ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe - A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe - A"

Transcriptie

1 ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe - A Jaarverslag 2014

2 ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUROPE A (Fonds voor gemene rekening) Beheerder ACTIAM N.V. Postbus RK Utrecht Website ACTIAM.nl/fondsbeheer Directie ACTIAM N.V. J. de Wit, voorzitter E.J. van Bergen, directielid G.H.B. Coppens, directielid R.G.H. Verheul, directielid Juridisch eigenaar Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V. Postbus RA Utrecht Bewaarder KAS Trust & Depositary Services B.V. Nieuwezijds Voorburgwal RL Amsterdam Accountant KPMG Accountants N.V. Postbus AA Utrecht Bankrekeningen en Custodian KAS BANK N.V. Nieuwezijds Voorburgwal RL Amsterdam Datum van oprichting 21 juni 2013 ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUROPE A JAARVERSLAG

3 Inhoud 1 Profielschets Onze beleggingsfilosofie in het kort Verantwoord vermogensbeheer Risicomanagement Juridische en fiscale aspecten Code Vermogensbeheerders Verslaglegging en overige informatie 5 2 Algemeen Verslag van de Beheerder Kerncijfers Beheerontwikkelingen in de verslagperiode Marktontwikkelingen en vooruitzichten Verantwoord vermogensbeheer Fondsprofiel Verklaring omtrent de bedrijfsvoering 14 3 Jaarrekening Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Beloningsbeleid ACTIAM 28 4 Overige gegevens Belangen directie Gebeurtenissen na balansdatum Winstbestemmingsregeling Verwerking van het resultaat Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 32 ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUROPE A JAARVERSLAG

4 1 Profielschets 1.1 ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE IN HET KORT Ons beleggingsbeleid is mede gericht op het vergroten van het verantwoordelijkheidsbewustzijn van de ondernemingen waarin belegd wordt. ACTIAM Responsible Index Funds Equity zijn fondsen voor institutionele beleggers die op een passieve wijze beleggen in aandelen van beursgenoteerde bedrijven. De fondsen beleggen uitsluitend in ondernemingen die voldoen aan de Fundamentele Beleggingsbeginselen voor maatschappelijk bewust vermogensbeheer. Tabel 1 geeft een overzicht van de beleggingsstrategie en bevat de namen van de fondsmanagers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beleggingsbeleid. 1.2 VERANTWOORD VERMOGENSBEHEER Ons verantwoord vermogensbeheer is gebaseerd op drie pijlers: onze Fundamentele Beleggingsbeginselen (uitmondend in uitsluitingscriteria), dialoog tussen vermogensbeheerder en de ondernemingen waarin kan worden belegd engagement en uitoefening van stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. De Fundamentele Beleggingsbeginselen vormen de basis van het ESG-beleid, waarbij ESG staat voor Environment, Social en Governance. Deze beginselen zijn geen subjectieve voorkeuren, maar komen voort uit internationale verdragen, richtlijnen en codes. Doel van het beleid is dat niet wordt belegd in ondernemingen of (overheids) instellingen die de wet of onze beleggingsbeginselen voor verantwoord vermogensbeheer schenden. Alle ACTIAM Responsible Index Funds Equity beleggen uitsluitend in ondernemingen die voldoen aan onze beleggingsbeginselen voor maatschappelijk bewust vermogensbeheer. UITSLUITINGSCRITERIA Voorafgaand aan de portefeuillesamenstelling worden ondernemingen en (overheids)instellingen die deel uitmaken van de benchmark gescreend op de Fundamentele Beleggingsbeginselen en extra sectorspecifieke criteria. Deze screening wordt uitgevoerd door een externe dataprovider. Aan de hand van deze screening onderzoekt een toegewijd ESG-team de ondernemingen en (overheids)instellingen. Voldoet een bedrijf niet, dan gaat ACTIAM in dialoog over de (mogelijk) controversiële onderwerpen of sluit het bedrijf uit als beleggingsdoel. Het ACTIAM Selectiecomité besluit of een bedrijf uitgesloten wordt. Het ESG-team adviseert deze interne commissie. Voor wat betreft engagement besluit ACTIAM zelfstandig welke ondernemingen, overheden en instellingen in aanmerking komen voor engagement. ENGAGEMENT Wanneer er twijfel bestaat of een onderneming wel verantwoord onderneemt, wordt een engagementproces gestart. De vermogensbeheerder gaat hierbij actief in gesprek met het management van de onderneming over waar en hoe de duurzaamheidprestatie kan worden verbeterd. Binnen engagement onderscheiden wij twee vormen: responsief en proactief engagement. Bij responsief engagement wordt de dialoog aangegaan met ondernemingen die op één of meer Fundamentele Beleggingsbeginselen slecht scoren en het risico lopen van belegging te worden uitgesloten, maar waarbij op korte termijn verbetering mogelijk is. Doel is dat het ESG-beleid en de ESG-prestaties voldoen aan onze beleggingsbeginselen. Ondernemingen die geen of onvoldoende vooruitgang laten zien, kunnen van belegging worden uitgesloten. Proactief engagement richt zich op de natuurlijke hulpbronnenindustrie met de focus op ondernemingen in de volgende sectoren: n olie & gas; n mijnbouw; n papier & bosbouw; n voeding, drank & tabak en nutsbedrijven. Met deze ondernemingen wordt proactief besproken hoe zij het beleid en de prestaties op ESG-gebied kunnen versterken. ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUROPE A JAARVERSLAG

5 UITOEFENING STEMRECHT OP AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN Op aandeelhoudersvergaderingen stemmen wij nadrukkelijk op duurzame beleidsaspecten. Ons stembeleid is gebaseerd op onze Fundamentele Beleggingsbeginselen en op erkende internationale best practice richtlijnen voor corporate governance en verantwoord beleggen. Voor de uitvoering van het stembeleid wordt gebruik gemaakt van de diensten van een externe adviseur die is gespecialiseerd in het beoordelen van de corporate governance van ondernemingen. 1.3 RISICOMANAGEMENT ACTIAM bewaakt voortdurend dat de beleggingsfondsen en de beleggingsportefeuilles blijven voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het prospectus zijn vastgelegd, aan de wettelijke kaders en aan de interne uitvoeringsrichtlijnen. In paragraaf 2.6 Fondsprofiel wordt inzicht gegeven in het risicomanagementbeleid en het gebruik van financiële instrumenten ten aanzien van het koersrisico, het renterisico, het kredietrisico en het valutarisico. 1.4 JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe A ( het Fonds ) is een open-end fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht. Het Fonds wordt gevormd door een ter collectieve belegging bijeengebracht vermogen. Het Fonds heeft geen rechtspersoonlijkheid. De juridische eigendom van het vermogen van het Fonds berust bij Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V. Het Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ). De aan participanten aangeboden participaties hebben een nominale waarde van 25 per participatie. Het minimum deelnamebedrag voor participanten bedraagt Omdat het Fonds voor doeleinden van de Nederlandse belastingwetgeving fiscaal transparant is, worden alle activa en passiva van het Fonds en alle winsten en/of verliezen van het Fonds voor belastingdoeleinden direct aan de participanten toegerekend voor wat betreft hun pro rata aandeel in het Fonds. Derhalve zijn alle relevante belastingen, indien van toepassing, voor rekening van de participanten in het Fonds. Participanten zijn verantwoordelijk voor hun eigen fiscale positie. 1.5 CODE VERMOGENSBEHEERDERS De Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) is de branche-organisatie van de vermogensbeheersector die in Nederland actief is. DUFAS behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze sector, zowel op het gebied van retail (consumenten) als institutioneel (professionele beleggers). De Code Vermogensbeheerders (verder, de Code ), zoals die door DUFAS is opgesteld, is met ingang 1 oktober 2014 in werking getreden. De Code geeft antwoord op de vraag wat klanten van hun fonds- en vermogensbeheerder mogen verwachten. Als lid van DUFAS onderschrijft ACTIAM de Code. In het jaarverslag van ACTIAM wordt u geïnformeerd over de naleving van de Code Vermogensbeheerders volgens het comply and explain principe. 1.6 VERSLAGLEGGING EN OVERIGE INFORMATIE JAARVERSLAG Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar verschijnt het jaarverslag van het Fonds. VERKRIJGBAARHEID VAN INFORMATIE Exemplaren van het jaarverslag, het prospectus en de voorwaarden kunt u gratis aanvragen op actiam.nl. ACTIAM N.V. ACTIAM is statutair gevestigd en houdt kantoor in Utrecht. ACTIAM is een 100% deelneming van REAAL N.V., een dochteronderneming van SNS REAAL N.V. te Utrecht. Op 1 februari 2013 is SNS REAAL N.V. genationaliseerd en sindsdien zijn alle aandelen (indirect) in handen van de Nederlandse Staat. Op 30 december 2013 heeft de Nederlandse Staat vervolgens alle aandelen in het kapitaal van SNS REAAL N.V. overgedragen aan de Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI). NLFI is sindsdien de enig aandeelhouder van SNS REAAL. ACTIAM voert directie over en is beheerder van: n De fondsen van SNS Beleggingsfondsen N.V.; ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUROPE A JAARVERSLAG

6 n De fondsen van Zwitserleven Beleggingsfondsen, Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen; n ACTIAM Responsible Index Funds Equity; n ACTIAM Institutional Microfinance Funds en; n ACTIAM-FMO SME Finance Fund I ACTIAM N.V. is daarnaast met ingang van 22 juli 2014 aangesteld als AIF-beheerder van: n De fondsen van ASN Beleggingsfondsen N.V.; n ASN-Novib Microkredietfonds en n ASN Groenprojectenfonds. Het adres waar de vennootschap kantoor houdt is: ACTIAM N.V. Croeselaan BJ Utrecht VOORGENOMEN VERKOOP REAAL N.V. SNS REAAL heeft op 16 februari 2015 bekend gemaakt dat een overeenkomst is getekend met Anbang Group Holdings Co., Ltd., een vooraanstaande Chinese verzekeringsmaatschappij, voor de verkoop van REAAL N.V. ACTIAM is een dochter van REAAL N.V. De definitieve verkoop is afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuring van de toezichthouders. Tabel 1: ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe - A STRATEGIE FONDSMANAGER VERANTWOORDELIJK VOOR FONDS SINDS BIJ HUIDIGE VERMOGENSBEHEERDER SINDS IN VERMOGENSBEHEER INDUSTRIE SINDS Europese Indexaandelen Danny Wemmenhove Michiel Bekker ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUROPE A JAARVERSLAG

7 2 Algemeen 2.1 VERSLAG VAN DE BEHEERDER ACTIAM Per 1 juli 2014 zijn SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. (SBB) en SNS Asset Management N.V. (SNS AM) gefuseerd en is de naam gewijzigd in ACTIAM N.V. (ACTIAM). Achtergrond van de fusie zijn onder andere de verzwaarde eisen voor fondsbeheer door nieuwe wet- en regelgeving, waaronder Europese regelgeving voor beleggingsinstellingen, met name de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD), die in de Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft) geïmplementeerd is. Daarnaast wordt door de fusie expertise in fondsbeheer gebundeld. Vanaf 22 juli 2014 voldoet ACTIAM N.V. als beheerder van een alternatieve beleggingsinstelling ( abi ) aan de nieuwe vereisten die gelden voor een abi-beheerder. Deze vereisten betreffen onder meer het aanstellen van een onafhankelijke bewaarder (zie hierna), het risicomanagementbeleid, beleid inzake belangenconflicten, uitbestedingsbeleid, beloningsbeleid, waarderingsbeleid van de fondsactiva en hebben voorts betrekking op de jaarverslaglegging en kapitaalvereisten voor beheerder en bewaarder. BEWAARDER In verband met implementatie van nieuwe wet- en regelgeving (AIFMD) is per 22 juli 2014 KAS Trust & Depositary Services B.V. (KAS Trust) aangesteld als bewaarder van de ACTIAM Responsible Index Funds Equity. De bewaarder is een onder wettelijk toezicht staande entiteit met als wettelijke taken onder andere het monitoren van kasstromen, naleving van beleggingsbeleid en eigendomsverificatie ten aanzien van de financiële activa van de beleggingsfondsen. 2.2 KERNCIJFERS De omvang van het ( het Fonds ) is in de verslagperiode afgenomen van 325 miljoen per jaareinde 2013 naar 200 miljoen eind Koersresultaat en dividendopbrengsten zorgden voor een groei van 23 miljoen. De uitstroom van 148 miljoen in het fonds zorgde er voor dat de omvang van het fonds daalde. Per saldo was de ontwikkeling van het fonds 125 miljoen negatief. Tabel 2: Vermogensontwikkeling 2014 In miljoenen euro s OMVANG ULTIMO 2013 IN- EN UITSTROOM KOERSRESULTAAT + DIVIDENDOPBRENGSTEN OMVANG ULTIMO 2014 ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe A BEHEERONTWIKKELINGEN IN DE VERSLAGPERIODE NAAMSWIJZIGING FONDSEN Als gevolg van de naamswijziging van SNS AM naar ACTIAM veranderde per 1 januari 2015 ook de naam van SNS Responsible Index Funds - Equity in ACTIAM Responsible Index Funds - Equity. WIJZIGING SETTLEMENTPERIODE BEURSGENOTEERDE BELEGGINGSFONDSEN Door de invoering van Europese wetgeving per 6 oktober 2014 is het merendeel van de Europese beurzen overgegaan op een settlementperiode van T+2 in plaats van T+3. Alle beursgenoteerde beleggingsfondsen zijn vanaf deze datum verplicht een T+2 settlementcyclus te hanteren. Ook Euroclear Nederland, die de afwikkeling van effectentransacties voor NYSE Euronext Amsterdam verzorgt, is op dezelfde datum overgegaan op een settlementperiode van T+2. Het verkleinen van het settlementrisico en het harmoniseren van juridische aspecten van de afwikkeling van effectentransacties zijn de redenen voor deze wijziging. ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUROPE A JAARVERSLAG

8 AANPASSING UITVOERING ESG-BELEID Sinds 2 januari 2015 berust de formele besluitvorming over de start van een engagementtraject met een onderneming niet langer bij het ACTIAM Selectiecomité. Het Selectiecomité heeft deze verantwoordelijkheid overgedragen aan de afdeling die het ESG-beleid uitvoert. Doel is het engagementproces efficiënter in te richten zodat sneller en adequater kan worden gehandeld. Het Selectiecomité monitort onveranderd de voortgang van de lopende engagements en blijft verantwoordelijk voor het besluit een onderneming uit te sluiten. 2.4 MARKTONTWIKKELINGEN EN VOORUITZICHTEN ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN Begin 2014 werden de signalen sterker dat de wereldeconomie op een breed front aantrok. In de Verenigde Staten namen de orderontvangsten toe en steeg het ondernemersvertrouwen. Europa haakte steeds meer aan op dit leidende Amerikaanse voorbeeld. De Chinese economie groeide sterk, hoewel minder sterk dan voorheen. FINANCIËLE MARKTEN Na een sterk 2013 realiseerden de internationale aandelenmarkten opnieuw fraaie koerswinsten in In de laatste maanden van het jaar werden de aandelenmarkten wel wat grilliger van karakter. Tegenvallende cijfers over de Amerikaanse en Chinese economie zetten de internationale aandelenmarkten begin 2014 onder druk. Ook de onzekerheid over interventies van het stelsel van Amerikaanse banken, de Federal Reserve (Fed), die al had aangekondigd zijn ruime monetaire beleid te gaan afbouwen, had een ongunstig effect. Naarmate de economische cijfers uit de Verenigde Staten verbeterden en duidelijk werd dat de terugval inderdaad door het strenge winterweer veroorzaakt was, kregen de markten weer de wind in de zeilen. Ook verschafte de Fed al snel meer duidelijkheid over het toekomstige monetaire beleid. In Europa bracht de uitslag van de Europese verkiezingen niet de gevreesde onrust. De markten werden gestimuleerd door de steeds krachtiger geluiden van de Europese Centrale Bank (ECB) dat zij vergaand zou ingrijpen als de inflatie tegenviel. In september werden beleggers positief verrast doordat de ECB extra monetaire verruimingsmaatregelen aankondigde. In oktober gingen de beurzen echter stevig onderuit toen er vrees ontstond voor een nieuwe Europese recessie na de publicatie van slechte Duitse productiecijfers. Ook onenigheid binnen de ECB had een negatieve uitwerking. Later herstelden de koersen zich weer doordat nieuwe macrocijfers bleken mee te vallen. Bovendien stond president Mario Draghi binnen de ECB sterker dan eerder gedacht. Eind 2014 sloeg het sentiment opnieuw om. De vrije val van de olieprijs leidde tot toenemende onrust over de roebel. Dit had ook effect op de valuta s van andere opkomende markten, temeer omdat er onzekerheid heerste over het toekomstige rentebeleid van de Fed. De beurzen in Noord-Amerika presteerden in 2014 verreweg het beste. De MSCI North America steeg met 12%; door de stijging van de Amerikaanse dollar steeg deze index in euro s gemeten zelfs 28%. Europa bleef achter met een stijging van 7%. De MSCI Pacific en MSCI Emerging Markets gingen er in euro s gemeten 11% op vooruit. Gemeten in Amerikaanse dollars waren de resultaten respectievelijk -3% en -2%. Tabel 3: Rendement MSCI Europe 7% MSCI North America 28% MSCI Pacific 11% MSCI Emerging Markets 11% MSCI World 20% De getoonde rendementen zijn in euro op basis van netto herbeleggingsindices 2014 VOORUITZICHTEN De wereldeconomie verkeert nog steeds in een fase van herstel, op de iets langere termijn is het minder positief. Met name in de Amerikaanse economie duiden steeds meer signalen op het einde van de conjunctuurcyclus, waarna normaal gesproken een afkoeling plaatsvindt die uiteindelijk zelfs kan uitmonden in een recessie. De basis van de economische groei in de Verenigde Staten is minder sterk dan voorheen. Het momentum in de Europese economie is ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUROPE A JAARVERSLAG

9 aan het verbeteren, negatieve ontwikkelingen in de Amerikaanse economie kunnen de Europese groei beïnvloeden. Daarbij blijft ook de groei in China gestaag vertragen. 2.5 VERANTWOORD VERMOGENSBEHEER Onze aanpak voor verantwoord vermogensbeheer bestaat uit drie pijlers: de Fundamentele Beleggingsbeginselen, engagement en het uitoefenen van het stemrecht. De Fundamentele Beleggingsbeginselen vormen het basisbeleid. Dit beleid is gebaseerd op internationale verdragen, conventies en best practices. Als een bedrijf niet voldoet aan onze Fundamentele Beleggingsbeginselen, kan het uitgesloten worden van investeringen. De tweede pijler is engagement, wat inhoudt dat we een kritische dialoog aangaan met bedrijven waar vanuit milieu-, sociaal of bestuurlijk oogpunt het nodige op aan te merken is. Bij deze bedrijven werken we aan verbetering door gesprekken te voeren met het ondernemingsbestuur. Ten slotte stimuleren wij bedrijven om verbeteringen door te voeren door middel van stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. In deze paragraaf leest u meer over de ontwikkelingen in 2014 met betrekking tot deze drie pijlers. BELANGRIJKSTE ENGAGEMENTONTWIKKELINGEN Engagement is een langdurig proces, dat inzet op veranderingen in beleid, prestaties en strategie bij ondernemingen. Beleggers zijn als mede-eigenaar in een positie om duurzaamheidthema s met ondernemingen te bespreken. ENGAGEMENT In de verslagperiode is voor de ACTIAM Responsible Index Funds Equity met 33 ondernemingen engagement gestart of gevoerd: 22 Europese ondernemingen, 7 ondernemingen uit de Verenigde Staten en Canada, en 4 uit ontwikkelde Aziatische landen of Australië. Tabel 4: Overzicht actieve engagements ENGAGEMENTS EUROPA NOORD-AMERIKA PACIFIC TOTAAL Responsief engagement Proactief engagement Positieve selectie Totaal KWALITEIT ENGAGEMENT VOORTGANG ENGAGEMENT 63% 7% 30% Slecht Gemiddeld Goed 14% 28% 10% 7% 10% 31% Start engagement Milestone 1 Milestone 2 Milestone 3 Milestone 4 Milestone 5 Het succes van engagementinspanningen wordt onder andere beoordeeld op de kwaliteit van de relatie met het bedrijf: stelt het zich voldoende open op en is het bereid om in gesprek te gaan met aandeelhouders? ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUROPE A JAARVERSLAG

10 Tijdens een engagement worden de volgende fases doorlopen: Milestone 0 Milestone 1 Milestone 2 Milestone 3 Milestone 4 Milestone 5 Engagement afgesloten Nieuw engagement Eerste contact gelegd en bevestigd door het bedrijf Doelstellingen in detail besproken met het bedrijf Bedrijf reageert met relevante engagement informatie of committeert zich aan het intern vaststellen van actiepunten Bedrijf ontwikkelt en openbaart (rechtstreeks of publiekelijk) een geloofwaardige strategie of stelt duidelijke doelen om actiepunten af te handelen Bedrijf toont aan dat de strategie wordt geïmplementeerd of dat de doelstellingen zijn gerealiseerd Bedrijf wordt regulier gemonitord op voortgang en naleving van de richtlijnen ENGAGEMENT SPEERPUNT: DE TOEKOMST VAN ENERGIE De toekomst van energie zal zeer divers zijn, waarbij zowel fossiele als niet-fossiele bronnen hard nodig zijn om aan de sterke vraag naar energie te voldoen. Verantwoord beleggen in energie leidt al gauw tot een groot dilemma. Op weg naar de koolstofarme economie van de toekomst heeft grootschalig investeren in hernieuwbare energie de voorkeur. Spreiding is echter ook nodig. Alleen beleggen in hernieuwbare energie kan leiden tot grote financiële risico s die niet in het belang van de klant zijn. Winning van fossiele brandstoffen wordt in de toekomst moeilijker, kost meer energie en gaat gepaard met grotere risico s voor mens en milieu. UITSLUITINGEN EN TOELATINGEN Aanscherping wapenbeleid ACTIAM heeft in 2014 haar wapenbeleid aangescherpt. In democratische landen heeft de staat een bewust gekozenmonopolie op geweld. Dit monopolie wensen wij te beschermen. Om deze reden is, naast controversiële wapens, alle productie van niet-militaire vuurwapens en de consumentenverkoop van (hand)vuurwapens uitgesloten. Walmart, een Amerikaanse supermarktketen, verkoopt wapens aan consumenten. Walmart is al eerder uitgesloten vanwege het niet-naleven van arbeidsrechten. Daarnaast hebben wij de definitie van controversiële wapens aangescherpt. Ook wapens voorzien van witte fosfor of verarmd uranium worden na deze aanscherping als controversieel beschouwd. Ten slotte is het criterium voor betrokkenheid bij controversiële wapens aangescherpt. Bedrijven werden voorheen uitgesloten als zij direct betrokken waren bij de productie, ontwikkeling, verkoop of distributie van controversiële wapens en/of essentiële en gespecialiseerde onderdelen of diensten. Dit is aangepast naar betrokkenheid bij de productie, ontwikkeling, verkoop of distributie van controversiële wapens en/of essentiële en/of gespecialiseerde onderdelen of diensten. Ondernemingen die geen of onvoldoende vooruitgang laten zien in engagement of in strijd met de Fundamentele Beleggingsbeginselen handelen, kunnen van belegging worden uitgesloten. De screening van de bedrijven heeft in 2014 geresulteerd in zeven nieuwe uitsluitingen: Fluor Corporation Fluor Corporation beheert laboratoria en faciliteiten waar nucleair materiaal, zoals tritium, wordt opgeslagen voor het Amerikaanse nucleaire wapenprogramma. De Savannah River Nuclear Solutions Tritium Extraction Facility, die mede door Fluor wordt beheerd, is de enige tritiumbron in de Verenigde Staten die aan het nucleaire wapenprogramma levert. Larsen & Toubro Larsen & Toubro is uitgesloten omdat het betrokken is bij de productie van controversiële wapens. Het Indiase concern dat naast grote infrastructurele projecten ook wapens en raketinstallaties produceert, bouwt de romp van de INS Arihant onderzeeër. Het is nagenoeg zeker dat de afnemende partij, de Indiase overheid de onderzeeërs zal uitrusten met kernraketten. MDU Resources Group, Inc., Integrys Energy Group, Inc., NiSource Inc en DTE Energy Co Deze vier uitgesloten bedrijven konden geen geloofwaardig beleid voor een vermindering van hun CO2-uitstoot laten zien en dragen daarmee onvoldoende bij aan een transitie naar een koolstofarme economie. Motovilikha Plants JSC Motovilikha Plants draagt bij aan de productie van clustermunitie en handelt daarmee in strijd met onze Fundamentele Beleggingsbeginselen. Om deze reden is het bedrijf in het tweede halfjaar van 2014 uitgesloten. ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUROPE A JAARVERSLAG

11 De screening heeft ook geresulteerd in een nieuwe toelating: United Technologies Corporation United Technologies Corporation (UTC) werd in 2009 uitgesloten vanwege betrokkenheid bij de productie van controversiële wapens. In 2011 werd de divisie die betrokken was bij controversiële wapens verkocht. UTC bleef betrokken bij de productie van nucleaire wapens omdat het bedrijf Goodrich Corporation overnam en bleef daarom uitgesloten. In 2012 is uit onderzoek gebleken dat ook Goodrich, door middel van het verbreken van het contract met EADS (tegenwoordig Airbus N.V.), niet meer betrokken is bij de productie van nucleaire wapens. Daarom is besloten UTC weer in te sluiten. Per 31 december 2014 zijn in totaal 47 ondernemingen uitgesloten. Op de uitsluitingslijst staan 24 Noord-Amerikaanse ondernemingen, 16 Europese ondernemingen en 7 ondernemingen uit ontwikkelde Aziatische landen of Australië. MARKTIMPACT UITGESLOTEN ONDERNEMINGEN Op basis van de Fundamentele Beleggingsbeginselen worden ondernemingen uitgesloten van belegging. De marktkapitalisatie van uitgesloten bedrijven uitgedrukt in percentage van de benchmark bedraagt 2,04%. UITVOERING STEMRECHT OP AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN Veel ondernemingen in onze beleggingsportefeuille houden hun jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering (AvA) tussen maart en mei. Tijdens de AvA stemmen.aandeelhouders over bestuursvoorstellen en aandeelhoudersvoorstellen. Als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving waren er in het eerste halfjaar van 2014 in Europa, Azië en Noord-Amerika veel ontwikkelingen op het gebied van bestuurdersbeloningen. Er was ook in toenemende mate sprake van gewenste veranderingen door beleggers die een meer transparante en maatschappelijk verantwoorde manier van handelen willen zien op het gebeid van beloningsbeleid. Zij gebruikten hun invloed als aandeelhouder om bij bedrijven aan te dringen op verbetering. In de Verenigde Staten spreken beleggers tijdens aandeelhoudersvergaderingen steeds vaker hun steun uit voor door aandeelhouders ingebrachte voorstellen. Ook werd hier nogmaals duidelijk dat de gezamenlijke druk van verantwoorde beleggers op bedrijven kan leiden tot positieve veranderingen in het gedrag van een bedrijf. In het tweede halfjaar is het aantal AvA s van de ondernemingen in onze beleggingsportefeuille over het algemeen beperkt. De uitzondering hierop is Australië, waar AvA s meestal in september of oktober worden gehouden. Toch waren er in de tweede helft van 2014 ook veel aandeelhoudersbijeenkomsten in Europa en Noord-Amerika. Het ging hierbij om Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (BAVA). Bedrijven hielden deze vergaderingen meestal om plannen over voor fusies en overnames voor te leggen aan de aandeelhouders. Zoals voorheen hebben wij ook op deze BAVA s onze stem uitgebracht. We kijken ook bij fusies en overnames kritisch naar beloningen of vergoedingen. Bestuurders kunnen namelijk in hun contract hebben staan dat ze een vergoeding krijgen als hun bedrijf wordt overgenomen en de bestuurder daarmee zijn of haar baan verliest. Als deze vergoeding buitensporig hoog is of we zijn het niet eens met de voorwaarden ervan, stemmen we kritisch. Soms kan alleen de dreiging van een kritisch geluid van aandeelhouders al voor veranderingen bij het bedrijf zorgen. Zo verlaagde het Britse BG Group de welkomstbonus die het aan de nieuwe CEO wilde geven, naar aanleiding van de kritiek die aandeelhouders (waaronder ACTIAM) voor de vergadering hadden. De beloning was namelijk hoger dan de limiet die het bedrijf met de aandeelhouders had afgesproken. Dit benadrukt hoe belangrijk het is om als aandeelhouder te laten weten hoe je over de plannen van een bedrijf denkt. Overzicht uitgebrachte stemmen In de verslagperiode zijn 471 aandeelhoudersvergaderingen bijgewoond. In 42% van de gevallen is in lijn met het bestuur gestemd en in 58% van de gevallen is op ten minste één voorstel tegen het bestuur gestemd. In totaal zijn voorstellen bekeken, waarvan bestuursvoorstellen en 76 aandeelhoudersvoorstellen. ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUROPE A JAARVERSLAG

12 Tabel 5: Stemoverzicht ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY EUROPE - A Aantal vergaderingen waar is gestemd 471 Stemmen voor het Bestuur 197 Stemmen tegen het Bestuur 274 Totaal aantal bestuursvoorstellen Stemmen voor Stemmen tegen 810 Stemonthoudingen 6 Totaal aantal aandeelhoudersvoorstellen 76 Stemmen voor 18 Stemmen tegen 57 Stemonthoudingen 1 Totaal aantal voorstellen IN GESPREK MET DE KOPLOPERS In de overgang naar de koolstofarme economie van de toekomst wordt het slimmer omgaan met energie, en het ontwikkelen van efficiëntere en zuinige toepassingen, steeds belangrijker. Het Britse ARM is zo n ontwikkelaar van slimme chiptechnologie. Het bedrijf heeft in korte tijd een toppositie bereikt. De chips zijn inmiddels wereldwijd terug te vinden in meer dan 90% van de mobiele telefoons. Met ARM worden gesprekken gevoerd over de verdere toepassing van deze producten en over het meten van de impact hiervan op mens en milieu. ARM geeft inzicht in de bijdrage die technologie kan leveren op weg naar de koolstofarme economie. 2.6 FONDSPROFIEL Het Fonds belegt in een portefeuille van (certificaten van) aandelen van Europese beursgenoteerde ondernemingen (de Portefeuille ). Het doel is om het rendement van de MSCI Europe Index Net EUR (de Index ) te evenaren. De Index wordt geëvenaard door te investeren in aandelen van ondernemingen in deze Index, met uitzondering van die ondernemingen die volgens de beheerder van het Fonds niet voldoen aan door haar opgestelde minimaal vereiste standaarden voor verantwoord ondernemingsbeleid (de Uitsluitingscriteria ). Het Fonds biedt participanten de mogelijkheid op kostenefficiënte wijze te investeren in een Portefeuille die het rendement van de Index tracht te evenaren terwijl investeringen in bedrijven die naar het oordeel van de beheerder niet voldoen aan de minimum duurzaamheids standaarden worden gemeden. RISICOBEHEER In de tabel is aangegeven welke risico s van toepassing zijn op het Fonds en die zich in 2014 in het Fonds hebben gemanifesteerd. Tabel 6: Risico-overzicht 2014 Prijsrisico / Koersrisico / Marktrisico Valutarisico Renterisico Kredietrisico Liquiditeitrisico ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY EUROPE - A ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUROPE A JAARVERSLAG

13 Prijsrisico / Koersrisico / Marktrisico: Door risico s van fluctuaties van de onderliggende aandelen in de portefeuille van het Fonds is gedurende het jaar sprake geweest van prijs-, koers- en marktrisico. Aangezien de index zo nauwkeurig als mogelijk gevolg wordt, is het relatieve risicoprofiel van de portefeuille ten opzichte van de benchmark zeer laag, wat zich uit in een relatief zeer lage tracking error. De tracking error van de portefeuille bedroeg ultimo 2014 op ex ante basis 23 basispunten. Valutarisico: Voor het Fonds is sprake van valutarisico aangezien in geheel Europa belegd wordt (Engeland, Zwitserland, Denemarken, etc.). Ultimo 2014 bedroeg de niet-euro exposure van de portefeuille 53,9%. Valutarisico s worden niet afgedekt. Renterisico: Er is geen sprake van renterisico. Kredietrisico: Er is zeer beperkt sprake van kredietrisico. Als gevolg van verkooptransacties ontstaan kortlopende vorderingen. Deze kortlopende vorderingen kennen een zeer laag risico aangezien de onderliggende activa slechts worden geleverd tegen gelijktijdige ontvangst van het transactiebedrag. Liquiditeitsrisico: Aangezien uitsluitend belegd wordt in aandelen uit de MSCI Europe Standard Net Total Return Index die per definitie liquide zijn, is sprake van een beperkt liquiditeitsrisico. PORTEFEUILLEBELEID EN RENDEMENT Het absolute rendement van het Fonds is over het boekjaar 2014 uitgekomen op 7,59% tegenover 6,84% voor de benchmark. Tabel 7: Performance overzicht ACTIAM Responsible Index Fund - Equity Europe - A per 31 december 2014 ACTIAM Responsible Index Fund - Equity Europe - A SINDS START, GEANNUALISEERD TRACKING ERROR (EX ANTE PER ) 7,59% 19,72% 17,62% -7,76% 11,63% 32,21% 4,94% 0,23% MSCI Europe Index Net EUR 6,84% 19,82% 17,29% -8,08% 11,10% 31,60% 4,52% (out)performance 0,75% -0,10% 0,33% 0,32% 0,53% 0,61% 0,42% Het performanceverschil tussen Fonds en benchmark is toe te rekenen aan het dividend en de duurzame overlay. De performance van de benchmark is gebaseerd op een netto dividend, waar het Fonds uitgaat van een bruto dividend. Het Fonds is dankzij een gunstige fiscale structuur in staat om een deel van de ingehouden bronbelasting terug te vorderen. In het verslagjaar heeft dit dividendverschil 33 basispunten positief bijgedragen aan het relatieve rendement. De duurzame overlay heeft in 2014 per saldo 42 basispunten opgeleverd. De uitsluitingen hebben 23 basispunten aan rendement opgeleverd, de herallocatie van de uitsluitingen leverde 19 basispunten op. Tabel 8: Performance attributie 2014 OUTPERFORMANCE DIVIDENDVOORDEEL ESG OVERLAY ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe A 75 bp 33 bp 42 bp Het beleggingsuniversum bestond ultimo 2014 uit 440 bedrijven die zijn opgenomen in de Index. Ultimo 2014 vielen 8 bedrijven buiten het beleggingsuniversum (zie tabel 9). Samen hebben deze uitsluitingen eind 2014 een gewicht van 2,04% in de Index. ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUROPE A JAARVERSLAG

14 Tabel 9: Performance attributie 2014 BEDRIJF SECTOR GEWICHT ATTRIBUTIE Babcock International Group PL Kapitaalgoederen 0,05% 0,01% BAE Systems PLC Kapitaalgoederen 0,28% -0,05% Thales SA Kapitaalgoederen 0,06% 0,00% Airbus Group N.V. (voorheen EADS) Kapitaalgoederen 0,36% 0,14% Finmeccanica SpA Kapitaalgoederen 0,05% -0,01% Rio Tinto Mijnbouw 0,73% 0,02% Rolls-Royce Group PLC Kapitaalgoederen 0,31% 0,12% Safran SA Kapitaalgoederen 0,20% -0,01% Totaal 2,04% 0,23% 2.7 VERKLARING OMTRENT DE BEDRIJFSVOERING Wij beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Wij hebben gedurende de verslagperiode verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij onze werkzaamheden hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als beheerder te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering zoals bedoeld in artikel 121 Bgfo, die voldoet aan de eisen van het Bgfo. Ook hebben wij geconstateerd dat de bedrijfsvoering effectief en overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende de verslagperiode effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUROPE A JAARVERSLAG

15 3 Jaarrekening BALANS Vóór winstbestemming in EUR REF Beleggingen I Vorderingen II Kortlopende schulden III Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden Activa min kortlopende schulden Fondsvermogen IV Gestort kapitaal Overige reserves Onverdeeld resultaat Totaal WINST- EN VERLIESREKENING In EUR Opbrengsten uit beleggingen REF T/M T/M Dividenden Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen V Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen VI Overige bedrijfsopbrengsten VII Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten VIII Diverse kosten 4 6 Som der bedrijfslasten 4 6 Resultaat ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUROPE A JAARVERSLAG

16 3.3 KASSTROOMOVERZICHT In EUR Kasstromen uit beleggingsactiviteiten T/M T/M Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom: - Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Aankoop van beleggingen Verkoop van beleggingen Mutaties in activa en passiva: - Vorderingen Kortlopende schulden Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Uitgifte van participaties Inkoop van participaties Mutatie schulden aan kredietinstellingen Uitgekeerd dividend Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen 68-1 Liquide middelen begin van de verslagperiode Koersverschillen op geldmiddelen Liquide middelen eind van de verslagperiode ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUROPE A JAARVERSLAG

17 3.4 TOELICHTING ALGEMEEN ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe A (het Fonds ) belegt in een portefeuille van (certificaten van) aandelen van beursgenoteerde ondernemingen (de Portefeuille ). Het doel is om de MSCI Europe Index Net EUR (de Index ) te repliceren. De Index wordt gerepliceerd door te investeren in aandelen van ondernemingen in deze Index, met uitzondering van die ondernemingen die volgens de Beheerder van het Fonds niet voldoen aan door haar opgestelde minimaal vereiste standaarden voor verantwoord ondernemingsbeleid (de Uitsluitingscriteria ). Het Fonds is opgericht op 21 juni Het Fonds wordt uitsluitend aangeboden in Nederland. Fondsstructuur Het Fonds is een besloten fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht met een open-end structuur. Het Fonds wordt gevormd door een ter collectieve belegging bijeengebracht vermogen. Het Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deelname in het Fonds kan uitsluitend geschieden door professionele beleggers in de zin van de Wft. De aan participanten aangeboden Participaties hebben een nominale waarde van 25,- per Participatie. Wijziging beheerder en bewaarder Per 1 juli 2014 zijn SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. (SBB) en SNS Asset Management N.V. (SNS AM) gefuseerd en is de naam gewijzigd in ACTIAM N.V. (ACTIAM). Achtergrond van de fusie zijn onder andere de verzwaarde eisen voor fondsbeheer door nieuwe wet- en regelgeving, waaronder Europese regelgeving voor beleggingsinstellingen, met name de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD), die in de Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft) geïmplementeerd is. Daarnaast wordt door de fusie expertise in fondsbeheer gebundeld. Vanaf 22 juli 2014 voldoet ACTIAM N.V. als beheerder van een alternatieve beleggingsinstelling ( abi ) aan de nieuwe vereisten die gelden voor een abi-beheerder. Deze vereisten betreffen onder meer het aanstellen van een onafhankelijke bewaarder (zie hierna), het risicomanagementbeleid, beleid inzake belangenconflicten, uitbestedingsbeleid, beloningsbeleid, waarderingsbeleid van de fondsactiva en hebben voorts betrekking op de jaarverslaglegging en kapitaalvereisten voor beheerder en bewaarder. In verband met implementatie van nieuwe wet- en regelgeving (AIFMD) is per 22 juli 2014 KAS Trust & Depositary Services B.V. (KAS Trust) aangesteld als bewaarder van de ACTIAM Responsible Index Funds Equity. De bewaarder is een onder wettelijk toezicht staande entiteit met als wettelijke taken onder andere het monitoren van kasstromen, naleving van beleggingsbeleid en eigendomsverificatie ten aanzien van de financiële activa van de beleggingsfondsen. De juridische eigendom van het vermogen van het fonds berust bij Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V. Per 22 juli 2014 wordt de directie van Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V. gevormd door dezelfde directie als die van ACTIAM. Per 22 juli 2014 is KAS Trust door ACTIAM aangesteld als bewaarder van het fonds. De bewaarder heeft de bewaarneming van financiële instrumenten volgens de definitie van art 1.1 Wft gedelegeerd aan KAS BANK N.V. Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wft. Op onderdelen zijn in dit jaarverslag bewoordingen gehanteerd die afwijken van de modellen, omdat deze beter de inhoud van de post weergeven. ACTIAM is een 100%-deelneming van REAAL N.V. te Utrecht. Naamswijziging Fondsen Als gevolg van de naamswijziging van SNS AM naar ACTIAM veranderde per 1 januari 2015 ook de naam van SNS Responsible Index Funds Equity in ACTIAM Responsible Index Funds Equity. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Algemeen Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen in duizenden euro s en worden de in de balans opgenomen posten gewaardeerd tegen marktwaarde. ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUROPE A JAARVERSLAG

18 Vreemde valuta De rapportage- en functionele valuta van het Fonds is de euro. Activa en passiva in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koersen ultimo verslagperiode. De ultimo verslagperiode gehanteerde valutakoersen (World Market/Reuters closing spot rates) zijn als volgt: Tabel 10: Valutakoersen ten opzichte van de euro VALUTA Britse pond 0,7760 0,8320 Deense kroon 7,4463 7,4604 Noorse kroon 9,0724 8,3560 Zweedse kroon 9,4726 8,8500 Zwitserse frank 1,2024 1,2255 Voor aan- en verkopen gedurende het boekjaar zijn de transactiekoersen gehanteerd. Voor posten van de winst- en verliesrekening in vreemde valuta geldt eveneens de transactiekoers. Verschillen uit hoofde van de valutaomrekening worden in de winst- en verliesrekening verwerkt. Criteria opname in de balans Een financieel instrument wordt in de balans opgenomen zodra het waarschijnlijk is dat toekomstige economische voordelen van het financiële instrument naar het beleggingsfonds zullen toevloeien. De reële waarde van een financieel instrument bij eerste opname is gelijk aan de kostprijs van een financieel instrument. Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico s met betrekking tot het financieel instrument aan een derde worden overgedragen. Saldering van een actief en een verplichting Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen indien sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten op deze wijze af te wikkelen. De met de gesaldeerd opgenomen financiële activa en financiële verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd opgenomen. Beleggingen (Certificaten van) aandelen (Certificaten van) aandelen genoteerd aan een effectenbeurs worden gewaardeerd tegen reële waarde op basis van de meest recente slotkoers in de verslagperiode. Als (certificaten van) aandelen op verschillende effectenbeurzen zijn genoteerd, bepaalt de beheerder van welke effectenbeurs de koers in aanmerking wordt genomen. Transactiekosten Dit zijn kosten die samenhangen met de koop en verkoop van activa en kunnen bestaan uit belastingen, kosten van de makelaar in financiële instrumenten, spreads tussen bied- en laatprijzen, valutakosten, settlementkosten en de verandering in de marktprijs als gevolg van de transactie. De aankoopkosten maken deel uit van de verkrijgingsprijs van de desbetreffende financiële instrumenten en worden indien de waardering plaatsvindt tegen beurswaarde verwerkt in de ongerealiseerde koersresultaten. Verkoopkosten worden verantwoord in de gerealiseerde koersresultaten. Transactiekosten die gemaakt worden vanwege aan- en verkopen van onderliggende financiële instrumenten als gevolg van inkoop of uitgifte van participaties, worden voldaan uit de op- of afslag. Het totaalbedrag aan geïdentificeerde transactiekosten van beleggingen over de verslagperiode wordt, voor zover aantoonbaar, toegelicht in de jaarrekening. Waardeveranderingen Waardeveranderingen van beleggingen (gerealiseerde en niet-gerealiseerde) worden in de winst- en verliesrekening verantwoord. Overige activa en passiva De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De nominale waarde is nagenoeg gelijk aan de marktwaarde als gevolg van de korte looptijden van de betreffende posten. ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUROPE A JAARVERSLAG

19 Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen worden geheel verwerkt in het gestort kapitaal van het Fonds. Participaties als fondsvermogen Participanten van het Fonds hebben het recht om hun participatie terug te verkopen aan het Fonds en participaties hebben daarmee een kenmerk van vreemd vermogen. De participaties van het Fonds worden echter in de jaarrekening als fondsvermogen verantwoord, omdat de participaties aan de volgende kenmerken voldoen: n de houder van de participatie heeft recht op een pro-rata deel van de netto activa in het beleggingsfonds; en n de participatie is achtergesteld ten opzichte van alle andere instrumenten. Op- en afslag bij toe- en uittredingen Bij de uitgifte en inkoop van participaties van het Fonds worden op- en afslagen in rekening gebracht. De op- en afslagen komen geheel ten goede aan het Fonds. Deze op- en afslagen dienen met name ter dekking van transactiekosten die bij het Fonds in rekening worden gebracht over de beleggingstransacties van het Fonds. Deze transactiekosten bestaan uit vergoedingen voor onder andere brokerkosten waaronder settlementkosten, belastingen en vergoedingen voor valutaverschillen. De op- en afslagen worden jaarlijks door de Beheerder vastgesteld op basis van de gemiddelde transactiekosten die representatief zijn voor transacties op de financiële markten in de betreffende beleggingscategorie. De hoogte van de opslag bedraagt 0,27% en de hoogte van de afslag bedraagt 0,075%. De in rekening gebrachte op- en afslagen worden verwerkt in het gestort kapitaal en komen daarmee ten goede aan het fondsvermogen. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Verantwoording van baten en lasten Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Het resultaat betreft voornamelijk de inkomsten uit belegde middelen (dividend en waardeveranderingen) over de verslagperiode onder aftrek van de aan de verslagperiode toe te rekenen kosten. Het dividend betreft het verdiende bruto contante dividend onder aftrek van provisie en niet-terugvorderbare dividendbelasting. De opbrengsten in de vorm van stockdividend worden als aankoop tegen nihil in de balans verwerkt. Fondskosten De hoogte van de fondskosten wordt afzonderlijk overeengekomen met individuele participanten. De Beheerder ontvangt van het Fonds geen beheervergoeding voor het door hem gevoerde beheer. Ten laste van het Fonds komen uitsluitend transactie- en interestkosten. Alle overige kosten, zoals de vergoeding voor vermogensbeheer, fondsadministratie, de Bewaarder, accountantskosten, kosten van (half)jaarverslagen, kosten verband houdend met wettelijk toezicht en regelgeving, oproepingskosten, kosten voor het houden van vergaderingen en kosten voor het doen van mededelingen, komen ten laste van de Beheerder. GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN HET KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de herkomst van de liquide middelen, die gedurende de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en de wijze waarop deze zijn aangewend. De kasstromen worden gesplitst naar beleggingsactiviteiten en financieringsactiviteiten. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen direct in de winst- en verliesrekening worden verantwoord. In het kasstroomoverzicht wordt het resultaat door middel van aanpassingen hierop tot kasstromen herleid. FISCALE ASPECTEN Vennootschapsbelasting Omdat het Fonds voor de Nederlandse belastingwetgeving fiscaal transparant is, worden alle activa en passiva van het Fonds en alle winsten en/of verliezen van het Fonds voor belastingdoeleinden direct aan de participanten toegerekend voor wat betreft hun pro rata aandeel in het Fonds. Derhalve zijn alle relevante belastingen, indien van toepassing, voor rekening van de participanten in het Fonds. ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUROPE A JAARVERSLAG

20 Dividendbelasting en buitenlandse bronbelasting Het Fonds kan de dividendbelasting en buitenlandse bronbelasting die is ingehouden op dividendontvangsten niet ten behoeve van zichzelf terugontvangen van de Nederlandse of buitenlandse fiscus. Dit recht komt toe aan de houders van de participaties. FINANCIËLE RISICO S EN BEHEERSINGSMAATREGELEN De activiteiten van het Fonds kunnen voor het Fonds financiële risico s van verscheidene aard met zich meebrengen. Deze risico s bestaan onder andere uit marktrisico, tracking error risico, kredietrisico, valutarisico, verhandelbaarheidsrisico, en liquiditeitsrisico. Marktrisico De beleggingen van het Fonds zijn blootgesteld aan normale marktschommelingen en risico s inherent aan het beleggen in financiële instrumenten. De waarde van de onderliggende beleggingen kan fluctueren en kan toe- of afnemen door een groot aantal factoren, zoals verwachtingen ten aanzien van economische groei, inflatie en prijsontwikkeling op goederen- en valutamarkten. Daarnaast kan de waarde van de beleggingen fluctueren als gevolg van bijvoorbeeld politieke en monetaire ontwikkelingen. Marktrisico s kunnen verschillen per beleggingscategorie maar nemen toe door beperking van de spreiding van de beleggingen tot een bepaalde regio, sector en/of door de keuze van individuele beleggingen. Het is mogelijk dat de hele markt of een bepaalde regio of sector daalt. Het risico wordt weliswaar beperkt doordat de fondsmanager belegt in aandelen die deel uitmaken van de MSCI Europe Index Net EUR. Wanneer echter deze index als geheel aanzienlijk daalt, zullen participanten in het Fonds eveneens geconfronteerd worden met een aanzienlijke waardedaling van hun beleggingen. In de toelichting op de jaarrekening onder de beleggingen wordt het marktrisico gekwantificeerd in de tabellen betreffende landenverdeling en sectorallocatie. Tracking error risico (ten gevolge van uitsluiting) Doelstelling van de fondsmanager is de prestaties van de Index te volgen door te investeren in de aandelen die deel uitmaken van deze index. De aandelen die niet voldoen aan de door ACTIAM geformuleerde Fundamentele Beleggingsbeginselen worden uitgesloten. Hierdoor kan er een verschil ontstaan tussen de samenstelling van de portefeuille en de samenstelling van de index wat leidt tot een tracking error. De tracking error van de portefeuille ten opzichte van de Index zal fluctueren in de loop van de tijd, afhankelijk van het bedrag en de marktkapitalisatie van de uitgesloten aandelen. Gegeven de doelstelling van het Fonds wordt het tracking error risico niet afgedekt. Kredietrisico Dit risico wordt ook wel aangeduid als debiteurenrisico. Voor het Fonds geldt dat als gevolg van verkooptransacties kortlopende vorderingen ontstaan. De kortlopende vorderingen als gevolg van verkooptransacties kennen een zeer laag risico aangezien de onderliggende activa slechts worden geleverd tegen gelijktijdige ontvangst van het transactiebedrag. Securities lending is niet toegestaan. Er wordt een maximaal kredietrisico gelopen op het totaal van de vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredietrisico voor het Fonds bedraagt 715 duizend. Valutarisico Het Fonds belegt een significant deel van de portefeuille in financiële instrumenten die niet in euro luiden. De waarde van de beleggingen kan in een dergelijk geval worden beïnvloed door de ontwikkelingen van de valutakoersen waarin de desbetreffende beleggingen luiden. Valutakoersen kunnen grote wisselingen laten zien. Wisselingen in valutakoersen kunnen de waarde van de beleggingen van het Fonds daardoor zowel in positieve als in negatieve zin beïnvloeden. Het valutarisico wordt niet afgedekt. ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUROPE A JAARVERSLAG

ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe

ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe Jaarverslag 2014 ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUROPE (Fiscale Beleggingsinstelling) Beheerder ACTIAM N.V. Postbus 8444 3503 RK Utrecht Website ACTIAM.nl/fondsbeheer

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America A

ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America A ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America A Jaarverslag 2014 ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY NORTH AMERICA A (Fonds voor gemene rekening) Beheerder ACTIAM N.V. Postbus 8444 3503 RK Utrecht

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Registratiedocument 1 JULI 2014

Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument van ACTIAM N.V. Dit is het registratiedocument van ACTIAM N.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel toezicht. Het hierin bepaalde heeft

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 5 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER ACCOUNTANT FISCAAL ADVISEUR JURIDISCH ADVISEUR

ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER ACCOUNTANT FISCAAL ADVISEUR JURIDISCH ADVISEUR Halfjaarbericht 2014 ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER ACTIAM N.V. * Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: http://www.actiam.nl/nl/producten-en-diensten/de-beheerder Handelsregister KvK Eindhoven

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2015 5 Balans per 30 juni 2015 6

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2014 5 Balans per 30 juni 2014 6

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Inhoud Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Statutaire doelstelling en personalia 4 Balans per 31 december 2013 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund Equity North America - A

Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund Equity North America - A Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund Equity North America - A Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund - Equity North America - A 1 SNS Responsible Index Fund Equity North America - A (Fonds

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Halfjaarverslag 2013...- 5

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2016 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht augustus 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Winst- en verliesrekening van 1 januari 2016 tot en met 30

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Publicatiegegevens 2008

Publicatiegegevens 2008 Publicatiegegevens 2008 Dossiernummer 34264727 Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Balans per 31 december 2008 3 Toelichting op de balans 4 en 5 Keijser Capital

Nadere informatie

2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY PACIFIC

2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY PACIFIC Jaarverslag 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY PACIFIC SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY PACIFIC (Fonds voor gemene rekening) BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A

2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A Jaarverslag 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A (Fonds voor gemene rekening) BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008 AEGON Custody B.V., s-gravenhage Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008. Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 3 1.1 Adresgegevens... 3 1.2 Groepsstructuur... 3 1.3 Activiteiten... 3 1.4 Samenstelling directie...

Nadere informatie

2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA

2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA Jaarverslag 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA (Fiscale Beleggingsinstelling) BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan

Nadere informatie

Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer B.V.

Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer B.V. Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Financieel verslag Jaarverslag van de directie 1 Jaarrekening 3 Balans per 2013 3 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Halfjaarverslag 2016 SYNVEST. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS tot en met 30 juni 2016 Pagina 1 Directie verslag 2 2 Halfjaar cijfers

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) Insinger de Beaufort Income Plus Fund Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag...- 5 - Balans...-

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie