Deze overeenkomst wordt opgesteld op de onderstaande datum door en tussen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze overeenkomst wordt opgesteld op de onderstaande datum door en tussen"

Transcriptie

1 AFFILIATE AGREEMENT Deze overeenkomst wordt opgesteld op de onderstaande datum door en tussen TradeDoubler B.V., een maatschappij opgericht in en overeenkomstig de Nederlandse wet, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Marten Meesweg 143, 3068 AV Rotterdam, Nederland, hierna "TradeDoubler" genoemd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer , en "U" of "de affiliate" IN AANMERKING GENOMEN HETGEEN VOLGT TradeDoubler exploiteert een door haar ontwikkelde service die u in staat stelt om geld te verdienen door op uw website een link te voorzien naar een of meerdere websites die verbonden zijn met TradeDoubler. Teneinde van de service gebruik te maken, dient u de voorwaarden van deze overeenkomst te aanvaarden en te worden erkend als "affiliate". U gelieve deze overeenkomst zorgvuldig te lezen. Wanneer u op de "Aanmelden"-knop klikt, aanvaardt u de voorwaarden van deze overeenkomst. Het is u niet toegestaan van de service gebruik te maken indien u de bepalingen van deze overeenkomst niet aanvaardt. Voordat u een affiliate kunt worden, moet u worden aanvaard door TradeDoubler, alsmede door de maatschappij tot wiens affiliateprogramma u wenst toe te treden. Via de website van TradeDoubler zal u worden meegedeeld of u als affiliate bent aanvaard. Daartoe gaat u akkoord met de volgende bindende voorwaarden van de overeenkomst. 1. Definities Wanneer de onderstaande termen in de overeenkomst worden gebruikt, hebben zij de volgende betekenis: "Gelinkte website" - staat voor een website waarnaar de affiliate op zijn eigen website een link heeft voorzien en die verbonden is met een affiliateprogramma, dat bij TradeDoubler is geregistreerd. "Bezoeker" - staat voor iedere persoon die klikt op een link op de website van de affiliate en die zodoende verbonden wordt met de gelinkte website. "Klik" - staat voor het klikken door een bezoeker op een link op de website van de affiliate waardoor een gelinkte website wordt verbonden met de browser van de bezoeker.

2 "Lead" - staat voor een bezoeker die via de affiliate verbonden is met een gelinkte website en die op de gelinkte website een bepaalde handeling heeft gesteld, zich daar bijvoorbeeld als gebruiker heeft geregistreerd. "Transactie/verkoop" - staat voor een bezoeker die via de affiliate verbonden is met een gelinkte website en die een overeenkomst heeft gesloten om een product, dienst of om het even datgene te kopen dat op de gelinkte website wordt aangeboden. "Verkeer" - is een collectieve term voor geldige kliks, leads en transacties/verkopen. "Kunstmatig verkeer" - is een collectieve term voor ongeldige kliks, leads en transacties, die kunnen resulteren (navolgende opsomming is enuntiatief en niet limitatief) uit het automatisch openen, spiders, robots, verzoeken in of chat rooms, script generatoren, het plaatsen van links op andere websites dan de opgegeven en kliks die niet worden gegenereerd door een browser, kliks die niet worden voorafgegaan door een actieve handeling van een bezoeker die een bepaalde website wenst te bereiken. "affiliate-programma" - is een programma dat eigendom is van TradeDoubler en dat door hem voor rekening van een firma wordt geëxploiteerd op de website van TradeDoubler, die bereikbaar is voor de affiliate. Woorden die verwijzen naar het mannelijke geslacht omvatten de vrouwelijke en andere geslachten en woorden die enkel verwijzen naar het enkelvoud omvatten ook het meervoud en omgekeerd. 2. De service Het is de affiliate toegestaan op zijn website links te voorzien naar websites die beschikken over een affiliate-programma, dat bij TradeDoubler is geregistreerd. Elk affiliate-programma kan te allen tijde worden gewijzigd of beëindigd. Informatie over de affiliateprogramma's zal beschikbaar zijn op de website van TradeDoubler, De affiliate moet zelf op de hoogte blijven van alle eventuele wijzigingen aan de affiliateprogramma's In het bijzonder wanneer een geregistreerde website zijn affiliateprogramma heeft beëindigd of de vergoedingsmodaliteiten van de affiliates heeft veranderd. TradeDoubler behoudt zich het recht voor, de service van TradeDoubler te wijzigen, aan te passen, te veranderen of te beëindigen. De affiliate zal van alle dergelijke veranderingen in kennis worden gesteld per of via een aankondiging op de website van TradeDoubler. Indien de affiliate de veranderingen niet aanvaardt, moet de affiliate onmiddellijk ermee ophouden gebruik te maken van de service. 3. Verplichtingen van de affiliate

3 De affiliate is alleen verantwoordelijk voor de website en voor de inhoud hiervan en dient zich ervan te vergewissen dat deze te allen tijde in overeenstemming zijn met de geldende wetten en reglementen. Indien de affiliate een natuurlijk persoon is, moet hij minimaal 18 jaar oud zijn. Indien de affiliate de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt, moet een ouder toestemming geven voor de inschrijving op de service van TradeDoubler. Inschrijving van een affiliate jonger dan 18 jaar zonder ouderlijke toestemming zal nietig dan wel vernietigbaar zijn. De affiliate garandeert dat de informatie die door TradeDoubler over zichzelf en zijn website wordt verstrekt, correct en volledig is en te gepasten tijde wordt verzonden en dat deze informatie overeenstemt met reële feiten. De affiliate moet TradeDoubler onmiddellijk in kennis stellen van alle wijzigingen aan de informatie, door de informatie die op de website van TradeDoubler over hem wordt verstrekt bij te werken. Indien de affiliate een rechtpersoon is, moet de volledige geregistreerde naam, het registratienummer van de firma, de maatschappelijke zetel, het handelsadres indien dit verschilt van dat van de zetel, en het BTW-nummer indien dit geregistreerd is, worden meegedeeld aan TradeDoubler. De affiliate garandeert ofwel dat de rechten op alle informatie en producties op de website van de affiliate eigendom zijn van de affiliate, of dat de eigenaar van de rechten op de informatie en de producties op de website van de affiliate zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend tot de bekendmaking ervan op de website. De affiliate garandeert eveneens dat de informatie en de producties op de website van de affiliate geen afbreuk doen aan de rechten van derden, met inbegrip van de rechten van intellectuele eigendom, en dat die informatie en producties niet op enige manier beledigend, verboden of verdacht zijn. De affiliate mag op geen enkele manier ertoe bijdragen dat kunstmatig verkeer wordt gecreëerd naar de gelinkte websites. De affiliate moet TradeDoubler onmiddellijk in kennis stellen van elk bekend of vermoed ongepast of verkeerd gebruik van de links van de affiliate naar de website van TradeDoubler en/of een affiliateprogramma of van de service van TradeDoubler, op welke manier ook. Indien de affiliate TradeDoubler links wil opnemen in s, dient affiliate TradeDoubler hier eerst toestemming voor te vragen. Bovendien moet u voldoen aan de huidige EU regulering voor marketing. Klik hier voor meer informatie. 4. Verplichtingen van TradeDoubler TradeDoubler verbindt zich ertoe het verkeer dat door de website van de affiliate in overeenstemming met de service die door TradeDoubler wordt verleend, naar gelinkte websites wordt gecreëerd, te controleren en te registreren.

4 TradeDoubler verbindt zich alle bedragen die krachtens deze overeenkomst aan de affiliate zijn verschuldigd, te ontvangen en aan laatstgenoemde te betalen. 5. Vergoeding De voorwaarden betreffende de vergoeding voor elk affiliateprogramma worden bekendgemaakt op de website van TradeDoubler en zullen te allen tijde van toepassing zijn. Het bedrag van de vergoeding, zoals bekendgemaakt op de website van TradeDoubler, wordt vermeerderd met de BTW (indien van toepassing). Overeenkomstig clausule 5.3 zullen de aan de affiliate verschuldigde vergoedingen per maand achteraf worden betaald, op voorwaarde dat de affiliate geldig verkeer heeft gegenereerd en dat aan TradeDoubler het volledige bedrag werd betaald door elke maatschappij op wiens affiliateprogramma de affiliate heeft ingeschreven. De vergoeding zal enkel worden betaald indien een maand vóór de betaaldatum aan de affiliate een bedrag van minimaal 50 euro is verschuldigd en indien deze transacties aan TradeDoubler werden betaald. Een verschuldigd bedrag van minder dan 50 euro zal bij de volgende maand worden gevoegd en zal worden opgenomen in het bedrag dat op de volgende betaaldatum moet worden betaald, andermaal op voorwaarde dat het minimumbedrag van ten minste 50 euro is verschuldigd een maand vóór die betaaldatum. Alle betalingen worden berekend over het totale verkeer, dat wordt gegenereerd tot en met het einde van een maand vóór de maand van betaling. Over samengetelde bedragen wordt geen interest vergoedt. Niets in deze overeenkomst creëert of wordt geacht een partnership of betrekking van werkgever tot werknemer te creëren tussen TradeDoubler en de affiliate. Betalingen aan de affiliate zullen rechtstreeks geschieden op de bankrekening van de affiliate of met een cheque aan de affiliate. De affiliate moet op de website van TradeDoubler specificeren hoe hij wenst te worden betaald en bijzonderheden verstrekken over zijn bankrekening (met inbegrip van de naam en het filiaal van de bank, de sort(eer) code van het filiaal en het rekeningnummer van de affiliate), of de naam en het adres van de persoon aan wie een cheque wordt geadresseerd. De affiliate is verantwoordelijk voor de betalingen van alle eventuele belastingen en sociale lasten, die verschuldigd zijn op alle betalingen die door TradeDoubler aan hem worden gedaan. 6. Beperkingen van de aansprakelijkheid van TradeDoubler TradeDoubler kan de prestaties van de service van TradeDoubler of van de links naar de gelinkte websites niet garanderen noch waarborgen.

5 TradeDoubler kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten en de schade die door de affiliate worden opgelopen en die voortvloeien uit deze overeenkomst, tenzij zij rechtstreeks worden veroorzaakt door de nalatigheid van TradeDoubler in het verlenen van zijn service. TradeDoubler zal in geen geval aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse of gevolgschade en kosten die door de affiliate om welke reden ook worden opgelopen. TradeDoubler zal niet aansprakelijk zijn voor gebreken in de service, onderbrekingen in de toegang tot de service, schendingen van de gegevens of verlies van gegevens die voorhanden zijn op het informatieverwerkingssysteem, gebreken in het beveiligingssysteem of virussen of andere schadelijke programmatuurcomponenten, die gebruikt worden voor de service van TradeDoubler of voor schade die door virussen of componenten wordt veroorzaakt aan de service, de programmatuur van de affiliate en/of de website van de affiliate. TradeDoubler zal niet aansprakelijk zijn voor vergissingen in de implementatie van de links op de website van de affiliate of voor de gespecificeerde functie van de links. TradeDoubler zal niet aansprakelijk zijn indien maatschappijen die bij TradeDoubler affiliateprogramma's hebben geregistreerd, hun door de affiliateprogramma's opgelegde verplichtingen niet nakomen en Tradedoubler zal in geen geval aansprakelijk zijn voor de eventuele overeenkomsten die rechtstreeks tussen de affiliate en die maatschappijen zijn afgesloten. 7. Termijn en beëindiging Deze overeenkomst wordt van kracht op het ogenblik dat u als affiliate wordt aanvaard en zal volledig van kracht blijven tot wanneer zij wordt beëindigd. De affiliate is ertoe gerechtigd deze overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang te beëindigen. Bij de beëindiging van deze overeenkomst moet de affiliate onmiddellijk ophouden de service te gebruiken. TradeDoubler is ertoe gerechtigd deze overeenkomst te beëindigen en/of de affiliate het gebruik van de service van TradeDoubler of van het affiliateprogramma van een bepaalde maatschappij te ontzeggen indien: TradeDoubler of de maatschappij op wiens affiliateprogramma de affiliate heeft ingeschreven, de affiliate of de inhoud van zijn website in enig opzicht als ongeschikt beschouwen of indien zij niet zouden beantwoorden aan het commerciële concept van de maatschappij, de marketingstrategie of de aansluitingsstrategie. De affiliate op enige manier bedrieglijk of wederrechtelijk handelt of indien de affiliate kunstmatig verkeer naar gelinkte websites genereert of probeert te genereren, of indien de affiliate op enige andere manier een van de bepalingen van deze overeenkomst overtreedt. De affiliate gedurende een periode van drie (3) maanden geen verkeer heeft gegenereerd.

6 Wanneer deze overeenkomst wordt beëindigd, dient TradeDoubler via zijn website de affiliate daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en de affiliate dient onmiddellijk op te houden van de service gebruik te maken. Deze overeenkomst vervalt onmiddellijk bij de beëindiging ervan en aan de affiliate moet geen vergoeding worden betaald voor het of de affiliateprogramma's in kwestie. 8. Schadeloosstelling De affiliate is ertoe gehouden TradeDoubler te vrijwaren tegen alle schadeclaims wegens schade en andere eisen tot schadeloosstelling, die resulteren uit de inhoud van de website van de affiliate of enige onjuiste informatie die door de affiliate aan TradeDoubler wordt verstrekt. De affiliate is eveneens ertoe gehouden TradeDoubler schadeloos te stellen voor alle andere schade of kosten die worden veroorzaakt door het ongepaste, nalatige of onrechtmatige gebruik van de service van TradeDoubler en door technische problemen of verlies van gegevens die door de affiliate worden veroorzaakt op de website van TradeDoubler of op enige website waarmee de affiliate via TradeDoubler is verbonden. 9. Overdracht van de overeenkomst Het is de affiliate niet toegestaan zijn rechten of verplichtingen krachtens deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of te verpanden aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TradeDoubler. De affiliate gaat ermee akkoord dat TradeDoubler zijn rechten en verplichtingen krachtens deze overeenkomst overdraagt en informatie over de website van de affiliate, enz. onthult of verstrekt aan een derde. 10. Toestemming De affiliate stemt ermee in dat zijn naam en zijn webadres enz. worden bekendgemaakt op de website van TradeDoubler en dat TradeDoubler nieuwsbrieven enz. stuurt naar het adres van de affiliate en gebruik maakt van de informatie, die door de affiliate voor marketingdoeleinden wordt verstrekt. 11. Ondeelbaarheid Indien een bepaling van deze overeenkomst of een gedeelte daarvan in enig opzicht ongeldig of onafdwingbaar is of wordt, komen de partijen overeen aan de overeenkomst elke noodzakelijke wijziging aan te brengen teneinde de belangen en doelstellingen van de partijen te realiseren, die ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst gelden.

7 12. Rechten van intellectuele eigendom TradeDoubler bezit alle auteursrechten, handelsmerken, rechten van intellectuele eigendom, knowhow of alle andere rechten die verbonden zijn met de service of met de programmatuur die nodig is voor de service. De affiliate verkrijgt krachtens deze overeenkomst geen enkel recht of vergunning. 13. Geldende wetgeving TradeDoubler is niet aansprakelijk voor de rechtsgeldigheid van de service van TradeDoubler in andere landen dan Nederland. Alleen de affiliate is aansprakelijk voor het rechtmatige gebruik van de service indien de affiliate op de service van TradeDoubler heeft ingeschreven vanuit een ander land dan Nederland, of indien de website van de affiliate op een server staat in een ander land dan Nederland. Deze overeenkomst zal worden geregeld door en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Indien er tengevolge van deze overeenkomst een geschil rijst zullen de partijen proberen het via bemiddeling te regelen in overeenstemming met de Model Mediation Procedure (modelbemiddelingsprocedure) van het Centre for Dispute Resolution ('CEDR') of enige andere bemiddelingsprocedure, waarover de partijen het schriftelijk eens worden. Om de bemiddeling te starten moet een partij de andere partij daarvan schriftelijk kennis geven ('de ADR-kennisgeving), met het verzoek om bemiddeling overeenkomstig deze clausule. De bemiddeling moet plaatshebben uiterlijk 28 dagen nadat de ADRkennisgeving is gedaan. Indien er een punt is waarover de partijen het niet eens worden binnen 14 dagen nadat de ADR-kennisgeving is gedaan, zal het CEDR (of elk ander bemiddelingsorgaan waarover de partijen het eens zijn geworden) ten verzoeke van een van beide partijen het punt voor de partijen beslechten na met hen te hebben overlegd. Door uzelf aan te melden voor een affiliateprogramma gaat u accoord met de voorwaarden in deze overeenkomst. Terug

Door uzelf aan te melden voor een affiliateprogramma gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst.

Door uzelf aan te melden voor een affiliateprogramma gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst. Door uzelf aan te melden voor een affiliateprogramma gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst. Deze Publishersovereenkomst wordt opgesteld door en tussen (A) TradeDoubler B.V., KvK nummer20100140,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SOCIAL SPONSORING 29 Augustus 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN SOCIAL SPONSORING 29 Augustus 2015 Artikel 1 Definities Wanneer de onderstaande termen in deze voorwaarden worden gebruikt, hebben zij de volgende betekenis: Social Checkpoint: De V.O.F. Social Checkpoint, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Onderstaande begrippen worden in deze Algemene Voorwaarden aangegeven met een hoofdletter en hebben de volgende betekenis: 1. De Webwinkelpas.nl: De Webwinkelpas

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) de website www.naupar.nl, het daarop aangeboden Platform alsmede op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen de Gebruiker en NAUPAR,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Koops Makelaardij B.V.

Algemene Voorwaarden Koops Makelaardij B.V. Algemene Voorwaarden Koops Makelaardij B.V. Koops Makelaardij is een verhuurspecialist die bemiddelt in onroerende zaken tussen huurders en verhuurders en is gevestigd aan de Gedempte Oude Gracht 152A,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN, BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING

ALGEMENE VOORWAARDEN, BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING ALGEMENE VOORWAARDEN, BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING Algemene voorwaarden, Belangrijke juridische mededeling Deze algemene voorwaarden ('Website Voorwaarden') van Afsprakenhuis omschrijven op welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Toepasselijkheid van deze voorwaarden 2 Offerte, overeenkomst en bevestiging 2 Copyright, gedeponeerde merken 2 Gebruik en

Nadere informatie

1. Verklaringen van de termen en afkortingen gebruikt in de inhoud van de Algemene Voorwaarden Ellan Sp. z o.o. gevestigd in Warszawa (Polen):

1. Verklaringen van de termen en afkortingen gebruikt in de inhoud van de Algemene Voorwaarden Ellan Sp. z o.o. gevestigd in Warszawa (Polen): De Algemene Voorwaarden (hierna de AV genoemd) van Ellan Sp. z o.o. (opererend als een particuliere onderneming), gevestigd in Warszawa (Polen), betreffende de bekendmaking, hierna ook afwisselend naar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TotallyHosted Webhosting

Algemene voorwaarden TotallyHosted Webhosting Algemene voorwaarden TotallyHosted Webhosting Artikel 1. Definities 1.1. TotallyHosted: TotallyHosted V.O.F ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 39087225. 1.2. Opdrachtgever: de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURWONINGNU BV

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURWONINGNU BV BLAD 1 van 5 > ALGEMENE VOORWAARDEN HUURWONINGNU BV Huurwoningnu bv is een verhuurspecialist die bemiddelt in onroerende zaken tussen huurders en verhuurders en is gevestigd in Wognum. Het postadres is:

Nadere informatie

1.1 ToetToetFood is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer59613580 en gevestigd te Rotterdam.

1.1 ToetToetFood is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer59613580 en gevestigd te Rotterdam. ALGEMENE VOORWAARDEN / PRIVACY STATEMENT Belangrijke juridische mededeling Deze algemene voorwaarden ('Website Voorwaarden') van omschrijven op welke wijze haar diensten aanbiedt. Lees deze Website Voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Davilex Online

Voorwaarden Davilex Online Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. DeziWeb B.V.: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50762354. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met DeziWeb

Nadere informatie

1.1 Onder Aanmeldingsformulier wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door H4Hosting.

1.1 Onder Aanmeldingsformulier wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door H4Hosting. ALGEMENE VOORWAARDEN H4Hosting B.V. versie 25-06-2010 1 Definities 1.1 Onder Aanmeldingsformulier wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door H4Hosting.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl

Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl Versie: 1.0 Datum: 9 juli 2014 Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl Artikel 1. Definities De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis. 1.1. Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden investeerders

Algemene voorwaarden investeerders Algemene voorwaarden investeerders Artikel 1 - Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden Investeerders hebben de volgende vetgedrukte en met (een) hoofdletter(s) geschreven woorden de daaronder vermelde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WhoElse

Algemene Voorwaarden WhoElse Algemene Voorwaarden WhoElse Artikel 1. Definities 1.1. WhoElse: WhoElse Internet Services ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30217145. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering Artikel 3. Verplichtingen Phreaky Media

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering Artikel 3. Verplichtingen Phreaky Media Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. Phreaky Media: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37152632. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Phreaky

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Crexcrex.org

Algemene Voorwaarden Crexcrex.org Algemene Voorwaarden Crexcrex.org 1 Definities 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Crexcrex.org een Overeenkomst heeft afgesloten of voornemens is een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DiiP b.v. versie 2.1

Algemene Voorwaarden DiiP b.v. versie 2.1 Algemene Voorwaarden DiiP b.v. versie 2.1 Artikel 1. Definities 1. DiiP: DiiP BV gevestigd te Diemen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37110885. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FYi-marketing

Algemene voorwaarden FYi-marketing Algemene voorwaarden FYi-marketing Onder FYi-marketing wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: FYi-marketing, gevestigd en kantoorhoudende te Akkrumstraat 57 5036CJ Tilburg. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 24 augustus 2007 Triple Internet Solutions Versie 1.0

Algemene Voorwaarden 24 augustus 2007 Triple Internet Solutions Versie 1.0 Artikel 1. Definities 1.1. Triple Internet Solutions: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09163082. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Triple Internet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden mededeling aan Bereikme.nl verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte. 6. Na het tot stand komen van een Overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd. Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering Artikel 3. Verplichtingen Bizway B.V.

Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering Artikel 3. Verplichtingen Bizway B.V. Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities 1.1. Bizway B.V.: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28086287. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Cloud Hosting

Algemene Voorwaarden MKB Cloud Hosting Algemene Voorwaarden MKB Cloud Hosting Versie 05-2013 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN MAGIC TWIST - UW PARTNER IN MEDIA

LEVERINGSVOORWAARDEN MAGIC TWIST - UW PARTNER IN MEDIA LEVERINGSVOORWAARDEN MAGIC TWIST - UW PARTNER IN MEDIA Artikel 1. Definities 1.1. Mediabureau Magic Twist : Mediabureau Magic Twist ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder KvK nummer 60989858.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. Mitchell Online: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54519519. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mitchell

Nadere informatie