"ABOMEMENTSPRIJS VOORAF BETAALBAAR Aankondigingen Rek la men \onnissen enz NIEUWS- & AANKONDIGINSBLAD. van Temsche & omliggende Plaatsen ""-^:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""ABOMEMENTSPRIJS VOORAF BETAALBAAR Aankondigingen Rek la men \onnissen enz NIEUWS- & AANKONDIGINSBLAD. van Temsche & omliggende Plaatsen ""-^:"

Transcriptie

1 Zatixrdag S3 Juli IV 3 O. Zevtiüe AANKONDIGINGEN: "ABOMEMENTSPRIJS VOORAF BETAALBAAR Aankondigg Rek la m \onniss z Voor Temsche Pr 3 Voor n Buil Fr 3 5 O Voor anre lann mils cilioogg *an (Ie vdgskoslcn Buitgewone anonc volgs overekomst Alle schrijvg edig met 31 December M schujft m op al Postuuiecl het Rijk, bij buefdragcis. alsook direkt bij n uitgever DE LANDTSHEER, Markt 18 Timsche verschijnt «He Zaturdi Dikwijle te herhal aankondigg koitm mr. NIEUWS- & AANKONDIGINSBLAD De belanghebbn worn rccht hunne Aankondigg Artikels, Briev i, rratht Temsche & omligg Plaats ""-^: voor Vrijdag middag Ze wern vergroot 18%, 1894 reis New-^ork naar Havre, met 1895 nam zulke groote klucht, dat 330 man De schnkkeli]ue zeeramp die zulk kort daarop vergg gelsche than* wekelijks gemaakt wordt groot getal slachtoffers maakic heeft paketboot Atlanta n Oceaan met tonn ot b kilos zeep nogmaals aandacht r bevoeg In anre woorn fabriek te 54b passagiers h getrokk op 700 lang De duitsche hanlsvloot verloor Port Sunlight *kan icie week aan besprok kwestie r v, atci diehtc person e stuk zeep 487o tot 1878 n Oceaan Schil afsluitg r groote sep lei, met 200 man Nooidzee, 1/4 g pond lever dat is per jaar M weet dat het aan dieafblmtidg Pom?} a ma, met "(0 passagiers, e stuk?eep aan 1 UI (\ milte dank is dat aanvar boot liard ruim 14 milho person) Deuhchland met h7 man Cromatyshire niet is gezonk na In kookhall zijn 84 kuip, met aanvarg met Bouiqofjnc e houd ier 60 toon of Mouwvag;ers. Die afsluitg verelsched Op onze dag speelt mouw- 60 *38 kiio vloeibare zeep Deze kuip e zeker getal bakk die komt er ZIJD diep 14 voet (g ) lang breed e ongeluk voor op zich zelf kunn vag) ee schanlijke rol sgelijks 14 g voet drijv al liep bak daai naast vol samlevg Overal ontmoet m Niet mr dan 2200 person ver water voldo dn fvermog die huichelaars die om wel te staan bij di hun brood te Port-Sunlight, bezitt om boot bov water te voorname peison niets sprek dan buitdi nog e zeer talrijk perso vleitaal niu& do dan lieg be houn, totdat er hulp opdaagt neel succursal Engeland Die aanwdg \ooizoi gsmaat- drieg sleehts vooi leuze hebb vreem lann regel bestaat slechts theorie te mouv gsn Zij kiuip als ee De werkli werk 48 ur per oorel naar feit die zich met slang, zij buig het stol als nietige week Op kantor wordt gewerkt boot voorn, waterdichte af- wezs om n hoogmoed te vlei s morgs 8 i/i tol b ure namid g wi zij kalandi/it, sluitg voorzi, zooals Diumond dag Castle op rots stootd zkd, aanzi verhop Dit zijn gevaarl)es zaterdags sluit kantor lijke veiachtelijke kerels die onge Victoria, gelseh pantserschip, fabriek om ure aanvarg met Camptuloitn komd, straft, bunn evmsch veel kwaad Buit c\? zeepfabnek zijn er nog do aan zulke li dit gemeld duitsche tnnsant.lantkk.er Elbe ce chemische fabriek voor oliën overvar door Ctn&hie nu te worn, dat zij e beschaafd land alkalis, e glycerefabnck lijn Bowgognc, door Ciomatyskne n ee verlichte eeuw lev dat zij geszs slav zijn zij het recht koekfabnek, ee groote drukkerij grond geboord regibterfabntk, z, z, machierale De oorzaak ligt hier, dat die niet hebb zich te vergelijk met kist kartonndoozfabnek waterdichte afsluitg ur zijn Afi ïkdansehe zwarte zon 't Is onnoodig te zegg dat die verfoeilijke boodigh voor artikel aangebracht, die op het cntisch oog ^rootverbi uik E vloot 40 blik opstaan het water vri hanlwijze juist meest aaogetioff wordt bij person die, door hunne schep, distdo op Mersejtoegang verschaff rivier met eig hav, zes locomotiem heeft verschill proefnem- sch urkstrek alle act tg eer v distdo op verschill g gedaan om die ur geval ran verlor hebb niet staat?ijn vertakkg r spoorweg, e nood door watcrdrukkgolclectnciteit zich dooi e ftig ugdzaam hont didl paai n op stal ee zeepvoorkom te do geln te sluit, doch zonr goed gevolg fabnek te Boston (Amerika), e te L Lngclschman, M Kirkaldy, vridschap hunnei meburgers te \ickbburg (Amka) e te Sydney Glasgow, met nu het midl gevon- vei werv Ongelukkigl jk vn f Australië) e aanbouw n te hebb om moeilijkheid op zulke peisuu maai ai te dikwijls Zwitserland te loss door tusseh bakk e go aanstoot Wij kn talrijke trommel te plaats die door haic person, die door hunne vlei) opg toegang verlet tot twee eert staan bij veiheveoe person waar het hai t?oo diep bedorv is bakk, doch n rechtei bate water I E TEMSCHE dicht sluit als ur naar n lker dat het ge naam heeft Integel Zjndag liad het aangekondig lurnfeest ontmoet m brave ftige li, bak is gei icht phats Van s morgs wappern reeds Vorige zeeramp. Ziier eemgc msch met ee ree ziel e Wagg a e ^roo( getal huiz als blijk r laatste zeeiamp voorgevall op goun hart die ge het mste ver \an ge^heid aan iurnzaak trouw wereld gemet, ja, die n weg Tan Luropa naar Amerika Het wer was cuerheerhjk 1883 Umbrta (Hamburt, A nka) 389 doodsn veracht verstout dikwijle uit Rond 1 uur vei drong zich migte aan t hart verbann worn voor 1884 Daniel Siemmam (Red Cros) sltlii waar sloel ge\ormd weid, ze State of Ftoi ida istatt LeJ 108 nam, om plaats te mak voor 1886 L Oregon fcunardj aangevar huichelaars Sc-dnegers Droeve bestond uil konklijke Harmonie, door e kle schooner fanfar e 42tal tiirnkrg, lelknüt tijn ' De Zeltnaai te /am onge\eer twee honrd gjmnast 188' W A Scholt fholl Lijn) 130 Om 1 uur veiirokk feesi\icrrs 1888 Geiser (Thgvalla) 119 naar t lokaal «Belgische Mag \\<tar 1891 Utopia (Anchor Lijn) b63 In Januau 488b begonn hecr 1891 Naromc (Ocan e) ~4 afgeuairtign i turners mewerklever Bros tcwai nngton fabnkatie miaischappij onhan^ wern 189o Elbe (Norutscher) 352 \ err heeft n het vergaan r r Sunlight zeep met e kapitaal D heer C Niklaas Orlav, \00r71tler Drumond Castle, 1896, met 250 doon, Irank fabriceern to femsches Turnknng verwelkom wekelijks 20 tonn (20,313 K G ) het vergaan het gelsch oorlog vreemlg f e korte aanspraak Door n opgang die t fabrikaat Mm nog het woon) d heer L btgers, schip Vwtona n MidllandscUe maakte werd W-u nngton spoedig te onr \oouittn il s! n igs, Muresse \oor Zee, met 800 opvarn In jar 1870 tot 80 had m k'e wern op n J* maart 1888 ulter ^ «Help 11 / t i l " St JNikolais fabriek hctdoip Port-Sunlight dheer G Sti^i ( k u s ioor/ilter \an n volg ramp In 1873, Vitle du Baue, ook gesticht turn krg 1 oom 7e laatste sprak ee In 1889 werkt ae labi ek ""eeds lange tn kraelti^e icvong uit Inj C* Transall ook door e zeilschip uit Glasgow n grond geboord op ie Port Sunlight \eronkchuldig (ii alwtzige turners r ü e laatste Zeeramp Tornfeest met Wedstrijd Noorrgouw die zich groot getal \001bere \oor het aanstaan bondsfeest te Hamburg, ed het nut r gjmnastiek uitschijn sprak mei lot over het, feestromiteit het Gemetebestuur \an femsche die het gelukkig gedacht hadn opgevat hunne keimis met e prachtig turn feest op ie luistei plaats die verner volksspel die m helaas oieral nog te veel ^iet waar ee msch tot spot dit n anre D heer Steackers sloot zijne scboone re mei n wseh dat iere zou me help tot uitroeig dier lage volks spel, dat ook hel achtbaar Gemetebestuur moge voortgaan op n geslaq weg dat iere hul zijne zou bijdiag tol vooruitgang r turnleer (1) Na ontgst doorkruiste stoel verschillige sirat r gi mete beqaf zich naar speelplaats r schol, waar om 3 ure hel feest aanvg Van 2 1/2 ure verdrong zich e talrijke migte zoo bn als buit om heg om oefg te ^ï, niet n aang t feest wierd het ple als bestormd (ook moet wij zegg hel v\as meer dan helft te kle) De vrije oefg, uitgevoerd door e 150ial turners begeleid muziek gg flk Innd Moeilijk waie het Le zegg wi prijs zou gehad hebb, ware er kampstnjd geweest voor keuroefg aait toestell Aan n wedstrijd \an utje oefg nam 5 maatschappij el die om het meest wedijvern om n palm te behal De prijz wern toegekd aan 1" Geluk t werk Gt 2" Aunaardsch turnknng 3* Werk \ersterkt Hamme Voor hoog xoxjdsprtnq wai zes maatschappij geschrev te zam met 16 afehng i turners De gioolste sprong 1 35 met hoog op 2 75 HI serre, werd toegekd aan 1= 1' aid Geluk t werk Gt 2' D r Antwerpse he Turnvereigg 3' A oor Geest & Lichaam Loker De lampstnjd voor Pyiamxn werd dooi 4 vereigg onrlg betwist Dejuiy bestaan uit b bevoeg turners \an \erstlmhpe maatschappij kn \olg py toe 1* Anlwerpsche Turnvereigg 2* Geluk 1 werk Gt 3* V\ erk verslerkl Hamme Na n aftocht wern pnj7 onmid lijk aan overwnaars overhandigd door n heer Voor/uter i feesigev maatschappij Rust Roest Waarna turners vertrokk beste hernerg me drag i eige stonn, welke zij met hunne lemsctie vr hadn doorgebiacht Vs ij kunn niet nalat e. dk te stur aan n achtbar heei burgemeeler Andnes die veel heeft bijgedrag tot het gelukk v het feest hetzelf wel mei zijne tegwoordigheid heeft will ver eer WIJ betuig sgelijks onz nig mijn hait is tooi eeuwig aan u, voor bed 10eld over n sm tehjkeu tocitand zou verre dat baar var, die nnrs eeuwig b ik gansch uwe 1 gewoon was haar steeds neerslachtig te waai Hela verkeci Het nard gei uchl voetstapp, zi, zich verwoni haar thans (e ZE dal nog wel aankomst e r midn r onrust, die hem tel v Dr leleuislellg waar neb kvrol, zoo gelat te vn huisgoot het meisje kon aanbdus ovn het achlei blijv n kondig brak ts umnrnnng af Drze verwisselg \ a n gemoedsaanwaar wcizijdsche a dog ei wacht rcizigei bevonn, was bi] dog duur echter mei lang E«ne neb. natuurlijk versmelt moest Met h ce ooi mak ïan diepe bckomoier tijdg, teg n avond aangebracht, Ongelukkige zeg jongelg tnastig tred ^ ei liet Hele plaats nib t)c waai du I n St Bruno bijzonr, kwntn u waard vnn al zijne \rees waar ZIJ zich schier gelukkig liad altijd (iuchlig achterdochtig ontlast, terwijl zij ee schielijke diep uangediian, uvr lijn is on bc staat waar vcrhird^te hoosdoei gevoeld zij kwam ham ivomng aandog angst ovei wezsgrijpchjk UMC Innrlfn tull nlsof ver viecs dat ei trekk ^an hel meisje spreid Mijnkeert gij het giuutite ge\nar 1 JHai omdiai lann ilsembcker Ie drk, gewoonlijk verkeert 111 n heer \an Cruybeke j<gs hem heer Vnn Ciujbcke het namelijk wet me niet mij te kunn uv u te die nog verre was geledigd te zijn Hel bi uvi. meisje hei vatte (c huis hare etnig aigwaan mocbt opgelez zijn, dal plotselge onpasselijkheid v crlalcn gi * ourziet schan ei ach tg, zegt gij, chvvel die schan die gewone bezigh, doch zoig wel want hoe zou ze die anrs slnaf e zijner distbon afreis n a s vei achtg zull WIJ gciamtlijk nal;. te tal met k n nuliuk zijne gewoont was, nu ielvc met kom verhr, maar dal hij er op vi elke het gespick nut hat Koiel op iijn nagekom ' D ^ansch op rek zelve volg weck op drag, dooi clkis lief um steund, zull VVIJ sterk zijn teg hair hart gtmnali had, zundci volgn dag het hij 111 al zijne dan gesteln dag te begn, zoo dat m mei k tt ongeiust kiel l gedacht msll tcg^pik volbracht zij al zich ei kon op gei eed houn hem met vervolgg die ons wicht Hela, bevel haicr ours met meer zijn geest ovei heci cht Hij was zijn gevolg le ontg hetge ik u üaai ev spott zeg kuoi ug jegs icdti tn Eijnc tiuuw, die geduld gelatheid nog dan \ not De dag die hier tusseh verliep hei haal ik nu all ernst met ovei tuigmg ik. la il u vnjbeid niet u he, veidroeg zij lerwijtmg hel te icci aan door/itht mangel om war door niets dan door olgemee njne viees Ie bevro had door hare onbeschofth haiei stiefmoer Was spanng r gemoer gekschetst imj te ontrukk ' ZIJ cerzijds zoo diep ongelukkig, was slclselmalige legcnliiiiiig het meest Meermails vergarn zich brs Welaan haitclijk gelief vrid herberg, om ge/nmthjk over nep het mcuje vei voeig hann h i i r hai t met snni I weedom vervuld, zijn Lvtan luim ie lijn Onrlusichcn vttli het meisje uitvoerg hun ontwerp nni te anrzijds kon zij zich t mste eigs jongelg* teg haai hait drukk ee schijnbaie onvei'chilhghcid zs upbeuicn met het gedacht a hai beraadslag De aanval was tie stout, gij wilt het dat het clan IOÜ ZIJ' Opp Inkkig geooidcili zou m bij ste, di zij ooit hadn gewaagd ook ïk b onmachtig uwe elmoedigheid bem, wu n /IJ h opi eeht langti teweöisla Ach Kaiel het is sic ophaitigbtt bewijz vnn waic haie kalme houdg met es hebb hield hij bij vootlduvg al hunne aan vermoui dat haar Imtt tan n storm dacht gevestigd elk i schelm had wel onbedud hetge ik u aanbi lioldo had ontg De jongelg \an zijn kant, was ioo\ele woelige gewaat woidg zijne bevel ontg, welke hij bij kan, mijn h-ut is wel e melig geschk hegegaan met < tn gevoel \an nog kon ovn,;elcvci d lijn llatc gcvi oonlijke n aanval met stipsle nauwgezetheid vrervei geldg üer zelfopoflei g waarme gij ce ongelukkige lei groole achtg gegheid 1001 het huuhuudchjle brztjli MI lichtte moeit uitvoer, ook het sche nau hun ongeduld te oorel dat ZIJ ee reddg komt, maar toch schk ik meisje dal hem metioovecl seitiouwcn zij niet zouvrcl oplettdheid alsol zij hare olivetbrekcltjkc truuw iiad loe- zonr nndcre begeert, geheel nan dit voorafgaan rust behoeld^n alvors het u ' Ontg don h mijne tiuuw Karel, nooit u i )k die verbrek. geiegd, doch Uvs was hg t zeei&le werk overgegev was Z-elfs gg dit zwart) onrnemg aan te g MENGELWERK 5 1 D 1 1 M UIT ST. BRUI 0,10 Ct dm 0,20 i 0,50 dank aan het opgekom publiek, Konklijke Harmonie fanfar r gemete die zoo bereidwillig hunne meweikg verlen Verget wij ook het ïnnchtgscomiteit sluknngs met die ons zulk e prachtig leest tieeft voorbehoun voor helsluit r kermis ELN TUHNER (IJ In e volgd nummer zull wij gloed TOIIC aanipraak d heer G Steackers ZIJD geheel medtel Gemgd Nieuws Zondag namiddag 23 zer, wordt Hdrik Buytaert oud leerlg teckschool zer gemete, ter gelegheid zijner bekrong St Lucasschool te Gt, plechtig gehaald t Gemethmze ontg door heer Burgemeester Schep. Het Bestier Leeraarskorps r teekscbool vergar om kwaart voor 3 ure t Gemeteohuize De leü r Konklijke Harmonie vergar om 2 1/2 ure hun lokaal Bet Guln Hoofd De l r Zaogmaatschappij itemsebes Zon hun lobaal Bollandsch Hof, om dan tea 3 u stoet naar statie n laureaat te gaan afhal De Fanfar Moed Volkardmq zal gezamtlijk niet maatschappij D< Veieemq Ambacht e pleaier1 eis do naar Vlissg via Temsche, op Zondag 31 Juli a s Vertrek uit Temst.he om 7 28 ure s morgs, aankomst te Terneuz 9 0 ure Vertrek uit Terneuz per stoomboot om 10 S0 ure, aankomst te Vlissg (1 30 ure Vertrek uit Vlissgcn om 6 20 ure 's avonds Aankomst te Terneuz 7 30 ure, vertrek uit Terneuz 8 10 ure Aankomst te Temsche 9 2JJ ure Pnjz he ea weer voor l r bei maatschappij 3' klas fr 3 05, 2" 6 00 De heer Achille Hellebaut onzer gemete, heeft met groote onrscheidg, zijn laatste exam afgelegd als kandidaat-notaris Onze beste gelu,kwseh Morg zondag plechtig Te Dtum om 11 1/2 ure voormiddag Vergarg r oud soldat om 11 ure, De Belqisthe Leeuw bij Ch Segers&zuster. 2\aar wij vernem komt onze meburger Ame Clemt, meestergast zeildoekfabnekfirmawittock Van Langhem, bij Konklijk besluit beloond te worn met niiverheidscoratie 2* klas, voor 25jai trouw dist voormel fabriek Hierna vermel person bekom sgelijks beloonmgcn voor lange ca trouwe dist te wet, Lodcwijk Carelsbergh, emid midahe 1" klas voor 40 jar, Allons Dickx, medahe S* klas voor 47 jar Elijk brak du dt,; het oogblik aan waaiop viccselijke euveldaad hare uiltottg hebb zou De heer \ an Cruybcke had zich ditmaal niet te veigeefs lat wacht, vtant naar gewoonte wis hij met knecht bed uit zijn 1 ijluig aan hei berg afgestapt Met 7ijuceigeuatrdiga heftalligheid outwng hij bctuigemss eerbied waarme waard zijne vrouw hunne schijnheilige rot zoo meesterlijk begonn zijne beiorgdhcid oor Hela duid hij aan zichtbire ontsteltis waarme bij n n r oorzaak vnn haar afwez vernam Het meisje dit bij vorige mal steeds het 1 ijluig was Ie gemoed gesneld, had iioh nu n hof begev om daar aandog te vei berg, welke baar nu zoo hevig ontstel Bij het nar n scbiikkelijkcn blond gevoel ZIJ wel dat moed, waarme nj me gewapd (e zijn, haar gansch begal, want als zij dm heei die haar n hof opiockcn kwim, le gerooet wil snell, nar ZIJ wankeld, blcel sprakeloos bij gulle woorn, die hij ham slicclcn toestuur Ont*stdd ovei hel toemd verval dot hij hel meisje bespeur, drukte Van Ci uybeke haar hand mot warme elnemg Hewcl, La, sprak btj, nog altijd ziekelijk ^ Ik hoopte nugtans u ditmtal gez le vn Wordt voortgeset.

2 Mimtitei ie ian fam t SO cpiitiar paiht tal Kei sdaq fs98 bi] Bedikt Hese Zoon noord Dame Weduwe Rogman Van Vlierbtrglie ie loker Verhuurd per week aan weduwe Lutz mits 1 to aan Waterschoot mits fr 1 72 t hout stal behoort aan wuduwe Lutz LOT 30 E schoon volwass Gemete ZWIJNDRECHT LOT 7 E perceel W IJMLAND, wijk SPAEEENBO^CH, gplegeam n wijk WestNeerstraathoek, sectie A nummer 229 s akkeis,sectie A nummeis 360, 361 3fi2, zam groot 1 hectaar 39 ar 70 ct kadasters, groot 72 ai 50 ctiar regie Boomwaar 95 fr In leqie Boomwaar 90 fr Gemete NIELKERKEN Optelegg boomwaar fr 205 Lot 10 be paitij Zaiiland met ruw eg wegel wijk Hamelveld gekad sectie C Nr 920 groot oi ar 30 tt.pal oost Jutvr Jaspers zuid M Desire Van Pecne te Steke M August D<- Schry ver west M Emiel Dhans n heer Werner Delakethuile te Bever, noord Dame Weduwe Jansss Smits In pacht bij Hilanus\an Daele, tot Keistddg 1898, mits 40 fr s jaars Optelegg boomwaar fr ijo Lot il E bchoonen TWINTIGJARIGEN SPARRENBOSCH beplant met circa 3,000 sparr n wijk Klootti gekadastreerd scklie C, Nr IO5fi, groot 99 ar 80 et pal oost zuid M Poppe-De Schepper, west M Lebacq, pastoor te Ele, noord heereo Gofndus De Witte Van Langhem Smet Rombaut cons Jn regie LOT 6 Ee party be^te Wijrald xn n fechoorpolr sectie B nummers Bestuur i Registratie & Dome s kadasters, groot 1 hectaar Mae<i te JVieuhet h. Steriel, mits 40 fr 4ó ar 30 ctiar In tegie. frank 'sjaati, bot giondlnst Kantoor Hamiiie. VAN NOTEN te Ham me. De ONTVANGER r Registratie LOT 8 E perceel W IJMLAND,WIJ k Dome te Hammc, zdl opcnbaarhjk Neerstraathoek, sectie 4 nummei 230 s verkoop EEN LOT o Maandag kadasters, groot o9 ar 90 ctiar 8 Augusti 1898, om 6 ure 's namiddags, In regie Boomwaar 180 fr ter herberg gehoun door Madame LOT 9 E pei ceel WrjMLAND,wijk wed* Augusti De Wil, te Hamme, Neerstiaathoek, sectie A nummei 232, Peperstraat De NOTEN wass op 86 boom, langs baan Tan Gremberg naar Kettermmt teg bru^ over Durme te Hamme Met gereed geld verhoogd *Q 0/Q TOOT alle kost De Onltangei, ACHILLE CALLAERT OO s c h o o n e s c l i o o v e n Witte Wijm te TEMSCEE, Groote Zaai, rechtovei herbeiq ide Watet mol Door n notaris De Schaepdryver te Temsche, Veerstraat, op Maandag 1 Oogst J898, om S ui e & morgs Vereld \n koop ian 50 schooi Geree betalg Taü koopsom ongeln OPENBARE VFRKOOPING HUIS-BLÖRMARERIJ te BASEL, Rapberg 20 Geiel Boom, Blokk Boutmijt, eemgee'tnsmeubels, z z De Notariss De Schaepdryver te Temsche, Veerstraat, Hertss, te Basel, zulleu opbaarlijk verkoop E Hui3, zya thans tweewoonst met Blok makj Schuur te Bisel, Rapberg aan n steweg naar Temsche, Sektie C, M s 589a, 589c, el 589i pal oost Weldad g heid Stedorp dame Ljsss Scheltjs zuid gezegn steweg west Mr Cjnel Pdaet, noord di Beek, gebouw dop 5 ar ooctiar oijnsgrond Weldadigheid Stedorp, mitsfr35 50 sjaars De ee woonst nngebruikt anre gebruikt door Frans Braem De Lamper slechts tngesteld ji 1710 VEEBLUP Dijnsdag 2 Oogst 1898 Om 4 ure namiddag te Basel Dorp ter herberg «De Ooievaar bij Jufvrouw gezusters Baeys 1/2 O/o INSTELPREMIE TE WINNEN groot 92 ar bo c'iai In reqie Dit land weegt uit over lot 10 naai kasseibaan Boomwaar 210 fi LOT 10 E perceel W I J H L A * D, wijk Neeistraathoek, sectie A nummei 231, groot 65 ai Jn regie Boomwaar 40 Ir LOT 11 E perceel WIJMLAND wijk Neerstiaathoek, sectie A nummer 253, gioot 52 ar 90 ctiar In regie Boomwaar 45 fr LOT 12 E perceel WIJMLAND, wijk Neeistraathoek, sectie A el nummei 255 s kadasters, groot 96 ar 80 ctiar m legxe Dit perceel weegt uit ovei lot 14 Boomwaar 110 fr LOT 13 E peiceel ZAAILAND, wijk Neerstraaihoek sectie A nummer 254 s kadasters groot 63 ar 40 ct huur tot he) \da<j f89i niet 14 15, bi] n heei Bogaerl aan 300 fr s jnais bov grondlast Boomw 145 fr LOT 14 E perceel ZAAILAND m nneerstraathoekwijk, sectie A nummei 2ob el nummer 255, groot 1 hectaar 10 ar 60 ctiar huur zoo loorzetd Boom waar 300 fr LOT 15 E perceel MOESHOF BOOMGAAED m n Neerstraathoekwijk, sectie A nummpr 422BII s kadasters, groot 17 ar 80 ctiar Gemete MELSELE LOT 16 E perceel ZAAILAÏD ID LOT 31 E peiceel CIJ.SG:RO\*D n "nijk Antoon De Jonghe, aan heihoekstraat, els bebouwd met 7 huiz n cijnsnemer Mijnheei Charles Van Goethem, onrnemer te St-Nikolaas sectie A nummei 820H, I, K L, M N, O, P, groot 22 ar cijns vooi 99jai, gegaan 1 September 187b aan 145 fr sjaars bov last blijks akte voor Notaris DeCaluwete Nieukerk, ^au 13Septem her 1876 LOT 32 E perceel LAND met wegel, m n wijk Jan Vergauw, sectie A nummer 630, groot 98 ar 50 ctiai parht b\] Jan De Maeyei te Nieukerk, Bauteishoek, tot heisdaq i89f aan 100 fr s jaai s boi grondlast LOT 33 E perceel LAND met wegel, n wuk Jan Vergauw, sectie A nummer 631, groot 98 ar 90 ctiar pacht tot Kei sdaq 1898, bij BogaeitDe Maeyer te Nieukerk, Bauteishoek, aan 100 fr 's jaars, bov last ZITDAGEN Angurfi 1S98 telks MAANDAG om 1 uur namiddag, ter herberg Hel Geelhuis bewoond door M Celest Burghgrave te St Nikolaas Groote Maikt Om uit onvereldheid te sche 5 ^ Ï ( ; a i 1 «j i du *i HOOILANO EN SPARRENBOSCH te Siut-Nikolaas, Thielro, Nieukerk, Meerdonck Hamme n wijk Corshej, sectie D nummer De Notaris Hamdt, te St Nikolaas 1275 s kaila^tei*. {.ioot 77 ai 90 ct zal, met tuss komst zijn huui bij M Stheljaut te Alehele tot ambtgoot Meestei V u y l s t e k e te hersdaq 4898 aan 130 f'i 's jams bot Kortrijk, met gew ian stelprue, qrondiasl Boonnvaai 140 fr opbaarlijk verkoop volg Dit land weegt uit over koop 17 goer Yergrootg yan Hanl P DE CLERCQ-MAES bthnnqn gni mei *~let bericht t geëerd publiek dat zijn wkel magazijn ovefgebracht zijn Knsteelstiaat naar Oeverstraat n 60. Meer dan ooit i* zijn wkel voorzi tapijteo, stoff, behangpapier al hetge n stiel betreft Vraagt. Verblijf 4 Augusti 1898 Leerjongs voor bet aanleer E DONDERDAG, om 2 u namiddag" zeildoekwev Vdn e u s t e a f z a l ee n Cafe s Brasseuis, gehoun vei goedg toegestaan worn m door M Louis CANTILLANA op n zal zoo haast mogelijk op hoogte hoek r Mercatorstraat het het vak gebracht worn Statiepletn ian t Land Waet te Zich te wn ZeildoeUabnek r SINT NIKOLAAS nrma Witlwm Wilfoid Temsche C'itslag n stel i bovstaan Leerjongs Vei koopg Lot 1 m a a r gesteld frank 1800 noo) n stheepsbouw worn gevraagd op Uramerwerf M }oh Boel te a i o 1850 Temsche i 5 o 6 7 o 8 9 t 10 1! HUIZEN Te X E ffuis met koetspoort, gtoot maqazijn met iet diep hof, distig voor alle bedrijv Vootdcelig geleg aan Schoolstraat Voor huurvoorwaarn zich te bevrag t bureele zer u, BAKKERS! Die zich allerbeste H o l l a n d s c l i e Ovplavei witte gemak t i c h e l s will asclnfl v\n zich lol EMIEL DE WOLF, (Bemtsi hipper op Roilerdam) Gioote Kaai, lemsche Spek, Teer, Versche Pekelharg Bij Sterfgeval Chirurgijn Tandmeester SCHOON WÏNKELHUIS gebrevetterd door Z M n Kong r Belg, won te Men, Lange Schipstraat n' 22 brgt ter knis aan het geëerd publiek Temverkoop sche omligg plaats, dat hij zich n twe maandag elke E SCHOON STERKGEDOUWD WÏNKELHUIS t Temsche KasteeUtraat Numero 88 sektie D maand terestamet het Eemchijhv nummer 510A groot 1 aar 20 ct pal 8 ure s morgds tot 12 ure s mid ee zij aan M""Jos Meeus-Scgers, dags, zal lat bevn anre zij aan Mejuffer Victoire Le Jeune Op aanvraag r famih zal hij zich achter aan firma William Wilford Bewoond door meverkoopers, kr sgelijks ter hunner wumng wn te TEMSCHE, Kasteelstraat JS 88. De Notaris De Scïiaepdryver te Temsche \ eerstraat, zal opbaarlijk GEMEENTE HAMME wijl Mijnheer Frans V«n Cotthem Lot { Eepartij HOOILAND geleg Onmiddclijke mgebrmktredg n wijk Clembroeck, gekadastreerd sectie D, Verhoogd tot frs 6,900 Nr 398 groot 23 ar 10 ciiar, pal oost Besliss toewijzg 1 Augusti 1898 straat, zuid M Gustaaf V Dnessche west weez Domi Boel noord Wed Kr Zijn e MAANDAG om 3 ure namid, Dick V Hecke ter herberg De Vrijheid bij n melot 18 Epn pprrppl ZAAILAND Bij uilscheidg ian bed'ijf In pacht bij Casimicr Michiels, tot 1 Ottobtr verkooper d heer Cesai Van Cotth-emn wijk Haagakkeis, sectie C nummer 1898 mits 85 fr. s aars 757 s kadasters, groot 92 ai 70 ct Van Fraeyhov, te Tcrnsche, hoek GFMEENTE THIELRODE r Akker- Kasteelstrat huur tot hersdaq f898 bij Ezechiel Lot 2 TWFE HUIZEN met wagmaker Vnn Boeglandt te Alelsele, Cnleihoek, met boomgaard beplant met notclaars, hofland a f Bij Stei fgetal lot 19, 20 SI aan 250 f i ank sjaais hangtnth, n eeist Jachtwuk gehucht Keitermuit, gekadastreerd sectie B, N" 583, b84*. bot qrondlast Boomw 260 fr OPENBARE~VËRKOOPING on) St Nikolaas & Belce/e, op 3 Gaat bsib, b8öb 586A groot io ar : 0 ct pal LOT 19 E perceel ZAAILAND met e schoon oost M Hippolytc Ruys cons M WilsssDe Notariss Hamdt te St Nikolaas wegel m n \u]k Haagakkeis, sectie C Van Poecke zuid z laatste. De Corte-De Van Vel te Belcele, zull nummer 756 s kadasters, groot 71 ar Clippeleyre Dime Weduwe De Meyere Pilaet huur soo tootzetd te Hamme, west ou baan Gt na^ir nams hclei Vnn Bay, Boter- 60 ctiai Die koop moet overweg verle aan Antwerp noord volg koop (thans Bebouweri)) meikbttaat, op Dijnsdaq 16 Oogat 1696, Verhuurd lot 1 Mei 1899 aan Joos, mits 72 fr Boomwaai 220fr te begn < uur namiddag teg lot 18 te St Nikolaas, Saletraat N. 10 S jaars aan Van Laere, mits 2 fr per week geiee betalg i ongeln, opbaarlot 20 E perceel ZAAILAND bevs Optelegg boomwaar fr 190 Iijk verkoop n wijk Haagakkeis, sectie C nummer HÜISMEUBELEH EX GERIEF Lot 3 tcne partij ZAAILAND met rijweg Omtrt i taectaar 50 ar Patatt 754 s kadasteis, groot ol ar 30 ct n eerst Jachtwijk gekadastreerd ^ektie B, De Notaris Hamdt te St Nikolaas, 45 B Boekweit tn huui zoo looizeid Nr 582 groot 54 ar 70 ciiar pal oost zal, met g m 1J2 0\g stelpremie, \ hectaar Kla\ers Jufvrouw \ irgie De Meester tt EKtrsele zuid Boomwaar lgó fr operbaarlijk verkoop voorgaann koop west ou baan noord wass wijk Wng, Hoogkouter LOT 21 E perceel ZAAILAND met E schoon gefli]k HUIS, met stagi, Jufrrouiw Melame Mae=, te Elversele Arnout, Patt-isdreei ^ op 't gehucht 3 Gaai glaz dak, achter-houw cour, voorzi wegel, n wijk Haagakke/s, sectie C In pacht bij Van Mele op dl Ke-tteimuit tot pomp regwater test Nikolaas, De patatt zull vereld worn lot Dalstraat, naar elks gt-ntl zull moet betaald zijn nummei 755 s kadasters, groot 82 ar Kers Iddg 1898 mits 50 tr s jaars t kadaster eekd Sie E, N 1090B groot 1 are 90 ctiar m hum zoo tooizad Optelegg boomwaar fr 325 voor het uitstek pal oost al Theopiel Mgels, zuid n heer GEMEENTE MEt-RDONCK Leopold Behiels, west straat noord M Vital Voor Klavers Boekweit zal tijd betalg Die koop moet o\veg "\eile aan Kepps, bewoond geweeat door M Gillabel kunn verled worn tot 1 Octnber 1808 mits lot 18, Lot 4 be partij ZAAILAND n Turf Boomw 190 fr CaatiJle aanwezig zijn aanvaar borg Lot 18, 19, weg uit op bankpolr, gekadastreerd sectie B, Nrl*3 groot M zal vergir «T BOERINNEKEN fao ar 60 ctiar pal oost lot 5 zuid Ingebrmktredxng na meubelvditie Trepelandstraat bij Antomua De Langne, op 3 Gaai, op gestel Korte Mecrschstraat west burggraaf Üouwijn ( Instel 20 Juli ) -«q Gemete SINT-GILLIS WAAS n Dijnsdag IC Oogst, om 1 uur Jonghe te Brussel noord M Pieter-Frans. ^ yerblgf 27 ^ j 1898 LOT 22 E perceel LAND met rij- VerbcketeSt Gillis Waas Telks Wosdag, om 4 ur nam, Om ml oniereldhnd te sche In pacht, met twee volg lot, bij Petrus weg n Beulaartwijk, sectie D nummer \erhulst te Me<_rdonck, tot 1 October 1898, mils ter herberg De Giaanmaat, bewoond 516, groot 50 ar door M Fr Fels, St Nikolaas, Groote 190 fr 's jaars tn pacht tot hersdag f898 met lot "24 Markt Lot 5 Ee partij ZAAILAND, n Turt 25 btj Jozef Veidunrk te St-Pauwels bankpolr, gekadastreerd sectie B Nr 144, groot Voor sleutels zich te wn t mits *2fO fi bov giondlaat 70 ar 80 ctiar, pal oost lot 6 Theodoor kantore n Notaris Terkooper, Boomwaar 125 fr Verbraeck cons, zuid Korte Meerschslraa Casostraat N 9 11 W i jmlann LOT 23 E perceel LAND met rij- west lot i- M Pieter Frans Verbeke te St Gillis Vditie Huismeubel noord voornoem Verbraeck Jufvr SPARRENBOSSCHENeeiiCIJNSGROND weg, n Beulaartwijk, sectie D num- Waas, Behouwersgerief Maria Clemta Hosks mer 517, gioot 31 ar 10 ctiar te Meeidonck Verrebroeck, Zelfn Notaris Hamdt, zal, teg Lot 6 Ee partij ZAAILAND n Turf m pacht bij Leonard Verdonck te Sl- bankpolr, gekadastreerd sectie B Nr 145, groot geree betalg, t voorschrev Zwijndrecht, Melsele, St Gillts-Waas, Gdhs, tot Kersdag 1S98 mits 3o [tank 43 ar 70 ciiar, pal oost M Theodoor huize, op Maandag 1 Auqusti 1898, te Haa^doncK Nieuketk 'sjaars bov. gondla$t Delakethulle te Bever, zuid Korte Meerscb- begn 8 1/2 ur 's morgs, Boomwaar 100 fr straat, west lot 5, noord Th \erbraeck cons opbaarlijk verkoop De Notaris HAMENDT te St-Nikolaas, GEMEENTE HIEUKERKEN LOT 24 Twee perceel LAND zal met qewtn ian fj2 pei ct iw,telc schooü HUISRAAD, bestaan Lot 7 VIER HUIZEN met stallg hovg namthjk n Jüeulaartwijk, sectie D nummers 500 piemte, opbaarlijk verkoop grond wijk Anthonus Brys Lsuwerwijk Kass, common, kleerkasa, salontafel 501, groot 99 ar 30 ctiar Gemete MEEBDONCK gekadastreerd sektie B,N"21ÜB 210c 209n,209c gewone tafels, gelxmrreerdo otoel anre, IK pacht bij J Verdonck soo voorsetd 209E 209I 209G groot 31 ar, pal oost luster, qmnquets, groot spiegel vloertapnt, LOT 1 Ee paitij ZAAILAND, Boomwaai 225 fr M Leopold Rooman te Beier, zuid Mijnheer De tafeltapt t, verguln pduul si nouw geleg n polr Tuifbant, arnitur, prt spiegels, Lieve Vrouw LOT 25 E perceel LAND m n Rycke-Van Hoywegh, west n heer Pieter De sectie B nummei 325, groot 1 hectaar 7 hns lus beeln oor bokaal anre keuk Beulaartwijk, sectie D nummer 498, groot Mdlsche cons, noord Meesterstraat ar 40 ctiar Belast met o\ \ eg Verhuurd aan Frans De Ridr, Domi \an gerief koper- eo eeleierd werk wess lepels 60 ar 60 ctiar karafl biergliz,\vijnroomeia, In pacht bij Jozef Lnyckx Ie M< erdonck Daele Frans Dhooghc, elk mits I ir 44 c per fourchett schotels telloor.soeptemnjatt kopp, Boomwaar 140 fr met 3 volg kooptn mits 430 franks week aan Jozef Dhoonhe, mits I tr per week vlag met atok porie manteaux horlogie, gemak 's ]aars bot grondlast De stal hout stroo, teg liet huis zetel jacht Kachels, achoone vogelsmuit 1000 Gemete HAASD0NCK Dhooghc, behoort aan z laatut ijle flessch, tobb s schrag z Boomwaar 80 fr LOT 2b E peiceel LAND, wijk E kle verkshok, hout pann, Twee schoone bedstoel met ressorts, woll LOT 2 Ee paitij ZAAILAND, Westalkers, sectie A nummer 283, groot behoort aan Van Daele matrass, hoofdpeluw kusssrapluim n polr Turibauk, sectie B num- 1 hectaar 5 ar 20 ctiar wol, bedgef, sargi, prei, lavaoos, z Optelegg boomwaar fr 80 mer 335, groot 87 ar 70 ctiar BEENHOUWERSGERIEF Toog met marmgebimk met tolgn hoop tot ReisSTAD SINT-NIKOLAAS mer plaat, balans blok katrols, gewicht, Lot 8 E blok 16 H UIZEN met aan LOT 3 Ee partij ZAAILAND, dag 4898 b\j Pieter ffofks toor //2 mess, kapmeaa, priem zag, hak z klev grond hofland, n Puitvoetwijk Eauard Fians Eofks loor wern polr Turfbank, sectie B numhelft mits 110 fi 's;aa;s bot grond- wijk bet Zand, gekadastreerd sectie D, Nrs 18i9p mer 340, groot 1 hectair 15 ar 90 ct tr,t Ifi59r, 185 Ktot 18b9u 18-iflz 1S59A2, sam e landweg «ectic B nummer 338, last groot 53 ar, pal oost M Vercauter-Thys, groot 23 ar 10 ctiar Belast met LOT 27 E perceel LAND, wijk zuid Jufvr Alu Van Stapp west kasseibaan overweg Boomwaar 80 fr Westakkers, sectie A nummei 284, groot naar Deormondii noord Damt Rogman-Van Vherberghe te Loker LOT 4 E perceel ZAAIL\ND, 49 ar 90 ctiar Uit ter band te koop 2 Vigilant Verhuurd aan verschee, mits 17 fr. 71 c per n polr Turfbank, sectie B numlot 28 E elfjang SPAEBENzeer go staat, Ee Caleche zoo BOSCH, n wijk Westakkeis, sectie A week mer 336, groot 50 ai 40 ctiar goed als nieuw, Ee sterke Tilbury, Lot 9 TWEE HUIZFN met aanklev nummers , groot 90 ar 40 Gemete VERREBROEClv. grond tu n wi k Godsthalck, i-ekasda- Twee Beversche Karr bijzonr ge regie LOT 5 Ee partij beste W jjmland ctiar strelid sekne B Nrs lfac* IGÜB 16"A, groot 12 schikt toor Marktkramers landboulot 29 E perceel LAÏ*D mot n Scbooipolr, gekd t kadaster arci bo ctniiar, palo^t Juf\rou Hcnncttc wers e schoon dubbel harrassuur Zich te bevrag bij Jan Cuyt, Markt sectie B nummer 441, gioot 74 ai 60 overweg, geleg i\jjk A\ estakkers, Nehss tczvu^drecht zuid straat, westjulvr nummei 289 r sectie A, groot 73 ar Lucie Van Naem Dame Van Wtberghe-Vwi RupeJmoD. ctiai. In ieg\e. LOT 17 E perceel ZAAILAND n wijk Cor^hey, sectie D nummer 1276 s kadasteis, groot 48 ar 60 ct m huw zoo voorzeid Boomwaai 65 fr flltffl WÏNKELHUIS ZAAILANDEN g Voorelige gelegheid Veeartsij -Apotheek Oe H e r t Maunce VAN DhR GÜCBT, Kasteelstraat Temsche, Kasteetstraat Homedie teg KalfKiukte Onfeilbaar midl, sei t lange jar gekd door %i)tie buitgewone werkg voorkomt geest wonrlijk halfoiekte of melkkoorts Prijs fr. 1,25 llesch D o l e ecnccmidlbt teg koltek et** paarn K tr Hcsth Teg n hoert dtr paarn Beste Longerpoer voor rtarn Om goed boter te krijg koei tn gar gezondheid te houn Bottrkleur. RIJWIELEN Volledige Kars afzonrlijke stukk Toebehooi teu In 't GROOT t KLFIN EIHAILLAGE, NICKELAGE Bijzonr Wcrkhun voor het mak htisietl Van Pntte-Pieters Hogouwstraat 23, 23bis. 25, 25bis XJB1V OLIFANT APOTHEEK - Drogcrij TH MILLER AhLerstraat, 1EMSCHE, AMce straat Oogblikkelijke gezg Elixir Odontalgique ttg knag tandpijn aan Ir 0 50 tlesch f o i l Pill teg n hoest allezicktana r luchtdijp Zi gev rust herstell slaap r tnsch die bauwd zijn die t nachts moei hoest Fr I) 75 doos SO Pill bloedpillcd teg gal, slijm, verstoptheid alk ziekt r maag Ee pil s morg a vroeg e voor het slap gaan Pn s fr 0,8* doos boi-mtsiroop voorkr krachtig hulpmidl teg hoest kkhoest fluim, siijmhoeit kwa vall^c anre borstziekt r kr 3 koffijlepelsdaags Prijsfr 0,75 flesch Antlnévralgique Poer leg zuwkoorts het flcrecijn het hoord tann. Fr i doos Bitt-ZaK teg alle Telzickt het zilt, wonn aan be, geborst ars z Fr 0,76 pot Mftagpoer, uitgevonn door n eeiw heer Thy eertijds pastoor Wyneghem, tegca aandog r spijsvengs organ, kramp zwaart maag, zuur, moeilijke spijsverterg gcbrekaanectlust maagomttckg dyspepsic alle kwal rmaag Fr I i a Lualnne voor stijite glans te gev aan cols hemn, manchett, sci v «ttcn z aan tr 0,25 doos. Bolcrb.lr, midl om ee schoone gele kleur aan boter te gev In Öcsich 1 Ir. fr 0 50 bciuitcrdc L o e r t ra na ter versterkg kr zwakke person, aan Ir t 00 liter VeiMcn, itc. lei pei IIJ n, t,)jtntus ian azijn, uijnusijn ohjfottt murlak BreuKlbannl, breukbann

LIEBIG BLOKJE goeff / liter bouillon voor 60 centiem

LIEBIG BLOKJE goeff / liter bouillon voor 60 centiem ZONDAC II WEËI 1!)6 VIJFDE BLADZIJDE. TWEEDE DEEL Geeskundige Voorlichting door Volksonrwijs. Vervol* 0. EKN REEKS ZEER NUTTIG 11X1EK K.SV RAGEN. Brief Nr 146 Aalst, Mevrouw C. Te Aalst is er reeds e kern

Nadere informatie

Sporikronijkr. aan don prijs van 1778 fr. De beste op dit oogenbtlk, voor prijs en welke U toelaat eene aanzienlijke

Sporikronijkr. aan don prijs van 1778 fr. De beste op dit oogenbtlk, voor prijs en welke U toelaat eene aanzienlijke î «t Getrouwe MaWegfcei»» 33 Sept, 19à4. VfcÉK "KLA>SsUri» : DUVENNEU Of< ONZE KAMriQENEXDAQ 26 OCTOBER W34 stell veel GROOTE KAMPOENEN huboe duiv tec.toon schk on» e boa. voor e Jonge duif. 1. APOTHEEK

Nadere informatie

Als we eens konden achterhalen welke gevoelens het Christuskindje bezielden bij den aanvang van zijn aardse loopbaan '

Als we eens konden achterhalen welke gevoelens het Christuskindje bezielden bij den aanvang van zijn aardse loopbaan ' «Jaar (1 ) Zondag Januari 12 Weekblad TEMSE JANUARI 12 Nieuwblad Teme i EN NIEUWS- EN ij 0 Fr ANNOÏÏCENBLAD KASTEELSTfiAAT 2 DRUKKER J SCHUERMAN - Verantw Uitg4r AL BUUAERT Feetdag Drie Koning In het latijn

Nadere informatie

Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad.

Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad. HEEMKUNDIGE KRING HET AMBACHT IIALDEGEM ZONDAG 22 OCTOBER 1933. 40 CENTIEMEN. ABONNEMENTSPRIJS i Voor België (1 jaar) 20 frank Buinland 35 frank Vereenigdc Stan., 2 dollar AANKONDIGINGEN (per regel) Gewone

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK. BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM. WEST-VLAAHDa::R~H

Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK. BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM. WEST-VLAAHDa::R~H Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM WEST-VLAAHDa::R~H Laxistig. ~u.stig Nrcoliti "'V'"o1kje e :1.0 11 NIEUWE I gi 11 BL0EMEN eæ al DERDE DRUK BR0fDfRS t1arist~n

Nadere informatie

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Zwart op wit - Janique Vanderstocken 2 Referentiewoorden 1. ik 5 2. lat 13 3. map 25 4. lees 37 5. raam 51 6. pen 65 7. gom 79 8. vier 93 9. doos

Nadere informatie

en van het h v m bestaande uit de Gemeenten

en van het h v m bestaande uit de Gemeenten ZONDAG 27 JANUARI 889 6 JAARGANG 25 en van het h v m bestaande ut de Gemeenten Burcht, Galloo, Doel, Kelcrscht, Melssle, Verrebroeck & Zwjndrecht Dt, ch ] f go < ^ I atwrdagen Abonnementen k nnen het hesle

Nadere informatie

Het Nieuws van den Dag.

Het Nieuws van den Dag. Het Nieuws van den Dag. DRECTE EN BEDACTB: ABONNEMENT FEB DRE HAANDEN: foor Amsterdam /2.20; buiten Amsterdam 2,891 Afzonderlijke No», ö (Jent. H. Z. VOORBURGWAL jr. 187, AMSTERDAM. Telephoon: Uur. en

Nadere informatie

DIEV ET MON DRÜIT. Veldmaarschalk Smuts, die hedenochtend op het vliegveld Valkenburg

DIEV ET MON DRÜIT. Veldmaarschalk Smuts, die hedenochtend op het vliegveld Valkenburg zou biyft E of ln door ongetwyfpld WcstEuropeesch aldus Gemetegiro 102 e JAARGANG No 33334 *** HOOFDKANTOOR: NZ VOORBURGWAL 6573 AMSTERDAM Telefoon 46878 (5, lijn) BJKANTOREN: 'sgravhage, Stationsweg 10,

Nadere informatie

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN.

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. 100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. Ret goud vindt men hier in klompjes in het zand~ in de rotsen of in fijne aderen als stofgoud in den steen, waaruit het niet zonder machines kan worden verwijderd; deze

Nadere informatie

Kun je nog zingen zing dan mee

Kun je nog zingen zing dan mee Kun je nog zingen zing dan mee 100 algemeen bekende schoolliederen J. Veldkamp en K. de Boer bron. 100 algemeen bekende schoolliederen. P. Noordhoff, Groningen 1911 (derde druk) Zie voor verantwoording:

Nadere informatie

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees C. de Kinder bron. L. Opdebeek, Antwerpen z.j. [ca 1920] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kind008wond01_01/colofon.htm 2005 dbnl 9 Het

Nadere informatie

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W.

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W. MHBBBBMMBM RBOR Presented to the LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO by JOHN W. AUER KLAASJE ZEVENSTER. Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/klaasjezevenster05lenn

Nadere informatie

O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen.

O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen. " *! 3T - ~ **, 58 prijs per nummer: voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen Telefoon : Redactie 247 - Administratie 2845 Zaterdaf3 28 Februari 1914 Dmktter-Uitgeeleter Sam: Maatschappij

Nadere informatie

Zee-genoegens 2 KOEKOEK [18]

Zee-genoegens 2 KOEKOEK [18] 2 KOEKOEK De liisgendlncien voor I if IÏI IV V VI VII 1 7 De genoegens aan de zee te zingen op de wijs van het «Koekoekslied» Sinds lang" had ik mij zot gepeinsd, Koekoek, Mij ziek en mij gezond geveinsd,

Nadere informatie

WOORDKOMPAS W pagina 1

WOORDKOMPAS W pagina 1 WOORDKOMPAS W pagina 1 de W(ee) van Willem, d e23e letter van ons alfabet, de WA verzekering (zie ook >>verzekering ) De auto van je buurman total loss door je loslopende hond? ± Ja natuurlijk, als je

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

Zondag voor de eerste keer Wereldlichtjesdag Bussum. werkers van het woonzorgcentrum verhuizen naar een nieuw

Zondag voor de eerste keer Wereldlichtjesdag Bussum. werkers van het woonzorgcentrum verhuizen naar een nieuw De krant www.bussumsnieuws.nl Wosdag 4 cember 2013 600 BStarters USSUMS IEUWS in HuizeN Patria Jan Zegering Hadrs stt na 32 jaar als raadslid Laat IJs maar beginn 3 11 BUSSUM - Woonzorgctrum Patria aan

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK KITLV. Hl «

BIBLIOTHEEK KITLV. Hl « r; i BIBLIOTHEEK KITLV Hl «8 'O) ... A

Nadere informatie

Nederland in den goeden ouden tijd

Nederland in den goeden ouden tijd Nederland in den goeden ouden tijd Zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provintiën

Nadere informatie

De reis om de wereld in 80 dagen

De reis om de wereld in 80 dagen De reis om de wereld in 80 dagen Jules Verne Vertaald door: Gerard Keller bron (vert. Gerard Keller). Jacs. G. Robbers, Rotterdam 1885 (7de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/vern002reis02_01/colofon.php

Nadere informatie

Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9

Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9 kapitein CD ~ o 1 : P),. 0 - Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9 F ylt74#p r' FG 'TGa~~ ERGE EXCELLS;O Publieke Vijand Nr 1 DUBBEL SPEL Charley Dave had zich net aangekleed in de vuile, donkere kamer

Nadere informatie

Nederlandsche baker- en kinderrijmen

Nederlandsche baker- en kinderrijmen Nederlandsche baker- en kinderrijmen J. van Vloten bron. Sijthoff, Leiden 1874 (3de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/vlot002nede17_01/colofon.php 2013 dbnl III Inleiding. Aus Keimen,

Nadere informatie

Een beroemde dokter die te Kessenich woonde: Dokter Nijssens!

Een beroemde dokter die te Kessenich woonde: Dokter Nijssens! Een beroemde dokter die te Kessenich woonde: Dokter Nijssens! Driemaandelijks Heemkundig tijdschrift KANTOOR VAN AFGIFTE: 3688 KINROOI 2 Ezel-drieve! Onze familienamen Genealogie Houben * De melkerij van

Nadere informatie

Bijenteelt ) lilij'nu uis. WAC'NT~e'N. 5 ~ecember... 'Jk ~ou ~o. 'lq)' ID)~~~H~~ -------" graag op. voor " \ Tel. 2863 ..., ... EN VOOR MIJN VROUW:

Bijenteelt ) lilij'nu uis. WAC'NT~e'N. 5 ~ecember... 'Jk ~ou ~o. 'lq)' ID)~~~H~~ ------- graag op. voor  \ Tel. 2863 ..., ... EN VOOR MIJN VROUW: ............, voor " \ Bijenteelt ) -------",. /./ / / 'Jk ~ou ~o graag op 5 ~ecember... Een observatiekast, waarin ik het lev en der bijen en hun taal van dichtbij kan bestuderen, met handleiding. 2-raams,

Nadere informatie

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ",,'" 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,... " r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,." :~.

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ,,' 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,...  r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,. :~. '-I.1l! ri,., 11 '".. ",,'" '... ' \\..,,-...:,...'~:I '--l_.c; :~., r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~....l...-,." 1----_..._.,' _r-..."..~"l '..:Jiz.~.I,.:: '-....,;=0',~,... ". ol' ',,,j'i!'jt"";'; --- -

Nadere informatie

WELDADIGHEDEN VAN EEN VERBONDSGOD

WELDADIGHEDEN VAN EEN VERBONDSGOD WELDADIGHEDEN VAN EEN VERBONDSGOD Een beschrijving van des Heeren handelingen in voorzienigheid en genade, met JOHN WARBURTON Dienaar des Evangeliums te Trowbridge Naar de oorspronkelijke uitgave van W.

Nadere informatie

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de Co py rights: 2015 Mind lift Pu blis hers, en L. Sala 1e druk, feb. 2015 Uit ge ve rij Artscien ce Dis tri bu tie: Boe ken co öperatie Ne der land All rights reserved, including digital redistribution

Nadere informatie