkplek geplaatst bij één van de vele werkgevers met wie een samenwerking bestaat. Schematisch ziet de werkwijze van onze re-integratieactiviteiten er als volgt uit: Trajectvoorstel Zorg/activeringstraject Cliënt Intake met klantmanager Aanmelding inclusief vermelding type traject Trajectplan Diagnose Diagnose, onderzoek Jobcoaching Toeleiden naar werk Sociale activering Bemiddeling, Samenwerking met WerkgeversPunt Gemeenten / opdrachtgever Reguliere arbeidsmarkt

8 8 BV JAARVERSLAG Bestuur Directieteam Het directieteam van Tomingroep BV bestaat uit zes leden en is ultimo 2013 als volgt samengesteld: Naam De heer F.C. Oskamp De heer J. Roos De heer H.F. Meijer De heer M.B. Elstrodt De heer J.J. van Hasselt De heer P.C. van Wijk Functie algemeen directeur directeur sociale zaken en re-integratiediensten directeur financiën en automatisering divisie directeur Facilitair divisie directeur IBOR divisie directeur Industrie, Retail en externe plaatsingen Het directieteam heeft in het verslagjaar tweewekelijks vergaderd. Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen van Tomingroep BV bestaat uit zeven leden en is ultimo 2013 als volgt samengesteld: Naam De heer C.W.J. Schreuders De heer W.G. Faber De heer E.J. Roest De heer L. Kooyman De heer B.H.E. Lüken De heer A.V.M. Pouw De heer A.T.J.M. Zuure Functie voorzitter vice-voorzitter lid lid lid lid lid Bericht van de Raad van Commissarissen 2013 Het jaar 2013 was voor de Tomingroep BV een bijzonder jaar. Een jaar waarin de Raad van Commissarissen (RvC) wederom met genoegen constateert dat er goede resultaten zijn geboekt. Allereerst door als maatschappelijke onderneming in het publieke domein een goede bijdrage te leveren aan de arbeidsparticipatie van de inwoners van de deelnemende gemeenten. Daarnaast door een goed financieel resultaat te realiseren in economisch zware tijden. Met deze prestaties heeft Tomingroep de lijn van de afgelopen jaren ook in dit verslagjaar weten te continueren. Die continuïteit is niet vanzelfsprekend. Wet- en regelgeving en de maatschappelijke visie met betrekking tot werk, inkomen en participatie veranderen. Om het succes te continueren moet Tomingroep de bakens verzetten. De directie en gemeenten staan samen voor de opgave om Tomingroep te doen meebewegen in die veranderingen, zodat de vennootschap ook straks een belangrijke bijdrage kan leveren aan het sociale domein. In nauw overleg met gemeenten bereidt Tomingroep zich zelfstandig, maar ook samen met ketenpartners, voor om haar dienstverlening goed op de ontwikkelingen aan te laten sluiten. Het is hierbij denkbaar dat Tomingroep zich breder gaat oriënteren en mede zal richten op dienstverlening die weliswaar binnen het nieuwe sociaal domein mogelijk is, maar door Tomingroep op dit moment nog niet wordt uitgevoerd. Naast deze uitdaging ziet de RvC mooie kansen voor Tomingroep. De expertise en vaardigheid om in een maatschappelijk werkveld met behoud van het sociaal gezicht te ondernemen en goede resultaten te boeken, bieden unieke mogelijkheden voor gemeenten en inwoners. Als Raad zijn wij verheugd dat gemeenten deze kansen zien en zich hebben voorgenomen om Tomingroep ook straks een bijdrage te laten leveren in hun doelstellingen. Object van toezicht De RvC houdt toezicht op het beleid van de directie van Tomingroep BV en de algemene gang van zaken betreffende de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en staat de directie met raad ter zijde. De RvC werkt daarbij vanuit het perspectief dat de Tomingroep geen gewone vennootschap is. De vennootschap is opgezet met een belangrijk maatschappelijk doel: het zorgdragen voor een zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door het bieden van zo gevarieerd mogelijk werk, passende scholing en de juiste begeleiding en bemiddeling. De continuïteit van de dienstverlening voor deze doelgroep is voor de RvC een belangrijke prioriteit. Het gaat dus niet om de continuïteit van de vennootschap sec, maar om het voortbestaan van de dienstverlening aan de SW-medewerkers en andere werknemers en inwoners die support nodig hebben. Om die reden volgt de RvC nauwgezet de ontwikkelingen in het werkveld in zijn algemeenheid en in het bijzonder in het werkgebied van Tomingroep. Het is van belang dat de opdrachtgevende gemeenten de bestuurder van de Tomingroep actief betrekken bij de ontwikkelingen. Op die manier wordt gebruik gemaakt van de in de afgelopen opgebouwde kennis en vaardigheden en krijgen de opdrachtgevende gemeenten straks, net als in de afgelopen jaren, het beste resultaat. De RvC ziet het als haar taak om te bewaken dat het opbouwde potentieel van Tomingroep ook in de toekomst wordt benut. Vandaar dat actief contact wordt gezocht (en onderhouden) met de stakeholders in het werkgebied van Tomingroep.

9 Bijeenkomsten In 2013 heeft de RvC zeven keer vergaderd. Er werd overleg gevoerd met de aandeelhouders en het bestuur van het Werkvoorzieningschap. Er werden verschillende themabijeenkomsten georganiseerd over onder meer de volgende onderwerpen: de gevolgen van de Participatiewet voor Tomingroep BV de samenwerking tussen het Werkvoorzieningschap en Tomingroep BV. Daarnaast heeft de RvC via haar vertegenwoordiger in 2013 overleg gevoerd met de OR van de vennootschap. Verder zijn in het overleg tussen directie en de ondernemingsraad alle advies- en instemmingtrajecten goed doorlopen. Functioneren De RvC is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar functioneren. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten en het Reglement RvC. De Raad heeft in 2013 haar eigen functioneren geëvalueerd. Met juridische ondersteuning en in overleg met gemeentelijke afdelingen zijn de statuten en reglementen geactualiseerd en aangepast aan de laatste governance-inzichten. Werkgeversrol De RvC is verantwoordelijk voor het toezicht op goed bestuur en is in dat kader o.a. verantwoor-delijk voor de benoeming, schorsing, en ontslag van de bestuurder, zijn arbeidsvoorwaarden en de evaluatie van het functioneren van de bestuurder. De Raad heeft zich in 2013 positief uitgesproken over de wijze waarop de bestuurderstaak is vervuld. Het bestuur van de vennootschap werd in 2013 ingevuld door één statutair directeur, de heer F.C. Oskamp. Besluiten 2013 Besluitvorming van de RvC heeft in het verslagjaar 2013 onder meer plaatsgevonden over: Jaarverslag 2012 Begroting 2013 Positief advies inzake aanwijzing accountant jaarcyclus 2014 (audit 2013 cijfers) Vacaturestelling van twee aftredende leden RvC Voordracht tot benoeming twee leden RvC op basis van de aanwezige profielschets, daarbij rekening houdend met de aanwezige deskundigheid en samenstelling van de Raad Samenstelling commissies De (agenda van de) reguliere vergaderingen van de RvC word(t)en voorbereid in een drietal commissies: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de agendacommissie. Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie heeft in het verslagjaar zes keer vergaderd. De commissie heeft de RvC o.m. geadviseerd over de beloning van de statutair directeur. Uitgangspunt daarbij is dat de WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) wordt gevolgd, hoewel de WNT formeel juridisch niet op Tomingroep BV van toepassing is. Op basis van het door de commissie uitgebrachte advies heeft de RvC de beloning vastgesteld. Ook voor de beloning van de Raad van Commissarissen is de WNT gevolgd. De commissie heeft ook het beoordelingsgesprek met de bestuurder voorbereid. Daarbij heeft zij ook gebruik gemaakt van de feedback van de ondernemingsraad. BV JAARVERSLAG 2013 De belangrijkste onderwerpen waren daarnaast de vervulling van de tweetal vacatures van de RvC en de herijking van de governance-inrichting. Dit laatste heeft geleid tot een verdieping van de zelfevaluatie van het functioneren van de RvC. Ook zijn voorbereidingen getroffen om de statuten en de bestaande reglementen binnen de RvC aan te passen aan de huidige tijdsgeest. In het eerste kwartaal is het profiel voor de aankomende vacatures binnen de RvC opgesteld. Als toekomstig lid van de remuneratiecommissie c.q. auditcommissie is specifieke ervaring met beoordelings-systemen en human resource elementen c.q. affiniteit met financiële processen gevraagd. Bovendien is nadrukkelijk in het selectieproces de wenselijkheid opgenomen dat, gelet op de huidige samenstelling van de RVC, één van de nieuw te benoemen leden bekend zou moeten zijn met het sociaal maatschappelijk leven in Almere. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de benoeming van mevrouw J.A.B.M. van der Burgt en mevrouw L. van Wijngaarden per Auditcommissie De auditcommissie heeft in 2013 vijf keer vergaderd, waarvan eenmaal in aanwezigheid van de externe accountant. De auditcommissie heeft haar bevindingen en adviezen gerapporteerd aan de RvC. Naast de eerdergenoemde besluiten zijn tevens de volgende onderwerpen in de vergaderingen aan de orde gekomen: Financiële informatievoorziening, waaronder maand- en kwartaalrapportages en forecastcijfers Evaluatie functioneren externe accountant Jaarrekening 2012 Accountantsverslag 2012 Managementletter 2013 van de externe accountant Leningsovereenkomst met Werkvoorzieningschap Tomingroep Treasurystatuut Kwantificering weerstandsvermogen en risico s Budget c.q. begroting 2013 Tomingroep B.V. Mogelijke effecten Participatiewet Vervreemding belang in de Veluwse Hoevegaerde Opstart toetsing Betrouwbaarheid én continuïteit informatisering- en veiligheidsbeleid (afronding in 2014) Voorbereiding budget Tomingroep BV 2014 Agendacommissie De agendacommissie, bestaande uit de voorzitter van de RvC, de voorzitters van de audit- en remuneratiecommissie en de statutair directeur van de vennootschap, stelt een jaarplan op voor het toezichthoudend proces en andere werkzaamheden van de Raad. Wim Schreuders Voorzitter Raad van Commissarissen 9

10 10 BV JAARVERSLAG Bedrijven Binnen Tomingroep BV zijn twee functionaliteiten te onderscheiden: het Mensontwikkelbedrijf en het Werkbedrijf. 1. Mensontwikkelbedrijf Het Mensontwikkelbedrijf heeft als doel mensen naar de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden. WerkRoute, Tractio, TalentRoute en Uitzendbureau maken hier onderdeel van uit. WerkRoute biedt opdrachtgevers en cliënten een scala aan mogelijkheden om werktalenten tot ontwikkeling te brengen. Het re-integratiebedrijf van Tomingroep heeft in re-integratie-trajecten uitgevoerd in opdracht van gemeenten, het UWV, private opdrachtgevers en het Werkvoorzieningschap. Het gaat hierbij om trajecten op het gebied van: diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie scholing sociale activering jobcoaching toeleiden naar werk vanuit de situatie geen werk toeleiden van werk naar werk (1e en 2e spoor) 2. Werkbedrijf Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van passend werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent 3 Divisies, met elk hun eigen bedrijven of bedrijfsonderdelen. Dat zijn de Divisie Facilitair, Divisie IBOR en Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen. Tomin Vakantievilla wordt door de stafafdeling Beheer geëxploiteerd. 4.1 Mensontwikkelbedrijf WerkRoute is een erkende Jobcoachorganisatie en beschikt over het Blik op Werk keurmerk. Daarnaast is WerkRoute lid van OVAL, de brancheorganisatie voor Vitaliteit, Activering en loopbaanbegeleiding. OVAL stelt kwaliteitseisen aan haar leden, die onder andere zijn gebaseerd op ISO Naast belangenbehartiger is OVAL voor haar leden een informatie- en kennisbron, waardoor zij voortdurend op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de branche. TalentRoute BV TalentRoute BV is het bedrijfsonderdeel waar de verloningsactiviteiten reintegratiekandidaten separaat in zijn ondergebracht. Tractio is het jongste bedrijfsonderdeel van Tomingroep. Tractio begeleidt jongeren en volwassenen met complexe problematiek en een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt met als doel de maatschappelijke participatie van de deelnemer te bevorderen. Tractio doet dat door middel van een integrale aanpak waarbij maatwerkoplossingen worden geleverd die bestaan uit begeleiding, activering en de coördinatie van zorg. Bedrijf/onderdeel Omzet 2012 Omzet 2013 ultimo 2012 ultimo 2013 uitzendbureau houdt zich vanuit haar vestiging in Hilversum bezig met o.a. uitzenden, werving & selectie, detacheren en payrollservice. WerkRoute 3,2 mln 6 2,6 mln cliënten Incl. 74 instroom wsw Tractio 1,9 mln 5 2,1 mln cliënten cliënten (incl. 38 instroom Wsw) cliënten 0,6 mln 5 0,7 mln 3 3 Tomin Detachering verzorgt zowel individuele detachering als groepsdetachering. Zij bemiddelt personeel op het gebied van administratie, industrie, logistiek, techniek en overige dienstverlening. Tomin Detachering (incl. BW) 2,4 mln 2,4 mln

11 BV JAARVERSLAG Werkbedrijf Divisie IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) kent 2 onderdelen: Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen heeft 4 onderdelen: Tomin Groenvoorziening ontwerpt, legt aan en verzorgt het onderhoud en het beheer van tuinen, parken, plantsoenen en openbare ruimte voor bedrijven, particulieren, gemeenten en instellingen. Stads Beheer Service (SBS) houdt zich bezig met het integrale beheer van de openbare ruimte in de gemeente Hilversum. Daarnaast behoren seizoensgebonden activiteiten, zoals zout strooien bij gladheid of het klaarmaken en opruimen van evenemententerreinen, tot de activiteiten. SBS houdt zich ook bezig met bebording/ bewegwijzering bij evenementen. Bedrijf/onderdeel Omzet 2012 Omzet 2013 Divisie Facilitair kent 3 onderdelen: Tomin Schoonmaak zorgt ervoor dat o.a. bedrijfsruimten, sportaccommodaties, instellingen en scholen grondig worden schoongemaakt met moderne apparatuur en milieuvriendelijke middelen waarover Tomin Schoonmaak beschikt. Tevens verzorgt Tomin Schoonmaak o.a. dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden, glasbewassing, graffitiverwijdering, opleveringsschoonmaak, gevelreiniging en vloeronderhoud. Buurt Beheer Service (BBS) is gespecialiseerd in het opknappen van alle karweitjes in en om het huis. Denk hierbij aan bijvoorbeeld schilderwerk, het plaatsen van een keuken of het vervangen van een deur. Tomin Catering maakt met een professioneel team van iedere lunch of (bedrijfs)borrel een feest. Met verse, rijkelijk belegde broodjes, zelfgebakken taart en lekkere borrelhappen. Tomin Catering verzorgt zowel bestellingen als de gehele catering van een evenement. Bedrijf/onderdeel Omzet 2012 Omzet 2013 ultimo 2012 ultimo 2012 ultimo 2013 Tomin Groenvoorziening 9,2 mln 5 10,4 mln Stads Beheer Service 5,1 mln 5 5,5 mln ultimo 2013 Tomin Schoonmaak 2,7 mln 5 2,9 mln Buurt Beheer Service 2,3 mln 6 1,9 mln Tomin Catering 0,1 mln 0,1 mln Tomin Metaal beschikt over een modern machinepark voor productie en montage van kwalitatief hoogwaardige halffabricaten en/of eindproducten. Tevens verzorgt Tomin Metaal metaalbewerking (voorbewerking, plaatbewerking, verspaning, lassen), montage/assemblage en reconditioneer werkzaamheden. Tomin Verpakken houdt zich bezig met zowel het handmatig als machinaal verpakken van producten. Handmatig worden voornamelijk verpakkingen samengesteld. De machinale mogelijkheden zijn o.a. flowpack, cellofoneren, bundelpak, krimpen en sealen, klick-lock en stickeren. Onderdeel Post en Mail verzorgt couverteren, adresseren, frankeren, snijden, krimp en seal. Tomin Retail kent de volgende onderdelen: De Kringloper De Landgoedwinkel Vestiging Noodweg Tomin Retail werkt naast het begeleiden van mensen richting de arbeidsmarkt aan het verantwoord omgaan met het milieu. De Kringloper verkoopt allerhande aangeleverde goederen en functioneert als een warenhuis. De trendy winkels zijn goed voor het milieu en voor de portemonnee. De Landgoedwinkel staat garant voor leuke cadeauartikelen en ambachtelijke levensmiddelen. Ook zijn daar de houten op maat gemaakte artikelen van de Vestiging Noodweg te koop, zoals tuinmeubelen en vogelhuisjes. Tomin Detachering verzorgt zowel individuele detachering als groepsdetachering. Zij bemiddelt personeel op het gebied van administratie, industrie, logistiek, techniek en overige dienstverlening. Bedrijf/onderdeel Omzet 2012 Omzet 2013 Tomin Verpakken (incl. 10 WOL) ultimo 2012 ultimo ,7 mln 6 6,9 mln Tomin Metaal 3,0 mln 6 2,8 mln Tomin Retail 3,6 mln 6 3,4 mln Tomin Detachering (incl. BW) 2,4 mln 2,4 mln

12 12 BV JAARVERSLAG Kwaliteit Tomin vakantievilla s valt onder de stafafdeling Beheer en is verantwoordelijk voor de exploitatie van een aantal vakantiehuizen op twee vakantieparken (Horsterwold en De Veluwse Hoevegaerde), waaronder begrepen het kopen, verkopen, huren, verhuren, beheren en exploiteren van registergoederen. Bedrijf/onderdeel Omzet 2012 Omzet 2013 ultimo 2012 ultimo 2013 Tomin Vakantievilla 0,6 mln 6 0,5 mln In het Mission Statement van Tomingroep is opgenomen dat wij voor kwaliteit en professionaliteit staan. Naast onze kwaliteitsystemen stellen we de in- en externe klant centraal en proberen we net iets meer te doen dan wordt verwacht. Het continue verbeteren van processen wordt geborgd door certificering t.a.v. kwaliteit, voedselveiligheid en veilig werken. Tomingroep kent onderstaande certificaten: Bedrijf Certificaat Stads Beheer Service ISO 9001: Stafafdelingen receptie (directie) secretariaat marketing & communicatie telemarketing personeel & organisatie financiële zaken salarisadministratie kwaliteit, arbo en milieu informatisering & automatisering technische dienst inkoop centraal magazijn beheer Stafafdelingen ultimo 2012 ultimo 2013 VCA** versie 2008/05 Groenkeur versie BRL Groenvoorzieningen 2012 Tomin Metaal ISO 9001:2008 Tomin Verpakken ISO 9001:2008 WerkRoute HACCP revisie 5 Blik op Werk certificaat Uitzendbureau ABU-lidmaatschap volgens NEN Tomin Schoonmaak ISO 9001:2008 Tomin Groenvoorziening ISO 9001:2008 Tomingroep is een door het UWV erkende Jobcoachorganisatie o.b.v. Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke Ondersteuning 2012 VCA** versie 2008/05 Groenkeur versie BRL Groenvoorzieningen 2012 Met dienstverband Zonder dienstverband Totaal 98 97

13 5. Personeel BV JAARVERSLAG Personeelsbestand Tomingroep heeft een zeer divers personeelsbestand. De meeste medewerkers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2013 werden er mensen (incl. 84 Begeleid Werkers) door Tomingroep BV van passend werk voorzien. De Wsw-doelgroep maakt in deze verhoudingen gebruik van de faciliteiten van Tomingroep: Plaatsingen Aantal Sw-geïndiceerde werknemers % Begeleid Werken 84 7% Individueel gedetacheerd 66 5% Extern in groep: Groepsdetachering 26 2% Extern in groep: Werken op Locatie (IBOR, Groenvoorziening en Facilitair) % Intern geplaatst: Metaal 68 6% Intern geplaatst: Kringloop % Intern geplaatst: Verpakken % Intern geplaatst: Algemene Diensten 45 4% Test / training arbeidsinpassing 71 6% Totaal % Daarnaast bedroeg ultimo 2013 het aantal medewerkers met een dienstverband bij Tomingroep volgens de bedrijfs-cao Tomingroep 274. Volgens andere branche- CAO s werkten 78 medewerkers bij Tomingroep. WerkRoute had ultimo reintegratiecliënten in traject. Een fors deel van deze cliënten is werkzaam op in- of externe leerwerkplaatsen. Tomingroep biedt ook kansen aan vrijwilligers en stagiaires. Ultimo 2013 waren er 58 personen binnen ons bedrijf op deze manier werkzaam. Binnen het Werkvoorzieningschap Tomingroep wordt de methode Begeleid Werken uitgevoerd. De sw-medewerker treedt via deze methode in dienst van de reguliere werkgever. Het sw-budget wordt aangewend voor assessment, jobfinding, jobanalyse, matching, loonkostensubsidie en werkplekaanpassing. In 2013 daalde het totaal aantal Begeleid Werkers heel licht van 85 naar 84. Tomingroep BV zet haar deskundigheid en middelen in voor zoveel mogelijk kansarme doelgroepen op de arbeidsmarkt. Ter bevordering hiervan wordt door Tomingroep waar mogelijk initiatief genomen tot, dan wel geparticipeerd in, het ontwikkelen van werkgelegenheidsprojecten. Daarbij past een goede samenwerking met collega-instellingen, instituten voor beroepsopleidingen, trajectbegeleiders van collega re-integratiebedrijven, centra voor asielzoekers, gemeentelijke sociale diensten etc.

14 14 BV JAARVERSLAG 2013 Ziekteverzuimbeleid Tomingroep streeft ernaar het beïnvloedbare deel van het arbeidsverzuim tot het minimum te beperken. Met een gerichte aanpak van het arbeidsverzuim en een daaraan gekoppelde procedure ziek- en herstelmelding, alsmede een consequente begeleiding bij verzuim, is gewerkt aan het voorkomen van ziekteverzuim. Tomingroep werkt hierbij samen met arbodienst Remaz. Het verzuimpercentage bij Tomingroep BV is in 2013, mede als resultaat van deze aanpak, gedaald van 7,0% naar 6,3%. Ondernemingsraad De Ondernemingsraad wil samen met de Directie een eerlijke en open samenwerking creëren en onderhouden, waarin informatie en ideeën worden gedeeld in een vroeg stadium. Op deze wijze kan de Ondernemingsraad het beste voor de belangen van het bedrijf en de achterban opkomen. OR speerpunten in 2013: OR verkiezingen 25 april 2013 zijn de OR verkiezingen gehouden. De invulling van de 15 beschikbare zetels is gelukt met een reserve van acht kandidaten. Werktijdenregeling en ATV 2014 In goed overleg met de directie heeft de Ondernemingsraad ingestemd met de werktijdenregeling en ATV De Flexpot bij IBOR kan aangevuld worden tot 100 uur. Verzuimprotocol en verzuimreglement De OR houdt de vinger aan de pols door het bijwonen van elk kwartaaloverleg waarbij de voortgang geëvalueerd wordt. ARBO In 2013 heeft de Ondernemingsraad ingestemd met de Risico Inventarisatie en Evaluaties (RI&E s) inclusief het Plan van Aanpak van de diverse divisies van Tomingroep, na goedkeuring van de Arbodienst REMAZ. De ARBO commissie richt zich op het toetsen van de uitvoering van de Plannen van Aanpak, een middel om te komen tot betere en veilige arbeidsomstandigheden. In overleg met de directie zijn spreekkamers voorzien van alarminstallaties met daarbij aanwijzing van medewerkers voor de alarmopvolging. Het toetsen van beleid De Ondernemingsraad heeft in 2013 veel aandacht besteed met het toetsen van de Alcoholen drugsbeleid, sanctiebeleid en cameratoezicht. De toekomst van Tomingroep De Ondernemingsraad overlegt regelmatig met de bestuurder over alle nieuw vrijkomende informatie betreffende de participatiewet. 6. Doelstellingen, realisaties en kengetallen Doelstellingen en de realisaties in 2013 Voor 2013 werd door Tomingroep uitgegaan van lastige marktomstandigheden ingegeven door enerzijds de te verwachte bezuinigingen bij onze gemeenten als klant/afnemer van onze diensten en anderzijds de aanhoudende moeilijke economische omstandigheden in Nederland. Concreet werden voor 2013 de volgende doelstellingen gedefinieerd: Verdere optimalisatie van omzet bij lagere directe kosten, verbetering van het NTW-percentage (de marge) Benutten van nieuwe kansen, onderzoeken van nieuwe markten Focus op kostenbewustzijn en interne efficiency Strategische heroriëntatie o.b.v de Participatiewet Doorgroei in mensontwikkeling Training en opleidingen, ontwikkeling leerwerkcentra Reductie ziekteverzuim Samenwerking deelnemende gemeenten Reputatiemanagement Tomingroep Ondanks de uitdagende omstandigheden kan Tomingroep met tevredenheid terugkijken op de door haar in 2013 gerealiseerde doelstellingen. Belangrijk daarin is natuurlijk de geleverde bijdrage in de arbeidsparticipatie van de inwoners van de deelnemende gemeenten. In 2013 werden ruim meer sw-plaatsingen gerealiseerd dan de taakstelling. Maar ook de financiële resultaten waren in 2013 goed en beter dan verwacht. Hoewel de omzet zoals verwacht wat lager was dan vorig jaar werd uiteindelijk een 3% hogere omzet dan gebudgetteerd gerealiseerd. Daarbij verbeterde de marge met 0,7%-punt t.o.v De totale indirecte kosten (exl. bijzondere overige kosten) stegen in 2013 met 1,5% t.o.v. 2012, en waren zo nagenoeg gelijk aan budget, waardoor het netto resultaat voor 2013 uiteindelijk uitkwam op 1,5 mln. In 2013 is veelvuldig overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten om te komen tot een nieuwe strategie van Tomingroep in het kader van de nieuwe Participatiewet (welke per 1 januari 2015 zal worden ingevoerd). In 2014 zal dit proces tot afronding moeten komen. Verder kenmerkte het boekjaar zich o.a. door verbetering van de kwaliteit bij het reintegratieonderdeel WerkRoute, verlaging van het verzuimpercentage (tot 9,8% voor swmedewerkers en 6,3% voor de overige medewerkers) en verdere professionalisering van de leerwerkcentra (o.a. Facilitair). In 2013 werd door Tomingroep een reputatieonderzoek uitgevoerd, waar vervolgens eind 2013 en in de loop van 2014 verdere acties op worden ondernomen.

15 BV JAARVERSLAG Kengetallen Sociale kengetallen Ultimo Wsw* Bedrijfs CAO Tomingroep overige CAO s Re-integratiekandidaten Overig (vrijwilligers, stagiaires) Totaal Financiële kengetallen (x 1 miljoen) Lasten 47,5 47,3 45,8 Omzet derden (ex. interne omzet) 49,0 47,6 47,3 Resultaat W 1,5 W 0,3 W 1,5 7. Geconsolideerde balans Balans per 31 december 2013, na voorstel resultaatbestemming Activa Vaste activa Materiele en vaste activa Vlottende activa Voorraden, vorderingen, overlopende activa en liquide middelen Totale activa Passiva Groepsvermogen Voorzieningen Vlottende passiva Crediteuren, overige schulden en overlopende passiva Totale passiva

16 16 BV JAARVERSLAG 2013

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. 2014 in vogelvlucht 4 1.1 Voorbereiding op de participatiewet 4 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat 4 1.3 Lokale aanhechting 5

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014

SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014 SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014 Voorwoord In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen om de laatste taken die Vixia nog uitvoerde in het kader van de verticale mensontwikkeling over te dragen aan de gemeenten,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen JAARVERSLAG 2013 We tonen lef We doen het slim We werken samen We geven en nemen verantwoordelijkheid XXXXX INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG* VOORWOORD 5 MISSIE EN BELEID 6 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2013 INLEIDING

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014 Werken Werkt Jaarverslag UW 2014 Inhoud 3 Voorwoord Colofon Uitgave: UW, Utrecht 2015 Fotografie: Norbert Waalboer Fotografie Vormgeving: Patrick van Bronkhorst, Jus Ontwerp Druk: &producties Bericht van

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit Zaaknummer: OWZDB09 Onderwerp jaarstukken Werkbedrijf Midden-Langstraat Collegevoorstel Inleiding Het Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat (WML) heeft in juli

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM Gemeente WaíerU tŭ CS BaanStede Postbus 404 2 5 APR ZOU 1440 AK Purmerend INGEKOMEN Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM T (0299)469 369 F (0299)469169

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren.

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren. Sociaal jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Directiebericht 6 3 Arbeidsontwikkeling 10 4 Arbeidsomstandigheden & veiligheid 14 5 Divisie Re-integratie 16 6 Divisie Dienstverlening 18 7 Divisie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 INLEIDING 3 1.1 EEN NIEUWE KOERS VOORTGEZET 3 1.2 BEDRIJFSVOERING 3 2 WAT WILDEN WE BEREIKEN 5 2.1 AFWIKKELEN VERLEDEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie