De Bestuurder. Nr.6. Duurzaamheid primeert op rendement in bestuur van de bank

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Bestuurder. Nr.6. Duurzaamheid primeert op rendement in bestuur van de bank"

Transcriptie

1 & De Bestuurder JAARGANG S Nr.6 T R A T E G I E V I S I E w w w. d e b e s t u u r d e r. b e Duurzaamheid primeert op rendement in bestuur van de bank Interview met JEAN PAUL VERMEIRE en WILFRIED DIERICKX Voorzitter en ere-voorzitter van Dierickx Leys Effectenbank MAANDELIJKS - NIET IN JANUARI EN AUGUSTUS - JULI AFGIFTEKANTOOR - P AFGIFTEKANTOOR BRUGGE X 6 DOSSIER H E T FA M I L I E B E D R I J F BTW-zoektocht naar rechtszekerheid VZW mag geen bedrijf exploiteren De Bestuurskamer: Reputatiemanagement Jonge bestuurders: EVELYNE HEYVAERT Vrijstelling erfenisrechten familieaandelen

2

3 Omslagartikel K r i s B a r r e z e e l e Voorzitter Jean Paul Vermeire en ere-voorzitter Wilfried Dierickx (Dierickx Leys Effectenbank): Duurzaamheid primeert op rendement in bestuur van de bank Wilfried Dierckx speelde decennialang een vooraanstaande rol in de Antwerpse financiële wereld. Met zijn beursvennootschap was hij actief op de Antwerpse en Brusselse aandelenbeurzen die eind de jaren 80 fuseerden. Dierickx Leys Effectenbank, zoals de vroegere beursvennootschap thans heet, is sinds 1999 een bank en in niets meer te vergelijken met een klassiek familiebedrijf, behalve dan op het vlak van het aandeelhouderschap. Wilfried Dierckx werd onlangs 80 en vond dat een mooi tijdstip om afscheid te nemen als voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij blijft wel bestuurder als vertegenwoordiger van de familiale stichting die 55 procent van de bank controleert. Jean-Paul Vermeire, echtgenoot van directielid en mede-aandeelhouder Monique Leys is de nieuwe bestuursvoorzitter. Transparantie in de relaties met het cliënteel en het bestuur van de bank is het keurmerk van onze bank, zeggen ere-voorzitter Wilfried Dierickx en voorzitter Jean Paul Vermeire. De nieuwe voorzitter werkte ondermeer voor Bank of America en was tot zijn pensioen financieel directeur van chemieconcern Chevron Phillips Chemicals Belgium. Andere bestuursmandaten heeft hij niet. Ik vind het niet gepast dat een bestuurder van een bank bestuursmandaten buiten de bank bekleedt, zegt Jean Paul Vermeire. U noemt uw bank geen familiebedrijf meer. Wat is de reden en welke invloed heeft dat op het bestuur? Wilfried Dierickx: Het klopt dat de familie Dierickx-Van den Broeck 55 procent van de aandelen van de bank controleert maar de bank heeft niet meer de mentaliteit van een familiebedrijf. Dat is bewust zo gedaan. Wij zien de bank niet als een familiebedrijf waar de kinderen automatisch overnemen. Sinds 1999 is de leiding in handen van een directiecomité. Mijn dochter Marleen Dierickx is er lid van maar de twee andere directiecomitéleden, voorzitter Herman Hendrickx en gedelegeerd bestuurder Monique Leys zijn niet-familieleden. De bank heeft volgens de bankwetgeving een two-tierstructuur met een directiecomité en een raad van bestuur. De drie directieleden zijn ook lid van de raad van bestuur, die zeven leden telt. De andere vier niet-uitvoerende bestuurders zijn mijn zoon Bart Dierickx die als ingenieur-ondernemer sensoren ontwikkelt, Jean-Paul Vermeire en de twee onafhankelijke bestuurders Paul De Herdt en Willem Van Dyck. Marleen en Bart zijn de enigen van mijn zes kinderen die actief Van wisselagent tot bank De grootvader van Wilfried Dierickx startte in 1901 als wisselagent in Antwerpen. In 1942 nam zijn vader het kantoor over en na de omvorming van het kantoor in een commanditaire vennootschap werd Wilfried Dierckx in 1968 zaakvoerder van het familiebedrijf, dat later uitgroeide tot een beursvennootschap. Na de fusie in 1996 met branchegenoot Verbeeck & Leys verkreeg de NV Dierickx Leys in 1999 het statuut van bank. Gezien de relatief beperkte omvang van het bedrijf, opteerde men voor het statuut van effectenbank, omdat daarvoor aan lagere kapitaaleisen moest worden voldaan. Hoewel Dierickx Leys zich nu nog steeds als effectenbank presenteert, voldoet het bedrijf reeds vele jaren aan alle regels en kapitaaleisen van een echte bank. Dierickx Leys is gespecialiseerd in zowel discretionair als adviserend vermogensbeheer, verkoopt geen hypotheken, geeft geen kasbons uit en is ook niet actief in de financiering van internationale handel. De voornaamste activiteiten zijn de aankoop en verkoop van aandelen en obligaties voor rekening van cliënten, vermogensbeheer en optiehandel. De bank heeft lage instapdrempels. Het cliënteel bestaat vooral uit mensen die hun vermogen veilig willen beleggen maar toch een redelijk rendement wensen en advies willen om dat vermogen over te dragen naar de volgende generatie. Na de omvorming in effectenbank kwam de leiding in handen van een directiecomité en een raad van bestuur. Het aantal medewerkers schommelt rond de 50. Ruim 110 jaar na zijn oprichting, is het hoofdkantoor van Dierickx Leys nog steeds aan de Kasteelpleinstraat in Antwerpen gevestigd. Het aantal externe kantoren is beperkt maar in de komende jaren wil de bank in heel Vlaanderen een aantal volwaardige kantoren vestigen. De bank biedt internetbankieren aan en beheert ook de eigen Transparant -beleggingsfondsen. Op de website wordt uitgelegd waarin deze fondsen precies beleggen. De Bestuurder JULI

4 Omslagartikel K r i s B a r r e z e e l e Ik sta altijd wat wantrouwig tegenover het grote belang dat men hecht aan onafhankelijke bestuurders. Die onafhankelijkheid is ook maar relatief. (Jean Paul Vermeire) betrokken zijn bij de bank, respectievelijk in een uitvoerende of niet-uitvoerende functie. Hoe ervaart u uw rol als bestuurder? Jean Paul Vermeire: Dit is mijn eerste en enige mandaat van extern bestuurder. Toen ik bij Chevron Phillips Chemicals werkte, bekleedde ik als CFO van het bedrijf interne bestuursmandaten. Bij Dierickx Leys ben ik al bestuurder sinds 1996 maar ben ik pas recent voorzitter geworden. Het is een bedrijf met een sterke meerderheidsaandeelhouder en een sterk directiecomité. De rol van de Raad van Bestuur is er vooral een van raadgever. De raad van bestuur vergadert vier tot vijf keer per jaar. Dat is onvoldoende om een onderneming echt te leiden. Dat is ook niet de taak van een Raad van Bestuur. Daarvoor is een degelijk directiecomité nodig. Zelfs met onafhankelijke bestuurders kan de Raad van Bestuur niet echt een leidende rol spelen. Ik sta altijd wat wantrouwig tegenover het grote belang dat men hecht aan onafhankelijke bestuurders. Die onafhankelijkheid is ook maar relatief. Wat moet de Raad van Bestuur dan wel doen? Jean Paul Vermeire: De bestuurders beslissen in overleg met de aandeelhouders over de strategie. In onze bank kunnen de bestuurders rechtstreeks met de aandeelhouders spreken. In andere banken zijn de aandeelhouders vaak naamloos, onzichtbaar. In tegenstelling met de grootbanken is de Raad van Bestuur ook niet gefocust op rendement en dat beinvloedt onze strategie. De Raad van Bestuur moet er ook voor zorgen dat de bank een competent directiecomité heeft dat de strategie en de filosofie consequent volgt. Dit directiecomité moet de nodige middelen en bevoegdheden hebben om te voorzien in performante controlesystemen. Is de Raad van Bestuur dan geen actieve raad maar eerder een formeel juridisch orgaan? Jean Paul Vermeire: Toch wel! Onze Raad van Bestuur is wel degelijk een actieve raad want de bestuurders vertegenwoordigen rechtstreeks de aandeelhouders en zij nemen beslissingen samen met de uitvoerende bestuurders. Wat zijn de courante punten op de agenda van de raad van bestuur? Jean-Paul Vermeire: We starten steeds met de cijfers en dat zijn vooral de kostencijfers. Voor een effectenbank als de onze is het moeilijk om met budgetten te werken want onze activiteit is rechtstreeks gekoppeld aan de intensiteit van de beursactiviteiten, die vaak bepaald worden door de economische conjunctuur. Op elke vergadering wordt ook de strategie en de strategieuitvoering opgevolgd, is er een bespreking van het personeelsbeleid en worden investeringsdossiers behandeld. Wilfried Dierickx: De Raad van Bestuur volgt ook de spreiding van de beleggingen van het cliënteel op volgens de risicofactoren. Het is de bedoeling onze bank te positioneren als een veilige bank. Het risicomanagement is gericht op het nemen van zo weinig mogelijk risico. Wij maken dus geen gebruik van reverse convertibles, penny stock, gestructureerde producten of credit default swaps (CDS). Ik herinner mij dat men destijds beleggingen in CDS heeft voorgesteld aan de directie maar we zijn er gelukkig niet op ingegaan. Als wij een beleggingsproduct niet goed verstaan, wagen wij er ons niet aan. We zijn wel actief in de optiehandel omdat wij die markt zeer goed kennen. Hoe wordt de strategie van de bank voorbereid? Jean Paul Vermeire: Er vindt elk jaar een strategiemeeting van een halve dag plaats met de leden van de Raad van Bestuur en het directiecomité. Het directiecomité bekijkt de strategie op iets kortere termijn. Men gaat na wat kan verbeterd worden in de dagelijkse werking van de bank. De strategische meeting van de raad van bestuur staat een trapje hoger en bekijkt de zaken op langere termijn. Wat houdt de strategie in? Jean Paul Vermeire: Wij hebben besloten trouw te blijven aan de bestaande strategie die gericht is op het behoud van onze zelfstan- Iedereen deelt gelijk mee in het resultaat, er is een beperkte bonus voor iedereen. Wij zijn er ons van bewust dat deze aanpak de groei van de bank vertraagt maar het is dan wel een heel gezonde groei (Wilfried Dierickx) 12 De Bestuurder JULI 2011

5 digheid en het bereiken van de juiste schaalgrootte. Wij willen ons netwerk van drie kantoren in Antwerpen, Mortsel en Luxemburg uitbreiden met een extra aantal vestigingen in de andere Vlaamse provincies. Wij startten in 2010 ook met begeleid advies, een nieuwe dienst waarbij de cliënt beleggingsadvies krijgt maar zelf beslist. Wilfried Dierickx: Wij beperken bewust onze activiteiten en focussen op voorzichtigheid. Tijdens de financiêle crisis hebben wij geen verliezen geleden op onze beleggingsportefeuille. Wij hebben ons niet ingelaten met gevaarlijke beleggingsproducten, die nu trouwens moeten geweerd worden uit het aanbod volgens de toezichthoudende FMSA. De FMSA is mijns inziens nog niet streng genoeg. Nu laat men nog toe dat gestructureerde beleggingsproducten in het discretionair vermogensbeheer opgenomen worden maar de vraag is of de cliënt die voor deze beheersvorm kiest wel beseft wat er gebeurt Welke comité s heeft de bank? Jean Paul Vermeire: De bank heeft een wettelijk verplicht directiecomité en moet volgens de wet ook een auditcomité hebben. De Raad van Bestuur besliste echter om geen apart audit- en remuneratiecomité op te richten. De raad van bestuur neemt die rol op zich, maar de directieleden die normaal deel uitmaken van de Raad van Bestuur nemen geen deel aan de vergaderingen wanneer de Raad van Bestuur als audit- of remuneratiecomité bijeenkomt. Enkel de niet-uitvoerende bestuurders zijn dan aanwezig. Hoe is de opvolging geregeld? Wilfried Dierickx: De familie heeft een stichting naar Belgisch recht opgericht om haar belang van 55 procent in onder te brengen. Ik ben zaakvoerder van die stichting die net als de Nederlandse Stichting administratiekantoor heel transparant opereert. Vijf van mijn zes kinderen participeren in de stichting. De familieleden ontvingen certificaten in ruil voor de inbreng van hun aandelen. Zij hebben recht op een dividend maar stonden het stemrecht af aan de stichting, die beslist over de benoemingen. De beslissingsmacht van zo n stichting is zowat te vergelijken met die van een commanditaire vennootschap. Als de stichting het jaarlijkse dividend ontvangt, wordt dat meteen doorgestort aan de leden van de stichting. Het zijn dus de leden die de belasting betalen op de winstuitkering. Waarom koos u voor een stichting en dan Ik vond dat we als Belgische bank voor de Belgische stichting moesten kiezen in plaats van voor de Nederlandse stichting administratiekantoor. Wij zijn erg tevreden over het statuut van de Belgische stichting. (Wilfried Dierickx) nog een Stichting naar Belgisch recht en niet naar Nederlands recht, dat naar verluidt meer rechtszekerheid zou bieden? Wilfried Dierickx: Ik vond dat we als Belgische bank voor de Belgische stichting moesten kiezen in plaats van voor de Nederlandse stichting administratiekantoor. In overleg met onze notaris hebben wij zeer goed doordachte statuten opgesteld. Wij zijn erg tevreden over het statuut van de Belgische stichting. De oprichting en het beheer zijn wat duurder dan in het geval van een stichting administratiekantoor maar het boekhoudkundig en fiscaal stelsel is zeer soepel. Als het er op aankomt de familiale controle over een bedrijf goed te organiseren, is dit statuut van de Belgische stichting perfect. Hoe gaat de Raad van Bestuur te werk op het vlak van het risicobeheer? Jean Paul Vermeire: Wij plegen geregeld overleg met de interne auditor en hebben ook een jaarlijkse bijeenkomst met de commissaris. Het auditcomité, dat in de schoot van de Raad van Bestuur opereert, komt éénmaal per jaar bijeen om de jaarrekening en het verslag van de interne en externe auditor te bespreken. Hoe gaat de Raad van Bestuur om met de code deugdelijk bestuur? Jean Paul Vermeire: Wij volgen de codes maar aangepast aan de situatie van de bank. De band tussen bestuurders en aandeelhouders is heel nauw, de verwevenheid is groot. De Code Buysse voor niet-beursgenoteerde bedrijven is heel belangrijk voor ondernemingen waar de aandeelhouders niet rechtstreeks betrokken zijn bij het bestuur van het bedrijf. In onze bank is eigenlijk geen sprake van een meerderheid en een minderheid. Wij zijn gewonnen voor deugdelijk bestuur maar aangezien aandeelhouders en bestuur elkaar zo sterk overlappen zijn er weinig problemen op dat vlak. Wat verwacht u als voorzitter van de onafhankelijke bestuurders? Jean Paul Vermeire: Wij zijn geen echt familiebedrijf meer. Wij moeten een open houding aannemen en niet enkel op de familie en haar inzichten steunen. De externe inzichten van onafhankelijke bestuurders zijn daarom erg belangrijk. Hoe heeft u deze onafhankelijke bestuurders aangetrokken? Jean Paul Vermeire: Willem Van Dyck is een gewezen bankier die voor Bank of America in Londen en New York en voor Fortis, Dexia en Salomon Brothers werkte. Hij kent de kapitaalmarkten door en door. Paul De Herdt bekleedde een topfunctie bij het Zwitserse certificeringsbureau SGS en heeft behoorlijk wat internationale ervaring. Hoe rekruteerde u hen? Via het eigen netwerk? Wilfried Dierickx: Jean Paul kende Willem Van Dyck als ex-collega bij Bank of America terwijl ik Paul De Herdt kende als mijn opvolger als financieel verantwoordelijke van het Antwerpse Capenberg Oxaco Center, een non-profitorganisatie. Hoe ziet de Raad van Bestuur de toekomst tegemoet? De Bestuurder JULI

6 Omslagartikel K r i s B a r r e z e e l e De band tussen bestuurders en aandeelhouders is heel nauw, de verwevenheid is groot. De Code Buysse voor niet-beursgenoteerde bedrijven is heel belangrijk voor ondernemingen waar de aandeelhouders niet rechtstreeks betrokken zijn bij het bestuur van het bedrijf (Jean-Paul Vermeire) is een beperkte bonus voor iedereen. Wij zijn er ons van bewust dat deze aanpak de groei van de bank vertraagt maar het is dan wel een heel gezonde groei. Wij willen vermijden dat medewerkers voor het eigen belang gaan werken. De Raad van Bestuur waakt hierover. Krijgt de Raad van Bestuur geregeld overnamevoorstellen te behandelen? Jean Paul Vermeire: Dat gebeurt wel eens, ja. Wij ontvangen voorstellen en kijken zelf ook rond. De bank heeft zelf een fusie achter de rug in Elk voorstel wordt besproken op de raad van bestuur. De schaalgrootte van de bank mag nog wel iets toenemen maar dan liefst met interne groei dankzij een uitbreiding van ons netwerk. Onze analisten komen geregeld aan bod in financiêle kranten en weekbladen en beleggers uit heel Vlaanderen lezen die artikelen. Het ligt dus enigszins voor de hand dat wij ons netwerk meer over het hele land willen spreiden. Wij richten ons vooral op direct contact met de cliënten via eigen medewerkers maar de cliënten kunnen ook via het internet werken. Het bestuur en de directie zijn als mede-aandeelhouder ook nauw betrokken bij het cliënteel en de risico s. Daarom zijn we ook heel voorzichtig als het over een mogelijke fusie gaat. Wij willen voorkomen dat een andere filosofie onze bank binnensluipt. Rendement maximaliseren is niet het hoofddoel, wel duurzame ontwikkeling. Wilfried Dierickx: Daarom hebben wij in het verleden bepaalde overnames niet gedaan. Wij hebben enkele vaste principes, ondermeer op het vlak van fiscaliteit en verloning van de directie, die gemeengoed zijn geworden in onze bank. Wij kennen ons beroep en zijn kwalitatief hoogstaand. Dat is onze invulling van duurzaamheid. Wij moeten als bank ernstig blijven maar toch transparant. Wij geven ons daarbij erg bloot maar dat is nodig om de vertrouwensrelatie met onze cliënten in stand te houden. Wij willen niets te verbergen hebben. Dat is onze bedrijfscultuur. Jean Paul Vermeire: Met veel vertrouwen. Onze bank moet zijn eigenheid behouden en steunen op organische groei. Het is een bank die weinig risico s neemt maar toch veel mogelijkheden biedt aan zijn cliënten en medewerkers. Wilfried Dierickx: Wij leggen veel nadruk op de opleiding van de medewerkers. De directie is daar voortdurend mee bezig. Er worden geen individuele vergoedingen voor individuele prestaties toegekend. Niemand van de medewerkers werkt op commissie. Iedereen deelt gelijk mee in het resultaat, er 14 De Bestuurder JULI 2011

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering over het boekjaar 2005 op 09.05.06

Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering over het boekjaar 2005 op 09.05.06 Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering over het boekjaar 2005 op 09.05.06 Raad van bestuur voorzitter: Wilfried H.R. Dierickx gedelegeerd bestuurder: Herman Hendrickx - voorzitter

Nadere informatie

Deel 1: oplossingen vragen en opdrachten

Deel 1: oplossingen vragen en opdrachten Deel 1: oplossingen vragen en opdrachten Hier vindt u de oplossingen van de vragen en opdrachten uit het boek (grijze kaders zonder icoon). Hoofdstuk 2 p. 21 Voor het nemen van die risico s worden de banken

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

Sinds 2008 is er bij de beleggers meer nood aan advies

Sinds 2008 is er bij de beleggers meer nood aan advies Sinds 2008 is er bij de beleggers meer nood aan advies Interview met Monique Leys en Herman Hendrickx (Dierickx Leys Effectenbank) Victor Dubois Journalist vfb S Sinds de crisis van 2008 en de slechte

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Rapportering corporate governance Brussel, 18 november 1999 Mevrouw, Mijnheer, De Commissie voor het Bank en Financiewezen en

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR

MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR Ethias Bank nv BTW BE 0420.327.328 - RPR Brussel Maatschappelijke zetel Sterrenkundelaan 19 1210 Brussel www.ethias.be info@ethias.be 1. Structuur van het aandeelhouderschap

Nadere informatie

De accountant en de belastingconsulent als onafhankelijke of externe bestuurder

De accountant en de belastingconsulent als onafhankelijke of externe bestuurder De accountant en de belastingconsulent als onafhankelijke of externe bestuurder Rutger Van Boven Directieadviseur IAB De externe accountant en de externe belastingconsulent zijn, gelet op hun professionele

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba)

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Omschrijving van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Cvba is de afkorting van coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

Het managen van opvolging en de volgende generatie

Het managen van opvolging en de volgende generatie Het managen van opvolging en de volgende generatie U hebt jarenlang hard gewerkt om uw bedrijf op te bouwen en tot een succes te maken en u wilt dat het in de familie blijft. Je kunt je kinderen het beste

Nadere informatie

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie!

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Inhoud Inleiding 3 Onder welke vorm kunt u uw effecten aanhouden? 4 Welke vennootschappen moeten hun effecten

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2006 van Almancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5

Nadere informatie

Serviceflats Invest (SFI) Van harte welkom! Brugge, 19 juni 2013 Mol, 20 juni 2013 Sint-Niklaas, 24 juni 2013

Serviceflats Invest (SFI) Van harte welkom! Brugge, 19 juni 2013 Mol, 20 juni 2013 Sint-Niklaas, 24 juni 2013 Van harte welkom! Brugge, 19 juni 2013 Mol, 20 juni 2013 Sint-Niklaas, 24 juni 2013 Peter Van Heukelom Algemeen directeur Eric Van Herzele Commercieel adviseur Oorsprong en Geschiedenis Vastgoedbevak:

Nadere informatie

RNCI sessie 26 oktober 2009. Beknopt overzicht van Het wetsontwerp over het remuneratiecomité en het remuneratieverslag

RNCI sessie 26 oktober 2009. Beknopt overzicht van Het wetsontwerp over het remuneratiecomité en het remuneratieverslag RNCI sessie 26 oktober 2009 Beknopt overzicht van Het wetsontwerp over het remuneratiecomité en het remuneratieverslag 1 Inhoudsopgave bespreking wetsontwerp Bron: Wetsontwerp tot versterking van het deugdelijk

Nadere informatie

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot

Nadere informatie

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen NL samen naar de essentie 504452_DEXIA_tripyque_private_banking_NL.indd 3 11/19/10 8:44:20 AM Private Banking De essentie: een toekomst voor uw

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

- II - DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE

- II - DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE - 11 29 - A. RAAD VAN BESTUUR 1. Samenstelling De Raad van Bestuur van Miko n.v. streeft een deugdelijk en onafhankelijk bestuur van de vennootschap

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Brief van de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder met betrekking tot het bedrijfsbeheer Fost Plus neemt als erkend organisme de uitvoering van de terugnameplicht en informatieplichten

Nadere informatie

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN INHOUD 1. Doel... 1 2. Definities... 1 3. Toekenning van het aantal Eenheden... 3 4. Vernietiging... 4 5. Bijzondere gevallen... 4 5.1. Definitieve

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 4 oktober 2007. Bijwerking goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 23 maart 2010. Aangepast naar aanleiding van

Nadere informatie

Masterclass Bedrijfsoverdracht Wout van der Goot ING Bank. 0 ING Bank

Masterclass Bedrijfsoverdracht Wout van der Goot ING Bank. 0 ING Bank Masterclass Bedrijfsoverdracht Wout van der Goot ING Bank 0 ING Bank Bedrijfsoverdracht Een zaak van gevoel en verstand 1 ING Bank Vormen van bedrijfsoverdracht Familie Persoon MBO Verkoop/ opvolging MBI

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Beleggen is keuzes maken. Hoe weet u als belegger welk type belegging voor u het meest geschikt is? Hoe vindt u het juiste evenwicht tussen rendement

Nadere informatie

MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR

MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR Te publiceren inlichtingen - Jaar 2011 Ethias Bank nv BTW BE 0420.327.328 - RPR Brussel Maatschappelijke zetel Sterrenkundelaan 19 1210 Brussel www.ethias.be info@ethias.be

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter van het Audit Comité van de Raad van Bestuur van Indaver NV 1 Doelstelling van het Auditcomité Het Auditcomité van Indaver

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Wat is een risicoprofiel? En wat doen we ermee? Bij elk beleggingsadvies dat u van ons ontvangt, stellen we uw belang voorop. Dit betekent dat elk advies

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Bijlage bij het corporate-governancecharter van BEFIMMO NV REMUNERATIEBELEID

Bijlage bij het corporate-governancecharter van BEFIMMO NV REMUNERATIEBELEID Bijlage bij het corporate-governancecharter van BEFIMMO NV REMUNERATIEBELEID (Laatste update: 28 februari 2014 1 ) Dit document beschrijft het remuneratiebeleid van de groep Befimmo dat uitgestippeld werd

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen Brussel, 14 november 2002. CIRCULAIRE D1/EB/2002/6 AAN DE BELEGGINGSONDERNEMINGEN OVER HUN INTERNE CONTROLE EN OVER DE INTERNE AUDITFUNCTIE EN DE COMPLIANCE-FUNCTIE

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

BIL België Samen met U, voor U.

BIL België Samen met U, voor U. NL private banking BIL België Samen met U, voor U. BELGIUM BIL België Samen met U, voor U. Als gerenommeerde en erkende speler in de zuiverste traditie van een echte Private Bank zet BIL België zich in

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 10 SEPTEMBER 2014 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

Vlaanderen is ondernemen. Overname kompas Continuïteit voor je onderneming AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be

Vlaanderen is ondernemen. Overname kompas Continuïteit voor je onderneming AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Vlaanderen is ondernemen Overname kompas Continuïteit voor je onderneming AGENTSCHAP ONDERNEMEN AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Werken aan de continuïteit van uw onderneming is een heel proces en kan verschillende

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP

OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP De wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen beoogt de hervorming van de huidige drieledige structuur van

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

De wet op de corporate governance verklaring en de remuneratie van de leiders van beursgenoteerde vennootschappen

De wet op de corporate governance verklaring en de remuneratie van de leiders van beursgenoteerde vennootschappen Corporate Law M&A 26 maart 2010 De wet op de corporate governance verklaring en de remuneratie van de leiders van beursgenoteerde vennootschappen Zoals veelvuldig aangekondigd in de pers van de laatste

Nadere informatie

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl Uitnodiging HLB OndernemersCafé 7 november 2011 Ondernemend, net als u Nieuw bv-recht: Welke kansen biedt het u? Op 1 oktober 2012 wordt een geheel nieuwe wettelijke regeling voor de bv van kracht, de

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER NV SVK

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER NV SVK CORPORATE GOVERNANCE CHARTER NV SVK 1. Inleiding De raad van bestuur heeft besloten de Belgische corporate governance code 2009 aan te duiden als referentiecode inzake deugdelijk bestuur, raadpleegbaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

IDENTIFICATIEFORMULIER VAN DE UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN (ALSOOK DE IDENTIFICATIE VAN BUITENLANDSE POLITICALLY EXPOSED PERSONS )

IDENTIFICATIEFORMULIER VAN DE UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN (ALSOOK DE IDENTIFICATIE VAN BUITENLANDSE POLITICALLY EXPOSED PERSONS ) De wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme bepaalt dat de banken een aantal verplichtingen hebben met betrekking tot het identificeren van hun cliënten. Een van

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

De prijs van een privébankier

De prijs van een privébankier De prijs van een privébankier (tijd) Een eigen bankier die voor u werkt, u perfect op maat gesneden oplossingen aanbiedt of zelfs uw hele patrimonium beheert. Het is een droom die enkel weggelegd is voor

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Annemarie van Gaal Ondernemer & financieel deskundige Bob Homan Manager ING Investment Office Amsterdam, 8 oktober 2013 Agenda 1. Wat is beleggen

Nadere informatie

Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA

Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA Commanditaire vennootschap op aandelen die een publiek beroep doet op het spaarwezen Vastgoedbevak naar Belgisch recht te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30. RPR 0 412.597.022

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 24 april 2013 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie

Externe bestuurder in het familiebedrijf Een troefkaart voor de accountant. Jozef Lievens Partner Eubelius Advocaten!

Externe bestuurder in het familiebedrijf Een troefkaart voor de accountant. Jozef Lievens Partner Eubelius Advocaten! Externe bestuurder in het familiebedrijf Een troefkaart voor de accountant Jozef Lievens Partner Eubelius Advocaten! Familie Bedrijf COMPLEXITEIT s:jgt Eigendom 2 Complexiteit Snoeien Complexiteit managen

Nadere informatie

Fiscaal voordeel. binnen het Koninkrijk der Nederlanden

Fiscaal voordeel. binnen het Koninkrijk der Nederlanden Fiscaal voordeel binnen het Koninkrijk der Nederlanden Inleiding Op 7.800 km afstand van Nederland kunt u als Nederlands ondernemer fiscaal voordeel behalen op Aruba. Dit kan in een deel van het Koninkrijk

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO lezen? 1.2. In welke documenten van de bank staan de regels die gelden

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Onderzoek over de planning van de bedrijfsoverdracht uitgevoerd met de steun van Agentschap Ondernemen: Executive summary Prof. dr. Tensie Steijvers drs. Ine Umans Universiteit

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014

Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014 Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014 Mr. Peter de Lepper dlb notaris Bergen op Zoom 1 Te behandelen onderwerpen: kapitaalvermindering winstrecht-/stemrechtloos versus certificering aandelen

Nadere informatie

Family Office Services

Family Office Services www.switzerland-family-office.com/nl/family-office-services/ Family Office Services Een kwalitatief goede family office biedt een breed pallet aan diensten aan. Op deze pagina treft u een uitgebreid overzicht

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

Fiduciair Vermogensmanagement

Fiduciair Vermogensmanagement Fiduciair Vermogensmanagement 2 Bank Oyens & Van Eeghen Bank Oyens & Van Eeghen is een professionele vermogensmanager die vanuit een onafhankelijke positie diensten levert aan vermogende particulieren,

Nadere informatie

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Richtsnoeren Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Inhoud I. Toepassingsgebied 3 II. Definities 3 III. Doel 4 IV. Naleving

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING Wereldhave Belgium Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare Vastgoedbeleggingsinstelling met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch recht Medialaan 30, bus 6 1800 Vilvoorde Ondernemingsnummer

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL Real Software, afgekort Real Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Register van Rechtspersonen onder Ondernemingsnummer RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: 1. u,...., en 2. de bank (ABN AMRO Bank N.V.). Wilt u dat de bank uw vermogen beheert? Dan moet u de Deelovereenkomst

Nadere informatie

Comply Explain. Comply

Comply Explain. Comply 1.1 1.2 II.1.1 Naleving en handhaving van de Coporate Governance Code Hoofdlijnen corporate governance worden in een apart hoofdstuk van het jaarverslag besproken Wijzigingen in de corporate governance

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR WILGENHAEGE STEDEKROON. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR WILGENHAEGE STEDEKROON. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR WILGENHAEGE STEDEKROON Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Definities aandelen: administratiekantoor:

Nadere informatie

Modellen voor het vennootschapsleven 2011

Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 1 Inkomstenbelasting AB 1 programma Inleiding aanmerkelijk belang Ratio regeling Wanneer sprake van AB? Meesleepregeling en meetrekregeling Reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen Verkrijgingsprijs

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 10 februari 2015 Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V.

ABN AMRO Groenbank B.V. ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 25 april 2013) INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Risicobeheer 5 Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

BANK DEGROOF NV BELONINGSBELEID

BANK DEGROOF NV BELONINGSBELEID BANK DEGROOF NV BELONINGSBELEID 1 1. INLEIDING Dit document vormt het algemene beloningsbeleid van Bank Degroof NV (het Beloningsbeleid). 1.1 Toepassingsgebied De principes en bepalingen van het Beloningsbeleid

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering over het boekjaar 2009 op 11/05/2010

Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering over het boekjaar 2009 op 11/05/2010 Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering over het boekjaar 2009 op 11/05/2010 Raad van Bestuur voorzitter: Wilfried H.R. Dierickx gedelegeerd bestuurder: Herman Hendrickx voorzitter

Nadere informatie