Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W."

Transcriptie

1 Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. 30 SEPTEMBER 2013 LIPARIWEG 1-3 (HOEK HORNWEG) TE AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL, AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL v_1

2 EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 B.W OMSCHRIJVING EXECUTORIALE VERKOPING ex art. 3:268 B.W. op MAANDAG 30 september 2013 vanaf uur in Felix Meritis, Keizersgracht 324 te Amsterdam, t.o.v. Mr. M.R.H. Krans (Van der Stap Notarissen) te Rotterdam, van: Het tijdelijk recht van erfpacht (eindigend , Algemene Voorwaarden Havengebied 1992) van een perceel grond, eigendom van de Gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de daarop gebouwde opstallen zijnde een vrijstaande BEDRIJFSHAL van circa m² met circa m² halfopen bedrijfsruimte, alsmede een vrijstaand KANTOORGEBOUW van circa 360 m², alles ten behoeve van opslag, bewerking etc. van hout en houtproducten, verharding en parkeerruimte, staande en gelegen aan de LIPARIWEG 1-3 te AMSTERDAM, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie K, nummer 3872, groot 3 hectare 21 are 45 centiare. INDELING EN VOORZIENINGEN Het vrijstaande bedrijfspand bestaat uit vier aaneengeschakelde kolomvrije hallen met een totale oppervlakte van circa m² en een aan de achterzijde aangrenzende halfopen opslagruimte van circa m². De hallen zijn gebouwd als staalskelet met metalen gevelprofielen, specifiek ten behoeve van houtopslag. Aan de eindgevel en bij de aansluiting van het dak op de gevels zijn open verbindingen met de buitenlucht. In het dak zijn verschillende lichtstraten. Langs de gevels liggen blusleidingen. Aan de voorzijde bevindt zich een elektrische overhead-deur, de hallen zijn met elkaar verbonden door circa 10 m¹ brede doorgangen. De vrije hoogte bedraagt circa 10 m¹. De routing voor zwaar vervoer is uitstekend, aan de noordzijde loopt op het perceel een brede verzorgingsstraat, de uitrit daarvan is aan de achterzijde van het perceel. Het vrijstaande kantoor is 2-laags en bevat naast kantoorruimten ook een receptie, pantry, toiletgroepen, wasruimte, etc. De beglazing is van zonwerend isolatieglas, er is een luchtbehandelingssysteem en in de kantoren zijn kabelgoten. Het gebouw is voorzien van cv-gas en warmwatervoorziening en een brandmeldsysteem. Beide delen van het complex zijn gebouwd rond De staat van onderhoud is uitstekend. Voor het kantoor zijn circa 16 parkeerplaatsen op eigen terrein. Het terrein wordt omsloten door een hekwerk met daarin twee toegangshekken. Verkoper/executant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het functioneren van installaties en voorzieningen in en om het bedrijfscomplex. LIGGING Het complex ligt in Amsterdam Westpoort, tussen de Waterland terminal en Nissan, aan een zijstraat van de Hornweg. Westpoort is een uitgestrekt gebied dat geschikt is voor diverse industrie-, distributie- en kantooractiviteiten. Het gebied wordt gekenmerkt door een uitstekende infrastructuur. Nadere informatie over de Amsterdamse haven via de volgende link: BEREIKBAARHEID Het complex is voor (vracht)auto s zeer goed te bereiken, via de N200 zijn zowel de A9 als de A10 goed bereikbaar. Thans wordt de Coentunnel (A10) uitgebreid van vier naar acht rijbanen en de Coentunnelweg is met de A4 en A9 verbonden door de Westrandweg (A5), een autosnelweg aan de Westzijde van Amsterdam. De ontsluiting in het havengebied en de doorstroming van de A10 is hierdoor sterk verbeterd. Ook de bereikbaarheid van de grote steden is goed (Den Haag: 45 minuten, Rotterdam: 60 minuten en Utrecht: 30 minuten). Schiphol is binnen 15 minuten bereikbaar. COLLIERS INTERNATIONAL v_1

3 LOCATIEAANDUIDING Bron: Google Maps 3 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

4 PARKEREN Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. GEBRUIK Het complex is in gebruik geweest bij de eigenaar en dient bij de levering vrij van huur en ontruimd te worden opgeleverd. Koper dient eventueel zelf voor ontruiming te zorgen. Het kantoor wordt bewaakt door anti-krakers via een contract met Camelot Beheer B.V. Dit contract wordt in principe per leveringsdatum ( ) beëindigd, tenzij koper voor zijn rekening wenst te continueren. GROND Het pand staat op m² grond die door de Gemeente Amsterdam is uitgegeven in tijdelijke erfpacht, zoals gebruikelijk in het havengebied. Deze erfpacht loopt tot en met De canon is vast gedurende de gehele looptijd van de erfpacht en bedraagt volgens opgave ,00 per jaar. Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden voor tijdelijke erfpacht in het Havengebied Artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden bevat een kettingbeding met boetebeding in geval van overdracht van (een gedeelte van) de erfpacht. Voorts is de uitgifte geschied onder de navolgende voorwaarden, waarin met het terrein wordt bedoeld: de bij de akte in tijdelijke erfpacht uitgegeven en aanvaarde grond en met Burgemeester en Wethouders : Burgemeester en Wethouders van Amsterdam; het terrein en de daarop te stichten opstallen zijn bestemd, en mogen slechts als zodanig worden gebruikt voor opslag, bewerking distributie en handel in hout en houtprodukten. Kantoren, magazijnen, werkplaatsen en inrichtingen voor het personeel worden geacht aan die bestemming te beantwoorden; Volgens informatie is er een achterstand in canonbetaling. Deze bedraagt tot 1 juli ,00 welk bedrag voor rekening van koper komt. Door de notaris worden geen lasten en achterstanden verrekend. Koper dient er rekening mee te houden dat gemelde achterstallige lasten door de Haven Amsterdam op hem worden verhaald. BESTEMMINGSPLAN Voor het grootste deel van Westpoort is recent een Voorbereidingsbesluit genomen, dat sedert onherroepelijk van kracht is. Kopieën van de voordracht aan de Raad en het vaststellingsbesluit zijn als bijlage van deze brochure opgenomen. Het volledige besluit is te downloaden op de site van de Ruimtelijke plannen: LASTEN LASTEN VOLGENS INFORMATIE SOORT Erfpachtcanon ,00 per jaar Onroerende Zaak Belasting ,09 per jaar Rioolrecht 150,90 per jaar Waterschapslasten 1.354,03 per jaar Overige lasten Pro memorie Volgens informatie is er een achterstand in de betaling van de erfpacht (zie hiervóór onder GROND) 4 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

5 Door de notaris worden geen lasten of achterstanden verrekend. WOZ-WAARDE Op basis van de peildatum bedroeg de WOZ waarde over 2013: KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN In de uitgifte akte zijn geen andere kwalitatieve verplichtingen opgenomen dan die welke uit de Algemene en/of bijzondere erfpachtvoorwaarden voortvloeien. Een kopie van deze akte is als bijlage opgenomen. VERZEKERING Omtrent de verzekering is verkoper/executant niets bekend. Koper dient vanaf de gunning zelf zijn belang te verzekeren. AANSCHRIJVINGEN Volgens informatie van de Gemeente Amsterdam rusten er op het perceel geen (voor)aanschrijvingen en/of mondelinge aanzeggingen daartoe. Verkoper/executant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. OVERDRACHTSBELASTING / BTW Ter zake van de levering van de onroerende zaak is door de koper géén omzetbelasting maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. MILIEU Volgens informatie van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de Gemeente Amsterdam zijn geen ondergrondse opslagtanks bekend, hetgeen niet wil zeggen dat deze er niet zijn. Met betrekking tot bodemonderzoek valt de locatie onder dossier AM Hornweg (Westpoort). Verkennend Onderzoek, verder in buurt doss. AM nulsituatie-onderzoek Optionland. Een kopie van de milieufax is als bijlage opgenomen. ROERENDE ZAKEN Al wat derden kunnen aantonen hun eigendom te zijn is niet in deze verkoop begrepen. BEZICHTIGING Het kantoorgedeelte wordt anti-kraak bewoond. Aan de bewoners is verzocht mede te werken aan bezichtiging op elke dinsdag en donderdag, alsmede op de verkoopdag van tot uur. Bezichtigen buiten deze tijden zijn mogelijk op afspraak bij de directiemakelaar via de in deze brochure opgenomen contactgegevens. GARANTIE De gegevens in deze brochure zijn hoofdzakelijk verkregen volgens ingewonnen informatie. De juistheid en/of volledigheid wordt niet gegarandeerd. Het geveilde wordt geleverd in de feitelijke staat waarin het zich op het moment van de aflevering blijkt te bevinden. Verkoper/executant is niet aansprakelijk voor mogelijke gebreken aan grond, opstal, installaties etc. PLOKPENNINGEN De plokpenningen komen voor rekening van verkoper/executant en bedragen inclusief de eventueel verschuldigde BTW. 5 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

6 De directiemakelaar betaalt de inzetpremie, indien de hoogste bieder makelaar-koper is, conform het bepaalde in artikel 7 lid 2a AVEA 2001 aan de notaris uiterlijk op de dag van veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden. GUNNING, RISICO Verkoper/executant behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen drie werkdagen na de veiling van het perceel. Vanaf de gunning is het risico voor de koper. BETALING / VERREKENING LASTEN De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk worden voldaan op 30 oktober De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van koper. Door de notaris worden geen lasten verrekend. Bij de betaling van de kooppenningen dient gelijktijdig door koper te worden voldaan een bedrag aan rente berekend over de koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode welke verstrijkt tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling. BEDENKTIJD De wettelijke bepalingen inzake de eisen van schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie dagen, zoals die per 1 september 2003 in werking zijn getreden, gelden NIET voor een openbare veiling ten overstaan van een notaris. Panden die worden verkocht via de EAOGV worden onvoorwaardelijk en zonder bedenktijd verkocht. VEILCONDITIES Geveild wordt volgens de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen Amsterdam 2001 ( AVEA 2001 ), vastgesteld bij akte d.d. 28 juni 2001 van notaris Mr. P.J.N. van Os te Amsterdam, voor zover daarvan bij de akte van veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. ONDERHANDSE BIEDINGEN Tot 14 dagen vóór de verkoopdatum kan onderhands worden geboden d.m.v. een aan de notaris gericht schrijven. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 lid 2 BW zonder dat echter de executant gehouden is op deze biedingen in te gaan. VEILINGINFORMATIE Aan particulieren die niet bekend zijn met de wijze van veilen in Amsterdam wordt geadviseerd een eigen makelaar in te schakelen die hen kan voorlichten over de veiling en hun belangen kan behartigen. Een duidelijke uitleg over het veilingsysteem is te vinden op de site van de Makelaarsvereniging Amsterdam onder Op deze site kan eveneens een ledenlijst worden opgevraagd. Afschriften van de bewijzen van eigendom en de veilcondities zullen acht dagen voor, alsmede op de verkoopdag, des voormiddags, ter inzage liggen ten kantore van: Notaris Mr M.R.H. Krans (Van der Stap Notarissen), Westerlaan 1, 3016 CK Rotterdam, telefoon (088) fax (088) COLLIERS INTERNATIONAL v_1

7 Inlichtingen worden verstrekt door de directiemakelaars: Colliers International Consultants BV Buitenveldertselaan VA AMSTERDAM telefoon (020) fax (020) Bijlagen Milieu informatie Kadastrale kaart Bestemmingsplan kaart en voorschriften Eigendomsbewijs d.d Over Colliers 7 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

8 BIJLAGE 1: MILIEU INFORMATIE 8 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

9 BIJLAGE 2: KADASTRALE KAART (NIET MEER OP VERMELDE SCHAAL!) 9 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

10 10 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

11 BIJLAGE 3: KOPIE VOORBEREIDINGSBESLUIT EN RAADSVOORDRACHT 11 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

12 12 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

13 13 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

14 14 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

15 BIJLAGE 4: KOPIE EIGENDOMSBEWIJS / AKTE VAN UITGIFTE 15 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

16 16 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

17 17 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

18 18 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

19 19 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

20 482 offices in 62 countries on 6 continents UNITED STATES: 140 CANADA: 42 LATIN AMERICA: 20 ASIA PACIFIC: 195 EMEA: miljard omzet per jaar 103 miljoen m² in management 13,505 medewerkers COLLIERS INTERNATIONAL Buitenveldertselaan VA AMSTERDAM TEL +31 (0) FAX +31(0) OVER COLLIERS INTERNATIONAL Colliers International is wereldleider op het gebied van vastgoedservices met meer dan professionals die opereren vanuit 482 kantoren in 62 landen. Als onderdeel van FirstService Corporation, levert Colliers International wereldwijd diensten aan vastgoedgebruikers, eigenaren en investeerders met afdelingen op het gebied van corporate solutions, (ver)huur en (ver)koop, property en asset management, projectmanagement, hotels, beleggingen, taxaties, hypotheken, energy services en research. Uit recent naamsbekendheid onderzoek van Lipsey Company blijkt dat Colliers International wereldwijd als de nummer twee commercieel vastgoedorganisatie wordt genoemd. Colliers International is de snelst groeiende vastgoedorganisatie in Nederland en bestaat uit vier kantoren met het hoofdkantoor in Amsterdam, een kantoor in Eindhoven en twee kantoren in Rotterdam. Vanuit deze steden worden door lokale, regionale en landelijk opererende vastgoedadviseurs werkzaamheden verricht voor veel verschillende klanten. Het vakmanschap en de expertise van Colliers International wordt onderstreept door aansluiting van de makelaars en taxateurs bij VastgoedCert, ons lidmaatschap van de NVM en de RICS. Voor meer informatie over Colliers Nederland en het laatste nieuws, bezoek onze website EINDHOVEN Dillenburgstraat AM EINDHOVEN TEL +31 (0) ROTTERDAM AGENCY Westersingel LC ROTTERDAM TEL +31 (0) ROTTERDAM REMS Bahialaan WC ROTTERDAM TEL +31 (0) COLLIERS INTERNATIONAL v_1

Bolstoen 36-B in Amsterdam (Sloterdijk III/Westpoort)

Bolstoen 36-B in Amsterdam (Sloterdijk III/Westpoort) VRIJWILLIGE VERKOPING op MAANDAG 8 DECEMBER 2014 s-avonds nà 18.00 uur in DE RODE HOED aan de Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris Mevrouw Mr E. Schot (Notariskantoor Eveline Schot

Nadere informatie

RINGDIJK 9-10 TE AMSTERDAM

RINGDIJK 9-10 TE AMSTERDAM A M S T E R D A M 2009 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 21 SEPTEMBER 2009 s-avonds nà 18.00 uur in het gebouw F E L I X M E R I T I S aan de Keizersgracht 324 te

Nadere informatie

Osdorperweg 505 in Amsterdam

Osdorperweg 505 in Amsterdam A M E R S F O O R T 2013 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op DONDERDAG 19 DECEMBER 2013 VANAF 10.30 UUR De veiling vindt uitsluitend plaats via de website: WWW.BOG-AUCTIONS.COM ten

Nadere informatie

Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 2 WIGBOLT RIPPERDASTRAAT 38 TE AMSTERAM

Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 2 WIGBOLT RIPPERDASTRAAT 38 TE AMSTERAM Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR ELISE VISSER FORMULIER S.V.P. RETOUR

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK ARTIKEL 2. REGISTERGOEDEREN Het bedrijfspand met woonhuis met ondergrond, parkeerterrein, erf en overige toebehoren, plaatselijk bekend 5431 NS Cuijk,

Nadere informatie

Verhuurd kantoorgebouw

Verhuurd kantoorgebouw Online executieveiling, 24 juni 2015 12:30 uur Verhuurd kantoorgebouw Adres Kaap Hoorndreef 38-50 te Utrecht Executoriale verkoop ex artikelen 3:268 en 3:254 BW De executoriale verkoop vindt plaats op

Nadere informatie

(registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd))

(registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd)) RHM/CB/MvB/17297638 5150965/40060393 Veilingvoorwaarden (registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd)) De grond met het zich daarop bevindende

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog.

N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog. N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog. Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. het perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. negen (9) percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk

Nadere informatie

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland 0562-442500 De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum,

Nadere informatie

Zomerzorgerlaan 18 Bloemendaal. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 789.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl

Zomerzorgerlaan 18 Bloemendaal. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 789.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl Bloemendaal 789.000,- k.k. KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt onroerend

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

(BIJZONDERE) VEILINGVOORWAARDEN WEERDIJK 4 TE OLDEMARKT

(BIJZONDERE) VEILINGVOORWAARDEN WEERDIJK 4 TE OLDEMARKT (BIJZONDERE) VEILINGVOORWAARDEN WEERDIJK 4 TE OLDEMARKT Registergoed Het bedrijfspand met kantoren, bedrijfshallen en erf, plaatselijk bekend 8375 AX Oldemarkt, Weerdijk 4, kadastraal bekend gemeente Oldemarkt

Nadere informatie

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox Parkeerplekken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van deze koopovereenkomst. De ondergetekenden: Koopakte Parkeerplaats / Autobox 1. Verkoper 1 Naam:...

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

EEN HUIS KOPEN OP EEN VEILING OP EEN VEILING GAAT HET ANDERS

EEN HUIS KOPEN OP EEN VEILING OP EEN VEILING GAAT HET ANDERS EEN HUIS KOPEN OP EEN VEILING OP EEN VEILING GAAT HET ANDERS Gaat u op zoek naar een geschikt koophuis, dan denkt u vast en zeker niet in de eerste plaats aan een huizenveiling. Eerder zult u afgaan op

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN AMSTERDAMSEWEG 524 en 524A TE AMSTELVEEN (in combinatie)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN AMSTERDAMSEWEG 524 en 524A TE AMSTELVEEN (in combinatie) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN AMSTERDAMSEWEG 524 en 524A TE AMSTELVEEN (in combinatie) Registergoed Het winkelhuis met bovenwoning, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend 1811 BX

Nadere informatie

Spaarndammerplantsoen 14 Amsterdam

Spaarndammerplantsoen 14 Amsterdam Spaarndammerplantsoen 14 Amsterdam Koopsom 245.000,= kosten koper Hendrik Jacobszstraat 10 Amsterdam [T] 020-800 23 83 www.mooijekindvleut.nl amsterdam@mooijekindvleut.nl Leuk, ruim driekamer appartement

Nadere informatie

M. Vaumontlaan 48 Heemstede. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 125.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl

M. Vaumontlaan 48 Heemstede. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 125.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl Heemstede 125.000,- k.k. KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt het onroerend

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Informatie

Nadere informatie

UTRECHT. www.puntmakelaars.nl (030) 273 74 64. Jungfrau 55. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht

UTRECHT. www.puntmakelaars.nl (030) 273 74 64. Jungfrau 55. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.nl UTRECHT Jungfrau 55 www.puntmakelaars.nl (030) 273 74 64 adres

Nadere informatie

Bloemendaal Verbindingsweg 59. 135.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Bloemendaal - Verbindingsweg 59

Bloemendaal Verbindingsweg 59. 135.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Bloemendaal - Verbindingsweg 59 Bloemendaal - Verbindingsweg 59 Bloemendaal Verbindingsweg 59 135.000,- k.k. Kantoor Het makelaarskantoor in het centrum van Haarlem Spaarneduin makelaardij is een zeer actief makelaarskantoor in het centrum

Nadere informatie

Kokstraat 11 Haarlem

Kokstraat 11 Haarlem Haarlem 950.000,- k.k. KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt onroerend

Nadere informatie

TE KOOP. Royale monumentale (kantoor)villa ca. 644 m 2 vvo AKERSTRAAT 90 HEERLEN VIA BOG-AUCTIONS.COM ONLINE EXECUTIEVEILING

TE KOOP. Royale monumentale (kantoor)villa ca. 644 m 2 vvo AKERSTRAAT 90 HEERLEN VIA BOG-AUCTIONS.COM ONLINE EXECUTIEVEILING Royale monumentale (kantoor)villa ca. 644 m 2 vvo TE KOOP AKERSTRAAT 90 HEERLEN VIA BOG-AUCTIONS.COM ONLINE EXECUTIEVEILING DE ONLINE EXECUTIEVEILING VINDT PLAATS OP 08 JUNI 2015 OM 14:00 UUR KIJKDAGEN

Nadere informatie

Weverstraat 6, Uden. Executieveiling ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW, 21 maart 2013

Weverstraat 6, Uden. Executieveiling ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW, 21 maart 2013 Weverstraat 6, Uden Executieveiling ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW, 21 maart 2013 Weverstraat6, Uden EXECUTIEVEILING (ex art.3:268bwjuncto 3:254BW) op 21 maart 2013 zal vanaf 9:00 uur online via https://onlineverkoop.dtz.nl/

Nadere informatie

Heemstede Huizingalaan 29. 319.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Heemstede - Huizingalaan 29

Heemstede Huizingalaan 29. 319.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Heemstede - Huizingalaan 29 Heemstede - Huizingalaan 29 Heemstede Huizingalaan 29 319.000,- k.k. Kantoor Het makelaarskantoor in het centrum van Haarlem Spaarneduin makelaardij is een zeer actief makelaarskantoor in het centrum van

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie