Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Beleidsregels nieuw subsidiebeleid Gemeente Oude IJsselstreek concept 26 mei 2015

2 1. Inleiding. Op initiatief van de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders zijn op 3 maart en 25 maart 2013 bijeenkomsten van de Dentank Subsidiebeleid georganiseerd. Reden voor deze aanpak is enerzijds dat de gemeente anders wil werken: via gesprek met samenlevingspartners tot besluiten komen. Daarnaast wil de gemeente subsidiebeleid ontwikkelen dat past bij de verandering om als gemeente ondersteunend te zijn aan wat de samenleving zelf doet. Een zeer gemêleerd gezelschap heeft zich gebogen over diverse vragen over ontwikkelingen, behoefte aan ondersteuning en de rollen en verantwoordelijkheden daarin van gemeente, verenigingen en inwoners. Tijdens de constructieve en inspirerende avonden werden in drie groepen veel verschillende inzichten gedeeld. Daarbij werden ook een aantal gemene delers gedeeld. De gemene delers zijn na de eerste bijeenkomst omgezet in een concept met 12 speerpunten voor het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente Oude IJsselstreek en ter bespreking bij de tweede bijeenkomst ingebracht. Voor het opstellen van de speerpunten is intensief en veelal één-op-één gebruik gemaakt van de aantekeningen uit de drie denktankgroepen vanuit de eerste bijeenkomst. De concept speerpunten zijn op 25 maart 2015 ter toetsing voorgelegd besproken. Opmerkingen die deze avond zijn gemaakt zijn weer verwerkt in een volgende versie van de speerpunten en omgezet het conceptplan Beleidsregels Nieuw Subsidiebeleid dat nu voor u ligt. Na bespreking in het college zal het concept ter inspraak worden voorgelegd aan de verenigingen. De opbrengst vanuit de inspraak wordt daarna weer gebruikt voor een tweede versie van de beleidsregels. Uiteindelijk is het doel dat de nieuwe beleidsregels samen met een nieuwe subsidieregeling in samenspraak met verenigingen en raad in oktober 2015 is afgerond. In de beleidsregels staan de speerpunten benoemd waar vanuit de gemeente haar subsidieregeling(en) wil opzetten. Het bevat geen eisen en regels rondom b.v. de hoeveelheid van de subsidie. Die worden benoemd in de nieuwe subsidieregeling. In de beleidsregels staan richtlijnen die aangeven waar de bevoegdheden liggen tussen de gemeente aan de ene kant en de burgers (verenigingen en stichtingen) aan de andere kant. Zo geven de beleidsregels duidelijkheid over de verantwoordelijkheden van de partijen. Tevens geven de beleidsregels inhoudelijk richting voor het opstellen van een nieuwe subsidieregeling. Er worden andere rollen en verantwoordelijkheden gevraagd van zowel de gemeente als de organisaties. Deze veranderingen vragen ook een andere manier van subsidiëren. Niet iedere burger ziet al deze verandering of de noodzaak daarvan. Steeds meer verenigingen en stichtingen zien die verandering wel en zijn bereid om op deze verandering in te spelen. Veranderingen zien is ook anders denken. Bij anders denken hoort ook anders doen. De gemeente gaat niet meer sturen op alle vlakken binnen het subsidieveld. Samen met de organisaties is en wordt gewerkt aan uitgangspunten en regels waar partijen elkaar op willen (blijven) aanspreken. 2

3 2. Sociaal Domein. De beleidsregels subsidie en het nieuwe subsidiebeleid staan niet op zichzelf. Ze maken integraal onderdeel uit van het beleid rondom het sociaal domein. Hier zijn al eerder leidende principes uit voert gekomen die de gemeente Oude IJsselstreek hanteert binnen het sociaal domein. Die principes zijn: Voorkomen is beter dan genezen. Verantwoordelijkheid voor het eigen leven. Voor wat hoort wat. De vraag staat centraal, niet het aanbod. Zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk. Een leven lang leren. Korte lijnen en daadkracht. Afstemmen. Resultaat telt. De vorm van hulp en ondersteuning is aanpasbaar. Een zachte landing en continuïteit van zorg. Lokaal waar kan, regionaal wanneer dat nodig is. Zowel de nieuwe beleidsregels als het nieuwe subsidiebeleid zal aan dienen te sluiten bij deze principes. Zo ontstaat er samenhang die duidelijk wordt bij iedereen die zich beweegt in de samenleving. 3. De beleidsregels. 3.1 De rol van het verenigingsleven en maatschappelijke organisaties in het sociaal domein verandert. Verenigingen en maatschappelijke organisaties beseffen dat hun rol verandert. Naast de kernactiviteiten komt ook de maatschappelijke rol en functie van verenigingen steeds nadrukkelijker in beeld. Die hebben ze in het verleden ook gehad, maar in deze veranderende samenleving wordt die rol en functie ook steeds meer gevraagd. Inwoners en verenigingen zijn er voor activiteiten en ontmoeting. 3.2 Het is vanzelfsprekend om iets terug te doen voor de subsidie. De tijd van hand ophouden voorbij is. Subsidie is geen vanzelfsprekendheid meer en zeker geen recht. Dat besef is aanwezig bij verenigingen. Van organisaties die subsidie ontvangen mag een tegenprestatie / wederdienst verwacht worden. Ze willen er ook graag wat voor terug doen. B.v. een activiteit waar andere burgers weer iets aan hebben. Denk daarbij aan een concert van een koor in een verzorgingstehuis. Zelfs een biljartvereniging kan een wederdienst organiseren door b.v. eens andere doelgroepen uit te nodigen om het spel te leren. Een wederdienst kan ook ingezet worden en ten goede komen aan kwetsbare burgers. Buiten het eigen kerngebied om een activiteit organiseren die iets bijdraagt aan het welzijn in de samenleving. Door het organiseren van een wederdienst laat je als vereniging of stichting zien wie je bent en waar je voor wilt zijn. Uiteindelijk gaat dat bijzondere verbindingen opleveren tussen burgers en organisaties. Verenigingen hebben de keuze om wel of niet invulling te geven aan de wederdienst. Verenigingen die daar geen invulling aan geven moeten er rekening mee houden dat zij geen of minder subsidie ontvangen. De mate en de manier van verminderen van subsidie zal in de nieuwe subsidieregeling worden opgenomen. Ook de kaders van wederdiensten worden opgenomen in de subsidieregeling. 3

4 3.3 Verenigingen ontvangen een gerichte basissubsidie. De gemeente ontwikkelt een progressief subsidiesysteem. Dat betekent het handhaven van én het minder investeren in een basissubsidie. De gemeente wil meer subsidiëren in het realiseren van maatschappelijke effecten en het ondersteunen van (waardevolle activiteiten voor) kwetsbare groepen. Of de gemeente subsidie verstrekt, is afhankelijk van het doel van de organisatie en of dit doel past in de doelen die de gemeente zichzelf heeft gesteld. Gericht subsidiëren vanuit de gemeente heeft als voordeel dat er sprake is van een continuïteit die andere partners niet kunnen leveren. Subsidie is niet bedoeld voor de prestatieve ambitie van een vereniging. Als een sportclub in de hoogste divisie wil spelen, moet zij dat zelf weten. Subsidie van de gemeente is hier niet het middel voor. Subsidie, ook een basissubsidie, is nooit bedoeld om het eigen vermogen van de organisatie te laten groeien. Een eigen vermogen is bedoeld om een mogelijk slecht jaar of bepaalde risico s op te vangen. Deze risico s worden door een aanvrager altijd helder in beeld gebracht bij de aanvraag van een basissubsidie. Gerichte basissubsidie kan b.v. gegeven worden voor het aantal jeugdleden dat een vereniging telt. Of als subsidie voor de vaste kosten die een vereniging heeft (b.v. verzekeringen, Kamer van Koophandel, Verklaring Omtrent Gedrag, e.d.). Daarnaast kan men in aanmerking komen als een bijzondere doelgroep wordt bediend. Basissubsidie wordt dan prestatiegericht ingezet. Een basissubsidie hoeft niet altijd over geld te gaan. Het kan ook gaan om diensten die geleverd kunnen worden. De gemeente is er om zorg te dragen voor de juiste randvoorwaarden zoals huisvesting. Al kunnen er per vereniging of stichting wel specifieke afspraken worden gemaakt rondom huisvesting en onderhoud van accommodatie. 3.4 Voor verenigingen die aantoonbaar bijdragen aan de maatschappelijke effecten van de gemeente en die activiteiten organiseren voor (kwetsbare) groepen met een specifieke ondersteuningsbehoefte doet de gemeente meer. De rol van het verenigingsleven in het sociaal domein verandert. De meeste verenigingen en maatschappelijke organisaties zijn zich daarvan bewust en willen een bijdrage leveren. Er zijn al voorbeelden van reguliere activiteiten die ruimte bieden aan bijzonder doelgroepen om gewoon mee te doen. Verenigingen die naast hun reguliere aanbod extra activiteiten organiseren met grote maatschappelijke (meer)waarde, kunnen in aanmerking komen voor extra (zo veel mogelijk tijdelijke) cofinanciering om het te kunnen organiseren. Eén van de uitgangspunten bij het verlenen van subsidie is dat iedere burger in staat moet worden gesteld om deel te kunnen nemen aan het verenigingsleven. Hierbij spelen meerdere zaken rondom toegankelijkheid een rol (doelgroep, financiën, afstand, e.d.) die in de subsidieregeling verder (kunnen) worden uitgewerkt. Het uitgangspunten bij het benoemen van kwetsbare groepen zijn de cijfers die komen van b.v. RIVM en CBS. Uiteindelijk zal in samenspraak met de raad bepaald worden welke groep(en) binnen de gemeente Oude IJsselstreek als kwetsbaar wordt aangemerkt. Vanuit dit gegeven zal de gemeente richting verenigingen helder en duidelijk maken wat zij wil bereiken met die doelgroep. Daarmee worden verenigingen in staat gesteld om in dit doel bij te dragen. De gemeente is verantwoordelijk dat er de kwetsbaren die in contact komen met de gemeente worden gekoppeld aan het verenigingsleven. Ideeën rondom een strippenkaart (OIJ-pas) kunnen de komende jaren concreet worden uitgewerkt. Als verenigingen meer gaan samenwerken dan kunnen ze elkaar ook ondersteunen in het werken met diverse doelgroepen met een specifieke ondersteuningsvraag. Vanuit deze invalshoek kan eventueel in samenwerking subsidie worden aangevraagd. 4

5 3.5 De subsidieregeling creëert een stevige basis voor (deelname van) de jeugd. De gemeente vindt jeugddeelname tot een vereniging van belang. Basis uitgangspunt is dat elk kind toegang heeft tot een vereniging. Kinderen en jongeren verdienen en krijgen daarom extra aandacht binnen de subsidieregeling. Al bij de jeugd moet de basis gelegd worden om te verenigen en gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor de samenleving. Het ondersteunen van jeugddeelname en het betrekken van jeugd bij het verenigingsleven is van cruciaal belang. Het mag duidelijk zijn dat het hier niet alleen om sportverenigingen gaat. 3.6 Ondersteuning van de gemeente is veel meer (en vaak anders) dan subsidieverstrekking. Verenigingen willen niet (alleen maar) geld van de gemeente. De rol van de gemeente is een mix van de inzet van menskracht, middelen en kennis. Binnen de gemeente is kennis aanwezig waar verenigingen graag hun voordeel mee willen doen. Het niet-gebruik van regelingen, mogelijkheden en voorzieningen tegengaan door goede communicatie, voorlichting en samenwerking met netwerkpartners is een taak die verenigingen graag van de gemeente willen zien. De gemeente stimuleert en prikkelt verenigingen om actief bij te dragen aan de maatschappelijke effecten die zij nastreeft. De rol van de gemeente is die van het zorgdragen dat verenigingskader opgeleid wordt om deze rol te vervullen. Samenwerking tussen verenigingen is noodzakelijk. Er is behoefte aan een partij die verbindt en verbindingen tot stand kan leggen. Veel verenigingen zijn (nog) vooral intern gericht en moeten alle zeilen bijzetten om alles intern voor elkaar te krijgen. Door te kiezen voor de rol van verbindingsofficier tussen verenigingen (en haar netwerkpartners) komt de gemeente tegemoet aan die behoefte. De gemeente ondersteunt verenigingen ook door het faciliteren van een kenniscentrum dat vragen van verenigingen kan beantwoorden. Voorbeeld daarvan is dat verenigingen de gemeente kunnen vragen om hulp bij het aanvragen van subsidie aan andere organisaties en fondsen. Tot slot is het verminderen van bureaucratie ook een vorm van ondersteuning. Actief inzetten op het verminderen van bureaucratie levert meer op dan in geld is uit te drukken. 3.7 Samen kom je verder. Samenwerken is geen verplichting, het is haast een noodzaak geworden. Samenwerkingsverbanden hebben verschillende vormen, per verenigingssoort en/of per kern. Om samenwerking tussen verenigingen te bevorderen is de gemeente niet noodzakelijk. Als een gewenste en noodzakelijk samenwerking niet tot stand komt, kan de gemeente in haar rol van verbinder optreden. Het hebben van een gezamenlijk doel levert veel energie en daadkracht op. Ontmoeting en leren van elkaar wordt voor verenigingen steeds belangrijker om invulling te kunnen geven aan de opgaven die er liggen. Door met elkaar samen te werken worden de krachten en de kennis (en de middelen) gebundeld. Het ondersteunen/subsidiëren van samenwerkingsverbanden levert soms meer op dan het ondersteunen van individuele organisaties. Er liggen enorm veel mogelijkheden voor verenigingen (en professionals) om samen te werken. Soms levert dat ook meer op dan van te voren was bedacht en ingeschat. Als meerdere verenigingen werken aan één doel (b.v. kwetsbare jeugd een plek bezorgen in het verenigingsleven) dan komt de doelgroep centraal te staan en minder het organisatiebelang. Kansen om het doel gezamenlijk te halen zijn groter dan dat elke vereniging voor zich aan de slag is. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. 5

6 De gemeente zet in op het samenwerken van partijen om zo meer kansen te creëren kwetsbare groepen te bereiken en mee te laten doen. Dat kan betekenen dat verenigingen die niet aansluiten bij een samenwerkingsverband niet in aanmerking komen voor subsidie om aan de slag te gaan met specifieke doelgroepen. Kennis en kwaliteit delen en uitwisselen als verenigingen en maatschappelijke organisaties is een voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie. Op die manier wordt er gewerkt aan samenwerkingsverbanden ook buiten de eigen vak- en werkgebieden. 3.8 Professionele ondersteuning, die nauw aansluit op initiatieven uit het verenigingsleven, is nodig. Er is in het verenigingsleven behoefte aan concrete ondersteuning bij diverse onderwerpen. Eén aanspreekpunt waar men terecht kan met vragen rondom subsidie, activiteiten, doelgroepen, middelen. Men zou ook graag kennis bij de gemeente willen halen over b.v. conflicthantering. Door het aanstellen van een contactpersoon binnen de gemeente die verenigingen helpt bij subsidieaanvraag, is een eerste stap gezet voor die nodige professionele ondersteuning. Verenigingen die (kwetsbare) doelgroepen met een specifieke ondersteuningsbehoefte een plek willen geven binnen hun verenigingen worden daarin waar nodig (tijdelijk) ondersteund door professionals. Deze ondersteuning hoeft niet perse vanuit de gemeente te komen. Doordat verenigingen meer gaan samenwerken zal vanuit die samenwerking ook kennis worden gedeeld. Het aanbieden van gerichte cursussen en trainingen voor vereniging kan voorwaarde zijn bij het krijgen van subsidie. Zo wordt er voor gezorgd dat kennis wordt opgedaan en gedeeld ten gunste van het gehele verenigingsleven. Een concreet voorbeeld hierin is het op reguliere basis samenbrengen van besturen. Door deze bijeenkomsten kan behoefte worden geïnventariseerd en samen worden gewerkt om een aanbod voor training te doen. 3.9 De eigen kracht en eigen mogelijkheden van (groepen) inwoners staan centraal. Als de eigen kracht onvoldoende is, dan ondersteunt de gemeente. Als subsidies zouden wegvallen zouden veel verenigingen en activiteiten blijven bestaan. Subsidie heeft echter ook een meerwaarde. Het maakt gerichte ontwikkeling en samenwerking mogelijk en er is een grotere kans op continuering van de activiteit(en). Subsidies kunnen ook lui maken. Vanzelfsprekendheid die de afgelopen jaren is gecreëerd is niet altijd goed geweest voor vernieuwing en ontwikkeling. Burgers kunnen veel. Vanuit dit standpunt is een wederdienst als b.v. het open houden van een voorziening, een voorbeeld van eigen kracht. De eigen bijdrage van burgers kan ook bestaan uit een financiele vergoeding voor de activiteit die wordt georganiseerd. De eigen bijdrage die mensen betalen moet reëel zijn en mag/kan soms best hoger zijn dan nu het geval is. Eén van de uitgangspunten van contributie dient te zijn dat deze 100% dekkend is voor de reguliere activiteiten die de vereniging organiseert. Dat betekent dat verenigingen voor hun reguliere activiteiten hun eigen broek op houden. Subsidie kan dan waar nodig worden aangewend voor extra activiteiten die van maatschappelijk belang zijn. Wat een reële bijdrage is per lid kan de vereniging in principe zelf bepalen. Voor een mogelijke tegemoetkoming in contributie zal in de subsidieregeling mogelijk regels worden opgesteld Er is ruimte om nieuwe initiatieven met maatschappelijke meerwaarde (tijdelijk) te ondersteunen. De eigen kracht van de samenleving staat centraal. Ook bij het opzetten van nieuwe initiatieven die bijdragen aan de maatschappelijke effecten die de gemeente wil realiseren. Toch kan het zijn dat deze nieuwe initiatieven een zetje in de rug nodig hebben. Hierin ondersteunt de gemeente op 6

7 tijdelijke basis. Tijdelijke ondersteuning is per definitie tijdelijk: er zit een kop en een staart aan. Het moet noodzakelijk zijn. B.v. een maatschappelijk doel dienen of voor meerwaarde zijn voor de samenleving. Van belang is om vooraf aan de tijdelijke ondersteuning helder te hebben dat uiteindelijk de vereniging zelf verantwoordelijk is om het initiatief te continueren. Tijdelijke ondersteuning is niet per definitie financieel. Het kan ook gaan om menskracht, hand- en spandiensten. Als gemeente willen we niet elk initiatief vooraf dichttimmeren. We hebben het lef om situationeel te handelen om zo maatwerk te leveren. Soms kan een initiatief alleen plaatsvinden als we als gemeente tijdelijke ondersteuning bieden. Als het doel past bij de vragen uit de samenleving en waar we als gemeente voor staan, dan is er ruimte om deze tijdelijke ondersteuning te bieden Maatwerk is nodig. Binnen het verenigingsleven is een gemeenschappelijke basis c.q. een gezamenlijk belang (vitale inwoners en sterke sociale verbanden). Daarnaast is er ook verschil tussen soorten verenigingen, kernen, cultuur, etc. Verenigingen verwachten wel maatwerk. Elke vereniging en elke kern heeft haar eigenheid en daarmee heeft elke vereniging of kern ook andere ondersteuning nodig. Er ligt wel een grens tussen eigen identiteit en samenwerken aan maatwerk. De gemeente kan alleen maatwerk bieden als daarmee het gezamenlijk belang centraal staat Verenigingen worden in staat gesteld om in te spelen op veranderingen in de wijze waarop de gemeente ondersteunt. Voordat er sprake kan zijn van een verandering is het van belang om helder aan te geven wat de reden is van die verandering. Deze beleidsregels zijn daar een eerste aanzet toe. De verenigingen hebben informatie nodig die ze kunnen gebruiken om hun achterban te informeren over deze koerswijzigingen. Er wordt een overgangsregeling gehanteerd om geleidelijk van de huidige naar de nieuwe situatie te groeien. Een geleidelijke afbouw (maximaal 3 jaar) is daarbij het uitgangspunt. In de praktijk werken veel verenigingen met een boekjaar. Bij die organisaties wordt een overgang van 1 (kalenderjaar) bespreekbaar gemaakt. In theorie is het mogelijk dat een subsidie aan een vereniging wordt afgebouwd naar 0 euro. Hierbij zijn het doel en de doelgroep van de vereniging leidend. 4. Tot slot. Met het maken van de beleidsregels wordt een eerste stap gezet naar een behoorlijk verandering. Deze kan niet worden gezet zonder samenspraak met betrokkenen. Informeren en met elkaar in gesprek blijven belangrijke aandachtspunten tijdens dit proces. Opstellen van de beleidsregels is pas de eerste stap. Het in praktijk brengen van de doelen en de meerwaarde (het waarom) is een tweede belangrijke stap. Ook die gaan we als gemeente zetten in nauwe samenwerking met het verenigingsleven. 7

Uitvoeringsregeling subsidie verenigingen en stichtingen welzijn, cultuur en sport

Uitvoeringsregeling subsidie verenigingen en stichtingen welzijn, cultuur en sport Uitvoeringsregeling subsidie verenigingen en stichtingen welzijn, cultuur en sport Een proeve van nieuwe beleidsregels voor subsidie aan verenigingen en stichtingen. Uitvoeringsregeling subsidie verenigingen

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016:

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: Puntentotaal vraag 3: (in te vullen door interne subsidiecommissie): AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: 1. Aanvrager Naam organisatie Postadres Postcode + plaats Bezoekadres Postcode + plaats

Nadere informatie

Overzicht reacties sportverenigingen inzake ombuiging subsidiebeleid sport

Overzicht reacties sportverenigingen inzake ombuiging subsidiebeleid sport Overzicht reacties sportverenigingen inzake ombuiging subsidiebeleid sport Naam vereniging Gymnastiekvereniging DOS Zuidwolde Badmintonvereniging Ruinen Datum ingekomen brief Datum persoonlijk gesprek

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Uitvoeringsregeling innovatieve projecten sociaal domein: Samen voor elkaar 2013 Portefeuille J. van der Hoek/ J. Nieuwenburg Auteur Mevr. ME van der Mede Telefoon 0235115045

Nadere informatie

Subsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl Montferland 2016. Het college van Burgemeester en wethouders van Montferland;

Subsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl Montferland 2016. Het college van Burgemeester en wethouders van Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 33881 21 maart 2016 Subsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl Montferland 2016 Het college van Burgemeester en wethouders van Montferland;

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Memo Aan : gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 17 december 2013 In afschrift aan : Saskia Visser, Ted Benschop, Wilma van Wensem Zaaknummer : 8754

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling buurtnetwerken 2017-2018

Uitvoeringsregeling buurtnetwerken 2017-2018 Burgemeester en wethouders van Maastricht, gelet op artikel 2, vierde lid én artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2010; besluiten tot vaststelling van de volgende

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

OOGST THEMA S 27 JANUARI

OOGST THEMA S 27 JANUARI OOGST THEMA S 27 JANUARI Thema 1: Toekomstvisie - Als u gemeente bent, hoe stuurt u er op dat de maatschappelijke doelen worden bereikt? - Wat heeft u onze inwoners of maatschappelijke organisaties te

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zandvoort Nr. 120851 13 juli 2017 Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

Nadere regels subsidies vrijwilligersorganisaties gemeente Epe 2016

Nadere regels subsidies vrijwilligersorganisaties gemeente Epe 2016 Nadere regels subsidies vrijwilligersorganisaties gemeente Epe 2016 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Epe, overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de beleidsdoelen

Nadere informatie

Herijking Subsidiebeleid Gemeente Stein. 7 juni 2017

Herijking Subsidiebeleid Gemeente Stein. 7 juni 2017 Herijking Subsidiebeleid Gemeente Stein 7 juni 2017 Speelschema 1) Waarom een nieuw subsidiebeleid? 2) Hoe doen we dat? 3) Denkrichting nieuw subsidiebeleid 4) Samen aan de slag! Waarom een nieuw subsidiebeleid?

Nadere informatie

COMMISSIEVOORSTEL Opiniërend BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/008032

COMMISSIEVOORSTEL Opiniërend BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/008032 COMMISSIEVOORSTEL Opiniërend BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/008032 Voorstel voor de vergadering van de Commissie Burgers op 13 juni 2016 Agendanummer : 12 Onderwerp: Opsteller: Portefeuillehouder: Uitgangspunten

Nadere informatie

Beleidsregel Jeugd (tot 18 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder)

Beleidsregel Jeugd (tot 18 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) Beleidsregel Jeugd (tot 18 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) Vastgesteld bij collegebesluit van 13 mei 2014, kenmerk 2.1.1. Gewijzigd vastgesteld bij collegebesluit van 25 november 2014, kenmerk 2.1.2

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

VITAAL OIRSCHOT THEMA: SUBSIDIEBELEID

VITAAL OIRSCHOT THEMA: SUBSIDIEBELEID VITAAL OIRSCHOT THEMA: SUBSIDIEBELEID Bijeenkomst 15 februari 2016 PROGRAMMA Opening Presentatie - terugblik vorige bijeenkomsten - vooruitblik: hoe verder - gedachtenlijn nieuw subsidiebeleid Interactief

Nadere informatie

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

- BIJLAGE - Aanpassen subsidiebeleidsregels

- BIJLAGE - Aanpassen subsidiebeleidsregels - BIJLAGE - Aanpassen subsidiebeleidsregels Voorbeelden van wat gedeeltelijk Wmo-proof (optie 2) met zich meebrengt voor: A. Sport (pag. 2-5) B. Cultuur (pag. 6-9) 1 A. SPORT 1. Inleiding Hieronder wordt

Nadere informatie

Samenvatting Subsidiebeleid welzijn per 1 januari 2017

Samenvatting Subsidiebeleid welzijn per 1 januari 2017 Samenvatting Subsidiebeleid welzijn per 1 januari 2017 Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer 1 Inhoudsopgave Subsidiebeleid Welzijn... 3 1. Wanneer in aanmerking voor welzijnssubsidie?... 4 1. Eigen kracht

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6769 Onderwerp : subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten (SLS) Stadskanaal, 29 april 2010 Beslispunten De SLS vanaf het

Nadere informatie

TOELICHTING * dit gedeelte niet meezenden! *

TOELICHTING * dit gedeelte niet meezenden! * TOELICHTING * dit gedeelte niet meezenden! * 1. Verplicht aanvraagformulier Voor het indienen van uw subsidieaanvraag gebruikt u dit aanvraagformulier. Let op: om uw aanvraag te kunnen beoordelen, hebben

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie kunst en cultuur voor de 2 e helft 2016 (juli t/m december)

Aanvraagformulier budgetsubsidie kunst en cultuur voor de 2 e helft 2016 (juli t/m december) 1 Aanvraagformulier budgetsubsidie kunst en cultuur voor de 2 e helft 2016 (juli t/m december) De gemeente Lelystad stelt subsidie beschikbaar voor culturele projecten en activiteiten die bijdragen aan

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

beleidsregel basissubsidie ontwerpversie

beleidsregel basissubsidie ontwerpversie 1. beleidsinhoud De beleidsregel basissubsidie vindt zijn basis in de geformuleerde strategische visies Toekomstvisie 2025, de Kadernota Wmo Ambitie tot participatie, het Beleidsprogramma Wmo 2012-2015

Nadere informatie

Overgangsregelingen. Amateurkunst en volkscultuur. Educatie. Jeugd en Jongeren. Maatschappelijke zorg. Ouderenorganisaties. Buurtverenigingen.

Overgangsregelingen. Amateurkunst en volkscultuur. Educatie. Jeugd en Jongeren. Maatschappelijke zorg. Ouderenorganisaties. Buurtverenigingen. Overgangsregelingen Amateurkunst en volkscultuur Educatie Jeugd en Jongeren Maatschappelijke zorg Ouderenorganisaties Buurtverenigingen Sport Volksfeesten Vrouwenorganisaties Hulp bij calamiteiten Uitvoeringsregeling:

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 3. Doetinchem, 20 september 2006, nr. 177. Aldus besloten 28 september 2006. Derde uitwerking nieuw subsidiebeleid

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 3. Doetinchem, 20 september 2006, nr. 177. Aldus besloten 28 september 2006. Derde uitwerking nieuw subsidiebeleid Aan de raad AGENDAPUNT NR. 3 Aldus besloten 28 september 2006 Derde uitwerking nieuw subsidiebeleid Ingaande 1 januari 2007 moet er (effectief) een nieuw subsidiebeleid gelden voor de gemeente Doetinchem.

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 23 juni 2015 Nr. : 2015-66 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017

Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017 Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017 Informatiebijeenkomst vrijwilligers- en subsidiebeleid 11 april 2016 Programma Presentatie vrijwilligersbeleid Presentatie subsidiebeleid Vragen algemeen Vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Zienswijzen + gesprekken n.a.v. stopzetten van de subsidies

Zienswijzen + gesprekken n.a.v. stopzetten van de subsidies Zienswijzen + gesprekken n.a.v. stopzetten van de subsidies Toelichting. In het najaar van 2014 zijn maatschappelijke partijen in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven of vragen te stellen over

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2008, nummer 40; overwegende dat de gemeente wil stimuleren dat de inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Middels deze brief willen wij graag reageren op de concept Beleidsregels nieuw subsidiebeleid Gemeente Oude IJsselstreek.

Middels deze brief willen wij graag reageren op de concept Beleidsregels nieuw subsidiebeleid Gemeente Oude IJsselstreek. Secretariaat Judith Krajenbrink Hiddinkdijk 19 7055AS Heelweg (06) 10 49 19 93 info@jubalvarsseveld.nl Bankrekening NL70RABO0364812788 KvK-nummer 40120604 Gemeente Oude IJsselstreek t.a.v. mevrouw T. Hoogendijk

Nadere informatie

Aan de besturen van organisaties op het terrein van welzijn, zorg, cultuur, sport en onderwijs. Dhr. J.B. de Lange

Aan de besturen van organisaties op het terrein van welzijn, zorg, cultuur, sport en onderwijs. Dhr. J.B. de Lange POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM AFDELING: BELEIDSUITVOERING Aan de besturen van organisaties op het terrein van welzijn, zorg, cultuur, sport en onderwijs. DATUM ONS KENMERK UW BRIEF - VAN UW KENMERK -

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 25 april 2016 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Algemene subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016

Raadsvergadering d.d.: 25 april 2016 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Algemene subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 april 2016 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Algemene subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Subsidie Evenementen 2015. Een proeve van nieuwe uitvoeringsregels subsidie evenementen

Uitvoeringsregeling Subsidie Evenementen 2015. Een proeve van nieuwe uitvoeringsregels subsidie evenementen Uitvoeringsregeling Subsidie Evenementen 2015 Een proeve van nieuwe uitvoeringsregels subsidie evenementen 1 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1. Citeertitel... 3 1.2. Opbouw... 3 2. Begripsbepaling... 4 3. Criteria...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Beleidskader sociaal cultureel werk Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze Bespreken

Nadere informatie

Verordening sportsubsidies gemeente Steenwijkerland.

Verordening sportsubsidies gemeente Steenwijkerland. Nummer: 2002/194 Steenwijk: 17 december 2002 Onderwerp: Verordening sportsubsidies Gemeente Steenwijk Steenwijkerland Uitgegaan: De raad van de gemeente Steenwijk, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

ADVIESRAAD GEMEENTE GOES

ADVIESRAAD GEMEENTE GOES ADVIESRAAD GEMEENTE GOES College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes. Goes, 16 september 2013 Geacht college, De Adviesraad van de gemeente Goes geeft hierbij haar advies inzake het uitgebrachte

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk?

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? Handreiking subsidie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Raadsbrief. Inhoudelijke boodschap

Raadsbrief. Inhoudelijke boodschap Inhoudelijke boodschap Raadsbrief Onderwerp: Motie subsidie AED-project Registratienummer: 0564101 Datum: 21 oktober 2015 Betreft Programma: 5. Sociaal Domein Portefeuillehouder: Pieter van Zwanenburg

Nadere informatie

Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert. Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN

Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert. Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN - Voortdurende groei (V)SO - Voortdurende groei wajong - Onvoldoende opvang voor jongeren in Weert: thuiszitters

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Wmo Verordening 2014 SAMENVATTING: De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 raadsnummer gouda 21 oktober 2014 collegenummer Veiligheid en wijken (h200)

Nadere informatie

Subsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl Montferland Het college van Burgemeester en wethouders van Montferland;

Subsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl Montferland Het college van Burgemeester en wethouders van Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Montferland Nr. 97607 9 juni 2017 Subsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl Montferland 2016 Het college van Burgemeester en wethouders van Montferland;

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering De gemeente Katwijk heeft een nieuwe sportnota: Katwijk in beweging. In dit beleidsplan staat aangegeven dat de gemeente sporten en bewegen wil bevorderen

Nadere informatie

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen 24 september 2012 1 1. Aanleiding 1.1 Besluitvorming wijkcentra september 2011 en uitwerking In september 2011 heeft

Nadere informatie

Doetinchem, 28 juni 2017

Doetinchem, 28 juni 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.3 ALDUS VASTGESTELD 6 JULI 2017 Regionale beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de nota Beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Regiogemeenten

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen U wilt graag een bijdrage uit het Coöperatiefonds van Rabobank De Kempen. Om te kunnen beoordelen of uw aanvraag in aanmerking komt, hebben wij een

Nadere informatie

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein Samen de samenleving sterker maken Estinea, partner in het sociaal domein Estinea biedt professionele ondersteuning aan mensen met een beperking. Meedoen? Gewoon doen! Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Nadere informatie

voorstel aan de raad Nota van uitgangspunten sport en bewegen en verenigingsondersteuning

voorstel aan de raad Nota van uitgangspunten sport en bewegen en verenigingsondersteuning voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Velthuis, A.W. (Antje) Kenmerk 4655433/20170720 Vergadering Vergaderdatum Geheim Beleidsveld Nee Sport Nota van uitgangspunten sport en

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Op onze website kunt u alle hierboven genoemde documenten terugvinden.

Op onze website  kunt u alle hierboven genoemde documenten terugvinden. KRENDIJK FRMULIER VR HET AANVRAGEN VAN EEN PRJECTSUBSIDIE 2017 ALGEMENE INFRMATIE p 15 januari 2016 heeft de gemeenteraad de hoofdlijnen voor het nieuwe subsidiebeleid vastgesteld. Die staan in de nota

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding In dit jaarverslag worden de resultaten van de Stichting Return over

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier De functie van kwartiermaker griffie/beoogd griffier van de raad van de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier kent twee opeenvolgende

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring en toelaatbaarheidscommissie PPO Rotterdam Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie Datum 27-5-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011

Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011 Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011 Collegebesluit d.d. 01-11-2011 reg.nr. 11.0850 Publicatiedatum:

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland 2010 vast te stellen als volgt:

De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland 2010 vast te stellen als volgt: 25 november 2009 - zaaknummer 2009-022146 Beleidsregel subsidieverstrekking Thuisgeven in Gelderland 2010 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 1.2, derde lid, van de Subsidieregeling vitaal

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015 Burgemeester en wethouders van Maastricht, gelet op artikel 2, vierde lid én artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015; besluiten tot vaststelling van de volgende

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016

Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016 Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn, Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels vast te stellen voor het subsidiëren van algemene

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie deskundig (technische) leiding (DTL) sportverenigingen

Aanvraagformulier subsidie deskundig (technische) leiding (DTL) sportverenigingen Aanvraagformulier subsidie deskundig (technische) leiding (DTL) sportverenigingen De gemeente Lelystad stelt subsidie beschikbaar aan Lelystadse sportverenigingen voor de kosten van het inschakelen van

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie