Cello en de ondersteuning van mensen met autisme. Kennisteam Autisme

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cello en de ondersteuning van mensen met autisme. Kennisteam Autisme"

Transcriptie

1 Cello en de ondersteuning van mensen met autisme Kennisteam Autisme 1

2 Inleiding: Een van de speerpunten van het Kennisteam autisme is een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de ondersteuning bij mensen met een autisme spectrumstoornis. Met deze map willen we voor alle medewerkers van Cello die mensen met autisme ondersteunen een praktische handleiding bieden op de volgende gebieden: - Werving en selectie aan de hand van competenties en EQ-i - Scholing en symposia/workshops - Meten/weten waar een team of individuele medewerker staat m.b.t. benodigde kennis en vaardigheden in de zorg voor mensen met autisme. - Informatie over de praktijkcoach autisme 2

3 Werving en selectie: Het werken met mensen met autisme vraagt om specifieke competenties en kwaliteiten. In bijlage 1 en 2 vind je een uitgebreid competentieprofiel van de Nederlandse vereniging voor autisme en een meer compact competentieprofiel van het kennisplein. Beide profielen kunnen gebruikt worden bij werving en selectie. Daarnaast is een EQ-i profiel door Cello ontwikkeld dat passend is voor werkers met mensen met autisme. Een manager kan de keuze maken om bij werving en selectie gebruik te maken van de EQ-i ( test + advies) Bijlage 1: Competenties NVA Bijlage 2: Competenties kennispleingehandicaptensector 3

4 Bijlage 3: EQ-profiel autisme Scholing en symposia/workshops Basisscholing bestaat uit: Component e-learning, klassikaal gedeelte, casuïstiek-bespreking aan de hand van geleerde. Wordt aangeboden - In reguliere aanbod Cello / aanmelden via leerportaal - Als maatwerk teamgericht ( op vraag bij opleidingsadviseur) Richtlijn: noodzakelijk voor allen die met mensen met een autismespectrumstoornis ondersteunen. Advies: opnieuw volgen voor degenen die voor 2012 de basisscholing hebben gevolgd ( i.v.m. vernieuwing) waarbij: Het is aan de beoordeling van manager en medewerker (evt. in samenspraak opleidingsadviseur) of het nodig is om de basisscholing opnieuw te volgen. Voor die medewerkers die actief onderhouden en verdiepen is het niet nodig. Advies: Elke medewerker van Cello kan zo vaak als hij/zij wil de e-learning modules autisme volgen. Verdiepingsscholingen: Visualiseren en communiceren Probleemgedrag bij mensen met autisme Autisme en seksualiteit Opfrisscholing (theorie+ casuistiekbespr.) Aangeboden als regulier aanbod Cello of maatwerk regulier aanbod Cello of maatwerk teamgericht maatwerk regulier aanbod Cello of maatwerk Cello organiseert regelmatig workshops/symposia rondom het thema autisme. Ouders, medewerkers en vrijwilligers kunnen hier tegen een reduceerde prijs (50%) aan deelnemen. Jaarlijks organiseert het kennisteam de dag van het autisme voor cliënten, ouders en medewerkers 4

5 Meten/weten waar een team of individuele medewerker staat m.b.t benodigde kennis en vaardigheden inde zorg voor mensen met autisme. - Competentiespel - EQ-i - jaargesprekken - Coaching gesprekken Competentiespel: Wil een team onderzoeken in hoeverre het team competent is in het werken met mensen met autisme kunnen we gebruik maken van competentiespel. Competenties kennisplein zijn richtinggevend maar manager, CB-er, gedragskundige en evt. opleidingsadviseur kunnen een autisme competentieprofiel specifiek voor een woning of eenheid samenstellen.. In spelvorm met pionnen wordt inzichtelijk gemaakt waar individuele teamleden en het team staan ten aanzien van benodigde competenties. Gezamenlijke en individuele actieplannen worden gemaakt voor gewenste groei. Blijvende evaluatie en eventuele coaching zijn hierbij belangrijk. 5

6 EQ-i Een manager kan een EQ-i test aanvragen waarbij het EQ-i profiel autisme leidend is voor advies en een eventueel coachingstraject. Jaargesprekken In jaargesprekken kunnen competentieprofielen autisme en EQ-i profiel leidend zijn. Zie bijlage 1 en 2 6

7 De praktijkcoach autisme: Om begeleiders te helpen bij het beantwoorden van vragen rondom cliënten met autisme zijn we binnen Cello gestart met 3 praktijkcoaches autisme: Hoe werkt het: Aanvraagprocedure: Woningen of dagbesteding/werkplekken/scholen waar mensen wonen of werken met een autismespectrum stoornis kunnen via hun clustermanager of gedragskundige, een consultatie aanvragen door een praktijkcoach autisme. Verdere procedure: Als de aanvraag binnenkomt, neemt 1 van de praktijkcoaches contact op met de coördinerend begeleider en plant een oriënterend gesprek aan de hand van een checklist. (geënt op de TEACCH principes) Er worden minimaal 3 observaties gepland op 3 verschillende tijdstippen met verschillende teamleden. Tijdens de observaties loopt de praktijkcoach mee, praat met de begeleiding en kijkt of men voldoende TEACCH proof werkt, wat gaat goed en waar liggen mogelijke verbeterpunten. Alle verkregen informatie wordt verwerkt in een bevindingenverslag en deze wordt besproken met gedragskundigen, clustermanager en coördinerend begeleider. Indien nodig worden aandachtspunten/adviezen omgezet in acties, ofwel een plan van aanpak. Hierin wordt beschreven wie welke actie moet uitvoeren. Het kan ook zo zijn dat er acties uit voortvloeien waar de praktijkcoach nog een rol in kan hebben. Vanzelfsprekend worden bevindingen en adviezen hierna ook gepresenteerd aan het gehele team. Plan van aanpak: Mocht er een plan van aanpak worden gemaakt dan wordt deze 4 wekelijks geëvalueerd met clustermanager, coördinerend begeleider, gedragskundige en praktijkcoach, eventueel aangevuld met andere disciplines als logopedist, sensorisch informatie therapeut etc. totdat alle acties zijn afgerond. Er kan een afspraak gemaakt worden om bijvoorbeeld 1 jaar later nog eens een check te laten uitvoeren. Mocht je gebruik willen maken van een praktijkcoach; op DKS vind je een aanvraagformulier. (aanvraagformulier praktijkcoach autisme) Deze kun je sturen naar: t.a.v. praktijkcoach autisme 7

8 Bijlage 1 In het competentieprofiel ASS van de vereniging gehandicaptenzorg Nederland (VGN) wordt systematisch beschreven welke aanvullende competenties nodig zijn voor het ondersteunen van cliënten met autisme spectrum stoornissen. Het profiel bestaat uit 44 pagina s en is te groot om in dit handboek op te nemen. Je kunt het downloaden middels onderstaande link. en vervolgens naar Competentieprofiel ASS.pdf 8

9 Bijlage 2 Kennis en vaardigheden, vanuit kennisplein gehandicaptenzorg. Kennis en vaardigheden die je nodig hebt: Om als begeleider je werk goed te kunnen doen, moet je kennis en vaardigheden hebben om aan de volgende doelen te werken: 1. Aansluiten bij de behoefte van de cliënt: oog hebben voor details die voor iemand belangrijk zijn; oog hebben voor factoren die iemand onzeker, angstig of overstuur maken. 2. Vertrouwensband opbouwen: Omgaan met het verschil in verstandelijke en sociaalemotionele ontwikkeling Omgaan met het perspectief van waaruit iemand waarneemt en functioneert. Omgaan met beperkte wederkerigheid ( eenrichtingsverkeer ) in de relatie; respect tonen, iemand serieus nemen en hem accepteren zoals hij is, ook al gedraagt hij zich niet volgens je eigen waarden en normen; de manier waarop je voorspelbaarheid biedt afstemmen op de situatie, het niveau van functioneren en wat iemand op dat moment aankan; veiligheid scheppen door onverwachte situaties aan te kondigen, voor te bereiden te verduidelijken of te vermijden; nabijheid bieden als dat nodig is, bijvoorbeeld als iemand bang, onzeker of overstuur is; je tempo van handelen afstemmen op iemands trage prikkelverwerking; inzicht hebben in en nadenken over het effect van je eigen handelen op degene die je begeleidt. 3. Communicatiemethoden en -technieken inzetten: passende ondersteunende communicatiemiddelen gebruiken; duidelijk maken wat, waar, wanneer, met wie, hoe en eventueel waarom iets gebeurt; taakanalyses en gedragsscenario s gebruiken; abstracte woorden, beeldspraak en uitdrukkingen uitleggen. 9

10 4. Omgaan met grenzen: inspelen op moeilijke situaties door de ondersteuning aan te passen; inspelen op moeilijke situaties door rekening te houden met belangrijke details, zintuiglijke problemen en de denkwijze van degene die je begeleidt; een probleem- of crisissituatie met iemand duidelijk afsluiten; inschatten of een bespreking van het voorval achteraf wenselijk is; emotioneel bestand zijn tegen crisissituaties. 5. Randvoorwaarden scheppen voor wonen, werken en sociale contacten: onverwachte sociale situaties opvangen en in goede banen leiden; onverwachte contacten met andere bewoners opvangen en in goede banen leiden. 6. Ondersteunen op alle levensgebieden: gebruik maken van de geadviseerde visuele en andere middelen en op een voorspelbare manier begeleiden; scenario s en protocollen flexibel afstemmen op iemands mogelijkheden; vooruitdenken, problemen voorkomen en vooraf ordenen. 7. Ontwikkelingsgericht begeleiden: inspelen op verschillende niveaus van zelfstandigheid; zo nodig inspelen op een lager niveau; zoveel mogelijk inspelen op wat iemand kan, ook al is dat ongewoon, eenzijdig of bizar; iemand zoveel mogelijk stimuleren om zich verder te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk te functioneren. zoveel mogelijk gebruik maken van wat iemand kan om zijn zelfbeeld positief te beïnvloeden. 10

11 8. Samenwerken met collega s en het sociale netwerk aan de afstemming van de begeleiding: afstemmen en overdragen aan collega s om ervoor te zorgen dat de begeleiding zoveel mogelijk hetzelfde is; overleggen met collega s over problemen in de begeleiding 11

12 Bijlage 3 EQ-i Het gewenste profiel voor ideale begeleiders van cliënten met ASS Ideale begeleiders voor cliënten met ASS staan emotioneel stevig in hun schoenen en hebben voldoende zelfvertrouwen. Ze zijn goed in staat hun eigen grenzen aan te geven en kunnen er goed mee omgaan wanneer er sprake is van weinig of geen wederkerigheid in de relatie met cliënten. Deze begeleiders worden daar niet onzeker van en zijn ook dan nog steeds in staat de cliënt centraal te zetten. Ideale begeleiders ASS voelen cliënten goed aan en zijn begeleiders die zich zullen verdiepen in de vragen of behoeften van de cliënten waarbij zij zelf gepaste afstand zullen houden en eigen normen, waarden en behoeften kunnen parkeren. Voor de meeste mensen met ASS is de persoon achter de begeleider tot op zekere hoogte inwisselbaar. Ook daar kunnen deze begeleiders mee omgaan. De begeleiders investeren in het contact met de cliënt zonder daarin verwachtingen te hebben en eisen te stellen rondom de wederkerigheid in de relatie. De begeleiders zijn daarom bescheiden in het profileren van hun eigenheid en proberen vooral aan te sluiten bij de beleving van de cliënten. In het analyseren van profielen van kandidaten, bekijken de assessoren in hoeverre de gewenste kwaliteiten naar voren komen in het profiel en/of er sprake is van contra-indicaties. Gewenste kwaliteiten voor begeleiders van cliënten met ASS 1. De begeleiders ASS hebben voldoende zelfvertrouwen, zijn zelfbewust en verbaal vaardig. Ze kunnen reflecteren op het eigen gedrag en handelen, zijn zich bewust van de betekenis van gebeurtenissen voor hen zelf en voor de cliënt. Zij kunnen dit goed verwoorden en delen met anderen. De begeleiders staan open voor feedback, advies en willen zich graag ontwikkelen. Bijbehorende schalen zijn Zelfbeeld, Emotioneel Zelfbewustzijn, Assertiviteit en Zelfactualisatie. 2. De begeleiders ASS zijn zelfverzekerd, hebben voldoende zelfvertrouwen en zelfrespect en staan emotioneel stevig in hun schoenen. Ze laten zich niet zo snel van hun stuk brengen, en zijn in staat om zelfs onder stressvolle omstandigheden rustig te blijven en adequaat te handelen. Bijbehorende schalen zijn Zelfbeeld en Stresstolerantie. 3. De begeleiders ASS beschikken over een goed ontwikkeld inlevingsvermogen. Ze kunnen het gedrag van de cliënten adequaat duiden. Ze zijn goed in staat om zich te verplaatsen in de cliënt en om op basis daarvan aan te sluiten bij de vraag of behoefte van de cliënt. Begeleiders kunnen meebewegen met de cliënt en houden een open blik waardoor ze zich kunnen aanpassen aan wisselende omstandigheden. Ook zijn ze in staat om een prettige sfeer te creëren waarbij de cliënt zich veilig en vertrouwd voelt. Bijbehorende schalen zijn Empathie en Flexibiliteit. 4. De begeleiders ASS maken een rustige en geduldige indruk, zijn in staat om gevoelens en emoties (voor bepaalde tijd) onder controle te houden en reageren rustig, weloverwogen en beheerst op wat er om hen heen gebeurt. Bijbehorende schaal is: Impulscontrole. 12

13 5. De begeleiders ASS hebben veel oog voor omgevingsfactoren. Zij zijn vrij nuchter, alert, signaleren veel en hebben overzicht. Zij kunnen onderscheid maken tussen feitelijke informatie en beleving. Bijbehorende schaal is: Realiteitstoetsing. 6. De begeleiders ASS werken doelgericht, gestructureerd en methodisch, en houden daarbij steeds het overzicht en de regie. Hierbij worden de perspectieven, wensen en belangen van de cliënt als uitgangspunt genomen én de opgestelde afspraken vanuit het ondersteuningsplan eenduidig nageleefd. Bijbehorende schaal is: Probleemoplossen. 7. De begeleiders ASS zijn in staat om in de praktijk zelfstandig te handelen en beslissingen te nemen binnen het vastgestelde kader (ondersteuningsplan). Ze zijn echter ook goed in staat om samen te werken binnen een team en staan open voor feedback van anderen. Bijbehorende schaal is: Onafhankelijkheid. Contra indicatie Te hoge score op Interpersoonlijke Relaties in combinatie met een te lage score op Empathie deze begeleiders richten zich mogelijk teveel op zorgen voor en kunnen de neiging hebben om in te vullen wat de ander nodig heeft. Te lage score op Realiteitstoetsing deze begeleiders hebben minder overzicht en kunnen het lastig vinden om vooruit te denken en na te denken over de gevolgen van handelen. Daarnaast is het goed mogelijk dat deze begeleidingsstijl (minder doelgericht en gestructureerd) minder goed aansluit bij cliënten met ASS. Te lage scores op Probleemoplossen en Impulscontrole (in combinatie met een hoge score op Flexibiliteit ) deze begeleiders reageren en handelen mogelijk te ad hoc en impulsief. Te hoge scores op Impulscontrole en Onafhankelijkheid in combinatie met relatief lage scores op Flexibiliteit en Empathie bij deze begeleiders ligt starheid en beheersmatig werken op de loer. Hoge scores op Empathie en Sociale Verantwoordelijkheid in combinatie met lage scores op Zelfbeeld en Assertiviteit. Deze begeleiders verdwijnen mogelijk in de cliënt en hebben waarschijnlijk op de langere duur moeite om zichzelf staande te houden. Hoge scores op Onafhankelijkheid en Assertiviteit in combinatie met lage scores op Empathie en Sociale Verantwoordelijkheid. Deze begeleiders richten zich te weinig op (de eigenheid van) de ander. En zorgen teveel voor de cliënt vanuit de eigen beleving. 13

14 14

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Houd ze binnen door ze naar buiten te helpen

Houd ze binnen door ze naar buiten te helpen SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK Onderzoek, scholing, begeleiding Houd ze binnen door ze naar buiten te helpen Randvoorwaarden voor het werken met LVG+ -leerlingen Adviesnota april 2007 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Samen kunnen we het aan

Samen kunnen we het aan Samen kunnen we het aan Het beleid voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVG) en bijkomende meervoudige problematiek Aalsmeer, zomer 2008 Werkgroep LVG 1 Ons Tweede Thuis Ons Tweede Thuis

Nadere informatie

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Kerncompetenties management van een V.O.S.- opleidingsinstituut voor sportverzorging

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak'

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' A gemeente Eindhoven Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' Professionaliseringstraject Handhavers Gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken December 2004 Colofon Uitgave gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Coach map whoznext NISB Ede 2012

Coach map whoznext NISB Ede 2012 Coach map whoznext NISB Ede 2012 Wat is de coach map? Het binnenhalen van jongeren, begeleiden, belonen, beoordelen en beëindigen van de samenwerking tussen een jongere en het team. Het hoort allemaal

Nadere informatie