"ABOMEMENTSPRIJS VOORAF BETAALBAAR Aankondigingen Rek la men \onnissen enz NIEUWS- & AANKONDIGINSBLAD. van Temsche & omliggende Plaatsen ""-^:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""ABOMEMENTSPRIJS VOORAF BETAALBAAR Aankondigingen Rek la men \onnissen enz NIEUWS- & AANKONDIGINSBLAD. van Temsche & omliggende Plaatsen ""-^:"

Transcriptie

1 Zatixrdag S3 Juli IV 3 O. Zevtiüe AANKONDIGINGEN: "ABOMEMENTSPRIJS VOORAF BETAALBAAR Aankondigg Rek la m \onniss z Voor Temsche Pr 3 Voor n Buil Fr 3 5 O Voor anre lann mils cilioogg *an (Ie vdgskoslcn Buitgewone anonc volgs overekomst Alle schrijvg edig met 31 December M schujft m op al Postuuiecl het Rijk, bij buefdragcis. alsook direkt bij n uitgever DE LANDTSHEER, Markt 18 Timsche verschijnt «He Zaturdi Dikwijle te herhal aankondigg koitm mr. NIEUWS- & AANKONDIGINSBLAD De belanghebbn worn rccht hunne Aankondigg Artikels, Briev i, rratht Temsche & omligg Plaats ""-^: voor Vrijdag middag Ze wern vergroot 18%, 1894 reis New-^ork naar Havre, met 1895 nam zulke groote klucht, dat 330 man De schnkkeli]ue zeeramp die zulk kort daarop vergg gelsche than* wekelijks gemaakt wordt groot getal slachtoffers maakic heeft paketboot Atlanta n Oceaan met tonn ot b kilos zeep nogmaals aandacht r bevoeg In anre woorn fabriek te 54b passagiers h getrokk op 700 lang De duitsche hanlsvloot verloor Port Sunlight *kan icie week aan besprok kwestie r v, atci diehtc person e stuk zeep 487o tot 1878 n Oceaan Schil afsluitg r groote sep lei, met 200 man Nooidzee, 1/4 g pond lever dat is per jaar M weet dat het aan dieafblmtidg Pom?} a ma, met "(0 passagiers, e stuk?eep aan 1 UI (\ milte dank is dat aanvar boot liard ruim 14 milho person) Deuhchland met h7 man Cromatyshire niet is gezonk na In kookhall zijn 84 kuip, met aanvarg met Bouiqofjnc e houd ier 60 toon of Mouwvag;ers. Die afsluitg verelsched Op onze dag speelt mouw- 60 *38 kiio vloeibare zeep Deze kuip e zeker getal bakk die komt er ZIJD diep 14 voet (g ) lang breed e ongeluk voor op zich zelf kunn vag) ee schanlijke rol sgelijks 14 g voet drijv al liep bak daai naast vol samlevg Overal ontmoet m Niet mr dan 2200 person ver water voldo dn fvermog die huichelaars die om wel te staan bij di hun brood te Port-Sunlight, bezitt om boot bov water te voorname peison niets sprek dan buitdi nog e zeer talrijk perso vleitaal niu& do dan lieg be houn, totdat er hulp opdaagt neel succursal Engeland Die aanwdg \ooizoi gsmaat- drieg sleehts vooi leuze hebb vreem lann regel bestaat slechts theorie te mouv gsn Zij kiuip als ee De werkli werk 48 ur per oorel naar feit die zich met slang, zij buig het stol als nietige week Op kantor wordt gewerkt boot voorn, waterdichte af- wezs om n hoogmoed te vlei s morgs 8 i/i tol b ure namid g wi zij kalandi/it, sluitg voorzi, zooals Diumond dag Castle op rots stootd zkd, aanzi verhop Dit zijn gevaarl)es zaterdags sluit kantor lijke veiachtelijke kerels die onge Victoria, gelseh pantserschip, fabriek om ure aanvarg met Camptuloitn komd, straft, bunn evmsch veel kwaad Buit c\? zeepfabnek zijn er nog do aan zulke li dit gemeld duitsche tnnsant.lantkk.er Elbe ce chemische fabriek voor oliën overvar door Ctn&hie nu te worn, dat zij e beschaafd land alkalis, e glycerefabnck lijn Bowgognc, door Ciomatyskne n ee verlichte eeuw lev dat zij geszs slav zijn zij het recht koekfabnek, ee groote drukkerij grond geboord regibterfabntk, z, z, machierale De oorzaak ligt hier, dat die niet hebb zich te vergelijk met kist kartonndoozfabnek waterdichte afsluitg ur zijn Afi ïkdansehe zwarte zon 't Is onnoodig te zegg dat die verfoeilijke boodigh voor artikel aangebracht, die op het cntisch oog ^rootverbi uik E vloot 40 blik opstaan het water vri hanlwijze juist meest aaogetioff wordt bij person die, door hunne schep, distdo op Mersejtoegang verschaff rivier met eig hav, zes locomotiem heeft verschill proefnem- sch urkstrek alle act tg eer v distdo op verschill g gedaan om die ur geval ran verlor hebb niet staat?ijn vertakkg r spoorweg, e nood door watcrdrukkgolclectnciteit zich dooi e ftig ugdzaam hont didl paai n op stal ee zeepvoorkom te do geln te sluit, doch zonr goed gevolg fabnek te Boston (Amerika), e te L Lngclschman, M Kirkaldy, vridschap hunnei meburgers te \ickbburg (Amka) e te Sydney Glasgow, met nu het midl gevon- vei werv Ongelukkigl jk vn f Australië) e aanbouw n te hebb om moeilijkheid op zulke peisuu maai ai te dikwijls Zwitserland te loss door tusseh bakk e go aanstoot Wij kn talrijke trommel te plaats die door haic person, die door hunne vlei) opg toegang verlet tot twee eert staan bij veiheveoe person waar het hai t?oo diep bedorv is bakk, doch n rechtei bate water I E TEMSCHE dicht sluit als ur naar n lker dat het ge naam heeft Integel Zjndag liad het aangekondig lurnfeest ontmoet m brave ftige li, bak is gei icht phats Van s morgs wappern reeds Vorige zeeramp. Ziier eemgc msch met ee ree ziel e Wagg a e ^roo( getal huiz als blijk r laatste zeeiamp voorgevall op goun hart die ge het mste ver \an ge^heid aan iurnzaak trouw wereld gemet, ja, die n weg Tan Luropa naar Amerika Het wer was cuerheerhjk 1883 Umbrta (Hamburt, A nka) 389 doodsn veracht verstout dikwijle uit Rond 1 uur vei drong zich migte aan t hart verbann worn voor 1884 Daniel Siemmam (Red Cros) sltlii waar sloel ge\ormd weid, ze State of Ftoi ida istatt LeJ 108 nam, om plaats te mak voor 1886 L Oregon fcunardj aangevar huichelaars Sc-dnegers Droeve bestond uil konklijke Harmonie, door e kle schooner fanfar e 42tal tiirnkrg, lelknüt tijn ' De Zeltnaai te /am onge\eer twee honrd gjmnast 188' W A Scholt fholl Lijn) 130 Om 1 uur veiirokk feesi\icrrs 1888 Geiser (Thgvalla) 119 naar t lokaal «Belgische Mag \\<tar 1891 Utopia (Anchor Lijn) b63 In Januau 488b begonn hecr 1891 Naromc (Ocan e) ~4 afgeuairtign i turners mewerklever Bros tcwai nngton fabnkatie miaischappij onhan^ wern 189o Elbe (Norutscher) 352 \ err heeft n het vergaan r r Sunlight zeep met e kapitaal D heer C Niklaas Orlav, \00r71tler Drumond Castle, 1896, met 250 doon, Irank fabriceern to femsches Turnknng verwelkom wekelijks 20 tonn (20,313 K G ) het vergaan het gelsch oorlog vreemlg f e korte aanspraak Door n opgang die t fabrikaat Mm nog het woon) d heer L btgers, schip Vwtona n MidllandscUe maakte werd W-u nngton spoedig te onr \oouittn il s! n igs, Muresse \oor Zee, met 800 opvarn In jar 1870 tot 80 had m k'e wern op n J* maart 1888 ulter ^ «Help 11 / t i l " St JNikolais fabriek hctdoip Port-Sunlight dheer G Sti^i ( k u s ioor/ilter \an n volg ramp In 1873, Vitle du Baue, ook gesticht turn krg 1 oom 7e laatste sprak ee In 1889 werkt ae labi ek ""eeds lange tn kraelti^e icvong uit Inj C* Transall ook door e zeilschip uit Glasgow n grond geboord op ie Port Sunlight \eronkchuldig (ii alwtzige turners r ü e laatste Zeeramp Tornfeest met Wedstrijd Noorrgouw die zich groot getal \001bere \oor het aanstaan bondsfeest te Hamburg, ed het nut r gjmnastiek uitschijn sprak mei lot over het, feestromiteit het Gemetebestuur \an femsche die het gelukkig gedacht hadn opgevat hunne keimis met e prachtig turn feest op ie luistei plaats die verner volksspel die m helaas oieral nog te veel ^iet waar ee msch tot spot dit n anre D heer Steackers sloot zijne scboone re mei n wseh dat iere zou me help tot uitroeig dier lage volks spel, dat ook hel achtbaar Gemetebestuur moge voortgaan op n geslaq weg dat iere hul zijne zou bijdiag tol vooruitgang r turnleer (1) Na ontgst doorkruiste stoel verschillige sirat r gi mete beqaf zich naar speelplaats r schol, waar om 3 ure hel feest aanvg Van 2 1/2 ure verdrong zich e talrijke migte zoo bn als buit om heg om oefg te ^ï, niet n aang t feest wierd het ple als bestormd (ook moet wij zegg hel v\as meer dan helft te kle) De vrije oefg, uitgevoerd door e 150ial turners begeleid muziek gg flk Innd Moeilijk waie het Le zegg wi prijs zou gehad hebb, ware er kampstnjd geweest voor keuroefg aait toestell Aan n wedstrijd \an utje oefg nam 5 maatschappij el die om het meest wedijvern om n palm te behal De prijz wern toegekd aan 1" Geluk t werk Gt 2" Aunaardsch turnknng 3* Werk \ersterkt Hamme Voor hoog xoxjdsprtnq wai zes maatschappij geschrev te zam met 16 afehng i turners De gioolste sprong 1 35 met hoog op 2 75 HI serre, werd toegekd aan 1= 1' aid Geluk t werk Gt 2' D r Antwerpse he Turnvereigg 3' A oor Geest & Lichaam Loker De lampstnjd voor Pyiamxn werd dooi 4 vereigg onrlg betwist Dejuiy bestaan uit b bevoeg turners \an \erstlmhpe maatschappij kn \olg py toe 1* Anlwerpsche Turnvereigg 2* Geluk 1 werk Gt 3* V\ erk verslerkl Hamme Na n aftocht wern pnj7 onmid lijk aan overwnaars overhandigd door n heer Voor/uter i feesigev maatschappij Rust Roest Waarna turners vertrokk beste hernerg me drag i eige stonn, welke zij met hunne lemsctie vr hadn doorgebiacht Vs ij kunn niet nalat e. dk te stur aan n achtbar heei burgemeeler Andnes die veel heeft bijgedrag tot het gelukk v het feest hetzelf wel mei zijne tegwoordigheid heeft will ver eer WIJ betuig sgelijks onz nig mijn hait is tooi eeuwig aan u, voor bed 10eld over n sm tehjkeu tocitand zou verre dat baar var, die nnrs eeuwig b ik gansch uwe 1 gewoon was haar steeds neerslachtig te waai Hela verkeci Het nard gei uchl voetstapp, zi, zich verwoni haar thans (e ZE dal nog wel aankomst e r midn r onrust, die hem tel v Dr leleuislellg waar neb kvrol, zoo gelat te vn huisgoot het meisje kon aanbdus ovn het achlei blijv n kondig brak ts umnrnnng af Drze verwisselg \ a n gemoedsaanwaar wcizijdsche a dog ei wacht rcizigei bevonn, was bi] dog duur echter mei lang E«ne neb. natuurlijk versmelt moest Met h ce ooi mak ïan diepe bckomoier tijdg, teg n avond aangebracht, Ongelukkige zeg jongelg tnastig tred ^ ei liet Hele plaats nib t)c waai du I n St Bruno bijzonr, kwntn u waard vnn al zijne \rees waar ZIJ zich schier gelukkig liad altijd (iuchlig achterdochtig ontlast, terwijl zij ee schielijke diep uangediian, uvr lijn is on bc staat waar vcrhird^te hoosdoei gevoeld zij kwam ham ivomng aandog angst ovei wezsgrijpchjk UMC Innrlfn tull nlsof ver viecs dat ei trekk ^an hel meisje spreid Mijnkeert gij het giuutite ge\nar 1 JHai omdiai lann ilsembcker Ie drk, gewoonlijk verkeert 111 n heer \an Cruybeke j<gs hem heer Vnn Ciujbcke het namelijk wet me niet mij te kunn uv u te die nog verre was geledigd te zijn Hel bi uvi. meisje hei vatte (c huis hare etnig aigwaan mocbt opgelez zijn, dal plotselge onpasselijkheid v crlalcn gi * ourziet schan ei ach tg, zegt gij, chvvel die schan die gewone bezigh, doch zoig wel want hoe zou ze die anrs slnaf e zijner distbon afreis n a s vei achtg zull WIJ gciamtlijk nal;. te tal met k n nuliuk zijne gewoont was, nu ielvc met kom verhr, maar dal hij er op vi elke het gespick nut hat Koiel op iijn nagekom ' D ^ansch op rek zelve volg weck op drag, dooi clkis lief um steund, zull VVIJ sterk zijn teg hair hart gtmnali had, zundci volgn dag het hij 111 al zijne dan gesteln dag te begn, zoo dat m mei k tt ongeiust kiel l gedacht msll tcg^pik volbracht zij al zich ei kon op gei eed houn hem met vervolgg die ons wicht Hela, bevel haicr ours met meer zijn geest ovei heci cht Hij was zijn gevolg le ontg hetge ik u üaai ev spott zeg kuoi ug jegs icdti tn Eijnc tiuuw, die geduld gelatheid nog dan \ not De dag die hier tusseh verliep hei haal ik nu all ernst met ovei tuigmg ik. la il u vnjbeid niet u he, veidroeg zij lerwijtmg hel te icci aan door/itht mangel om war door niets dan door olgemee njne viees Ie bevro had door hare onbeschofth haiei stiefmoer Was spanng r gemoer gekschetst imj te ontrukk ' ZIJ cerzijds zoo diep ongelukkig, was slclselmalige legcnliiiiiig het meest Meermails vergarn zich brs Welaan haitclijk gelief vrid herberg, om ge/nmthjk over nep het mcuje vei voeig hann h i i r hai t met snni I weedom vervuld, zijn Lvtan luim ie lijn Onrlusichcn vttli het meisje uitvoerg hun ontwerp nni te anrzijds kon zij zich t mste eigs jongelg* teg haai hait drukk ee schijnbaie onvei'chilhghcid zs upbeuicn met het gedacht a hai beraadslag De aanval was tie stout, gij wilt het dat het clan IOÜ ZIJ' Opp Inkkig geooidcili zou m bij ste, di zij ooit hadn gewaagd ook ïk b onmachtig uwe elmoedigheid bem, wu n /IJ h opi eeht langti teweöisla Ach Kaiel het is sic ophaitigbtt bewijz vnn waic haie kalme houdg met es hebb hield hij bij vootlduvg al hunne aan vermoui dat haar Imtt tan n storm dacht gevestigd elk i schelm had wel onbedud hetge ik u aanbi lioldo had ontg De jongelg \an zijn kant, was ioo\ele woelige gewaat woidg zijne bevel ontg, welke hij bij kan, mijn h-ut is wel e melig geschk hegegaan met < tn gevoel \an nog kon ovn,;elcvci d lijn llatc gcvi oonlijke n aanval met stipsle nauwgezetheid vrervei geldg üer zelfopoflei g waarme gij ce ongelukkige lei groole achtg gegheid 1001 het huuhuudchjle brztjli MI lichtte moeit uitvoer, ook het sche nau hun ongeduld te oorel dat ZIJ ee reddg komt, maar toch schk ik meisje dal hem metioovecl seitiouwcn zij niet zouvrcl oplettdheid alsol zij hare olivetbrekcltjkc truuw iiad loe- zonr nndcre begeert, geheel nan dit voorafgaan rust behoeld^n alvors het u ' Ontg don h mijne tiuuw Karel, nooit u i )k die verbrek. geiegd, doch Uvs was hg t zeei&le werk overgegev was Z-elfs gg dit zwart) onrnemg aan te g MENGELWERK 5 1 D 1 1 M UIT ST. BRUI 0,10 Ct dm 0,20 i 0,50 dank aan het opgekom publiek, Konklijke Harmonie fanfar r gemete die zoo bereidwillig hunne meweikg verlen Verget wij ook het ïnnchtgscomiteit sluknngs met die ons zulk e prachtig leest tieeft voorbehoun voor helsluit r kermis ELN TUHNER (IJ In e volgd nummer zull wij gloed TOIIC aanipraak d heer G Steackers ZIJD geheel medtel Gemgd Nieuws Zondag namiddag 23 zer, wordt Hdrik Buytaert oud leerlg teckschool zer gemete, ter gelegheid zijner bekrong St Lucasschool te Gt, plechtig gehaald t Gemethmze ontg door heer Burgemeester Schep. Het Bestier Leeraarskorps r teekscbool vergar om kwaart voor 3 ure t Gemeteohuize De leü r Konklijke Harmonie vergar om 2 1/2 ure hun lokaal Bet Guln Hoofd De l r Zaogmaatschappij itemsebes Zon hun lobaal Bollandsch Hof, om dan tea 3 u stoet naar statie n laureaat te gaan afhal De Fanfar Moed Volkardmq zal gezamtlijk niet maatschappij D< Veieemq Ambacht e pleaier1 eis do naar Vlissg via Temsche, op Zondag 31 Juli a s Vertrek uit Temst.he om 7 28 ure s morgs, aankomst te Terneuz 9 0 ure Vertrek uit Terneuz per stoomboot om 10 S0 ure, aankomst te Vlissg (1 30 ure Vertrek uit Vlissgcn om 6 20 ure 's avonds Aankomst te Terneuz 7 30 ure, vertrek uit Terneuz 8 10 ure Aankomst te Temsche 9 2JJ ure Pnjz he ea weer voor l r bei maatschappij 3' klas fr 3 05, 2" 6 00 De heer Achille Hellebaut onzer gemete, heeft met groote onrscheidg, zijn laatste exam afgelegd als kandidaat-notaris Onze beste gelu,kwseh Morg zondag plechtig Te Dtum om 11 1/2 ure voormiddag Vergarg r oud soldat om 11 ure, De Belqisthe Leeuw bij Ch Segers&zuster. 2\aar wij vernem komt onze meburger Ame Clemt, meestergast zeildoekfabnekfirmawittock Van Langhem, bij Konklijk besluit beloond te worn met niiverheidscoratie 2* klas, voor 25jai trouw dist voormel fabriek Hierna vermel person bekom sgelijks beloonmgcn voor lange ca trouwe dist te wet, Lodcwijk Carelsbergh, emid midahe 1" klas voor 40 jar, Allons Dickx, medahe S* klas voor 47 jar Elijk brak du dt,; het oogblik aan waaiop viccselijke euveldaad hare uiltottg hebb zou De heer \ an Cruybcke had zich ditmaal niet te veigeefs lat wacht, vtant naar gewoonte wis hij met knecht bed uit zijn 1 ijluig aan hei berg afgestapt Met 7ijuceigeuatrdiga heftalligheid outwng hij bctuigemss eerbied waarme waard zijne vrouw hunne schijnheilige rot zoo meesterlijk begonn zijne beiorgdhcid oor Hela duid hij aan zichtbire ontsteltis waarme bij n n r oorzaak vnn haar afwez vernam Het meisje dit bij vorige mal steeds het 1 ijluig was Ie gemoed gesneld, had iioh nu n hof begev om daar aandog te vei berg, welke baar nu zoo hevig ontstel Bij het nar n scbiikkelijkcn blond gevoel ZIJ wel dat moed, waarme nj me gewapd (e zijn, haar gansch begal, want als zij dm heei die haar n hof opiockcn kwim, le gerooet wil snell, nar ZIJ wankeld, blcel sprakeloos bij gulle woorn, die hij ham slicclcn toestuur Ont*stdd ovei hel toemd verval dot hij hel meisje bespeur, drukte Van Ci uybeke haar hand mot warme elnemg Hewcl, La, sprak btj, nog altijd ziekelijk ^ Ik hoopte nugtans u ditmtal gez le vn Wordt voortgeset.

2 Mimtitei ie ian fam t SO cpiitiar paiht tal Kei sdaq fs98 bi] Bedikt Hese Zoon noord Dame Weduwe Rogman Van Vlierbtrglie ie loker Verhuurd per week aan weduwe Lutz mits 1 to aan Waterschoot mits fr 1 72 t hout stal behoort aan wuduwe Lutz LOT 30 E schoon volwass Gemete ZWIJNDRECHT LOT 7 E perceel W IJMLAND, wijk SPAEEENBO^CH, gplegeam n wijk WestNeerstraathoek, sectie A nummer 229 s akkeis,sectie A nummeis 360, 361 3fi2, zam groot 1 hectaar 39 ar 70 ct kadasters, groot 72 ai 50 ctiar regie Boomwaar 95 fr In leqie Boomwaar 90 fr Gemete NIELKERKEN Optelegg boomwaar fr 205 Lot 10 be paitij Zaiiland met ruw eg wegel wijk Hamelveld gekad sectie C Nr 920 groot oi ar 30 tt.pal oost Jutvr Jaspers zuid M Desire Van Pecne te Steke M August D<- Schry ver west M Emiel Dhans n heer Werner Delakethuile te Bever, noord Dame Weduwe Jansss Smits In pacht bij Hilanus\an Daele, tot Keistddg 1898, mits 40 fr s jaars Optelegg boomwaar fr ijo Lot il E bchoonen TWINTIGJARIGEN SPARRENBOSCH beplant met circa 3,000 sparr n wijk Klootti gekadastreerd scklie C, Nr IO5fi, groot 99 ar 80 et pal oost zuid M Poppe-De Schepper, west M Lebacq, pastoor te Ele, noord heereo Gofndus De Witte Van Langhem Smet Rombaut cons Jn regie LOT 6 Ee party be^te Wijrald xn n fechoorpolr sectie B nummers Bestuur i Registratie & Dome s kadasters, groot 1 hectaar Mae<i te JVieuhet h. Steriel, mits 40 fr 4ó ar 30 ctiar In tegie. frank 'sjaati, bot giondlnst Kantoor Hamiiie. VAN NOTEN te Ham me. De ONTVANGER r Registratie LOT 8 E perceel W IJMLAND,WIJ k Dome te Hammc, zdl opcnbaarhjk Neerstraathoek, sectie 4 nummei 230 s verkoop EEN LOT o Maandag kadasters, groot o9 ar 90 ctiar 8 Augusti 1898, om 6 ure 's namiddags, In regie Boomwaar 180 fr ter herberg gehoun door Madame LOT 9 E pei ceel WrjMLAND,wijk wed* Augusti De Wil, te Hamme, Neerstiaathoek, sectie A nummei 232, Peperstraat De NOTEN wass op 86 boom, langs baan Tan Gremberg naar Kettermmt teg bru^ over Durme te Hamme Met gereed geld verhoogd *Q 0/Q TOOT alle kost De Onltangei, ACHILLE CALLAERT OO s c h o o n e s c l i o o v e n Witte Wijm te TEMSCEE, Groote Zaai, rechtovei herbeiq ide Watet mol Door n notaris De Schaepdryver te Temsche, Veerstraat, op Maandag 1 Oogst J898, om S ui e & morgs Vereld \n koop ian 50 schooi Geree betalg Taü koopsom ongeln OPENBARE VFRKOOPING HUIS-BLÖRMARERIJ te BASEL, Rapberg 20 Geiel Boom, Blokk Boutmijt, eemgee'tnsmeubels, z z De Notariss De Schaepdryver te Temsche, Veerstraat, Hertss, te Basel, zulleu opbaarlijk verkoop E Hui3, zya thans tweewoonst met Blok makj Schuur te Bisel, Rapberg aan n steweg naar Temsche, Sektie C, M s 589a, 589c, el 589i pal oost Weldad g heid Stedorp dame Ljsss Scheltjs zuid gezegn steweg west Mr Cjnel Pdaet, noord di Beek, gebouw dop 5 ar ooctiar oijnsgrond Weldadigheid Stedorp, mitsfr35 50 sjaars De ee woonst nngebruikt anre gebruikt door Frans Braem De Lamper slechts tngesteld ji 1710 VEEBLUP Dijnsdag 2 Oogst 1898 Om 4 ure namiddag te Basel Dorp ter herberg «De Ooievaar bij Jufvrouw gezusters Baeys 1/2 O/o INSTELPREMIE TE WINNEN groot 92 ar bo c'iai In reqie Dit land weegt uit over lot 10 naai kasseibaan Boomwaar 210 fi LOT 10 E perceel W I J H L A * D, wijk Neeistraathoek, sectie A nummei 231, groot 65 ai Jn regie Boomwaar 40 Ir LOT 11 E perceel WIJMLAND wijk Neerstiaathoek, sectie A nummer 253, gioot 52 ar 90 ctiar In regie Boomwaar 45 fr LOT 12 E perceel WIJMLAND, wijk Neeistraathoek, sectie A el nummei 255 s kadasters, groot 96 ar 80 ctiar m legxe Dit perceel weegt uit ovei lot 14 Boomwaar 110 fr LOT 13 E peiceel ZAAILAND, wijk Neerstraaihoek sectie A nummer 254 s kadasters groot 63 ar 40 ct huur tot he) \da<j f89i niet 14 15, bi] n heei Bogaerl aan 300 fr s jnais bov grondlast Boomw 145 fr LOT 14 E perceel ZAAILAND m nneerstraathoekwijk, sectie A nummei 2ob el nummer 255, groot 1 hectaar 10 ar 60 ctiar huur zoo loorzetd Boom waar 300 fr LOT 15 E perceel MOESHOF BOOMGAAED m n Neerstraathoekwijk, sectie A nummpr 422BII s kadasters, groot 17 ar 80 ctiar Gemete MELSELE LOT 16 E perceel ZAAILAÏD ID LOT 31 E peiceel CIJ.SG:RO\*D n "nijk Antoon De Jonghe, aan heihoekstraat, els bebouwd met 7 huiz n cijnsnemer Mijnheei Charles Van Goethem, onrnemer te St-Nikolaas sectie A nummei 820H, I, K L, M N, O, P, groot 22 ar cijns vooi 99jai, gegaan 1 September 187b aan 145 fr sjaars bov last blijks akte voor Notaris DeCaluwete Nieukerk, ^au 13Septem her 1876 LOT 32 E perceel LAND met wegel, m n wijk Jan Vergauw, sectie A nummer 630, groot 98 ar 50 ctiai parht b\] Jan De Maeyei te Nieukerk, Bauteishoek, tot heisdaq i89f aan 100 fr s jaai s boi grondlast LOT 33 E perceel LAND met wegel, n wuk Jan Vergauw, sectie A nummer 631, groot 98 ar 90 ctiar pacht tot Kei sdaq 1898, bij BogaeitDe Maeyer te Nieukerk, Bauteishoek, aan 100 fr 's jaars, bov last ZITDAGEN Angurfi 1S98 telks MAANDAG om 1 uur namiddag, ter herberg Hel Geelhuis bewoond door M Celest Burghgrave te St Nikolaas Groote Maikt Om uit onvereldheid te sche 5 ^ Ï ( ; a i 1 «j i du *i HOOILANO EN SPARRENBOSCH te Siut-Nikolaas, Thielro, Nieukerk, Meerdonck Hamme n wijk Corshej, sectie D nummer De Notaris Hamdt, te St Nikolaas 1275 s kaila^tei*. {.ioot 77 ai 90 ct zal, met tuss komst zijn huui bij M Stheljaut te Alehele tot ambtgoot Meestei V u y l s t e k e te hersdaq 4898 aan 130 f'i 's jams bot Kortrijk, met gew ian stelprue, qrondiasl Boonnvaai 140 fr opbaarlijk verkoop volg Dit land weegt uit over koop 17 goer Yergrootg yan Hanl P DE CLERCQ-MAES bthnnqn gni mei *~let bericht t geëerd publiek dat zijn wkel magazijn ovefgebracht zijn Knsteelstiaat naar Oeverstraat n 60. Meer dan ooit i* zijn wkel voorzi tapijteo, stoff, behangpapier al hetge n stiel betreft Vraagt. Verblijf 4 Augusti 1898 Leerjongs voor bet aanleer E DONDERDAG, om 2 u namiddag" zeildoekwev Vdn e u s t e a f z a l ee n Cafe s Brasseuis, gehoun vei goedg toegestaan worn m door M Louis CANTILLANA op n zal zoo haast mogelijk op hoogte hoek r Mercatorstraat het het vak gebracht worn Statiepletn ian t Land Waet te Zich te wn ZeildoeUabnek r SINT NIKOLAAS nrma Witlwm Wilfoid Temsche C'itslag n stel i bovstaan Leerjongs Vei koopg Lot 1 m a a r gesteld frank 1800 noo) n stheepsbouw worn gevraagd op Uramerwerf M }oh Boel te a i o 1850 Temsche i 5 o 6 7 o 8 9 t 10 1! HUIZEN Te X E ffuis met koetspoort, gtoot maqazijn met iet diep hof, distig voor alle bedrijv Vootdcelig geleg aan Schoolstraat Voor huurvoorwaarn zich te bevrag t bureele zer u, BAKKERS! Die zich allerbeste H o l l a n d s c l i e Ovplavei witte gemak t i c h e l s will asclnfl v\n zich lol EMIEL DE WOLF, (Bemtsi hipper op Roilerdam) Gioote Kaai, lemsche Spek, Teer, Versche Pekelharg Bij Sterfgeval Chirurgijn Tandmeester SCHOON WÏNKELHUIS gebrevetterd door Z M n Kong r Belg, won te Men, Lange Schipstraat n' 22 brgt ter knis aan het geëerd publiek Temverkoop sche omligg plaats, dat hij zich n twe maandag elke E SCHOON STERKGEDOUWD WÏNKELHUIS t Temsche KasteeUtraat Numero 88 sektie D maand terestamet het Eemchijhv nummer 510A groot 1 aar 20 ct pal 8 ure s morgds tot 12 ure s mid ee zij aan M""Jos Meeus-Scgers, dags, zal lat bevn anre zij aan Mejuffer Victoire Le Jeune Op aanvraag r famih zal hij zich achter aan firma William Wilford Bewoond door meverkoopers, kr sgelijks ter hunner wumng wn te TEMSCHE, Kasteelstraat JS 88. De Notaris De Scïiaepdryver te Temsche \ eerstraat, zal opbaarlijk GEMEENTE HAMME wijl Mijnheer Frans V«n Cotthem Lot { Eepartij HOOILAND geleg Onmiddclijke mgebrmktredg n wijk Clembroeck, gekadastreerd sectie D, Verhoogd tot frs 6,900 Nr 398 groot 23 ar 10 ciiar, pal oost Besliss toewijzg 1 Augusti 1898 straat, zuid M Gustaaf V Dnessche west weez Domi Boel noord Wed Kr Zijn e MAANDAG om 3 ure namid, Dick V Hecke ter herberg De Vrijheid bij n melot 18 Epn pprrppl ZAAILAND Bij uilscheidg ian bed'ijf In pacht bij Casimicr Michiels, tot 1 Ottobtr verkooper d heer Cesai Van Cotth-emn wijk Haagakkeis, sectie C nummer 1898 mits 85 fr. s aars 757 s kadasters, groot 92 ai 70 ct Van Fraeyhov, te Tcrnsche, hoek GFMEENTE THIELRODE r Akker- Kasteelstrat huur tot hersdaq f898 bij Ezechiel Lot 2 TWFE HUIZEN met wagmaker Vnn Boeglandt te Alelsele, Cnleihoek, met boomgaard beplant met notclaars, hofland a f Bij Stei fgetal lot 19, 20 SI aan 250 f i ank sjaais hangtnth, n eeist Jachtwuk gehucht Keitermuit, gekadastreerd sectie B, N" 583, b84*. bot qrondlast Boomw 260 fr OPENBARE~VËRKOOPING on) St Nikolaas & Belce/e, op 3 Gaat bsib, b8öb 586A groot io ar : 0 ct pal LOT 19 E perceel ZAAILAND met e schoon oost M Hippolytc Ruys cons M WilsssDe Notariss Hamdt te St Nikolaas wegel m n \u]k Haagakkeis, sectie C Van Poecke zuid z laatste. De Corte-De Van Vel te Belcele, zull nummer 756 s kadasters, groot 71 ar Clippeleyre Dime Weduwe De Meyere Pilaet huur soo tootzetd te Hamme, west ou baan Gt na^ir nams hclei Vnn Bay, Boter- 60 ctiai Die koop moet overweg verle aan Antwerp noord volg koop (thans Bebouweri)) meikbttaat, op Dijnsdaq 16 Oogat 1696, Verhuurd lot 1 Mei 1899 aan Joos, mits 72 fr Boomwaai 220fr te begn < uur namiddag teg lot 18 te St Nikolaas, Saletraat N. 10 S jaars aan Van Laere, mits 2 fr per week geiee betalg i ongeln, opbaarlot 20 E perceel ZAAILAND bevs Optelegg boomwaar fr 190 Iijk verkoop n wijk Haagakkeis, sectie C nummer HÜISMEUBELEH EX GERIEF Lot 3 tcne partij ZAAILAND met rijweg Omtrt i taectaar 50 ar Patatt 754 s kadasteis, groot ol ar 30 ct n eerst Jachtwijk gekadastreerd ^ektie B, De Notaris Hamdt te St Nikolaas, 45 B Boekweit tn huui zoo looizeid Nr 582 groot 54 ar 70 ciiar pal oost zal, met g m 1J2 0\g stelpremie, \ hectaar Kla\ers Jufvrouw \ irgie De Meester tt EKtrsele zuid Boomwaar lgó fr operbaarlijk verkoop voorgaann koop west ou baan noord wass wijk Wng, Hoogkouter LOT 21 E perceel ZAAILAND met E schoon gefli]k HUIS, met stagi, Jufrrouiw Melame Mae=, te Elversele Arnout, Patt-isdreei ^ op 't gehucht 3 Gaai glaz dak, achter-houw cour, voorzi wegel, n wijk Haagakke/s, sectie C In pacht bij Van Mele op dl Ke-tteimuit tot pomp regwater test Nikolaas, De patatt zull vereld worn lot Dalstraat, naar elks gt-ntl zull moet betaald zijn nummei 755 s kadasters, groot 82 ar Kers Iddg 1898 mits 50 tr s jaars t kadaster eekd Sie E, N 1090B groot 1 are 90 ctiar m hum zoo tooizad Optelegg boomwaar fr 325 voor het uitstek pal oost al Theopiel Mgels, zuid n heer GEMEENTE MEt-RDONCK Leopold Behiels, west straat noord M Vital Voor Klavers Boekweit zal tijd betalg Die koop moet o\veg "\eile aan Kepps, bewoond geweeat door M Gillabel kunn verled worn tot 1 Octnber 1808 mits lot 18, Lot 4 be partij ZAAILAND n Turf Boomw 190 fr CaatiJle aanwezig zijn aanvaar borg Lot 18, 19, weg uit op bankpolr, gekadastreerd sectie B, Nrl*3 groot M zal vergir «T BOERINNEKEN fao ar 60 ctiar pal oost lot 5 zuid Ingebrmktredxng na meubelvditie Trepelandstraat bij Antomua De Langne, op 3 Gaai, op gestel Korte Mecrschstraat west burggraaf Üouwijn ( Instel 20 Juli ) -«q Gemete SINT-GILLIS WAAS n Dijnsdag IC Oogst, om 1 uur Jonghe te Brussel noord M Pieter-Frans. ^ yerblgf 27 ^ j 1898 LOT 22 E perceel LAND met rij- VerbcketeSt Gillis Waas Telks Wosdag, om 4 ur nam, Om ml oniereldhnd te sche In pacht, met twee volg lot, bij Petrus weg n Beulaartwijk, sectie D nummer \erhulst te Me<_rdonck, tot 1 October 1898, mils ter herberg De Giaanmaat, bewoond 516, groot 50 ar door M Fr Fels, St Nikolaas, Groote 190 fr 's jaars tn pacht tot hersdag f898 met lot "24 Markt Lot 5 Ee partij ZAAILAND, n Turt 25 btj Jozef Veidunrk te St-Pauwels bankpolr, gekadastreerd sectie B Nr 144, groot Voor sleutels zich te wn t mits *2fO fi bov giondlaat 70 ar 80 ctiar, pal oost lot 6 Theodoor kantore n Notaris Terkooper, Boomwaar 125 fr Verbraeck cons, zuid Korte Meerschslraa Casostraat N 9 11 W i jmlann LOT 23 E perceel LAND met rij- west lot i- M Pieter Frans Verbeke te St Gillis Vditie Huismeubel noord voornoem Verbraeck Jufvr SPARRENBOSSCHENeeiiCIJNSGROND weg, n Beulaartwijk, sectie D num- Waas, Behouwersgerief Maria Clemta Hosks mer 517, gioot 31 ar 10 ctiar te Meeidonck Verrebroeck, Zelfn Notaris Hamdt, zal, teg Lot 6 Ee partij ZAAILAND n Turf m pacht bij Leonard Verdonck te Sl- bankpolr, gekadastreerd sectie B Nr 145, groot geree betalg, t voorschrev Zwijndrecht, Melsele, St Gillts-Waas, Gdhs, tot Kersdag 1S98 mits 3o [tank 43 ar 70 ciiar, pal oost M Theodoor huize, op Maandag 1 Auqusti 1898, te Haa^doncK Nieuketk 'sjaars bov. gondla$t Delakethulle te Bever, zuid Korte Meerscb- begn 8 1/2 ur 's morgs, Boomwaar 100 fr straat, west lot 5, noord Th \erbraeck cons opbaarlijk verkoop De Notaris HAMENDT te St-Nikolaas, GEMEENTE HIEUKERKEN LOT 24 Twee perceel LAND zal met qewtn ian fj2 pei ct iw,telc schooü HUISRAAD, bestaan Lot 7 VIER HUIZEN met stallg hovg namthjk n Jüeulaartwijk, sectie D nummers 500 piemte, opbaarlijk verkoop grond wijk Anthonus Brys Lsuwerwijk Kass, common, kleerkasa, salontafel 501, groot 99 ar 30 ctiar Gemete MEEBDONCK gekadastreerd sektie B,N"21ÜB 210c 209n,209c gewone tafels, gelxmrreerdo otoel anre, IK pacht bij J Verdonck soo voorsetd 209E 209I 209G groot 31 ar, pal oost luster, qmnquets, groot spiegel vloertapnt, LOT 1 Ee paitij ZAAILAND, Boomwaai 225 fr M Leopold Rooman te Beier, zuid Mijnheer De tafeltapt t, verguln pduul si nouw geleg n polr Tuifbant, arnitur, prt spiegels, Lieve Vrouw LOT 25 E perceel LAND m n Rycke-Van Hoywegh, west n heer Pieter De sectie B nummei 325, groot 1 hectaar 7 hns lus beeln oor bokaal anre keuk Beulaartwijk, sectie D nummer 498, groot Mdlsche cons, noord Meesterstraat ar 40 ctiar Belast met o\ \ eg Verhuurd aan Frans De Ridr, Domi \an gerief koper- eo eeleierd werk wess lepels 60 ar 60 ctiar karafl biergliz,\vijnroomeia, In pacht bij Jozef Lnyckx Ie M< erdonck Daele Frans Dhooghc, elk mits I ir 44 c per fourchett schotels telloor.soeptemnjatt kopp, Boomwaar 140 fr met 3 volg kooptn mits 430 franks week aan Jozef Dhoonhe, mits I tr per week vlag met atok porie manteaux horlogie, gemak 's ]aars bot grondlast De stal hout stroo, teg liet huis zetel jacht Kachels, achoone vogelsmuit 1000 Gemete HAASD0NCK Dhooghc, behoort aan z laatut ijle flessch, tobb s schrag z Boomwaar 80 fr LOT 2b E peiceel LAND, wijk E kle verkshok, hout pann, Twee schoone bedstoel met ressorts, woll LOT 2 Ee paitij ZAAILAND, Westalkers, sectie A nummer 283, groot behoort aan Van Daele matrass, hoofdpeluw kusssrapluim n polr Turibauk, sectie B num- 1 hectaar 5 ar 20 ctiar wol, bedgef, sargi, prei, lavaoos, z Optelegg boomwaar fr 80 mer 335, groot 87 ar 70 ctiar BEENHOUWERSGERIEF Toog met marmgebimk met tolgn hoop tot ReisSTAD SINT-NIKOLAAS mer plaat, balans blok katrols, gewicht, Lot 8 E blok 16 H UIZEN met aan LOT 3 Ee partij ZAAILAND, dag 4898 b\j Pieter ffofks toor //2 mess, kapmeaa, priem zag, hak z klev grond hofland, n Puitvoetwijk Eauard Fians Eofks loor wern polr Turfbank, sectie B numhelft mits 110 fi 's;aa;s bot grond- wijk bet Zand, gekadastreerd sectie D, Nrs 18i9p mer 340, groot 1 hectair 15 ar 90 ct tr,t Ifi59r, 185 Ktot 18b9u 18-iflz 1S59A2, sam e landweg «ectic B nummer 338, last groot 53 ar, pal oost M Vercauter-Thys, groot 23 ar 10 ctiar Belast met LOT 27 E perceel LAND, wijk zuid Jufvr Alu Van Stapp west kasseibaan overweg Boomwaar 80 fr Westakkers, sectie A nummei 284, groot naar Deormondii noord Damt Rogman-Van Vherberghe te Loker LOT 4 E perceel ZAAIL\ND, 49 ar 90 ctiar Uit ter band te koop 2 Vigilant Verhuurd aan verschee, mits 17 fr. 71 c per n polr Turfbank, sectie B numlot 28 E elfjang SPAEBENzeer go staat, Ee Caleche zoo BOSCH, n wijk Westakkeis, sectie A week mer 336, groot 50 ai 40 ctiar goed als nieuw, Ee sterke Tilbury, Lot 9 TWEE HUIZFN met aanklev nummers , groot 90 ar 40 Gemete VERREBROEClv. grond tu n wi k Godsthalck, i-ekasda- Twee Beversche Karr bijzonr ge regie LOT 5 Ee partij beste W jjmland ctiar strelid sekne B Nrs lfac* IGÜB 16"A, groot 12 schikt toor Marktkramers landboulot 29 E perceel LAÏ*D mot n Scbooipolr, gekd t kadaster arci bo ctniiar, palo^t Juf\rou Hcnncttc wers e schoon dubbel harrassuur Zich te bevrag bij Jan Cuyt, Markt sectie B nummer 441, gioot 74 ai 60 overweg, geleg i\jjk A\ estakkers, Nehss tczvu^drecht zuid straat, westjulvr nummei 289 r sectie A, groot 73 ar Lucie Van Naem Dame Van Wtberghe-Vwi RupeJmoD. ctiai. In ieg\e. LOT 17 E perceel ZAAILAND n wijk Cor^hey, sectie D nummer 1276 s kadasteis, groot 48 ar 60 ct m huw zoo voorzeid Boomwaai 65 fr flltffl WÏNKELHUIS ZAAILANDEN g Voorelige gelegheid Veeartsij -Apotheek Oe H e r t Maunce VAN DhR GÜCBT, Kasteelstraat Temsche, Kasteetstraat Homedie teg KalfKiukte Onfeilbaar midl, sei t lange jar gekd door %i)tie buitgewone werkg voorkomt geest wonrlijk halfoiekte of melkkoorts Prijs fr. 1,25 llesch D o l e ecnccmidlbt teg koltek et** paarn K tr Hcsth Teg n hoert dtr paarn Beste Longerpoer voor rtarn Om goed boter te krijg koei tn gar gezondheid te houn Bottrkleur. RIJWIELEN Volledige Kars afzonrlijke stukk Toebehooi teu In 't GROOT t KLFIN EIHAILLAGE, NICKELAGE Bijzonr Wcrkhun voor het mak htisietl Van Pntte-Pieters Hogouwstraat 23, 23bis. 25, 25bis XJB1V OLIFANT APOTHEEK - Drogcrij TH MILLER AhLerstraat, 1EMSCHE, AMce straat Oogblikkelijke gezg Elixir Odontalgique ttg knag tandpijn aan Ir 0 50 tlesch f o i l Pill teg n hoest allezicktana r luchtdijp Zi gev rust herstell slaap r tnsch die bauwd zijn die t nachts moei hoest Fr I) 75 doos SO Pill bloedpillcd teg gal, slijm, verstoptheid alk ziekt r maag Ee pil s morg a vroeg e voor het slap gaan Pn s fr 0,8* doos boi-mtsiroop voorkr krachtig hulpmidl teg hoest kkhoest fluim, siijmhoeit kwa vall^c anre borstziekt r kr 3 koffijlepelsdaags Prijsfr 0,75 flesch Antlnévralgique Poer leg zuwkoorts het flcrecijn het hoord tann. Fr i doos Bitt-ZaK teg alle Telzickt het zilt, wonn aan be, geborst ars z Fr 0,76 pot Mftagpoer, uitgevonn door n eeiw heer Thy eertijds pastoor Wyneghem, tegca aandog r spijsvengs organ, kramp zwaart maag, zuur, moeilijke spijsverterg gcbrekaanectlust maagomttckg dyspepsic alle kwal rmaag Fr I i a Lualnne voor stijite glans te gev aan cols hemn, manchett, sci v «ttcn z aan tr 0,25 doos. Bolcrb.lr, midl om ee schoone gele kleur aan boter te gev In Öcsich 1 Ir. fr 0 50 bciuitcrdc L o e r t ra na ter versterkg kr zwakke person, aan Ir t 00 liter VeiMcn, itc. lei pei IIJ n, t,)jtntus ian azijn, uijnusijn ohjfottt murlak BreuKlbannl, breukbann

3 Bijvoegsel aan "De Schel" 30 Juli MENGELWERK 6 DE O, het is zoo erg niet mijnheer, het is slechts aan eeue schielijke hoofdpijn dat ik lij De rust zal u goed do mijn kd, sprak wnard die op di stond h had vervoegd ga ev slap tracht morg vroeg wat opgeruimr te zijn Ja doe dit, sprak Van Cruybeke toestemmd, dan zal ik u morg e schoon geschk toon dat ik heb megebracht, dat u zeker wel bevuil zal Het mi ïsje groette n heer met e dankbar glimlach terwijl ZIJ zich vei wijdii, wierp zij hem noch e melijnn blik toe In baar nachtvertrek gekom, wierp nj zich op e stoel ner, gaf aan hare aandog e vnj loop, doch to zij voetstapp har var op n hap hooi herstel ZIJ zich zoo veel mogelijk, gebaar alsof ZIJ zich weikihjk beicid om slap te gaan Al IJ n kd, zeg waard op zoet loon,wanneer hij bngetr was, gij hebt rusi noodigxtm te gez, tracht z nacht es wel te slap, ik heb u e rersterkn drank megebiacht die u gansch herstell zal O ne, ik wil niets nep het meisje ik lust gee sferke drank \oor h toch moetgij dit nem, La, het is e mecijn dat uwe kwaal gez zal Maar ei let mij mets, var, ik b immers niet ziek ' \ch, het is slechts dat ik aan di arm, di bran beer Van Cruybeke nk ' En wat wilt gij met mijnheer Van Cruybc ke' vioeg waard verwonid Var, we het meisje n waard bev bij n arm vatt, zich op kme voor hem op n grond lat glijn, ach, het is nog tijd om wer te keeicn naar baan die wij mmmei hadn mog verlat Morg zal het te Hat zijn, morg, als het onnoozel bloed ome wong zal hebbrn gestroomd dan is voor ons \oor eeuwig n bd % er brok welke msch gezamthjk e broerklg omsluit Door Gods vloek vervolgd zull wij nis elldig ongedieit weield voortkruip WIJ zull gedi ukt gaan onr wroegg die als e kanker onze gewann * ertecr zal' En dan, gce herstellg nieei ge redmidl, gee \ erzachtg al du lijn ' En als dtiod dan aan die folteung e e stell zat, dan zal dit wez om ons nog voor schnkkclijkpr, vooi eeuwige pijn voor 1c bere, o Gud, o God ' En wie spreekt er u moorn? wie heeft u gezegd d.it er ernig optet teg iemand bestaat * nep waard luir dan het wel vouizichlig wa;. 0, heb ik het nut goeg gemu kt goeg gezi spialt het meisje, heeft rnoei zelve het mij niet gezegd ' Moer raaskaalt er op aan, ZIJ weet voor het vlei niet wat ZIJ zegt mompel waard grammoedig Maar hoor La, ik \erzekei u dat er met mste r bestaai om u te verontrust Leg u te bed, maar drk vooraf e weig, zejever zal u versterk uwe zn herstell Ne, ik drk niet, sprak het meisje hem n rug toekeer, want zij vermoed zichtcu liai var Ik wil dat gij dit ncmet, gee koppigheid, La, want gij weet dat ik met gemakkelijk beu ^Vcl zi dat zij toch buig moest, aanvaard het meisje n gevuln beker, nogtans was zij oveitiugd dat drank al plann, die zij beraamd had, vergruiz moest Met onrwerpg sche ZIJ te zegg dat dan Gods wille geschie De ee beker was nog niet geledigd, of waard vul er met er haast e twe di zij ev gewillig uitdronk Dan haar go nacht wseb, verliet var zijne dochter spoed zich naar b Alle geblek, zette Hela zich op n stoel nevs hare bedste ner ZJJ kon er het hare niet mak hoe drank welk m haar gewis om haar duizelig te mak,had do nem slechts kel water sche te zijn, ge het mste uitwerksel op haar had Dii.it tj uu (ui vullchniogeestvet mogt behield kon ZIJ niet bcleit vermo of ee of anr e i oovcr moest stilte flcach brnnvmjn geledigd hebb dnn uit snakj rleizeucr houd door walci hebb veiwisseld Tot het vstci gard, zag ZIJ weldra bij het stille stangeflikuci mschgedaantcu duisfei nis h tg ij sch op et.ii fe gev teck Ie wacht daar nj uit hunne tegwoordigheid overtuigd was dat aanslag gebeur moest sloeg zij smeekd oog t hemel,wiei p ych vooi n ilocl geknield op n grond stortte e vurig gebed tot God Terwijl zij aldus geheel verslonn was hem die haar dit hachelijk oogbhk veistcik moest, hoor nj voetstapp op n (rap De lichtstral, die door ret r ur het vertrek drong n haar opmerk dat mijnheer Van Cruybeke door waai dm naar zijne slaapkamer weid geleid In het voorbijgaan nog e bezoek vrouw vietz wierp zij zich haastig te bed om zich dit gevd! slap Ie houn, evwel was dit onnoodig, uant hare slietmoei keeidc stil terug naai beu Alsdan sprong zij emaal recht, op stilte ur on trad op te nnar kamer n heer, waar zij ev geheimzmng bndrong Mijtihoci Van Ciuybokc aanzag het meisje met klimm verwonrg In n begne me hij haai bezoek aan slaap wanlg of ee dwaalziekte te moei toeschrijv, zelfsrerdwe hem dit vei mo met to zg, mest don wijsvger op n mond, hem voll ernst teek ed dat hij zou zwijg To Hela Lamerur achter zich geslot had, fluister ZIJ aan mijnheer \an Ci uy bek e volgd woorn toe Mijnheer, ik b hier gekom, om u te \eiwittig niet slap te gaan, boosdocneis zijn op uwe goer CD op uw lev uit Aim kd, zegdo Van Cruybeke bewog, ook al ze kwaal Kom, La, ik zal uwe moer roep opdat zij u naar bed gelei Blijf, sprak het meisje, terwijl nj hem met kracht werhield grootste voorzichtigheid kan u slechts redn ' Misschi, we zij, is die nog ontoei eikd teg het gevaar Maai La spiak. hij eemgszs ontztt welke dwaalgedacht loop u dooi liet hoold, het is immeis niet mogelijk dat gij iets zoudt wet hetge gij zegt O, mijnheer, ik b immers niet zneloos ' Van heige ik u zeg, heb ik volle overtuigg Ik heb het afgeluisleid Dez nacht zal ee gansche

4 ANTWERPEN JWWERPEN ZONDAG 31 JULI 1898 volg dag, TXITJ3T^I_,I_.Z2SrGr & TEKOOPSTELLING r Nieuwigh voor het Seizo Onze assortimt voor n ZOMER 1898 zijn zeer aanzilijk ZIJDEN- "WOLLEN STOFFEN" FANTAISIEN. W i j roep bijzonr aandacht op onze NIEUWE INSTELLING voor GONFECTIEN, JURKEN, ONDERROKKEN KOSTUMEN. Kleer op maat waar go smaak, sierlijkheid voorzeker prijz, te Antwerp niet te vn zijn. VRACIITVRIJE VFRZENDING bov 20 franks. VERKOOP MIEUWSTItUT HOOR HERSTELLING S - B V W F ^ ^ W l ^ V ^W II rjastos Groote klee Kapital C1GARFTTES voor borst (lan («kwaliteit) hischt merk Juan Bastos Oran Prijs fr 0 bc het pakje bi De Landtsheer Van Vel, Kasteclstraat Temsche BRUSSEL ian gematig trest t goed hj polheek te bekom Ier studie \an i nolans HAMEN'Dr te St Nikolaas, Caaoslraat De Dlaios J O O R zl]i uitmuntd om luim helr klmk bone voortreffelijke toelsei, door dt zorg au I n e litirikatle Dist, ZIJD zij u k U ( n r a u s t t. SCHOONE KEUS \A1\ KASTEELSTRUT 80 TLMSCHE Soun, zilver nikel zakhorlogi Goud, Zilver Nickel Goud & Zilverwerk Laatste Nieuwigh SCBOOYI; tui«vast F PRIJZEN Laatste nieuwigh Kfiï/e CanfyiTwant, Prez 6, KasteeKlraat 6 HERSTELLINGEN f nabij Mark!) Vnwisselg Goud TEMSCKE Zilver, BEPARATIEN VERWISSELING ZIEKEN! HUIS WA IITERS - DE BEER Groot af&lag-, op alle «EIVEZEIV Zomerartikels. ü i j z o n a e r e n g r o o t e n Keus i n C o u p o n s a a n halv prijs Alle soi rl T h e m d e n e voor T u r n e r s Velori rs e n z T i u i e n, N o r m a l oni bioek gilcts G e h a a k t e m a n s k l e e r e n alle soort prijz Woll Satijn iv Moirérokk Groot keus m a t r a s s e n g o e d, woll kato s a i g i e n witte g e k l e u r d e bedsprei FUnell a l k h o e d a n i g h e d e n alle pi z (te b ^ i n n e n v i n vijf ell voor eèn trank) Geyondheidsflanel H a m d a k e n s scrvietl h a n d d o e k e n Reps, S a t l n c Baz, I ijnwaad z CO g o: T3 D g i 3 g Koop bij.- M. AD. POORT-WAUTERS 69, TEMSCHE?? Bergmans fijne pakjes THEE LEEST MAAGZIJEKTEN pa. OEVERSTRAAT - TEMSCHE OEVERSTRAAT OEVERSTRAAT, Opdai m dist niet zou verget die Ge^ondkeidspoeier^ De Cock dagelijks bewijz alle getall ran z ekte stor ng r trnag heelt m al spoorwegstandplaats t a n Beleié" blauwe gefmaiiieeidl i zer plat do hang met hei opschrift ^ L L E DEN GOEDKOOP De Houn Sleutel HUIS V. De Leheer-Heeus welke i/i Antwerp m alle loornamc nkels te verkrijg zijn. ELMGE VERKOOPER VOOR TCMSCHC M. AD. POORT-WAUTERS Oeverstraat, 69. Temsehe. dooi- d e O-e^on«fl]iei ifex*^<^if *" D e Ooel* TWEE FRANK DE DOOS Dit eig midl om dit waarlijk cig ge<.smiddd tu do U n n c n zal IUN eik dan onr het ooj, tan al reizigers n naam d i «r i emcdic L lg De Ge, oudheid*), oeiet s De Cock vv ord^n geroemd Is het eige waarlijk doelma ig m ddci \oor alles wat maaa n l n e r m ir etwjnn aangaat Al Jcze plat zull dus zijn zooveil hnnermg aan bewez disl of gered mcnschletcns null altijd kom beveslig dai Ge^ondheidipoeters DL Cock hun gelakt, niet hebb _m maafc '= rerklock dti eetlust teruj, te brtni- <.n spijsverti g tt, bevorr, d j! 7i\ beste toestann zooils droe hi, c rdl e d hoi hartkloppg stikk n^ d e meestal slechts, het gevolg \ erbarrnl jk s u i t i verduwirgsorgan Om ze verschill r mog Ge^ondheidspoeiers De Cock altijd «a r m aanb=\ol worn i aan person elk geslijit oudt-rdon tt be^nci v vijlt p a r, dat m zcl mag beschouw als n war redi zoovele m l ot.n person M Tdt ze alle goe apothek, aan twee frank doos Lte- Zomerseizo 1898 Engelsche Maatschappij NEW-ENGLAND m, Rationales Ryswjckplaals, ANTWERPEN VERKOOP MET KLEINE WINST Vertrouw GliOOTCW ALUS VA\ hostüuhn voor "Wxelrij rs!\temve ptaktische moll Couhllecn Dicrailte Brookcn Vestons Veloei KJIO* neo Broek Vostons Nest \oor Jlicbmisii n, Becnbouwcis Nest ioor lluiskiieclu Veil \ooi SulknetlilLn \ ( s i e n \ooi dun ons ('e Cile Ee strijkster welke MIROITINE aan 10 ctiem het pakje Onrvest met of ^ ni mouw tooi allesttelct M * IS! E. ÜOSTIUIB \ E^ KOSTUMEN VOO ADMINISTRATIE gebruikt is verzekerd goed werk te lever. j\eg beste A/uji s beu ei k kleed gstukk op maat ^ klant hutt stad kunn e uur nu maatnemg aanpass -40,000 Voorzie u dus U eed gstukk 7 oor buitcnli, burgerij, zijn ueikman altijd zoonel gereed m best^e looru aai n. IN HET KLAVERBLAD Groote Markt, 28, ANTWERPEN Buitgewoon S< hoone Keus IN KINDERKO TUMEN Bij zon i e eig moll NEW JH\GLIJ\D LUCCIK lie ri*1ali*iclir«cli ok zwart blauw aan frs O CA ! * -Ö D, ÖU FHUtll sic <*! W r r k l i r n p! s MIROITINE go % '<jn'2 ')u ' 4" Uu 1 J: 1, Z O Eestom J A t l H Ï E grip i ff. 1 ^, O U hui ma bru, K0E1UUM VISION TEOÜW-KOSTÜUY * telt stcffcti 0/kostuum loot ccremmome, met itu< n dculercm Mme Kieurm, d gilel ll tnzonr td urm, chmiot h t rtme me o/ / anre 6 P O elftal ' ", ' " - i~ -, -S6C voart U J

5 IE KO IN DE 6EN Lange Koepoortstraat K 2 4, hoek r St. Paulusstraat, ANTWERPEN GEMAAKTE KLEEDEREH EU OP MAAT Groote Specialiteit Krkostum TE KOOP GESTELD AAHÏ ZEER KASTEELSTRAAT, N 29,i, TEMSCHE. GOUDEN EN ZILVEREN SCHOONE KEUS VAN Ziïtrarwerk Is goud, zilver, n nickel. Régulateurs KLOKKEN, WEKKERS, ENZ. Alle ze artikel xijn i* kwaliteit worn gewaarborgd f tot 5 jar. -SPECIALITEIT H U IVlckelcn Kettg GROOTE PRIJSVERMINDERING alle soort : YEBFWAREN, VERNISSEN, BORSTELS VOORWERPEN ZUIVER HOLLANDSCH LOODWIT (SERUIS) D r o o g e r i j e n, Stopp, Spons, Zeemvell, I n p a k p a p i e r e n BIJZONDERE HORLOGIÊN om aankomst r DUIVEN ie bestann. Brouwers, AVijusteliers, Likeurist. Depot : Beste Zwecdsche Stekslcs. alle lann, zelfs tip meesv gewone, voor pripstcrlijke roepg arme kmi. Koslbji e goilmlu'nstige \ ^ gkes \erpostie- ^ ^ S " / \ wisselg gegev. \ ^ V t lh Honti-Moresnet (Luik), ofaaniafer Blancquaeu te Cortbergh (Brabanti EN ALLE ARTIKELS VOOR. HUIS ALBERT OERLEMANS, Drogist, C. VERCAMMEN-VAN CLEEMPÜT. lot liet do alle Reparali In n Goun MORTIER KASTEELSTRAAT, N' 9 3, TEBISCHE Magazijn Tan alle soort Eerstellg Uurwerk gewaarborgd \oor één jaar Groote JMaivkt, 39, Antweipeii. BLUS VAN VERTROUWEN VOORÜEELIGE PRIJZEN Werkhuis SCHOUWGARNITUREN Marber, Brons Porcele. PRIJZEN. Oprechte bedig. Huis gesticht 1860/ J u l e s CoolsS, Horlogiemaker LAGE PLAATSING Electrleke Bell IN DEN GOUDEN MORTIER 39, Groote Markt, 39 om- ƒ.1 i/utry : HAT/AChJi Om PATERNOSTER Let wel op het adres Inkoop Tan oud Goud Zilver R MAATSCHAPPIJEN* Aux Champs Élysees FRANCOIS COTILS TANDMEESTER VAN VERSCHILLIGE GODSHUIZEN won te St. Kikolaas(Waas) 72 Statiestraai. Alle Vrijdag It laadplog, \an 8 lol 12 ur soormiddai; hel Bolel la Poste. bij II' L. VAN NAEMEN-BRAEM, OEVEBSTRAAT 71, TEMSCHE. 32, Kathelyne-Vest 32, Antwerp. «MERIKAANSCHE TANDEN ZONDER HAKEN. BEWERKING ZONDER PIJNEN. - MATIGE PRIJZEN. - Bijzonr Huisl APOTHEEK-DROGERIJ "DE HERT" Mantels, Bloes, TailIeur-Velokostum voor Dam Kr MAURICE VAN DER GUCHT Kasteelstraat. Temscïie Kasteelstraat. ZONDAG 31 JULI '. Teg alle ontsteltemss i (chlorose,) meer atidi irtsi uit uit afmatheid of slapheid. Prijs fr. \,00 flesch. Jer maag,maagpijn, moeilijke spijs: Antiacptiech tand poer. Tot fiet Eonpillcn. Teg zuwkoorts, pijn kuisch, vntsmett quiver houn s mon is tann t andvleesch. Prijs fr doos. tann Prijs tr doos. Hobnrite - Beste midl teg cksterooget taaiwater. Uitgelez midl teg het bloedfiuim,ver zwakkg, flauwte r kr, Prijs fr. 0,50 flesch. moeilijke of ovtrtellige maandstonn, wittcbeate geemiiidl, Teg het %uur dir vloed, slapheid s b!oeds{némie)b!eekkleungheid kr kkhoest, hoest, ^. z. volg dag ptjn darm, ;. Prijs fr. t.do doos. EINDE-SEIZOEN! Groote Uitverkoop Borstsiroop, Gal- Voss- Standaart- Zwitserschepill, zalf Mart Toms. PONCELET PAST1LLEN X CthAL'DEL PASTILLES. BREUKBANDEN. IOHJE CIREE V<JORS( HOOI tl\. BAM'HEN. BREI KBANDEN. Cliocolat Delacre, ^_$a Extrait Eelacre. 4 0 o O a 5 0 O o Vermrg prijs.] VERWEN, VERNISSEN, VEIIFBOKSTH-S, VLIRLAK. SPIRITUS VAN AZIJN, SPONSEN, ZEESH.APPI.N, WIJKAZUI\, UUJFOUE, VERWFN \ooit KLEEIUNCSTOFFE.V ALLE ARTIKELS } OOJi bhül W LfiSAAA ï OOhbt ELJCF PBIJZEX F a i i v i x e i i e te, x I*ijre i F c u k ^ e i l i e n. LEVERTRAAN. SOLfLH, \ LfifMUULN l^\trmi)^l^ \oon fllam) KMAKERS HUIS A. BAUWELINCK-SEGERS Statiestraat 11O, Bever (Waas) ElIXTB DE^EVEREN ( GEZONDÜEILSLlhEUH) samgesteld gcdistilkerd uil fezoridlicidsplanlcn hestezuner suiker, fijn aangaam \an smaar., e goed geesmidl \oor buik- maagpijn; e kwaari liter opgege\ is voldo ^oor e kolieklijnd naarö of rund ie gez. Kleur: Geel, «r o e n ol \Mt volgs verkiezg Yoor likorist voort verkoop ers, vermiurilg prijs. ï VERANDERING VAN WOONST H. VAN R E M ( K Ü T T E M - Ï! Ü L I N KRÜIDEN1ERSWAREN HANDEL ui PETHOL K0OK-&DUIVENBO0NEN. MAIS OF SPAANSCHE TARWE groote klee, voor verks, kieks, duiv, eoz. Groote prijsvermrg op alle ze artikels voor aankoop 't groot. Superior lf De beste HAARHERSTELLER Tervaardigd zonr loodstoi verwekt ge I hoofdpijn. ; De S u p e r i o r wordt met Toorkcur gebruikt door H. M. Kong Engeland. Door krachtdadige werkg gemak gebruik overtreft het al d«tot alhier toe uitgevonn haarnerstsll voortbrgsels. Hebt ge grijze har? Hebt ge pell op het hoofd? Vall uwe har uit? Gebruikt Superior, uitslag il er verzekerd. TPrïjs a,5o dtpot bij : Th. Miller, Apolheker-Droyië TEMSOBB Groote vermrg prijs Toor voortverkoopers. Nog te bekom Tolg hairverw : EXCELSIOR 1,70 plaats fr. 1,(0 LARAPIDE 2,00 «., s,so LA NEW LONDON 2,28.. fr. t,v LA CONGOLINE fr. 2 Zon- Regscherm Vrouw Moons-Van Poucke maakt bekd dat har Wkel Tan Zon- Regscherm is overgebracht naar A k l c e r s t r a a t N r 1O, dat har wkel aitijd voorzi is Tan e schoon groot keus. Verrs gelast zi] zich voortdurcdd met allereparat stiel betreff KOPERSLAGER, ZINKBEWERKER & PQMFENMAKER Bericht het geëerd publiek, dat ;ijn Weikliuis Magazijn, is overgebracht K a s t e e l s t r a a t N ' "7O, naar het!n' 5 4, rzelf straat. Zijn magazijn zal allijd voorzi, zijn alle soort K e u t e n g e r i e v e n, Uzer, Koper Blik, aan c o n c u rer Prijz. BIJZONDERE^PmJZENJ/O R WINKELS öroote keus alle slag Pomp Loo Buiz. FRACHlIf.E h H S VAN Staan Hang Isnif, (Ququets,) Lusters, z. z. Hij hoopt bel veitrouk zijner talrijke klant te blijv giet. STOOMBOOTEN WILFORD. Dist (5 MEI tot ) SEPTEMBER IN DE 1IEIK. Temsche veilrck S,30. 6,48, 10, 1, 6.30 DEN ZOltDACf). Temsche vertrek 6,4o, 10, (,00, 3, 6,30 ALLE DAGEN Anlwerp \ertrck 7.H0, 10, 1,00, 3, 6, De Bestuurr, J. F. W1TTOCK Tsche, Snelpcrsdrutkerij De LandtthMT

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

WOORDPAKKET 1. Ik schrijf woorden met een medeklinker aan het begin en einde van een woord: woorden net als man.

WOORDPAKKET 1. Ik schrijf woorden met een medeklinker aan het begin en einde van een woord: woorden net als man. WOORDPAKKET 1 Ik schrijf de ee aan het einde van een woord juist: woorden net als zee. Ik schrijf een doffe klinker: woorden net als me of een. Ik schrijf woorden met één klinker en één medeklinker: woorden

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Volledige teksten behorende bij de MIniShanti-CD van TCM

Volledige teksten behorende bij de MIniShanti-CD van TCM Volledige teksten behorende bij de MIniShanti-CD van TCM Berend Botje Berend Botje ging uit varen Met zijn scheepje naar Zuid-Laren De weg was recht, de weg was krom Nooit kwam Berend Botje weerom Eén

Nadere informatie

Sint Nicolaas op school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo

Sint Nicolaas op school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo Sint Nicolaas op school Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo Verdienen ze een prijsje of zijn ze t niet waard? Zij zijn als de anderen, wel roerig van aard.

Nadere informatie

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt 107 Scheppingsliedje 108 Lied van de lieve aarde E. Linger W. ter Burg 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt de vos, het hert, de ko - li - brie met ei - gen vin

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

Klankgroep en lettergreep

Klankgroep en lettergreep Spellingwijzers groep 4 Voor de ouders Klankgroep en lettergreep Een klankgroep is een soort hulpmiddel bij het aanleren van spellingregels. Wat hoor je als je een woord langzaam in stukjes uitspreekt.

Nadere informatie

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y 1 100 Cijfers(32) Beschikbare letters: A B E H I J L M N O P S U W Y B Z Y U N S M H E U O Y W A B H W M J N M S P W I H B O O W B M N P Z M B E N B P J Y S Z N W E J B W Y S M P J B U W B A H O N P Y

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

workshop bij Rodica en Dodica

workshop bij Rodica en Dodica workshop bij Rodica en Dodica vier gedichten van Paul van Ostaijen met tekeningen van Paul Verrept taijen, met bij elk zins morgens de dingen, de que nègre, en Rodica en r al met groot succes ansee. Nu

Nadere informatie

Gelukkig Hansje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Gelukkig Hansje. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860.

Gelukkig Hansje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Gelukkig Hansje. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860. Gelukkig Hansje Jacob Grimm en Wilhelm Grimm bron. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim001gelu01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Gelukkig Hansje. Wilt

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen Online leren - Overzicht van oefeningen Cursief = voorbeeld Kern S ik kim sim MKM KM Zoek (sleep) k van kim en -positie letters m (tussen letters uit ze Klik als je i ziet (flitsletters) Zoek /k/ /i/ /m/

Nadere informatie

Huiswerkblaadje Maan Kern 5

Huiswerkblaadje Maan Kern 5 Leestoets Aan het einde van een kern leest ieder kind bij de juf apart een leestoets: veilig en vlot. Veilig en vlot zijn woordrijtjes die je van boven naar beneden leest. Deze woorden zijn gevormd met

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

Kinderliedjes voor Trompet

Kinderliedjes voor Trompet Krlieds voor Trompet Mie lam & c Mie lam me t, lam me t, lam me t. & Mie lam me t, lam me t ol. Mie ho vast & c Mie Mie Mie, ho maak vast, los, valt, aan dan tak tak val bo bo a... & Mie Mie Mie ho maak

Nadere informatie

je schrijft het woord zoals je het hoort je schrijft het woord zoals je het hoort je schrijft het woord zoals je het hoort

je schrijft het woord zoals je het hoort je schrijft het woord zoals je het hoort je schrijft het woord zoals je het hoort Groep 4 Spelling Thema 1 Een nieuw huis aan het begin (klas) aan het eind (tent) met st aan het eind (kist) met ts aan het eind (muts) aan het begin en aan het eind (krant) Thema 2 Wat word jij later?

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1 A. de Jager Wees toch stil Gedichtenbundel Wees toch stil 1 Wees toch stil O, wees toch stil, als God u hier wil leiden op wegen die u niet verstaat. Blijf gelovig steeds Zijn hulp verbeiden; bij Hem is

Nadere informatie

Het feest van Koning Beer

Het feest van Koning Beer Het feest van Koning Beer Louis Moe bron. G.B. van Goor Zonen Den Haag 1930 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/moe_001fees01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 [Het feest van koning Beer] De winter

Nadere informatie

- je kan me wat - module 3. docere delectare movere. je kan me wat nt2taalmenu.nl module 3. tekeningen -

- je kan me wat - module 3. docere delectare movere. je kan me wat nt2taalmenu.nl module 3. tekeningen - - je kan me wat - module 3 docere delectare movere tekeningen - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 je kan me wat ROCvA nt2taalmenu.nl - educatie - ROCvA module 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Refrein. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist ren naar zijn liefdesstem, daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.

Refrein. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist ren naar zijn liefdesstem, daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem. Thema: Jezus hand in je leven Zingen: ELB 413 Lichtstad met uw paarlen poorten 1. Lichtstad met uw paarlen poorten, wond re stad, zo hoog gebouwd, nimmer heeft men op de deze aarde ooit uw heerlijkheid

Nadere informatie

Jij en jouw diepste drijfveren

Jij en jouw diepste drijfveren Jij en jouw diepste drijfveren blok E - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugkoppeling en intro 19.25 Bijbelstudie 19.35 Catechismus 19.45 Bijbelstudie Matteus 22 19.55

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart.

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart. Snel aan de slag! Wat heeft u nodig? Het juiste Spelling in beeld-oefenboekje Een schriftje waar uw kind in kan werken Een pen waarmee uw kind prettig werkt Een markeerstift of een aantal kleurpotloden

Nadere informatie

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met:

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met: 14 september 2014, 16.30 uur, Goede Herderkerk Zangdienst: Samen zingend het nieuwe seizoen in, Thema van de landelijke startdag is met hart en ziel. Verbinden. Tjimmie van der Wal: Hans van de Pol: Jaap

Nadere informatie

De geschiedenis van een muis

De geschiedenis van een muis bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: XKP 098. J. Vlieger, Amsterdam 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_ges005gesc01_01/colofon.htm 2010 dbnl 1 De Geschiedenis

Nadere informatie

Ziekenzondag. 14 september 2014. Thema: Er kan zoveel meer. Voorgangers: pastor M.Vet en ds Marina Slot. : jongerenkoor Aloud

Ziekenzondag. 14 september 2014. Thema: Er kan zoveel meer. Voorgangers: pastor M.Vet en ds Marina Slot. : jongerenkoor Aloud Ziekenzondag 14 september 2014 Thema: Er kan zoveel meer. Voorgangers: pastor M.Vet en ds Marina Slot. Ouderling Diaken Mmv. : Tineke Hupkens. : Simon Oudt. : jongerenkoor Aloud Openingslied door jongerenkoor

Nadere informatie

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron MAAR TOEN HIJ VOELDE HOE HARD HET WAAIDE, WERD HIJ BANG EN BEGON TE ZINKEN. HEER, RED MIJ! Ds. Nelleke Beimers, voorganger Gerrit

Nadere informatie

Woordpakket 11 Groep 4. Woorden: Ook zo-woorden. draai foei gooi mooi nooit ooit roeit saai blijf fijn de gein het plein de pijn vijf zei

Woordpakket 11 Groep 4. Woorden: Ook zo-woorden. draai foei gooi mooi nooit ooit roeit saai blijf fijn de gein het plein de pijn vijf zei Woordpakket 11 Groep 4 Categorie: Woorden met aai, -ooi en oei - Hoor je oej, ooj of aaj, schrijf dan oei, -ooi of aai. draai foei gooi mooi nooit ooit roeit saai blijf fijn de gein het plein de pijn vijf

Nadere informatie

In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het Heelal

In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het Heelal Hartelijk welkom In de hemel is de Heer In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het Heelal Er is kracht in Zijn woord als de wateren bruist

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Joopie viert Halloween.

Joopie viert Halloween. 1 Joopie viert Halloween. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. Voorlezen voor de kleintjes of zelf lezen rondom 7 jaar. Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken

Nadere informatie

1.De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,

1.De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 22 maart (Heilige Doop en afscheid ambtsdrager) Gezang 481: 1 en 3 1.O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 oktober 2014

Liederen voor zondag 5 oktober 2014 Liederen voor zondag 5 oktober 204 Lied 224 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Woordpakket 11 Groep 4. Woordpakket 12 Groep 4

Woordpakket 11 Groep 4. Woordpakket 12 Groep 4 Woordpakket 11 Groep 4 aai ooi oei 2. Hoor je /aaj/, /ooj/ of /oej/? Schrijf dan aai, ooi of oei. Onthoud woorden ei ij draai foei gooi mooi nooit ooit roeit saai blijf fijn de gein het plein de pijn vijf

Nadere informatie

Zie zo Spelling Kopieermap Evaluatie en remediëring leerjaar 2

Zie zo Spelling Kopieermap Evaluatie en remediëring leerjaar 2 Kopieermap Evaluatie en remediëring leerjaar 2 Je vindt in deze kopieermap het materiaal voor de dictees, de registratie, het remediëren, oefenen en verrijken. Het materiaal is verzameld per blok. De vierde

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

Poëziewedstrijd bibliotheek: thema STROOM. inzending klasgedicht. 6de leerjaar vzw KBT Sint-Lutgart beemdstraat 4 3700 TONGEREN 012-23.12.

Poëziewedstrijd bibliotheek: thema STROOM. inzending klasgedicht. 6de leerjaar vzw KBT Sint-Lutgart beemdstraat 4 3700 TONGEREN 012-23.12. 6de leerjaar klastitularis: juf Hanne en Els Mor. Ward, de Bever, had een kater Daarom dronk hij zoveel water Maar wat hij had gegeten Dat mochten wij niet weten Misschien at hij wel barbecue Na een vermoeiend

Nadere informatie

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Hartelijk welkom Laat het feest zijn in de huizen Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen,

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. H. Vreekamp (Epe)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. H. Vreekamp (Epe) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. H. Vreekamp (Epe) Schriftlezing: Ezechiël 34 vers 11 t/m 16 Johannes 10 vers 11 t/m 16 Lied 884 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (Johannes de Heer) Psalm 73 vers 12 (Schoolpsalm)

Nadere informatie

D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout

D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout Personen Verteller Huisvrouw Cake ingrediënten; o Bloem o Zout o Suiker o Eieren o Kersen o Sukade o Krenten o Boter (Bij dit toneelstuk

Nadere informatie

LITURGIE VOOR DE TENTDIENST ZONDAG 28 JUNI UUR

LITURGIE VOOR DE TENTDIENST ZONDAG 28 JUNI UUR LITURGIE VOOR DE TENTDIENST ZONDAG 28 JUNI 2009 10.00 UUR 2 VOOR DE DIENST: Blessed be your name Testify to love WELKOM GEZ. 479 1 Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, de steile

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

werkboek groep 4 blok 7 en 8 naam

werkboek groep 4 blok 7 en 8 naam 1 2 3 4 5 6 werkboek groep 4 7 8 9 11 12 naam 10 blok 7 en 8 blok 8 x les xx 8 1 Hoeveel schroeven liggen hier? Vul in.... 2 34 Het konijnenhok x 4 schroeven is... schroeven. Reken uit. 2 groepjes van

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS

VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS DOOR G. H. 'S-GRAVESANDE É / OEI owe lib J 1' É I I t I I VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS r É VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS DOOR G. H. 'S-GRAVESANDE '9Y3 Voor K. H. R. de Josselin de Jong

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Jonggezinnedienst 24 sept 2017 10.00 uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Welkom en afkondigingen: Zingen: Heb je al een kaartje voor de koninklijk trein

Nadere informatie

Liturgie 1 januari 2017 Nieuwjaarsdag

Liturgie 1 januari 2017 Nieuwjaarsdag Liturgie 1 januari 2017 Nieuwjaarsdag Votum en Groet Zingen Hemelhoog 667 Wees stil voor het aangezicht van God Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. aanbid Hem met eerbied en

Nadere informatie

bron Op de Bruiloft. Z.p., ca. 1840 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_opd001opde01_01/colofon.php 2011 dbnl

bron Op de Bruiloft. Z.p., ca. 1840 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_opd001opde01_01/colofon.php 2011 dbnl bron. Z.p., ca. 1840 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_opd001opde01_01/colofon.php 2011 dbnl 1. Door de persoon, de koopman voorstellende, voor te dragen. Ik, KAREL KOOPHANDEL, negotie

Nadere informatie

Kom en prijs. Voor alle activiteiten in de dorpskerk : www.hervormdkatwijkrijn.nl. Thema: Make over

Kom en prijs. Voor alle activiteiten in de dorpskerk : www.hervormdkatwijkrijn.nl. Thema: Make over Fijn dat u deze dienst bij ons was. De volgende Kom- en Prijs -dienst is 31 mei 2015. De voorganger is dan onze wijkpredikant Ds. Jac. Jongejan. Wij hopen u/jullie dan weer te ontmoeten! Jong en oud is

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

- Gemeenschappelijke -

- Gemeenschappelijke - - Gemeenschappelijke - - Ziekenzalving - Welkom Beste mensen, wij zijn hier bij elkaar gekomen om de Ziekenzalving te ontvangen. Wij zullen nu samen bidden en daarna zal de priester U de handen opleggen

Nadere informatie

Dyslexiebehandeling. Informatiepakket leerkracht:

Dyslexiebehandeling. Informatiepakket leerkracht: Dyslexiebehandeling Informatiepakket leerkracht: - Werkwijze bij Onderwijszorg Nederland (ONL) - Klankenschema - Stappenplan - Kopie overzichts-steunkaart - Uitleg losse steunkaarten - Uitleg steunkaart

Nadere informatie

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13 Kerstviering: Geloof, hoop en liefde 1. Samenzang : Ps alm 116: 1, 11 God heb ik lief, want die ge trouwe Heer Hoort m ijne stem, mijn s m ekingen, m ijn klagen Hij neigt Zijn oor, k roep tot Hem, al m

Nadere informatie

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft.

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft. In Kanton, China Op de hoek van twee nauwe straatjes zit een jongen. Het is een scheepsjongen, dat zie je aan zijn kleren. Hij heeft een halflange broek aan, een wijde bloes en blote voeten. Hij leunt

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

Muziekboek van de Sterrebrostrekkers

Muziekboek van de Sterrebrostrekkers Muziekboek van de Sterrebrostrekkers een trekharmonicaorkest uit Tonden Samengesteld en beerkt door Dies Nicolai en Ivo van der Putten Dit boekje is een greep uit het repertoire van de Sterrebostrekkers

Nadere informatie

Lezen : Psalm 4. Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5

Lezen : Psalm 4. Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5 GKv Drachten ZW & O Lezen : Psalm 4 Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5 Voor de kinderen: Op de gebedsmuur mag je een briefje

Nadere informatie

Piet met de speen. Lize met de speen

Piet met de speen. Lize met de speen Piet met de speen. Lize met de speen Dora Maehler bron. Z.n., z.p. ca. 1906 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/maeh001piet01_01/colofon.php 2010 dbnl 1 Piet met de speen. Ja kind'ren-lief,

Nadere informatie

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager.

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager. spelling 27b 1 Kies uit: ogen tenen samen oren apen zalen muren tegels toren 1 Twee a hebben s : apen 2 vier o, vier o Je leert hoe je woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep schrijft.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug

Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug Welkom Lied: Dank je voor dit warme licht (kaarsen worden aangestoken door Youri) 1. Eerste kaars, wat wil jij zeggen als je branden gaat? Zie jij in je mooiste

Nadere informatie