AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 22 AUGUSTUS 2011 OM UUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 22 AUGUSTUS 2011 OM 20.00 UUR"

Transcriptie

1 AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 22 AUGUSTUS 2011 OM UUR Openbare vergadering Aan de raad wordt gevraagd de wijzigingen van de meerjarenplanning goed te keuren en akte te nemen van de budgetwijzigingen. Wijziging meerjarenplanning : Kerkfabrieken Engelmanshoven, Gorsem, OLV Hoofdkerk, Zepperen. Kerkfabrieken: budgetwijziging dienstjaar 2011: Kerkfabrieken, Engelmanshoven, Gorsem, OLV Hoofdkerk, Zepperen Aan de raad wordt gevraagd volgend politiereglement en volgende politieverordeningen goed te keuren: -n.a.v. het parkeren tegen betaling met parkeerschijf, bewonerskaart en de gemeentelijke parkeerkaart aanpassing: het betreft aanpassingen in zone 2 met bewonersparkeren, in de blauwe zone, in het residentieel parkeren en het afschaffen van parkeerplaatsen ter hoogte van de schoolingang Stenaertberg en Meinstraat; -n.a.v. inrichten parkeerplaats voor personen met een beperking in de Basiliekstraat: ter hoogte van de Basiliek op vraag van het Rode Kruis Sint-Truiden; -n.a.v. inrichten parkeerplaats voor personen met een beperking in de Spaansebrugstraat: op vraag van mevrouw Maria Wouters; -n.a.v. uitbreiding snelheidsbeperking tot 50 km/uur in de Velmerlaan: nu ook het gedeelte waar nog 70 km/uur van toepassing is; -n.a.v. tijdelijke afsluiting Brandhoutstraat: in afwachting dat het Vlaams gewest maatregelen neemt voor de veiligheid kruispunt Brandhoutstraat/Tongersesteenweg; -n.a.v. afsluiting Engelbamp: deze weg heeft geen ontsluitende of verbindende functie -n.a.v. omkeren rijrichting gedeelte Beekstraat (tussen Zoutstraat en Diesterstraat) en invoeren dubbele rijrichting gedeelte Diesterstraat (ter hoogte van kruispunt Beekstraat/Diesterstraat/Abdijstraat): het is de bedoeling het verkeer vanuit de Beekstraat te laten wegrijden via de Abdijstraat naar de veemarkt en daarom is het ook noodzakelijk om ter hoogte van genoemd kruispunt in de Diesterstraat een dubbele rijrichting in te voeren. 016 Retributiereglement inzake betalend parkeren, parkeren met bewonerskaart en met de gemeentelijke parkeerkaart en inzake parkeren in een blauwe zone. Om de hoge parkeerdruk in parkeerzone 2 af te wenden, wordt aan de raad gevraagd om het tarief in zone 1 te verhogen van 0,35 EUR/15 min naar 0,50 EUR/15 min of 2,00 EUR/uur. 017 Belastingsreglement op nachtwinkels. De voorgestelde tarieven van het belastingsreglement nachtwinkels kaderen binnen de door de hogere overheid aanbevolen limieten. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de tarieven. 018 Retributiereglement voor gebruik stedelijke sportaccommodaties aanpassing. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel om het tarief huur van de sporthal voor scholen en jeugdverenigingen van Sint-Truiden gelijk te schakelen met het goedkoopste tarief van de sportclubs van Sint-Truiden. 019 Reglement basis- en kwaliteitssubsidie voor sportverenigingen wijziging. Er wordt voorgesteld om het item procentueel aantal jeugdleden te schrappen en het puntentotaal over de vier overige items ( inrichten van een informatief oudermoment, de organisatie van een sportkamp, een sportkamp organiseren op vraag van de sportdienst of lesgevers ter beschikking stellen voor een sportkamp georganiseerd door de sportdienst en het organiseren van een jaarlijkse jeugdsportactiviteit in haar sporttak) aan te passen. Aan de raad wordt gevraagd om het gewijzigd reglement basis- en kwaliteitssubsidie voor sportverenigingen goed te keuren. 020 Reglement tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen wijziging. Bij de verwerking van de erkenningsdossiers ondervond de sportdienst een aantal problemen en stelde daarom voor om dit reglement aan te passen. De stedelijke sportraad ging hiermee

2 akkoord. Aan de raad wordt gevraagd om het aangepast erkenningsreglement van sportverenigingen goed te keuren. 021 Kwartaalrapportering toestand 30 juni Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen. 022 Vol te storten aandelen Interelectra groep. De statuten van Interelectra, Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua voorzien in kapitaalsaandelen A voor de gemeentelijke deelnemers op grond van het inwonersaantal. Omdat sedert de partiële splitsing van Interelectra en de oprichting van Inter-media en Inter-aqua in 2005 de jaarlijkse aanpassing van de kapitaalsaandelen niet is uitgevoerd, werd beslist een inhaalbeweging uit te voeren met terugwerkende kracht tot en met Voor Sint-Truiden betekent deze kapitaalsinbreng 12 aandelen aan 24,79 EUR voor Interelectra en 3 aandelen aan 24,79 EUR voor Inter-media, zijnde in totaal 371,85 EUR. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze kapitaalsinbreng. 023 Bijzondere toelage aan VV Brustem, hondenvereniging Hond & Geleider en hondenvereniging Trudo voor aankoop grasmaaier. Volgens het geldend reglement kunnen sportverenigingen een maximale toelage van tweederde, met als maximum 7 500,00 EUR, van het aankoopbedrag ontvangen voor de aankoop van een grasmaaier. Aan de raad wordt gevraagd een toelage van 4 339,87 EUR toe te kennen aan VV Brustem, 2 766,67 EUR aan hondenvereniging Hond & Geleider en 2 200,00 EUR aan hondenvereniging Trudo. 024 Ontwikkelingssamenwerking: toelage voor noodhulp. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking om zowel 2 500,00 EUR te storten aan Artsen zonder Grenzen als aan het Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking voor noodhulp aan de Hoorn van Afrika Bedrijventerrein Schurhovenveld: toelating tot overdracht recht van opstal bedrijfsgebouw Isola Belgium aan de nv NPG Green. -Bedrijventerrein Schurhovenveld: toelating tot overdracht recht van opstal verleend door bvba PH Logistics aan de nv NPG Green. -Bedrijventerrein Schurhovenveld: toelating tot overdracht recht van opstal verleend door bvba Jonas Hendrickx Logistics aan de nv NPG Green. -Bedrijventerrein Schurhovenveld: toelating tot overdracht recht van opstal bedrijfsgebouw nv Vervoer Hendrickx aan de nv NPG Green. De bedrijven, Isola Belgium, P.H. Logisctics, Jonas Logistics en Vervoer Hendrickx hebben aan de n.v. NPG Green een recht van opstal verleend in het kader van de plaatsing van een fotovoltaïsche installatie op hun bedrijfsgebouwen. Notaris Herbert Houben heeft meegedeeld dat voormelde opstalrechten door de NPG Green zullen overgedragen worden aan de ING Lease Belgium. Tegen deze overdrachten van recht van opstal is er geen bezwaar indien de ING Lease Belgium Lease Belgium, voor zover als nodig, de oorspronkelijke verkoopvoorden naleeft en deze in extenso in de akte van recht van opstal worden opgenomen. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze overdrachten. 029 Bedrijventerrein Schurhovenveld; toelating tot verhuring deel gebouwen Citrusco. Indertijd werden een aantal percelen industriegrond hoek Industrielaan/Meiveldlaan verkocht aan Citrusco, die een vergunning verkregen heeft tot het splitsen van het perceel in 5 loten. Citrusco wenst thans de resterende loten 1, 4 en 3 (in mede-eigendom) te verhuren met aankoopoptie aan de bvba Verbiest Logistics uit Heusen-Zolder. Een gedeelte van het goed zal verhuurd worden aan de dochtervennootschap, de bvba Verbiest Transport. Aan de raad wordt gevraag toelating tot verhuring te verlenen. 030 Oud-Atheneum: goedkeuring verhuring lokalen. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verhuring van lokaal 2.14 in het voormalig atheneum aan de vereniging Sint- Truidense Orkesten, lokaal 2.4 aan jeugdtheatergezelschap Rat en lokaal 2.11 aan fotovereniging De Trekkers. De maandelijkse huurprijs bedraagt 30,00 EUR. 031 Huis van de Wereld: goedkeuring huurovereenkomst met Onthaalbureau. Een gedeelte van het oud atheneum, waarvan wij eigenaar zijn, werd verbouwd tot Huis van de Wereld waarin naast een aantal stadsdiensten ook een aantal provinciale vzw s gehuisvest zijn of worden. Onthaalbureau Inburgering Limburg huurt een oppervlakte van 100 m² tegen de maandelijkse vergoeding van 896,00 EUR, het Huis van het Nederlands huurt een

3 oppervlakte van 31 m² tegen de maandelijkse vergoeding van 349,33 EUR. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorgestelde verhuringen. 032 Inter-medea: buitengewone algemene vergadering van 4oktober 2011: goedkeuring statutenwijziging en aanstelling afgevaardigden. Aan de raad wordt gevraagd de statutenwijziging goed te keuren en de afgevaardigden aan te stellen. 033 Aanleg fietspad N80 N755 (Naamsesteenweg): goedkeuring grondverwerving. Aan de raad wordt gevraagd om in te stemmen met de grondverwerving van een oppervlakte van 15 a 48 ca uit 3 percelen tegen de prijs van 8.000,00 EUR. 034 Brustembedrijvenpark: verkoop perceel industriegrond aan bvba Quinsis. Vorig jaar werd de verkoop van een perceel industriegrond op Brustembedrijvenpark aan bvba Quinsis goedgekeurd. Quinsis wenst thans de grond aan te kopen deels op naam van Quinsis (99 %) en deels op naam van de echtgenoten Walpot-Liebens (1 %). Na het verlijden van de verkoopsakte wensen de eigenaars het bedrijfsgebouw te laten oprichten via het systeem van onroerende leasing en wordt het perceel in opstal gegeven aan de nv KBC Immo Lease en zal er tussen beide partijen een onroerende leasingsovereenkomst afgesloten worden. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de wijziging, met het vestigen van het recht van opstal en met het afsluiten van de onroerende leasingovereenkomst. 035 Brustembedrijvenpark: verkoop perceel industriegrond aan Belitrudo. In 2009 werd de verkoop van een perceel industriegrond op Brustembedrijventerrein aan bvba Belitrudo voor de som van ,00 EUR goedgekeurd. Belitrudo wenst thans de grond aan te kopen op naam van nv BADS, Houtmarkt 37/39. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze wijziging. 036 Verkoop perceeltje grond, groot 0,63 m² en gelegen Gootstraat te Sint-Truiden. Het pand, gelegen op de hoek van de Stapelstraat / Gootstraat, behoort in mede-eigendom toe aan de vennootschap. [la mè:r] en de consoorten Yans. Voor het isoleren van de gevels van het pand langs de buitenzijde mag de rooilijn volgens het rooilijndecreet met 14 cm overschreden worden. De eigenaars vragen om een strook van 10 cm breed, met een totale oppervlakte van 0,63 m² aan te kopen. De verkoopprijs werd geschat op 540,00 EUR. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze verkoop. 037 Verkoop perceeltje grond, groot 1 a 27 ca en gelegen te Gelinden. De heer en mevrouw Meinesz-de Bruijn zijn eigenaar van de woning Gelinden-Dorp 14. Destijds werd een gedeelte van deze eigendom onteigend door de voormalige gemeente Gelinden. De eigenaars wensen nu het pand te restaureren en de originele ommuring terug aan te brengen en willen daarom een gedeelte van het aangrenzend stadsperceel, zijnde 1 a 27 ca, aankopen. De verkoopprijs werd geschat op 9.000,00 EUR. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze verkoop. 038 Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM) Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Limburg kennisgeving jaarverslag De werking van POM-ERSV Limburg situeert zich hoofdzakelijk binnen drie grote domeinen die tevens de leidraad vormen in het desbetreffende jaarverslag: ruimtelijke ordening, beleidsontwikkeling en arbeidsmarktbeleid. Al hun acties en projecten worden uitgevoerd in eigen beheer of in nauwe samenwerking met partnerorganisaties. Aan de raad wordt gevraagd akte te nemen van het jaarverslag Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het bestek en de gunningswijze van de Vlaamse overheid, waarvoor in het kader van de stockaanbesteding Ardovlam van Meeuwen-Gruitrode een offerte indiende, alsook het verplichte stadsaandeel goed te keuren voor: -O.L.Vrouw ten Hemelopneming Kortenbos: vernieuwen en aanpassen brand- en inbraakinstallatie: offerte: ,50 EUR; verplichte stadsaandeel van 10%: 5.218,95 EUR -Beveiligingswerken tegen inbraak en brand Sint-Jacobuskerk Schurhoven: offerte: ,04 EUR; verplichte stadsaandeel van 10%: 5.790,91 EUR. 041 Terreinwerken ter hoogte van de Sint-Martinuskerk in Groot-Gelmen. Goedkeuring lastenvoorwaarden en gunningswijze. Ter voorbereiding van de nieuwe groenaanleg rond de kerk is het nodig om eerst nog grondbewerkingen uit te voeren. Raming ,50 EUR; wijze van gunning: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Aan de raad wordt gevraagd het dossier goed te keuren.

4 042 Onderhoudscontracten schuifdeuren administratief centrum, bibliotheek en sportcentrum Sint-Pieter. Het betreft 2 onderhoudsbeurten per jaar. Raming: 618,00 EUR per jaar voor het administratief centrum, 1 030,00 EUR voor de bibliotheek en 412,00 EUR voor het sportcentrum Sint-Pieter. Wijze van gunning: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De overeenkomsten moeten jaarlijks opzegbaar zijn. Aan de raad wordt gevraagd de opdrachten goed te keuren. 043 Wegen en rioleringswerken op de Heide in Kortenbos Sint-Truiden en de Opcosenstraat te Nieuwerkerken aanneming nv Gemoco: verrekening nr. 7 (8 t.l.v. Infrax). Ten laste van de stad dienden een aantal bijkomende werken en wijzigingen uitgevoerd te worden. De ontwerper Arcadis heeft hiervoor een verrekening nr. 7 opgesteld voor een bedrag in meer van ,10 EUR. Hiervoor werd een termijnverlenging van 10 werkdagen voorgesteld. Ten laste van Infrax moesten ook een aantal bijkomende werken en wijzigingen uitgevoerd worden. Door Arcadis werd een verrekening nr. 8 opgesteld voor een bedrag in meer van ,07 EUR en een termijnverlenging van 137 werkdagen voorgesteld. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verrekeningen en de termijnverlengingen. 044 Collectieve hospitalisatieverzekering ten voordele van het personeel De huidige hospitalisatieverzekering met Ethias loopt tot eind Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan om een nieuwe offerteaanvraag uit te schrijven voor de periode De uitgave voor het stadsbestuur wordt geraamd op ,00 EUR voor een periode van 2 jaar. 045 Mededeling: dringende vervanging drie resterende filters zwembad. In juni 2011 werd door de gemeenteraad besloten om één nieuwe filter te plaatsen voor het draaibad, de grote glijbaan en de familieglijbaan in het stedelijk zwembad. Tijdens de uitvoering van deze werken bleek dat de 3 resterende filters moesten vervangen worden omwille van merkbare gebreken. Omdat de werking van het zwembad geen hinder zou ondervinden, besloot het schepencollege bij hoogdringendheid de plaatsing van deze 3 filters toe te wijzen aan Imtech voor de som van ,41 EUR. Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen. 046 Halftijdse vervroegde uittreding. In toepassing van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector, werd een specifieke maatregel ingevoerd namelijk de halftijdse vervroegde uittreding. Deze maatregel is van toepassing tot 31 december Bij raadsbesluit van 28 oktober 1996 werd het reglement over de halftijdse vervroegde uittreding vastgesteld voor de periode van 1 november 1996 tot 31 december 1997 en verlengd tot 31 december Momenteel zijn er personeelsleden die voor deze maatregel in aanmerking komen. Aan de raad wordt gevraagd om dit reglement opnieuw vast te stellen voor de periode van 1 januari 2004 tot 31 december Openverklaren betrekking diensthoofd HRM. Omdat de aanvullende voorwaarden voor de vacature diensthoofd personeelsaken HRM niet conform de rechtspositieregeling waren en gezien de verstreken termijn sedert de opstart, wordt voorgesteld de lopende procedure te stoppen en de functie opnieuw open te verklaren in statutair verband via aanwerving en bevordering. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan. 048 Openverklaren betrekking financieel beheerder. Gezien stadsontvanger Marc Jenné met ingang van 1 oktober 2011 met pensioen gaat, wordt aan de raad gevraagd de betrekking van financieel beheerder open te verklaren. 049 Bekendmaking vacatures stadssecretaris, financieel beheerder en diensthoofd HRM. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de bekendmaking van deze vacatures via volgende mediakanalen: vacature online, stepstone online, VDAB online, Het Belang van Limburg, de Gazet van Antwerpen, de Standaard, het stedelijk infoblad en de stedelijke website. 050 Vaststellen selectiecriteria/technieken financieel beheerder. Volgens de rechtspositieregeling dient de gemeenteraad de selectiecriteria/techniek(en), het verloop van de selectie, de minimumresultaten vast te stellen. Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp, waarin rekening werd gehouden met de wensen van de vakorganisaties en goedgekeurd werd door het onderhandelingscomité, goed te keuren.

5

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012

TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012 TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012 1. FINANCIËN 1.1 Beleidsnota 2013 Meerjarig financieel beleidsplan 2013-2015 Gemeentebudget 2013. Het goedkeuren van de Beleidsnota, het financieel beleidsplan

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 OPENBARE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 40495/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING Datum 2015-08-24 Uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon telefoon scr/adr Deryck Agnes (03) 680 09 82 administratief medewerker Dagorde gemeenteraad 3 september 2015 Mevrouwen Mijne heren

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming. 3. Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING Punt 1 Secretariaat NV Eigen Huis der Durmestreek - wijziging afvaardiging de gemeente is lid van NV Eigen

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 OPENBARE ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Aanwezig: Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Bruno Stevenheydens, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter

Nadere informatie