CURRICULUM VITAE A.H. Berg (1945) PERSOONLIJKE GEGEVENS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE A.H. Berg (1945) PERSOONLIJKE GEGEVENS"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE A.H. Berg (1945) PERSOONLIJKE GEGEVENS Getrouwd en twee volwassen kinderen. Privé-adres: s-gravenweg 9; 3062 ZA Rotterdam. e t m i RELEVANTE OPLEIDING Gymnasium B. Nederlands Lyceum, s Gravenhage (1966) SIOO opleiding (1977). De Stichting Interacademiale Opleiding Organisatiekunde verzorgde toen al een tweejarige opleiding (post-academisch). FUNCTIE Bestuurskundig adviseur en coach RELEVANTE WERKERVARING Na mijn Gymnasium ben ik meteen gaan werken. Via enkele zeer interessante functies (de Nederlandse Middenstandsbank en de Bijenkorf) kwam ik als vanzelf in het organisatieadviesvak terecht Aanvankelijk medewerker en vanaf 1978 hoofd van de (centrale) afdeling Organisatiezaken van de gemeente Rotterdam. Vanaf 1980 projectleider van de drie eerste bezuinigings- en ombuigingsoperaties van de gemeente heden Berenschot B.V.. Als senioradviseur en eindverantwoordelijk projectleider belast met zeer uiteenlopende opdrachten in de overheids- en de non-profit-sector CBE Consultants B.V. in Amsterdam. Idem heden Vanaf 1 maart 2004 heb ik mijn praktijk als bestuurskundig adviseur zelfstandig voortgezet samen met mijn echtgenote D.R. Soeters in onze maatschap Berg & Soeters. Pagina 1 van 6

2 Hierna volgen enkele voorbeelden uit mijn werkpraktijk van de afgelopen jaren. Vanuit Berenschot: Doelmatigheidsonderzoek bij diverse departementen, provincies, gemeenten en gesubsidieerde instellingen. Advisering over (top)structuur (ook in relatie tot het stichtingsbestuur), werkwijze en managementkwaliteiten van diverse culturele instellingen (o.a.: Raad v.d. Kunst, Fonds BKVB, VPRO TV) en instellingen van gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Directeur Politie (ad interim) voor één jaar bij het directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken (1988). Werkbelastingsonderzoek bij het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking (Ontwikkelingssamenwerking), de Stichting '40 - '45 en andere gesubsidieerde instellingen. Advisering over bestuurlijke vernieuwing van een aantal gemeenten. Advisering van de departementsleiding van VROM over kerntaken en hoofdstructuur. Idem VWS. Advisering omtrent het proces van regiovorming in de regio Rijnmond (voorheen OOR, later Stadsprovincie Rotterdam). Onderzoek naar en advisering omtrent de structuur en werkwijze van de ambtelijke top van de provincies Zuid-Holland, Limburg en Overijssel. Begeleiding veranderingsproces binnen het Muziektheater in Amsterdam. Advisering omtrent en begeleiding van de reorganisatie van het waterschapsbestel in de provincie Gelderland. Extern projectleider fusie waterschappen Veluwe. Advisering over waterschapsbestel in de provincie Limburg Advisering over de landelijke organisatie van de infectieziektenbestrijding in opdracht van de Hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg. Advisering over en begeleiding van reorganisatieproces ministerie van Verkeer en Waterstaat (vorming van zogenoemd "kerndepartement" en scheiding beleid van uitvoering). Ondersteuning secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (1994). Idem SG van Justitie (1996). Advisering organisatiewijziging Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek. Evaluatie prestaties en functioneren kunstinstelling (museum). Onderzoek en advisering herijking Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Onderzoek en advisering omtrent de samenwerking van de Nederlandse politie met hun buitenlandse collega s. Advisering privatisering ziekenhuis. Onderzoek en advisering omtrent fusie van twee ziekenhuizen Pagina 2 van 6

3 Vanuit CBE ( ): Advisering / begeleiding Rudi Fuchs, directeur Stedelijk Museum Amsterdam inzake noodzakelijke verandering instituut. Beoordeling functioneren Raad van Bestuur gezondheidszorg-instelling Advisering over de omvorming naar zogenaamd Raad van Toezicht model en het samenspel tussen de raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van een grote gezondheidszorg-instelling. Advisering en begeleiding reorganisatie Inspectie Onderwijs Onderzoek naar functioneren VluchtelingenWerk Nederland Adviseur Bestuursraad Ministerie Landbouw Natuurbeheer en Visserij in het kader van een organisatie-ontwikkelingsproces waarbij het typische overheidskarakter van het ministerie weer in het middelpunt van de aandacht wordt geplaatst. Advisering en begeleiding reorganisatie (en ontvlechting) Rijksluchtvaartdienst Advisering omtrent een nieuwe besturingsfilosofie voor de OPTA (Toezichthouder telecomsector) Advisering en begeleiding van de Stadsregio Rotterdam bij de aanpassing van hun organisatie aan hun taakuitbreiding. Een belangrijk onderdeel hierbij is het vraagstuk van zelfdoen of uitbesteden: hoe de rol van opdrachtgever zodanig in te richten dat beleidsverantwoordelijkheid effectief en doelmatig kan worden gedragen. Voorbereiding conferentie strategische besturing (CvB en decanen) en verzorging inleiding voor de Universiteit van Leiden. Voorbereiding en leiding van verkennende fusiegesprekken in de sector gezondheidszorg. Begeleiding/coaching van individuele bestuurders en managers en van managementteams van diverse non-profit-instellingen (overheid, gezondheidszorg en cultuursector) Begeleider/coach burgemeester, hoogleraar, directeur-generaal en diverse andere topambtenaren. Begeleiding Raad van Bestuur ziekenhuis in de Randstad. Deskundigheidsbevordering en coaching van (groepen) adviseurs. Voorbereiding en leiding van diverse kerntakendiscussies gemeenten, provincies en ministeries, strategiediscussies diverse overheidsinstellingen (bijvoorbeeld: Rijksdienst Monumentenzorg, Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek, Stadsregio Rotterdam, Inspectie van het Onderwijs). Advisering besturing departement, kwaliteitstraject OCenW en cultuur. Advisering BZK inzake kwaliteitsverbetering (w.o. HRM-beleid) Rijksdienst. Voorzitter ad interim / gedelegeerd bestuurder van de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Rotterdam (schoolbestuur van circa 95 scholen met leerlingen) Pagina 3 van 6

4 Als zelfstandig bestuurskundig adviseur sedert 1 maart 2004: Advisering Directeur Generaal Milieu van Ministerie VROM over verbetering kwaliteit besturing van het Directoraat-Generaal. Dit betrof de uitvoering van een zogenaamde besturings-audit. Daarna heb ik binnen DGM de toepassing van het instrument bij twee directies begeleid. Binnen de politieregio Utrecht is de kwaliteit (effectiviteit) van de besturingsrelatie burgemeester politie geanalyseerd. Bij dit pilot-onderzoek heb ik eveneens het instrument van de besturingsaudit gebruikt. Advisering bij stagnerend fusieproces van twee zorginstellingen (proces en inhoud). De fusie is tenslotte gerealiseerd. Advisering Ministerie BZK inzake ontwerp en beoordeling van besturing, structuur en inrichting van departementen afzonderlijk en de Rijksdienst als geheel. Advisering en ondersteuning directie Rotterdamse cultuurinstelling bij verzakelijking werkwijze en cultuur. Het ging erom de noodzakelijke verzakelijking te realiseren zonder de waardevolle eigenschappen van de informele en collegiale cultuur aan te tasten. Advisering directie ROM-Rijnmond over wenselijke aanpassingen van bestaande organisatiestructuur en werkwijze aan strategische ontwikkelingen. ROM-Rijnmond is een samenwerkingsverband tussen overheden en bedrijfsleven, waarin wordt gewerkt aan het versterken van de economie en de kwaliteit van de leefomgeving in de regio Rijnmond. Genoemde strategische ontwikkelingen betreffen met name de initiatieven die in het kader van het Rotterdam Energy en Climate Program zijn ontplooid alsmede de politieke prioriteiten (op de terreinen milieu en duurzame energie) die door het kabinet zijn gesteld. In opdracht van de Secretaris Generaal van het Ministerie van Justitie was ik, sedert de zomer van 2004 gedurende circa 1 jaar, als extern deskundige toegevoegd aan het projectteam dat de zogenaamde Takenanalyse voor het gehele ministerie heeft voorbereid en begeleid. Ook hierbij is mijn instrument (de besturingsaudit) toegepast. Het kabinet heeft begin 2004 alle ministeries opgedragen een zogenaamde takenanalyse uit te voeren. Het ging daarbij om de beantwoording van twee vragen: (1) doen we de goede dingen en (2) doen we deze dingen ook op de juiste wijze? Aangezien ik een analyse-instrument had ontwikkeld (besturingsaudit) en ook had toegepast bij het ministerie van VROM, kreeg ik het verzoek te bezien of dit instrument geschikt kon worden gemaakt ten behoeve van de opgedragen takenanalyse. Aldus is geschied. Pagina 4 van 6

5 De acht gebieden 1 waarvoor de Minister van Justitie politieke verantwoordelijkheid draagt (terrorismebestrijding behoorde destijds nog niet expliciet tot de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie) zijn alle beoordeeld op hun deugdelijkheid vanuit een beleidsanalytische en rechtsstatelijke optiek. Daarnaast zijn ook de mate van doeltreffendheid en doelmatigheid van de gehanteerde werkwijzen in beschouwing genomen en aan tevoren overeengekomen criteria getoetst. Binnen het ministerie van Justitie maar dit geldt voor de meeste departementen beschikt men niet of nauwelijks (meer) over deskundigheid op de terreinen van organisatie- en bestuurskunde. In de zomer van 2004 ben ik binnengekomen. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de leden van de Bestuursraad en hun directeuren was vanzelfsprekend een voorwaarde om mijn werk goed te kunnen doen. Sedert de afronding van deze Takenanalyse bij Justitie (februari 2005) adviseer ik de SG en de Bestuursraad van Justitie over de verdere uitwerking en implementatie van de diverse verbeteringsprogramma s die uit deze takenanalyse zijn voortgekomen. Tevens bied ik ondersteuning aan de diverse projecten. De belangrijkste thema s zijn: strategie en beleid, besturing, taakstelling, bestuurlijke informatievoorziening en organisatiecultuur. Mijn contract is tot en met 2008 verlengd. DIVERSE ACTIVITEITEN Auteur van het boek De eigen aard van de overheid (1998) en diverse artikelen over de inrichting en het functioneren van overheden en andere non-profit-instellingen. Kerndocent (sinds 1990) aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Een van de opleidingen van de NSOB leidt op tot Master of Public Administration (MPA). Dit is een tweejarige opleiding voor topambtenaren in spé. Vanaf de leergang tot en met de leergang heb ik als kerndocent (samen met een collega-kerndocent) mijn bijdrage geleverd aan de zogenaamde reflectieve fase van deze opleiding. Gedurende vier dagen, gespreid over een periode van circa zes weken stelden wij de bijzondere en soms ongemakkelijke eigenschappen van het openbaar bestuur aan de orde en lieten de cursisten daarop reflecteren. Sinds 2000 word ik als oude rot in het vak regelmatig door de NSOB uitgenodigd om als klankbord te fungeren voor MPA - cursisten die in hun zogenaamde toepassingsfase een adviesopdracht moeten uitvoeren. 1 De minister van Justitie draagt politieke verantwoordelijkheid voor de volgende gebieden: Nederlandse rechtsorde, internationale rechtsorde, rechtspleging, rechtsbijstand, rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding, terrorismebestrijding, jeugd en vreemdelingen. Pagina 5 van 6

6 Bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) was ik vier keer (de laatste leergang was in 2003) gastdocent in de leergang: Strategisch management in de non-profit sector. Dit was steeds een optreden van twee dagdelen. Lid (circa 17 jaar) van de Van Poelje Jaarprijscommissie (maakt deel uit van de Vereniging van Bestuurskunde en keert jaarlijks een prijs uit aan de beste bestuurskundige dissertatie). Lid (vice voorzitter) van de Raad van Toezicht van de Stichting Buitenamstel Geestgronden. Dit betreft een organisatie bestaande uit diverse gefuseerde GGZinstellingen in de regio Amsterdam en Haarlem. Met ingang van 1 januari 2008 ben ik toegetreden tot de Raad van Toezicht van het VU Medisch Centrum. BELANGRIJKE PUBLICATIES (bijgevoegd) Berg, A.H. en M.A.P. Bovens. Reflectie in het openbaar bestuur. Beleid & Maatschappij 1991/4. In 1992 ontvingen wij voor dit artikel de Professionele Publicatieprijs van de Raad van Organisatieadviesbureaus. Berg, A.H. Managers bij de overheid. s Gravenhage: VUGA Uitgeverij Berg, A.H. De eigen aard van de overheid. Den Haag: Sdu Uitgevers 1998 Berg, A.H. Profiel van de moderne overheidsmanager. Dit hoofdstuk is gepubliceerd in: Meindert Slagter e.a. (red.) De gepassioneerde professional. Assen: van Gorcum. Pagina 6 van 6

Rapport Onderzoekscommissie Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Rapport Onderzoekscommissie Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Rapport Onderzoekscommissie Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Rapport Onderzoekscommissie Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Samenstelling Commissie: Prof. mr. Michiel Scheltema Drs. Jacqueline

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoud. 2 Governance leergang NSOB. 4 Start MPA 2006-2008. 5 MPA 2005-2007 terug uit buitenland. 6 Slotbijeenkomst IML 14

Nieuwsbrief. Inhoud. 2 Governance leergang NSOB. 4 Start MPA 2006-2008. 5 MPA 2005-2007 terug uit buitenland. 6 Slotbijeenkomst IML 14 2006 Nieuwsbrief herfst Inhoud NSOB WEBSITE www.nsob.nl 2 Governance leergang NSOB Een prikkelende en uitdagende leergang om verdieping aan te brengen 4 Start MPA 2006-2008 5 MPA 2005-2007 terug uit buitenland

Nadere informatie

Diversiteit en leiderschap in de publieke sector

Diversiteit en leiderschap in de publieke sector Diversiteit en leiderschap in de publieke sector Over de cruciale rol van de lijnmanager in het behoud van allochtoon talent Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST

IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST VERSLAG VAN HET OVERLEG VAN SECRETARISSEN-GENERAAL MAART JULI 2006 Inleiding De Secretarissen-Generaal van de dertien ministeries,

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur MPA Master of Public Administration Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Voorwoord De NSOB wil opleiden voor een hoogwaardig openbaar bestuur. Met geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment

Nadere informatie

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld?

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? R.M. van Kempen (269108) Scriptiebegeleider: prof. dr. A.J. (Bram) Steijn Erasmus Universiteit

Nadere informatie

VEILIG MISSTANDEN MELDEN OP HET WERK

VEILIG MISSTANDEN MELDEN OP HET WERK 22 juli 2014 Frank Maas André Oostdijk Tanja Verheij Thomas Wesselink VEILIG MISSTANDEN MELDEN OP HET WERK Evaluatie Onderzoeksraad Integriteit en Adviespunt Klokkenluiders, evenals 'Besluit Melden Vermoeden

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Inleiding Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit heeft tot doel de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs door middel van een landelijk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF voorjaar 2000

NIEUWSBRIEF voorjaar 2000 NIEUWSBRIEF voorjaar 2000 Pagina INHOUD 2 3 6 7 8 Bezoek International Board of Overseers; observations Master of Public Policy; een schets van de contouren Het eerste Post-MPA seminar; een terugblik Leergang

Nadere informatie

Master Thesis MCPM. Het outsourcen van de bevolkingszorg. Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Master of Crisis and Public Order Management

Master Thesis MCPM. Het outsourcen van de bevolkingszorg. Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Master of Crisis and Public Order Management Master Thesis MCPM Het outsourcen van de bevolkingszorg Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Studie: Master of Crisis and Public Order Management Leergang: MCPM3 Student: Peter L. Mulder Datum:

Nadere informatie

et normering bezoldiging opfunctionarissen ublieke en semipublieke sector

et normering bezoldiging opfunctionarissen ublieke en semipublieke sector Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties WNT-jaarrapportage 2013 Jaaranalyse en overzicht Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) et normering

Nadere informatie

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Politie en gemeente, partners in veiligheid Utrecht Scriptie voor het Masterprogramma Publiek Management van de opleiding Bestuurskunde. Faculteit der Sociale

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: mei 2004 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Hoe ontstond Impact?...5

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Mei 2012 versie 2.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra Postbus 7010 6801 HA Arnhem. T 026 355 24 00 F 026 351 50 51 info@nifv.

Jaarverslag 2009. Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra Postbus 7010 6801 HA Arnhem. T 026 355 24 00 F 026 351 50 51 info@nifv. Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 00 F 026 351 50 51 info@nifv.nl NEDERLANDS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID Nibra Voorwoord In het jaar dat achter ons

Nadere informatie

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Hannelore Hofhuis Suzanne van der Meulen-Arts, Lammert Hingstman, Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

QANU/Onderwijsvisitatie Geneeskunde

QANU/Onderwijsvisitatie Geneeskunde Geneeskunde Uitgave: Stichting Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Leidseveer 35 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: +31 (0) 30 236 3800 Fax: +31 (0) 30 236 3805 E-mail: info@qanu.nl Internet:

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Rijk 2013

Bedrijfsvoering Rijk 2013 Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013 Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Inhoudsopgave 3De bedrijfsvoering van het Rijk bevindt zich middenin een Inleiding 2 samenhangend beeld van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Shared Services in Den Haag

Shared Services in Den Haag P a g i n a 1 Shared Services in Den Haag Scriptie over de vorming van een Shared Service Center Automatisering bij de gemeente Den Haag Studie Bestuurskunde Faculteit Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Beter toezicht door inzicht. nvtz Academie

Beter toezicht door inzicht. nvtz Academie Beter toezicht door inzicht nvtz Academie 2014 2 Voorwoord NVTZ Academie: Bouwen aan vertrouwen! De zorg is complexer geworden en overheid en burgers zijn kritischer geworden op het functioneren van toezichthouders.

Nadere informatie