Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord"

Transcriptie

1 Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord

2

3 Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord Eindrapport

4 Ten geleide Voor u ligt het rapport dat Ecofys in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft geschreven, waarin de duurzame energie ambities uit het Klimaat- en Energieakkoord met het rijk nader worden geactualiseerd en uitgewerkt. Het rapport bevat belangrijke aanbevelingen voor zowel de provincies als het Rijk die ik van harte onderschrijf. Een meer programmatische aanpak voor de lange termijn is nodig om ervoor te zorgen dat duurzame energie ook in de toekomst voldoende politiekbestuurlijke prioriteit houdt. Een consequent beleid biedt tevens houvast aan marktpartijen die willen investeren in duurzame energie. Provincies zijn bij uitstek verantwoordelijk voor de duurzame ruimtelijk-economische ontwikkeling op regionaal niveau. Duurzame regio s maken optimaal gebruik van de kansen om CO 2 -uitstoot te beperken, innovatieve bedrijvigheid te stimuleren en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. De provincie kan hierbij ondersteunen door duidelijke ambities te formuleren en ontwikkelingen ruimtelijk mogelijk te maken. De ruimtelijke inpassing van windenergie, biomassa-installaties en ondergrondse energie-opwekking zoals geothermie moet op regionaal schaalniveau vorm krijgen. Ook de aanleg van nieuwe transportnetten voor electriciteit, gas en warmte heeft ruimtelijke consequenties. Provincies zijn tevens verantwoordelijk voor een vlotte en adequate vergunningverlening aan duurzame energie bedrijven. Provincies kunnen helpen het vestigingsklimaat voor opwekking van duurzame energie te versterken en de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven bevorderen. Ze kunnen ook helpen de keten van productie en afzet bij elkaar brengen, bijv. bij biomassa en restwarmte. Bij de productie van groen gas leidt dit tot samenwerking van de agro-, afval- en energiesector in zogenaamde groen-gas hubs. Provincies hebben samen met marktpartijen reeds veel geïnvesteerd in een landelijk dekkend netwerk van tankstations voor groen gas. 2 Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord

5 Financieel zijn de provinciale mogelijkheden beperkt. Wel biedt een aantal provincies, onder meer door middel van garantiefondsen, bedrijven de mogelijkheid om risico s te verminderen. In deze rapportage is een geactualiseerde duurzame energiematrix opgenomen. Provincies hebben hiervoor nieuwe scenario s ontwikkeld, waarbij gebruik is gemaakt van het Energie Transitie Model (ETM). Dit ETM is in opdracht van het IPO door adviesbureau Quintel geschikt gemaakt voor het provinciaal schaalniveau. Hiermee hebben provincies beter inzicht gekregen in de beleidsmatige consequenties van de duurzame energie doelstellingen voor het eigen grondgebied. Tevens maakt de matrix inzichtelijk welke speerpunten de verschillende provincies hebben benoemd. Fysieke en geografische omstandigheden en daarmee de mogelijkheden voor duurzame energie verschillen immers per provincie. Specialisatie biedt kansen voor de opbouw van kennisinfrastructuren en clustering van bedrijvigheid. Opvallende constatering in het rapport is dat de (rijks)doelstellingen in de tijd nogal aan fluctuatie onderhevig zijn. Het halen van de doelstelling uit Schoon en Zuinig van 20 procent duurzame energie in 2020 wordt inmiddels niet meer haalbaar geacht. De bindende Europese doelstelling van 14 procent voor Nederland is nog wel haalbaar mits gezamenlijk maximale inspanning wordt geleverd. Het potentieel dat door de 12 provincies wordt ingeschat telt ook ongeveer op tot deze 14 procent. Echter, hiervoor dient het Rijk wel een aantal randvoorwaarden te vervullen: Een lange termijnvisie met concrete doelen per duurzame energie optie en doorvertaling naar het decentrale niveau Een stabiele financiering van duurzame energieproductie, inclusief duurzame warmte Daar waar het kan overgaan tot verplichtingen Gerichte steun aan innovatieve koplopers Fiscale gelijkstelling voor groen gas Het nieuwe kabinet zal duidelijke keuzes moeten maken voor een versterking van een duurzame economie. Stimulering van duurzame energie vormt hierbij een belangrijke peiler. Met een stimulerend rijksbeleid zijn de gezamenlijke provincies in staat de geformuleerde ambities waar te maken. F.D. (Erik) van Heijningen Voorzitter IPO-Adviescommissie Milieu Gedeputeerde Zuid-Holland Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord 3

6 4 Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord

7 Samenvatting Aanleiding en opdracht In het Klimaat- en Energieakkoord tussen het Rijk en provincies van januari 2009 is een matrix opgenomen waarin de nationale duurzame energiedoelstelling voor 2010 in absolute hoeveelheden (petajoule - PJ) indicatief is opgesplitst per provincie. Deze duurzame energie matrix is in de periode april-juni 2008 door Ecofys voorbereid en dient als hulpmiddel voor het formuleren van de beleidsinzet van de provincies. De matrix vertaalt de nationale doelstelling voor duurzame energie in indicatieve doelstellingen voor de provincies op basis van de provinciale ambities, gerealiseerde potentiëlen, fysieke en geografische omstandigheden en de aanwezigheid van kennisinfrastructuren en marktpartijen. Ecofys heeft in oktober 2009 van het IPO de opdracht gekregen om de duurzame energiematrix te actualiseren en te concretiseren. Het doel is om de provincies een realistisch beeld te schetsen van wat mogelijk is en een goed inzicht te verschaffen in de vereiste inspanning van het Rijk en de provincies om de ontwikkeling van de duurzame energie op het gewenste tempo te brengen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de randvoorwaarden die nodig zijn en de rol die provincies zouden kunnen of moeten spelen om de duurzame energie ambities te realiseren. De duurzame energiedoelstelling en de geactualiseerde matrix Nederland heeft in het werkprogramma Schoon en Zuinig een duurzame energie doelstelling van 20% in 2020 vastgelegd. De absolute hoeveelheid duurzame energie die nodig is om de doelstelling te halen is niet met zekerheid vast te stellen omdat de nationale doelstelling is uitgedrukt in een percentage, en verwachtingen ten aanzien van het totale (primair) energieverbruik regelmatig (moeten) worden bijgesteld. Omdat de getallen in de matrix uit het Klimaat- en Energieakkoord van januari 2009 absolute getallen betreffen en zijn gebaseerd op een inmiddels verouderde raming van het totale energieverbruik in 2020, is de matrix gedateerd. De verwachtingen van het totale energieverbruik zijn naar beneden bijgesteld (van 3500 naar bijna 3300 petajoule), Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord 5

8 waardoor ook de absolute verwachte hoeveelheid duurzame energie in 2020 lager uitkomt (650 vermeden fossiele primaire energie t.o.v. 700 PJ in de oude matrix). Dit zou dus betekenen dat ook de getallen in de ambitiematrix evenredig naar beneden moeten worden bijgesteld. Echter, naast bovenstaande constatering is Ecofys van mening dat de 20% duurzame energie doelstelling niet meer als uitgangspunt kan dienen voor een geactualiseerde ambitiematrix. Ook recente studies van ECN en PBL geven aan dat zelfs met een intensivering van het beleid, deze doelstelling niet meer haalbaar is. De getallen in de geactualiseerde matrix zijn daarom verder naar beneden bijgesteld. Dit rapport geeft hiervoor een onderbouwing. In de onderstaande figuur is de geactualiseerde verwachting voor 2020 weergegeven (update duurzame energie matrix juli 2010). De vier hoofdcategorieën (biobrandstoffen, groengas, duurzame warmte & koude en duurzame elektriciteit) die de gezamenlijke ambities van de provincies weergeven, tellen op tot ca. 500 PJ vermeden fossiele primaire energie, terwijl dit in het Klimaat- en Energieakkoord van januari 2009 nog 700 PJ bedroeg. 500 PJ duurzame energie komt overeen met een duurzame energie aandeel van ruim 15% in 2020 en vormt naar mening van Ecofys de bovengrens van wat reëel haalbaar is. Hierbij dient opgemerkt te worden dat vooral de bijdrage van groengas fors lager uitvalt door naar beneden bijgestelde verwachtingen omtrent de commerciële beschikbaarheid van grootschalige biomassavergassing. Figuur: duurzame energie ambitiematrix: oud versus update Duurzame energie in vermeden primaire energie [PJ] Duurzame elektriciteit Duurzame warmte en koude Groengas Biobrandstoffen 0 Duurzame energie ambitie klimaatakkoord jan. 09 Update duurzame energie ambitie juli 10 De geactualiseerde verwachting voor 2020, zoals deze in bovenstaande figuur is weergegeven, heeft als basis gediend voor het actualiseren van de matrix uit het Klimaat- en Energieakkoord. De geactualiseerde matrix is in de onderstaande tabel weergegeven en is in samenspraak met de provincies tot stand gekomen. 6 Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord

9 Tabel: geactualiseerde duurzame energie ambitiematrix (in PJ vermeden primaire energie) Duurzame energie optie DR FL FR GD GR LB NB NH OV UT ZL ZH NZ NL Biobrandstof 1,0 0,7 1,3 3,9 1,2 2,4 4,9 5,8 2,2 2,4 0,8 7,4-34,0 Zonneboilers 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,5 0,3 0,4 0,1 0,3-2,7 Warmtepompen + WKO Land en tuinbouw Warmtepompen + WKO gebouwde omgeving 0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,6 2,8 1,1 0,1 0,1 0,1 3,0-8,8 0,5 0,5 1,1 1,9 1,0 1,2 0,2 2,8 1,3 1,2 0,4 3,3-15,4 Diepe geothermie (warmte) 0,5 0,1 0,6 0,7 0,1 0,6 1,7 1,1 0,7 0,2 0,1 3,4-9,4 Hybride warmtepompen voor bestaande bouw 0,2 0,2 0,4 0,7 0,3 0,4 0,1 1,0 0,5 0,4 0,1 1,2-5,5 AVI s (warmte) 0,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,8 1,3 0,3 0,0 0,0 0,5-4,2 Bij- en meestook (warmte) 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3-1,7 Overige kleinschalige biomassa verbranding Totaal duurzame warmte en WKO 0,4 0,1 0,4 1,1 0,3 0,7 0,6 1,6 0,6 0,2 0,1 2,1-8,0 2,0 1,0 2,6 6,8 2,1 3,6 6,5 9,7 3,6 2,6 1,1 14,0-55,8 Groengas 2,7 0,8 2,5 5,5 4,5 2,2 3,0 1,7 3,1 1,0 1,4 2,9-31,3 AVI s (elektriciteit) 0,4 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 1,1 1,9 0,3 0,0 0,0 0,7-5,9 Biomassa bij - en meestook 0,0 0,0 0,0 7,6 11,2 0,0 13,9 11,2 0,0 0,0 5,6 18,7-68,4 Zelfstandige biomassa installaties Overige duurzame elektriciteit (zon-pv, hydro) 1,7 1,0 1,9 2,8 3,8 7,9 1,7 4,3 3,1 0,3 0,4 11,2 40,4 0,3 0,3 0,9 1,3 0,8 0,8 2,0 1,9 1,0 0,7 0,3 0,8-11,0 Wind op land 3,4 31,5 6,8 2,0 17,4 1,3 3,8 12,6 2,1 0,8 8,7 12,2-102,7 Wind op zee ,0 149,0 Totaal duurzame elektriciteit 5,9 32,9 9,6 15,2 33,2 10,0 22,6 31,9 6,6 1,9 15,0 43,6 149,0 377,4 Totaal duurzame energie 11,5 35,4 16,0 31,4 41,1 18,2 37,0 49,2 15,5 7,8 18,4 67,9 149,0 498,5 Concretiseren van de duurzame energie ambities De getallen in de geactualiseerde matrix zijn uitgedrukt in petajoulen, oftewel in eenheden energie. Omdat dit niet altijd voldoende inzicht geeft in de duurzame energie ambities van de provincies, is er voor een aantal duurzame energie opties één of meerdere indicatoren ontwikkeld die de petajoulen vertalen in meer concrete/ herkenbare eenheden (zie onderstaande tabel). Deze kunnen vervolgens als basis dienen voor de verankering van de opties in het provinciale beleid en helpen bij het opstellen van ruimtelijke plannen. Op de volgende bladzijde is een tabel opgenomen waarin de duurzame energie ambities uit de geactualiseerde ambitiematrix zijn geconcretiseerd. Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord 7

10 Tabel: concretisering van de duurzame energie ambities Duurzame energie optie Biobrandstoffen Zonneboilers WKO glastuinbouw Indicator Landbouwgrond (buitenland) (ha) Aantal woningen (daken) Oppervlakte kas verwarmen/koelen (ha) Warmtepompen + WKO gebouwde omgeving Aantal kantoren verwarmen/koelen (WKO) * Aantal woningen verwarmen (warmtepompen gemiddelde bestaande bouw en nieuwbouw) * ** Diepe geothermie glastuinbouw + gebouwde omgeving Oppervlakte kas verwarmen (ha) *** Aantal woningen (verwarmen) *** Hybride warmtepompen bestaande bouw Aantal woningen (verwarmen) Groengas (aardgasnet) Aantal (gem.) installaties Ruimtebeslag voor productie (ha) Zelfstandige biomassa installaties Aantal installaties (op basis van biomassa energie centrales) Overige duurzame elektriciteit (zon-pv, waterkracht) Aantal woningen **** Wind op land Ruimtebeslag (km 2 ) (zogwerking) * De geactualiseerde matrix maakt geen onderscheid tussen warmtepompen en WKO. Deze gegevens zijn bij elkaar opgeteld. De getallen in de tabel moeten daarom worden gelezen, alsof alle petajoulen uit warmtepompen (kantoren) komen, of uit WKO in de gebouwde omgeving komen. ** Hier is het gemiddelde genomen van warmtepompen voor de bestaande en nieuwbouw ( woningen per PJ). *** De geactualiseerde matrix maakt geen onderscheid tussen glastuinbouw en gebouwde omgeving. Deze gegevens zijn bij elkaar opgeteld. De getallen in de tabel moeten daarom worden gelezen, alsof alle petajoulen uit geothermie, ofwel in de glastuinbouw worden gebruikt, ofwel in de gebouwde omgeving. **** Waterkracht is bij zon-pv opgeteld. Randvoorwaarden voor ambitieuze groei duurzame energieproductie en de rol van provincies Hoofdstuk 5 van het rapport schetst voor de duurzame energie opties uit de geactualiseerde matrix groeipaden. De groeipaden verschaffen inzicht in en geven de verwachte ontwikkeling van de verschillende opties weer voor de periode tot 2020 en geven een doorkijk naar Voor iedere optie zijn randvoorwaarden gegeven die noodzakelijk worden geacht om de geschetste groeipaden, en daarmee de duurzame energie ambities, daadwerkelijk te realiseren. Er wordt bij iedere optie onderscheid gemaakt tussen wat primair de taken van het Rijk zouden moeten zijn en wat de specifieke rol is die de provincies zouden kunnen of moeten vervullen. Deze zijn hieronder samengevat in de vorm van aanbevelingen aan het Rijk en de provincies. Wij raden echter sterk aan om hoofstuk 5 8 Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord

11 DR FL FR GD GR LB NB NH OV UT ZL ZH aandachtig te lezen omdat daar, per duurzame energie optie, specifieke randvoorwaarden en mogelijke rollen van provincies nauwkeurig zijn geformuleerd. Hoewel energiebesparing geen onderdeel van deze studie uitmaakt, moet benadrukt worden dat iedere duurzame ambitie veel makkelijker gerealiseerd kan worden door sterk in te zetten op energiebesparing bij eindgebruikers en energieconversie. Parallel aan een intensifering van het duurzame energiebeleid moet meer aandacht voor de kansen op het gebied van energiebesparing komen. Aanbevelingen aan het Rijk Ontwikkel een integrale lange termijn visie voor duurzame energie, bijvoorbeeld in de vorm van een roadmap. Een dergelijke integrale visie voor de verschillende duurzame energie opties ontbreekt momenteel. Hierin zou op nationaal niveau moeten worden vastgesteld waar Nederland met de individuele duurzame energie opties naar toe wil, in samenhang met de andere opties, en welke opties de meeste kansen hebben gelet op de aanwezige infrastructuur en industrie, kerncompetenties en kansen voor de Nederlandse (duurzame) energiesector. Het is cruciaal om deze lange termijn visie ook door te vertalen naar provinciaal niveau zoals met wind op land al is gebeurd en deze doorvertaling in samenspraak met lagere overheden te doen. Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord 9

12 In de lange termijn visie kunnen de ruimtelijke plannen (voor de boven- en ondergrondse ruimte) van de provincies worden gebundeld met die van het Rijk (voor bijv. wind op zee) en in overeenstemmingen met elkaar worden gebracht. De ordening van ondergrondse ruimte verdient daarbij extra aandacht vanwege mogelijke interferentie tussen relatief nieuwe functies voor de ondergrond (warmte/koudeopslag (WKO), diepe geothermie, CO 2 - en gasopslag en bestaande functies zoals drinkwaterwinning, olie- en gaswinning en de bestaande leidingeninfrastructuur). Pas wet- en regelgeving aan en optimaliseer vergunningtrajecten. Wat betreft wet- en regelgeving en vergunningtrajecten is er voor een aantal duurzame energie opties, in het bijzonder voor WKO, diepe geothermie en wind op land- en zee, een aantal verbeteringen mogelijk. Voor WKO geldt dat het wettelijke kader en de vergunningen beter kunnen worden toegesneden op open WKO systemen, vergunningprocedures verder kunnen worden geharmoniseerd en er duidelijkere regels komen voor gesloten WKO systemen. Voor geothermie dienen de vergunningprocedures verder te worden geharmoniseerd en ingekort. Aan dit laatste wordt momenteel gewerkt. Voor groengas, wind op land - en zee, dienen technische en institutionele barrières voor aansluiting op en inpassing in de bestaande infrastructuur geslecht te worden. Voor wind op land geldt dat de randvoorwaarden voor het aanwijzen van wind energiegebieden worden verankerd en discussies over de ruimtelijke beperkingen (NIMBY, radars etc.) worden beslecht. Voor wind op zee is er nog veel winst te behalen door het verbeteren van vergunningtrajecten, tenderprocedures en de voorfase te versnellen door het aanwijzen van bouwlocaties. Het Rijk moet het voortouw nemen in het (laten) uitvoeren van de benodigde onderzoeken voor de geschiktheid van deze locaties. Stimuleer de vraag naar duurzame energie door kennisuitbreiding bij het publiek en in de markt. Voor alle kleinschalige opties, maar voor duurzame warmte in het bijzonder geldt in principe dat de marktacceptatie en het stimuleren van de vraag prioriteit moet krijgen. Voer parallel aan de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) een feed-in tarief in. De SDE is het belangrijkste financiële instrument van het Rijk om duurzame energie te stimuleren. Momenteel krijgen producenten een premie bovenop het bedrag dat ze ontvangen door het verkopen van de groene stroom op 10 Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord

13 de markt. Dit zogenaamde feed-in premiesysteem biedt een aantal voordelen, maar er kleven tevens een aantal nadelen aan. Aanbevolen wordt om parallel aan de SDE een feed-in tarief te introduceren. Parallel omdat het vervangen van het huidige systeem door een ander (tarief) systeem een hoop onzekerheid in de markt als gevolg zal hebben. Het voordeel van een feed-in tariefsysteem is dat: Het meer zekerheid geeft aan producenten omdat onzekerheid omtrent de opbrengst per verkochte eenheid energie (kilowattuur) weggenomen wordt en de inkomsten meer stabiel zijn omdat de producent een vast tarief ontvangt en niet meer afhankelijk is van schommelende marktprijzen en onzekerheden over de hoogte van de premie. Dit zorgt in veel gevallen voor gunstigere financieringsvoorwaarden. Daarnaast is een feed-in tariefsysteem eenvoudiger, wat vooral voor kleinschalige producenten relevant is. Schaf de jaarlijkse budgetbeperking (plafonds) in de SDE af of flexibiliseer deze. Het jaarlijkse budget van de SDE en daarmee de maximale nieuwe capaciteit is beperkt, en dus krijgen niet alle projecten die een aanvraag doen SDE. Dit heeft een negatief effect op de investeringszekerheid (in de projectontwikkelingsfase) en de te realiseren groei van duurzame energie. Om te voorkomen dat bepaalde technologieën die een snelle leercurve doorlopen worden over-gesubsidieerd en de maatschappelijke kosten uit de hand lopen, kan worden overwogen om een flexibele budget-/capaciteitsgrens in te stellen zoals geregeld is in het Duitse feed-in systeem (de EEG) voor zon-pv. Invoering van een verplichtingensysteem voor duurzame elektriciteit rond 2015 is een optie om meters te gaan maken. Doordat momenteel het aanbod van duurzame energie nog onvoldoende is te garanderen (bijv. vergunningen, locaties en administratieve barrières) en dergelijke barrières eerst beslecht dienen te worden, is het invoeren van een verplichtingensysteem op de korte termijn niet realistisch. Daarnaast vraagt het invoeren van een verplichtingensysteem om voorzichtigheid, uitvoerig onderzoek naar de ontwerpdetails en zorgvuldige timing om bijvoorbeeld windfall profits te voorkomen. Een verplichting voor biomassa bij- en meestook in centrales kan eventueel voor de korte termijn overwogen kunnen worden (ipv stimulering via de SDE) omdat er voor de optie nauwelijks nog leereffecten te behalen zijn. Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord 11

14 Aanbevelingen ten aanzien van specifieke duurzame energie opties Geothermie kent momenteel hoge investeringskosten en risico s. Stimulering via investeringssubsidies, de EIA regeling en/of participatie in het eigen risico van projecten is belangrijk. Er dient vanuit de politiek, duidelijkheid te komen over de (gewenstheid van) stimulering van bij- en meestook van biomassa in energiecentrales. Momenteel is er een stop op subsidies en is het onduidelijk hoe en of dit in de toekomst gestimuleerd gaat worden. De SDE voor zon-pv werkt niet optimaal en zou een snellere groei van het geïnstalleerde vermogen kunnen bewerkstelligen. Het dient te worden overwogen om de jaarlijkse budgetplafonds in de SDE af te schaffen of te vervangen door een flexibele budget-/capaciteitsgrens bovengrens waarbij het feed-in tarief voor een nieuwe installatie ieder jaar daalt met een gemiddeld percentage. De SDE voor windenergie opgewekt op land - en zee dient de komende jaren in stand te blijven en op een aantal punten te worden verbeterd: maak locaties met een lager windaanbod meer aantrekkelijk, herzie de huidige beperking van vollasturen en de basiselektriciteitsprijs in de SDE. Overheidsparticipatie in het eigen vermogen van wind op zee projecten en garantieregelingen voor geothermie zijn zaken die urgent de aandacht verdienen. De stimulering van demonstratieprojecten van semi-gesloten kassen en groengas (grootschalige vergassing) moet worden opgeschaald. Warmtepompen verdienen specifiekere aandacht en stimulatie, bijvoorbeeld door het verlagen van het Btw-tarief en de invoering van investeringssubsidies die langzaam afgebouwd worden om doorontwikkeling van de technologie en kosten daling in de productie te stimuleren. Aanbevelingen aan de provincies Provincies bieden primair ondersteuning bij het realiseren van de duurzame energie ambities. Provincies zijn weliswaar niet verantwoordelijk voor het halen van de duurzame energiedoelstelling, maar moeten wel afgerekend kunnen worden op hun rol in het proces. Binnen dit kader is het volgende aan te bevelen: Stel een provinciaal energiebeleid vast dat nauw aansluit op de te ontwikkelen nationale lange termijn visie voor duurzame energie (zie boven) en monitor de voortgang. Het is noodzakelijk dat duurzame energie een lange termijn prioriteit wordt, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau (college overstijgend). Dit is bij een 12 Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord

15 aantal provincies nog niet het geval. Vooralsnog lijken de kansen voor verschillende duurzame energie opties bij het merendeel van de provincies onvoldoende in beeld, worden keuzes uitgesteld en wordt realisatie onvoldoende getoetst. Meer winst is te behalen door het beter regisseren van de ruimte, zoals het aanwijzen van ontwikkelgebieden. Provincies kunnen in dit kader vaker optreden als regisseur ruimtelijke ordening en het geven van een visie op de boven- en ondergrondse ruimte (bijv. in de vorm van een Masterplan voor de ruimte). Dit is vooral relevant voor wind (in gang gezet door het IPO samen met VROM), WKO en diepe geothermie: stel potentieelkaarten op waarin de geschiktheid van de ondergrond ruimtelijk is weergegeven en combineer dit met een weergave van praktische toepassingen van systemen. Draag zorg voor een vlotte afhandeling van vergunningen. Indien nodig dienen de gereserveerde middelen en beschikbare capaciteit ten opzichte van de ambities te worden herijkt. Dit is vooral relevant voor biobrandstoffenproductie, opslag en overslag; wind op land; AVI s, bij- en meestook van biomassa in centrales; en grootschalige groengasproductie. Vooral de procedures voor wind op land verlopen onnodig stroef. Ga verder met het verkennen van de mogelijkheden voor deelname in garantiefondsen. Wind op land en geothermie (proefboringen) projecten zijn sterk gebaat bij een verlaging van de momenteel zeer hoge project risico s. Een garantiefonds heeft als doel dit risico te verlagen. Ga verder in het verkennen van mogelijkheden voor het verlenen van subsidies en treedt op als informant. Voor particulieren en of kleine ondernemers die geïnteresseerd zijn in zonthermisch, warmtepompen of WKO systemen. Ook kan gedacht worden aan subsidies voor groengas (vergassing), wanneer deze optie een belangrijk onderdeel is van het provinciale beleid. Zon-PV is een relatief dure optie en draagt maar minimaal bij aan de provinciale duurzame energieambities. Faciliteer en jaag duurzame initiatieven aan. Door het bij elkaar brengen van partijen en belanghebbenden, het (laten) uitvoeren en financieren van haalbaarheidsstudies, het begeleiden van processen en het stroomlijnen van vergunningen. Dit is relevant voor de meeste opties, maar in het bijzonder voor wind op land, biomassa, groengas en geothermie. Geef het goede voorbeeld door toepassing van duurzame energie in de eigen organisatie en communiceer dit richting burgers en bedrijfsleven. Hier wordt in veel provincies al aandacht aan besteedt maar de communicatie hierover kan in veel gevallen beter. Dit is vooral relevant voor de volgende duurzame energie opties: biobrandstoffen, zonthermisch, zon-pv, warmtepompen, WKO, groengas en groene stroom. Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord 13

16 Zorg dat de gereserveerde middelen en beschikbare capaciteit overeenkomen met de ambities. De door de provincies gereserveerde middelen en beschikbare capaciteit lijk in veel gevallen niet overeen te komen met de ambities. Het beschikbaar stellen van voldoende kapitaal is grotendeels een nationale taak. Kennis en capaciteit in de eigen organisatie voor bijvoorbeeld vergunningverlening is dit niet en dient dan ook te worden vergroot om de groei van duurzame energie beter te kunnen faciliteren. Ten slotte is het aan te bevelen dat provincies kritisch naar de eigen organisatie durven en blijven kijken. Worden de afspraken in het Klimaat- en Energieakkoord daadwerkelijk in praktijk gebracht, wat heeft het al opgeleverd, waar zitten knelpunten en hoe kunnen die worden opgelost? 14 Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord

17 Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord 15

18 Inhoud 1 Inleiding Doelstelling en opdracht Afbakening en definities Energie Transitie Model Opbouw van de rapportage 20 2 Duurzame energiedoelstelling Stand van zaken duurzame energie Schoon en Zuinig: 20 % duurzame energie in Duurzame energiedoelstelling in beweging Europese Duurzame Energie Richtlijn: 14% duurzame energie in Wat is ambitieuzer: 20% primair of 14% finaal? 25 3 Actualisatie duurzame energie ambitiematrix Achtergrond totstandkoming duurzame energie ambitiematrix Klimaat- en Energieakkoord Actualisatie duurzame energie ambitiematrix Onderbouwing cijfers geactualiseerde ambitiematrix Biobrandstoffen Duurzame warmte en koude Groengas Duurzame elektriciteit 33 4 Concretiseren van de duurzame energie ambities Biobrandstoffen Duurzame warmte en koude Zonthermisch Warmte en koude opslag Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord

19 4.2.3 Warmtepompen voor de gebouwde omgeving Diepe geothermie (warmte) Groengas Duurzame elektriciteit Wind op land Zon-PV Biomassa energie centrales Biomassa - bijstook Biomassa vergisting Afval verbrandingsinstallaties (AVI s) Concretisering van de duurzame energie ambities 42 5 Randvoorwaarden voor het realiseren van de ambities uit de geactualiseerde ambitiematrix en de rol van de provincie Biobrandstoffen Duurzame warmte en koude Zonthermisch WKO glastuinbouw Warmtepompen + WKO nieuwbouw Warmtepompen bestaande bouw Diepe geothermie AVI warmte, bij- en meestook warmte Groen gas Vergisting Grootschalige vergassing Duurzame elektriciteit Elektriciteit uit biomassa bij- en meestook en afval Zon-PV Wind op land Wind op zee 63 6 Aanbevelingen aan het Rijk en de provincies Aanbevelingen aan het Rijk Financiële en niet-financiële randvoorwaarden Specifieke aanbevelingen m.b.t. de duurzame energie opties Aanbevelingen aan de provincies 71 Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord 17

20 1 Inleiding De Rijksoverheid heeft in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig ambitieuze energie- en klimaatdoelstellingen geformuleerd: Een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 30 procent in 2020 ten opzichte van 1990; Een energiebesparing van 2 procent per jaar; Een aandeel van duurzame energiebronnen van 20 procent in In het Klimaat- en Energieakkoord tussen het Rijk en provincies van januari 2009 onderschrijven provincies het belang van de klimaatdoelstellingen en zijn er afspraken en maatregelen vastgelegd over hoe provincies zich gezamenlijk in kunnen zetten om samen met andere overheden en private partners de gestelde doelen te halen. In het akkoord is een matrix opgenomen waarin de nationale duurzame energiedoelstelling voor 2020 indicatief is opgesplitst per provincie. Deze duurzame energie matrix is in de periode april-juni 2008 door Ecofys voorbereid en dient als hulpmiddel voor het formuleren van de beleidsinzet van de provincies. De matrix vertaalt de nationale doelstelling voor duurzame energie in indicatieve doelstellingen voor de provincies op basis van de provinciale ambities, gerealiseerde potentiëlen, fysieke en geografische omstandigheden en de aanwezigheid van kennisinfrastructuren en marktpartijen. 1.1 Doelstelling en opdracht Ecofys heeft in oktober 2009 van het IPO de opdracht gekregen om de duurzame energiematrix te actualiseren en te concretiseren met als doel de provincies een goed inzicht te verschaffen in de vereiste inspanning van het Rijk en provincies om de ontwikkeling van duurzame energie op het gewenst tempo te brengen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de randvoorwaarden die nodig zijn en de rol die provincies zouden kunnen of moeten spelen om de duurzame energie ambities te realiseren. 18 Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

Kansen voor warmte. Frans Rooijers Lustrumcongres Stichting Warmtenetwerk, 13-2-2014

Kansen voor warmte. Frans Rooijers Lustrumcongres Stichting Warmtenetwerk, 13-2-2014 Kansen voor warmte Frans Rooijers Lustrumcongres Stichting Warmtenetwerk, 13-2-2014 Centrale boodschap Er is een groot potentieel aan duurzame warmte en warmtebesparing in Nederland beschikbaar. Per situatie

Nadere informatie

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Energie in de provincie Utrecht Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Doel van Onderzoek Dit onderzoek dient om: 1. Een nieuw overzicht samen te stellen van het energiegebruik

Nadere informatie

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op?

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op? Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Groen gas Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 100 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 3 PJ. Extra inspanning 200 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 6 PJ.

Nadere informatie

Betekenis Energieakkoord voor Duurzame Groei voor de Installatiebranche. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 3 februari 2014 / VSK beurs

Betekenis Energieakkoord voor Duurzame Groei voor de Installatiebranche. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 3 februari 2014 / VSK beurs Betekenis Energieakkoord voor Duurzame Groei voor de Installatiebranche Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 3 februari 2014 / VSK beurs Inhoud Introductie Duurzame Energie Koepel en Sector beschrijving

Nadere informatie

Duorsume enerzjy yn Fryslân. Energiegebruik en productie van duurzame energie

Duorsume enerzjy yn Fryslân. Energiegebruik en productie van duurzame energie Duorsume enerzjy yn Fryslân Energiegebruik en productie van duurzame energie 1 15 11 oktober 1 Inhoud Management Essay...3 1 Management Essay De conclusies op één A4 De provincie Fryslân heeft hoge ambities

Nadere informatie

ECN-N Energiescenario s Drenthe 2030

ECN-N Energiescenario s Drenthe 2030 December 2016 ECN-N--16-031 Energiescenario s Drenthe 2030 Gerdes, J. Gewijzigd op: 16-12-2016 13:20 2 Inhoud 1 Context van de energiescenario s voor 2030 4 2 Uitgangspunten voor drie scenario s 5 3 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Westvoorne CO 2 - uitstoot

Westvoorne CO 2 - uitstoot Westvoorne CO 2 - uitstoot De grafiek geeft de CO 2-uitstoot verdeeld over de hoofdsectoren over de jaren 2010 tot en met 2013. Cijfers zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor van RWS. Cijfers over 2014 zijn

Nadere informatie

Externe notitie. Petten, 8 juli Cees Volkers Wouter Wetzels. Afdeling Policy Studies ECN-N Van

Externe notitie. Petten, 8 juli Cees Volkers Wouter Wetzels. Afdeling Policy Studies ECN-N Van Externe notitie Petten, 8 juli 2013 Afdeling Policy Studies ECN-N--13-028 Van Cees Volkers Wouter Wetzels Onderwerp Nieuwste inzichten Nederlands gasverbruik Inleiding ECN Policy Studies voert regelmatig

Nadere informatie

Welke hernieuwbare energie in 2020?

Welke hernieuwbare energie in 2020? Welke hernieuwbare energie in 2020? Waar staan we en wat is de verwachting? Het aandeel hernieuwbare energie van het totaal energetisch eindgebruik groeide van 2000 1,4% via 2,3% in 2005 tot 4,3% in 2011

Nadere informatie

EfficiEncy Duurzaam. EnErgiEbEsparing. Warmte en koude. KEnnis industrie. energie financiering. instrumenten. GebouwDe omgeving

EfficiEncy Duurzaam. EnErgiEbEsparing. Warmte en koude. KEnnis industrie. energie financiering. instrumenten. GebouwDe omgeving Warmte en koude Kennis, advies, instrumenten en financiële steun EfficiEncy Duurzaam GebouwDe omgeving energie financiering KEnnis industrie instrumenten EnErgiEbEsparing De Nederlandse overheid streeft

Nadere informatie

Bijlage 1: Berekening realisatie 9% duurzaam in 2010

Bijlage 1: Berekening realisatie 9% duurzaam in 2010 Bijlage 1: Berekening realisatie 9% duurzaam in 2010 Toelichting bij de doelstelling van 9% duurzame elektriciteit: - De definitie van de 9% doelstelling is conform de EU richtlijn duurzame elektriciteit

Nadere informatie

PROVINCIALE AMBITIES OPWEKKING DUURZAME ENERGIE EN CO 2 -OPSLAG IN RELATIE TOT SCHOON EN ZUINIG

PROVINCIALE AMBITIES OPWEKKING DUURZAME ENERGIE EN CO 2 -OPSLAG IN RELATIE TOT SCHOON EN ZUINIG Ecofys Netherlands BV P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands W: www.ecofys.nl T: +31 (0)30 280 83 00 F: +31 (0)30 280 83 01 E: info@ecofys.nl PROVINCIALE AMBITIES

Nadere informatie

WKO in duurzame gebiedsontwikkeling case Westland Ir. Marion Bakker SenterNovem 030 2393677 m.m.c.bakker@senternovem.nl

WKO in duurzame gebiedsontwikkeling case Westland Ir. Marion Bakker SenterNovem 030 2393677 m.m.c.bakker@senternovem.nl WKO in duurzame gebiedsontwikkeling case Westland Ir. Marion Bakker SenterNovem 030 2393677 m.m.c.bakker@senternovem.nl 12-11-2007Sheet nummer 1 Ontwikkelingen wereldwijd Heeft de Al Gore film impact?

Nadere informatie

Zonder Energieopslag geen Energietransitie. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel WKO-Manifestatie / 30 Oktober 2013

Zonder Energieopslag geen Energietransitie. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel WKO-Manifestatie / 30 Oktober 2013 Zonder Energieopslag geen Energietransitie Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel WKO-Manifestatie / 30 Oktober 2013 Duurzame Energie Koepel 6 brancheorganisaties (wind, zon, bodemenergie, bio, warmtepompen,

Nadere informatie

Wat vraagt de energietransitie in Nederland?

Wat vraagt de energietransitie in Nederland? Wat vraagt de energietransitie in Nederland? Jan Ros Doel/ambitie klimaatbeleid: Vermindering broeikasgasemissies in 2050 met 80 tot 95% ten opzichte van 1990 Tussendoelen voor broeikasgasemissies Geen

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2014, Vito, januari 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2014 bedraagt 5,7 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2016, Vito, oktober 2017 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2016 bedraagt 6,4% Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA UPDATE 2016 SAMENVATTING STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Opdrachtnemer Evert

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2015, Vito, september 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2015 bedraagt 6,0 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Nationale Energieverkenning 2014

Nationale Energieverkenning 2014 Nationale Energieverkenning 2014 Remko Ybema en Pieter Boot Den Haag 7 oktober 2014 www.ecn.nl Inhoud Opzet van de Nationale Energieverkenning (NEV) Omgevingsfactoren Resultaten Energieverbruik Hernieuwbare

Nadere informatie

Warmte in Nederland. Onze warmtebehoefte kost veel energie: grote besparingen zijn mogelijk

Warmte in Nederland. Onze warmtebehoefte kost veel energie: grote besparingen zijn mogelijk Warmte in Nederland Onze warmtebehoefte kost veel energie: grote besparingen zijn mogelijk Warmte kost veel energie Warmtevoorziening is verantwoordelijk voor bijna 40% van het energiegebruik in Nederland.

Nadere informatie

Energie efficiënte ruimtelijke ordening: hoe passen we energieopwekking uit hernieuwbare bronnen ruimtelijk in? Anders gezegd : welke plek geven we

Energie efficiënte ruimtelijke ordening: hoe passen we energieopwekking uit hernieuwbare bronnen ruimtelijk in? Anders gezegd : welke plek geven we Energie efficiënte ruimtelijke ordening: hoe passen we energieopwekking uit hernieuwbare bronnen ruimtelijk in? Anders gezegd : welke plek geven we dat en hoe doen we dat ruimtelijk zo optimaal mogelijk.

Nadere informatie

Perspectieven voor Duurzame Energie in Noord-Holland

Perspectieven voor Duurzame Energie in Noord-Holland Perspectieven voor Duurzame Energie in Noord-Holland Ernst Vuyk & Thomas Winkel Ecofys 24 februari 2012 ECOFYS PO Box 8408 RK Utrecht, the Netherlands www.ecofys.com Inhoud Inleiding en context Huidige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

WKK: de energiebesparingtechnologie bij uitstek!

WKK: de energiebesparingtechnologie bij uitstek! WKK: de energiebesparingtechnologie bij uitstek! Deze notitie belicht puntsgewijs de grote rol van WKK bij energiebesparing/emissiereductie. Achtereenvolgens worden de volgende punten besproken en onderbouwd:

Nadere informatie

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken;

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken; INTENTIEVERKLARING CO 2 AFVANG, TRANSPORT en OPSLAG Partijen 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vertegenwoordigd door de heer ir. J. van der Vlist, Secretaris-Generaal

Nadere informatie

Warmte in Nederland. Onze warmtebehoefte kost veel energie: grote besparingen zijn mogelijk

Warmte in Nederland. Onze warmtebehoefte kost veel energie: grote besparingen zijn mogelijk Nationaal Expertisecentrum Warmte maakt duurzame warmte en koude mogelijk Warmte in Nederland Onze warmtebehoefte kost veel energie: grote besparingen zijn mogelijk In opdracht van 1 Warmte kost veel energie

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, februari 2015 1 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,8 % Figuur 1 zon-elektriciteit

Nadere informatie

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen.

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. Inhoud De warmtemarkt Warmtevraag woningen Warmtemarkt voor woningen Gasdistributie en CV ketel Elektriciteitsdistributie

Nadere informatie

Net voor de Toekomst. Frans Rooijers

Net voor de Toekomst. Frans Rooijers Net voor de Toekomst Frans Rooijers Net voor de Toekomst 1. Bepalende factoren voor energie-infrastructuur 2. Scenario s voor 2010 2050 3. Decentrale elektriciteitproductie 4. Noodzakelijke aanpassingen

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, september 2014 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,9% Figuur 1 bio-elektriciteit

Nadere informatie

Stand van zaken bioenergie in Nederland subsidies en regelgeving

Stand van zaken bioenergie in Nederland subsidies en regelgeving Stand van zaken bioenergie in Nederland subsidies en regelgeving Kees Kwant Inhoud Doelstellingen duurzaam energiebeleid Energiesituatie in Nederland Ondersteuning vanuit SenterNovem (SDE, EOS, EIA, DEN-B)

Nadere informatie

Regio West-Brabant. Regionale duurzame energiedoelstelling in termen van bruto eindverbruik

Regio West-Brabant. Regionale duurzame energiedoelstelling in termen van bruto eindverbruik Regio West-Brabant Regionale duurzame energiedoelstelling in termen van bruto eindverbruik Opdrachtgever Regio West-Brabant Kristie van Damme Postbus 503 4870 AM Etten-Leur Uitgebracht door INNAX bouwkundig

Nadere informatie

Perspectieven voor Duurzame Energie in Noord-Holland. ECOFYS Kanaalweg 15-G 3526 KL Utrecht T: +31 (0)30 662-3300 www.ecofys.com

Perspectieven voor Duurzame Energie in Noord-Holland. ECOFYS Kanaalweg 15-G 3526 KL Utrecht T: +31 (0)30 662-3300 www.ecofys.com Perspectieven voor Duurzame Energie in NoordHolland ECOFYS Kanaalweg 15G 3526 KL Utrecht T: +31 (0)30 6623300 www.ecofys.com Deze pagina is bewust leeg gelaten. Perspectieven voor Duurzame Energie in NoordHolland

Nadere informatie

Uitwerking categorie: Overig Hernieuwbaar (of wel de 186 PJ)

Uitwerking categorie: Overig Hernieuwbaar (of wel de 186 PJ) Uitwerking categorie: Overig Hernieuwbaar (of wel de 186 PJ) (tussenstand 1 mei 2015) Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel Achtergrond 186 PJ opgave ENERGIEAKKOORD VOOR DUURZAME GROEI Concrete afspraken

Nadere informatie

Energie en emissies Drenthe 2020, 2023 en 2030

Energie en emissies Drenthe 2020, 2023 en 2030 Juni 2015 ECN-N--15-013 Energie en emissies Drenthe 2020, 2023 en 2030 Gerdes, J. 2 Inhoud 1 Samenvattende inleiding dichter bij emissiedoel 2020 5 2 Geraamd energieverbruik en emissies Drenthe 2020 gedaald

Nadere informatie

De rol van biomassa in de energietransitie.

De rol van biomassa in de energietransitie. De rol van biomassa in de energietransitie. Bert de Vries Plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, Ministerie van Economische Zaken Inhoud 1. Energieakkoord 2. Energietransitie

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

Achtergrond en doel presentatie

Achtergrond en doel presentatie Achtergrond en doel presentatie Achtergrond Uitnodiging van de raad; Nuon heeft reeds wind turbines in de Hoofdplaatpolder; Nuon ziet mogelijkheden voor het op termijn vervanging van de huidige turbines

Nadere informatie

Geothermie en Glastuinbouw Partners voor een duurzame toekomst? Nico van Ruiten Amsterdam, 31 maart

Geothermie en Glastuinbouw Partners voor een duurzame toekomst? Nico van Ruiten Amsterdam, 31 maart Programma Kas als Energiebron Geothermie en Glastuinbouw Partners voor een duurzame toekomst? Nico van Ruiten Amsterdam, 31 maart Inhoud Kenmerken glastuinbouw Introductie Programma Kas als Energiebron

Nadere informatie

Programma Kas als Energiebron

Programma Kas als Energiebron Programma Kas als Energiebron Co-innovatie in de glastuinbouw KIVI NIRIA jaarcongres 2010 Ir. P. Jan Smits 6 oktober 2010 Inhoud Introductie Kengetallen en energietransitie Convenant Schone en Zuinige

Nadere informatie

Duurzame energie Fryslân Quickscan 2020 & 2025

Duurzame energie Fryslân Quickscan 2020 & 2025 Duurzame energie Fryslân Quickscan 2020 & 2025 Willemien Veele Cor Kamminga 08-04-16 www.rijksmonumenten.nl Achtergrond en aanleiding Ambitie om in 2020 16% van de energie duurzaam op te wekken in Fryslân

Nadere informatie

Impact van de voorgestelde projecten van de Thematafel Biomassa van het Gelders Energieakkoord

Impact van de voorgestelde projecten van de Thematafel Biomassa van het Gelders Energieakkoord 27 juli 2016 Impact van de voorgestelde projecten van de Thematafel Biomassa van het Gelders Energieakkoord Vertrouwelijk Quintel Intelligence Atrium - Strawinskylaan 3051 1077 ZX Amsterdam Nederland www.energi

Nadere informatie

De energietransitie: kansen grijpen kansen creëren

De energietransitie: kansen grijpen kansen creëren De energietransitie: kansen grijpen kansen creëren Inspiratie voor de avond Marc Londo, ECN Beleidsstudies Alkmaar 1 april 2015 www.ecn.nl Boodschappen 1. De energiehuishouding verandert, en daar zijn

Nadere informatie

Rapportage 2013 Prognose hernieuwbare energie

Rapportage 2013 Prognose hernieuwbare energie Rapportage 2013 Prognose hernieuwbare energie Datum Oktober 2013 Status Definitief Pagina 1 van 18 Colofon Titel Versie Rapportage 2013 Prognose hernieuwbare energie Definitief Auteurs Met input van In

Nadere informatie

Presentatie Nieuwe energie voor het klimaat

Presentatie Nieuwe energie voor het klimaat Presentatie Nieuwe energie voor het klimaat WERKPROGRAMMA SCHOON EN ZUINIG en WKK Pieter Boot Inhoud 1. Waarom Schoon en Zuinig? 2. Welke doelen? 3. Hoe groot is de trendbreuk? 4. Hoofdlijnen gevolgde

Nadere informatie

Gas op Maat. Postbus 250, 3190 AG Hoogvliet Rotterdam Telefoon +31(0)

Gas op Maat. Postbus 250, 3190 AG Hoogvliet Rotterdam Telefoon +31(0) Gas op Maat De maatschappij is op weg naar een CO 2 -neutraal energiesysteem. De gassector wil graag bijdragen aan het behalen van deze doelstelling. In de transitieperiode is de rol van aardgas maatwerk:

Nadere informatie

Van Duurzame Energie naar uro s Nieuwe tak voor Agrarische Sector!?

Van Duurzame Energie naar uro s Nieuwe tak voor Agrarische Sector!? Van Duurzame Energie naar uro s Nieuwe tak voor Agrarische Sector!? Kansen en Uitdagingen! ZLTO 22 september 2011 Hans van den Boom sectormanager Duurzame Energie Financieren Duurzame energie binnen Rabobank

Nadere informatie

Route naar een Duurzame Energievoorziening

Route naar een Duurzame Energievoorziening Route naar een Duurzame Energievoorziening Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel Bijeenkomst: 25 november 2013, Power Lab 5 / USI & KIVI-NIRIA Inhoud Energie-transitie Energieakkoord voor duurzame groei

Nadere informatie

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Industrie Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 1% besparing op gas en elektra per jaar. Totaal is dat 8 % besparing in 2020. Opbrengst: 100 kiloton.

Nadere informatie

Change. Hoe moet het morgen met de energievoorziening? Document. magazine

Change. Hoe moet het morgen met de energievoorziening? Document. magazine Hoe moet het morgen met de energievoorziening? Nederland is verslaafd aan fossiele energie, zeker in vergelijking met landen om ons heen, vertelt Paul Korting, directeur van ECN. Er zijn genoeg scenario

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Wie betaalt de rekening van de energietransitie?

Wie betaalt de rekening van de energietransitie? Wie betaalt de rekening van de energietransitie? Symposium KVGN 17 november 2016 Ron Wit Ron.Wit@eneco.com Overzicht presentatie 1. Ontwikkeling broeikasgassen in Nederland 2. Ontwikkeling integrale kosten

Nadere informatie

Biobased economy in het Groene Hart

Biobased economy in het Groene Hart Biobased economy in het Groene Hart Energie & Bio/Groen Gas 27 juni 2013, Langeraar, Michiel van Galen Inhoud Landelijke doelen energie en beleid Stimuleringsbeleid Groen Gas Het proces Stand van zaken

Nadere informatie

Tabellenbijlage. Michiel Hekkenberg (ECN) Martijn Verdonk (PBL) (projectcoördinatie) Oktober 2014 ECN-O--14-052

Tabellenbijlage. Michiel Hekkenberg (ECN) Martijn Verdonk (PBL) (projectcoördinatie) Oktober 2014 ECN-O--14-052 Tabellenbijlage Michiel Hekkenberg (ECN) Martijn Verdonk (PBL) (projectcoördinatie) Oktober 2014 ECN-O--14-052 Verantwoording Dit rapport is de tabellenbijlage bij de Nationale Energieverkenning 2014 verschenen

Nadere informatie

5 Energiescenario s Nederland in 2050

5 Energiescenario s Nederland in 2050 STAPPENPLAN VOOR DUURZAME ENERGIEPRODUCTIE hoofdstuk 5, conceptversie 7 juli 2015 Maarten de Groot Kees van Gelder 5 Energiescenario s Nederland in 2050 5.1 Inleiding Op 15 november 2012 en 21 april 2013

Nadere informatie

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE WATER- SCHAPPEN & ENERGIE Resultaten Klimaatmonitor Waterschappen 2014 Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld

Nadere informatie

1 meting Duurzame Energie (kredietcrisis/sde2009)

1 meting Duurzame Energie (kredietcrisis/sde2009) Hoofdrapportage Onderzoek statistieken Omschrijving Waarde Emails verstuurd 0 Emails gebounced 0 Vragenlijsten volledig afgerond 90 Waarvan met open link 92 Respons percentage 0% Laatst deelgenomen respondent

Nadere informatie

Beheer van energie en broeikasgas

Beheer van energie en broeikasgas Beheer van energie en broeikasgas binnen de Europese doelstellingen voor 2050 De CONCLUSIES volgen 30 maart 2014 Hebben wij de energie om 2050 schoon te halen? slotcongres 1 Beheer van energie en broeikasgas

Nadere informatie

Bijlage 2 Potentieelberekening energiestrategie 1/5

Bijlage 2 Potentieelberekening energiestrategie 1/5 Bijlage 2 Potentieelberekening energiestrategie 1/5 Bijlage 2 Potentieelberekening energiestrategie 2/5 Toelichting bij scenario-analyse energiebeleid Beesel Venlo Venray Deze toelichting beschrijft wat

Nadere informatie

ECN Beleidsstudies. Samenvatting van de kosten-batenanalyse van alternatieve stimuleringsystemen voor hernieuwbare elektriciteit

ECN Beleidsstudies. Samenvatting van de kosten-batenanalyse van alternatieve stimuleringsystemen voor hernieuwbare elektriciteit Notitie -N--11-008 15 maart 2011 Samenvatting van de kosten-batenanalyse van alternatieve stimuleringsystemen voor hernieuwbare elektriciteit Aan : André Jurjus Ineke van Ingen Kopie aan : Remko Ybema

Nadere informatie

Energieakkoord Kansen voor Warmtepompsystemen

Energieakkoord Kansen voor Warmtepompsystemen Energieakkoord Kansen voor Warmtepompsystemen Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 20 november 2013 Inhoud Algemeen het SER Energieakkoord Proces, doelen, borging, hoofdlijnen & pijlers, concrete afspraken

Nadere informatie

Auteurs:E. Benz, C. Hewicker, N. Moldovan, G. Stienstra, W. van der Veen

Auteurs:E. Benz, C. Hewicker, N. Moldovan, G. Stienstra, W. van der Veen 30920572-Consulting 10-0198 Integratie van windenergie in het Nederlandse elektriciteitsysteem in de context van de Noordwest Europese elektriciteitmarkt Eindrapport Arnhem, 12 april 2010 Auteurs:E. Benz,

Nadere informatie

Energie voor morgen, vandaag bij GTI

Energie voor morgen, vandaag bij GTI Energie voor morgen, vandaag bij GTI Jet-Net docentendag 5 juni 2008 GTI. SMART & INVOLVED GTI is in 2009 van naam veranderd: GTI heet nu Cofely SLIMME ENERGIENETWERKEN, NU EN MORGEN 2008 2010 Centrale

Nadere informatie

Energie nulmeting. Regio Amstelland-Meerlanden. Bosch & Van Rijn Consultants in renewable energy & planning. Twynstra Gudde Adviseurs en Managers

Energie nulmeting. Regio Amstelland-Meerlanden. Bosch & Van Rijn Consultants in renewable energy & planning. Twynstra Gudde Adviseurs en Managers Energie nulmeting Regio Amstelland-Meerlanden Concept 22 oktober 2008 Opdrachtgever: Twynstra Gudde Adviseurs en Managers Opgesteld door: Bosch & Van Rijn Drs. G. Bosch Ing. J. Dooper Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Watt anders, Energieagenda Ontwerpbesluit

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Watt anders, Energieagenda Ontwerpbesluit Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Onderwerp Watt anders, Energieagenda 2016-2020-2050 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet op: Artikel 105 van de Provinciewet;

Nadere informatie

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Bron 1: Elektrische auto s zijn duur en helpen vooralsnog niets. Zet liever in op zuinige auto s, zegt Guus Kroes. 1. De elektrische auto is in

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE 1 PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE BIJEENKOMST 3 DECEMBER 2015 Programma Duurzaam Landgraaf TON ANCION WETHOUDER GEMEENTE LANDGRAAF RONALD BOUWERS PROJECTLEIDER DUURZAAMHEID WIE ZIJN WIJ? PROJECTTEAM

Nadere informatie

13 Resultaten, financiële consequenties en dekking

13 Resultaten, financiële consequenties en dekking 13 Resultaten, financiële consequenties en dekking 13.1 Inleiding In dit hoofdstuk volgt een beknopt overzicht van de beoogde en berekende resultaten van het Energieakkoord voor duurzame groei. Voor een

Nadere informatie

Windenergie in Almere

Windenergie in Almere In dit boekje is te vinden: Ambitie: Almere energieneutraal in 2022 Waarom deze ambitie? Hoe bereiken we de ambitie? Energie Werkt! Vergelijking met ontwikkeling zonder beleid Ambitie: Almere energieneutraal

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

16% Energie van eigen bodem. 17 januari 2013

16% Energie van eigen bodem. 17 januari 2013 16% Energie van eigen bodem 17 januari 2013 Inhoud Klimaatverandering Energie in Nederland Duurzame doelen Wind in ontwikkeling Northsea Nearshore Wind Klimaatverandering Conclusie van het IPCC (AR4, 2007)

Nadere informatie

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec)

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec) Kernenergie En dan is er nog de kernenergie! Kernenergie is energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn betrokken. In een kerncentrale splitst men uraniumkernen in kleinere

Nadere informatie

Regionaal Energie Convenant 2014-2016

Regionaal Energie Convenant 2014-2016 Regionaal Energie Convenant 2014-2016 Mede mogelijk gemaakt met steun van: Regio Rivierenland Provincie Gelderland RCT-Rivierenland Pagina 1 Ondertekenaars, hier tezamen genoemd: partijen 1. Hebben het

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017

edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017 1 edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017 2 Inleiding Voor u ligt het de evaluatie van het Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2016: het edup

Nadere informatie

Veel meer hernieuwbaar hoe managen we dat? Frans Rooijers

Veel meer hernieuwbaar hoe managen we dat? Frans Rooijers Veel meer hernieuwbaar hoe managen we dat? Frans Rooijers Groeiend aandeel hernieuwbaar Doel NL en overige EU-landen: in 2020 14% >> 16% in NL, gemiddeld EU 20% Politieke wensen (regeerakkoord): meer,

Nadere informatie

Technisch-economische scenario s voor Nederland. Ton van Dril 20 mei 2015

Technisch-economische scenario s voor Nederland. Ton van Dril 20 mei 2015 Technisch-economische scenario s voor Nederland Ton van Dril 20 mei 2015 Overzicht Energieplaatje in historisch perspectief Hoeveel en hoe gebruiken we energie? Wat gebeurt er met verbruik en uitstoot

Nadere informatie

Rol van WKK in een toekomstige Nederlandse energievoorziening:

Rol van WKK in een toekomstige Nederlandse energievoorziening: Rol van WKK in een toekomstige Nederlandse energievoorziening: Betaalbaar & betrouwbaar? Robert Harmsen ECN Beleidsstudies COGEN Symposium Zeist 22 oktober 2004 Een blik naar de toekomst (1) Four Futures

Nadere informatie

Energieverzorging Nederland

Energieverzorging Nederland Energieverzorging Nederland Naar een Duurzame Samenleving (VROM) Vanuit een internationaal geaccordeerde basis voor 2050 Standpunt Nederlandse overheid : 100% CO2 -reductie Standpunt van de G8: 80 % CO2

Nadere informatie

Presentatie Duurzame Energie. Podiumbijeenkomst 17 maart

Presentatie Duurzame Energie. Podiumbijeenkomst 17 maart Presentatie Duurzame Energie Podiumbijeenkomst 17 maart Energie-opgave 2 Kader: Mondiaal Lokaal Klimaatakkoord Parijs (2015) Ministerie EZ/ NL Energie Neutraal 2050 Provinciaal uitvoeringsprogramma (2016)

Nadere informatie

Hernieuwbare energie: noodzaak, visie op 2050 en beleid

Hernieuwbare energie: noodzaak, visie op 2050 en beleid Hernieuwbare energie: noodzaak, visie op 2050 en beleid Remko Ybema Lezing Den Bosch 12 oktober 2010 www.ecn.nl Inhoud Noodzaak van duurzame energie Een duurzame energievoorziening in 2050 Doelen van het

Nadere informatie

Energievoorziening Rotterdam 2025

Energievoorziening Rotterdam 2025 Energievoorziening Rotterdam 2025 Trends Issues Uitdagingen 9/14/2011 www.bollwerk.nl 1 Trends (1) Wereld energiemarkt: onzeker Toenemende druk op steeds schaarsere fossiele bronnen Energieprijzen onvoorspelbaar,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Hierin wil GroenLinks in ieder geval de volgende vragen beantwoord hebben.

gemeente Eindhoven Hierin wil GroenLinks in ieder geval de volgende vragen beantwoord hebben. gemeente Eindhoven Inboeknummer 15bst00959 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103 (2.3.1) Raadsvragen Van het raadslid dhr. R. Thijs (GroenLinks) over klimaatambities Eindhoven na gerechtelijke

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET)

Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET) Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET) Startbijeenkomst Energiestrategie Midden-Holland Woensdag 22 juni 2016 Workshopronde I sessie C Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET) GR: samenwerking van

Nadere informatie

De Energietransitie van de Elektriciteitsproductie

De Energietransitie van de Elektriciteitsproductie De Energietransitie van de Elektriciteitsproductie door Adriaan Wondergem 6 october 2010 De Energietransitie van de Elektriciteitsproductie van 2008 tot 2050. De kernvragen zijn: Hoe ziet een (bijna) CO2-loze

Nadere informatie

Gemeente Ede energieneutraal 2050

Gemeente Ede energieneutraal 2050 De gemeente Ede wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat we alle energie die in onze gemeente wordt gebruikt op een schone (hernieuwbare) manier willen opwekken. Dat doen we het liefst

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering

Nota van de Vlaamse Regering ingediend op 870 (2015-2016) Nr. 1 2 augustus 2016 (2015-2016) Nota van de Vlaamse Regering ingediend door viceminister-president Bart Tommelein Conceptnota over het Energieplan. Voorstel van nieuwe subdoelstellingen

Nadere informatie

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Gemeente Maasdriel commissie Ruimte 9 januari 2013 Teun Biemond Jan Woertman 1 Inhoud 1. Voorstellen 2.Herstructurering en Duurzaamheid 3.Duurzame

Nadere informatie

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen achtergrond Afscheid van fossiel kan Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Energie(on)zekerheid ook. Dat betekent dat een transitie naar een veel duurzamere economie noodzakelijk is. Het recept

Nadere informatie

Beleidskader windenergie

Beleidskader windenergie Bijlage 1 Beleidskader windenergie Europese richtlijn 2009/28/EG De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14 procent van het totale bruto-eindverbruik aan energie afkomstig te laten

Nadere informatie

Geothermie. traditioneel energiebedrijf?

Geothermie. traditioneel energiebedrijf? 31 maart 2010 T&A Survey Congres Geothermie Duurzame bron voor een traditioneel energiebedrijf? Hugo Buis Agenda Duurzame visie & ambities Waarom kiest Eneco voor Geothermie? Stand van zaken Markten Pro

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Beleidsevaluatie Gelders Klimaatprogramma "Aanpakken en Aanpassen".

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Beleidsevaluatie Gelders Klimaatprogramma Aanpakken en Aanpassen. Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Beleidsevaluatie Gelders Klimaatprogramma "Aanpakken en Aanpassen". HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Power to gas onderdeel van de energietransitie

Power to gas onderdeel van de energietransitie Power to gas onderdeel van de energietransitie 10 oktober 2013 K.G. Wiersma Gasunie: gasinfrastructuur & gastransport 1 Gastransportnet in Nederland en Noord-Duitsland Volume ~125 mrd m 3 aardgas p/j Lengte

Nadere informatie

Vergezicht Energieneutraal Heumen 2050, Hoe ziet dit er uit?

Vergezicht Energieneutraal Heumen 2050, Hoe ziet dit er uit? Notitie HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Aan: Els Rademacher, Walter van Doesem van de gemeente Heumen Van: Edward Pfeiffer, Ralf Speek, Claudia Algra Datum: 12 februari 2017 Kopie: --

Nadere informatie