Door uzelf aan te melden voor een affiliateprogramma gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Door uzelf aan te melden voor een affiliateprogramma gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst."

Transcriptie

1 Door uzelf aan te melden voor een affiliateprogramma gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst. Deze Publishersovereenkomst wordt opgesteld door en tussen (A) TradeDoubler B.V., KvK nummer , een vennootschap opgericht in en volgens de wetten van Nederland statutair gevestigd te Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam, Nederland, hierna "Tradedoubler" of "wij" genoemd, en (B) De persoon of entiteit die deze voorwaarden accepteert door zich in te schrijven voor de service van Tradedoubler, aangeduid als "u" of de "Publisher" 1. Achtergrond Tradedoubler heeft een service ontwikkeld, die u de mogelijkheid biedt om geld te verdienen door het plaatsen van een link naar een of meer websites van de adverteerders van Tradedoubler op uw website of in een ander type inventory ( /sea campagne/adnetwork/etc). Om de dienst te gebruiken, moet u deze Overeenkomst accepteren. Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door. Door te klikken op de knop "Maak uw account aan" aanvaardt u alle voorwaarden van deze Overeenkomst. U mag de service niet gebruiken als u deze Overeenkomst niet accepteert. Wanneer uw aanvraag wordt geaccepteerd, wordt u erkend als Publisher van advertenties op het netwerk van Tradedoubler. Voordat u een Publisher van een specifiek Affiliate-programma kunt worden, moet u ook worden geaccepteerd door het bedrijf van het Affiliate-programma waarvoor u zich wilt registreren, de Adverteerder. U wordt geïnformeerd via de Tradedoubler- Publishersinterface als u bent geaccepteerd als Tradedoubler-Publisher en ook wanneer u bent geaccepteerd als een Publisher voor een bepaald Affiliate-programma. 2. Definities De volgende definities worden gebruikt in deze Overeenkomst: a. "Adverteerder": een bedrijf dat over een Affiliate-programma beschikt waarbij Publishers zich kunnen aansluiten via de Tradedoubler- Publishersinterface of via een link die door Tradedoubler wordt verzonden. b. "Adverteerdersvoorwaarden": specifieke voorwaarden die een adverteerder heeft ingesteld voor zijn Affiliate-programma. c. "Adverteerderswebsite": een website die eigendom is van of wordt geëxploiteerd door een Adverteerder. d. "Affiliate-programma": een programma, waarin het verkeer wordt doorgemeten, eigendom van en geëxploiteerd door Tradedoubler namens een Adverteerder, waar de Publisher zich bij kan aansluiten als de Adverteerder dat goedkeurt. Pagina 1 PUBLISHER AGREEMENT NL

2 e. "Overeenkomst": deze Publishersovereenkomst. f. "Kunstmatig verkeer": een verzamelnaam voor ongeldige kliks, leads en transacties, die, bij wijze van voorbeeld maar zonder beperking, afkomstig kunnen zijn van automatische openingen (pop ups_, spiders, robots, spam, scriptgeneratoren, het plaatsen van links op andere websites dan die welke zijn goedgekeurd, cookie-stuffing, oneigenlijk gebruik van adware, domain squatting of oneigenlijk gebruik van pop-unders. Kunstmatig verkeer kan ook duiden op kliks die niet binnen een browser worden gegenereerd of op kliks die niet het resultaat zijn van een actieve handeling van een Unieke bezoeker die bewust een bepaalde website wil bezoeken. g. "Klik": een klik van een Unieke bezoeker op een link op de website van de Publisher of een Publishers-inventory die de Unieke bezoeker naar een Gelinkte website leidt. h. "Data/gegevens": informatie met betrekking tot u, uw medewerkers en uw klanten die wordt verstrekt aan Tradedoubler in verband met deze Overeenkomst. i. "Intellectuele eigendomsrechten": staat voor, maar is niet beperkt tot, (i) rechten op octrooien, gedeponeerde ontwerpen, modelrechten, handelsmerken, auteursrechten, databankrechten, morele rechten, handels- en bedrijfsnamen inclusief het voordeel van alle registraties en toepassingen om deze rechten te registreren (ii) rechten in de aard van oneerlijke concurrentie en het recht om aan te klagen bij het ontwijken van deze rechten; (iii) alle bedrijfsgeheimen, vertrouwelijkheid en andere eigendomsrechten met inbegrip van alle rechten op kennis en andere technische informatie, en (iv) soortgelijke rechten of rechten vergelijkbaar met die hierboven, waar deze zich voordoen in de wereld. j. "Lead": een unieke bezoeker die rechtstreeks is aangesloten op een Gelinkte website van de Publisherswebsite of de Publishers-inventory en die een bepaalde handeling heeft verricht, zoals het zich registreren als een gebruiker. k. "Gelinkte Website": een Adverteerderswebsite waarnaar de Publisher een link heeft geplaatst op de Website van de Publisher of op de Publishersinventory na goedkeuring van de adverteerder. l. "Publisher": de persoon of entiteit die deze voorwaarden accepteert door zich in te schrijven voor de service van Tradedoubler. m. "Publishers-inventory": materialen die eigendom zijn van of beheerd worden door de Publisher en die geen Publisherswebsites zijn, maar nog steeds links kunnen bevatten naar Adverteerderswebsites, zoals s. n. "Publisherswebsite": een website die eigendom is van of onder beheer staat van de Publisher en die de Publisher heeft gelinkt aan een of meer Adverteerderswebsites en versies van dergelijke websites die zijn Pagina 2 PUBLISHER AGREEMENT NL

3 geoptimaliseerd voor mobiel surfen en voor mobiele applicaties die als download beschikbaar zijn. o. "Tradedoubler-Publishersinterface": de interface voor Publishers die kan worden geraadpleegd na aanmelding bij en de bijbehorende subniveaudomeinen. p. "Verkeer": een verzamelnaam voor kliks, leads en transacties/verkopen met uitzondering van Kunstmatig verkeer. q. "Transactie/verkoop": een overeenkomst om een product, dienst of iets anders wat door een Gelinkte website wordt geleverd te kopen door een unieke bezoeker die is aangesloten op een dergelijke Gelinkte website rechtstreeks vanaf de Publisherswebsite of de Publishers-inventory. r. "Unieke bezoeker": iedere persoon die, voor het eerst tijdens een gespecificeerd tijdsbestek, klikt op een link naar een Gelinkte website die geplaatst is op de Publisherswebsite of Publishers-inventory. 3. Registratie a. Na te zijn erkend als een Publisher voor een bepaald Affiliate-programma, is het u toegestaan links te plaatsen op de Publisherswebsite of in de Publishers-inventory naar de website van adverteerder(s) in het Affiliateprogramma, door gebruik te maken van de mogelijkheden die de Tradedoubler-Publishersinterface biedt. b. Tradedoubler heeft het discretionaire recht uw aanvraag om Tradedoubler-Publisher te worden af te wijzen. Zowel Tradedoubler als Adverteerders hebben het recht u te weigeren als Publisher in verband met een Affiliate-programma in het geval u niet voldoet aan de geldende criteria voor een specifiek Affiliate-programma. c. Wanneer u zich aanmeldt om u aan te sluiten bij een Affiliate-programma, kan de Adverteerder vereisen dat u instemt met en voldoet aan aanvullende voorwaarden die specifiek zijn voor dat Affiliate-programma - Voorwaarden Adverteerder. Houd er rekening mee dat alle Affiliate-programma's en Voorwaarden van adverteerders te allen tijde kunnen worden gewijzigd of beëindigd. U moet zichzelf op de hoogte houden van eventuele wijzigingen van Affiliate-programma's en voorwaarden van Adverteerders. In het bijzonder moet u op de hoogte blijven om te weten of een Adverteerder zijn Affiliate-programma heeft beëindigd of de voorwaarden voor de betaling aan Publishers heeft veranderd. Dergelijke informatie is altijd beschikbaar op de Tradedoubler-Publishersinterface. Pagina 3 PUBLISHER AGREEMENT NL

4 4. Wijzigingen in de service a. Bij Tradedoubler werken we altijd aan het verbeteren van onze dienstverlening en we hebben het recht onze service aan te passen, te wijzigen of te beëindigen en daarmee deze Overeenkomst via een kennisgeving die we u 3 dagen van te voren per doen toekomen. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen die we hebben aangebracht, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze service en alle links naar Gelinkte websites verwijderen op de Gelinkte websites op de Publisherswebsite en in de Publishers-inventory. Wanneer de Overeenkomst wordt beëindigd, zal Tradedoubler u alle verschuldigde bedragen betalen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Meer informatie over de beëindiging van deze overeenkomst is te vinden in paragraaf Betaling a. De voorwaarden van betaling zijn per Affiliate-programma verschillend en worden op gezette tijden op de Tradedoubler-Publishersinterface geplaatst. Deze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door de Adverteerders. b. U gaat akkoord met "self-billing", wat betekent dat Tradedoubler de factuur namens u opstelt en u betaalt op basis van die factuur. BTW (indien van toepassing) wordt toegevoegd aan de vergoeding die in de Tradedoubler-Publishersinterface wordt weergeven, tenzij anders vermeld in de voorwaarden van de Adverteerder. c. Tradedoubler betaalt u eens per maand de bedragen die u hebt verdiend (tenzij we schriftelijk anders met U zijn overeengekomen), op voorwaarde dat uw Publisherswebsite of Publishers-inventory geldig verkeer heeft gegenereerd en dat aan de hieronder in deze clausule gespecificeerde eisen is voldaan. d. Om te worden betaald in verband met een bepaald Affiliate-programma, moet Tradedoubler ook betaling hebben ontvangen van de adverteerder in dat Affiliate-programma. Wij zullen altijd proberen om alle bedragen die de Adverteerder u verschuldigd is te verzamelen, maar we kunnen alleen u betalen als de Adverteerder ons eerst heeft betaald. e. De vergoeding zal enkel worden betaald indien een maand vóór de betaaldatum aan de Publisher een bedrag van minimaal 50 euro is verschuldigd en indien deze transacties aan Tradedoubler werden betaald. Een verschuldigd bedrag van minder dan 50 euro zal bij de volgende maand worden gevoegd en zal worden opgenomen in het bedrag dat op de volgende betaaldatum moet worden betaald, andermaal op voorwaarde dat het minimumbedrag van ten minste 50 euro is verschuldigd een maand vóór die betaaldatum. Alle betalingen worden berekend over het totale verkeer, Pagina 4 PUBLISHER AGREEMENT NL

5 dat wordt gegenereerd tot en met het einde van een maand vóór de maand van betaling. Over samengetelde bedragen wordt geen interest vergoedt. f. Betaling aan u geschiedt rechtstreeks naar de bankrekening die u hebt opgegeven in de Tradedoubler-Publishersinterface. Het is belangrijk dat u alle vereiste bankrekeninggegevens invult, zodat wij kunnen betalen. g. U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen, heffingen, volksverzekeringen en soortgelijke zaken gebaseerd op de betalingen die we aan u verrichten. Echter, als Tradedoubler zulks verplicht is door de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, kunnen bepaalde belastingen of heffingen op betalingen aan u worden ingehouden, zoals bronbelasting. 6. Uw verplichtingen a. U bent verantwoordelijk voor uw Publisherswebsite en de Publishersinventory en de inhoud daarvan en u moet ervoor zorgen dat deze en het gebruik daarvan in overeenstemming zijn en blijven met alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief de toepasselijke zelfregulering. Dat houdt, onder meer, in dat u dient te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, de DDMA Privacycode en de Nederlandse Reclame Code. Voor wat betreft het gebruik van cookies en e- mail betekent dit (onder meer) dat het gebruik daarvan geschiedt op basis van voorafgaande toestemming en dat u dit voor uzelf en ten behoeve van Tradedoubler en de adverteerder dient te bewijzen. Verder dient u te zorgen voor een correcte en werkende opt-out op het juiste niveau en ook het bestaan daarvan te bewijzen. U moet een en ander doen conform de opvattingen van de toezichthouders (thans ACM en CBP). Als deze opvattingen zich wijzigen of wanneer die duidelijk worden (in het geval er met betrekking tot een bepaalde vraag nog geen opvatting was), past u uw systemen in ieder geval zo aan dat deze compliant zijn met de gewijzigde of nieuwe opvattingen van de toezichthouders. U draagt er verder voor zorg dat ook contactgegevens die u reeds gebruikt aan die nieuwe opvattingen voldoen, dan wel stopt u met het gebruik van gegevens die daaraan niet voldoen. U bewijst op eerste verzoek van Tradedoubler dat u aan hetgeen in de voorgaande twee leden is opgenomen voldoet, inhoudende, onder meer dat u bewijst dat u toestemming heeft verkregen van de consumenten met wie u per onder deze overeenkomst correspondeert en/of dat u toestemming heeft verkregen cookies te plaatsen en deze of de daarmee verband houdende data te verwerken. Dat bewijs houdt voor wat betreft in dat u aantoont welke consument, wanneer, op welke wijze, welke toestemming heeft gegeven. U logt daartoe uw activiteiten en verricht verder alle overige handelingen nodig om dit bewijs te leveren. U draagt er voor zorg dat u dit kunt bewijzen zonder meer persoonsgegevens te verwerken dan noodzakelijk. U dient Pagina 5 PUBLISHER AGREEMENT NL

6 daarenboven Tradedoubler in de gelegenheid te stellen de toezichthouder dit bewijs aan te bieden. Tradedoubler heeft een aantal richtlijnen voor omgang met correspondentie opgesteld. Tradedoubler kan ook op andere terreinen richtlijnen opstellen. Die richtlijnen dienen om handvatten te geven voor een correcte omgang met de wet- en regelgeving. Tradedoubler tracht de richtlijnen zo goed mogelijk op te stellen, maar richtlijnen doen niet af aan uw eigen verplichting te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Zelfs als u voldoet aan de richtlijnen maar een toezichthouder besluit dat u de wet overtreedt, is dat geheel voor uw risico. Richtlijnen worden regelmatig bijgesteld, naar aanleiding, onder meer, van overleg met de toezichthouders en brancheorganisaties, voortschrijdend inzicht, voortschrijdende techniek en dergelijke. Gewijzigde en nieuwe richtlijnen publiceert Tradedoubler op haar website. De gewijzigde en nieuwe versies gelden na publicatie. U dient daarom de website van Tradedoubler regelmatig te controleren. b. Als u een individueel persoon bent, moet u minstens 18 jaar oud zijn of toestemming van een ouder of wettelijke voogd hebben, anders wordt u niet erkend als Publisher. c. U garandeert dat alle informatie die u aan Tradedoubler verstrekt, waar en correct is en als er veranderingen zijn, moet u direct uw gegevens bijwerken in de Tradedoubler-Publishersinterface. U moet alle informatievelden van de Tradedoubler-Publishersinterface invullen en we kunnen u van tijd tot tijd vragen om indien nodig meer gegevens te verstrekken. d. U garandeert dat de inhoud van uw Publisherswebsite en de Publishersinventory uw eigendom is of dat de eigenaar toestemming heeft gegeven voor het publiceren ervan op uw Publisherswebsite of in de Publishersinventory. U garandeert tevens dat de informatie en content op uw Publisherswebsite en in de Publishers-inventory geen inbreuk maken op rechten van derden, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten van derden, en dat de informatie en content op uw Publisherswebsite en in de Publishers-inventory niet, en dat voor zolang deze overeenkomst van kracht is, beledigend, verboden of op enigerlei wijze dubieus zullen zijn. Voorbeelden van dergelijke content zijn, maar zijn niet beperkt tot, pornografie, racisme en haat, Peer2Peer en het delen van bestanden. e. Als Publisher hebt u de verantwoordelijkheid om de voorwaarden van het Affiliate-programma waaraan u meedoet te lezen en er vertrouwd mee te raken en u moet voldoen aan de eisen van het Affiliate-programma, met inbegrip van beperkingen ten aanzien van de inhoud van uw Publisherswebsite en de Publishers-inventory, Keyword/PPC-beleid en het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van de Adverteerder. Nalatigheid in dezen kan resulteren in een tijdelijke of permanente uitsluiting van het netwerk en/of een annulering van de provisies. Informatie over de Affiliate-programma's en van toepassing zijnde voorwaarden van de Adverteerder zijn altijd beschikbaar zijn in de Tradedoubler-Publishersinterface. Pagina 6 PUBLISHER AGREEMENT NL

7 f. Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst mag u Tradedoubler niet omzeilen door te onderhandelen over of het rechtstreeks met de Adverteerders aangaan van overeenkomsten met betrekking tot online marketingactiviteiten (met uitzondering van de voorwaarden van de Adverteerder). g. U mag op geen enkele wijze Kunstmatig verkeer genereren, of bijdragen aan het genereren van Kunstmatig verkeer naar gelinkte websites. h. U mag op geen enkele wijze promotie materiaal (zoals banners en links) van de Adverteerder die in een Affiliate-programma beschikbaar zijn, aanpassen zonder voorafgaande toestemming. i. Als u op enigerlei wijze frauduleus of onrechtmatig handelt of als u Kunstmatig verkeer genereert of probeert te genereren naar gelinkte websites, geen correcte toestemming hebt verkregen of niet voldoet aan de geldende beleidslijnen, kan Tradedoubler, in aanvulling op de beëindiging van deze Overeenkomst en met behulp van andere rechtsmiddelen die Tradedoubler onder deze Overeenkomst en het toepasselijk recht ter beschikking staan, alle provisiebetalingen aan U annuleren, met inbegrip van alle provisies die zijn verdiend, maar nog niet zijn betaald. j. U dient Tradedoubler onmiddellijk op de hoogte brengen als u vermoedt of zich bewust bent van oneigenlijk of onrechtmatig gebruik van uw links naar websites van de Adverteerder en/of een Affiliate-programma of de dienst van Tradedoubler in het algemeen. k. U moet op de hoogte blijven van en voldoen aan het beleid van Tradedoubler dat op u van toepassing is, zoals (maar niet beperkt tot) Ethische Richtlijnen, Affiliate Toolbar-richtlijnen, reclame, Keywordbeleid en Brand Bidding-beleid. Dergelijke beleidslijnen worden op gezette tijden op de Publishersinterface van Tradedoubler geplaatst. 7. Schadeloosstelling a. U vrijwaart Tradedoubler van alle verplichtingen, procedures, kosten, schade, verlies of uitgaven waar Tradedoubler mee te maken krijgt als gevolg van (i) de inhoud of gebruik van uw Publisherswebiste of Publisher- Inventory (ii) onjuiste informatie die u aan Tradedoubler verstrekt (iii) enige andere inbreuk van deze Overeenkomst door u, of (iv) enige andere nalatige of onrechtmatige daad van uw zijde, met inbegrip van maar niet beperkt tot, uw onzorgvuldig of onbevoegd gebruik van de service en technische problemen of verlies van gegevens door u veroorzaakt op de Tradedoubler-Publishersinterface of op websites waarnaar wordt verwezen. Pagina 7 PUBLISHER AGREEMENT NL

8 8. Verplichtingen Tradedoubler a. Tradedoubler verbindt zich tot het controleren en registreren van het Verkeer dat wordt gegenereerd door de Publisherswebsite en de Publishers- Inventory naar Gelinkte websites. Een dergelijke controle van Tradedoubler is beslissend voor de berekening van de betalingen aan u. b. Tradedoubler verricht betalingen aan u voor bedragen die u rechtmatig hebt verdiend op grond van deze Overeenkomst. 9. Beperkingen van de aansprakelijkheid van Tradedoubler a. De hieronder in deze clausule vermelde beperkingen gelden niet voor de aansprakelijkheid van Tradedoubler voor (i) fraude, (ii) dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Tradedoubler, (iii) elke aansprakelijkheid voor het schenden die niet door de toepasselijke wet kan worden uitgesloten. b. Tradedoubler aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nalatigheid anders dan een dergelijke aansprakelijkheid op grond van de voorwaarden van deze Overeenkomst. c. Tradedoubler is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. d. Wij doen ons best om onze systemen zo veilig en beschikbaar mogelijk te houden, maar wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van, of schade aan, gegevens, systemen of programma's of onderbrekingen in de toegankelijkheid van de service van Tradedoubler, noch voor defecten in het beveiligingssysteem of virussen of andere schadelijke softwarecomponenten in de service van Tradedoubler of voor enige schade veroorzaakt door virussen of componenten aan de service, software van de Publisher en/of de Publisherswebsite en de Publishers-inventory. e. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de implementatie van de links op uw Publisherswebsite en in Publishers-inventory en Tradedoubler is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de uitvoering van de links naar de Gelinkte websites op de Publisherswebsite of voor de gespecificeerde functie van de links. f. Tradedoubler is niet aansprakelijk voor enige schade die een gevolg is van een schending door een Adverteerder van een van diens verplichtingen uit hoofde van hun Affiliate-programma's en Tradedoubler zal op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele overeenkomsten die rechtstreeks zijn gemaakt tussen de Publisher en de Adverteerders, zoals onder de Adverteerders Voorwaarden. Tradedoubler is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Websites van Adverteerders of de promotiematerialen ("creatives") in de Affiliate-programma's. Pagina 8 PUBLISHER AGREEMENT NL

9 g. De totale aansprakelijkheid van Tradedoubler is niet hoger dan een bedrag gelijk aan 100 % van de verschuldigde vergoedingen onder deze Overeenkomst in het jaar voordat de schade opgetreden. 10. Duur en beëindiging a. Deze Overeenkomst wordt van kracht wanneer Tradedoubler u heeft geaccepteerd als Publisher (die acceptatie kan bij aanmelding automatisch zijn) en blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd. b. U kunt deze Overeenkomst op elk moment met onmiddellijke ingang beëindigen. U moet direct stoppen met het gebruik de service van Tradedoubler wanneer deze Overeenkomst wordt beëindigd en u moet alle links naar Gelinkte websites verwijderen. c. Tradedoubler kan deze Overeenkomst beëindigen en/of u van de service van Tradedoubler of van een bepaald Affiliate-programma schorsen als: i. We uw bedrijf of de inhoud van uw Publisherswebsite of de Publisher-inventory op enigerlei wijze als ongepast beschouwen, of ii. een adverteerder bij wiens Affiliate-programma u geregistreerd bent, ons vraagt dit te doen, of iii. U op enigerlei wijze frauduleus of illegaal handelt of iv. U Kunstmatig verkeer genereert of probeert te genereren naar Gelinkte websites, of v. U op een andere manier inbreuk pleegt op een van de voorwaarden van deze Overeenkomst, of vi. U voor een periode van drie (3) maanden geen Verkeer hebt gegenereerd. d. Wij zullen u op de hoogte brengen van de beëindiging via de Tradedoubler-Publishersinterface en/of via . e. Als we uw deelname aan een Affiliate-programma schorsen of beëindigen, dient u onmiddellijk alle links naar de website van de Adverteerder te verwijderen die gekoppeld zijn aan bedoeld Affiliate-programma. f. U ontvangt geen betalingen voor Verkeer dat na beëindiging van de Overeenkomst is gegenereerd. Pagina 9 PUBLISHER AGREEMENT NL

10 11. Onze relatie Niets in deze Overeenkomst vormt of wordt geacht te vormen, een partnership of relatie werkgever-werknemer tussen Tradedoubler en de Publisher. 12. Overdracht U mag uw rechten of verplichtingen krachtens deze Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tradedoubler. U gaat ermee akkoord dat Tradedoubler zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst kan overdragen en informatie over de Publisherswebsite, en andere niet-persoonlijke gegevens aan derden kan overdragen of openbaar maken. 13. Toestemming Om u te kunnen promoten als Publisher en ter behartiging van de zaken van Tradedoubler gaat u akkoord met de publicatie van uw naam en webadres etc. in de Tradedoubler-Publishersinterface en met het versturen door Tradedoubler van nieuwsbrieven en ander marketing/promotiemateriaal naar uw adres (u kunt zich hiervoor afmelden in de Publishersinterface) en met ons gebruik van uw informatie voor marketingdoeleinden. 14. Gebruik van gegevens Door het aangaan van deze Overeenkomst, bevestigt u dat u hebt gelezen en akkoord met onze privacy beleid dat kan worden gevonden op 15. Intellectuele eigendomsrechten Tradedoubler bezit of heeft een licentie om alle intellectuele eigendomsrechten en alle andere rechten die verband houden met de service van Tradedoubler of software die voor de service nodig is, te gebruiken. U hebt geen rechten of licenties onder deze Overeenkomst behoudens het recht om links te plaatsen naar Gelinkte websites onder de voorwaarden van deze Overeenkomst. 16. Vertrouwelijkheid De Publisher zal de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke informatie van Tradedoubler behouden en de informatie niet openbaar maken zonder toestemming van Tradedoubler. "Vertrouwelijke informatie" dient te worden begrepen als informatie die door Tradedoubler openbaar wordt gemaakt, bezit is Pagina 10 PUBLISHER AGREEMENT NL

11 van Tradedoubler of een Adverteerder en betrekking heeft op zijn zakelijke aangelegenheden of activiteiten die niet in het publieke domein zijn en die: (I) zijn gemarkeerd als vertrouwelijk, of (ii) door Tradedoubler aan de Publisher zijn gemeld als vertrouwelijk, of (iii) door de Publisher moet worden begrepen als vertrouwelijk vanwege zijn aard. 17. Scheidbaarheid Indien enige bepaling van deze Overeenkomst als ongeldig wordt beschouwd of niet kan worden afgedwongen, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst of een gedeelte daarvan ongeldig is of wordt of niet afdwingbaar is, zullen de partijen overeenstemming bereiken over een eventuele wijziging van de Overeenkomst met het oog op de belangen en doelstellingen van de partijen ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst. 18. Gehele overeenkomst Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst van de partijen, en treedt in plaats van alle andere vorige overeenkomsten, regelingen en/of afspraken (schriftelijk of mondeling) tussen de partijen met betrekking tot verplichtingen en aansprakelijkheden van Tradedoubler ten aanzien van de levering van of het vermeende aanbod van, het niet leveren of enige vertraging in het uitvoeren van, de diensten die onder deze Overeenkomst vallen. 19. Toepasselijk recht a. Tradedoubler is niet aansprakelijk voor de rechtmatigheid van de service van Tradedoubler in andere landen dan Nederland. De Publisher is alleen verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van het gebruik van de dienst, indien de Publisher is aangemeld voor de service van Tradedoubler vanuit een ander land dan Nederland of als de Publisherswebsite of de Publishersinventory op een server is in een ander land dan Nederland. b. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en dient te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Nederland c. Indien een geschil voortvloeit uit deze Overeenkomst zullen de partijen proberen dit te beslechten via bemiddeling in overeenstemming met de Model Mediation Procedure van het Centre for Dispute Resolution ('CEDR') of een andere bemiddelingsprocedure die de partijen schriftelijk kunnen overeenkomen. Pagina 11 PUBLISHER AGREEMENT NL

12 d. Om de bemiddeling in gang te zetten moet een partij de andere partij schriftelijk in kennis stellen ('de ADR-kennisgeving'), en de bemiddeling aanvragen in overeenstemming met deze clausule. De bemiddeling dient binnen 28 dagen na de ADR-kennisgeving plaats te vinden. Als er een kwestie is waarover de partijen niet binnen 14 dagen na de ADRkennisgeving tot overeenstemming kunnen komen, zal CEDR (of een ander bemiddelende instantie zoals de partijen kunnen zijn overeengekomen), op verzoek van een der partijen, voor de kwestie een beslissing nemen, na de partijen te hebben geraadpleegd. Pagina 12 PUBLISHER AGREEMENT NL

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Deze algemene voorwaarden lichten onder meer toe: - hoe Capital Circle B.V. (hierna: Capital Circle) werkt; - hoe men als kredietverstrekker lid kan worden van

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15.

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15. Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van KunstICT Webhosting te Stadskanaal (hierna ook te noemen KunstICT Webhosting) Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING BELANGRIJKE MEDEDELING: Wanneer u uw social media account(s) "koppelt" aan de Hearsay Social Service, zal uw gekoppelde account activiteit door onze Service

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en condities. TomTom International B.V.

Algemene voorwaarden en condities. TomTom International B.V. Nederland Algemene voorwaarden en condities TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, en alle gelieerde ondernemingen (samen, TomTom ) Inhoud 1 Toepasselijkheid... 3 2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

Algemene advertentie voorwaarden

Algemene advertentie voorwaarden Inhoudsopgave 1. Definities p. 2 2. Toepasselijkheid p. 3 3. Aanbod en totstandkoming p. 3 4. Voorschriften aanlevering p. 3 5. Afwijzing / opschorting p. 5 6. Garantie / vrijwaring Opdrachtgever p. 5

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening Algemene Voorwaarden Definities Job2love.com ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59.74.93.26, gebruiker van deze algemene voorwaarden, aanbieder van een online platform welke geregistreerde

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HelloFysioApp

Algemene Voorwaarden HelloFysioApp Algemene Voorwaarden HelloFysioApp Wij, HelloFysioApp onderdeel van Health-e bv i.o., hebben een platform voor online fysiotherapie ontwikkeld. Wij bieden ons platform aan fysiotherapiepraktijken aan als

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012 Algemene Voorwaarden GlasvezelZakelijk.nl augustus 2012 INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALING...3 2. DE DIENSTEN...3 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN SERVICE CONTRACT...4 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT...4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem

GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem Versie 5.1.1 01-05-2010 Algemene Voorwaarden van: Global Webhosting, gevestigd en kantoorhoudend in Haarlem Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever:

Nadere informatie

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente Intro Deze website, inclusief eventuele onderliggende websites die via deze homepage toegankelijk zijn, wordt geëxploiteerd door UTC Building & Industrial Systems ("BIS"), zijn dochterondernemingen, aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST. Geldig vanaf oktober 2010

LICENTIEOVEREENKOMST. Geldig vanaf oktober 2010 LICENTIEOVEREENKOMST ResearchManager v2010.10 Geldig vanaf oktober 2010 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RESEARCHMANAGER: Door tijdens de bestelprocedure op "ja, ik ga akkoord" te klikken, stemt u in met de volgende

Nadere informatie

MAMUT VOORWAARDEN 1/23

MAMUT VOORWAARDEN 1/23 MAMUT VOORWAARDEN Dit document bevat een licentieovereenkomst, een serviceovereenkomst en de algemene voorwaarden die op deze overeenkomsten van toepassing zijn. 1/23 Geachte Mamut-licentiehouder, Bijgaand

Nadere informatie