De Bestuurder. Nr.6. Duurzaamheid primeert op rendement in bestuur van de bank

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Bestuurder. Nr.6. Duurzaamheid primeert op rendement in bestuur van de bank"

Transcriptie

1 & De Bestuurder JAARGANG S Nr.6 T R A T E G I E V I S I E w w w. d e b e s t u u r d e r. b e Duurzaamheid primeert op rendement in bestuur van de bank Interview met JEAN PAUL VERMEIRE en WILFRIED DIERICKX Voorzitter en ere-voorzitter van Dierickx Leys Effectenbank MAANDELIJKS - NIET IN JANUARI EN AUGUSTUS - JULI AFGIFTEKANTOOR - P AFGIFTEKANTOOR BRUGGE X 6 DOSSIER H E T FA M I L I E B E D R I J F BTW-zoektocht naar rechtszekerheid VZW mag geen bedrijf exploiteren De Bestuurskamer: Reputatiemanagement Jonge bestuurders: EVELYNE HEYVAERT Vrijstelling erfenisrechten familieaandelen

2

3 Omslagartikel K r i s B a r r e z e e l e Voorzitter Jean Paul Vermeire en ere-voorzitter Wilfried Dierickx (Dierickx Leys Effectenbank): Duurzaamheid primeert op rendement in bestuur van de bank Wilfried Dierckx speelde decennialang een vooraanstaande rol in de Antwerpse financiële wereld. Met zijn beursvennootschap was hij actief op de Antwerpse en Brusselse aandelenbeurzen die eind de jaren 80 fuseerden. Dierickx Leys Effectenbank, zoals de vroegere beursvennootschap thans heet, is sinds 1999 een bank en in niets meer te vergelijken met een klassiek familiebedrijf, behalve dan op het vlak van het aandeelhouderschap. Wilfried Dierckx werd onlangs 80 en vond dat een mooi tijdstip om afscheid te nemen als voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij blijft wel bestuurder als vertegenwoordiger van de familiale stichting die 55 procent van de bank controleert. Jean-Paul Vermeire, echtgenoot van directielid en mede-aandeelhouder Monique Leys is de nieuwe bestuursvoorzitter. Transparantie in de relaties met het cliënteel en het bestuur van de bank is het keurmerk van onze bank, zeggen ere-voorzitter Wilfried Dierickx en voorzitter Jean Paul Vermeire. De nieuwe voorzitter werkte ondermeer voor Bank of America en was tot zijn pensioen financieel directeur van chemieconcern Chevron Phillips Chemicals Belgium. Andere bestuursmandaten heeft hij niet. Ik vind het niet gepast dat een bestuurder van een bank bestuursmandaten buiten de bank bekleedt, zegt Jean Paul Vermeire. U noemt uw bank geen familiebedrijf meer. Wat is de reden en welke invloed heeft dat op het bestuur? Wilfried Dierickx: Het klopt dat de familie Dierickx-Van den Broeck 55 procent van de aandelen van de bank controleert maar de bank heeft niet meer de mentaliteit van een familiebedrijf. Dat is bewust zo gedaan. Wij zien de bank niet als een familiebedrijf waar de kinderen automatisch overnemen. Sinds 1999 is de leiding in handen van een directiecomité. Mijn dochter Marleen Dierickx is er lid van maar de twee andere directiecomitéleden, voorzitter Herman Hendrickx en gedelegeerd bestuurder Monique Leys zijn niet-familieleden. De bank heeft volgens de bankwetgeving een two-tierstructuur met een directiecomité en een raad van bestuur. De drie directieleden zijn ook lid van de raad van bestuur, die zeven leden telt. De andere vier niet-uitvoerende bestuurders zijn mijn zoon Bart Dierickx die als ingenieur-ondernemer sensoren ontwikkelt, Jean-Paul Vermeire en de twee onafhankelijke bestuurders Paul De Herdt en Willem Van Dyck. Marleen en Bart zijn de enigen van mijn zes kinderen die actief Van wisselagent tot bank De grootvader van Wilfried Dierickx startte in 1901 als wisselagent in Antwerpen. In 1942 nam zijn vader het kantoor over en na de omvorming van het kantoor in een commanditaire vennootschap werd Wilfried Dierckx in 1968 zaakvoerder van het familiebedrijf, dat later uitgroeide tot een beursvennootschap. Na de fusie in 1996 met branchegenoot Verbeeck & Leys verkreeg de NV Dierickx Leys in 1999 het statuut van bank. Gezien de relatief beperkte omvang van het bedrijf, opteerde men voor het statuut van effectenbank, omdat daarvoor aan lagere kapitaaleisen moest worden voldaan. Hoewel Dierickx Leys zich nu nog steeds als effectenbank presenteert, voldoet het bedrijf reeds vele jaren aan alle regels en kapitaaleisen van een echte bank. Dierickx Leys is gespecialiseerd in zowel discretionair als adviserend vermogensbeheer, verkoopt geen hypotheken, geeft geen kasbons uit en is ook niet actief in de financiering van internationale handel. De voornaamste activiteiten zijn de aankoop en verkoop van aandelen en obligaties voor rekening van cliënten, vermogensbeheer en optiehandel. De bank heeft lage instapdrempels. Het cliënteel bestaat vooral uit mensen die hun vermogen veilig willen beleggen maar toch een redelijk rendement wensen en advies willen om dat vermogen over te dragen naar de volgende generatie. Na de omvorming in effectenbank kwam de leiding in handen van een directiecomité en een raad van bestuur. Het aantal medewerkers schommelt rond de 50. Ruim 110 jaar na zijn oprichting, is het hoofdkantoor van Dierickx Leys nog steeds aan de Kasteelpleinstraat in Antwerpen gevestigd. Het aantal externe kantoren is beperkt maar in de komende jaren wil de bank in heel Vlaanderen een aantal volwaardige kantoren vestigen. De bank biedt internetbankieren aan en beheert ook de eigen Transparant -beleggingsfondsen. Op de website wordt uitgelegd waarin deze fondsen precies beleggen. De Bestuurder JULI

4 Omslagartikel K r i s B a r r e z e e l e Ik sta altijd wat wantrouwig tegenover het grote belang dat men hecht aan onafhankelijke bestuurders. Die onafhankelijkheid is ook maar relatief. (Jean Paul Vermeire) betrokken zijn bij de bank, respectievelijk in een uitvoerende of niet-uitvoerende functie. Hoe ervaart u uw rol als bestuurder? Jean Paul Vermeire: Dit is mijn eerste en enige mandaat van extern bestuurder. Toen ik bij Chevron Phillips Chemicals werkte, bekleedde ik als CFO van het bedrijf interne bestuursmandaten. Bij Dierickx Leys ben ik al bestuurder sinds 1996 maar ben ik pas recent voorzitter geworden. Het is een bedrijf met een sterke meerderheidsaandeelhouder en een sterk directiecomité. De rol van de Raad van Bestuur is er vooral een van raadgever. De raad van bestuur vergadert vier tot vijf keer per jaar. Dat is onvoldoende om een onderneming echt te leiden. Dat is ook niet de taak van een Raad van Bestuur. Daarvoor is een degelijk directiecomité nodig. Zelfs met onafhankelijke bestuurders kan de Raad van Bestuur niet echt een leidende rol spelen. Ik sta altijd wat wantrouwig tegenover het grote belang dat men hecht aan onafhankelijke bestuurders. Die onafhankelijkheid is ook maar relatief. Wat moet de Raad van Bestuur dan wel doen? Jean Paul Vermeire: De bestuurders beslissen in overleg met de aandeelhouders over de strategie. In onze bank kunnen de bestuurders rechtstreeks met de aandeelhouders spreken. In andere banken zijn de aandeelhouders vaak naamloos, onzichtbaar. In tegenstelling met de grootbanken is de Raad van Bestuur ook niet gefocust op rendement en dat beinvloedt onze strategie. De Raad van Bestuur moet er ook voor zorgen dat de bank een competent directiecomité heeft dat de strategie en de filosofie consequent volgt. Dit directiecomité moet de nodige middelen en bevoegdheden hebben om te voorzien in performante controlesystemen. Is de Raad van Bestuur dan geen actieve raad maar eerder een formeel juridisch orgaan? Jean Paul Vermeire: Toch wel! Onze Raad van Bestuur is wel degelijk een actieve raad want de bestuurders vertegenwoordigen rechtstreeks de aandeelhouders en zij nemen beslissingen samen met de uitvoerende bestuurders. Wat zijn de courante punten op de agenda van de raad van bestuur? Jean-Paul Vermeire: We starten steeds met de cijfers en dat zijn vooral de kostencijfers. Voor een effectenbank als de onze is het moeilijk om met budgetten te werken want onze activiteit is rechtstreeks gekoppeld aan de intensiteit van de beursactiviteiten, die vaak bepaald worden door de economische conjunctuur. Op elke vergadering wordt ook de strategie en de strategieuitvoering opgevolgd, is er een bespreking van het personeelsbeleid en worden investeringsdossiers behandeld. Wilfried Dierickx: De Raad van Bestuur volgt ook de spreiding van de beleggingen van het cliënteel op volgens de risicofactoren. Het is de bedoeling onze bank te positioneren als een veilige bank. Het risicomanagement is gericht op het nemen van zo weinig mogelijk risico. Wij maken dus geen gebruik van reverse convertibles, penny stock, gestructureerde producten of credit default swaps (CDS). Ik herinner mij dat men destijds beleggingen in CDS heeft voorgesteld aan de directie maar we zijn er gelukkig niet op ingegaan. Als wij een beleggingsproduct niet goed verstaan, wagen wij er ons niet aan. We zijn wel actief in de optiehandel omdat wij die markt zeer goed kennen. Hoe wordt de strategie van de bank voorbereid? Jean Paul Vermeire: Er vindt elk jaar een strategiemeeting van een halve dag plaats met de leden van de Raad van Bestuur en het directiecomité. Het directiecomité bekijkt de strategie op iets kortere termijn. Men gaat na wat kan verbeterd worden in de dagelijkse werking van de bank. De strategische meeting van de raad van bestuur staat een trapje hoger en bekijkt de zaken op langere termijn. Wat houdt de strategie in? Jean Paul Vermeire: Wij hebben besloten trouw te blijven aan de bestaande strategie die gericht is op het behoud van onze zelfstan- Iedereen deelt gelijk mee in het resultaat, er is een beperkte bonus voor iedereen. Wij zijn er ons van bewust dat deze aanpak de groei van de bank vertraagt maar het is dan wel een heel gezonde groei (Wilfried Dierickx) 12 De Bestuurder JULI 2011

5 digheid en het bereiken van de juiste schaalgrootte. Wij willen ons netwerk van drie kantoren in Antwerpen, Mortsel en Luxemburg uitbreiden met een extra aantal vestigingen in de andere Vlaamse provincies. Wij startten in 2010 ook met begeleid advies, een nieuwe dienst waarbij de cliënt beleggingsadvies krijgt maar zelf beslist. Wilfried Dierickx: Wij beperken bewust onze activiteiten en focussen op voorzichtigheid. Tijdens de financiêle crisis hebben wij geen verliezen geleden op onze beleggingsportefeuille. Wij hebben ons niet ingelaten met gevaarlijke beleggingsproducten, die nu trouwens moeten geweerd worden uit het aanbod volgens de toezichthoudende FMSA. De FMSA is mijns inziens nog niet streng genoeg. Nu laat men nog toe dat gestructureerde beleggingsproducten in het discretionair vermogensbeheer opgenomen worden maar de vraag is of de cliënt die voor deze beheersvorm kiest wel beseft wat er gebeurt Welke comité s heeft de bank? Jean Paul Vermeire: De bank heeft een wettelijk verplicht directiecomité en moet volgens de wet ook een auditcomité hebben. De Raad van Bestuur besliste echter om geen apart audit- en remuneratiecomité op te richten. De raad van bestuur neemt die rol op zich, maar de directieleden die normaal deel uitmaken van de Raad van Bestuur nemen geen deel aan de vergaderingen wanneer de Raad van Bestuur als audit- of remuneratiecomité bijeenkomt. Enkel de niet-uitvoerende bestuurders zijn dan aanwezig. Hoe is de opvolging geregeld? Wilfried Dierickx: De familie heeft een stichting naar Belgisch recht opgericht om haar belang van 55 procent in onder te brengen. Ik ben zaakvoerder van die stichting die net als de Nederlandse Stichting administratiekantoor heel transparant opereert. Vijf van mijn zes kinderen participeren in de stichting. De familieleden ontvingen certificaten in ruil voor de inbreng van hun aandelen. Zij hebben recht op een dividend maar stonden het stemrecht af aan de stichting, die beslist over de benoemingen. De beslissingsmacht van zo n stichting is zowat te vergelijken met die van een commanditaire vennootschap. Als de stichting het jaarlijkse dividend ontvangt, wordt dat meteen doorgestort aan de leden van de stichting. Het zijn dus de leden die de belasting betalen op de winstuitkering. Waarom koos u voor een stichting en dan Ik vond dat we als Belgische bank voor de Belgische stichting moesten kiezen in plaats van voor de Nederlandse stichting administratiekantoor. Wij zijn erg tevreden over het statuut van de Belgische stichting. (Wilfried Dierickx) nog een Stichting naar Belgisch recht en niet naar Nederlands recht, dat naar verluidt meer rechtszekerheid zou bieden? Wilfried Dierickx: Ik vond dat we als Belgische bank voor de Belgische stichting moesten kiezen in plaats van voor de Nederlandse stichting administratiekantoor. In overleg met onze notaris hebben wij zeer goed doordachte statuten opgesteld. Wij zijn erg tevreden over het statuut van de Belgische stichting. De oprichting en het beheer zijn wat duurder dan in het geval van een stichting administratiekantoor maar het boekhoudkundig en fiscaal stelsel is zeer soepel. Als het er op aankomt de familiale controle over een bedrijf goed te organiseren, is dit statuut van de Belgische stichting perfect. Hoe gaat de Raad van Bestuur te werk op het vlak van het risicobeheer? Jean Paul Vermeire: Wij plegen geregeld overleg met de interne auditor en hebben ook een jaarlijkse bijeenkomst met de commissaris. Het auditcomité, dat in de schoot van de Raad van Bestuur opereert, komt éénmaal per jaar bijeen om de jaarrekening en het verslag van de interne en externe auditor te bespreken. Hoe gaat de Raad van Bestuur om met de code deugdelijk bestuur? Jean Paul Vermeire: Wij volgen de codes maar aangepast aan de situatie van de bank. De band tussen bestuurders en aandeelhouders is heel nauw, de verwevenheid is groot. De Code Buysse voor niet-beursgenoteerde bedrijven is heel belangrijk voor ondernemingen waar de aandeelhouders niet rechtstreeks betrokken zijn bij het bestuur van het bedrijf. In onze bank is eigenlijk geen sprake van een meerderheid en een minderheid. Wij zijn gewonnen voor deugdelijk bestuur maar aangezien aandeelhouders en bestuur elkaar zo sterk overlappen zijn er weinig problemen op dat vlak. Wat verwacht u als voorzitter van de onafhankelijke bestuurders? Jean Paul Vermeire: Wij zijn geen echt familiebedrijf meer. Wij moeten een open houding aannemen en niet enkel op de familie en haar inzichten steunen. De externe inzichten van onafhankelijke bestuurders zijn daarom erg belangrijk. Hoe heeft u deze onafhankelijke bestuurders aangetrokken? Jean Paul Vermeire: Willem Van Dyck is een gewezen bankier die voor Bank of America in Londen en New York en voor Fortis, Dexia en Salomon Brothers werkte. Hij kent de kapitaalmarkten door en door. Paul De Herdt bekleedde een topfunctie bij het Zwitserse certificeringsbureau SGS en heeft behoorlijk wat internationale ervaring. Hoe rekruteerde u hen? Via het eigen netwerk? Wilfried Dierickx: Jean Paul kende Willem Van Dyck als ex-collega bij Bank of America terwijl ik Paul De Herdt kende als mijn opvolger als financieel verantwoordelijke van het Antwerpse Capenberg Oxaco Center, een non-profitorganisatie. Hoe ziet de Raad van Bestuur de toekomst tegemoet? De Bestuurder JULI

6 Omslagartikel K r i s B a r r e z e e l e De band tussen bestuurders en aandeelhouders is heel nauw, de verwevenheid is groot. De Code Buysse voor niet-beursgenoteerde bedrijven is heel belangrijk voor ondernemingen waar de aandeelhouders niet rechtstreeks betrokken zijn bij het bestuur van het bedrijf (Jean-Paul Vermeire) is een beperkte bonus voor iedereen. Wij zijn er ons van bewust dat deze aanpak de groei van de bank vertraagt maar het is dan wel een heel gezonde groei. Wij willen vermijden dat medewerkers voor het eigen belang gaan werken. De Raad van Bestuur waakt hierover. Krijgt de Raad van Bestuur geregeld overnamevoorstellen te behandelen? Jean Paul Vermeire: Dat gebeurt wel eens, ja. Wij ontvangen voorstellen en kijken zelf ook rond. De bank heeft zelf een fusie achter de rug in Elk voorstel wordt besproken op de raad van bestuur. De schaalgrootte van de bank mag nog wel iets toenemen maar dan liefst met interne groei dankzij een uitbreiding van ons netwerk. Onze analisten komen geregeld aan bod in financiêle kranten en weekbladen en beleggers uit heel Vlaanderen lezen die artikelen. Het ligt dus enigszins voor de hand dat wij ons netwerk meer over het hele land willen spreiden. Wij richten ons vooral op direct contact met de cliënten via eigen medewerkers maar de cliënten kunnen ook via het internet werken. Het bestuur en de directie zijn als mede-aandeelhouder ook nauw betrokken bij het cliënteel en de risico s. Daarom zijn we ook heel voorzichtig als het over een mogelijke fusie gaat. Wij willen voorkomen dat een andere filosofie onze bank binnensluipt. Rendement maximaliseren is niet het hoofddoel, wel duurzame ontwikkeling. Wilfried Dierickx: Daarom hebben wij in het verleden bepaalde overnames niet gedaan. Wij hebben enkele vaste principes, ondermeer op het vlak van fiscaliteit en verloning van de directie, die gemeengoed zijn geworden in onze bank. Wij kennen ons beroep en zijn kwalitatief hoogstaand. Dat is onze invulling van duurzaamheid. Wij moeten als bank ernstig blijven maar toch transparant. Wij geven ons daarbij erg bloot maar dat is nodig om de vertrouwensrelatie met onze cliënten in stand te houden. Wij willen niets te verbergen hebben. Dat is onze bedrijfscultuur. Jean Paul Vermeire: Met veel vertrouwen. Onze bank moet zijn eigenheid behouden en steunen op organische groei. Het is een bank die weinig risico s neemt maar toch veel mogelijkheden biedt aan zijn cliënten en medewerkers. Wilfried Dierickx: Wij leggen veel nadruk op de opleiding van de medewerkers. De directie is daar voortdurend mee bezig. Er worden geen individuele vergoedingen voor individuele prestaties toegekend. Niemand van de medewerkers werkt op commissie. Iedereen deelt gelijk mee in het resultaat, er 14 De Bestuurder JULI 2011

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief Pensioen Nieuwsbrief nummer 6 > jaargang 4 > SEPTEMBER 2007 inhoud > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief [p.1] I Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid [p.1] I Peter van Dijk over het

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

Stappenplan bedrijfsoverdracht. wanneer en hoe eraan beginnen?

Stappenplan bedrijfsoverdracht. wanneer en hoe eraan beginnen? Stappenplan bedrijfsoverdracht wanneer en hoe eraan beginnen? 1 voorwoord U werkt elke dag om uw zaak succesvol uit te bouwen en zo mogelijk verder te laten groeien. Uiteraard wilt u die inspanningen laten

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Het PWRI is er voor ons Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Voorwoord 7 2. Karakteristieken van het PWRI 9 3. Wat is en doet het PWRI 13 4. Ontwikkelingen in 2013 19

Nadere informatie

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf in het familiebedrijf Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Marcel Peek Alexander Thomassen Roberto Flören Albert Jan Thomassen Maarten van Druten ING

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL nieuws DRIEMAANDELIJKS JAARGANG 12 MAART - APRIL - MEI 2010 AFGIFTEKANTOOR GENT X - P2A8099 nieuwsbrief België-Belgique P.B. GENT 3/6221 Editoriaal 1 Vernieuwd toezicht op de financiële sector krijgt vorm

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Jaarbrochure 2011 20 11

Jaarbrochure 2011 20 11 Jaarbrochure 2011 our mission To shape the body and mind of women Onze dank gaat uit naar al onze medewerkers. Hun betrokken heid bij het realiseren van de bedrijfsdoeleinden en hun dynamisme stellen ons

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 April 2013 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

je bedrijf m v even bijpraten met de bedrijfsnotaris

je bedrijf m v even bijpraten met de bedrijfsnotaris Het notariële magazine voor ondernemers je bedrijf m v even bijpraten met de bedrijfsnotaris zakelijk en privé goed regelen opstarten & ondernemen met de flexbv je bedrijf een stap voorwaarts brengen inhoud

Nadere informatie

De waarde van een aandeelhouder

De waarde van een aandeelhouder De waarde van een aandeelhouder Inaugurale rede uitgesproken door Prof. mr. Barbara Bier op 28 maart 2012 De driehoek tussen de vennootschap en haar schuldeisers enerzijds en de vennootschap en haar aandeelhouders

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

Inhoud. Literatuur 47

Inhoud. Literatuur 47 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Verschillende vormen van bestuur 3 3. Supporters trusts 5 3.1 Inleiding 5 3.2 Omvang en werkwijze 6 3.3 Effecten op betrokkenheid supporters 8 3.4 Enkele andere effecten 8 3.5

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis:

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis: Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Nieuwsbrief September 2010 Penningmeester Reinier Berghuis: Abbott heeft een mooie pensioenregeling Wij hebben een heel mooi fonds. Het is niet omdat ik toevallig

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag 2010

Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Inhoudstafel 4 Risicofactoren 9 arehouses De Pauw arehouses with Brains 12 Geconsolideerde kerncijfers 14 Toelichting bij de geconsolideerde

Nadere informatie

het voltallige bestuur ("Bestuur") van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

het voltallige bestuur (Bestuur) van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2014, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

Dossier. Vermogensbeheer. woensdag 7 april 2010

Dossier. Vermogensbeheer. woensdag 7 april 2010 Dossier Vermogensbeheer Vermogensbeheer Blaas uw effecten aan toonder nieuw leven in Tot 500 euro transferkosten terugbetaald 0,50% premie op de waarde van uw effecten Geef uw beleggingen een tweede adem.

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE TOEPASSING VAN DE CORPORATE GOVERNANCE REGELS BIJ DE SOLVAY GROEP IN 2004

VERSLAG OVER DE TOEPASSING VAN DE CORPORATE GOVERNANCE REGELS BIJ DE SOLVAY GROEP IN 2004 VERSLAG OVER DE TOEPASSING VAN DE CORPORATE GOVERNANCE REGELS BIJ DE SOLVAY GROEP IN 2004 INLEIDING Dit verslag heeft de regels van Corporate Governance tot onderwerp, zoals de Solvay-groep die in 2004

Nadere informatie

OnderhandenWerk. Arjan Veenje & Jan Wolters (Jan Wolters Makelaardij) Een goede accountant kost geen geld, maar levert geld op.

OnderhandenWerk. Arjan Veenje & Jan Wolters (Jan Wolters Makelaardij) Een goede accountant kost geen geld, maar levert geld op. OnderhandenWerk NIEUWSBRIEF VANNOORD ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS EDITIE SEPTEMBER 2013 Het Gesprek Arjan Veenje & Jan Wolters (Jan Wolters Makelaardij) Een goede accountant kost geen geld, maar levert

Nadere informatie

Jaarverslag. Samen sterk voor later - -

Jaarverslag. Samen sterk voor later - - Jaarverslag Samen sterk voor later - - - Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 3 Met een extra papiertje op zak, verbeter je

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie