Provinciale Staten van Noord-Holland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciale Staten van Noord-Holland"

Transcriptie

1 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 127 Haarlem, 28 november 2006 Onderwerp: Uitvoeringsprogramma warmte-koudeopslag Noord-Holland 2007 Bijlage(n): Ontwerpbesluit Beoordelingssheets wko projecten: Beoordeling project 1. Renovatie en nieuwbouw bij De Hallen, Amsterdam Beoordeling project 2. Realisatie van 35 woningen met wko en asfaltcollector, Waarland (Harenkarspel) Beoordeling project 3. Nieuwbouw ca. 500 woningen in plan Schelphoek Havenkwartier, Alkmaar Beoordeling project 4. Filmtheater, Hilversum Beoordeling project 5. Koppeling energievoorziening supermarkt (Vomar) aan woningen in Heerhugowaard Beoordeling project 6. Nieuwbouw Stadhuis gemeente Zaanstad 1. Inleiding: Kader Uitvoeringsprogramma warmte koudeopslag 2007 Op 30 oktober jl. hebben uw Staten, na een eerder ingediend initiatief met betrekking tot de ruimtelijke ordening van de ondergrond, voordracht 74, met als onderdeel daarvan Gedeputeerde Staten op te dragen voor 1 januari te subsidiëren projecten in de vorm van een Uitvoeringsprogramma warmtekoudeopslag Noord-Holland ter besluitvorming aan Provinciale Staten toe te zenden, vastgesteld. Deze voordracht bevatte ten aanzien van het onderdeel warmte-koudeopslag een voorstel om de bestedingsrichting van de, sinds de bijdrage in 2005 aan twee grootschalige DE projecten binnen de reserve FINH, budget Duurzame Energie (DE) voor grootschalige, risicodragende DE-projecten nog resterende , aan te passen en aan te wenden ten behoeve van een aantal aansprekende warmte-koudeopslagprojecten. Deze subsidiering van de energie-optie WKO dient twee doelen: 1. het stimuleren van warmte-koudeopslag door op korte termijn een aantal aansprekende projecten door middel van een financiële bijdrage aan de onrendabele investeringstop, mogelijk te maken, en 2. door gerichte publiciteit rond die projecten, richting gemeenten, projectontwikkelaars, besturen enz. (samengevat met opdrachtgevers ) vervolgens meer bekendheid te geven aan warmte-koudeopslag als veelbelovende energieoptie voor de toekomst. In Voordracht 74 staat dat een selectie van in aanmerking komende aansprekende projecten zal geschieden aan de hand van FINH bestedingscriteria. Deze projecten worden beoordeeld op publicitaire aantrekkelijkheid met het oogmerk op het door uw Staten gewenste doel. Bij een positief oordeel zouden wij projecten die aan deze criteria voldoen aan uw Staten voorleggen met het verzoek de door ons voorgestelde bijdrage in de vorm van subsidie voor die projecten ter beschikking te stellen. 1

2 Voor de bedoelde selectie zijn de volgende uitgangspunten/ criteria gehanteerd: projecten moeten uitgewerkt en uitonderhandeld zijn (schop in de grond binnen één jaar na beschikken), verschillende (aansprekende) toepassingen, opschalingpotentie, door realisatie van het project, acceptatie van de gebruikte techniek door consumenten of bedrijven, er moet sprake zijn van een onrendabele top, die niet door anderen, zoals marktpartijen of subsidieverstrekkers wordt gedicht, de bijdrage uit provinciale middelen aan de totale investeringskosten is maximaal 50 %, aantoonbare energie resp. CO2 reductie, aantoonbare bereidheid zelf zorg te dragen voor publiciteit binnen de eigen doelgroep, geografische spreiding. 2. De voorstellen in deze voordracht Op basis van de gehanteerde criteria komen wij tot het voorstel van de volgende projecten. 1. Renovatie en nieuwbouw bij De Hallen, Amsterdam Oud-West, 2. Realisatie van 35 woningen met wko en asfaltcollector, Waarland (Harenkarspel), 3. Nieuwbouw ca. 500 woningen Schelphoek Havenkwartier Alkmaar, 4. Filmtheater Hilversum, 5. Koppeling energievoorziening supermarkt (Vomar) aan woningen in Heerhugowaard, 6. Nieuwbouw Stadhuis gemeente Zaanstad. Deze projecten staan onderstaand beschreven. Aan het einde van deze beschrijvingen is een scoringstabel van deze projecten in relatie tot de FINH criteria en het door u zelf aangedragen criterium met betrekking tot aansprekend en publicitair aantrekkelijk. opgenomen. Als bijlage is per project een technisch inhoudelijke beoordelingsstaat bijgevoegd De Hallen Amsterdam Oud-West Korte projectomschrijving Binnen het Stadsdeel Oud-West wordt op dit moment locatie De Hallen volledig vernieuwd. Op deze locatie worden 300 woningen, een stadsdeelhuis, een werf en een cultureel complex gerealiseerd. Deze vergaande vernieuwing biedt goede mogelijkheden voor een duurzame energievoorziening. Gekozen is voor een centrale energievoorziening gebaseerd op warmtekoude opslag en warmtepompen. Deze keuze maakt het mogelijk niet alleen de utiliteitsfuncties, maar ook de woningen van koeling te voorzien. Betrokken partijen Opdrachtgever: Stichting Culturele Hoofdstad Amsterdam (SCHA) Stadsdeel Amsterdam Oud-West (stadsdeelkantoor van m2 bvo) Woningbouwcorporatie Rochdale (300 woningen en 800m2 bedrijfsruimte) Burgfonds (ontwikkelaar en belegger commerciële ruimten, horeca ( m2 bvo) en centrale energievoorziening) Energiebesparing ten opzichte van de referentie (het bouwbesluit): 55 % Totale meerinvestering wko in duurzame energievoorziening:

3 Communicatie: een unieke binnenstedelijk project in Amsterdam Oud-West. De duurzame herstructurering van het monument De Hallen is uniek voor Nederland. Naast het monument wordt bovendien een Stadsdeelkantoor en 300 woningen aangesloten op een systeem van warmtekoudeopslag. De woningen worden zowel verwarmd als gekoeld met behulp van de bodemopslag. Aan dit project zal op verschillende wijzen aandacht worden besteed. Vanuit het stadsdeel zal veel aandacht worden besteed aan de bouw van het eigen stadsdeelkantoor. Betrokken adviseurs zullen ook de vakliteratuur c.q. Uitgaven over dit project communiceren. Daarnaast trekt het project de nodige aandacht vanuit de algemene herstructureringsopgave in Amsterdam en andere grote steden. Verdere informatie is opgenomen in de als bijlage 1 toegevoegde Beoordeling projecten Uitvoeringsprogramma warmte-koudeopslag Noord-Holland Realisatie van 35 woningen met wko en asfaltcollector, Waarland (Harenkarspel) Korte projectbeschrijving Dit woningbouwproject, dat wordt gerealiseerd in Waarland (gemeente Harenkarspel), heeft als uniek kenmerk de toepassing van een asfaltcollector. Dit project bestaat uit 35 woningen die worden aangesloten op centrale energievoorziening (CEV) waarin de warmte en koude duurzaam worden opgewekt. Hiervoor worden warmtepompen, warmte- koudeopslag in de grond en een asfaltcollector toegepast. Met de asfaltcollector kan in de zomer warmte en in de winter koude worden geladen, die dan later weer kan worden afgegeven. Een asfaltcollector heeft als voordeel dat in de zomer het asfalt niet te warm wordt en dat in de winter de weg eenvoudig ijsvrij kan worden gehouden. In de woningen wordt door de aansluiting op de CEV het comfort verbeterd doordat in de zomer koeling beschikbaar is. Daarnaast hebben de bewoners door de aansluiting op de CEV meer zekerheid over de energieprijs, omdat er contracten voor langere perioden worden gesloten en daardoor de energieprijsschommelingen geen invloed hebben op de prijs die zij moeten betalen voor warmte en koude. Door zijn kleinschaligheid heeft dit project een groot vervolgpotentieel. Kleinschalige woningbouwprojecten worden op veel plaatsen in de provincie gerealiseerd. Betrokken partijen Gemeente Harenkarspel Postbus ZG Warmerhuizen De Peyler Projectontwikkelingsmij B.V. Scharwoude EA Avenhorn Overige betrokken partijen: Ooms Avenhorn te Scharwoude (realisatie en inbreng kennis asfaltcollector) Energiebesparing ten opzichte van de referentie (het bouwbesluit): 55 % Totale meerinvestering wko duurzame energievoorziening:

4 Communicatie: De afgelopen jaren heeft Ooms Avenhorn diverse projecten met het "energie uit asfalt" uitgevoerd. Daarnaast zijn zij ook bij diverse studies betrokken geweest waar "energie uit asfalt" als duurzame energieopwekking is bekeken, voor diverse typen projecten, zoals: kantoren, bedrijventerreinen, civiel technische werken, en zorgappartementencomplex Voor deze studies en de uitgevoerde projecten is er zeer veel free publicity geweest o.a.: de Telegraaf, Noord Hollands Dagblad, Twee Vandaag (TV ), TV Noord-Holland, Radio West Friesland, diverse regionale dagbladen in NL, Cobouw en diverse vakbladen ( uit de branches woningbouw, energietechniek, kassenbouw ed.). Het project Waarland is een nieuwe toepassing van "energie uit asfalt" omdat het hier om een project gaat van grondgebonden woningen, met een fietspad als asfaltcollector, collectieve warmtepomp en luchtbehandeling in de woning. In overleg met de provincie Noord-Holland zullen ook voor dit project verschillende bronnen aangeboord voor redactionele artikelen. Daarnaast zal het project Waarland gebruikt worden als referentieproject "duurzaam en energiezuinig bouwen" waarvoor de bestuurders en ambtenaren van gemeenten in Noord-Holland en bestuurders van woningbouwcorporaties en zorginstellingen, uitgenodigd worden om kennis te nemen van dit project en voorlichting te geven over duurzaam en energiezuinig bouwen. Tevens zal een artikel aan dit project worden gewijd in het periodiek "Groepswerk" van de Ooms Avenhorn Groep, welke verspreid wordt naar alle relaties van Ooms (overheden, corporaties, zorginstellingen, architecten, ingenieursbureaus en andere marktpartijen) Oplage Groepswerk 7000 stuks. 2.3 Nieuwbouw ca. 500 woningen plan Schelphoek Havenkwartier Alkmaar Korte projectomschrijving Aan de rand van de Alkmaarse binnenstad verrijst het nieuwe Havenkwartier van Alkmaar. Een nieuwe buurt op historische grond, met monumentale panden en solide nieuwbouw. Het project bestaat uit circa 500 voornamelijk gestapelde woningen. Energiebesparing en duurzaamheid spelen een belangrijke rol in dit project. Een combinatie van gebouwgebonden maatregelen met een collectieve duurzame warmte- en koudevoorziening leidt tot een CO2 reductie van 41 % ten opzichte van de geldende normen. De centrale energievoorziening bestaat uit warmte/koudeopslag, warmtepompen en zonnecollectoren. Betrokken partijen Gemeente Alkmaar (procesmanager), Woningbouwcorporatie Woonwaard Noord-Kennemerland (ontwikkelaar 250 woningen samen met Van der Gragt), Van der Gragt (ontwikkelaar 250 woningen samen met Woonwaard), Bam Vastgoed (ontwikkelaar 250 woningen), ENECO Energie Haarlem (beoogd exploitant energievoorziening) Energiebesparing ten opzichte van de referentie: 40%. Totale meerinvestering wko duurzame energievoorziening: ,--. 4

5 Communicatie: communicatie/publiciteit rond de warmte-koudeopslag vindt plaats via diverse kanalen. Presentatie(s) op regionale en landelijke bijeenkomsten. Gemeente en ontwikkelaars hebben de intentie om het project Havenkwartier als voorbeeldproject te presenteren op regionale en landelijke bijeenkomsten op het gebied van duurzaam bouwen. Hierbij valt te denken aan: Ambtelijke en bestuurlijke ervariums van het CO2 servicepunt Noord- Holland, BouwRai, Energiebeurs, Nationale DuBodag. De ontwikkelaars zullen daarnaast het project Havenkwartier als referentie gebruiken in hun acquisitie van nieuwe bouwprojecten. Hierdoor zien andere gemeenten en partijen dat realisatie van duurzame energievoorziening met warmte-koudeopslag haalbaar is in woningbouwprojecten. Tot slot zal met dit project de publiciteit worden gezocht in lokale en regionale media en vakbladen. Hierin zal met name aandacht worden gevraagd voor de duurzaamheid in combinatie met een hoog comfort voor de bewoners doordat de woningen s zomers gekoeld gaan worden. Verdere informatie is opgenomen in de als bijlage 3 toegevoegde Beoordeling projecten Uitvoeringsprogramma warmte-koudeopslag Noord-Holland

6 2.4. Filmtheater Hilversum Korte projectomschrijving Stichting Filmtheater Hilversum realiseert wegens ruimtegebrek op de huidige locatie in het centrum van Hilversum een nieuw filmtheater. Het nieuwe filmtheater bestaat uit drie filmzalen en een foyer. Bij de ontwikkeling van het filmtheater speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Zo wordt onder andere gekozen voor energieopslag en warmtepomp voor verwarming en koeling van het theater. Daarnaast wordt optimaal gebruik gemaakt van mogelijkheden om natuurlijk te ventileren en wordt wellicht gekozen voor LED-verlichting. Zoals op de website van het Filmtheater (www.filmtheaterhilversum.nl) staat te lezen, is het filmtheater bedoeld op films te laten zien vanwege hun artistieke waarde. Dit betekend niet het reguliere aanbod maar om films met een bijzondere kwaliteit en toegevoegde waarde. Het filmtheater wordt ook niet commercieel geëxploiteerd maar draait op een groot aantal vrijwilligers. Betrokken partijen Stichting Filmtheater (investeerder en exploitant filmtheater) Stichting Filmtheater Hilversum Luitgardeweg NB HILVERSUM Gemeente Hilversum (mede financier) Energiebesparing ten opzichte van de referentie: 42 %. Totale meerinvestering wko in duurzame energievoorziening: Communicatie/publiciteit: De bezoekers per jaar van Filmtheater Hilversum zullen met behulp van een informatiepaneel in de foyer worden geïnformeerd over de warmte-koudeopslag en over de energie die hiermee bespaard wordt. Daarnaast rekent het Filmtheater op free publicity in lokale en regionale media. Rond de opening van het nieuwe filmtheater wordt extra publiciteit gezocht door de lokale en regionale pers te informeren over de bijzondere, duurzame, energievoorziening van het pand. De website van het filmtheater zal ook worden ingezet voor communicatie. Door het Filmtheater wordt op dit moment gezocht om ook in bewegende beelden inzicht te geven in de opzet van het pand en de toegepaste duurzame energietechnieken [een animatie vervaardigd in opdracht van de provincie Noord-Holland met de bedoeling het systeem van warmte-koudeopslag te visualiseren kan in deze behoefte voorzien]. Verdere informatie is opgenomen in de als bijlage 4 toegevoegde Beoordeling projecten Uitvoeringsprogramma warmte-koudeopslag Noord-Holland

7 2.5 Koppeling energievoorziening supermarkt (Vomar) aan woningen te Heerhugowaard Korte projectomschrijving Voor een nieuwe winkel locatie in de stad van de Zon heeft Vomar de uitdagende ambitie neergelegd om de meest energiezuinige en milieu vriendelijke supermarkt van Europa te bouwen. Hiervoor worden verschillende milieuvriendelijke en energiezuinige technieken toegepast. Daarnaast wordt de vrijkomende warmte van de koelmeubelen ingezet voor de verwarming van de eigen winkel, omliggende winkels en 72 nieuwbouw woningen. Door middel van energieopslag in de bodem wordt alle warmte optimaal ingezet. Ook voor de tapwatervoorziening wordt deze warmte gebruikt waarbij een warmtepomp het water op een hogere temperatuur brengt. Naast dit alles worden ook nog PV panelen toegepast ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening. Betrokken partijen Gemeente Heerhugowaard, Vomar Voordeelmarkt (Supermarkt en energievoorziening), Hallokaties CV (40 woningen ), Hoorne bv (30 woningen). Energiebesparing ten opzichte van de referentie: 42 % Totale meerinvestering wko in duurzame energievoorziening: ,-- Communicatie: Visie opdrachtgever opdrachtnemer op kennisverspreiding rondom duurzame energie. De kennisoverdracht is tweeledig. Enerzijds zal gebruik worden gemaakt van de bestaande kennis bij bekende partijen als Coolsultancy en GEA Grenco. Anderzijds zal de kennis die in dit project opgedaan is worden overgedragen installateurs, adviseurs, architect, projectontwikkelaars en gebouwbeheerders. Het project is relevant voor partijen die in een vroege fase bezig gaan met projecten en cruciale beslissingen nemen. Door vooral deze partijen te voorzien van de opgedane kennis en de voordelen wordt de toepassing van dergelijke systemen. In deze notitie wordt nader ingegaan op de kennisverspreiding in het project (zowel het opdoen van kennis als het delen van kennis). Opdoen van kennis Ten behoeve van de uitwerking van het concept is gebruik gemaakt van de studies die zijn ontwikkeld voor DEEN en C1000. Ook enkele andere interessante publicaties van SenterNovem zijn bij de uitwerking van het project gehanteerd. Aan de locatie van DEEN is door het betreffende technisch adviesbureau een bezoek gebracht. De kennis en ervaring die ingezet is bij de ontwikkeling van EKS (het software model voor ontwerp en selectie van koelinstallaties in supermarkten) zal gebruik worden voor de uitwerking van het concept voor Vomar. Tevens zijn de eerste oriënterende gesprekken gevoerd met leveranciers. 7

8 Kennisdeling Vanuit het project naar de omgeving De verspreiding van de ontwikkelde kennis naar de omgeving wordt bewerkstelligd op de verschillende wijzen: 1 na afloop van het project worden door de projectpartners artikelen geschreven en geplaatst in tijdschriften. Hierin komen onder andere de doelstelling, de uitvoering en de behaalde resultaten aan de orde. Samenvattingen van deze artikelen zullen beschikbaar worden gesteld via de websites van de projectpartners; 2 na afloop van het project wordt door de projectpartners ook een factsheet opgesteld, die beschikbaar zal worden gesteld aan geïnteresseerden. Hierin zullen de karakteristieken van het project worden vermeld, zoals: doel, opzet, projectpartners, financierende partijen et cetera; 3 op het project zullen open dagen worden georganiseerd, waarbij rondleidingen worden gegeven aan onder andere adviseurs, installateurs, beleidsmedewerkers (provincies en gemeenten), energie- en bouwcoördinatoren van scholen. De adviseur organiseert regelmatig seminars over actuele onderwerpen. Seminars uit het nabije verleden hadden onderwerpen als toekomstige energievoorzieningen, betonkernactivering, ventilatie in de bestaande bouw et cetera. Het onderwerp van deze subsidieaanvraag kan in de toekomst onderdeel of aanleiding zijn van een te organiseren seminar. SenterNovem organiseert in januari of februari 2007 een workshop voor supermarktketen-managers en hun installatieadviseurs, waarin de praktische leereffecten uit de huidige demonstratieprojecten (waarvan Vomar er een is) aan bod komen. Daarnaast is SenterNovem al enige jaren betrokken bij de IEA Implementing Agreement on Heat Pumping Technologies. Hierin worden internationale samenwerkingsprojecten in de vorm van zogenaamde Annexen uitgevoerd ter verdieping van de kennis op het gebied van warmtepompen, zowel in technische zin (op componentniveau) als op het gebied van marktkennis. Deze kennis wordt dan weer gebruikt om beleidsmakers op allerlei niveaus te bewegen tot de juiste besluitvorming. Recent is er een Annex van start gegaan op het gebied van 'modelling tools for supermarkets. Via SenterNovem wordt ook hier een bijdrage geleverd met de ontwikkelde kennis. Centraal in de publicitaire-uitingen zal het toegepaste concept staan. In het energieconcept van dit project wordt namelijk warmte uit de koel-vriesmeubelen van supermarkten gebruikt om woningen te verwarmen. WKO speelt in dit systeem een cruciale rol omdat de warmtevraag en het aanbod op elkaar kunnen worden afgesteld. Verdere informatie is opgenomen in de als bijlage 5 toegevoegde Beoordeling projecten Uitvoeringsprogramma warmte-koudeopslag Noord-Holland

9 2.6. Nieuwbouw stadhuis Zaanstad Korte projectbeschrijving Zaanstad is voornemens een nieuw stadhuis te realiseren in een nieuwe stadskern, het plangebied Inverdan. Het Stadhuis omvat ca m2 BVO,(Brutto Vloer Oppervlak) een apart vergadercentrum van m2 BVO en een afzonderlijke rijwielstalling van ca m2 BVO. Het biedt plaats aan ca ambtenaren. Aanvang bouw is voorzien eind 2006 met een opleverdatum van december Het betreft een zeer aansprekend object met een bijzondere architectuur (architect Sjoerd Soeters) dan nu reeds een grotebelangstelling losmaakt. De Gemeenteraad van Zaanstad heeft bepaald dat het nieuwe stadhuis een 15% betere energieprestatie moet leveren dan de standaard EPC (Energie Prestatie Coëfficiën) waarde voor kantoren uit het Bouwbesluit: EPC < 1,28 i.p.v. < 1,50. Daarbij is geaccepteerd dat een deel van de investeringen niet worden terugverdiend, waarbij als optie is aangereikt om te trachten dit verschil door middel van subsidies bij te passen. Het is dus voor de gemeente een project dat de gemeentebegroting (zwaar) belast. Betrokken partijen - Gemeente Zaanstad (opdrachtgever) Tav. Dhr. Rob Teunissen, Projectbureau Stadhuis Zaanstad Postbus GA Zaandam, - Van Toorenburg, Den Haag (installatieadvies), - DHV Huisvesting en Vastgoed (gebouwontwerp). Energiebesparing ten opzichte van de referentie: 47 % Communicatie: Het nieuwe stadhuis van Zaanstad vormt de kern en katalysator van het plangebied Inverdan. Dit vormt een nieuw centrum voor de gemeente. Voor het plangebied is een Programma van Eisen geschreven waarin de eisen op het gebied van duurzaam bouwen en energie zijn verwoord. Dit programma wil de gemeente gebruiken in de communicatie om te laten zien wat er is gerealiseerd. In deze communicatie zal duurzame energie en de toepassing van WKO een belangrijke plaats innemen. Het gebouw zal tevens als beeldmerk worden gebruikt in gemeentelijke uitingen omtrent milieubewust bouwen. Daarmee worden alle inwoners van Zaanstad op enig moment bereikt en zal Zaanstad zich ook presenteren naar andere gemeenten. De voortgang van het project zal via de lokale en regionale media worden verslagen. Daarnaast biedt dit project voor de betrokken partijen een goed visitekaartje van het kennen en kunnen onder andere op energiegebied. Door haar rol als beleidsmaker wil de gemeente Zaanstad met dit project een voorbeeld zijn voor andere partijen die zich willen vestigen en de ideeën achter dit concept promoten bij deze partijen. Verdere informatie is opgenomen in de als bijlage 6 toegevoegde Beoordeling projecten Uitvoeringsprogramma warmte-koudeopslag Noord-Holland Samenvatting beoordelingen In de tabel op de volgende pagina is een samenvatting van alle projecten gegeven ten aanzien van energie, CO2 reductie en financiën. 9

10 Totaal/ Vomar Schelphoek De Hallen Zaanstad Waarland Filmtheater gemiddeld Energiebesparing m3 a.e Energiebesparing t.o.v. referentie % Reductie CO2-uitstoot Ton/jaar Reductie CO2-uitstoot over levensduur Ton Meerinvestering Euro Reductie CO2-uitstoot/meerinvestering kg/euro 2,9 4,8 4,8 3,7 1,4 1,9 3,2 NCW zonder bijdrage PNH Euro Maximale subsidie Euro NCW met bijdrage PNH Euro Investering kale WKO Euro Zoals blijkt uit de tabel is het maximaal voor subsidiering in aanmerking komend bedrag ,- ( 50 % van de NCW zonder bijdrage van de provincie) en wordt er voor geïnvesteerd in WKO-systemen (exclusief aanvullende maatregelen). Uit de verhouding tussen de meerinvesteringen (hierin is nog geen subsidie verrekend) en de gevraagde subsidie blijkt dat men bereidt is om naast iedere subsidie-euro ruim twee euro te investeren. 4. Voorstel Voor wat betreft de verdeling van de beschikbare stimuleringsmiddelen komt dit neer op het onderstaande voorstel aan uw Staten. De bedragen zijn naar rato van de benodigde bedragen (de NCW van de met onrendabele meerinvestering voor WKO samenhangende kosten) en de beschikbare provinciale middelen. Op basis hiervan stellen wij voor de beschikbare aan de volgende projecten toe te kennen. Project Voorgesteld subsidiebedrag 1. Renovatie en nieuwbouw bij De Hallen, Amsterdam 2. Realisatie van 35 woningen met wko en asfaltcollector, Waarland (Harenkarspel) 3. Nieuwbouw ca. 500 woningen in plan Schelphoek Havenkwartier, Alkmaar Filmtheater, Hilversum Koppeling energievoorziening supermarkt (Vomar) aan woningen in Heerhugowaard Nieuwbouw Stadhuis gemeente Zaanstad Totaal

11 Gelet op het bovenstaande stellen wij u voor het bijgaande ontwerpbesluit vast te stellen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, H.C.J.L. Borghouts, voorzitter H.W.M. Opperhuis de Jong, provinciesecretaris 11

12 Ontwerpbesluit Nr. 127 Provinciale Staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten; besluiten: de binnen bestemmingsreserve FINH, restantbudget beleidsveld Duurzame Energie (Voordracht no. 1, 2001 onderwerp: Provinciaal energie/co2 beleid , d.d. 12 februari 2001) nog resterende middelen te bestemmen voor een aantal concrete projecten binnen het Uitvoeringsprogramma warmte- koudeopslag 2007, waarvan voor een totaalbedrag van ,-- de volgende bedragen als incidentele subsidie vast te stellen: - maximaal naar project 1. Renovatie en nieuwbouw bij De Hallen, Amsterdam- West - maximaal naar project 2. Realisatie van 35 woningen met wko en asfaltcollector te Waarland, gemeente Harenkarspel - maximaal naar project 3. Nieuwbouw ca. 500 woningen in plan Schelphoek Havenkwartier Alkmaar, - maximaal naar project 4. Filmtheater Hilversum - maximaal naar project 5. Koppeling energievoorziening supermarkt (Vomar) aan woningen in Heerhugowaard, - maximaal ,-- naar project 6 Nieuwbouw Stadhuis gemeente Zaanstad. Haarlem, Provinciale Staten voornoemd,, voorzitter, griffier Titel:Vd 127: Uitvoeringsprogramma warmte koude opslag Datum: Nummer:127 12

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

Afwegingskader Holland Park

Afwegingskader Holland Park Afwegingskader Holland Park Datum: 1 december 2014 Projectnr: 1290 Status: Definitief Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding... 8 2 Uitgangspunten... 9 2.1 Projectinformatie... 9 2.2 Kenmerken Holland

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem

Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Datum: 17 maart 2011 Projectnr: 1138 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Inleiding... 7 2 Uitgangspunten en context... 8 2.1 Projectinformatie...

Nadere informatie

0 2 *(/,-.+('(1. Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot PPMDNL072326. in opdracht van: Gemeente Breda -XOL

0 2 *(/,-.+('(1. Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot PPMDNL072326. in opdracht van: Gemeente Breda -XOL . /, 0 $$7%(/(,'*(0((17(%5('$ 6 7$1 ' 9$1=$.(1.$16(1(1 0 2 *(/,-.+('(1 Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot -XOL PPMDNL072326 in opdracht van: Gemeente Breda 6DPHQYDWWLQJ,QOHLGLQJ Het

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Marktverkenning Duurzame Energie. Gemeente Bloemendaal

Marktverkenning Duurzame Energie. Gemeente Bloemendaal EINDRAPPORTAGE Marktverkenning Duurzame Energie Gemeente Bloemendaal Betrokkenen: Mevr. J. Glorie Gemeente Bloemendaal Dhr. J. van Kessel Milieudienst IJmond Dhr. M. Maris BECO Groep Mw. M. Baurdoux BECO

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Advies voor CO 2 -reductiemaatregelen in de Stadsregio Rotterdam Substantiële CO 2 -emissiereductie door haalbare en kosteneffectieve maatregelen

Advies voor CO 2 -reductiemaatregelen in de Stadsregio Rotterdam Substantiële CO 2 -emissiereductie door haalbare en kosteneffectieve maatregelen CE Delft CE Delft Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Definitief Rapport. Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel. Gemeente Bloemendaal

Definitief Rapport. Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel. Gemeente Bloemendaal Definitief Rapport Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel Gemeente Bloemendaal Betrokkenen: Mevr. J. Glorie Gemeente Bloemendaal Dhr. J. van Kessel Milieudienst IJmond Dhr. M.

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

'Energiek op weg naar een beter klimaat'

'Energiek op weg naar een beter klimaat' 'Energiek op weg naar een beter klimaat' Regionaal klimaatprogramma 2007-2011 MARN regio 1. 2. Duurzaamheid 5. 3. 4. Nu uu 31 mei 2007 Colofon Opdrachtgever : MARN Project : Regionaal Klimaatprogramma

Nadere informatie

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011 & Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 (aanpak in het kader van de Green Deal Elektrisch vervoer in Fryslân) Vastgesteld door GS van de provincie Fryslân

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM. Duurzaam bruggen bouwen

DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM. Duurzaam bruggen bouwen DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM Duurzaam bruggen bouwen december 2012 1 INHOUD Voorwoord Samenvatting 1: STRATEGISCHE VISIE EN ACHTERGRONDEN 1.1 Ambitie en doel 1.2 Werkwijze 1.3 Afbakening: Samenwerking,

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 8 december 2009 2009/0191348 dhr. M.A.C. Potze, telefoon 038 499 75 66 e-mail mac.potze@overijssel.nl

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Klimaatplan 2009-2020

Klimaatplan 2009-2020 Klimaatplan 2009-2020 Uitwerking klimaatakkoord voor Leidschendam-Voorburg De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de samenstelling van deze uitgave uiterste zorg besteed. Het is evenwel niet uit te

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

GEMEENTE ZEEVANG. Duurzame Energieagenda 2012-2016. Gemeente Zeevang

GEMEENTE ZEEVANG. Duurzame Energieagenda 2012-2016. Gemeente Zeevang GEMEENTE ZEEVANG Duurzame Energieagenda 2012-2016 Gemeente Zeevang Mei 2013 - 3 - Inleiding Klimaat Met het aflopen van de Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) eind 2012 is een einde gekomen aan

Nadere informatie

Uitgerekend Nul. Taal, Rekenmethode en Waarde voor CO2 cq. energieneutrale utiliteitsgebouwen. Eindrapportage. Agentschap NL. April 2010 Eindrapport

Uitgerekend Nul. Taal, Rekenmethode en Waarde voor CO2 cq. energieneutrale utiliteitsgebouwen. Eindrapportage. Agentschap NL. April 2010 Eindrapport Uitgerekend Nul Taal, Rekenmethode en Waarde voor CO2 cq. energieneutrale utiliteitsgebouwen Eindrapportage Agentschap NL April 2010 Eindrapport Uitgerekend Nul Taal, Rekenmethode en Waarde voor CO2 cq.

Nadere informatie

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012 PV in de Bouw Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking Onderzoeksrapport SMZ2012006 Utrecht, december 2012 Stichting Monitoring Zonnestroom PV in de Bouw (concept) 1 Projecttitel Onderzoeksrapport

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Energievisie Arnhem Centraal Oost Green Spread, november 2012

Energievisie Arnhem Centraal Oost Green Spread, november 2012 Energievisie Arnhem Centraal Oost Green Spread, november 2012 B3 B2 B1 D K6 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling energievisie... 3 1.2 Ambities gemeente Arnhem... 3 1.3 Opbouw rapport... 4 2 Projectomschrijving...

Nadere informatie

IPO Routekaart Warmte

IPO Routekaart Warmte IPO Routekaart Warmte Provincies op weg naar effectieve benutting van warmte en koude Rapport Delft, Opgesteld door: A. (Ab) de Buck M.P.J. (Margaret) van Valkengoed C. (Cor) Leguijt Colofon Bibliotheekgegevens

Nadere informatie

Grootschalige inkoopacties

Grootschalige inkoopacties Grootschalige inkoopacties Ervaringen en leerpunten Onderzoeksrapport SMZ2013001 Utrecht, 22 februari 2013 Stichting Monitoring Zonnestroom Grootschalige inkoopacties 1 Projecttitel Onderzoeksrapport Grootschalige

Nadere informatie