Sector: Stads Bestuurs Centrum. Dordrecht Fairtrade Gemeente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sector: Stads Bestuurs Centrum. Dordrecht Fairtrade Gemeente"

Transcriptie

1 Sector: Stads Bestuurs Centrum Dordrecht Fairtrade Gemeente Status: Beleidsvoorstel In opdracht van: RJ.G. Bandell Projectleider/procesmanager: Gel Davids Datum: 26 augustus 2009 Versie: 1,00

2 Inhoudsopgave Sector: Stads Bestuurs Centrum Dordrecht Fairtrade Gemeente Inleiding 2. Fairtrade Gemeente campagne 2.1 Zes criteria 2.2. Stand van zaken op dit moment in Dordrecht 2.3. Criterium 2\ de gemeente spreekt zich uit voor fairtrade 3. De gemeente faciliteert de campagne Taken coördinator: Uren;., Constructies dienstverband coördinator Conclusie.. Aanspreekpunt gemeente Strategische communicatie Strategie voor de communicatie Plan van aanpak communicatie,,,, 5. Wat gaat het kosten 6. Gevraagde beslissing % Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd * Ï2- Samenvattïng De gemeenteraad van Dordrecht wil graag dat Dordrecht Fairtrade Gemeente wordt, Voordat een gemeente deze titel mag dragen moet aan een aantai criteria worden voldaan. Deze criteria zijn omschreven en opgelegd door de landelijke Fairtrade Gemeente campagne, Dordrecht voldoet nog niet aan alle gestelde criteria; er moet nog heel wat gedaan worden voordat dit gerealiseerd is. Een lokale werkgroep van vrijwilligers is al met deze criteria aan de slag gegaan* Zij kunnen er echter niet op eigen kracht voor zorgen dat aan alle voorwaarden voldaan wordt, daarvoor is zeker ook ondersteuning van de gemeente nodig. In deze nota wordt voorgesteld om voor de werkgroep een tijdelijke coördinator aan te stellen en gemeentelijke communicatiemiddelen In te zetten. Met deze ondersteuning verwachten we de titel Fairtrade Gemeente te kunnen behalen in 2010.

3 1. Inleiding Op introduceerden de stichting Max Havelaar, de landelijke vereniging Wereldwinkels en COS Nederland de Nederlandse Fairtrade Gemeente Campagne, Vanaf die dag Is het voor gemeenten mogelijk Fairtrade Gemeente te worden, Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat een gemeente bijzonder veel aandacht besteedt aan eerlijke handel. Van bedrijven tot het café om de hoek van school tot sportkantine, in supermarkt en kledingzaak, In een Fairtrade Gemeente worden vanzelfsprekend veel fairtrade producten verkocht en gebruikt. Om de titel Fairtrade Gemeente te kunnen dragen moet aan een aantal criteria worden voldaan. Na het behalen van deze criteria kan de titel worden aangevraagd bij de landelijke stuurgroep van de campagne. In de gemeenteraad is tijdens een bespreking met de lokale werkgroep, die zich in Dordrecht bezighoudt met het behalen van de Fairtrade titel, de wens uitgesproken van Dordrecht een Fairtrade gemeente te maken. Deze nota geeft hiertoe een aanzet, 2. Fairtrade Gemeente campagne 2,1 Zes criteria De titel van Fairtrade Gemeente kent de volgende zes criteria: 1. Er is een lokale werkgroep actief die de initiatieven neemt om de titel te behalen. Ook zorgt de groep na het behalen dat fairtrade blijft leven binnen de gemeente, De groep is verantwoordelijk voor een jaarlijkse beoordeling waaruit moet blijken dat de gemeente nog steeds aan de criteria voldoet. De werkgroep is een heterogene groep met vertegenwoordigers uit verschillende werkterreinen, waaronder een vertegenwoordiger van de gemeente. 2, De Gemeente spreekt zich uit voor fairtrade. De gemeenteraad en de verschillende gemeentelijke afdelingen verwoorden fairtrade in hun beleid en handelen hier naar. 3.In de plaatselijke winkels worden eerlijke producten duidelijk zichtbaar verkocht. De plaatselijke horeca serveert fairtrade producten, 4, Lokale organisaties (zoals scholen, kerken en verenigingen) en bedrijven gebruiken fairtrade producten. Er worden activiteiten georganiseerd om de kennis over en de betrokkenheid bij fairtrade te vergroten. 5, Media^aandaeht Er wordt een evenement georganiseerd bij het behalen van de titel, en een strategie ontwikkeld om de campagne lang in het nieuws te houden, Öp de website van de campagne worden allerlei voorbeelden getoond en ideeën gegeven voor het behalen van voldoende media-aandacht «3

4 6. Het zesde criterium Is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit is een procescriterium. Om Fairtrade Gemeente te worden, wordt in de gemeente een nieuw initiatief gelanceerd op het gebied van MVO. Er wordt over dit initiatief duidelijk gecommuniceerd. Om de titel te behalen én te behouden wordt ofwel een meerjaren initiatief opgestart, ofwel een kortlopend project gestart met de intentie jaarlijks aandacht voor het onderwerp te vragen en MVO aan te moedigen. 2,2, Stand van zaken op dit moment in Dordrecht Criterium 1. Lokale werkgroep 2. De Gemeente spreekt zich uit voor fairtrade 3. Winkels en horeca 4. Bedrijven, organisaties en verenigingen S, Media 6, MVO Stand van zaken Vanuit het COS is een lokale werkgroep gestart* De werkgroep bestaat nu uit meerdere mensen uit verschillende takken, zoals MKB, onderwijs, etc, Contacten met de wereldwinkel lopen. ^ Er missen nog'mensen uit horeca, verenigingsleven. De werkgroep is van plan een stichting te vormen, De statuten zijn hiervoor al geschreven. Deze nota bevat voorstellen om te voldoen aan criterium 2. In hoofdstuk 3 volgt de uitwerking. Horeca moet nog benaderd worden, In september wordt het aantal fairtrade producten bij supermarkten geteld. Bij kledingzaken is de stand van zaken grotendeels bekend. Inventarisatie giftshops moet nog gedaan worden Iemand van de werkgroep gaat achter kerken aan. Verder houdt de werkgroep In november een praatje bij de DOV bijeenkomst over fairtrade waar ze hopelijk veel nieuwe contacten opdoen in het MKB. Da Vinci* wil Fairtrade school worden en gaat er ook echt voor om de titel te gaan halen. Ook zijn er contacten gelegd met Opnieuw & Co vanuit Da Vinci om een fairtrade shop-ln-shop te gaan vormen. De website is online sinds oktober Op deze website is ook het logo van de gemeente Dordrecht verwerkt. Daarnaast is er een maandelijkse rubriek In de Stem van Dordt. Iemand uit de werkgroep heeft een bedrijfje op het gebied van MVO en gaat hier achteraan. Nog te realiseren Werkgroepleden zoeken uit horeca en verenigingsleven Zie hoofdstuk 3 Horeca benaderen Inventarisatie giftshops Kerken benaderen 1 MKB contacten bewerkstelligen Nieuw Initiatief MVO lanceren

5 Da Vincl wil Fairtrade School wil worden. Op dit moment is ar landelijk gezien nog geen school die dit behaald heeft, dus zij zijn mogelijk de eerste, waarmee zij zich kunnen profileren. Zij gaan fairtrade in hun onderwijs, communicatie en inkoopbeleid opnemen. 2,3, Criterium 2: de gemeente spreekt zich uit voor fairtrade Criterium 2 houdt concreet het volgende In: %l Het gemeentebestuur spreekt zich uit vóór fairtrade, De gemeenteraad en de verschillende gemeentelijke afdelingen verwoorden fairtrade in hun beleid en handelen hiernaar. De gemeente spreekt zich uit voor fairtrade via een raadsbesluit; De resolutie die hieraan ten grondslag ligt kent de volgende onderdelen: De gemeente laat.de principes van fairtrade onderdeel zijn van aanbestedingen, De gemeente voert een duurzaam, sociaal subsidiebeleid, Subsidiinten worden gestimuleerd sociaal duurzaam te consumeren, De gemeente committeert zich tot het stimuleren van het debat over internationale samenwerking in het algemeen en fairtrade in het bijzonder De gemeente zegt toe haar communicatiekanalen In te zetten voor het bekender maken van de campagne, Het college zet het onderwerp fairtrade op de agenda en kijkt waar dit aansluit bij het bestaande beleid op het gebied van internationale samenwerking, duurzaam inkopen en educatie, Handelen De gemeente dient zich niet alleen uit te spreken voor fairtrade, maar de gemeente moet daar dus ook zelf naar handelen. Dit handelen bestaat voor een groot deel uit het opnemen van de principes van fairtrade in haar aankoopbeleid. Het Ministerie van VROM heeft als ambitie om in 2010 bij 100 procent van haar inkopen duurzaamheid mee te nemen; voor provincies en waterschappen is dit 50 procent. De gemeenten streven naar 75 procent In 2010 en 100 procent In 2015, Duurzame inkoop richt zich niet alleen op het milieu, zoals vaak wordt verondersteld. Het gaat om het vinden van een balans tussen sociaal-economische ontwikkeling, het milieu en maatschappelijk welzijn, Duurzame ontwikkeling omvat naast milieuaspecten dus ook allerlei onderwerpen op het gebied van de mensenrechten, zoals het tegengaan van kinderarbeid en het stimuleren van minimaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden. Denk bij duurzaam inkopen van gemeenten o.a, aan producten in de kantines, köffieautomaten, natuursteen, hout, dienstkleding, relatiegeschenken en kerstpakketten, Een andere manier waarop een gemeente in haar handelen toont achter de campagne te staan Is door ambtelijke ondersteuning of subsidie beschikbaar te stellen voor de campagne en de lokale werkgroep, De gemeente verplicht zichzelf om het bewustzijn rond fairtrade op regelmatige basis te promoten via hun eigen informatiekanalen, Om een Fairtrade Gemeente te zijn, moet een gemeente kunnen aantonen dat zij aan bovenstaande criteria voldoet. Hiervoor zijn een aantal indicatoren ontwikkeld waaraan getoetst wordt of Dordrecht zich Fairtrade Gemeente kan noemen, 5-

6 Indicatoren Criterium 2 en stand van zaken Indicator 1, De gemeente heeft aantoonbaar het besluit genomen deel te nemen aan de campagne. Er is bijvoorbeeld een raadsbesluit of collegeprogramma beschikbaar waar dat uit blijkt. Stand van zaken! Bij deze nota is een concept raadsbesluit gevoegd welke voldoet aan de criteria van de Fairtrade Gemeente campagne. Nog te realiseren 1 Raadsbesluit nog te nemen % 60% van het totale volume van de door de gemeente aangeschafte koffie en/of thee Is FL02 gecertificeerd, De gemeente zit voor deze producten In een traject richting 100% FLO gecertificeerd binnen vijfjaar. 3, In de gemeentelijke kantines worden minstens vier verschillende FLO gecertificeerde producten aangeboden 4. In het aanbestedingsbeleid van de gemeente zijn de normen van fairtrade (FLO/IFAT) opgenomen, Dit Is terug te vinden in de preselectie documenten en het bestek van de relevante aanbestedingen als catering en bedrijfskleding 5, Promotie uitingen In eigen communicatiekanalen^ Op weg naar de titel van Fairtrade Gemeente verwachten we dat de gemeente al haar interne en externe communicatiekanalen aanspreekt om de campagne bekend te maken onder de burgers en de eigen ambtenarij. 1 Bewijsmateriaal hiervan moet Al jaren schenkt de gemeente 100% Max Havelaar koffie en thee waardoor aan dit criterium ruimschoots voldaan wordt Op dit moment worden nog g^en fairtrade producten aangeboden in het bedrijfsrestaurant. In de nieuwe aanbesteding welke volgend jaar plaatsvindt, zal deze Indicator meegenomen worden -Het College heeft op het besluit genomen om het ambitieniveau t.a.v, duurzaam inkopen op 100% te zetten In In het aanbestedingsbeleid van de Drechtsteden Is bij punt 18 opgenomen dat er zoveel mogelijk sprake moet zijn van duurzaam inkopen. Bij punt 16 staat "social return on Investment* benoemd. l Hoofdstuk 4 van nota bevat een communicatiestrategie welke voldoet aan deze indicator Indicator meenemen in nieuwe aanbesteding van de catering. Communicatiestrategie uitvoeren.

7 overhandigd worden aan de landelijke jury die bepaalt of de gemeente de titel mag gaan dragen 6. gemeente faciliteert de campagne (financieel en/of praktisch) Overige De gemeente voert een duurzaam, sociaal subsidiebeleid, Subsidiënten worden gestimuleerd sociaal duurzaam te consumeren Deze nota bevat een voorstel tot financiering en praktische ondersteuning welke voldoet aan deze indicator Het subsidiebureau is bereid een zin op te nemen in de subsidiebeschikkingen dat sociaal duurzaam consumeren stimuleert Beschikbaarstellen van budget 1 en communicatiemiddelen Zin opnemen in subsidiebeschikkingen 3. De gemeente faciliteert de campagne Wil de gemeente Dordrecht uiterlijk eind 2010 de titel "Fairtrade Gemeente* behalen dan zal er nog veel moeten gebeuren voordat aan alle criteria voldaan wordt. Er moet constante aandacht voor het onderwerp zijn, nulmetingen worden uitgevoerd, voorlichting worden gegeven, vergaderingen worden belegd, subsidie en sponsoring gevraagd etc* etc. Van de lokale werkgroep, welke uit een groep gemotiveerde vrijwilligers bestaat, kan niet verwacht worden dat zij dit allemaal op eigen kracht kunnen realiseren. De werkgroepleden verrichten de inspanningen allemaal naast een reguliere baan en zijn beperkt in tijd en mogelijkheden. De lokale werkgroep Is vorig jaar door het COS (Centrum voor Internationale samenwerking) gestart. Hiervoor had het COS budget voor een aantal uren via ÏCCO. Deze subsidie had echter een beperkte tijdsduur en is vanaf 1 augustus 2009 beëindigd» Het COS heeft geen mogelijkheden meer om menskracht in de campagne te steken waardoor de werkgroep nu erg zwaar belast wordt* Om een Idee te krijgen hoe andere gemeenten dit hebben aangepakt is een bezoek gebracht aan Goes. Goes is een van de eerste gemeenten die de titel Fairtrade Gemeente in 2009 behaald heeft. In Goes is destijds besloten vanuit de gemeente een coördinator aan te stellen ter ondersteuning van de lokale werkgroep voor 18 uur per week. Gezien de inspanningen die nog nodig zijn in Dordrecht is extra ondersteuning van een coördinator ook nodig, Hierdoor is constante aandacht voor het onderwerp verzekerd en wordt voldaan aan indicator 6: "de gemeente faciliteert de campagne financieel en/of praktisch". In overleg met de lokale werkgroep in Dordrecht is geschat dat voor het behalen van de titel In 2010 een coördinator nodig zal zijn voor de periode van een jaar. Daarna zijn de -7-

8 werkgroëpleden, vrijwilligers en andere partners verantwoordelijk om de titel te behouden. De verwachting is dat dit minder tijd en energie in beslag zal nemen, waardoor een parttime coördinator niet meer nodig zal zijn. In overleg met de werkgroep is een takenpakket en ureninschatting gemaakt. Taken coördinator: De coördinator is de trekker van de campagne, houdt het overzicht, is het eerste aanspreekpunt, een netwerker, lobby-eren motivator voor de andere werkgroëpleden, Hij/zij betrekt andere partijen bij de campagne en zoekt interessante informatie. De coördinator hoeft niet alles te doen; de werkgroëpleden, vrijwilligers en andere partners hebben ook een grote rol In de campagne. Dit is van belang voor het draagvlak en de betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven, de gemeente, verenigingen etc. Uren: Totaal aantal uren: Van November 2009 t/m November 2010 (per week 18 uur, minus vakantiedagen): 47 weken x 18 uur» 846 uur, > Deze uren zijn als volgt besteed: 3Su Inlezen en up to date blijven 45u Plannen opstellen; - Projectplan - Pr plan - Begroting 25u Voortgang bewaken; - Zijn we op de goede weg? - Wat moet er nog gebeuren om Falrtrade Gemeente te worden? - Welke prioriteiten liggen er? 25u Informatie aanleveren voor de website om deze up to date te houden. Iemand van de werkgroep zal het website beheer doen* 45u Klein onderzoekje/enquête uitvoeren naar bekendheid, interesse falrtrade (dit na een jaar herhalen en verschil meten) 30u Coördineren van de vergaderingen werkgroep. Hoeft niet zelf te notuleren en/of agendapunten op te stellen, etc, maar wel zorgen dat dit gedaan wordt en informatie/stukken voor de vergadering aanleveren, 130u Coördineren van de nulmetingen - Vrijwilligers/stagiaires zoeken en begeleiden - Informatie verzamelen - Overzicht houden «55u Contact met partners; - Informatie zoeken - Brieven opstellen - Nabellen, afspraken maken, telefonisch-, en mallcontact, etc, - Vragen beantwoorden (serviceloket) 75u Lobbyen, netwerken, voorlichting geven (aansluiten bij bestaande activiteiten, zoals DOV, Business de Luxe, Dordt op je Bord) 8Öu Vrijwilligers en stagiaires begeleiden bij verschillende opdrachten 70u Eventueel additionele fondsen/subsidies aanvragen, sponsoring 50u Contact met landelijke stuurgroep, andere gemeenten en experts (benchmark) «80u Pr; - Pr materiaal ontwikkelen - Website opzitten -8-

9 - Persberichten - Promotie Dit kan in samenwerking met werkgroepieden, Coördinator houdt het overzicht. 65u Activiteiten organiseren/ondersteunen; - Informatie aandragen - Ideeën uiteenzetten - Logistieke werkzaamheden 36u Overig; - Evaluatie - Aanbevelingen doen voor de werkgroep (werkplan achterlaten) Totaal 846uur Constructies dienstverband coördinator Voor wat betreft het aanstellen van een coördinator voor een jaar voor 18 uur per week zijn diverse constructies te bedenken, -Iemand aannemen in gemeentedienst voor een jaar -Een opdracht uitzetten op het interne klussenplein van de gemeente -Een stagiair aanstellen * -Een coördinator aan te stellen bij het Centrum voor Internationale samenwerking (COS) Zuid-Holland en hiervoor éénmalig subsidie verlenen. Aangezien het een parttime functie voor 1 jaar betreft ligt het niet voor de hand om hiervoor iemand aan te nemen in gemeentedienst. Ook het uitzetten van de werkzaamheden op het interne klussenplein heeft niet de voorkeur. De criteria voor het klussenplein zijn namelijk: Maximaal 3 maanden als de uitvoering geschiedt in plaats van de reguliere functie; Een of twee dagdelen per week voor de periode van maximaal een halfjaar naast een reguliere functie. Het aanstellen van een stagiair voor de voorgestelde werkzaamheden zal niet zo snel te realiseren zijn. In overleg met de stagecoördinator van de gemeente Dordrecht is het voorgestelde takenpakket gescreend en het blijkt dat het veel zelfstandige activiteiten omvat op een niveau dat voor een reguliere stagiair niet geschikt is. Daarnaast Is het een voorwaarde dat een stagiair goede begeleiding krijgt waarvoor weer een beroep op de gemeente gedaan moet worden. Voor HBO studies beginnen de stages normaliter altijd in september en moet een stage 32 uur per week zijn voor maximaal 7 maanden. Het vinden van een geschikte stagiair voor deze functie zal daardoor de nodige tijd kosten en maatwerk vergen. Het zal van de persoon afhangen of deze de werkzaamheden zou kunnen uitvoeren binnen de gestelde tijd. Het lijkt dat een constructie waarbij het COS een tijdelijke kracht aanneemt het meest aangewezen is. Het COS krijgt dan via een subsidie de personeelskosten door de gemeente vergoed. Het COS is als instelling ook geschikt om de coördinator aan te sturen omdat het onderwerp fairtrade goed aansluit bij de doelstellingen van het COS om de mondiale bewustwording van de Dordtenaren te vergroten. Daarnaast kan de coördinator bij het COS ook veel informatie vinden en support krijgen. Een moeilijk punt van deze constructie is echter dat het hoge kosten met zich meebrengt. Hoewel deze constructie het snelst te realiseren is, is het een erg kostbare oplossing waarvoor op dit moment geen ruimte in de budgetten gevonden kan worden.

10 Conclusie Eerst zal nog intensief gericht gezocht worden naar een geschikte stagiair voor de benoemde werkzaamheden. Mocht in december 2009 duidelijk worden dat dit niet lukt vanwege de aard en zelfstandigheid van de functie dan kan een coördinator bij het COS worden aangesteld, Maar dan blijft het probleem van de hoge kosten bestaan, Om deze kosten toch enigszins te beperken kan een combinatie van een coördinator voor 8 uur per week aangevuld met een stagiair een oplossing zijn, Deze constructie zal het makkelijker maken om een stagiair te vinden, omdat de werkzaamheden zich dan kunnen beperken tot uitvoerende werkzaamheden. Aanspreekpunt gemeente Het is voor de werkgroep belangrijk om een direct aanspreekpunt/ ingang te hebben bij de gemeente. Als de beoogde coördinator bij het COS wordt ondergebracht zou dit wat lastig kunnen zijn* Dit aanspreekpunt voor de coördinator/werkgroep kan gevonden worden bij de beleidsmedewerker Internationale betrekkingen. Intern zal de beleidsmedewerker Internationale betrekkingen nauw afstemmen met het inkoopbureau en andere betrokkenen bij de gemeente,^ 4. Strategische communicatie Indicator 5 van criterium 2 stelt het volgende: *Op weg naar de titel van Fairtrade Gemeente verwachten we dat de gemeente al haar Interne en externe communicatiekanalen aanspreekt om de campagne bekend te maken onder de burgers en de eigen ambtenarij, Bewijsmateriaal hiervan moet overhandigd worden aan de landelijke jury die bepaalt of de gemeente de titel mag gaan dragen". Communicatie is dus één van de instrumenten die de gemeente moet inzetten voor het ondersteunen van de campagne * Fairtrade Gemeente" Communicatie kan ingezet worden voor zowel de Interne als de externe communicatie, In deze paragraaf wordt zowel de aanpak voor de interne als de externe communicatie beschreven. Eerst wordt de strategie beschreven. Hierbij is uitgegaan van twee heterogene doelgroepen namelijk de Dordtse burger en de medewerk(st)er bij de gemeente, 4.1. Strategie voor de communicatie Structureel en regelmatig Om de Dordtse burgers en de medewerkers van de gemeente bewust te maken over fairtrade (en duurzaam inkopen), moet de communicatie over de Fairtrade campagne structureel en regelmatig plaatsvinden, Kennis vergroten en handelingsperspectief geven In de communicatie moet inzichtelijk worden gemaakt waarom fairtrade in deze maatschappij belangrijk is, We zullen de burgers en medewerkers stap voor stap (structureel en regelmatig) moeten uitleggen wat fairtrade betekent en hun bewust maken dat zij hieraan kunnen bijdragen. Er zal daarbij vooral een duidelijk handelingsperspectief gegeven moeten worden. Zodat een ieder met de vraag "Hoe kan - 10-

11 ik bijdragen aan het fairtrade maken en houden van de gemeente?' weet wat men zelf kan doen, Reguliere kanalen gebruiken Om de kosten laag te houden kan gebruik gemaakt worden van de reguliere communicatiemiddelen voor interne en externe communicatie zoals de gemeentenieuws pagina en de gemeentelijke website. Ook kan de website van de fairtrade werkgroep worden gebruikt voor communicatie uitingen. Verder kan vooral de vrije pers worden gebruikt Verrassend en creatief Wil je op dit moment zorgdragen voor een goede eommunicatieaanpak, dan moet de communicatie creatief en verrassend zijn. Anders valt de communicatie over de Fairtrade gemeente campagne niet op tussen alle andere communicatie uitingen van de gemeente en andere instanties. Hiervoor zullen steeds aanknopingspunten gezocht moeten worden. Gedacht kan worden aan het toevoegen van fairtrade aspecten aan reguliere activiteiten In de gemeente zoals bijvoorbeeld afdellngsuitjes en kerstpakketten, Ook kunnen unieke situaties uitgelicht worden zoals bijvoorbeeld een eerste Fairtrade Stedenband (Hastings is al Fairtradegemeente) of een eerste Fairtrade School: het Da Vinci college, 4,2. Plan van aanpak communicatie Alle communicatiemiddelen die ingezet worden voor de Dordtse burgers zijn ook van toepassing voor de medewerkers van de gemeente. Wij stellen een mix van communicatiemiddelen voor die elkaar versterken in de tijd en die regelmatig ingezet kunnen worden. Het plan van aanpak moet nog verder worden ontwikkeld na de goedkeuring van deze nota. Het ligt voor de hand om in de communicatie uitingen aansluiting te vinden bij het thema duurzaamheid (duurzaam inkopen) en Internationale samenwerking. Door gebruik te maken van reguliere middelen kunnen de extra kosten laag worden gehouden, 5, Wat gaat het kosten Kosten personele Inzet Het aanstellen van een stagiair zal geen extra kosten met zich meebrengen omdat dit binnen de beschikbare budgetten voor dit doel kan plaatsvinden, Mocht het niet lukken een geschikte stagiair te vinden dan kan de combinatie worden gezocht van een stagiair én een coördinator bij het COS, De kosten voor een coördinator bij het COS zijn geschat op maximaal uitgaande van een dienstverband van 8 uur per week voor 1 jaar. 11 -

12 Kosten communicatie Er zal zoveel als mogelijk gebruik gemaakt worden van reguliere (digitale) middelen. Dit neemt niet weg dat er toch wat extra budget nodig zal zijn voor wat bijeenkomsten en andere acties, specifiek gericht op bijvoorbeeld medewerkers/bestellers/ inkopers, Geschat wordt dat een éénmalig extra budget van 10*000,- zal volstaan. 6. Gevraagde beslissing Het college wordt verzocht de raad voor te stellen om: 1. akkoord te gaan met het streven om voor Dordrecht de titel Fairtrade Gemeente te behalen in 2010; 2, akkoord te gaan met het streven een stagiair aan te stellen als coördinator voor de lokale werkgroep; 3* éénmalig een budget van maximaal 30,000,- beschikbaar te stellen t.b.v, een coördinator en deze bij het COS te situeren als het niet lukt een geschikte stagiair te vinden voor de functie van coördinator; * 4. een budget van ,- beschikbaar te stellen voor interne communicatie over fairtrade en duurzaam inkopen; 5, de bedragen onder punt 2 en 3 voor 10,000 ten laste brengen van de post algemene uitgaven internationale samenwerking 2009 ( ) en het restant van maximaal ,- uit de post onvoomien. 12

Agendapunt: 9 No. 72/'11. Dokkum, 6 september 2011. ONDERWERP: Het streven naar de titel Fairtrade Gemeente SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad,

Agendapunt: 9 No. 72/'11. Dokkum, 6 september 2011. ONDERWERP: Het streven naar de titel Fairtrade Gemeente SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad, Agendapunt: 9 No. 72/'11 Dokkum, 6 september 2011 ONDERWERP: Het streven naar de titel Fairtrade Gemeente SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad, In de raadsvergadering van 18 juni 2009 is besloten de gemeente

Nadere informatie

Haren Fairtrade Gemeente

Haren Fairtrade Gemeente Pagina 1 Verantwoordelijkheid Wereldwinkel Ineke Wielinga Projectgroep Wereldwinkel Adèle Dummer gemeente Haren Hinke de Boer Petronel Rietema Zernike College Martine Slager Kerkelijke gemeenschap Marco

Nadere informatie

Naar een fairtradegemeente in Drechterland. (Notitie Fairtrade Gemeente Drechterland)

Naar een fairtradegemeente in Drechterland. (Notitie Fairtrade Gemeente Drechterland) Naar een fairtradegemeente in Drechterland (Notitie Fairtrade Gemeente Drechterland) Millenniumplatform Drechterland 26 mei 2010 1 Inleiding Al langer is de gemeente Drechterland actief op het terrein

Nadere informatie

Voor meer informatie over Faitrade Hoorn volgt hieronder een korte beschrijving over wat Faitrade-gemeente-Hoorn is en wil bereiken.

Voor meer informatie over Faitrade Hoorn volgt hieronder een korte beschrijving over wat Faitrade-gemeente-Hoorn is en wil bereiken. Koersopdoen en Fairtrade Tijdens de oprichting van mijn eigen onderneming Koersopdoen werd ik (vanwege mijn afstudeerrichting) door werkgroep lid R. Rote gevraagd plaats te nemen in de werkgroep Fairtrade

Nadere informatie

Fairtrade Gemeente Weert

Fairtrade Gemeente Weert Fairtrade Gemeente Weert Hans Kreutzer, Trijnie Helfferich, Henrieke Graven 17 april 2013 Fairtrade Gemeente Fairtrade Gemeente is een eretitel die aangeeft dat de gemeente bijzonder veel aandacht heeft

Nadere informatie

Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog

Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog Schiermonnikoog, december 2014 Werkgroep Fairtrade Schiermonnikoog e-mail: Fairtrade.Schiermonnikoog@gmail.com Projectplan Fairtrade gemeente Schiermonnikoog

Nadere informatie

Teylingen Fairtrade gemeente gemeente TEYLINGEN

Teylingen Fairtrade gemeente gemeente TEYLINGEN BURGERINITIATIEF (Gemeenteraad) Registratienummer 144966 Teylingen Fairtrade gemeente gemeente TEYLINGEN van (indiener) Aan Bart de Jong, namens Rembrandtlaan 46, 2172 DE Sassenheim Telefoonnummer 0252

Nadere informatie

Fairsterk uw gemeente!

Fairsterk uw gemeente! Fairsterk uw gemeente! Handleiding en achtergronden campagne Fairtrade Gemeente 1 Versie 2007 2 Inleiding In België en Groot-Brittannië is het al een groot succes: Fairtrade Gemeenten. Het publieksinitiatief

Nadere informatie

Gemeente Harlingen op weg naar de titel Fairtrade gemeente

Gemeente Harlingen op weg naar de titel Fairtrade gemeente Gemeente Harlingen op weg naar de titel Fairtrade gemeente Harlingen, november 2016 1. Inleiding De gemeenteraad van de gemeente Harlingen heeft in zijn vergadering van 25 mei 2016 een motie aangenomen,

Nadere informatie

Gemeentelijke Werkgroep Fairtrade

Gemeentelijke Werkgroep Fairtrade Gemeentelijke Werkgroep Fairtrade Keurmerken Sinds 2010 Fairtrade Gemeente Dronten Sinds 2016 zichtbaar bij de ingangswegen Doelstelling 7-Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu 8-Er is meer eerlijke

Nadere informatie

Werkgroep Fair Trade Gemeente Houten. Promotieplan Werkgroep Fairtrade gemeente Houten Versie 2.0 29 oktober 2009

Werkgroep Fair Trade Gemeente Houten. Promotieplan Werkgroep Fairtrade gemeente Houten Versie 2.0 29 oktober 2009 Werkgroep Fair Trade Gemeente Houten Promotieplan Werkgroep Fairtrade gemeente Houten Versie 2.0 29 oktober 2009 Pagina 1 van 8 1-1-2009 1. Inleiding 1.1. onderwerp Dit document beschrijft het promotieplan

Nadere informatie

16 November 2011 LANGEDIJK FTG?! Martha Klein, FairBusiness

16 November 2011 LANGEDIJK FTG?! Martha Klein, FairBusiness 16 November 2011 LANGEDIJK FTG?! Martha Klein, FairBusiness FAIRTRADE? FAIRTRADE bevordert het volgen van sociale en milieuregels bij internationale handel Handel met respect voor mens en milieu. ontwikkelingslanden

Nadere informatie

MEMO. Jf'(,Á._Besluit: Het memo wordt voor kennirgeving aangenomen en deze ter kennisname aanbieden aan de raadscommissie.

MEMO. Jf'(,Á._Besluit: Het memo wordt voor kennirgeving aangenomen en deze ter kennisname aanbieden aan de raadscommissie. B&W-vergadering d.d. MEMO Documentnummer 2016\ 5359 Aan De raadscommissie Kopie aan Jf'(,Á._Besluit: Het memo wordt voor kennirgeving aangenomen en deze ter kennisname aanbieden aan de raadscommissie.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. de raad der gemeente EDE. Initiatiefvoorstel van de fractie

Initiatiefvoorstel. de raad der gemeente EDE. Initiatiefvoorstel van de fractie Initiatiefvoorstel de raad der gemeente EDE Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2011 / 110 685552 Fractie GL/PE oktober 2011 Cie. n.v.t. betreft Raad 15-12-2011 Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Jaarverslag Millenniumplatform

Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform 2013 In 2008 heeft de gemeenteraad unaniem besloten onze gemeente uit te roepen tot Millenniumgemeente. Dit betekent dat de gemeente zich conformeert

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Onderzoek en advies naar Fairtrade.

Onderzoek en advies naar Fairtrade. Onderzoek en advies naar Fairtrade. Uitgevoerd door: S.C. van Goor, Coordinator Inkoop Meerinzicht t.b.v. gemeente Harderwijk. Onderzoek naar voor- en nadelen van deelname aan keurmerk Fairtrade. Aanleiding.

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Fairtrade Gemeente

Beantwoording schriftelijke vragen Fairtrade Gemeente Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Fairtrade Gemeente Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING RAADSVOORSTEL Agendanummer Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING Naar aanleiding van een motie

Nadere informatie

Verankeren gebruik fairtrade producten gemeentelijke organisatie. Naam steller Afdelingsmanager Afdeling

Verankeren gebruik fairtrade producten gemeentelijke organisatie. Naam steller Afdelingsmanager Afdeling B en W Voorblad Onderwerp Verankeren gebruik fairtrade producten gemeentelijke organisatie Datum B en W datum 29 januari 2014 4 februari 2014 Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Yvonne Jeuken Ilse Rutten

Nadere informatie

Fairsterk uw gemeente! Handleiding en achtergronden campagne Fairtrade Gemeente

Fairsterk uw gemeente! Handleiding en achtergronden campagne Fairtrade Gemeente Fairsterk uw gemeente! Handleiding en achtergronden campagne Fairtrade Gemeente Versie 2008 1 Inleiding In België en Groot-Brittannië is het al een groot succes: Fairtrade Gemeenten. Het publieksinitiatief

Nadere informatie

Initiatief Raadsvoorstel PvdA/GroenLinks en ODS; V4 Stede Broec Millennium- en Fairtrade gemeente. september 2011

Initiatief Raadsvoorstel PvdA/GroenLinks en ODS; V4 Stede Broec Millennium- en Fairtrade gemeente. september 2011 Initiatief Raadsvoorstel PvdA/GroenLinks en ODS; V4 Stede Broec Millennium- en Fairtrade gemeente september 2011 PvdA/GroenLinks heeft samen met ODS een initiatief-raadsvoorstel ingediend met als doel

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

FAIRTRADE NIEUWSBRIEF BOXMEER December 2014

FAIRTRADE NIEUWSBRIEF BOXMEER December 2014 FAIRTRADE NIEUWSBRIEF BOXMEER December 2014 Met deze Nieuwsbrief wil de Werkgroep Fairtrade gemeente Boxmeer alle ambassadeurs, winkels, bedrijven, verenigingen en iedereen met belangstelling voor fairtrade

Nadere informatie

15 december 2009 SBC/2009/ Bestuur, Participatie en Dienstverlening communicatie en voorlichting internationaal beleid

15 december 2009 SBC/2009/ Bestuur, Participatie en Dienstverlening communicatie en voorlichting internationaal beleid tp DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Ons kenmerk Begrotingsprogramma en -thema Betreft 15 december 2009 SBC/2009/246437 Bestuur, Participatie en Dienstverlening

Nadere informatie

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Inhoudsopgave 1 HET STAPPENPLAN VEILIG ONDERNEMEN WINKELGEBIEDEN IN ZOETERMEER...3 2 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING: BETROKKEN PARTIJEN...3 GEMEENTE...3

Nadere informatie

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser Projectplan samenwerking Onderdeel Week van de Jeugd Opdrachtnemers Werkgroep Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser 1. Projectomschrijving

Nadere informatie

Gemeente Delft. Ter informatie zenden wij u het voorstel omtrent de Fairtrade Gemeente campagne.

Gemeente Delft. Ter informatie zenden wij u het voorstel omtrent de Fairtrade Gemeente campagne. Programma Internationaal Beleid Gemeente Delft Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft Behandeld door Elise Verheij Telefoon (0031) (0)15 2602664 everheij@delft.nl Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk Plan van aanpak Jongerenraad Moerdijk Inhoud Aanleiding... 3 Jongerengemeenteraad 2015... 3 Beleid... 3 Missie... 3 De rol van de jongerenraad in gemeente Moerdijk... 3 Wat heeft de jongerenraad nodig?...

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum 13-05-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum 13-05-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 7 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 7 2 3 van 7 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Beschrijving

Nadere informatie

Handleiding ster 1: FairTradeAmbassadeurs. voor trekkersgroepen van FairTradeGemeenten

Handleiding ster 1: FairTradeAmbassadeurs. voor trekkersgroepen van FairTradeGemeenten Handleiding ster 1: FairTradeAmbassadeurs voor trekkersgroepen van FairTradeGemeenten 1 Inleiding Word een 5 sterren FairTradeGemeente Een gemeente die de titel FairTradeGemeente behaald heeft, komt in

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN AB 23 JUNI 2016 RM 2016-556598720 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Onderwerp: Kenmerk: : RM 2016-556598720 Bijlagen: : - 3 - Besluitdatum: : 23 juni 2016 Voorbereid door: : dhr. E.

Nadere informatie

Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer. Beleidsplan 2018

Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer. Beleidsplan 2018 Beleidsplan 2018 Definitief Secretariaat: bank: NL02 TRIO 0338 6495 06 KvK nr. 17151409 Inleiding Achtergrond Dagblad Trouw 3 maart 1995: De basis voor de lokale Agenda 21 werd gelegd in 1992 tijdens de

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoorden aanvullende schriftelijke vragen VVD fractie over Fairtrade Gemeente

Openbaar. Beantwoorden aanvullende schriftelijke vragen VVD fractie over Fairtrade Gemeente Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoorden aanvullende schriftelijke vragen VVD fractie over Fairtrade Gemeente Programma Duurzaamheid / Economie & Werk Portefeuillehouder H. Tiemens / T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur:

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur: Kerkennacht 2017 - Meer dan een dak Communicatieplan Dit document bevat een globale opzet voor de planmatige aanpak van de landelijke communicatie rond de Kerkennacht 2017. Deze communicatie wordt verzorgd

Nadere informatie

Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad

Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad 5 juli 2018 Raadswerkgroep Burgerparticipatie In november 2017 heeft een aantal raadsleden zich opgegeven om de Raadswerkgroep Burgerparticipatie te vormen

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Sinds 1 januari 2012 beschikken gemeenten op basis van art.9, lid 1 sub c van de WWB over de mogelijkheid om een Tegenprestatie

Nadere informatie

Cluster Bedrijfsvoering rve ICT

Cluster Bedrijfsvoering rve ICT Cluster Bedrijfsvoering rve ICT ACTIEPLAN 2017-2020 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 30 juni 2017 Pagina 1 van 10 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 AMBITIE RVE ICT MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN...

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording

Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording gemeente Eindhoven Raadsnummer 14R6043 Inboeknummer 14bst01553 Beslisdatum B&W 21 oktober 2014 Dossiernummer 14.43.151 Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording Inleiding In het coalitieakkoord

Nadere informatie

Juryrapport Fairtrade Provincie Friesland

Juryrapport Fairtrade Provincie Friesland Datum: 4 oktober 2016 Juryrapport Fairtrade Provincie Friesland De jury van Fairtrade Gemeente heeft de aanvraag van de provincie Friesland voor de titel Fairtrade Provincie positief beoordeeld. De jury

Nadere informatie

G e m e e n t e Z e i s t

G e m e e n t e Z e i s t RAADSVOORSTEL G e m e e n t e Z e i s t 09RAAD0225 INITIATIEF VOORSTEL GROENLINKS ZIN IN DE TOEKOMST IN ZEIST Ronde Tafel : 23/25 juni 2009 Debat : 7 juli 2009 Raadsvergadering : Indien vrijgegeven na

Nadere informatie

Betrokken Erik Donkers burgers voor een veilige verkeersomgeving. Directeur VIA

Betrokken Erik Donkers burgers voor een veilige verkeersomgeving. Directeur VIA 1 Betrokken Erik Donkers burgers voor een veilige verkeersomgeving Directeur VIA 2 Verkeersveiligheid raakt iedereen VVN staat achter het motto van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid verkeersveiligheid:

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit.

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit. Hoe verder na 25 mei Op 25 mei 2011 werden door de deelnemers aan de LEA conferentie in twee fasen acties benoemd. In eerste instantie actie-ideeën per wijk, deze wijkacties staan al op de site. Daarna

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

*V Gemeente rs. Jur Botter, MPA

*V Gemeente rs. Jur Botter, MPA *V Gemeente rs. Jur Botter, MPA y Haarlem Wethouder Jeugd en Onderwijs, Vastgoed, Nieuwe Democratie, Bedrijfsvoering en Dienstverlening De Wijkraden van de gemeente Haarlem De Stichting Stadsgesprekken

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

MEMO. - Het uitbreiden van ligplaatsen voor passanten en commerciële ligplaatsen ter hoogte van mogelijk toekomstig terras aan de Oostzanddijk;

MEMO. - Het uitbreiden van ligplaatsen voor passanten en commerciële ligplaatsen ter hoogte van mogelijk toekomstig terras aan de Oostzanddijk; MEMO Aan Van : Jan Arie Meijer : Carole Bakker Onderwerp : Communicatieplan Promotie jachthaven Hellevoetsluis Datum : 26 oktober 2012 1. Inleiding Op 13 oktober 2011 (advies 20110670) heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Ja/nee 2. Ja/nee 2. Ja/nee 1

Ja/nee 2. Ja/nee 2. Ja/nee 1 1 Vragenlijst Lokaal/Mondiaal 2003 Vraag Toelichting score 1 Krijgt duurzame ontwikkeling in het collegeprogramma van uw gemeente een centrale plaats toegekend? In het collegeprogramma staat een definitie

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Veelgestelde vragen LEF 6 nov 2015 Waarom een Lokaal Economisch Fonds? De gemeente stimuleert de economie en werkgelegenheid in Utrecht. Het Lokaal Economische Fonds, met een budget van 8 miljoen euro,

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 16 januari 2016 Versie: 2.0 Status: Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Onderzoek

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Bestuurlijke nota onderzoek armoedebeleid

Bestuurlijke nota onderzoek armoedebeleid 1 Bestuurlijke nota onderzoek armoedebeleid Inleiding In haar jaarplan 2017 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek naar het armoedebeleid aangekondigd. De armoedeproblematiek is lastig in kaart te

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Projectplan Het Nieuwe Wonen

Projectplan Het Nieuwe Wonen Projectplan Het Nieuwe Wonen 1 1. Inleiding Duurzaamheidsambitie Giessenlanden heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. In het duurzaamheidsplan Giessenlanden zijn diverse beleidsvoornemens

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Plan van Aanpak voor het verkrijgen van de titel Fairtrade gemeente versie 3.0 datum 15-07-2008

Plan van Aanpak voor het verkrijgen van de titel Fairtrade gemeente versie 3.0 datum 15-07-2008 Werkgroep Houten Plan van Aanpak voor het verkrijgen van de titel Fairtrade gemeente versie 3.0 datum 15-07-2008 Wijzigingsblad 1.0 14-04-2008 initiële versie 2.0 17-06-2008 Nulmeting plan uitgewerkt (zie

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

4 juli juni 2019 Samenleving S. de Roy van Zuidewijn 605. Arbeidsparticipatie mei 2019

4 juli juni 2019 Samenleving S. de Roy van Zuidewijn 605. Arbeidsparticipatie mei 2019 Bloemendaal Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering d.d. Commissievergadering d.d. Commissie Portefeuillehouder Programmaonderdeel Registratienummer Productiedatum 4 juli 2019 19 juni 2019 Samenleving S.

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 15 mei 2012 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 15 mei 2012 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 15 mei 2012 Corr. nr.: 2012.04335 Onderwerp : Voorstel inzake Millenniumgemeente Programma : 1. Bestuur en dienstverlening Commissie

Nadere informatie

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller:

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller: Aan de Raad Made, 30 augustus 2012 Agendapuntnummer: 7 Raadsvergadering: 30 augustus 2012 Onderwerp: Onderzoek naar 1 brede welzijnsinstelling Registratienummer: 12int02383 Casenr: 12.00919 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Als u zaken doet met de overheid...

Als u zaken doet met de overheid... Als u zaken doet met de overheid... Het duurzame inkoopbeleid van de overheid Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de overheid. Om de markt voor duurzame producten te stimuleren, geeft zij zelf het

Nadere informatie

Subsidieregeling Bewonersinitiatiefgelden 201

Subsidieregeling Bewonersinitiatiefgelden 201 Subsidieregeling Bewonersinitiatiefgelden 201 Bewonersinitiatieven Maastricht telt talloze bewoners, die zich belangeloos inzetten voor de stad en haar inwoners. Er ontstaan ook steeds meer initiatieven

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 18 april 2017 Versie: 3.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoek

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Initiatief voorstel. Een open Wereld. PvdA. Jongerencentrum De Wereld. Eelco Taams

Initiatief voorstel. Een open Wereld. PvdA. Jongerencentrum De Wereld. Eelco Taams Titel Nummer 11/62 Een open Wereld Datum 16 september 2011 Programma Fractie Initiatief voorstel PvdA Fase Onderwerp Jongerencentrum De Wereld Portefeuillehouder Eelco Taams Datum raadsvergadering 19-09-2011

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan Invalshoek D: Participatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan Invalshoek D: Participatie Titel: CO2-Prestatieladder Participatieplan Rapport: CO2-2014/R-05; rev. 0; d.d. 07-04-2015 Auteur: J.A.C. van Dijk Verificateur: A.L.J. Timmermans Vervolgblad : 1 van 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2

Nadere informatie

Inleiding. Waarom deze handleiding? Waarom een titel?

Inleiding. Waarom deze handleiding? Waarom een titel? Inleiding De Fairtrade Gemeente campagne groeit door het enthousiasme en de inzet van werkgroepen in heel Nederland. In de gemeenten die de titel Fairtrade Gemeente hebben of hiernaar streven, zijn werkgroepen

Nadere informatie

Aanpak. Social Return

Aanpak. Social Return Aanpak Social Return in Social Return in De Bilt Social Return versie 1.0 1 In 2011 heeft het college van B&W het inkoop en aanbestedingsbeleid 2012 vastgesteld. Hiermee is ook besloten om Social Return

Nadere informatie

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 14 oktober 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : 7931 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie

Fairtrade Gemeente Eindhoven Werkgroep Fairtrade Gemeente Eindhoven

Fairtrade Gemeente Eindhoven Werkgroep Fairtrade Gemeente Eindhoven Fairtrade Gemeente Eindhoven 2018-2019 Werkgroep Fairtrade Gemeente Eindhoven 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Stand van zaken Gemeente Eindhoven 3. Visie en kracht van de werkgroep 4. Ambities en aanpak voor

Nadere informatie

Beleidsregels nieuw subsidiebeleid Gemeente Oude IJsselstreek concept 26 mei 2015 1. Inleiding. Op initiatief van de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders zijn op 3 maart en 25 maart

Nadere informatie

REGELING BEWONERSINITIATIEVEN 2019

REGELING BEWONERSINITIATIEVEN 2019 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT, gelet op artikel 15,vierde lid van de Verordening Subsidies Vrijwilligersactiviteiten Welzijn en Zorg 2017. BESLUITEN tot vaststelling van de volgende Regeling

Nadere informatie

MAAK OOK JOUW HOGESCHOOL/ UNIVERSITEIT FAIRTRADE

MAAK OOK JOUW HOGESCHOOL/ UNIVERSITEIT FAIRTRADE MAAK OOK JOUW HOGESCHOOL/ UNIVERSITEIT FAIRTRADE Handleiding Fairtrade Hogeschool / Universiteit April 2013 Inleiding Het begon met een paar enthousiaste studenten. Zij hoorden bij een bezoek aan Engeland

Nadere informatie

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP Communicatieplan 1 1 Aan- en inleiding Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen en maatschappelijke deelname (participatie) te bevorderen, heeft het kabinet besloten de gemeentelijke middelen voor

Nadere informatie

Werkplan AllesToegankelijk 2011

Werkplan AllesToegankelijk 2011 Werkplan AllesToegankelijk 2011 Status Versie 4 (definitief) Auteurs van Lier en Datum 22 februari 2011 1 Inleiding en doel In AllesToegankelijk werken (belangen)organisaties van zowel ondernemers als

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00009 Beslisdatum B&W 14 januari 2014 Dossiernummer 14.03.252 Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return Inleiding Iedereen moet

Nadere informatie

Brief van het college van B&W d.d. 3 december 2013 inzake beantwoording

Brief van het college van B&W d.d. 3 december 2013 inzake beantwoording Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 3 december 2013 inzake beantwoording schriftelijke vragen Fairtrade Gemeente Van: Het college van B&W van 3 december 2013 Doel: Toelichting:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Communicatie CO2 footprint. versie mei 2015

Communicatie CO2 footprint. versie mei 2015 Communicatie CO2 footprint versie mei 2015 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, April 2015 TPA Nederland Controle: Directeur K. Brouns Coldmix BV Mei 2015 AGK Pagina 1 van 5 pagina s 2015

Nadere informatie

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 1 Iedereen kent MVO February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 2 Waarom sociaal ondernemen?

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Artikel 1 De Ieder kalenderjaar, tijdens de eerste vergadering van de GROS, beslist de algemene vergadering van de GROS over een verdeelsleutel van het

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie