AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 22 AUGUSTUS 2011 OM UUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 22 AUGUSTUS 2011 OM 20.00 UUR"

Transcriptie

1 AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 22 AUGUSTUS 2011 OM UUR Openbare vergadering Aan de raad wordt gevraagd de wijzigingen van de meerjarenplanning goed te keuren en akte te nemen van de budgetwijzigingen. Wijziging meerjarenplanning : Kerkfabrieken Engelmanshoven, Gorsem, OLV Hoofdkerk, Zepperen. Kerkfabrieken: budgetwijziging dienstjaar 2011: Kerkfabrieken, Engelmanshoven, Gorsem, OLV Hoofdkerk, Zepperen Aan de raad wordt gevraagd volgend politiereglement en volgende politieverordeningen goed te keuren: -n.a.v. het parkeren tegen betaling met parkeerschijf, bewonerskaart en de gemeentelijke parkeerkaart aanpassing: het betreft aanpassingen in zone 2 met bewonersparkeren, in de blauwe zone, in het residentieel parkeren en het afschaffen van parkeerplaatsen ter hoogte van de schoolingang Stenaertberg en Meinstraat; -n.a.v. inrichten parkeerplaats voor personen met een beperking in de Basiliekstraat: ter hoogte van de Basiliek op vraag van het Rode Kruis Sint-Truiden; -n.a.v. inrichten parkeerplaats voor personen met een beperking in de Spaansebrugstraat: op vraag van mevrouw Maria Wouters; -n.a.v. uitbreiding snelheidsbeperking tot 50 km/uur in de Velmerlaan: nu ook het gedeelte waar nog 70 km/uur van toepassing is; -n.a.v. tijdelijke afsluiting Brandhoutstraat: in afwachting dat het Vlaams gewest maatregelen neemt voor de veiligheid kruispunt Brandhoutstraat/Tongersesteenweg; -n.a.v. afsluiting Engelbamp: deze weg heeft geen ontsluitende of verbindende functie -n.a.v. omkeren rijrichting gedeelte Beekstraat (tussen Zoutstraat en Diesterstraat) en invoeren dubbele rijrichting gedeelte Diesterstraat (ter hoogte van kruispunt Beekstraat/Diesterstraat/Abdijstraat): het is de bedoeling het verkeer vanuit de Beekstraat te laten wegrijden via de Abdijstraat naar de veemarkt en daarom is het ook noodzakelijk om ter hoogte van genoemd kruispunt in de Diesterstraat een dubbele rijrichting in te voeren. 016 Retributiereglement inzake betalend parkeren, parkeren met bewonerskaart en met de gemeentelijke parkeerkaart en inzake parkeren in een blauwe zone. Om de hoge parkeerdruk in parkeerzone 2 af te wenden, wordt aan de raad gevraagd om het tarief in zone 1 te verhogen van 0,35 EUR/15 min naar 0,50 EUR/15 min of 2,00 EUR/uur. 017 Belastingsreglement op nachtwinkels. De voorgestelde tarieven van het belastingsreglement nachtwinkels kaderen binnen de door de hogere overheid aanbevolen limieten. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de tarieven. 018 Retributiereglement voor gebruik stedelijke sportaccommodaties aanpassing. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel om het tarief huur van de sporthal voor scholen en jeugdverenigingen van Sint-Truiden gelijk te schakelen met het goedkoopste tarief van de sportclubs van Sint-Truiden. 019 Reglement basis- en kwaliteitssubsidie voor sportverenigingen wijziging. Er wordt voorgesteld om het item procentueel aantal jeugdleden te schrappen en het puntentotaal over de vier overige items ( inrichten van een informatief oudermoment, de organisatie van een sportkamp, een sportkamp organiseren op vraag van de sportdienst of lesgevers ter beschikking stellen voor een sportkamp georganiseerd door de sportdienst en het organiseren van een jaarlijkse jeugdsportactiviteit in haar sporttak) aan te passen. Aan de raad wordt gevraagd om het gewijzigd reglement basis- en kwaliteitssubsidie voor sportverenigingen goed te keuren. 020 Reglement tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen wijziging. Bij de verwerking van de erkenningsdossiers ondervond de sportdienst een aantal problemen en stelde daarom voor om dit reglement aan te passen. De stedelijke sportraad ging hiermee

2 akkoord. Aan de raad wordt gevraagd om het aangepast erkenningsreglement van sportverenigingen goed te keuren. 021 Kwartaalrapportering toestand 30 juni Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen. 022 Vol te storten aandelen Interelectra groep. De statuten van Interelectra, Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua voorzien in kapitaalsaandelen A voor de gemeentelijke deelnemers op grond van het inwonersaantal. Omdat sedert de partiële splitsing van Interelectra en de oprichting van Inter-media en Inter-aqua in 2005 de jaarlijkse aanpassing van de kapitaalsaandelen niet is uitgevoerd, werd beslist een inhaalbeweging uit te voeren met terugwerkende kracht tot en met Voor Sint-Truiden betekent deze kapitaalsinbreng 12 aandelen aan 24,79 EUR voor Interelectra en 3 aandelen aan 24,79 EUR voor Inter-media, zijnde in totaal 371,85 EUR. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze kapitaalsinbreng. 023 Bijzondere toelage aan VV Brustem, hondenvereniging Hond & Geleider en hondenvereniging Trudo voor aankoop grasmaaier. Volgens het geldend reglement kunnen sportverenigingen een maximale toelage van tweederde, met als maximum 7 500,00 EUR, van het aankoopbedrag ontvangen voor de aankoop van een grasmaaier. Aan de raad wordt gevraagd een toelage van 4 339,87 EUR toe te kennen aan VV Brustem, 2 766,67 EUR aan hondenvereniging Hond & Geleider en 2 200,00 EUR aan hondenvereniging Trudo. 024 Ontwikkelingssamenwerking: toelage voor noodhulp. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking om zowel 2 500,00 EUR te storten aan Artsen zonder Grenzen als aan het Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking voor noodhulp aan de Hoorn van Afrika Bedrijventerrein Schurhovenveld: toelating tot overdracht recht van opstal bedrijfsgebouw Isola Belgium aan de nv NPG Green. -Bedrijventerrein Schurhovenveld: toelating tot overdracht recht van opstal verleend door bvba PH Logistics aan de nv NPG Green. -Bedrijventerrein Schurhovenveld: toelating tot overdracht recht van opstal verleend door bvba Jonas Hendrickx Logistics aan de nv NPG Green. -Bedrijventerrein Schurhovenveld: toelating tot overdracht recht van opstal bedrijfsgebouw nv Vervoer Hendrickx aan de nv NPG Green. De bedrijven, Isola Belgium, P.H. Logisctics, Jonas Logistics en Vervoer Hendrickx hebben aan de n.v. NPG Green een recht van opstal verleend in het kader van de plaatsing van een fotovoltaïsche installatie op hun bedrijfsgebouwen. Notaris Herbert Houben heeft meegedeeld dat voormelde opstalrechten door de NPG Green zullen overgedragen worden aan de ING Lease Belgium. Tegen deze overdrachten van recht van opstal is er geen bezwaar indien de ING Lease Belgium Lease Belgium, voor zover als nodig, de oorspronkelijke verkoopvoorden naleeft en deze in extenso in de akte van recht van opstal worden opgenomen. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze overdrachten. 029 Bedrijventerrein Schurhovenveld; toelating tot verhuring deel gebouwen Citrusco. Indertijd werden een aantal percelen industriegrond hoek Industrielaan/Meiveldlaan verkocht aan Citrusco, die een vergunning verkregen heeft tot het splitsen van het perceel in 5 loten. Citrusco wenst thans de resterende loten 1, 4 en 3 (in mede-eigendom) te verhuren met aankoopoptie aan de bvba Verbiest Logistics uit Heusen-Zolder. Een gedeelte van het goed zal verhuurd worden aan de dochtervennootschap, de bvba Verbiest Transport. Aan de raad wordt gevraag toelating tot verhuring te verlenen. 030 Oud-Atheneum: goedkeuring verhuring lokalen. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verhuring van lokaal 2.14 in het voormalig atheneum aan de vereniging Sint- Truidense Orkesten, lokaal 2.4 aan jeugdtheatergezelschap Rat en lokaal 2.11 aan fotovereniging De Trekkers. De maandelijkse huurprijs bedraagt 30,00 EUR. 031 Huis van de Wereld: goedkeuring huurovereenkomst met Onthaalbureau. Een gedeelte van het oud atheneum, waarvan wij eigenaar zijn, werd verbouwd tot Huis van de Wereld waarin naast een aantal stadsdiensten ook een aantal provinciale vzw s gehuisvest zijn of worden. Onthaalbureau Inburgering Limburg huurt een oppervlakte van 100 m² tegen de maandelijkse vergoeding van 896,00 EUR, het Huis van het Nederlands huurt een

3 oppervlakte van 31 m² tegen de maandelijkse vergoeding van 349,33 EUR. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorgestelde verhuringen. 032 Inter-medea: buitengewone algemene vergadering van 4oktober 2011: goedkeuring statutenwijziging en aanstelling afgevaardigden. Aan de raad wordt gevraagd de statutenwijziging goed te keuren en de afgevaardigden aan te stellen. 033 Aanleg fietspad N80 N755 (Naamsesteenweg): goedkeuring grondverwerving. Aan de raad wordt gevraagd om in te stemmen met de grondverwerving van een oppervlakte van 15 a 48 ca uit 3 percelen tegen de prijs van 8.000,00 EUR. 034 Brustembedrijvenpark: verkoop perceel industriegrond aan bvba Quinsis. Vorig jaar werd de verkoop van een perceel industriegrond op Brustembedrijvenpark aan bvba Quinsis goedgekeurd. Quinsis wenst thans de grond aan te kopen deels op naam van Quinsis (99 %) en deels op naam van de echtgenoten Walpot-Liebens (1 %). Na het verlijden van de verkoopsakte wensen de eigenaars het bedrijfsgebouw te laten oprichten via het systeem van onroerende leasing en wordt het perceel in opstal gegeven aan de nv KBC Immo Lease en zal er tussen beide partijen een onroerende leasingsovereenkomst afgesloten worden. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de wijziging, met het vestigen van het recht van opstal en met het afsluiten van de onroerende leasingovereenkomst. 035 Brustembedrijvenpark: verkoop perceel industriegrond aan Belitrudo. In 2009 werd de verkoop van een perceel industriegrond op Brustembedrijventerrein aan bvba Belitrudo voor de som van ,00 EUR goedgekeurd. Belitrudo wenst thans de grond aan te kopen op naam van nv BADS, Houtmarkt 37/39. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze wijziging. 036 Verkoop perceeltje grond, groot 0,63 m² en gelegen Gootstraat te Sint-Truiden. Het pand, gelegen op de hoek van de Stapelstraat / Gootstraat, behoort in mede-eigendom toe aan de vennootschap. [la mè:r] en de consoorten Yans. Voor het isoleren van de gevels van het pand langs de buitenzijde mag de rooilijn volgens het rooilijndecreet met 14 cm overschreden worden. De eigenaars vragen om een strook van 10 cm breed, met een totale oppervlakte van 0,63 m² aan te kopen. De verkoopprijs werd geschat op 540,00 EUR. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze verkoop. 037 Verkoop perceeltje grond, groot 1 a 27 ca en gelegen te Gelinden. De heer en mevrouw Meinesz-de Bruijn zijn eigenaar van de woning Gelinden-Dorp 14. Destijds werd een gedeelte van deze eigendom onteigend door de voormalige gemeente Gelinden. De eigenaars wensen nu het pand te restaureren en de originele ommuring terug aan te brengen en willen daarom een gedeelte van het aangrenzend stadsperceel, zijnde 1 a 27 ca, aankopen. De verkoopprijs werd geschat op 9.000,00 EUR. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze verkoop. 038 Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM) Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Limburg kennisgeving jaarverslag De werking van POM-ERSV Limburg situeert zich hoofdzakelijk binnen drie grote domeinen die tevens de leidraad vormen in het desbetreffende jaarverslag: ruimtelijke ordening, beleidsontwikkeling en arbeidsmarktbeleid. Al hun acties en projecten worden uitgevoerd in eigen beheer of in nauwe samenwerking met partnerorganisaties. Aan de raad wordt gevraagd akte te nemen van het jaarverslag Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het bestek en de gunningswijze van de Vlaamse overheid, waarvoor in het kader van de stockaanbesteding Ardovlam van Meeuwen-Gruitrode een offerte indiende, alsook het verplichte stadsaandeel goed te keuren voor: -O.L.Vrouw ten Hemelopneming Kortenbos: vernieuwen en aanpassen brand- en inbraakinstallatie: offerte: ,50 EUR; verplichte stadsaandeel van 10%: 5.218,95 EUR -Beveiligingswerken tegen inbraak en brand Sint-Jacobuskerk Schurhoven: offerte: ,04 EUR; verplichte stadsaandeel van 10%: 5.790,91 EUR. 041 Terreinwerken ter hoogte van de Sint-Martinuskerk in Groot-Gelmen. Goedkeuring lastenvoorwaarden en gunningswijze. Ter voorbereiding van de nieuwe groenaanleg rond de kerk is het nodig om eerst nog grondbewerkingen uit te voeren. Raming ,50 EUR; wijze van gunning: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Aan de raad wordt gevraagd het dossier goed te keuren.

4 042 Onderhoudscontracten schuifdeuren administratief centrum, bibliotheek en sportcentrum Sint-Pieter. Het betreft 2 onderhoudsbeurten per jaar. Raming: 618,00 EUR per jaar voor het administratief centrum, 1 030,00 EUR voor de bibliotheek en 412,00 EUR voor het sportcentrum Sint-Pieter. Wijze van gunning: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De overeenkomsten moeten jaarlijks opzegbaar zijn. Aan de raad wordt gevraagd de opdrachten goed te keuren. 043 Wegen en rioleringswerken op de Heide in Kortenbos Sint-Truiden en de Opcosenstraat te Nieuwerkerken aanneming nv Gemoco: verrekening nr. 7 (8 t.l.v. Infrax). Ten laste van de stad dienden een aantal bijkomende werken en wijzigingen uitgevoerd te worden. De ontwerper Arcadis heeft hiervoor een verrekening nr. 7 opgesteld voor een bedrag in meer van ,10 EUR. Hiervoor werd een termijnverlenging van 10 werkdagen voorgesteld. Ten laste van Infrax moesten ook een aantal bijkomende werken en wijzigingen uitgevoerd worden. Door Arcadis werd een verrekening nr. 8 opgesteld voor een bedrag in meer van ,07 EUR en een termijnverlenging van 137 werkdagen voorgesteld. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verrekeningen en de termijnverlengingen. 044 Collectieve hospitalisatieverzekering ten voordele van het personeel De huidige hospitalisatieverzekering met Ethias loopt tot eind Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan om een nieuwe offerteaanvraag uit te schrijven voor de periode De uitgave voor het stadsbestuur wordt geraamd op ,00 EUR voor een periode van 2 jaar. 045 Mededeling: dringende vervanging drie resterende filters zwembad. In juni 2011 werd door de gemeenteraad besloten om één nieuwe filter te plaatsen voor het draaibad, de grote glijbaan en de familieglijbaan in het stedelijk zwembad. Tijdens de uitvoering van deze werken bleek dat de 3 resterende filters moesten vervangen worden omwille van merkbare gebreken. Omdat de werking van het zwembad geen hinder zou ondervinden, besloot het schepencollege bij hoogdringendheid de plaatsing van deze 3 filters toe te wijzen aan Imtech voor de som van ,41 EUR. Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen. 046 Halftijdse vervroegde uittreding. In toepassing van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector, werd een specifieke maatregel ingevoerd namelijk de halftijdse vervroegde uittreding. Deze maatregel is van toepassing tot 31 december Bij raadsbesluit van 28 oktober 1996 werd het reglement over de halftijdse vervroegde uittreding vastgesteld voor de periode van 1 november 1996 tot 31 december 1997 en verlengd tot 31 december Momenteel zijn er personeelsleden die voor deze maatregel in aanmerking komen. Aan de raad wordt gevraagd om dit reglement opnieuw vast te stellen voor de periode van 1 januari 2004 tot 31 december Openverklaren betrekking diensthoofd HRM. Omdat de aanvullende voorwaarden voor de vacature diensthoofd personeelsaken HRM niet conform de rechtspositieregeling waren en gezien de verstreken termijn sedert de opstart, wordt voorgesteld de lopende procedure te stoppen en de functie opnieuw open te verklaren in statutair verband via aanwerving en bevordering. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan. 048 Openverklaren betrekking financieel beheerder. Gezien stadsontvanger Marc Jenné met ingang van 1 oktober 2011 met pensioen gaat, wordt aan de raad gevraagd de betrekking van financieel beheerder open te verklaren. 049 Bekendmaking vacatures stadssecretaris, financieel beheerder en diensthoofd HRM. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de bekendmaking van deze vacatures via volgende mediakanalen: vacature online, stepstone online, VDAB online, Het Belang van Limburg, de Gazet van Antwerpen, de Standaard, het stedelijk infoblad en de stedelijke website. 050 Vaststellen selectiecriteria/technieken financieel beheerder. Volgens de rechtspositieregeling dient de gemeenteraad de selectiecriteria/techniek(en), het verloop van de selectie, de minimumresultaten vast te stellen. Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp, waarin rekening werd gehouden met de wensen van de vakorganisaties en goedgekeurd werd door het onderhandelingscomité, goed te keuren.

5

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 NOVEMBER 2015. 001 Notulen vergadering gemeenteraad 19 oktober 2015: goedkeuring.

BEKNOPTE LIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 NOVEMBER 2015. 001 Notulen vergadering gemeenteraad 19 oktober 2015: goedkeuring. BEKNOPTE LIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 NOVEMBER 2015 001 Notulen vergadering gemeenteraad 19 oktober 2015: goedkeuring. Stadssecretaris Kathleen Bergoets stelde het ontwerp van notulen van de vergadering

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 21 NOVEMBER 2011 OM 20.00 UUR

AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 21 NOVEMBER 2011 OM 20.00 UUR AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 21 NOVEMBER 2011 OM 20.00 UUR Openbare vergadering 001-014 Kerkfabriek Bevingen, Brustem, Engelmanshoven, Gorsem, Groot-Gelmen, Kerkom, Kortenbos,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 10-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 25 FEBRUARI 2013 OM 20.00 UUR

AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 25 FEBRUARI 2013 OM 20.00 UUR AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 25 FEBRUARI 2013 OM 20.00 UUR Openbare vergadering 001 Aanstelling waarnemend secretaris. Aan de raad wordt gevraagd de aanstelling van de heer

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTINGEN DD. 27 JUNI 2011 EN 29 AUGUSTUS 2011. Art. 33, par. 2 van

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Aanwezig: Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren overeenkomst houdende opstalrecht

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT Zoutleeuw, 21 november 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012

TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012 TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012 1. FINANCIËN 1.1 Gemeentebudget 2012: Wijziging 3 gewone dienst (exploitatie) en 4 buitengewone dienst (investeringen). De gemeenteraad moet de budgetwijzigingen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 1. KENNISNAME ONTSLAG GEMEENTERAADSLID EN SCHEPEN RIK LIPS Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van het ontslag van dhr. Rik Lips als

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

OPGAVE VAN DE RAADSBESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE RAADSZITTING VAN 16 MAART 2015

OPGAVE VAN DE RAADSBESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE RAADSZITTING VAN 16 MAART 2015 OPGAVE VAN DE RAADSBESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE RAADSZITTING VAN 16 MAART 2015 001 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 16 februari 2015 Resultaat van de stemming: éénparig 002 Goedkeuring wijziging

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.-L.-Vrouw: budget 2015 exploitatie investeringen ontvangsten 31.860,00 786.830,00 uitgaven 117.650,00 786.830,00 gecorrigeerd

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN 1.1 Goedkeuring jaarrekening 2010 gemeente. De jaarrekening 2010, omvattende de budgettaire rekening 2010, balans, resultatenrekening,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat).

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat). STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

001 Notulen gemeenteraad 21 en 28 oktober 2013: goedkeuring.

001 Notulen gemeenteraad 21 en 28 oktober 2013: goedkeuring. Openbare vergadering 001 Notulen gemeenteraad 21 en 28 oktober 2013: goedkeuring. De stadssecretaris stelde het ontwerp van notulen van de gemeenteraden van 21 en 28 oktober 2013 op. De ontwerpen lagen

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2015 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het aangepaste retributiereglement voor het gemeentelijk zwembad. Op 23 december

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 18-06-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== 1. Renovatie van cc Het SPOOR - studieopdracht. Goedkeuren bestek, raming (77.272,72 euro +

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting 1. Overheidsopdrachten. Herstellen klinkerwegen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze. Bestek wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== 1. Aanstelling vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur Imog en Algemene Vergadering WIV naar

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015.

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015. OCMW KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015. Openbare zitting 1. PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE 1.1. Personeel 1.2. Interne

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Openbare zitting Dagorde deel I 01 Gemeentebudget 2014 - Budgetwijziging 2 Voorstel besluit: De raad keurt de budgetwijziging 2 2014 goed. 02 Wijziging

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

zitting van 15 september 2014

zitting van 15 september 2014 zitting van 15 september 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen - Schilde - Budget 2015 Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zendt de Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015 20.00 uur AGENDA OPENBAAR FINANCIËN 1. Stad Aarschot: budgetwijziging 1-2015 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019 2. Politiezone Aarschot: begrotingswijziging 1-2015

Nadere informatie

001 Notulen gemeenteraad 23 juni 2014: Goedkeuring. 002 Beëindiging tijdelijke verhindering raadslid Mieke Claes: akteneming.

001 Notulen gemeenteraad 23 juni 2014: Goedkeuring. 002 Beëindiging tijdelijke verhindering raadslid Mieke Claes: akteneming. 001 Notulen gemeenteraad 23 juni 2014: Goedkeuring. De stadssecretaris stelde het ontwerp van notulen van de gemeenteraad van 23 juni 2014 op. Het ontwerp lag ter inzage van de raadsleden zoals decretaal

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 16 december 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 16 december 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 16 december 2013 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 5 december 2013, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 16 december

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

DAGORDEPUNT 2. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN DE STADSKAS PER 30 JUNI 2009. AKTENAME.

DAGORDEPUNT 2. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN DE STADSKAS PER 30 JUNI 2009. AKTENAME. TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 28 SEPTEMBER 2009 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTING Art. 33, par. 2 van het Gemeentedecreet luidt als volgt:

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad van 27 oktober 2015

Verslag gemeenteraad van 27 oktober 2015 Verslag gemeenteraad van 27 oktober 2015 Hilde Claes Secretariaat 1 2015_GR_00171 Secretariaat - Machtiging door de waarnemend gemeentesecretaris tot ondertekening en medeondertekening Kennisnemen De gemeenteraad

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal.

TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal. TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal. 1 FINANCIËN 1.1 Gemeentebudget 2009: Wijziging 1 (exploitatie) en 2 (investering). Voorliggende begrotingswijziging past binnen de visie

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016

TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016 dinsdag 19 januari 2016 TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016 OPENBARE ZITTING DEPARTEMENT INTERNE ZAKEN 1. Onderhoudscontract schuifdeuren OCMW en stad Geraardsbergen. Gunnen

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 7 juli 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals PROVINCIE Antwerpen STADSBESTUUR Herentals Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 15 december 2015 1. Vaststellen meerjarenplan 2014-2019 en budget 2016 De gemeenteraad stelt het meerjarenplan

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Zaventem, 15 juni 2007. M. / Mw. wordt, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad, die zal plaatsgrijpen

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL PROVINCIE LIMBURG GEMEENTEBESTUUR DIEPENBEEK BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN 5-10-2010 001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 18 december 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 18 december 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 24 december 2014 Gemeenteraadszitting van 18 december 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 17 december 2013

Verslag Gemeenteraad 17 december 2013 Verslag Gemeenteraad 17 december 2013 DEPARTEMENT INTERNE ZAKEN OPENBARE ZITTING 1 Goedkeuring BIN-Z Centrum Geraardsbergen. Aan de Raad wordt gevraagd om de oprichting van een Buurt Informatie Netwerk

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 28 januari 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 28 januari 2016

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT 1 Zoutleeuw, 15 mei 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING GEMEENTERAAD ZITTING VAN 29 OKTOBER 2015 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN 1. VERSLAG VORIGE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 NOVEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden.

GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden. GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden Mevrouwen, Mijne Heren, van en te ELSENE Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 3 schepen E. Feys Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Concessies. Concessieovereenkomsten voor het bezetten van gewestgronden

Nadere informatie

GEMEENTERAAD TOEGELICHT VOORSTEL VAN BESLISSING (bijlage bij de agenda ingevolge art. 21 gemeentedecreet) Korte toelichting

GEMEENTERAAD TOEGELICHT VOORSTEL VAN BESLISSING (bijlage bij de agenda ingevolge art. 21 gemeentedecreet) Korte toelichting DATUM : 22 maart 2010 GEMEENTERAAD TOEGELICHT VOORSTEL VAN BESLISSING (bijlage bij de agenda ingevolge art. 21 gemeentedecreet) DAG- ORDE Korte toelichting 1 Opheffing politiereglement tijdens de wekelijkse

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERGADERING 26 MAART 2015 VERKLARENDE NOTA

GEMEENTERAADSVERGADERING 26 MAART 2015 VERKLARENDE NOTA OPENBARE VERGADERING: 01. Mededelingen GEMEENTERAADSVERGADERING 26 MAART 2015 VERKLARENDE NOTA 02. Politie - goedkeuring door de gouverneur van de jaarrekening - dienstjaar 2013 - eengemeentepolitiezone

Nadere informatie

Gemeenteraad 05 april 11

Gemeenteraad 05 april 11 Gemeenteraad 05 april 11 4 Verkoop van onroerende goederen gelegen te Munsterbilzen, Munsterbilzenstraat 42-44 Gevraagd wordt akkoord te gaan om de onroerende goederen, gelegen te Bilzen, afdeling 3, Munsterbilzen,

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993;

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; Overwegende dat een aantal artikels aanleiding geven tot interpretatie.

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad

BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad Maandag 25 juni 2007 a a n w e z i g Harry Hendrickx voorzitter Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen Mintjens, Maria Lauryssen,

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 19 september 2014 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie