SERVICE LEVEL AGREEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SERVICE LEVEL AGREEMENT"

Transcriptie

1 SERVICE LEVEL AGREEMENT TUSSEN (1) Kaïros Residential Properties NV, gevestigd te Heistraat 129, 2610 Wilrijk hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Philip Penen, Hierna genoemd Opdrachtnemer ; Enerzijds, EN (2) VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE, gevestigd te Directie Gebouwen en Patrimonium, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Guy Vanhengel; Hierna genoemd "Opdrachtgever"; Anderzijds, Gezamenlijk genoemd de Partij of "de Partijen"; OVERWEGENDE DAT A B Partijen op dezelfde datum een DBFM Overeenkomst hebben afgesloten, op grond waarvan de Opdrachtnemer tegen vergoeding de Infrastructuur (zoals gedefinieerd in de DBFM Overeenkomst), zal ontwerpen, aanleggen, financieren, ter beschikking stellen en eveneens onderhouden gedurende een periode van 27 jaar voor de Opdrachtgever (de "DBFM Overeenkomst"). Partijen in het kader van voormelde DBFM Overeenkomst meer in het bijzonder zijn overeengekomen dat met betrekking tot de 27-jarige terbeschikkingstelling- en onderhoudsverplichting deze Service Level Agreement zou worden aangegaan om tijdens de Beschikbaarheidsfase de goede staat van de Infrastructuur op lange termijn (kwaliteitsborging) alsook een goed verloop van de Onderhoudswerkzaamheden te garanderen. WORDT OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT 1. Definities 1.1 De in deze Service Level Agreement met hoofdletter geschreven begrippen hebben de betekenis zoals bepaald in bijlage 1 en/of elders in deze Service Level Agreement. 1/12

2 1.2 Deze Overeenkomst is een bijlage bij de DBFM-Overeenkomst en maakt integraal deel uit van deze laatste overeenkomst. en zal geïnterpreteerd worden als hebbende dezelfde rechtskracht en werking als zou ze uitdrukkelijk in het corpus van deze laatste overeenkomst zijn vervat. 1.3 De in deze Overeenkomst gebruikte titels en hoofdingen werden enkel ter informatie ingevoegd en houden bijgevolg in geen geval enige beperking van de inhoud van de betreffende bepaling in. 2. Aanvang en Duur 2.1 Deze Service Level Agreement vangt aan op de Beschikbaarheidsdatum, met uitzondering van het onderdeel van de Infrastructuur die reeds voor de Beschikbaarheidsdatum Beschikbaar is en waarvoor de Opdrachtnemer zal instaan voor het Eigenaarsonderhoud vanaf de datum van afgifte van het Deel-Beschikbaarheidscertificaat Deze Service Level Agreement loopt vanaf de Beschikbaarheidsdatum tot de Einddatumen kan enkel beëindigd worden indien de DBFM Overeenkomst in overeenstemming met Artikel 14 (Voortijdige Beëindiging) van de DBFM Overeenkomst beëindigd wordt. 3. Onderhoudsvergoeding De Onderhoudsvergoeding is betaalbaar als onderdeel van de Bruto- Beschikbaarheidsvergoeding, en wordt bepaald overeenkomstig bijlage 2 (Betalingsmechanisme) van de DBFM Overeenkomst. 4. Bepalingen van toepassing op alle Serviceniveaus 4.1 Verbintenis De Opdrachtnemer verbindt er zich toe om de goede staat van de Infrastructuur op lange termijn alsook een goed verloop van de Onderhoudswerkzaamheden te garanderen en ten allen tijde maximale Beschikbaarheid na te streven. Daartoe zal de Opdrachtnemer het MGMT-model hanteren in combinatie met een procesgedreven aanpak zoals beschreven in Bijlage 2 (Algemene Toelichting Maintenance) en Bijlage 3 (Dienstencatalogus). De Dienstencatalogus zal toegevoegd worden bij deze Service Level Agreement uiterlijk op het einde van het eerste Kwartaal na de Beschikbaarheidsdatum Teneinde deze verbintenis te kunnen naleven stelt de Opdrachtnemer een meerjarenplan op voor het preventief technisch en bouwkundig onderhoud. In Bijlage 4 (Meerjarenplan Onderhoud) zullen de technische fiches worden aangehecht met betrekking tot dit meerjarenplan onderhoud uiterlijk op het einde van het eerste Kwartaal na de Beschikbaarheidsdatum. 4.2 Aard van de verbintenissen Behoudens uitdrukkelijke afwijking, zijn de verplichtingen van de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de DBFM Overeenkomst resultaatsverbintenissen De bepalingen met betrekking tot de te halen resultaten hebben steeds voorrang op de eventuele bepalingen met betrekking tot de hiertoe aan te wenden middelen. 2/12

3 4.2.3 De Opdrachtnemer verbindt er zich toe zijn verbintenissen onder de DBFM Overeenkomst uit te voeren in overeenstemming met de bepalingen van deze Service Level Agreement en de regels van goed vakmanschap Gevolgen van niet naleven van een Serviceniveau met Niet-Beschikbaarheid tot gevolg 4.4 Wijzigingsbeheer Indien het niet behalen van een Serviceniveau leidt tot een geval van Niet- Beschikbaarheid of Verminderde Prestatie zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever compenseren door middel van de Kortingen in overeenstemming met Deel 2 (Kortingen) van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) van de DBFM Overeenkomst De Wijzigingsprocedure zoals bepaald in Artikel 8 (Wijzigingen) en Bijlage 11 van de DBFM Overeenkomst zijn ook van toepassing met betrekking tot een Wijziging aan de Service Level Agreement Daarenboven zullen eventuele wijzigingen vereist aan deze Service Level Agreement, waarover akkoord is tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever worden vastgelegd door ondertekening van de gewijzigde Service Level Agreement door beide Partijen. 5. Methodiek 5.1 Organisatiestructuur De Opdrachtnemer voorziet een Onderhoudsteam dat bestaat uit (i) een facility manager, (ii) een facility coördinator, (iii) een helpdesk medewerker, (iv) eigen technieker(s) (met inbegrip van maar niet beperkt tot een on-site medewerker), (v) techniekers van onderaannemers en (vi) een back-office team met specialisten uit allerlei disciplines (het "Onderhoudsteam") De helpdesk medewerker, de on-site medewerker en de facility coördinator (het "Operationeel Management") zijn opgeleid om (i) de Onderhoudswerkzaamheden te sturen en (ii) om enig geval van Niet-Beschikbaarheid of Verminderde Prestatie op een accurate, klantvriendelijke en service gedreven manier aan te pakken. In geval van Niet- Beschikbaarheid of Verminderde Prestaties dient de Opdrachtgever zich in eerste instantie te wenden tot het Operationeel Management De Opdrachtnemer voorziet de aanwezigheid van de on-site medewerker op de Infrastructuur tijdens de schooluren, dit wil zeggen van 8 tot 17 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en van 8 tot uur op woensdag, teneinde het behalen van de Beschikbaarheidseisen en Prestatie-eisen op permanente basis te versterken. Een on-site medewerker kan beschouwd worden als het gezicht van het Onderhoudsteam en garandeert een persoonlijk service. Deze on-site medewerker mag de site verlaten voor dringende interventies in de omgeving van de Infrastructuur en voor het ophalen of de aanschaf van materiaal dat voor de uitoefening van zijn taken nodig is Indien het Operationeel Management de Verminderde Prestaties of Niet- Beschikbaarheid niet binnen de vooropgestelde herstelperiode kan verhelpen, kan de Opdrachtgever zich onverminderd de verplichtingen van de Opdrachtnemer onder de DBFM Overeenkomst wenden tot de facility manager. 3/12

4 5.1.5 Daarnaast voorziet de Opdrachtnemer dat het back-office team kan ingeschakeld worden waar en wanneer nodig De Opdrachtnemer verbindt er zich toe dat het Onderhoudsteam tijdens de bouwfase geconsulteerd kan worden voor technische input met betrekking tot de Werkzaamheden. 5.2 Helpdesk De Opdrachtnemer verbindt er zich toe een Helpdesk op te zetten die als enig aanspreekpunt dienst zal doen voor het melden van een geval van Niet- Beschikbaarheid of Verminderde Prestatie door de Opdrachtgever en die zal voldoen aan de volgende vereisten: A. Enig en uniek aanspreekpunt B. Bereikbaar via telefoon of webapplicatie C. Aansturing van de uitvoering (eigen personeel of onderaannemers) D. Respect voor veiligheid E. Respect voor afgesproken Serviceniveaus F. Heeft een back-office team van specialisten voor niet-alledaagse problemen G. Levert management informatie aan de Facility Manager en de Opdrachtgever De Opdrachtnemer verbindt er zich toe dat de Helpdesk bereikbaar zal zijn via de volgende drie kanalen: 5.3 Interventietijden A. On site aanwezigheid: Geval van Niet-Beschikbaarheid of Verminderde Prestatie kunnen gemeld worden bij de on-site medewerker die instaat voor de registratie ervan bij het meldpunt van de Helpdesk alsook voor reactie volgens noodwendigheid. B. Website: de Helpdesk kan aangeroepen worden vanop elke computer met een internet aansluiting via een unieke en beveiligde website. Dit is een web-based software applicatie die 24 uur op 24, 7 dagen op 7 beschikbaar en bereikbaar is voor meldingen van gevallen van Niet-Beschikbaarheid of Verminderde Prestatie C. Telefonisch De Helpdesk is 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar via een unieke telefoonnummer dat alleen voor de Opdrachtgever wordt opgezet in het kader van de Opdracht. 4/12

5 5.3.1 Volgens de methodiek zoals bepaald in Hoofdstuk 3 (Interventietijden) van Bijlage 5 (Specifieke methodiek voor Kasterlinden - De Poolster) worden interventietijden opgelegd teneinde een geval van Niet-Beschikbaarheid of Verminderde Prestatie zo spoedig mogelijk te herstellen en uiterlijk binnen de vooropgestelde Herstelperiode voor de betreffende Service De reactie-en afwerktijden worden per Serviceniveau op gestandaardiseerde wijze per zone en/of lokaal bepaald zoals hierna volgt: A. Time to React (TTR): tijdspanne waarbinnen de Helpdesk aanvaard of weigert om het probleem te verhelpen. De Opdrachtgever verbindt er zich toe dat de Helpdesk binnen de 30 minuten zal reageren op een melding door de Opdrachtgever en een eerste (geautomatiseerde) feedback geven over goede ontvangst en behandeling van de melding. B. Time to Complete (TTC ): tijdspanne waarbinnen de herstelling of correctieve interventie moet plaatsvinden. De Time to Complete wordt opgedeeld in de volgende drie niveaus gelinkt aan de prestatie-index: Prestatie-index 1 = Herstelperiode is 8u na de melding Prestatie-index 2 = Herstelperiode is tot de avond (18u) van de volgende gebruiksdag 1 voor meldingen voor de middag, tot de middag van de daaropvolgende gebruiksdag voor meldingen na de middag (12u). Prestatie-index 3 = Herstelperiode is tot het einde van het desbetreffende Kwartaal De Opdrachtnemer garandeert dat de interventietijden conform de Outputspecificaties, zoals opgenomen in Bijlage 3 (Outputspecificaties) van de DBFM Overeenkomst zullen zijn De Opdrachtnemer garandeert dat het Onderhoudsteam zich engageert om de vooropgestelde interventietijden maximaal na te leven en zelfs kortere interventietijden als streefdoel hanteert. De naleving van de interventietijden zal op permanente wijze (online) gemeten worden via de kritische performantie indicatoren (KPI) die gerapporteerd zullen worden via gestandaardiseerde rapporten en dashboards. 6. Servicegroepen en Serviceniveaus 6.1 In overeenstemming met de methodiek zoals beschreven in Hoofdstuk 2 (Graad van Beschikbaarheid en Maatregelen om deze te behandelen) van Bijlage 5 (Specifieke methodiek voor Kasterlinden - De Poolster) wordt per soort lokaal een graad van beschikbaarheid bepaald (het "Serviceniveau"). 6.2 Met behulp van de BAM FMPT tool wordt door middel van een "Day-2-Day" module per lokaal volgende gegevens geregistreerd: (i) het voorziene onderhoud; (ii) eventueel uit te voeren herstellingen; (iii) de correcte uitvoering van de onderhoudstaken en herstellingen. Van al 1 Gebruiksdag is te lezen als schooldag, maar eventueel ook in het weekend voor het internaat. 5/12

6 deze elementen wordt ook het moment geregistreerd waarop ze zich voordoen en de persoon die er verantwoordelijk voor is. 6.3 De Opdrachtnemer garandeert dat het Onderhoudsteam de vooropgestelde targets inzake beschikbaarheid maximaal naleeft De graad van beschikbaarheid zal op permanente wijze (online) gemeten worden via de Beschikbaarheidseisen (uitgedrukt in de kritische performantie indicatoren (KPI) die gerapporteerd zullen worden via gestandaardiseerde rapporten en dashboards. 6.4 Indien de Beschikbaarheidseisen desondanks de voorgestelde systematiek en procesgedreven aanpak niet kunnen worden gehaald, zal de methodiek zoals beschreven in hoofdstuk 4 (Methodiek) worden gerevalueerd op alle niveaus teneinde te remediëren en herhaling te vermijden. 7. Berekening Onderhoudsvergoedingen 7.1 De Onderhoudsvergoedingen en de daarop van toepassing zijnde Kortingen, in overeenstemming met Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) van de DBFM Overeenkomst, zullen door middel van de BAM FMPT tool op continue wijze berekend worden in overeenstemming met de berekening van het Ruimtetarief zoals bepaald in Bijlage 3 (Outputspecificaties) van de DBFM Overeenkomst. 7.2 In Bijlage 6 (Rapportering Berekening Ruimtetarief) wordt een voorbeeld aangehecht van de toepassing van de formule voor berekening van het ruimtetarief en de rapportvorm in dewelke de resultaten worden weergegeven. 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 8.1 Op deze Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. 8.2 Ieder verzoek dat niet is opgelost geraakt op basis van de in Artikel 21 (Escalatieprocedure) van de DBFM Overeenkomst bedoelde procedure, zal desgevallend voor de rechtscolleges van het gerechtelijk arrondissement Brussel kunnen worden gebracht. 8.3 De Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van de Opdrachtgever vrijwillig tussenkomen in elk geding of elke procedure dat met betrekking tot de Opdracht aanhangig zou worden gemaakt tegen de Opdrachtgever, en zulks ongeacht voor welke rechtbank dit geschiedt. Opgemaakt te Brussel in twee (2) exemplaren. Elke Partij verklaart hierbij haar origineel exemplaar te hebben ontvangen. Voor Opdrachtgever Voor Opdrachtnemer 6/12

7 Naam: Functie: Datum: Naam: Functie: Datum: 7/12

8 BIJLAGE 1 Definities Tenzij de context het vereist of tenzij ander bepaald in deze Service Level Agreement zullen de termen en de woorden die gedefinieerd zijn in de DBFM Overeenkomst dezelfde betekenis hebben wanneer ze in deze Service Level Agreement worden gebruikt. Bovendien, in deze Service Level Agreement, tenzij de context anders vereist: "Helpdesk" heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 5.2 (Helpdesk) van deze Service Level Agreement. "Onderhoudsteam" betekent het onderhoudsteam zoals beschreven in Artikel [*] van deze Service Level Agreement. "Service" betekent een dienst die onderdeel is van de Onderhoudswerkzaamheden. "Service Level Agreement" betekent de huidige service level overeenkomst, met inbegrip van alle bijlagen; "Serviceniveau" betekent de objectieve, meetbare en nauwkeurige kwaliteits- en beschikbaarheidsnormen die door de Partijen bij het uitvoeren van de DBFM Overeenkomst dienen te worden nageleefd en die bepaald zijn in artikel 6; 8/12

9 BIJLAGE 2 Algemene Toelichting Maintenance 9/12

10 BIJLAGE 3 DIENSTENCATALOGUS) BIJLAGE 4 Meerjarenplan Onderhoud 10/12

11 BIJLAGE 5 Specifieke methodiek voor Kasterlinden - De Poolster 11/12

12 BIJLAGE 6 Rapportering Berekening Ruimtetarief 12/12

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERINGEN (DE "CESSIEOVEREENKOMST")

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERINGEN (DE CESSIEOVEREENKOMST) OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERINGEN (DE "CESSIEOVEREENKOMST") TUSSEN (1) Kaïros Residential Properties NV, gevestigd te Heistraat 129, 2610 Wilrijk, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic PRO XL

Service Level Agreement Basic PRO XL Service Level Agreement Basic PRO XL 1 Inleiding 2 2 Definities 2 3 Overeenkomst 2 4 Service levels en ondersteuning 3 4.1 Meldingen 3 4.2 Prioriteit niveaus 4 4.3 Incidentenafhandeling 5 5 5 Gepland onderhoud

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG

SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG Partijen [NAAM OPDRACHTNEMER], gevestigd aan het [ADRES OPDRACHTNEMER] te [PLAATS OPDRACHTNEMER], Kamer van Koophandel nummer [KVK OPDRACHTNEMER] en rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 1 Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door ISP-Systems B.V. worden geleverd aan Opdrachtgever. Doelstelling

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V.

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Service Level Agreement Basic Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 Definities Blz. 3 3 Overeenkomst Blz. 4 4 Service levels / ondersteuning Blz. 4 4.1 Meldingen

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT 5612 AJ EINDHOVEN T: 040-2390741 F: 040-2390742 E: info@centis-backup.eu w: www.centis-backup.eu 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave......2 2. Definities....2 3. Beveiliging......3

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT Q.ON.IT

SERVICE LEVEL AGREEMENT Q.ON.IT SERVICE LEVEL AGREEMENT Q.ON.IT Partijen Q.on.IT, gevestigd aan het Herengracht 124 te Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer KvK 34330814 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dhr. R Veendorp (hierna:

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter Modelovereenkomst voor de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter De ondergetekenden: 1. (X), gevestigd te [], te dezen vertegenwoordigd door [] hierna te noemen: Opdrachtgever, en

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

1. SLA Voice Connect. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0

1. SLA Voice Connect. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 1. SLA Voice Connect Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 Inhoud SLA Voice Connect... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoud... 2 Definities... 3 1. Domein / verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever.

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van... (1) Verklaren: 1.... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2.... (4)

Nadere informatie

Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating

Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd BOFAS EN Naam:...

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement INTRAMED Mei 2016 Versie 2.4 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Normen voor onderhoud, reparatie en doorontwikkeling... 4 Normen voor klantenondersteuning...

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. De Verhuurder en de Huurder worden hierna gezamenlijk de Partijen of afzonderlijk Partij genoemd.

HUUROVEREENKOMST. De Verhuurder en de Huurder worden hierna gezamenlijk de Partijen of afzonderlijk Partij genoemd. HUUROVEREENKOMST TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: 1. Kaïros Residential Properties NV, met maatschappelijke zetel te Heistraat 129, 2610 Wilrijk, ingeschreven bij de Kruispuntbank van ondernemingen onder het

Nadere informatie

SLA CanConnect Mobile

SLA CanConnect Mobile SLA CanConnect Mobile Inhoud Definities... 2 1. Domein /verantwoordelijkheden... 4 1.1 Netwerk overzicht... 4 1.2 Matrix verantwoordelijkheden... 4 2. Service Assurance... 5 2.1 Impact niveaus... 5 2.2

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen verplichting tot persoonlijke arbeid

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen verplichting tot persoonlijke arbeid Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen verplichting tot persoonlijke arbeid Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 Je krijgt van 1 april 2016 tot

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER ONBEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER ONBEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER ONBEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V.

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen: 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna te noemen Flextender,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondergetekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer:.. Nationaliteit:.. Arbeidskaart: Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

SLA Interbel Managed Voice. Datum: 16 april 2014 Versie: 1.1

SLA Interbel Managed Voice. Datum: 16 april 2014 Versie: 1.1 SLA Interbel Managed Voice Datum: 16 april 2014 Versie: 1.1 Inhoud Definities... 3 1. Domein / verantwoordelijkheden... 4 1.1 Netwerk overzicht... 4 1.2 Responsibility Matrix... 4 2. Service Assurance...

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Concept Overeenkomst inzake W-installaties Versie: 1.0 Opgesteld door: Lisanne Hendriks Datum: 16 september 2016 1 van 7 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Tussen de ondergetekenden: De werkgever: Vertegenwoordigd door zijn wettelijk gevolmachtigde, en De persoonlijke assistent: Rijksregisternummer: Geboortedatum:

Nadere informatie

Care for Systems. Inter Service Level Agreements

Care for Systems. Inter Service Level Agreements Care for Systems Inter Service Level Agreements Service: maximale beschikbaarheid Wat gebeurt er als de AV-installatie uitvalt in uw meldkamer, vergaderruimte of operatiekamer? Wat is de impact op de geplande

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013 Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement april 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN....2 2 Toepasselijkheid...2 3 Prijs en betaling...2 4 Rechten van intellectuele eigendom...3

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

SLA WLR / CPS. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0

SLA WLR / CPS. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 SLA WLR / CPS Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 Inhoud Definities... 3 1. Domein / verantwoordelijkheden... 4 1.1 Matrix verantwoordelijkheden... 4 2. Service Assurance... 4 2.1 Impact

Nadere informatie

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier]

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier] Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier [Naam leverancier] Pagina 2 / 12 Colofon Datum [datum] Referentie 2016001977 Versie 0.1 Afdeling Servicecentrum Voorzieningen Auteur T. Brummel Saxion. Alle rechten

Nadere informatie

Edith Brocken Ergo & Arbeid is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60935588.

Edith Brocken Ergo & Arbeid is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60935588. PRIVACYREGLEMENT Edith Brocken Ergo & Arbeid is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60935588. Met betrekking tot haar dienstverlening verklaart Edith

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

Inleiding en uitgangspunten

Inleiding en uitgangspunten Inleiding en uitgangspunten Deze DVO (Dienstverleningsovereenkomst) moet zorgen voor een goede afstemming tussen de betrokken partijen over het niveau van de dienstverlening en de hierbij te leveren prestaties.

Nadere informatie

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ

Nadere informatie

SLA EWAN. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0

SLA EWAN. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 SLA EWAN Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 Inhoud 1. Definities... 3 2. Domein/verantwoordelijkheden... 4 2.1 Netwerkoverzicht... 4 2.2 Matrix verantwoordelijkheden... 4 3. Service Assurance...

Nadere informatie

Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA

Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA De Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage ( afgekort VOBA ) is een vereniging zonder winstoogmerk, met zetel

Nadere informatie

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Artikel 1: Definities Uitdrukkingen met hoofdletters die gebruikt worden in deze voorwaarden hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene licentievoorwaarden

Nadere informatie

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V.

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. Inhoud 1. Dienstbeschrijving 3 1.1 Glasvezel van Glasnet Veghel B.V. 3 1.1.1. Netwerk 3 1.1.2. Facturering 3 1.2

Nadere informatie

14NOV.2014 BANK. Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE

14NOV.2014 BANK. Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Retouradres; Postbus 30305, 2500 GH Den Haag Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE m BANK 14NOV.2014 Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl

Nadere informatie

Overeenkomst ter registratie van judoka s voor European Cups 2012 via Jumas door de VJF

Overeenkomst ter registratie van judoka s voor European Cups 2012 via Jumas door de VJF VZW Vlaamse Judofederatie Maatschappelijke zetel: Lange Akker 10 9240 Zele Overeenkomst ter registratie van judoka s voor European Cups 2012 via Jumas door de VJF Overeenkomst Vlaamse Judofederatie vzw

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT ONDERHOUD PENSIOENREGELING WERKNEMERS

OVEREENKOMST TOT ONDERHOUD PENSIOENREGELING WERKNEMERS OVEREENKOMST TOT ONDERHOUD PENSIOENREGELING WERKNEMERS (ÉÉNJARIG) Ondergetekenden,....... gevestigd te.., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door..., hierna te noemen Opdrachtgever ; en gevestigd te

Nadere informatie

SLA: Implementatie apparatuur & applicaties

SLA: Implementatie apparatuur & applicaties Page 1 of 5 v 02.00 20100103 SLA: Implementatie apparatuur & applicaties GsSLA-000-000-001 Algemene SLA 1. I N H O U D 1.INHOUD... 1 2.TOEPASSINGSGEBIED... 1 3.BEPALINGEN... 2 Installatie & levering...

Nadere informatie

overeenkomst voor levering schelpen

overeenkomst voor levering schelpen overeenkomst voor levering schelpen Tussen: En: Waterschap Hunze en Aa s Overeenkomst nummer: WHA 2015-01 Datum: CFBD8A3F-0950-45E4-B0E5-8E0DFA704796,24,30CFBD8A3F-0950-45E4-B0E5-8E0DFA704796,24,30

Nadere informatie

I. DE ONDERGETEKENDE(N)

I. DE ONDERGETEKENDE(N) FORMULIER INHOUDENDE EEN ONHERROEPELIJK BINDEND EENZIJDIG BOD ONDER DE HIERNA BEPAALDE BINDENDE VOORWAARDEN [ ## in te vullen door de Kandidaat-koper ] I. DE ONDERGETEKENDE(N) [INDIEN NATUURLIJKE PERSOON:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake

Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake <ondertitel waarin de aard van Prestatie tot uitdrukking komt> Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

De opdrachtgever van DBFM(O)

De opdrachtgever van DBFM(O) De opdrachtgever van DBFM(O) Rob Peters DACE contactbijeenkomst Soest Innovatieve contractvormen DBFM(O) Innovatief aanbesteden Life cycle Fysieke beschikbaarheid Operationele beschikbaarheid Bezettingsgraad

Nadere informatie

DEEL II: ONDERSTEUNENDE DIENSTEN: METEN, VERIFICATIE EN DIENSTEN

DEEL II: ONDERSTEUNENDE DIENSTEN: METEN, VERIFICATIE EN DIENSTEN DEEL II: ONDERSTEUNENDE DIENSTEN: METEN, VERIFICATIE EN DIENSTEN 1. VOORWERP EN DOELSTELLING Dienstverlener heeft op verzoek van Opdrachtgever een Project ontwikkeld, zoals uiteengezet in DEEL I, om de

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 Je krijgt van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 de

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging):

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): GEBRUIKSOVEREENKOMST Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): 1. Partij enerzijds, zijnde het Stadsbestuur van Kortrijk, alhier vertegenwoordigd

Nadere informatie

OVEREENKOMST. 1. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Bedrijfschap Horeca en Catering, waarvan de zetel is

OVEREENKOMST. 1. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Bedrijfschap Horeca en Catering, waarvan de zetel is OVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Bedrijfschap Horeca en Catering, waarvan de zetel is gevestigd te Zoetermeer (hierna: BHC ), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Op onze dienstverlening zijn voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden treft u aan in bijlage 3 bij deze brief.

Op onze dienstverlening zijn voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden treft u aan in bijlage 3 bij deze brief. Tripolair Service Abonnement Introductie U overweegt één of meerdere producten af te sluiten. Een goed advies is daarbij belangrijk. U heeft ons gevraagd u hierover te adviseren, de gekozen verzekeringen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouwformae v.o.f.

Algemene voorwaarden Bouwformae v.o.f. Algemene voorwaarden Bouwformae v.o.f. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening in de ruimste zin van het woord, die door Bouwformae v.o.f.,

Nadere informatie

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen tussen Waterschapsbedrijf Limburg en [Naam Opdrachtnemer] Overeenkomst nummer: [corsa.nr] Datum: [datum] De ondergetekenden:

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W.

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W. woensdag 20 juli 2016 BEGELEIDINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. De V.Z.W. Beschut Wonen Noord-Limburg, Burgemeester Laenenstraat 7 bus 25 3900 Overpelt, hier vertegenwoordigd door Fons Plas (ondergetekende),

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER ONBEPAALDE DUUR VOLTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER ONBEPAALDE DUUR VOLTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER ONBEPAALDE DUUR VOLTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met verderzetting van de uitbating

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met verderzetting van de uitbating Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met verderzetting van de uitbating De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V.

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS 1 De ondergetekenden: Stichting Pensioenfonds Sagittarius, gevestigd te Bussum aan de Brediusweg 57A, hierna te noemen

Nadere informatie

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. gevestigd te (17) nader te noemen de aannemer van de:. (6) 3..

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. gevestigd te (17) nader te noemen de aannemer van de:. (6) 3.. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van (1) Verklaren: 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2. (4) gevestigd

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS

KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS Inhoud 1 Situering... 2 2 Informatie over de Stad Aalst als KLB... 2 3 Technische bepalingen... 3 1. Functioneel... 3 2. Technisch... 3 4 Inventaris... 5 5 Gunningscriteria...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd:

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: a. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

Weteringschans 165C TEL: KVK: XD Amsterdam BTW nr: BANK:

Weteringschans 165C TEL: KVK: XD Amsterdam BTW nr: BANK: ALGEMENE VOORWAARDEN FREELANCERS UNITED Dit zijn de algemene voorwaarden van Freelancers United, hierna te noemen "Freelancers United". Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen

Nadere informatie

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening ANNEX VI CONCEPT SLA PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening EN Ondernemer Inhoudsopgave 1.1 Achtergrond van de SLA... 3 1.2 Opbouw van de SLA... 3 1.3 Doelstelling van de SLA...

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 U krijgt van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 de tijd om

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN 2 6 JA NUA RI 201 7 OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN OVEREENKOMST TUSSEN : het AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86C Bus

Nadere informatie

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Gedragscode voor verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten verkoopruimten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Sterq, gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R.P. van Straaten, arts. 1.2 De werkgever: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon

Nadere informatie

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur. wonende te,

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur. wonende te, De ondergetekenden: SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur 1, wonende te,, verder te noemen de Kunstenaar ; en 2 (naam en rechtsvorm) gevestigd te (adres zetel) ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211 voorwaarden derivaten 1 Artikel 1 - Definities, Order, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Derivaten hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING REGLEMENT VAN DE DIRECTIE VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit directiereglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting: de stichting: Nederlandse Hartstichting,

Nadere informatie