Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering over het boekjaar 2005 op

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering over het boekjaar 2005 op 09.05.06"

Transcriptie

1 Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering over het boekjaar 2005 op Raad van bestuur voorzitter: Wilfried H.R. Dierickx gedelegeerd bestuurder: Herman Hendrickx - voorzitter directiecomité gedelegeerd bestuurder:monique Leys - lid directiecomité bestuurders: Marleen Dierickx - lid directiecomité Jean-Paul Vermeire Bart Dierickx Paul De Herdt commissaris: André Clybouw, bank- en bedrijfsrevisor Corporate governance Drie bestuurders vertegenwoordigen 90% van de aandelen. Eén bestuurder heeft geen familiale banden met de aandeelhouders en is ook geen aandeelhouder. Drie bestuurders van de zeven vormen het directiecomité. In de schoot van de Raad van Bestuur werd geen auditcomité opgericht maar de raad oefent die functie zelf uit. In 2005 kwam de Raad van Bestuur vier maal bijeen. Het directiecomité vergadert wekelijks en nam alle beslissingen eensgezind. Feiten in 2005 De witwaspreventie en het integriteitbeleid vallen onder de directe verantwoordelijkheid van Marleen Dierickx, lid van het directiecomité. De Raad van Bestuur heeft de desbetreffende verslagen op 15 februari 2006 goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2005 tot en met 31/12/2006 is Marleen Dierickx de verantwoordelijke voor de witwaspreventie. Het verslag van het directiecomité over de interne audit in 2005 werd goedgekeurd. In de loop van het jaar nam de raad kennis van de verslagen en de opmerkingen van de revisor alsook van de aanbevelingen van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. De directie nam de vereiste maatregelen. De investeringen namen in 2005 toe met 94% tot euro ( euro in 2004). Het grootste deel (58%) investeerde de bank in computerbenodigdheden (PC s, flatscreens, ). In de loop van 2005 organiseerden we in samenwerking met Euronext enkele avonden over het gebruik van opties in een portefeuille. De studieafdeling verzorgde informatieavonden over onze dienstverlening inzake vermogensbeheer. Regelmatig waren onze vermogensbeheerders gastspreker op avonden en studiedagen ingericht door de Vlaamse Federatie van beleggingsclubs, De Belegger of universiteiten. De financiële pers citeert regelmatig de studies van onze bank en er verschenen enkele interviews met de afgevaardigde bestuurders van de bank. Onze fondsen Transparant presteerden goed in De regeringsmaatregelen om fondsen met een Europees paspoort extra te belasten deed de instroom en de verrichtingen in de obligatiefondsen van Transparant stilvallen tegen het einde van De verplichtingen opgelegd door de overheden inzake de witwaswetgeving en de invoering van de Europese fiscaliteit op spaargelden vereisten de nodige aanpassingen of de ontwikkeling van bijkomende programma s. Commentaar op de jaarrekening De resultaten van 2005 benaderden deze van het topjaar De nettowinst na belastingen steeg met 1,48 miljoen euro (+96%) tot 3,021 miljoen euro (1,54 miljoen euro in 2004). Onderstaande tabel geeft een overzicht van het relatief belang van de inkomsten uit de belangrijkste activiteiten van de bank: Het relatief belang van de hoofdactiviteiten Netto uit effectenoperaties 79,9% 77,8% 71,3% Netto renteopbrengsten 14,1% 16,0% 20,7% Netto uit wisselverrichtingen en trading 6,0% 6,2% 8,0%

2 De bruto ontvangen provisies uit de financiële dienstverlening bedroegen 7 miljoen euro tegenover 5,6 miljoen euro in 2004 (+ 24,4 %). De belangrijkste bron van inkomsten blijven de courtages uit effectentransacties: 5,5 miljoen euro in 2005, een stijging van 22 % in vergelijking met De vergoedingen voor de bewaring en het beheer van de fondsen van Interbeurs Hermes en Transparant bedroegen euro. Het totale vermogen van alle fondsen die de bank beheert, bedraagt meer dan 144 miljoen euro. Overzicht beheerd vermogen fondsen in euro /- +/- in % Transparant Balance ,4% Transparant Bond ,7% Transparant High Yield ,0% Totaal Transparant ,9% Inter-Beurs-Hermes ,5% TOTAAL ,3% De inkomsten uit de verkoop van vreemde munten en de omzetting van deviezen uit transacties steeg met 20,5% tot euro. De transacties in de handelsportefeuille bleven gedurende 2005 zeer beperkt. Het resultaat uit deze activiteiten steeg met euro tot euro (+46%). Ondanks het historisch lage rentepeil stegen de ontvangen intresten in 2005 met euro (+20,6%) tot 2,88 miljoen euro. De ontvangen intresten op voorschotten aan cliënten stegen met 37,7% tot euro. De toenemende bereidheid van beleggers om geld te lenen op basis van hun effectenportefeuille wijst op een groter vertrouwen in de beurs. Tegenover de gestegen opbrengsten staat ook een verhoging van de uitbetaalde rente met 27,3 % (1,93 miljoen euro in 2005 tegenover 1,52 miljoen euro in 2004). De intermediatiemarge bleef als gevolg van het lage rentepeil laag. Het nettoresultaat uit het beheer van de gelddeposito s steeg met 8,95% tot euro. In 2005 ontvingen we opnieuw een dividend van onze 100% dochter Dierickx, Leys Luxembourg SA: euro (0 euro in 2004). De verkoop van de resterende aandelen Euronext uit de Financiële Vaste Activa leverde een meerwaarde op van euro. De uitzonderlijke resultaten stegen hierdoor met euro tot euro ( euro in 2004). Het totaal van de opbrengsten bedroeg 11,2 miljoen euro tegenover 8,49 miljoen euro in Een verbetering van 2,7 miljoen euro (+ 32 %). De totale uitgaven stegen met euro (+13,7%) tot 6,99 miljoen euro. Dankzij de realisatie van de volledige elektronische toegang voor trading op de deelmarkten Brussel, Parijs en Amsterdam van Euronext per einde 2004, stegen de kosten gerelateerd aan de omzet slechts met 13% tot 1,62 miljoen euro. De uitgaven voor bezoldigingen en sociale lasten stegen met 4,38 % tot 2,25 miljoen euro. De afschrijvingen bleven stabiel ( euro) en de andere bedrijfskosten stegen met 27 % tot euro. Het resultaat vóór belastingen steeg met 80 % en bedroeg 4,21 miljoen euro t.o.v. 2,34 miljoen euro in Dankzij de betere operationele resultaten en de dividenduitkering van Dierickx, Leys Luxembourg verdubbelde de winst na belastingen nagenoeg: 3,02 miljoen euro t.o.v. 1,54 miljoen euro in De geconsolideerde winst bedroeg 2,99 miljoen euro t.o.v. 2,19 miljoen euro in 2004 (+ 43 %).

3 Aan de vergadering van de vennoten wordt voorgesteld om euro van de winst van het boekjaar 2005 uit te keren. De uitkering aan de werknemers, in het kader van het werknemersparticipatieplan, bedraagt 4% van de winst ( euro). Na reservering van 2,10 miljoen euro bedraagt het eigen vermogen 19,7 miljoen euro tegenover 17,56 miljoen euro in De niet gerealiseerde meerwaarde op de beleggingsportefeuille bedroeg euro op het einde van Het geconsolideerd eigen vermogen bedraagt 20,55 miljoen euro na winstverdeling (18,5 miljoen euro in 2004). Het gekwalificeerd kapitaal (16,4 miljoen euro) is ruim voldoende voor het behoud van het statuut van individuele clearingmember op Euronext. Door de verkoop van de aandelen Euronext daalden de Financiële Vaste Activa tot euro. De Materiële Vaste Activa daalden met euro tot 2,25 miljoen euro na afschrijvingen ter waarde van euro. Op 31 december 2005 bewaarde onze bank voor meer dan 1,039 miljard euro aan effecten en cash van cliënten, een stijging met 27,4 % tegenover Tegoeden van cliënten* /- +/- in % Totaal bedrag in cash ,8% Totaal bedrag in effecten ,1% Totaal tegoeden van cliënten ,4% *Opties gewaardeerd en inclusief lopende rente Op het einde van 2005 stelde de groep Dierickx, Leys & Cie 47 medewerkers tewerk, directieleden en medewerkers in Luxemburg inbegrepen. De personeelsbezetting in België bleef ongewijzigd. Enkele ratio s voor 2005 De gearing ratio toetst de minimale verhouding tussen het eigen vermogen van de bank en de omvang van de door haar ontleende middelen. Hoe hoger het bedrag van deposito s van de cliënten dat de bank in bezit heeft,t.a.v. een gelijkblijvend eigen vermogen, hoe kleiner de ratio is. Voor onze bank bedroeg de gearing-ratio, incl. winst 2005, 14,22%. De solvabiliteitsratio, gewogen volgens het kredietrisico, meet de verhouding tussen het eigen vermogen van een bank en het gewogen risico van de activa. Voor Dierickx, Leys & Cie bedroeg de solvabiliteitsratio, incl. winst 2005, 34,2%. Bij een daling van die ratio beneden 8% ontstaat een gevaarlijke situatie. Return On Capital voor/na belastingen van 2000 t.e.m (in 000 euro): Boekjaar Eigen Vermogen (Bij aanvang boekjaar) Return on Capital na belastingen incl. uitzonderlijk resultaat Eigen Vermogen (Einde boekjaar na winstuitkering) ,51% 18,91% 14,56% 7,90% 9,40% 17,21% Toelichting resultaten en gebeurtenissen 1 e trimester 2006 (vergeleken met ) Het nettoresultaat uit de inkomsten gerelateerd aan de effectenhandel steeg met 24,3% ( euro) tot 1,32 miljoen euro. Het nettoresultaat uit intresten daalde met 23,6% ( euro) tot euro.

4 Het resultaat voor belastingen steeg licht ( euro), maar in 2005 boekten we in het eerste trimester uitzonderlijke inkomsten voor euro, door de verkoop van de deelname in Euronext. Na afhouding van belastingen, rekening houdend met de aftrek van notionele intresten, bedroeg de nettowinst tijdens het eerste trimester van 2006 : euro (+1,37%). Tijdens het eerste trimester heeft de bank de optie gelicht voor de aankoop van de woning Kasteelpleinstraat 50 te Antwerpen en een compromis tot aankoop gesloten voor de aankoop van het pand gelegen te Mortsel Sint- Benedictusstraat 140. De raad van bestuur van Dierickx, Leys Luxembourg S.A. heeft beslist om over 2005 een dividend uit te keren van euro ( euro over 2004). Risicobeheer Het wisselrisico De bank Dierickx, Leys & Cie is niet momenteel blootgesteld aan enig wisselrisico. Dagelijks dekt de bank de tekorten in of verkoopt de bank de overschotten die voortkomen uit transacties in vreemde munten. De bank maakt geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten voor de afdekking van eventueel valutarisico. Het risico van de materiële vaste activa Het risico dat de gebouwen worden vernield door brand of andere rampen wordt verzekerd voor een totale waarde van euro. Operationeel risico Het risico op ernstig inkomstenverlies als gevolg van het vertrek van enkele cliënten is zeer beperkt. De bank bewaarde per einde 2005 effecten en cash gelden voor meer dan 8500 cliënten. De strenge vereisten inzake waarborg bij het schrijven van opties en het uitvoeren van orders in combinatie met een adequaat bewakingssysteem beperken in voldoende mate het risico op het eventuele verlies uit effecten - of kredietoperaties. Het financiële risico Het eigen vermogen is voldoende hoog in verhouding tot de activiteiten die de bank uitvoert. Bewust doet de bank niet aan marketmaking en neemt zij geen eigen posities in aandelen. Het eigen vermogen wordt niet belegd in risicodragende producten en het maximumbedrag dat de bank in cash belegd bij andere financiële instellingen bedraagt 20 miljoen euro. Dit beperkt financiële risico is af te leiden uit de cookratio die 34,2% bedraagt. De bank maakt geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten voor de afdekking van eventuele krediet - of renterisico s. Het risico verbonden aan het verleden De bank is verwikkeld in een rechtszaak over de schade aan een naburig pand, ontstaan bij de verbouwingen in de Kasteelpleinstraat. De bank werd, als bouwheer, veroordeeld tot betaling van een provisie van ,31 euro op 26 juni Dit bedrag vordert de bank terug van de bouwfirma, die in beroep gaat tegen het vonnis. De provisies voor een probleemdossier inzake opties ( euro) en betwiste facturen van de Stichting Toezicht Effectenverkeer ( euro) ondergingen geen veranderingen. Vermelding externe mandaten van de bestuurders buiten de groep Dierickx,Leys en cie Vermeire Jean-Paul: Leys Monique: Dierickx Bart: bestuurder bij Chevron Phillips Chemicals Int n.v. bestuurder bij Corgo n.v. bestuurder bij Fillfactory

5 Tot slot De Raad van Bestuur dankt alle medewerkers voor hun inzet tijdens het bijzondere jaar 2005.

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER Bedrijfsresultaat na belastingen stijgt van 46,4 miljoen naar 51,2 miljoen (+10,1%) Winst per gewoon aandeel (exclusief buitengewone baten)

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2014 2 72 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen 4 Woord van de voorzitters 6 Profiel van de Groep 9 Voornaamste gebeurtenissen 14 Financiële resultaten 18 Risicobeheer 36 Informatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (27/06/2014) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2012 2 92 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen 14 Verklaring inzake corporate governance 51 Informatie

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (23/06/2015) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag 2010

Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Inhoudstafel 4 Risicofactoren 9 arehouses De Pauw arehouses with Brains 12 Geconsolideerde kerncijfers 14 Toelichting bij de geconsolideerde

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Inhoud. - Ontwikkeling vastgoedportefeuille 11 - De Belgische vastgoedmarkt 12 - Vooruitzichten 12

Inhoud. - Ontwikkeling vastgoedportefeuille 11 - De Belgische vastgoedmarkt 12 - Vooruitzichten 12 Jaarverslag 2008 Inhoud Geconsolideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder 2008 - Kerncijfers over 5 jaar 3 - Organisatie, structuur, beheersorganen 4 - Financiële agenda 5 - Hoofdlijnen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013 In overeenstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag Financieel verslag Inhoud Managementbespreking en Analyse van de Financiële Toestand en van de Bedrijfsresultaten Belangrijke transacties van 1998 tot en met 2000 55 Impact van vreemde munten 56 Belangrijke

Nadere informatie

jaarverslag vgp annual report 2010

jaarverslag vgp annual report 2010 vgp annual report 2010 jaarverslag 2010 INHOUD kerncijfers / 3 brief aan de aandeelhouders / 4 vgp in 2010 / 6 Markten / VGP CZ I transactie profiel / 13 strategie / 14 verslag van de raad van bestuur

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille

Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 204 JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 204 Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille Risicofactoren 2 Brief aan de aandeelhouders 8 Beheersverslag 0 Kerncijfers

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

Voorzorgskas. Een nieuwe visie op verzekeren

Voorzorgskas. Een nieuwe visie op verzekeren Voorzorgskas Een nieuwe visie op verzekeren Jaarverslag 2001 2001 in de kijker Negatief beursklimaat De jaren 90 waren gouden beursjaren met twee cijfer rendementen. Het jaar 2000 daarentegen was mager,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2014

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2014 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2014 In overeenstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de

Nadere informatie

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 FINANCIEEL VERSLAG 1 2 - bpost JAARVERSLAG 2014 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014 INHOUD Overzicht kerncijfers 3 Blikvangers 4 Belangrijkste gebeurtenissen in

Nadere informatie

Jaarrekening Fortis Bank 2006

Jaarrekening Fortis Bank 2006 Jaarrekening Fortis Bank N.V. 2006 1 Jaarrekening Fortis Bank 2006 Fortis Bank Geconsolideerde Jaarrekening Verslag van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Jaarrekening Fortis Bank 2 Jaarrekening Fortis

Nadere informatie

ALGEMEEN deel Quest for growth. JAArVerslag

ALGEMEEN deel Quest for growth. JAArVerslag 2011 ALGEMEEN deel Quest for growth JAArVerslag inhoud JAARVERSLAG ALGEMEEN deel Quest for growth Boodschap aan de aandeelhouders 3 Ratio s 4 Aandeelhoudersinformatie 5 Portefeuille 6 Deelnemingen op 31

Nadere informatie

Van Lanschot Jaarverslag 2014

Van Lanschot Jaarverslag 2014 Van Lanschot Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Het Jaarverslag 2014 verschijnt in het Nederlands en in het Engels op corporate.vanlanschot.nl. In geval van verschillen tussen de Nederlandse

Nadere informatie