Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W."

Transcriptie

1 Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. 30 SEPTEMBER 2013 LIPARIWEG 1-3 (HOEK HORNWEG) TE AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL, AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL v_1

2 EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 B.W OMSCHRIJVING EXECUTORIALE VERKOPING ex art. 3:268 B.W. op MAANDAG 30 september 2013 vanaf uur in Felix Meritis, Keizersgracht 324 te Amsterdam, t.o.v. Mr. M.R.H. Krans (Van der Stap Notarissen) te Rotterdam, van: Het tijdelijk recht van erfpacht (eindigend , Algemene Voorwaarden Havengebied 1992) van een perceel grond, eigendom van de Gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de daarop gebouwde opstallen zijnde een vrijstaande BEDRIJFSHAL van circa m² met circa m² halfopen bedrijfsruimte, alsmede een vrijstaand KANTOORGEBOUW van circa 360 m², alles ten behoeve van opslag, bewerking etc. van hout en houtproducten, verharding en parkeerruimte, staande en gelegen aan de LIPARIWEG 1-3 te AMSTERDAM, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie K, nummer 3872, groot 3 hectare 21 are 45 centiare. INDELING EN VOORZIENINGEN Het vrijstaande bedrijfspand bestaat uit vier aaneengeschakelde kolomvrije hallen met een totale oppervlakte van circa m² en een aan de achterzijde aangrenzende halfopen opslagruimte van circa m². De hallen zijn gebouwd als staalskelet met metalen gevelprofielen, specifiek ten behoeve van houtopslag. Aan de eindgevel en bij de aansluiting van het dak op de gevels zijn open verbindingen met de buitenlucht. In het dak zijn verschillende lichtstraten. Langs de gevels liggen blusleidingen. Aan de voorzijde bevindt zich een elektrische overhead-deur, de hallen zijn met elkaar verbonden door circa 10 m¹ brede doorgangen. De vrije hoogte bedraagt circa 10 m¹. De routing voor zwaar vervoer is uitstekend, aan de noordzijde loopt op het perceel een brede verzorgingsstraat, de uitrit daarvan is aan de achterzijde van het perceel. Het vrijstaande kantoor is 2-laags en bevat naast kantoorruimten ook een receptie, pantry, toiletgroepen, wasruimte, etc. De beglazing is van zonwerend isolatieglas, er is een luchtbehandelingssysteem en in de kantoren zijn kabelgoten. Het gebouw is voorzien van cv-gas en warmwatervoorziening en een brandmeldsysteem. Beide delen van het complex zijn gebouwd rond De staat van onderhoud is uitstekend. Voor het kantoor zijn circa 16 parkeerplaatsen op eigen terrein. Het terrein wordt omsloten door een hekwerk met daarin twee toegangshekken. Verkoper/executant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het functioneren van installaties en voorzieningen in en om het bedrijfscomplex. LIGGING Het complex ligt in Amsterdam Westpoort, tussen de Waterland terminal en Nissan, aan een zijstraat van de Hornweg. Westpoort is een uitgestrekt gebied dat geschikt is voor diverse industrie-, distributie- en kantooractiviteiten. Het gebied wordt gekenmerkt door een uitstekende infrastructuur. Nadere informatie over de Amsterdamse haven via de volgende link: BEREIKBAARHEID Het complex is voor (vracht)auto s zeer goed te bereiken, via de N200 zijn zowel de A9 als de A10 goed bereikbaar. Thans wordt de Coentunnel (A10) uitgebreid van vier naar acht rijbanen en de Coentunnelweg is met de A4 en A9 verbonden door de Westrandweg (A5), een autosnelweg aan de Westzijde van Amsterdam. De ontsluiting in het havengebied en de doorstroming van de A10 is hierdoor sterk verbeterd. Ook de bereikbaarheid van de grote steden is goed (Den Haag: 45 minuten, Rotterdam: 60 minuten en Utrecht: 30 minuten). Schiphol is binnen 15 minuten bereikbaar. COLLIERS INTERNATIONAL v_1

3 LOCATIEAANDUIDING Bron: Google Maps 3 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

4 PARKEREN Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. GEBRUIK Het complex is in gebruik geweest bij de eigenaar en dient bij de levering vrij van huur en ontruimd te worden opgeleverd. Koper dient eventueel zelf voor ontruiming te zorgen. Het kantoor wordt bewaakt door anti-krakers via een contract met Camelot Beheer B.V. Dit contract wordt in principe per leveringsdatum ( ) beëindigd, tenzij koper voor zijn rekening wenst te continueren. GROND Het pand staat op m² grond die door de Gemeente Amsterdam is uitgegeven in tijdelijke erfpacht, zoals gebruikelijk in het havengebied. Deze erfpacht loopt tot en met De canon is vast gedurende de gehele looptijd van de erfpacht en bedraagt volgens opgave ,00 per jaar. Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden voor tijdelijke erfpacht in het Havengebied Artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden bevat een kettingbeding met boetebeding in geval van overdracht van (een gedeelte van) de erfpacht. Voorts is de uitgifte geschied onder de navolgende voorwaarden, waarin met het terrein wordt bedoeld: de bij de akte in tijdelijke erfpacht uitgegeven en aanvaarde grond en met Burgemeester en Wethouders : Burgemeester en Wethouders van Amsterdam; het terrein en de daarop te stichten opstallen zijn bestemd, en mogen slechts als zodanig worden gebruikt voor opslag, bewerking distributie en handel in hout en houtprodukten. Kantoren, magazijnen, werkplaatsen en inrichtingen voor het personeel worden geacht aan die bestemming te beantwoorden; Volgens informatie is er een achterstand in canonbetaling. Deze bedraagt tot 1 juli ,00 welk bedrag voor rekening van koper komt. Door de notaris worden geen lasten en achterstanden verrekend. Koper dient er rekening mee te houden dat gemelde achterstallige lasten door de Haven Amsterdam op hem worden verhaald. BESTEMMINGSPLAN Voor het grootste deel van Westpoort is recent een Voorbereidingsbesluit genomen, dat sedert onherroepelijk van kracht is. Kopieën van de voordracht aan de Raad en het vaststellingsbesluit zijn als bijlage van deze brochure opgenomen. Het volledige besluit is te downloaden op de site van de Ruimtelijke plannen: LASTEN LASTEN VOLGENS INFORMATIE SOORT Erfpachtcanon ,00 per jaar Onroerende Zaak Belasting ,09 per jaar Rioolrecht 150,90 per jaar Waterschapslasten 1.354,03 per jaar Overige lasten Pro memorie Volgens informatie is er een achterstand in de betaling van de erfpacht (zie hiervóór onder GROND) 4 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

5 Door de notaris worden geen lasten of achterstanden verrekend. WOZ-WAARDE Op basis van de peildatum bedroeg de WOZ waarde over 2013: KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN In de uitgifte akte zijn geen andere kwalitatieve verplichtingen opgenomen dan die welke uit de Algemene en/of bijzondere erfpachtvoorwaarden voortvloeien. Een kopie van deze akte is als bijlage opgenomen. VERZEKERING Omtrent de verzekering is verkoper/executant niets bekend. Koper dient vanaf de gunning zelf zijn belang te verzekeren. AANSCHRIJVINGEN Volgens informatie van de Gemeente Amsterdam rusten er op het perceel geen (voor)aanschrijvingen en/of mondelinge aanzeggingen daartoe. Verkoper/executant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. OVERDRACHTSBELASTING / BTW Ter zake van de levering van de onroerende zaak is door de koper géén omzetbelasting maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. MILIEU Volgens informatie van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de Gemeente Amsterdam zijn geen ondergrondse opslagtanks bekend, hetgeen niet wil zeggen dat deze er niet zijn. Met betrekking tot bodemonderzoek valt de locatie onder dossier AM Hornweg (Westpoort). Verkennend Onderzoek, verder in buurt doss. AM nulsituatie-onderzoek Optionland. Een kopie van de milieufax is als bijlage opgenomen. ROERENDE ZAKEN Al wat derden kunnen aantonen hun eigendom te zijn is niet in deze verkoop begrepen. BEZICHTIGING Het kantoorgedeelte wordt anti-kraak bewoond. Aan de bewoners is verzocht mede te werken aan bezichtiging op elke dinsdag en donderdag, alsmede op de verkoopdag van tot uur. Bezichtigen buiten deze tijden zijn mogelijk op afspraak bij de directiemakelaar via de in deze brochure opgenomen contactgegevens. GARANTIE De gegevens in deze brochure zijn hoofdzakelijk verkregen volgens ingewonnen informatie. De juistheid en/of volledigheid wordt niet gegarandeerd. Het geveilde wordt geleverd in de feitelijke staat waarin het zich op het moment van de aflevering blijkt te bevinden. Verkoper/executant is niet aansprakelijk voor mogelijke gebreken aan grond, opstal, installaties etc. PLOKPENNINGEN De plokpenningen komen voor rekening van verkoper/executant en bedragen inclusief de eventueel verschuldigde BTW. 5 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

6 De directiemakelaar betaalt de inzetpremie, indien de hoogste bieder makelaar-koper is, conform het bepaalde in artikel 7 lid 2a AVEA 2001 aan de notaris uiterlijk op de dag van veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden. GUNNING, RISICO Verkoper/executant behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen drie werkdagen na de veiling van het perceel. Vanaf de gunning is het risico voor de koper. BETALING / VERREKENING LASTEN De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk worden voldaan op 30 oktober De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van koper. Door de notaris worden geen lasten verrekend. Bij de betaling van de kooppenningen dient gelijktijdig door koper te worden voldaan een bedrag aan rente berekend over de koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode welke verstrijkt tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling. BEDENKTIJD De wettelijke bepalingen inzake de eisen van schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie dagen, zoals die per 1 september 2003 in werking zijn getreden, gelden NIET voor een openbare veiling ten overstaan van een notaris. Panden die worden verkocht via de EAOGV worden onvoorwaardelijk en zonder bedenktijd verkocht. VEILCONDITIES Geveild wordt volgens de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen Amsterdam 2001 ( AVEA 2001 ), vastgesteld bij akte d.d. 28 juni 2001 van notaris Mr. P.J.N. van Os te Amsterdam, voor zover daarvan bij de akte van veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. ONDERHANDSE BIEDINGEN Tot 14 dagen vóór de verkoopdatum kan onderhands worden geboden d.m.v. een aan de notaris gericht schrijven. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 lid 2 BW zonder dat echter de executant gehouden is op deze biedingen in te gaan. VEILINGINFORMATIE Aan particulieren die niet bekend zijn met de wijze van veilen in Amsterdam wordt geadviseerd een eigen makelaar in te schakelen die hen kan voorlichten over de veiling en hun belangen kan behartigen. Een duidelijke uitleg over het veilingsysteem is te vinden op de site van de Makelaarsvereniging Amsterdam onder Op deze site kan eveneens een ledenlijst worden opgevraagd. Afschriften van de bewijzen van eigendom en de veilcondities zullen acht dagen voor, alsmede op de verkoopdag, des voormiddags, ter inzage liggen ten kantore van: Notaris Mr M.R.H. Krans (Van der Stap Notarissen), Westerlaan 1, 3016 CK Rotterdam, telefoon (088) fax (088) COLLIERS INTERNATIONAL v_1

7 Inlichtingen worden verstrekt door de directiemakelaars: Colliers International Consultants BV Buitenveldertselaan VA AMSTERDAM telefoon (020) fax (020) Bijlagen Milieu informatie Kadastrale kaart Bestemmingsplan kaart en voorschriften Eigendomsbewijs d.d Over Colliers 7 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

8 BIJLAGE 1: MILIEU INFORMATIE 8 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

9 BIJLAGE 2: KADASTRALE KAART (NIET MEER OP VERMELDE SCHAAL!) 9 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

10 10 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

11 BIJLAGE 3: KOPIE VOORBEREIDINGSBESLUIT EN RAADSVOORDRACHT 11 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

12 12 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

13 13 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

14 14 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

15 BIJLAGE 4: KOPIE EIGENDOMSBEWIJS / AKTE VAN UITGIFTE 15 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

16 16 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

17 17 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

18 18 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

19 19 COLLIERS INTERNATIONAL v_1

20 482 offices in 62 countries on 6 continents UNITED STATES: 140 CANADA: 42 LATIN AMERICA: 20 ASIA PACIFIC: 195 EMEA: miljard omzet per jaar 103 miljoen m² in management 13,505 medewerkers COLLIERS INTERNATIONAL Buitenveldertselaan VA AMSTERDAM TEL +31 (0) FAX +31(0) OVER COLLIERS INTERNATIONAL Colliers International is wereldleider op het gebied van vastgoedservices met meer dan professionals die opereren vanuit 482 kantoren in 62 landen. Als onderdeel van FirstService Corporation, levert Colliers International wereldwijd diensten aan vastgoedgebruikers, eigenaren en investeerders met afdelingen op het gebied van corporate solutions, (ver)huur en (ver)koop, property en asset management, projectmanagement, hotels, beleggingen, taxaties, hypotheken, energy services en research. Uit recent naamsbekendheid onderzoek van Lipsey Company blijkt dat Colliers International wereldwijd als de nummer twee commercieel vastgoedorganisatie wordt genoemd. Colliers International is de snelst groeiende vastgoedorganisatie in Nederland en bestaat uit vier kantoren met het hoofdkantoor in Amsterdam, een kantoor in Eindhoven en twee kantoren in Rotterdam. Vanuit deze steden worden door lokale, regionale en landelijk opererende vastgoedadviseurs werkzaamheden verricht voor veel verschillende klanten. Het vakmanschap en de expertise van Colliers International wordt onderstreept door aansluiting van de makelaars en taxateurs bij VastgoedCert, ons lidmaatschap van de NVM en de RICS. Voor meer informatie over Colliers Nederland en het laatste nieuws, bezoek onze website EINDHOVEN Dillenburgstraat AM EINDHOVEN TEL +31 (0) ROTTERDAM AGENCY Westersingel LC ROTTERDAM TEL +31 (0) ROTTERDAM REMS Bahialaan WC ROTTERDAM TEL +31 (0) COLLIERS INTERNATIONAL v_1

Vrijwillige veiling. op MAANDAG 27 JUNI vanaf 18.00 uur. ten overstaan van notaris mr. A. Buma van Buma Algera Notariaat

Vrijwillige veiling. op MAANDAG 27 JUNI vanaf 18.00 uur. ten overstaan van notaris mr. A. Buma van Buma Algera Notariaat Vrijwillige veiling op MAANDAG 27 JUNI vanaf 18.00 uur ten overstaan van notaris mr. A. Buma van Buma Algera Notariaat Twee appartementsrechten waarvan een benedenwoning met tuin en een bovenwoning met

Nadere informatie

Herengracht 581 te Amsterdam

Herengracht 581 te Amsterdam EXECUTORIALE VERKOOP op DONDERDAG 2 OKTOBER 2014 vanaf 10.30 uur ten overstaan van notaris mr. I.M.B. Balvert van CMS Derks Star Busmann N.V. De woning met kantoorgedeelte, (onder)grond en verder aanbehoren,

Nadere informatie

Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W.

Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. 8 DECEMBER 2014 LANGEPAD 9 TE ROTTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL, AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL v_1 Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door

Nadere informatie

Bolstoen 36-B in Amsterdam (Sloterdijk III/Westpoort)

Bolstoen 36-B in Amsterdam (Sloterdijk III/Westpoort) VRIJWILLIGE VERKOPING op MAANDAG 8 DECEMBER 2014 s-avonds nà 18.00 uur in DE RODE HOED aan de Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris Mevrouw Mr E. Schot (Notariskantoor Eveline Schot

Nadere informatie

A M S T E R D A M 2010 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 22 NOVEMBER 2010 s-avonds nà 18.

A M S T E R D A M 2010 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 22 NOVEMBER 2010 s-avonds nà 18. A M S T E R D A M 2010 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 22 NOVEMBER 2010 s-avonds nà 18.00 uur in FELIX MERITIS Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van

Nadere informatie

s-gravenhekje 2 te Amsterdam

s-gravenhekje 2 te Amsterdam VRIJWILLIGE VERKOOP op MAANDAG 20 november 2017 vanaf 17.00 uur, in Café-Restaurant Dauphine, Prins Bernhardplein 175, 1097 BL Amsterdam. ten overstaan van notaris mr. S. Algera van Buma Algera Notariaat

Nadere informatie

Zangvogelweg 117 TE AMERSFOORT

Zangvogelweg 117 TE AMERSFOORT A M S T E R D A M 2010 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 31 MEI 2010 s-avonds nà 18.00 uur in het gebouw F E L I X M E R I T I S aan de Keizersgracht 324 te Amsterdam

Nadere informatie

Verlengde Oosterweg 47/47-A TE Groningen

Verlengde Oosterweg 47/47-A TE Groningen Vrijwillige veiling op MAANDAG 27 JUNI vanaf 18.00 uur ten overstaan van notaris mr. A. Buma van Buma Algera Notariaat Twee appartementsrechten waarvan een verhuurde benedenwoning met tuin en schuur en

Nadere informatie

Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W.

Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. 24 november 2014 SLOTERWEG 1043-T TE AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL, AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL v_1 Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod.

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR H.W.J.M. POLDERMANS FORMULIER S.V.P.

Nadere informatie

Portsmuiden 24 in Amsterdam (Sloterdijk III/Westpoort)

Portsmuiden 24 in Amsterdam (Sloterdijk III/Westpoort) VRIJWILLIGE VERKOPING op MAANDAG 8 DECEMBER 2014 s-avonds nà 18.00 uur in DE RODE HOED aan de Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris Mevrouw Mr E. Schot (Notariskantoor Eveline Schot

Nadere informatie

NIEUWE NIEUWSTRAAT 28 te 1012 NG Amsterdam

NIEUWE NIEUWSTRAAT 28 te 1012 NG Amsterdam A M S T E R D A M 2011 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 31 oktober 2011 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van

Nadere informatie

BURGEMEESTER MULSTRAAT 1 TE DRIEMOND (AMSTERDAM ZUIDOOST)

BURGEMEESTER MULSTRAAT 1 TE DRIEMOND (AMSTERDAM ZUIDOOST) EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 16 FEBRUARI 2009 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S aan de Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van notaris

Nadere informatie

3. Het voortdurend recht van erfpacht (voorwaarden 1994) op de grond eigendom van de Gemeente Amsterdammet

3. Het voortdurend recht van erfpacht (voorwaarden 1994) op de grond eigendom van de Gemeente Amsterdammet AMSTERDAM 2015 VRIJWILLIGE VERKOPING op maandag 22 juni 2015 des avonds na 18.00 uur in de Rode Hoed Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris Mr. B.C.M. Waaijer (Boekel De Nerée, notarissen)

Nadere informatie

Abberdaan 170 in Amsterdam

Abberdaan 170 in Amsterdam A M E R S F O O R T 2013 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW jo 57 lid 1 Faillissementswet) op VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013 de veiling vindt uitsluitend plaats via de website: WWW.BOG-AUCTIONS.COM

Nadere informatie

Transvaalkade 24 te Amsterdam

Transvaalkade 24 te Amsterdam VRIJWILLIGE VERKOOP op MAANDAG 20 MAART 2017 vanaf 18.00 uur, in het pand De Rode Hoed, gelegen aan de Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris mr. A. Buma van Buma Algera Notariaat Geheel

Nadere informatie

MAASPAD 20 TE ALMERE en 2) Het woonhuis met schuur, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als

MAASPAD 20 TE ALMERE en 2) Het woonhuis met schuur, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 20 APRIL 2009 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S aan de Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van notaris Mw.

Nadere informatie

Touwslagerij 15 in Zevenbergen

Touwslagerij 15 in Zevenbergen A M S T E R D A M 2015 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 21 september 2015 s-avonds nà 18.00 uur in DE RODE HOED Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris

Nadere informatie

Achterstraat 26 in Den Hout (gemeente Oosterhout in Noord-Brabant)

Achterstraat 26 in Den Hout (gemeente Oosterhout in Noord-Brabant) A M S T E R D A M 2013 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 16 december 2013 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van

Nadere informatie

Executoriale verkoping EX ART. 3:268 B.W.

Executoriale verkoping EX ART. 3:268 B.W. Executoriale verkoping EX ART. 3:268 B.W. 22 OKTOBER 2015 PIETER DE HOOCHSTRAAT 28 EN 30 TE ROTTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL, AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL v_1 OMSCHRIJVING EXECUTORIALE VERKOPING ex

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR M.R.H. KRANS FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

Executoriale Veiling EX ART.3:268 jo 3:254 BW

Executoriale Veiling EX ART.3:268 jo 3:254 BW Executoriale Veiling EX ART.3:268 jo 3:254 BW 21 APRIL 2015 ROOIJAKKERSTRAAT 2A EN ROOIJAKKERSTRAAT ONG EINDHOVEN COLLIERS INTERNATIONAL, EINDHOVEN COLLIERS INTERNATIONAL Disclaimer: Deze informatie is

Nadere informatie

EISDENSTRAAT 16 TE AMSTERDAM

EISDENSTRAAT 16 TE AMSTERDAM A M S T E R D A M 2010 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 17 MEI 2010 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

AMESTELLE 83 TE ZWANENBURG

AMESTELLE 83 TE ZWANENBURG EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 7 DECEMBER 2009 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S aan de Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van notaris

Nadere informatie

SAN FRANCISCOSTRAAT 106-108 TE LIJNDEN

SAN FRANCISCOSTRAAT 106-108 TE LIJNDEN A M S T E R D A M 2009 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 23 NOVEMBER 2009 s-avonds nà 18.00 uur in het gebouw F E L I X M E R I T I S aan de Keizersgracht 324 te

Nadere informatie

Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W.

Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. 29 SEPTEMBER 2014 AMSTERDAMSEWEG 533 TE AMSTELVEEN COLLIERS INTERNATIONAL, AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL v_1 Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als

Nadere informatie

Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W.

Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. 25 MAART 2016 KAMPERFOELIESTRAAT 12 A TE S-GRAVENHAGE COLLIERS INTERNATIONAL, AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL v_1 EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 B.W OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W.

Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. 25 MAART 2016 STAVERDENSTRAAT 133 TE S-GRAVENHAGE COLLIERS INTERNATIONAL, AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL v_1 EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 B.W OMSCHRIJVING

Nadere informatie

RINGDIJK 9-10 TE AMSTERDAM

RINGDIJK 9-10 TE AMSTERDAM A M S T E R D A M 2009 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 21 SEPTEMBER 2009 s-avonds nà 18.00 uur in het gebouw F E L I X M E R I T I S aan de Keizersgracht 324 te

Nadere informatie

mr. L.A.Galman (Notariskantoor Lubbers en Dijk)

mr. L.A.Galman (Notariskantoor Lubbers en Dijk) A M S T E R D A M 2 0 1 2 VRIJWILLIGE VEILING op MAANDAG 23 januari 2012 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van notaris mr. L.A.Galman (Notariskantoor

Nadere informatie

Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W.

Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. 30 SEPTEMBER 2013 COLLIERS INTERNATIONAL, AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL v_1 EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 B.W OMSCHRIJVING EXECUTORIALE VERKOPING ex art.

Nadere informatie

Keizersgracht 766 in Amsterdam

Keizersgracht 766 in Amsterdam A M S T E R D A M 2012 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 24 september 2012 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

AERT VAN NESLAAN 544 TE OEGSTGEEST

AERT VAN NESLAAN 544 TE OEGSTGEEST A M S T E R D A M 2011 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 20 JUNI 2011 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

Gouden Leeuw 124 in Amsterdam-Zuidoost

Gouden Leeuw 124 in Amsterdam-Zuidoost A M S T E R D A M 2014 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 24 NOVEMBER 2014 s-avonds nà 18.00 uur in DE RODE HOED aan de Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris

Nadere informatie

Glitterstraat 180 te Amsterdam

Glitterstraat 180 te Amsterdam A M S T E R D A M 2011 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 12 december 2011 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van

Nadere informatie

TEN KATESTRAAT 36 TE AMSTERDAM

TEN KATESTRAAT 36 TE AMSTERDAM A M S T E R D A M 2010 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 6 DECEMBER 2010 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

Executieveiling 3:268 BW d.d. 5 OKTOBER 2015 van: de recreatiewoning

Executieveiling 3:268 BW d.d. 5 OKTOBER 2015 van: de recreatiewoning Kinneging & Heijer Makelaardij o / z B.V. Koop/Verkoop Huur/Verhuur Taxaties Assurantiën Hypotheken Executieveiling 3:268 BW d.d. 5 OKTOBER 2015 van: de recreatiewoning BUITENHUIZERWEG 2-112 1981 LK VELSEN-ZUID

Nadere informatie

ten overstaan van notaris Mevrouw mr. A.M.J.M. PLOUMEN (Van Doorne N.V.)

ten overstaan van notaris Mevrouw mr. A.M.J.M. PLOUMEN (Van Doorne N.V.) A M S T E R D A M 2014 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 26 MEI 2014 s-avonds nà 18.00 uur in DE RODE HOED Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris Mevrouw

Nadere informatie

Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W.

Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. 25 MAART 2016 JOZEF ISRAELSLAAN 216 TE RIJSWIJK COLLIERS INTERNATIONAL, AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL v_1 OMSCHRIJVING EXECUTORIALE VERKOPING ex art. 3:268 B.W.

Nadere informatie

Mevrouw mr. A.M.J.M. PLOUMEN (Van Doorne N.V.)

Mevrouw mr. A.M.J.M. PLOUMEN (Van Doorne N.V.) A M S T E R D A M 2014 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 8 december 2014 s-avonds nà 18.00 uur in DE RODE HOED aan de Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris

Nadere informatie

THEODORUS MAJOFSKISTRAAT 37-III TE AMSTERDAM

THEODORUS MAJOFSKISTRAAT 37-III TE AMSTERDAM A M S T E R D A M 2011 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 21 MAART 2011 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

MEEUWENLAAN 122-HUIS TE 1021 JN AMSTERDAM

MEEUWENLAAN 122-HUIS TE 1021 JN AMSTERDAM A M S T E R D A M 2011 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 16 MEI 2011 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

FOELIESTRAAT 10-I TE AMSTERDAM

FOELIESTRAAT 10-I TE AMSTERDAM A M S T E R D A M 2009 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 23 NOVEMBER 2009 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

Executieveiling 3:268 BW d.d. 12 december 2013 van:

Executieveiling 3:268 BW d.d. 12 december 2013 van: Executieveiling 3:268 BW d.d. 12 december 2013 van: TERSCHELLINGSTRAAT 4 te 1339 TC ALMERE Algemeen: Executoriale verkoping (ex artikel 3:268; juncto 3:254 BW) op donderdag 12 december 2013, daags na 09.00

Nadere informatie

Borculoseweg 111, 7161 GV Neede

Borculoseweg 111, 7161 GV Neede EXECUTORIALE VERKOPING EX ART 3:268 B.W. Borculoseweg 111, 7161 GV Omschrijving Executoriale verkoping ex art 3:268 B.W. op dinsdag 16 juni 2016 vanaf 09.30 uur via BOG Auctions (www.bogauctions.com),

Nadere informatie

Adres: Molenveld 5, 1777 HN Hippolytushoef

Adres: Molenveld 5, 1777 HN Hippolytushoef Adres: Molenveld 5, 1777 HN Hippolytushoef Jongewaard Meijer NVM Makelaars Omschrijving EXECUTORIALE VERKOPING ex art. 3:268 B.W. op 21 MEI 2015 t.o.v. Mr. M.R.H. Krans (Van der Stap Notarissen) te Rotterdam

Nadere informatie

Holbeinstraat 57-I in Amsterdam

Holbeinstraat 57-I in Amsterdam A M S T E R D A M 2014 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 23 MAART 2015 s-avonds nà 18.00 uur in DE RODE HOED aan de Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris

Nadere informatie

Representatief bedrijfspand met kantoren op bedrijventerrein De Grachten

Representatief bedrijfspand met kantoren op bedrijventerrein De Grachten Online executieveiling Representatief bedrijfspand met kantoren op bedrijventerrein De Grachten Adres Nieuwegracht 30 te Soest Executoriale verkoop ex artikelen 3:268 en 3:254 BW De openbare veiling vindt

Nadere informatie

Kwakersstraat 8-huis te Amsterdam

Kwakersstraat 8-huis te Amsterdam A M S T E R D A M 2012 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 16 APRIL 2012 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

LEIDSEGRACHT 104-I, II en III TE AMSTERDAM

LEIDSEGRACHT 104-I, II en III TE AMSTERDAM A M S T E R D A M 2009 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 8 JUNI 2009 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

TE KOOP Schoepenweg 51 A-I te Lelystad

TE KOOP Schoepenweg 51 A-I te Lelystad TE KOOP Schoepenweg 51 A-I te Lelystad 1 Omschrijving EXECUTORIALE VERKOPING ex art. 3:268 B.W. op 6 december 2017 t.o.v. Mr. S.J. Billet (AKD) te Eindhoven, van: De bedrijfsruimten met erf, grond en verder

Nadere informatie

Kostverlorenhof 109 In Amstelveen

Kostverlorenhof 109 In Amstelveen A M S T E R D A M 2014 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 24 NOVEMBER 2014 s-avonds nà 18.00 uur in DE RODE HOED aan de Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris

Nadere informatie

Maarten Lutherweg 186 in Amstelveen

Maarten Lutherweg 186 in Amstelveen A M S T E R D A M 2013 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) Op MAANDAG 17 JUNI 2013 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van notaris

Nadere informatie

De Zanden 1 in Teuge

De Zanden 1 in Teuge AM S T E R D A M 2014 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 26 MEI 2014 s-avonds nà 18.00 uur in DE RODE HOED Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris mevrouw

Nadere informatie

Javastraat 50-winkel in Amsterdam

Javastraat 50-winkel in Amsterdam A M S T E R D A M 2012 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 24 september 2012 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van

Nadere informatie

VAN SPILBERGENSTRAAT 86 TE AMSTERDAM

VAN SPILBERGENSTRAAT 86 TE AMSTERDAM A M S T E R D A M 2009 VRIJWILLIGE VEILING op MAANDAG 23 november 2009 s-avonds nà 18.00 uur in het gebouw F E L I X M E R I T I S aan de Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van notaris Mr A.C.B.

Nadere informatie

CEINTUURBAAN 157-A/ SARPHATIPARK 137-HUIS

CEINTUURBAAN 157-A/ SARPHATIPARK 137-HUIS A M S T E R D A M 2010 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 6 DECEMBER 2010 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

Markengouw 77 in Amsterdam-Noord

Markengouw 77 in Amsterdam-Noord A M S T E R D A M 2013 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 30 september 2013 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van

Nadere informatie

Concourslaan 22-A in Hoofddorp

Concourslaan 22-A in Hoofddorp A M S T E R D A M 2014 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 8 december 2014 s-avonds nà 18.00 uur in DE RODE HOED Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris Mw.

Nadere informatie

OUDDIEMERLAAN 90 TE DIEMEN

OUDDIEMERLAAN 90 TE DIEMEN A M S T E R D A M 2010 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 15 MAART 2010 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

Paramaribostraat 156-II+III-voor te Amsterdam

Paramaribostraat 156-II+III-voor te Amsterdam A M S T E R D A M 2012 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 16 APRIL 2012 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

Blaricummerstraat 144 in 1272 JK Huizen

Blaricummerstraat 144 in 1272 JK Huizen AM S T E R D A M 2015 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) Op MAANDAG 21 SEPTEMBER 2015 s-avonds nà 18.00 uur in DE RODE HOED Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris Mevrouw

Nadere informatie

Barbusselaan 406 in Amsterdam

Barbusselaan 406 in Amsterdam A M S T E R D A M 2012 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 24 september 2012 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van

Nadere informatie

Nieuwe Hoogstraat 6-II te Amsterdam

Nieuwe Hoogstraat 6-II te Amsterdam A M S T E R D A M 2012 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 23 JANUARI 2012 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

HAAG EN VELD 295-A (huis) TE AMSTERDAM-ZUIDOOST

HAAG EN VELD 295-A (huis) TE AMSTERDAM-ZUIDOOST A M S T E R D A M 2010 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 20 SEPTEMBER 2010 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

TE KOOP. Havenkade 42 B, 42 B1, 42 B2 te Elburg

TE KOOP. Havenkade 42 B, 42 B1, 42 B2 te Elburg TE KOOP Havenkade 42 B, 42 B1, 42 B2 te Elburg 1 Omschrijving EXECUTORIALE VERKOPING ex art. 3:268 B.W. op 30 september 2016 t.o.v. Mr. S.J. Billet (AKD) te Eindhoven, van: 1. het appartementsrecht, kadastraal

Nadere informatie

ten overstaan van notaris Mr. I.M.B. Balvert (Notariskantoor CMS Derks Star Busmann te Utrecht)

ten overstaan van notaris Mr. I.M.B. Balvert (Notariskantoor CMS Derks Star Busmann te Utrecht) Een executie-veiling (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 27 juni 2016 s-avonds nà 18.00 uur in DE RODE HOED aan de Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris Mr. I.M.B. Balvert (Notariskantoor

Nadere informatie

Nieuwezijds Voorburgwal 150 Spuistraat 103 F

Nieuwezijds Voorburgwal 150 Spuistraat 103 F VRIJWILLIGE VERKOOP op MAANDAG 20 november 2017 vanaf 18.00 uur, in Café Restaurant Dauphine aan het Prins Bernardplein 175 te Amsterdam. ten overstaan van notaris mr. S. Algera van Buma Algera Notariaat

Nadere informatie

Het Dok 29 te Amsterdam-Noord

Het Dok 29 te Amsterdam-Noord A M S T E R D A M 2011 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 14 november 2011 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van

Nadere informatie

ECUPLEIN 66 TE AMSTERDAM

ECUPLEIN 66 TE AMSTERDAM A M S T E R D A M 2011 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 16 MEI 2011 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

HOOGOORD 123 TE AMSTERDAM ZUIDOOST

HOOGOORD 123 TE AMSTERDAM ZUIDOOST A M S T E R D A M 2009 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 26 januari 2009 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

LEUVENSTRAAT 16 TE AMSTERDAM

LEUVENSTRAAT 16 TE AMSTERDAM A M S T E R D A M 2010 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 4 OKTOBER 2010 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

mr. L.A.Galman (Notariskantoor Lubbers en Dijk)

mr. L.A.Galman (Notariskantoor Lubbers en Dijk) A M S T E R D A M 2 0 1 2 VRIJWILLIGE VEILING op MAANDAG 23 januari 2012 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van notaris mr. L.A.Galman (Notariskantoor

Nadere informatie

BURGEMEESTER RÖELLSTRAAT 22-IV TE AMSTERDAM

BURGEMEESTER RÖELLSTRAAT 22-IV TE AMSTERDAM A M S T E R D A M 2010 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 18 JANUARI 2010 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

NIEUWE NIEUWSTRAAT 4-F TE AMSTERDAM

NIEUWE NIEUWSTRAAT 4-F TE AMSTERDAM A M S T E R D A M 2011 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 26 september 2011 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

Executieveiling 3:268 BW d.d. 12 december 2013 van:

Executieveiling 3:268 BW d.d. 12 december 2013 van: Executieveiling 3:268 BW d.d. 12 december 2013 van: WALMOLENSTRAAT 21 en 23 te 1333 BZ ALMERE Algemeen: Executoriale verkoping (ex artikel 3:268; juncto 3:254 BW) op donderdag 12 december 2013, daags na

Nadere informatie

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 MAART 2015. Aan: Mr A.M.J.M.PLOUMEN. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 11. adres: ZEEWEG 77 KATWIJK

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 MAART 2015. Aan: Mr A.M.J.M.PLOUMEN. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 11. adres: ZEEWEG 77 KATWIJK Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr A.M.J.M.PLOUMEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20

Nadere informatie

Nicolaas Anslijnstraat 79 in Amsterdam

Nicolaas Anslijnstraat 79 in Amsterdam AMSTERDAM 2013 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 514 WvBRv) op MAANDAG 16 DECEMBER 2013 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van notaris Mr M.J.J.

Nadere informatie

NIEUWE NIEUWSTRAAT 28 te 1012 NG Amsterdam

NIEUWE NIEUWSTRAAT 28 te 1012 NG Amsterdam A M S T E R D A M 2011 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 31 oktober 2011 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR M.R.H. KRANS FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

Standerdmolen 8 te Houten

Standerdmolen 8 te Houten Online executieveiling, 23 juni 2015 9:30 uur Verhuurd kantoorpand De Sijnsmeester Adres Standerdmolen 8 te Houten Executoriale verkoop ex artikelen 3:268 en 3:254 BW De openbare veiling vindt plaats op

Nadere informatie

TE KOOP Oudkerkhof 32 (3512GL) en Annastraat 25 (3512GB) te Utrecht

TE KOOP Oudkerkhof 32 (3512GL) en Annastraat 25 (3512GB) te Utrecht TE KOOP Oudkerkhof 32 (3512GL) en Annastraat 25 (3512GB) te Utrecht 1 juli 2016 1 P 2 Omschrijving EXECUTORIALE VERKOPING ex art. 3:268 B.W. op vrijdag 1 juli 2016 t.o.v. Mr. F. Stroucken (CMS Derks Star

Nadere informatie

PRINSES MARIANNELAAN 270 TE VOORBURG

PRINSES MARIANNELAAN 270 TE VOORBURG A M S T E R D A M 2011 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 18 APRIL 2011 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

RONDEHOEP WEST 56 TE OUDERKERK AAN DE AMSTEL

RONDEHOEP WEST 56 TE OUDERKERK AAN DE AMSTEL A M S T E R D A M 2010 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 8 FEBRUARI 2010 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

- BOS EN LOMMERPLEIN 18; - BOS EN LOMMERPLEIN 64; - BOS EN LOMMERPLEIN 66; - BOS EN LOMMERPLEIN 76 en - BOS EN LOMMERPLEIN 82 TE AMSTERDAM

- BOS EN LOMMERPLEIN 18; - BOS EN LOMMERPLEIN 64; - BOS EN LOMMERPLEIN 66; - BOS EN LOMMERPLEIN 76 en - BOS EN LOMMERPLEIN 82 TE AMSTERDAM A M S T E R D A M 2010 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 18 JANUARI 2010 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

Esvelderweg 34 in Kootwijkerbroek

Esvelderweg 34 in Kootwijkerbroek ARNHEM 2014 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op DINSDAG 16 december 2014 s-middags vanaf 13.30 uur in Congrescentrum Papendal aan de Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem ten overstaan van

Nadere informatie

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0)

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0) Om e.e.a. tijdig te verwerken op de sites en in het veilingboekje, verzoeken wij u vriendelijk om dit formulier compleet ingevuld en uiterlijk 5 weken voor de veilingdatum per e-mail aan ons op te sturen:

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE MIJESTRAAT 35 ROTTERDAM. Koopsom op aanvraag 1 COLLIERS INTERNATIONAL ROTTERDAM

PROJECTINFORMATIE MIJESTRAAT 35 ROTTERDAM. Koopsom op aanvraag 1 COLLIERS INTERNATIONAL ROTTERDAM TE KOOP Logistieke bedrijfsruimte Oppervlakte bedrijfsruimte ca. 5.000 m² Oppervlakte kantoorruimte ca. 300 m² Meerdere laadperrons Parkeren op eigen terrein Koopsom op aanvraag 1 COLLIERS INTERNATIONAL

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling 2014.008405.01 1 Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR M.J.J. VAN TIENEN FORMULIER

Nadere informatie

OSDORPPLEIN 175 TE AMSTERDAM

OSDORPPLEIN 175 TE AMSTERDAM A M S T E R D A M 2011 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 31 JANUARI 2010 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

mr. L.A.Galman (Notariskantoor Lubbers en Dijk)

mr. L.A.Galman (Notariskantoor Lubbers en Dijk) A M S T E R D A M 2 0 1 2 VRIJWILLIGE VEILING op MAANDAG 23 januari 2012 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van notaris mr. L.A.Galman (Notariskantoor

Nadere informatie

WEDDERBORG 145 TE AMSTERDAM (BUITENVELDERT)

WEDDERBORG 145 TE AMSTERDAM (BUITENVELDERT) A M S T E R D A M 2011 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 20 JUNI 2011 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

Maccabiadelaan 86 in Amstelveen

Maccabiadelaan 86 in Amstelveen A M S T E R D A M 2015 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 5 OKTOBER 2015 s-avonds nà 18.00 uur in DE RODE HOED Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris Mevrouw

Nadere informatie

Catharina Boudewijnshof 8 in Amsterdam (Nieuw-West/Slotermeer)

Catharina Boudewijnshof 8 in Amsterdam (Nieuw-West/Slotermeer) A M S T E R D A M 2015 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 2 MAART 2015 s-avonds nà 18.00 uur in DE RODE HOED aan de Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris

Nadere informatie

WILLEMSPARKWEG 211-huis TE AMSTERDAM

WILLEMSPARKWEG 211-huis TE AMSTERDAM A M S T E R D A M 2009 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 8 JUNI 2009 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

Verhuurd bedrijfsgebouw met showroomen kantoorruimte

Verhuurd bedrijfsgebouw met showroomen kantoorruimte Online executieveiling, 24 juni 2015 12:00 uur Verhuurd bedrijfsgebouw met showroomen kantoorruimte Adres De Wel 34-36 te Hoevelaken Executoriale verkoop ex artikelen 3:268 en 3:254 BW De executoriale

Nadere informatie

Zeeweg 77 in Katwijk

Zeeweg 77 in Katwijk A M S T E R D A M 2014 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 20 APRIL 2015 s-avonds nà 18.00 uur in DE RODE HOED aan de Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris

Nadere informatie

KINKERSTRAAT 146-BOVENWONINGEN TE AMSTERDAM

KINKERSTRAAT 146-BOVENWONINGEN TE AMSTERDAM EEN VRIJWILLIGE VERKOPING op MAANDAG 25 JUNI 2012 in gebouw F E L I X M E R I T I S aan de Keizersgracht 324-326 te Amsterdam ten overstaan van notaris mr. M.J.J. van Tienen (Notariskantoor Albers en Van

Nadere informatie

Monte Adi 15 in Amsterdam-Osdorp/Nieuw-West

Monte Adi 15 in Amsterdam-Osdorp/Nieuw-West A M S T E R D A M 2017 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 25 SEPTEMBER 2017 s-middags nà 16.30 uur in Café Restaurant Dauphine aan het Prins Bernhardplein 175 in Amsterdam

Nadere informatie