REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD "LANCERING HYPER"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD "LANCERING HYPER""

Transcriptie

1 REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD "LANCERING HYPER" 1. De onderneming nv Carrefour Belgium met maatschappelijke zetel te Olympiadenlaan 20, 1140 Evere (België) (KBO ) organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting getiteld "Lancering Hyper" van woensdag 10/06/201 tot en met maandag 06/07/ u. 2. Deelnemen aan de wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding zonder voorbehoud van het onderhavige reglement in. Het niet-respecteren van het onderhavige reglement door de deelnemer houdt automatisch de volledige ongeldigheid van zijn deelneming in alsook het verlies van wat hij, dientengevalle, gewonnen heeft zonder dat Carrefour hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. 3. Deelnemen aan de wedstrijd is voorbehouden voor natuurlijke personen die minstens 18 jaar oud zijn en hun verblijfplaats in België hebben. Zullen worden uitgesloten van deelneming: alle personen die georganiseerd samenwerken, of samenwerken in het kader van een juridische of feitelijke vereniging, of op om het even welke andere manier, met het doel hun kans op succes te vergroten. 4. Een wedstrijdflyer kan aan de kassa worden verkregen, bij elke passage langs de kassa. Een extra wedstrijdflyer kan worden verkregen wanneer onze "Hyper"-animatie plaatsvindt in de winkel op vrijdag 12 of zaterdag 13 juni De gift bestaat uit 20 reizen ter waarde van 2000 euro, in de vorm van reisvouchers geldig tot 31/10/201, elkeen ter waarde van 400 euro (dus vouchers per winnaar, of 100 vouchers in totaal) die kunnen worden ingeruild in een "Connections" partnerreisbureau. De winnaars kunnen een reis reserveren voor een bedrag dat hoger is dan 2000 euro, en het verschil betalen. Als het bedrag van de gereserveerde reis per voucher lager is dan 400 euro, zal het verschil niet contant worden terugbetaald en evenmin worden overgedragen in de vorm van een tegoedbon bij Connections. Verliezers: de verliezers winnen niets. 6. Er zullen winnaars worden aangeduid voor de periode van 10/06 tot 16/06, winnaars voor de periode van 17/06 tot 23/06, winnaars voor de periode van 24/06 tot 30/06 en winnaars voor de periode van 1/07 tot 6/07. Deelnemingsmechanisme: a. De klant ontvangt een wedstrijdflyer aan de kassa van de Carrefour hypermarkten. Het is echter niet noodzakelijk om over de wedstrijdflyer te beschikken om aan de wedstrijd deel te nemen. b. Extra wedstrijdflyers worden uitgedeeld tijdens onze "Hyper"-winkelanimatie. c. De werknemers van de Carrefour hypermarkten zullen ook de mogelijkheid hebben om aan deze wedstrijd deel te nemen. Er zal een wedstrijdflyer in het interne magazine "Just You" worden gestopt, op exemplaren. d. Om aan de wedstrijd deel te nemen, volstaat het om het formulier (titel, naam, voornaam, adres en geboortdatum) beschikbaar op de website ( in te vullen, de gestelde vragen correct te beantwoorden en het onderhavige reglement te aanvaarden door het hiertoe voorziene vakje aan te vinken. U moet ook de bijkomende vraag beantwoorden, door de velden te vervolledigen die hiervoor zijn vrij gehouden. Daarna moet u op het icoon "mijn deelneming valideren" klikken om ons uw formulier op te sturen. e. Enkel deze manier van werken zal als geldig worden beschouwd voor de deelneming aan de wedstrijd en de toekenning van de prijs. f. De deelneming aan onze wedstrijd kan alleen gebeuren via deze website. Voor de toekenning van de prijzen zal er geen rekening gehouden worden met antwoorden, ook al zijn ze correct, die via de post of eender welk ander communicatiemiddel werden opgestuurd. g. De selectievragen zijn de volgende: i. Wat gebruikt Hyp' om er zeker van te zijn dat we hem verstaan? PAGINA 1 VAN

2 Een microfoon Een megafoon Een parlofoon ii. Hyp' stelt de vraag "Wat karakteriseert me?" Mijn vrijgevigheid Mijn kracht Mijn verlegenheid h. En de bijkomende vraag is: i /06: Hoeveel kastickets zullen er aan de kassa's van de Carrefour hypermarkt van Strombeek- Bever op 16 juni 201 worden uitgegeven? Weet hierbij dat we op 17 juni tickets hebben uitgegeven. j /06: Hoeveel kastickets zullen er aan de kassa's van de Carrefour hypermarkt van Strombeek- Bever op dinsdag 23 juni 201 worden uitgegeven? Weet hierbij dat we op dinsdag 24 juni tickets hebben uitgegeven. k /06: Hoeveel kastickets zullen er aan de kassa's van de Carrefour hypermarkt van Strombeek- Bever op dinsdag 30 juni 201 worden uitgegeven? Weet hierbij dat we op 1 juli tickets hebben uitgegeven. l. 1-06/07: Hoeveel kastickets zullen er aan de kassa's van de Carrefour hypermarkt van Strombeek-Bever op dinsdag 7 juli 201 worden uitgegeven? Weet hierbij dat we op dinsdag 8 juli tickets hebben uitgegeven. m. Elke persoon mag maar één keer per dag geldig deelnemen, namelijk met unieke persoonlijke gegevens. Eenzelfde deelnemer kan ook niet meerdere keren per dag deelnemen met meerdere e- mailadressen of geboortedata. De organiserende ondernemingen behouden zich het recht voor om frauduleuze deelnemingen uit te sluiten, of deze te beperken tot één enkele geldige deelneming. Elke deelnemer is echter toegestaan om zoveel keer als hij wil deel te nemen, op basis van één keer per dag. 7. Mechanisme voor de geldigverklaring van de winst van de winnaars: De winnaars zullen per van hun winst op de hoogte worden gebracht op het adres dat zij zullen hebben aangeduid na online aan de wedstrijd te hebben deelgenomen. De reisvouchers zullen per post worden opgestuurd naar het postadres dat de winnaar heeft opgegeven. Dit postadres zal hem per worden gevraagd. Ingeval de winnaar niet binnen de gestelde termijn antwoordt, verliest hij elk recht op de prijs en op om het even welke compensatie in welke vorm ook. 8. Selectie van de winnaars a. De winnaars zullen diegenen zijn die, in het kader van een geldige deelneming, de 2 hoofdvragen en de bijkomende vraag correct hebben beantwoord. Als niemand de bijkomende vraag correct heeft beantwoord, zullen de winnaars diegenen zijn die een correct antwoord gegeven hebben op de 2 hoofdvragen en wier antwoord het dichtst bij het correcte antwoord op de bijkomende vraag ligt. In geval van een ex aequo, zullen de winnaars diegenen zijn die als eerste hebben deelgenomen (datum en uur van inschrijving voor de online wedstrijd). 9. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer dat hij de juiste gegevens doorgeeft. Carrefour Belgium nv is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de gegevens. 10. De termijnen en procedures voor de reservering van de reis zullen worden gespecificeerd in de brief die bij de voucher zit. De winnaar verbindt zich ertoe om deze nauwgezet in acht te nemen, op straffe van annulering van de winst. Ingeval de winst wordt geannuleerd, verliest de winnaar elk recht op de prijs en op om het even welke compensatie in welke vorm ook. Als de gereserveerde reis het bedrag van 2000 euro overschrijdt, zal de winnaar zelf het verschil moeten betalen. Als het bedrag van de gereserveerde reis lager is dan 400 euro, zal het verschil niet contant worden terugbetaald en evenmin worden overgedragen in de vorm van een tegoedbon bij Connections. PAGINA 2 VAN

3 11. Als blijkt dat het doorgegeven adres niet correct is, in geval van weigering van de prijs of niet-toekenning ervan aan de winnaars om welke reden ook, zal de prijs opnieuw worden toegekend aan de volgende winnaar uit het klassement en zal de winnaar elk recht op om het even welke compensatie in welke vorm ook verliezen. 12. De beslissingen van Carrefour Belgium zullen onherroepelijk zijn. 13. Indien nodig behoudt Carrefour Belgium nv zich het recht voor om de prijzen in te ruilen tegen een ander cadeau met een vergelijkbare waarde. Geen enkele prijs zal kunnen worden ingeruild tegen de contante waarde ervan of tegen om het even welk ander voorwerp, om het even welke andere dienst of om het even welk ander voordeel van welke aard ook. De prijzen zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen of verkocht aan derden. 14. Carrefour Belgium nv kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de mededeling van een onjuist postadres, een onjuist adres of onjuiste gegevens, die tot een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer leidt. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde levering of een onjuiste werking van de prijzen die in het kader van deze actie worden gewonnen. De prijzen zullen in geen geval kunnen worden ingeruild tegen contant geld of in welke andere vorm ook. Er kan geen schriftelijke of telefonische correspondentie worden gevoerd over het reglement, de vragen, de uitvoering, het verloop en de verwerking van de wedstrijd. 1. De prijzen zijn persoonlijk en zullen niet kunnen worden overgedragen aan derden. 16. De selectie van de winnaars kan op geen enkele manier worden betwist. Carrefour Belgium nv behoudt zich het recht voor om de organisatie van de onderhavige wedstrijd volledig of gedeeltelijk te beperken, op te schorten, te wijzigen, uit te stellen, uit te breiden, te annuleren of te delegeren, als onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten de wil van het bedrijf om dat rechtvaardigen. Carrefour Belgium nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een dergelijke wijziging. Deelnemen aan de wedstrijd houdt automatisch de aanvaarding zonder beperking van het reglement van de wedstrijd door de deelnemer in. Bij een geschil zullen alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd zijn. 17. Carrefour Belgium nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle feiten die niet toe te schrijven zijn aan het bedrijf, met name fouten met betrekking tot de verzending van de prijzen, het verlies ervan tijdens de verzending, de niet-ontvangst of de beschadiging ervan, de laattijdige levering ervan Het is streng verboden om de deelnemingsformulieren te kopiëren, op welke manier ook. Elke gekopieerde of gereproduceerde kaart zal worden beschouwd als fraude. 19. Het is streng verboden om de aangeboden wedstrijdvoorzieningen te wijzigen of te proberen te wijzigen, met name om er de resultaten of elk element dat de afloop van de wedstrijd en de winnaars van de wedstrijd bepaalt, van te wijzigen. 20. Carrefour Belgium nv behoudt zich het recht voor om de gelijkheid van kansen tussen alle deelnemers te doen naleven, met name langs juridische weg of naar wens via om het even welk ander middel. 21. Carrefour Belgium nv kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld als het bedrijf, in geval van overmacht, gebeurtenissen buiten zijn wil om of gerechtvaardigde noodzaak, ertoe werd gebracht om de wedstrijd op ieder ogenblik, als de omstandigheden dat vereisen, in te korten, te verlengen, uit te stellen, te wijzigen of te annuleren. 22. Carrefour Belgium nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die verband houdt met het genot van de prijs. 23. In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden de persoonlijke gegevens verwerkt in een computerbestand, dat uitsluitend door de nv Carrefour Belgium voor de organisatie en het goede verloop van de onderhavige actie wordt gebruikt. U hebt het recht om deze gegevens te raadplegen, te corrigeren en te schrappen op eenvoudig verzoek aan nv Carrefour Belgium, Olympiadenlaan 20 in 1140 Evere. De gegevens zullen niet worden gebruikt voor de promotie en de PAGINA 3 VAN

4 verkoop van de producten van de Carrefour groep, en evenmin worden verkocht, uitgeleend, verhuurd of meegedeeld aan derden, op welke manier ook, tenzij u daar vooraf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. 24. De deelnemers geven toestemming voor alle controles met betrekking tot hun identiteit en hun gegevens. Elke aanwijzing van een valse of onjuiste identiteit of een vals of onjuist adres brengt automatisch de uitsluiting van de deelneming met zich mee. 2. Het onderhavige reglement wordt geregeld door het Belgische recht. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd bij geschillen. 26. Deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het onderhavige reglement dat verkrijgbaar is aan het onthaal van de Carrefour hypermarkten en op In geval van fraude zal de toekenning worden geweigerd van de prijs die de deelnemer toekomt, onverminderd elke latere gerechtelijke vervolging. 28. De winnaars aanvaarden uitdrukkelijk dat Carrefour Belgium eventueel hun namen en hun foto publiceert voor alle reclame- of promotiedoeleinden, zonder beperking van tijd of plaats, zonder enige financiële of andere compensatie. 29. Carrefour Belgium nv kan niet aansprakelijk worden gesteld: Voor verliezen of vertragingen die worden veroorzaakt door derden (luchtvaartmaatschappij, transporteurs, handlingbedrijven, enz.), in welke vorm ook. Voor alle aanvullende uitgaven en/of verblijfs- of transportkosten - behalve de kosten waarvan in het onderhavige reglement uitdrukkelijk wordt aangegeven dat ze voor rekening worden genomen door Carrefour Belgium nv. - die de winnaar eventueel moet doen wegens zijn deelneming aan de actie, zijn aanvaarding van de prijs en het gebruik dat hij ervan zal maken. Voor de onmogelijkheid voor de winnaar om op reis te vertrekken wegens een beslissing van de autoriteiten, een weigering van de autoriteiten, het niet komen opdagen van de winnaar op de dag van het vertrek op de aangegeven tijdstippen, de afwezigheid of ongeldigheid van een visum, een paspoort of om het even welk ander document dat noodzakelijk is om te vertrekken. Voor de eventuele fouten op de biljetten die worden uitgegeven door derden (reismaatschappij, transporteurs...). Voor de annuleringen en veranderingen van dienstregelingen en datums. Voor wijzigingen van bestemmingen en alle andere problemen die verband houden met de reismaatschappij, de transporteurs... De winnaars en de begunstigden zullen ervoor zorgen dat ze op het ogenblik waarop ze gebruikmaken van hun prijs, over reisdocumenten beschikken die in orde zijn, en dat ze zich vrijmaken voor de duur van de reis. Ze zullen ervoor zorgen dat ze alle verzekeringen nemen die ze noodzakelijk achten. Ingeval de onderhavige clausule niet wordt nageleefd, verliezen de winnaars en de begunstigden elk recht om op een ander ogenblik gebruik te maken van de prijs, en om het even welke compensatie in welke vorm ook te ontvangen. 30. Daar de bepaling van de winnaars uitsluitend gebeurt op basis van een middel voor gegevensverwerking, kan Carrefour niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van de informaticanetwerken, verliezen, vertragingen of technische tekortkomingen veroorzaakt door het Internet of de technische dienstverleners die zorgen voor de overdracht van de gegevens en de hosting van de website. 31. Carrefour kan de deelnemingen van een of meerdere deelnemer(s) opschorten en annuleren, zonder dat Carrefour hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld, in geval van vaststelling van een verdachte handelswijze zoals, zonder dat dit volledig is: de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de verbinding van meerdere personen en van verschillende computerposten vanuit dezelfde gebruiker, met andere woorden vanuit PAGINA 4 VAN

5 hetzelfde profiel geregistreerd in de inschrijfdatabase op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te forceren, een vermenigvuldiging van accounts. PAGINA VAN

REGLEMENT VAN DE OCBS-TOMBOLA "CHECK IN AND WIN"

REGLEMENT VAN DE OCBS-TOMBOLA CHECK IN AND WIN REGLEMENT VAN DE OCBS-TOMBOLA "CHECK IN AND WIN" 1. Tombola die wordt georganiseerd door en ten gunste van het Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport (OCBS) ten bate van de Belgische sport, op basis

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR CHECK-IN & WIN

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR CHECK-IN & WIN WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR CHECK-IN & WIN Artikel 1 - voorwerp van voorliggend reglement De wedstrijd Check-in & Win zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Carrefour Belgium nv met zetel

Nadere informatie

1. Deze Actie staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en die houder zijn van een Carrefour Bonus Card.

1. Deze Actie staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en die houder zijn van een Carrefour Bonus Card. OFFICIEEL REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE COLLECT & REFRESH Artikel 1: Algemene bepalingen 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie Collect & Refresh (hierna genoemd de Actie ) zijn van toepassing op de actie

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OCBS-TOMBOLA Star Wars

REGLEMENT VAN DE OCBS-TOMBOLA Star Wars REGLEMENT VAN DE OCBS-TOMBOLA Star Wars 1. Tombola die wordt georganiseerd door en ten gunste van het Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport (OCBS) ten bate van de Belgische sport, op basis van het

Nadere informatie

REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA

REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA Artikel 1 - voorwerp van voorliggend reglement De wedstrijd I Love Mama zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Carrefour Belgium nv met zetel

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK»

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» 1 De Organisator De «CATSAN Smart Pack» wedstrijd (de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door Mars Belgium NV, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH"

Wedstrijdreglement Fiets ZENITH Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH" Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, organiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 Projet du 3 janvier Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene,

Nadere informatie

Officieel reglement van de wedstrijd met aankoopverplichting Coca-Cola 'Win UEFA EURO 2016 duo tickets'

Officieel reglement van de wedstrijd met aankoopverplichting Coca-Cola 'Win UEFA EURO 2016 duo tickets' Officieel reglement van de wedstrijd met aankoopverplichting Coca-Cola 'Win UEFA EURO 2016 duo tickets' Algemene voorwaarden 1. De actie Coca-Cola 'Win UEFA EURO 2016 duo tickets' wordt georganiseerd door

Nadere informatie

Reglement van de actie: Wedstrijd AG Insurance Memorial Van Damme

Reglement van de actie: Wedstrijd AG Insurance Memorial Van Damme Reglement van de actie: Wedstrijd AG Insurance Memorial Van Damme Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE0404.494.849,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Artikel 1: Organisator De NV AG Insurance, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR #PimpMyDevil

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR #PimpMyDevil WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR #PimpMyDevil Artikel 1 - voorwerp van voorliggend reglement De wedstrijd Leve Voetbal is een fotowedstrijd met aankoopverplichting van minstens één van de officiële miniduivels

Nadere informatie

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Artikel 1 ORGANISATIE Selexion, met maatschappelijke zetel Euronics Belgium CVBA, Uilenbaan 90 K3 2160 Wommelgem en KBO-nr. BE 0404.109.324 HR Antwerpen (hierna SELEXION

Nadere informatie

"Site": website toegankelijk op het volgende internetadres:

Site: website toegankelijk op het volgende internetadres: Officieel reglement van de online Wedstrijd «Leve Voetbal win een shirt getekend door de Rode Duivels» (hierna het Reglement genoemd) De wedstrijd Leve Voetbal win een shirt getekend door de Rode Duivels

Nadere informatie

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING 1. De naamloze vennootschap Beiersdorf, met maatschappelijke zetel gevestigd op het Marie Curieplein 20, 1070

Nadere informatie

Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz

Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz De onderneming Alterfin cvba, waarvan de hoofdzetel zich bevindt aan de Haachtsesteenweg 159 te 1030 Brussel (hierna de organisator ), organiseert van 29

Nadere informatie

Reglement van toepassing op Croky Memory Game

Reglement van toepassing op Croky Memory Game Reglement van toepassing op Croky Memory Game Artikel 1: Algemeen Roger&Roger NV, eigenaar van het merk Croky, met maatschappelijke zetel gelegen te Rue de la Bassée 1, 7700 Moeskroen, België, met KBOnummer

Nadere informatie

Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd)

Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd) Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd) De firma L Oréal Belgilux N.V., Divisie Producten Grote Publiek (hierna de Organisator genoemd) met maatschappelijke zetel te

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas

Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas ARTIKEL 1: ORGANISEREND BEDRIJF De naamloze vennootschap Savencia Fromage & Dairy Benelux nv (BE 0406.658.741), gevestigd en met maatschappelijke zetel te 1050 ELSENE,

Nadere informatie

"Krijg je voetbal & win een reis + meerdere prijzen" Artikel 1 - Algemeen. Het reglement is beschikbaar op de website www.onlinepromo.

Krijg je voetbal & win een reis + meerdere prijzen Artikel 1 - Algemeen. Het reglement is beschikbaar op de website www.onlinepromo. Officieel reglement van de wedstrijd met aankoopverplichting georganiseerd door de merken Moulinex en Tefal in de deelnemende winkels van België en Groothertogdom Luxemburg. "Krijg je voetbal & win een

Nadere informatie

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE Doe mee met de wedstrijden uit het IMPACT magazine van december 2014 via www.sikkens.be of www.trimetal.be. Hoe doe je mee? E-mail Naam schildersbedrijf Naam... Voornaam...

Nadere informatie

Reglement van THE AG SPRINT EXPERCIENCE

Reglement van THE AG SPRINT EXPERCIENCE Reglement van THE AG SPRINT EXPERCIENCE Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE0404.494.849, organiseert op 6 mei,

Nadere informatie

Officieel reglement van de online Wedstrijd «100 Elsève Low Shampoos» van L Oréal Paris Exclusive

Officieel reglement van de online Wedstrijd «100 Elsève Low Shampoos» van L Oréal Paris Exclusive Officieel reglement van de online Wedstrijd «100 Elsève Low Shampoos» van L Oréal Paris Exclusive (hierna het Reglement genoemd) De firma L Oréal Belgilux N.V., Divisie Consumentenproducten (hierna de

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Artikel 1 - voorwerp van het huidige reglement

Artikel 1 - voorwerp van het huidige reglement REGLEMENT VAN DE VERZAMELACTIE Disney/Panini/Carrefour 25e verjaardag van Disneyland Parijs en van de Carrefourwedstrijd/25e verjaardag van Disneyland Parijs Artikel 1 - voorwerp van het huidige reglement

Nadere informatie

Welke zijn de afmetingen van een kredietkaart? - 74 mm 52,5 mm - 85,60 53,98 mm - 87,56 x 55 mm - 88,34 x 54,68 mm

Welke zijn de afmetingen van een kredietkaart? - 74 mm 52,5 mm - 85,60 53,98 mm - 87,56 x 55 mm - 88,34 x 54,68 mm Wedstrijdreglement Visa en MasterCard Organisator: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 20 00 Duurtijd van de wedstrijd: De wedstrijd loopt

Nadere informatie

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd.

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd. Wedstrijdreglement! 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door NV Renault Retail Group waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Pleinlaan 21 (hierna Renault Retail Group of Organisator

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras

Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras Artikel 1 - Organisator De vennootschap PERNOD RICARD BELGIUM N.V., Terhulpsesteenweg 130b1, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd Win jouw Ricard

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze Artikel 1: Voorwerp De naamloze vennootschap S.A. D Ieteren nv, divisie Volkswagen Import, met

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier

WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier ARTIKEL 1 Prik&Tik cvba, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is in de Gerard Mercatorstraat 85 in 3920 Lommel, organiseert

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Bretagne-Séché Environnement

Wedstrijdreglement Bretagne-Séché Environnement Wedstrijdreglement Bretagne-Séché Environnement Artikel1 De Belgische vestiging van Fortuneo - dochtermaatschappij van Crédit Mutuel Arkéa en kredietinstelling naar Frans recht in de vorm van een Naamloze

Nadere informatie

"Wedstrijd": de huidige online wedstrijd «Carrefour market Sint- Valentijn»

Wedstrijd: de huidige online wedstrijd «Carrefour market Sint- Valentijn» Officieel reglement van de online Wedstrijd «Carrefour market Sint-Valentijn» (hierna het Reglement genoemd) De wedstrijd Carrefour market - Sint- Valentijn wordt georganiseerd door Carrefour Belgium nv

Nadere informatie

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting Win 200 euro shoptegoed Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator genoemd),

Nadere informatie

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen REGLEMENT Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen ARTIKEL 1: ORGANISATOR Touring Verzekeringen, waarvan de zetel gevestigd is op de Havenlaan 86C bus 117 in 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie

en de wedstrijd Panini

en de wedstrijd Panini REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE en de wedstrijd Panini ROAD TO FRANCE Aan het onthaal ter beschikking van de klanten te leggen. Artikel 1 - Voorwerp van dit reglement De spaaractie Panini/KBVB/Carrefour #TOUSENSEMBLE

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017 Artikel 1: Voorwerp Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting werd georganiseerd door de naamloze vennootschap

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT DE BESTE BELGETARISCHE STOEMP BIJ CARREFOUR

WEDSTRIJDREGLEMENT DE BESTE BELGETARISCHE STOEMP BIJ CARREFOUR WEDSTRIJDREGLEMENT DE BESTE BELGETARISCHE STOEMP BIJ CARREFOUR ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM Carrefour market, met maatschappelijke zetel in de Olympiadenlaan 20 in 1140 Evere, (KBO

Nadere informatie

Officieel reglement van de promotiecampagne Coca-Cola Zero/QUICK

Officieel reglement van de promotiecampagne Coca-Cola Zero/QUICK Officieel reglement van de promotiecampagne Coca-Cola Zero/QUICK Algemene voorwaarden 1. De actie Coca-Cola Zero/Quick wordt georganiseerd door Coca-Cola Enterprises Belgium bvba (verder Coca-Cola genoemd).

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017 Artikel 1: Voorwerp Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting werd georganiseerd door de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win een Ecoview van uw bedrijf

WEDSTRIJDREGLEMENT Win een Ecoview van uw bedrijf WEDSTRIJDREGLEMENT Win een Ecoview van uw bedrijf Artikel 1: Organisatie 1.1. De wedstrijd Win een Ecoview (hierna de wedstrijd genoemd) is een wedstrijd georganiseerd door Lampiris Belgium NV (hierna

Nadere informatie

PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland

PRIJSVRAAG REGLEMENT Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland ALGEMEEN PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland 1. Deze prijsvraag wordt georganiseerd door: ACCOR HOTELS BELGIË NV / SA Leonardo Da Vincilaan 25 B-1831

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "The Love Game" Facebook

Wedstrijdreglement The Love Game Facebook Wedstrijdreglement "The Love Game" Facebook ARTIKEL 1 ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP Center Parcs Europe N.V. (Belgium), een bijkantoor gevestigd aan de Lambroekstraat 5A, B-1831 Diegem, België van Center

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN?

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN? WEDSTRIJDREGLEMENT De heer Yuri Hellyn Tjampensstraat 10, 8573 Tiegem (hierna: Talktoo ) en ondernemingsnummer BE0839350205, organiseert een wedstrijd onder de benaming TalkToo verkiezing meest klantgerichte

Nadere informatie

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Mediahuis NV, BTW BE 0439.849.666, Katwilgweg 2 in 2050 Antwerpen (hierna genoemd: de organisator).

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Mediahuis NV, BTW BE 0439.849.666, Katwilgweg 2 in 2050 Antwerpen (hierna genoemd: de organisator). WEDSTRIJDREGLEMENT JUNI 2016 1. Organisatie Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Mediahuis NV, BTW BE 0439.849.666, Katwilgweg 2 in 2050 Antwerpen (hierna genoemd: de organisator). Deelnemen aan de

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017 ARTIKEL 1 De vennootschap BRUSSELS MAJOR EVENTS vzw met maatschappelijke zetel in de Korte Museumstraat 6-8, 1000 Brussel, België, organiseert een wedstrijd,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul

Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul ARTIKEL 1: Organisator Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd georganiseerd ter gelegenheid van 30 jaar IKEA Hognoul ( de Wedstrijd ) door IKEA

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Shareatattoo

Wedstrijdreglement Shareatattoo Wedstrijdreglement Shareatattoo ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 16/11/2015

Wedstrijdreglement 16/11/2015 Wedstrijdreglement 16/11/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Hiep hiep Heylen (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.meubelen-heylen.com

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE PASEN»

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE PASEN» WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE PASEN» ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM-Carrefour market, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan, 20 (ondernemingsnummer

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia

WEDSTRIJDREGLEMENT Win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia WEDSTRIJDREGLEMENT Win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia Artikel 1: Organisatie 1.1. De wedstrijd win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia (hierna de wedstrijd genoemd) is een wedstrijd

Nadere informatie

REGLEMENT COMME CHEZ BADOIT» WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV Danone Waters Benelux SA

REGLEMENT COMME CHEZ BADOIT» WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV Danone Waters Benelux SA REGLEMENT COMME CHEZ BADOIT» WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV Danone Waters Benelux SA Artikel 1 De wedstrijd COMME CHEZ BADOIT wordt georganiseerd door NV Danone Waters Benelux SA met zetel te Jules

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT WIJNBEURS CODORNIU

WEDSTRIJDREGLEMENT WIJNBEURS CODORNIU WEDSTRIJDREGLEMENT WIJNBEURS CODORNIU ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM Carrefour Hypermarkten, met maatschappelijke zetel in de Olympiadenlaan 20 in 1140 Evere, (KBO 0448.826.918),

Nadere informatie

Reglement Wedstrijd Win een meettoestel die de luchtkwaliteit in jouw woning visualiseert

Reglement Wedstrijd Win een meettoestel die de luchtkwaliteit in jouw woning visualiseert Reglement Wedstrijd Win een meettoestel die de luchtkwaliteit in jouw woning visualiseert 13 Artikel 1 De wedstrijd Win een meettoestel die de luchtkwaliteit in jouw woning visualiseert ( Game ) wordt

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon WEDSTRIJDREGLEMENT Volkswagen Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon Artikel 1: Voorwerp Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting werd georganiseerd door de naamloze vennootschap S.A. D Ieteren nv,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable

Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable Artikel 1 - organisator / organiserende maatschappij De actie post uw meest relevante

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

In alle gevallen moet de deelnemer een geldig adres en/of een account op het sociale netwerk Facebook hebben.

In alle gevallen moet de deelnemer een geldig  adres en/of een account op het sociale netwerk Facebook hebben. ARTIKEL 1: HET ORGANISEREND BEDRIJF Het bedrijf Brown-Forman Arrow Continental Europe LLC, ingeschreven in het Handelsregister van Parijs onder nummer 482 832 532 en met maatschappelijke zetel te 43/47

Nadere informatie

Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip

Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip De onderneming L Oréal Nederland b.v., Divisie Cosmetique Active, gevestigd te 2132 LR Hoofddorp, Scorpius

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT WERKEN MET STIHL

WEDSTRIJDREGLEMENT WERKEN MET STIHL WEDSTRIJDREGLEMENT WERKEN MET STIHL Artikel 1 ORGANISATIE ANDREAS STIHL NV, met maatschappelijke zetel te Veurtstraat 117, 2870 Puurs en met KBOnr. 0427.714.768 (hierna STIHL ) organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT 'BUENO S REASONS'

WEDSTRIJDREGLEMENT 'BUENO S REASONS' WEDSTRIJDREGLEMENT 'BUENO S REASONS' ARTIKEL 1 ORGANISATOR / ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP De actie 'Bueno's reasons' is een wedstrijd met aankoopverplichting georganiseerd door de vennootschap FERRERO nv

Nadere informatie

Maak kans op één van 20 gratis kleuradviezen aan huis t.w.v. 100

Maak kans op één van 20 gratis kleuradviezen aan huis t.w.v. 100 Levis kleurt Charleroi. Maak kans op één van 20 gratis kleuradviezen aan huis t.w.v. 100 Naam Voornaam Straat Huisnr. Postcode Gemeente GSM Telefoon E-mail GAMMA winkel Wedstrijdvraag: Welke Belgische

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Kwaremont

Wedstrijdreglement Kwaremont Wedstrijdreglement Kwaremont 1. De firma Brouwerij De Brabandere, Rijksweg 33, 8531 Bavikhove (België) organiseert de Kwaremontbier wedstrijd (hierna de wedstrijd genoemd). Deze wedstrijd loopt van 22

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT De Straffe Maand

WEDSTRIJDREGLEMENT De Straffe Maand WEDSTRIJDREGLEMENT De Straffe Maand ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan 20, ingeschreven bij de Kruispuntbank

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD Vrolijk Pasen bij Dacia

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD Vrolijk Pasen bij Dacia REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD Vrolijk Pasen bij Dacia ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel te Pleinlaan 21, 1050 Elsene, ingeschreven bij de Kruispuntbank van

Nadere informatie

Officieel reglement van de wedstrijd met aankoopverplichting Coca-Cola 'Ga mee met de Rode Duivels naar Rusland' Algemene voorwaarden

Officieel reglement van de wedstrijd met aankoopverplichting Coca-Cola 'Ga mee met de Rode Duivels naar Rusland' Algemene voorwaarden Officieel reglement van de wedstrijd met aankoopverplichting Coca-Cola 'Ga mee met de Rode Duivels naar Rusland' Algemene voorwaarden 1. De wedstrijd Coca-Cola 'Ga mee met de Rode Duivels naar Rusland'

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE EN WEDSTIJD 'I LOVE MY PET'

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE EN WEDSTIJD 'I LOVE MY PET' REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE EN WEDSTIJD Artikel 1: Algemeen 'I LOVE MY PET' 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie en de wedstrijd 'I LOVE MY PET' (hierna de 'Actie' of Wedstrijd ) zijn van toepassing

Nadere informatie

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 1

WEDSTRIJDREGLEMENT. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 1 WEDSTRIJDREGLEMENT Artikel 1 De firma Bolton Belgium N.V., met zetel gevestigd te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 27, organiseert een wedstrijd waarbij een Samsung stofzuiger kan worden gewonnen of een pakket

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN?

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN? WEDSTRIJDREGLEMENT De firma t Kastels Broodje, Turnhoutsebaan 40, B-2460 Kasterlee met ondernemingsnummer BE0629.583.646, RPR Turnhout (hierna: t Kastels Broodje ), organiseert een wedstrijd onder de benaming

Nadere informatie

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Logeren in Vlaanderen Vakantieland (hierna:

Nadere informatie

Officieel reglement van de promotiecampagne Vintense 10 Barbecook te winnen

Officieel reglement van de promotiecampagne Vintense 10 Barbecook te winnen Officieel reglement van de promotiecampagne Vintense 10 Barbecook te winnen Algemene Voorwaarden 1. De actie Vintense 10 Barbecook te winnen wordt georganiseerd door NEOBULLES SA (hierna "de organisator"

Nadere informatie

Mobistar Wedstrijdreglement Abonneer je gratis op Hello Get More Lente 2009

Mobistar Wedstrijdreglement Abonneer je gratis op Hello Get More Lente 2009 Mobistar Wedstrijdreglement Abonneer je gratis op Hello Get More Lente 2009 Het reglement van de Abonneer je gratis op Hello -wedstrijd beschrijft de regels en de voorwaarden die gelden voor enerzijds

Nadere informatie

Deze wedstrijd vangt aan op 01/06/2011 en loopt ten einde op 30/06/2011.

Deze wedstrijd vangt aan op 01/06/2011 en loopt ten einde op 30/06/2011. REGLEMENT VOOR DE WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY Artikel 1: Deze wedstrijd wordt georganiseerd door 2 partijen: de parfumerieën Ici Paris XL, Schaarbeeklei 499, 1800 Vilvoorde, Parfums Givenchy

Nadere informatie

Reglement wedstrijden stad Antwerpen

Reglement wedstrijden stad Antwerpen Reglement wedstrijden stad Antwerpen Hoofdstuk 1: Algemene voorwaarden Artikel 1 De wedstrijd wordt georganiseerd door stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen (de organisator). Artikel 2 Over het

Nadere informatie

OFFICIEEL REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD HENKEL WASH, CARE & WIN

OFFICIEEL REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD HENKEL WASH, CARE & WIN OFFICIEEL REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD HENKEL WASH, CARE & WIN De voorwaarden van de wedstrijd Henkel Wash, Care & Win (hierna de actie genoemd) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de bedrijven

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 10/06/2016

Wedstrijdreglement 10/06/2016 Wedstrijdreglement 10/06/2016 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Win een gesigneerd T- shirt van de Rode Duivels (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN Car Class Chauffeursdiensten Quote 500 Maand Gratis Chauffeur

ACTIEVOORWAARDEN Car Class Chauffeursdiensten Quote 500 Maand Gratis Chauffeur ACTIEVOORWAARDEN Car Class Chauffeursdiensten Quote 500 Maand Gratis Chauffeur WERKING, TOEPASSING ARTIKEL 1 1. De vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid: Car Class Chauffeursdiensten,

Nadere informatie

CARREFOURREGLEMENT VAN END OF YEAR

CARREFOURREGLEMENT VAN END OF YEAR CARREFOURREGLEMENT VAN END OF YEAR ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, met maatschappelijke zetel in de Olympiadenlaan 20 in 1140 Evere, (KBO 0448.826.918), organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement voor Maak kans op een waardebon van 100 bij Fun

Wedstrijdreglement voor Maak kans op een waardebon van 100 bij Fun Wedstrijdreglement voor Maak kans op een waardebon van 100 bij Fun Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd Maak kans op een waardebon van 100 bij de Fun (hierna genoemd: de Wedstrijd )

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR Belgetarische recepten

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR Belgetarische recepten WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR Belgetarische recepten Artikel 1 - voorwerp van voorliggend reglement De wedstrijd Belgetarische recepten is een wedstrijd zonder aankoopverplichting en wordt georganiseerd

Nadere informatie

REGLEMENT PRIME STAR AWARDS VOTINGPRIJS

REGLEMENT PRIME STAR AWARDS VOTINGPRIJS Artikel 1. Definities REGLEMENT PRIME STAR AWARDS 2009 - VOTINGPRIJS 1. Votingwedstrijd: De PRIME STAR AWARDS 2009 - VOTINGPRIJS votingwedstrijd (hierna de Votingwedstrijd ) wordt georganiseerd door TELENET

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van «Cooking Battles»

Wedstrijdreglement van «Cooking Battles» Wedstrijdreglement van «Cooking Battles» ARTIKEL 1 Het bedrijf INNO N.V., met maatschappelijke zetel in 111 Nieuwstraat, 1000 Brussel, BTW BE 0448.827.116, organiseert een gratis wedstrijd Cooking Battles

Nadere informatie

Brei mee met Radio 2. Wedstrijdreglement. Versie: 7/3/2014

Brei mee met Radio 2. Wedstrijdreglement. Versie: 7/3/2014 Wedstrijdreglement Brei mee met Radio 2 Versie: 7/3/2014 Voor zover de regels voor de wedstrijd niet in het bijzonder zijn uiteengezet in dit wedstrijdreglement, gelden (in aanvulling) de regels van het

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD «ATTRACTIEPARKEN»

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD «ATTRACTIEPARKEN» REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD «ATTRACTIEPARKEN» Artikel 1: Algemeen 1. De voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd georganiseerd door Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te 1140 Evere,

Nadere informatie

Spelreglement. "Pink & Blue"

Spelreglement. Pink & Blue Spelreglement "Pink & Blue" ARTIKEL 1 ORGANISATOR BIC Belgium B.V.B.A, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 124.235.677,22, ingeschreven in het handelsregister van

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS.

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS. INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Made by you wordt georganiseerd door Veritas nv, De Villermontstraat

Nadere informatie

WEDSTRIJD Win een.vlaanderen

WEDSTRIJD Win een.vlaanderen WEDSTRIJD Win een.vlaanderen ARTIKEL 1 De VZW DNS BELGIUM, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 3001 Leuven, Ubicenter Philipssite, 5/13, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting dewelke

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT «20 JAAR EXPRESS»

WEDSTRIJDREGLEMENT «20 JAAR EXPRESS» WEDSTRIJDREGLEMENT «20 JAAR EXPRESS» ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, met maatschappelijke zetel in de Olympiadenlaan 20 in 1140 Evere (KBO 0448.826.918), organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement

Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de online wedstrijd Alpro Pur Enjoy (hierna genoemd: de Wedstrijd ) die zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door

Nadere informatie

WIN EEN JAAR LANG TICKETS MET STERK IN ANTWERPEN, HET ZOMERSPEL VAN RADIO 2

WIN EEN JAAR LANG TICKETS MET STERK IN ANTWERPEN, HET ZOMERSPEL VAN RADIO 2 Wedstrijdreglement WIN EEN JAAR LANG TICKETS MET STERK IN ANTWERPEN, HET ZOMERSPEL VAN RADIO 2 Versie: 16 juni 2015 Voor zover de regels voor de wedstrijd niet in het bijzonder zijn uiteengezet in dit

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days Van 15 oktober 2015 tot en met 18 oktober 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 'Orange Thank You Beleef een magische kerst'

Wedstrijdreglement 'Orange Thank You Beleef een magische kerst' Wedstrijdreglement 'Orange Thank You Beleef een magische kerst' De wedstrijd 'Orange Thank You Beleef een magische kerst' wordt georganiseerd door Orange Belgium nv, Bourgetlaan 3, 1140 Evere. Deze wedstrijd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Gulden Draak-Ambassadeur 2015

WEDSTRIJDREGLEMENT Gulden Draak-Ambassadeur 2015 Reglement Gulden Draak-Ambassadeur 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT Gulden Draak-Ambassadeur 2015 Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd Gulden Draak-Ambassadeur

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT EN BEPALINGEN VOOR BELGIË LIEFMANS VAKANTIE PORTUGAL 2016

WEDSTRIJDREGLEMENT EN BEPALINGEN VOOR BELGIË LIEFMANS VAKANTIE PORTUGAL 2016 REGLEMENT VOOR NEDERLAND VANAF PAGINA 4 VAN DIT DOCUMENT WEDSTRIJDREGLEMENT EN BEPALINGEN VOOR BELGIË LIEFMANS VAKANTIE PORTUGAL 2016 Deze regels zijn van toepassing op de Liefmans Vakantie Portugal wedstrijd

Nadere informatie

Win een van de 5 duo-tickets voor het UGC De Brouckère avant-première van de film The Dictator.

Win een van de 5 duo-tickets voor het UGC De Brouckère avant-première van de film The Dictator. REGLEMENT FACEBOOKWEDSTRIJD DICTATOR Dictator Quiz ARTIKEL 1 De UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL BELGIUM, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue Royale 288 Koningsstraat, 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie