Directieverslag Stichting Trimenzo 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directieverslag Stichting Trimenzo 2012"

Transcriptie

1 Directieverslag Stichting Trimenzo 2012

2 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Algemene informatie 3 2. Financiële organisatie 7 3. Voornaamste risico s en onzekerheden 8 4. Financiële instrumenten Toepassing van gedragscodes Maatschappelijke aspecten van ondernemen Onderzoek en ontwikkelingen Toekomst 16

3 Inleiding Voor u ligt het directieverslag 2012 van Trimenzo waarin wordt teruggeblikt naar 2012 maar waarin ook enkele doorkijkjes worden gegeven naar Het directieverslag is dit jaar minder uitgebreid dan het jaardocument maatschappelijke verantwoording zoals u dat in het verleden gewend was. Trimenzo wil de beschikbare middelen en mankracht zoveel mogelijk ten goede laten komen aan de zorg voor haar cliënten. Hiertoe willen we zo min mogelijk bureaucratie aanwezig laten zijn en daarnaast onze organisatieprocessen zo inrichten dat er sprake is van maximale vraagsturing vanuit teams waarin de medewerkers een grote mate van zelfsturing hebben. Het organisatiebreed bespreken van deze wenselijke richting is een kernactiviteit geweest in Om dit proces te faciliteren is een subsidie aangevraagd voor het landelijke programma In voor Zorg! van het ministerie van VWS. Deze is in natura toegekend in de vorm van een coach die twee dagen per week een jaar lang samen met de medewerkers de organisatie hernieuwd gaat opbouwen vanaf de basis. Qua overhead is als kader aan dit bottum up proces meegegeven dat deze niet hoger mag zijn dan het landelijk gemiddelde van 14 % volgens de Berenschot-methode. Dit percentage is inclusief het inhuren van externe expertise. Daarnaast is er voor gekozen om de aansturing van de organisatie verticaal uit niet meer dan drie lagen te laten bestaan, zodat het zelfsturingsproces maximaal tot z n recht kan komen en er sprake is van korte en snelle communicatielijnen. Voorbereidingen hiertoe werden getroffen in 2012 en het proces is begin 2013 gestart. Trimenzo is als zorgleverancier werkzaam in de gemeente Voorst in drie intramurale locaties: de Benring in Voorst en het Grotenhuis en de Martinushof in Twello. De nieuwbouw van het Grotenhuis is eind 2012 geheel opgeleverd en in de Martinushof werden voorbereidingen getroffen voor de eerste twee kleinschalig wonen-units voor dementerenden, geheel volgens het transitieplan van de overheid. Het nieuwe kabinet zette in op vergroting van de eigen kracht van burgers en het opheffen van verzorgingshuiszorg door middel van extramuralisering. Intramurale zorg is hierdoor alleen toekomstbestendig voor een deel van ZZP 4, maar vooral voor ZZP 5 en hoger. Daarnaast zal te zijner tijd de extramurale verzorging en begeleiding overgeheveld worden van de AWBZ naar de gemeentelijke WMO. Vanwege deze transitieplannen ging bij de Benring een nieuwbouwplan niet door en wordt er volop overleg gevoerd om te bezien of er mogelijkheid is om dit gebouw, samen met andere zorgpartners en eigenaar Habion, te renoveren. Trimenzo Thuiszorg & Hulp biedt extramurale zorg en huishoudelijke hulp bij cliënten thuis. Daarnaast werd in 2012 een project gestart dat tot doel heeft Trimenzo Particuliere Zorg & Diensten in de steigers te zetten om ook niet gefinancierde zorg, hulp en diensten te kunnen bieden aan zorgvragers in ons werkgebied. Dit directieverslag heeft als doel de lezer en alle belanghebbende instanties te informeren over de bereikte doelen, de uitgevoerde activiteiten in het verslagjaar en de financiële resultaten. Er kwam in 2012 een strategische contourennota tot stand die dient als het kompas om eind 2013 een nieuw strategisch beleidsplan tot stand te laten komen. Daar waar ontwikkelingen geen uitstel konden dulden zijn ze al wel alvast ingezet, zoals 1

4 de aanvraag van de behandelfunctie voor ZZP 5 en hoger, die ook verkregen werd. Het directieverslag is opgesteld conform het model van onze accountant Deloitte. In 2012 ben ik als nieuwe bestuurder begonnen bij Trimenzo. Een woord van dank aan Sibbele Haarsma, die 20 jaar bestuurder is geweest van Trimenzo en de organisatie goed heeft achtergelaten, is hierbij op z n plaats. De resultaten die behaald zijn, zijn daarnaast vooral te danken aan de inzet van de medewerkers, de betrokkenheid van vrijwilligers en mantelzorger en niet op de laatste plaats de inbreng van de cliënten zelf, die ons aanzetten tot voortdurende organisatieverbetering. Tot slot is er ook in 2012 weer uitstekend samengewerkt met onze stakeholders en financiers zoals de huisartsen, de ziekenhuizen, het zorgkantoor en de gemeente. Met de laatstgenoemde partner werd eind 2012 een begin gemaakt met een bestuurlijk aanbestedingsproces WMO dat in 2013 resulteerde in een nieuw contract, met wederzijds vertrouwen. Ook worden er meer en meer gesprekken gevoerd over de kansen en mogelijkheden die besloten zitten in de overheveling van persoonlijke verzorging en begeleiding vanuit de AWBZ naar de WMO. Trimenzo zet zich als lokale partner van de gemeente in om in gezamenlijkheid dit veranderproces vorm te geven, met als inzet de eigen kracht van de burgers te ondersteunen en te bevorderen. Twello, juni 2013 Henk Jan van Essen MMO directeur bestuurder Mijn kamer is mijn huis Lievelijk huis zo klein van stuk, wat breng jij mij toch veel geluk. Als ik thuis kom van weg geweest, dan voel ik mij het allermeest. Je kent mijn vreugde en mijn zorgen, daarom voel ik mij zo geborgen. O mooie kamer in dit gebouw, wat hou ik veel van jou. mevrouw Van Beek, bewoonster de Benring 2

5 1. Algemene informatie 1.1 Juridische structuur De rechtsvorm van Trimenzo is een stichting. Onder deze stichting ressorteren drie besloten vennootschappen, te weten Trimenzo AWBZ BV, Trimenzo WMO BV en Trimenzo Diensten BV. 1.2 Interne organisatie en personele bezetting Stichting Trimenzo kent een Raad van Toezicht, een Raad van Bestuur (directeurbestuurder) en een managementteam. De Raad van Toezicht legt de aansturing van de organisatie binnen het vastgelegde beleid neer bij de Raad van Bestuur. De directeur-bestuurder geeft leiding aan de divisiemanagers, die verantwoordelijk zijn voor de aansturing van hun divisie. Trimenzo heeft een ondernemingsraad, een cliëntenraad namens de divisie Woonzorgcentra en een cliëntenraad namens de divisie Thuiszorg & Hulp. 3

6 1.2.1 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Aantal/bedrag Aantal/bedrag Cliënten Aantal intramurale cliënten Aantal extramurale cliënten Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf Productie Aantal intramurale verzorgingsdagen Aantal uren extramurale productie Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst 188,58 174,29 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Kernactiviteiten: producten, diensten en geografische gebieden Trimenzo levert de volgende producten en diensten: AWBZ Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Verblijf WMO Huishoudelijke verzorging (HV-1) Huishoudelijke verzorging (HV-2) Diensten Trimenzo Particuliere Zorg & Diensten is opgestart in Er zijn verschillende particuliere diensten ontwikkeld, zoals particuliere verzorging, particuliere huishoudelijke hulp, personenalarmering, zorgopvolging na alarmering, begeleiding en bemiddeling. 4

7 1.3.4 Werkgebied Het werkgebied van Trimenzo is de gemeente Voorst en haar directe omgeving. De gemeente Voorst bestaat uit twaalf kernen, te weten: Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Steenenkamer, Posterenk, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek. Trimenzo is werkzaam in zorgkantoorregio Midden-IJssel. 1.4 Doelstelling en missie In de statuten van stichting Trimenzo staat de doelstelling als volgt omschreven: De stichting heeft als instelling van weldadigheid of algemeen nut uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel om zonder winstoogmerk aan ouderen en andere zorg- en hulpbehoevenden huisvesting, zorg(diensten), verzorging en/of verpleging te verschaffen en/of te doen verschaffen, alles in de ruimste zin. De stichting staat open voor iedere oudere of andere verzorgings- en hulpbehoevende, ongeacht zijn of haar levensovertuiging of maatschappelijke beschouwing. 1.5 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid Governance Code Trimenzo werkt volgens haar statuten met de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Bestuur is samen met de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de corporate governance-structuur van de organisatie en voor de naleving van de principes van deze code. De Raad van Toezicht werkt volgens de statuten van stichting Trimenzo zoals die zijn vastgesteld op 30 september Daarnaast werkt de Raad van Toezicht volgens het Reglement Raad van Toezicht stichting Trimenzo dat is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 17 januari 2011; deze is samen met de profielschetsen geëvalueerd op 22 april De werkzaamheden van de leden van de Raad van Toezicht voor stichting Trimenzo zijn onbezoldigd. In het verslagjaar hebben twee leden van de Raad van Toezicht te kennen gegeven dat zij met ingang van het nieuwe jaar hun lidmaatschap van de Raad wensten te beëindigen. Via een zorgvuldige procedure voor werving en selectie zijn twee geschikte kandidaten gevonden die deze vrijkomende functies met ingang van 2013 vervullen. Ten aanzien van de bezoldiging van de directeur-bestuurder hanteert de Raad van Toezicht de richtlijnen en het model van de Vereniging van Directies Zorginstellingen en de Vereniging Toezichthouders in de Zorg. De functie is gescoord conform de beloningscode van deze vereniging. Hierbij wordt jaarlijks de bezoldiging aangepast aan de generieke loonontwikkeling van de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen. De directeur-bestuurder heeft als nevenfuncties het coachen van startende ondernemers via het Regionaal Orgaan Zelfstandigen Twente (vanuit een eigen label: Trackconsult). Daarnaast was hij lid van de ledenraad van de Rabobank en van de NVZD, vereniging 5

8 bestuurders in de zorg en is hij voorzitter van de stuurgroep Wegwijs Dementie Voorst. Er vindt jaarlijks een functioneringsgesprek plaats tussen de directeur-bestuurder en de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht. Daarnaast evalueert de Raad van Toezicht haar eigen functioneren in een besloten vergadering Wet op de Ondernemingsraden De directeur-bestuurder vertegenwoordigt de stichting als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en in het overleg met de cliëntenraden. Trimenzo heeft een ondernemingsraad waarin de medewerkers uit alle geledingen van de organisatie worden vertegenwoordigd. In 2012 is besloten om de onderdeelcommissies (OC s) op te heffen. De OR wordt door Trimenzo ondersteund in haar functioneren door het aanstellen van een ambtelijk secretaris. In het verslagjaar zijn verschillende instemmings- en adviesaanvragen aan de OR voorgelegd en door hen besproken met de directeur-bestuurder en de P&O functionaris. De OR heeft een tweedaagse training gevolgd die een dagdeel bijgewoond is door de directeur-bestuurder Cliëntenraden Medezeggenschap van cliënten is een belangrijk onderwerp geweest in Binnen de cliëntenraden van de drie woonzorgcentra is overlegd om tot één gezamenlijke cliëntenraad te komen met een onafhankelijk voorzitter en een ambtelijk secretaris. Hierdoor worden mogelijkheden gecreëerd om de medezeggenschap voor cliënten beter te structureren en wordt de cliëntenraad een volwaardiger samenwerkingspartner voor het management van Trimenzo. Op elke locatie komt een locatiepanel om ook de individuele cliënt te kunnen blijven horen. Deze nieuwe werkwijze gaat in op 1 januari De voorbereidingen hebben in 2012 plaatsgevonden. De belangen van de cliënten van Trimenzo Thuiszorg & Hulp worden sinds 2012 behartigd door een eigen cliëntenraad. Deze is in januari 2012 benoemd. Door de oprichting van deze cliëntenraad krijgen de cliënten van Trimenzo die niet verblijven in één van de woonzorgcentra zelf de mogelijkheid om mee te denken en mee te praten over zaken die voor hun zorgverlening en/of huishoudelijke hulp van wezenlijk belang zijn. Ook de cliëntenraad Thuiszorg & Hulp wordt vanuit Trimenzo ondersteund door een ambtelijk secretaris Planning & Control - Strategisch beleid In 2012 is door de directeur-bestuurder een strategische contourennota opgesteld die in 2013 gevolgd zal worden door een nieuw strategisch beleidsplan Dit heeft als reden dat er in 2012 een nieuwe directeur-bestuurder is aangesteld die na een zorgvuldige analysefase wil komen tot een gedragen meerjarenbeleid. Daarnaast vraagt de ingezette transitie ook tijd voor het creëren van draagvlak aan de basis van de organisatie. De contourennota geeft aan welke aandachtspunten hierbij aan de orde zijn, welke methode gevolgd zal worden en op welke risicofactoren en kansen het nieuwe strategisch beleidsplan een organisatiekoers dient te beschrijven. Daarnaast is er in 2012 een planning & control beleid vastgesteld en conform planning uitgevoerd. 6

9 1.5.5 ISO 9001/HKZ certificatie Het kwaliteitsbeleid van Trimenzo is erop gericht er voor te zorgen dat de zorg- en dienstverlening voldoet aan van tevoren gemaakte afspraken, die zijn afgestemd op de vraag, wensen en verwachtingen van cliënten, opdrachtgevers, financiers en ketenpartners. Het kwaliteitsmanagementsysteem is opgebouwd conform wettelijke regelgeving en voorschriften van de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Het systeem geeft inzicht in de kwaliteit van dienstverlening en het continue verbeteren hiervan. Trimenzo is ISO 9001/ HKZ gecertificeerd Controleverklaring Trimenzo voldoet voor 2012 aan de Regeling AO/IC AWBZ-zorgaanbieders en heeft een goedkeurende controleverklaring van accountant Deloitte ontvangen Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg en cliënttevredenheid Trimenzo werkt volgens de systematiek van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. De resultaten uit de klantervaringen volgens de CQ-index tonen met het cijfer 7.7 voor de divisie Woonzorgcentra en het cijfer 8.9 voor de divisie Thuiszorg & Hulp een positief beeld van Trimenzo. 2. Financiële informatie 2.1 Resultaat en vermogen Het resultaat over het boekjaar 2012 bedraagt negatief (2011: negatief) Vanuit de resultaatbestemming wordt een bedrag van aan de overige reserves en aan de bestemmingsreserves onttrokken. Zodoende wordt in het boekjaar ten gunste van de reserve aanvaardbare kosten geboekt. De vermogenspositie van de stichting is in 2012 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van voorgaande jaren. Het eigen vermogen is ten opzichte van 2011 met 1% gedaald. Het gemiddelde weerstandsvermogen bedraagt in 2012 ca. 20% (2011: 21%). Dit is hoger dan de norm die het WƒfZƒ stelt voor financieel gezonde instellingen. Ten opzichte van de WƒfZ-deelnemers in de sector Verzorging & Verpleging kan de financiële positie worden aangemerkt als beter dan het gemiddelde van de sector. Naast het weerstandsvermogen als norm voor de solvabiliteit wegen de banken en het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WƒfZ) vaak het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen mee bij krediet- en financieringsaanvragen. Deze norm bedraagt gemiddeld circa 30%. Het veranderde risicoprofiel van de stichting rechtvaardigt een dergelijke solvabiliteitseis, die in 2012 met 54% ruimschoots hoger is dan de genoemde norm. 2.2 Ontwikkelingen van het resultaat Het negatieve resultaat over 2012 is (per saldo) vooral veroorzaakt door: De bijdrage in de bouwkosten van het Grotenhuis met als doel de verlaging van de 7

10 toekomstige huur. Onverschuldigde huurbetaling in de overgangsperiode van de oudbouw naar de nieuwbouw van woonzorgcentrum het Grotenhuis. De uitbetaling van ontslagvergoedingen. De definitieve afwikkeling van de liquidatie van stichting Disgenoten, waardoor een extra bate is verantwoord. De keuzemogelijkheid om geen voorziening Persoonlijk Levensfase Budget op te nemen in de jaarrekening 2012, waardoor in de begroting 2013 de reservering voor deze voorziening is komen te vervallen. Lagere productie en productiviteit dan begroot bij de divisie Thuiszorg & Hulp. Hogere kosten centraal bureau door hogere ondersteuningsvraag vanuit de divisies. 2.3 Investeringen In het boekjaar 2012 is voor een bedrag van geïnvesteerd in materiële vaste activa, dat als volgt is opgebouwd: Installaties: Instandhoudinginvesteringen: inventarissen: automatisering: Financiering en liquiditeit Door een positieve cashflow worden geen structurele financieringstekorten voorzien. Tijdelijke financieringstekorten worden opgelost door middelen die binnen de groep ter beschikking worden gesteld. De moedermaatschappij stichting Trimenzo fungeert hierbij als financier van de divisies binnen de groep. De kasstroom van de stichting over 2012 is positief 0,2 miljoen (2011: negatief 1,0 miljoen). De kasstroom in 2012 is voornamelijk positief beïnvloed door de afname van het financieringsverschil ad 1,4 miljoen. In 2011 was er sprake van voorfinanciering door Trimenzo als gevolg van een achterlopende bevoorschotting. Het negatieve operationele resultaat heeft een negatief effect op de kasstroom in De investeringen in 2012 van circa 0,7 miljoen beïnvloeden de kasstroom in 2012 negatief. 3. Voornaamste risico s en onzekerheden 3.1 Strategie en risicomanagement Door het nieuwe regeringsbeleid kwam de organisatie in een forse transitiefase terecht waarbij veel AWBZ onderdelen zullen verschuiven naar de WMO en de intramurale zorg zal opschalen naar zware zorg met behandeling. Er zal een groter beroep gedaan worden op de eigen kracht en middelen van de cliënten en hun familie en netwerken alvorens er een recht op zorg bestaat. Dit geeft de volgende risico s en onzekerheden: Particuliere diensten Omdat de verwachting is dat hierdoor meer huishoudelijke hulp thuis en thuiszorg 8

11 particulier ingekocht zal worden heeft de organisatie besloten ook een commerciële diensten BV op te richten onder de naam: Trimenzo Particuliere Zorg & Diensten. Onzeker is of dit nieuwe organisatieonderdeel winstgevend kan worden. Een eigen projectmanager is belast met de opdracht om deze BV vorm te geven en zal in de startfase samen opwerken met een student bedrijfskunde. Uiteraard worden deze diensten geboden in nauwe samenhang met het reguliere zorgaanbod Behandelfunctie Bij het zorgkantoor werden 16 plaatsen ZZP 5 met behandeling aangevraagd en goedgekeurd. Hierdoor kan de organisatie in 2013 twee woongroepen voor dementerenden realiseren, passend bij de gewenste rol en functie van intramurale zorglocaties. Deze toekenning was wel budgettair neutraal. De behandelfunctie is duurder dan het huidige zorgaanbod dus moet hiervoor capaciteit ingeleverd worden. Ook de nieuwbouw van het Grotenhuis ging gepaard met capaciteitsreductie. De twee ontwikkelingen samen en de extramuralisering van ZZP 1 en 2 geven een reductie van 11 plaatsen (naast de reductie in 2011 van 14 plaatsen). Er zal sprake zijn van een landelijke capaciteitsplanning waardoor onzeker is in welke mate Trimenzo deze gewenste transitie in de komende jaren kan voortzetten. Trimenzo heeft de medische en paramedische ondersteuning ingekocht bij Novicare, een succesvolle organisatie op dit gebied Gebouwen Het nieuwe Grotenhuis (eigendom van woningcorporatie Woonzorg Nederland) werd eind 2012 opgeleverd en heeft ruime appartementen van ca. 70m 2. Er is sprake van een huurcontract van 25 jaar. In de directe omgeving van het Grotenhuis worden nieuwe koop- en huurappartementen gebouwd. Het werd in 2012 duidelijk dat woningcorporatie Habion, de eigenaar van de Benring, gelet op haar eigen strategisch vastgoedbeleid en de ingezette kabinetsplannen het nieuwbouwproject voor deze locatie niet meer wilde doorzetten. Er werden gesprekken gestart over de wenselijkheid van renovatie. De Martinushof is eind 2012 gestart met het ontwikkelen van een verbouwingsplan voor twee woongroepen voor dementerenden. De eigenaar van dit gebouw (woningcorporatie IJsseldal Wonen), wil in 2013 samen met Trimenzo en de gemeente Voorst een strategisch vastgoedbeleid opstellen voor het woonzorgcentrum en de aanleunwoningen. 3.2 WMO In 2012 was onduidelijk of de gemeente Voorst Trimenzo weer zou aanbesteden na het aflopen van het contract. Ten tijde van het schrijven van dit directieverslag is het aanbestedingstraject afgerond met hetzelfde aantal uren ( van de c.a uur) en is Trimenzo de grootste aanbieder van huishoudelijke hulp in de gemeente Voorst gebleven. Wel werd door een kostprijsberekening duidelijk dat er onderscheid gemaakt moest worden in medewerkers HH1 zonder signalering en medewerkers HH2 met signalering, hetgeen om een sociaal plan vroeg. 3.3 Thuiszorg & Hulp In 2012 werd duidelijk dat Trimenzo Thuiszorg & Hulp meer en meer een groeiende markt 9

12 bedient en goede kwaliteitszorg biedt in de gemeente Voorst. De divisie functioneert echter nog niet kostendekkend, hetgeen een reorganisatie noodzakelijk maakte. 3.4 Operationeel: processen en geïntegreerd risicobeheersingsysteem Het HKZ-certificaat van Trimenzo is in 2012 met drie jaar verlengd. Door de externe auditor is één tekortkoming geconstateerd. Deze betrof de afwezigheid van prospectieve risicoanalyse op de primaire zorgprocessen. Hierop is een plan van aanpak gerealiseerd waarmee de tekortkoming is opgeheven en de voortzetting van het certificaat gegarandeerd is. De P&C-cyclus is in 2012 aangepast op de nieuw geïmplementeerde organisatiestructuur en besturingsfilosofie. In het kader van Het Nieuwe Melden is er voor gekozen een integraal veiligheidsmanagementsysteem op te zetten, waarbij alle risico s, incidenten, klachten, corrigerende en preventieve maatregelen, etc. door middel van een elektronisch meld- en verbetersysteem zijn samengevoegd. Dit systeem is toegankelijk voor alle lagen in de organisatie. Het doel is een geïntegreerd risicobeheersings- en controlesysteem, waarmee de continuïteit van de meest kritische processen is gegarandeerd. De implementatie van het systeem heeft in 2012 plaatsgevonden. 3.5 ICT De automatiseringsomgeving neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen de zorgsector. Hierbij valt te denken aan digitale urenregistratie, online faciliteiten, interne controles binnen de applicatie en het elektronisch cliëntendossier. Daarmee wordt het inregelen van de General IT Controls (informatiebeveiliging, changemanagement en back-up en recovery) in toenemende mate van belang. Door de veelheid aan ontwikkelingen in 2011 en 2012 heeft Trimenzo beperkt aandacht kunnen besteden aan de NEN7510. Trimenzo heeft het voornemen NEN7510 in 2013 concreet ter hand te nemen. Wel heeft er in 2012 een update plaatsgevonden van het elektronisch cliëntendossier, waarbij onder andere het wachtwoordbeleid is aangescherpt. In 2012 is contact geweest met enkele leveranciers van digitale factuurverwerkingssystemen. Hierbij is gebleken dat het aantal inkoopfacturen dat Trimenzo jaarlijks ontvangt te laag is om een digitaal factuurverwerkingssysteem efficiënt en effectief in te zetten. In 2012 is de salarisapplicatie van UNIT4 geïmplementeerd. Per 1 januari 2012 zijn de administratieve werkzaamheden die door de SDB-groep werden verricht, overgenomen door de salarisadinistatie van Trimenzo. Trimenzo heeft de afspraken met UNIT4 over de verantwoordelijkheden betreffende de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking schriftelijk vastgelegd in een service level agreement. 3.6 Facilitaire zaken Omdat in 2012 bekend werd dat de nieuwbouw bij de Benring niet wordt gerealiseerd hebben we op deze locatie te maken met een verouderd gebouw waarin in de komende jaren de zorgverlening moet worden voortgezet. Ten aanzien van brandveiligheid zal in 2013 een inventarisatie plaatsvinden op het gebied van bouwkundig en installatietechnische brandveiligheid (aspecten). Het plan van aanpak dat hieruit voortkomt wordt in 2013 uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek hebben hoogstwaarschijnlijk ook invloed op de BHV-organisatie. De Benring heeft te maken 10

13 met risico s op gebied van legionella. In 2012 zijn hiertoe verschillende onderzoeken/ inventarisaties uitgevoerd op basis waarvan acties worden uitgezet. Ten aanzien van facilitaire zaken is geconstateerd dat er behoefte is aan nader beleid in relatie tot ontwikkelingen rond o.a. de behandelunits, de frontoffice en de vraagstelling omtrent centrale of decentrale aansturing van de facilitair medewerkers. Eind 2012 is opdracht gegeven aan ABC Facility Service voor het uitvoeren van een quickscan met daaruit volgend een advies voor de toekomst. 3.7 Medewerkers De krapte op de arbeidsmarkt voor gekwalificeerd personeel, met name voor de functie verzorgende 3IG, is nu ook in de gemeente Voorst merkbaar. Vacatures worden steeds moeilijker ingevuld en de wervingsperiode is aanzienlijk langer. De verwachting is dat de krapte in de nabije toekomst alleen maar toeneemt en toekomstige medewerkers meer eisen kunnen en zullen stellen aan het dienstverband. Om te voorkomen dat Trimenzo op enig moment niet meer de kwaliteit van personeel kan leveren voor de zorgvraag die er ligt, wordt ingezet op een slimmere manier van werken, optimale inzet van personeel op diverse niveaus, het stimuleren van interne doorgroei en het aantrekken en behouden van voldoende leerlingen en zij-instromers. Ten tijde van het verschijnen van dit directieverslag kan reeds gemeld worden dat door interne doorgroei 13 medewerkers een opleiding tot verzorgende niveau 3 gaan volgen in Naast de medewerkers is in de woonzorgcentra een grote groep vrijwilligers werkzaam. In 2012 is een gezamenlijke dankjewel-middag georganiseerd voor alle vrijwilligers van de woonzorgcentra, waar meer dan 100 vrijwilligers aanwezig waren. Trimenzo is van mening dat vrijwilligers niet alleen gewaardeerd moeten worden door ze te bedanken, maar ook door hen een stuk gerichte scholing aan te bieden. Hiervoor zijn in 2012 bijeenkomsten georganiseerd waarbij vrijwilligers op de hoogte zijn gebracht van alle ontwikkelingen in de ouderenzorg en welke consequenties dit heeft voor Trimenzo. 3.8 Financieel De periodieke financiële rapportage voorziet momenteel nog niet in een liquiditeitsprognose. Deze is van belang om goed inzicht te krijgen in de kasstromen voor de komende periode. Liquiditeit heeft wel interne aandacht. Voor 2013 is een liquiditeitsbegroting opgesteld op basis van de financiële begroting. Trimenzo beschikt over een treasurystatuut. 3.9 Financiële verslaglegging Impairment vastgoed(-contracten) Zorginstellingen kunnen voor de waardering van het vastgoed uitgaan van het kostprijsmodel (historische kosten) of het actuele waardemodel (bedrijfswaarde of contante waarde). Indien sprake is van waardering op historische kostprijs dient altijd de minimumwaarderingsregel of impairmenttoets plaats te vinden. Dit houdt in dat gewaardeerd wordt op historische kostprijs of lagere bedrijfswaarde. Op het moment dat de bedrijfswaarde lager is dan de boekwaarde is sprake van een afwaardering (impairment, bijzondere waardevermindering). Trimenzo heeft voor de gehele vastgoedportefeuille (gehuurd vastgoed) bedrijfswaarde- 11

14 berekeningen opgesteld. De contante waarde van de toekomstige NHC-vergoedingen van het vastgoed is daarbij afgezet tegen de boekwaarde van het vastgoed per 31 december Hieruit blijkt dat de totale bedrijfswaarde van het vastgoed hoger is dan de boekwaarde per 31 december Aangezien dit saldo positief is, is er geen sprake van een verplichte bijzondere waardevermindering. De waardering van het vastgoed is daarom niet aangepast Wet- en regelgeving Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) In juni 2012 is de CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg vastgesteld. Hieruit blijkt dat de term PLB per 1 januari 2013 wordt vervangen door de term extra bovenwettelijke vakantie-uren (EBV). Het aantal extra uren per jaar per leeftijdscategorie en de voorwaarden voor toepassing van de overgangs- en garantieregeling vanaf 1 januari 2013 zijn ongewijzigd. De door Trimenzo voorgenomen voorziening PLB voor de overgangsregeling in de jaarrekening hoefde niet plaats te vinden Nieuw zorgakkoord Het nieuwe kabinet heeft grote wijzigingen aangekondigd binnen de zorg. Het schrappen van ZZP 1 t/m 4 uit de AWBZ en de decentralisatie van deze zorg naar gemeenten en zorgverzekeraars, is een hoog risico en een grote mate van onzekerheid, met name voor verzorgingshuizen. Trimenzo speelt hier adequaat op in door geen ZZP 1 t/m 4 meer in zorg te nemen en door het opzetten van verpleeghuisunits (project kleinschalig wonen). Er worden diverse taken uit de AWBZ overgeheveld naar gemeenten. Trimenzo Thuiszorg & Hulp is bezig de functie begeleiding uit te breiden, heeft de opzet van de teams gewijzigd en zal in 2013 wijkverpleegkundigen in dienst nemen. Trimenzo zal een nieuw strategisch beleidsplan opstellen waarin de koers nader uitgewerkt wordt. Ter voorbereiding hierop wordt gebruik gemaakt van de impactanalyse van ActiZ waarin de verschillende scenario s en hun effecten zichtbaar worden gemaakt. Er kan met een aantal ontwikkelingen niet worden gewacht tot de totstandkoming van dit beleid, deze worden dan ook voortvarend ingezet. Het betreft: kleinschalig wonen; het aanstellen van wijkverpleegkundigen; het In voor Zorg! traject. Kwaliteitswet zorginstellingen. Het tijdig signaleren van risico s is bij Trimenzo geborgd op zowel cliënt- als organisatieniveau. Procedures rondom kwaliteit en bereikbaarheid zijn aangescherpt. Tevens zijn diverse ketenafspraken tussen Trimenzo en lokale huisartsen, collegainstellingen, etc. in gang gezet. Wijzigingen WMO In 2012 werd de reductie van 75% genoemd door de Staatssecretaris die bijgesteld werd in 2013 tot 40%. Ook dit percentage zal een forse impact hebben. Trimenzo zet zich er voor in de hulpverlening aan de cliënt en de werkgelegenheid voor de gemeente Voorst te continueren middels een particulier aanbod. Daarnaast werden er in

15 voorbereidingen getroffen om na de bestuurlijke aanbesteding in 2013 middels een sociaal plan de salarisinschaling van medewerkers overeenkomstig te laten zijn met de tarieven, zodat de WMO BV weer kostendekkend kan functioneren Medewerkers Het voornemen van de overheid om de arbeidsmarkt te hervormen, geen oproepcontracten in de zorg meer toe te staan en minder tijdelijke contracten te geven, zorgt ervoor dat de flexibiliteit van personeel in de flexibele schil afneemt. Hierdoor loopt Trimenzo bij periodes van verminderde zorgvraag een financieel risico in verband met een overschot aan contracturen of kosten voor wachtgelden. Trimenzo zal onderzoeken hoe de flexibele schil deels ondergebracht kan worden bij vast personeel die flexibel inzetbaar willen en kunnen zijn. Zo kunnen fluctuaties in de zorgvraag in de toekomst ook opgevangen worden. De modernisering van de ziektewet brengt financiële risico s met zich mee. Werkgevers zijn bijvoorbeeld langer verantwoordelijk voor medewerkers die ziek uit dienst gaan. Trimenzo zal onderzoeken hoe groot het risico is en hiervoor zo nodig stappen ondernemen. Tevens wordt het verzuimprotocol bijgesteld om de instroom van zieke medewerkers in een uitkeringssituatie nog meer te voorkomen. Trimenzo is in 2012 een vitaliteitsproject Trimenzo energiek vooruit! gestart om meer bewustzijn te creëren bij medewerkers voor gezond leven. Dit project is mede geïnitieerd omdat het werken in de zorg een zwaar beroep is en de pensioenleeftijd door de regering is opgeschoven naar 67 jaar. In dit kader was hiervoor aandacht in speeches van de directie, was er een gezond kerstpakket en werd een Trimenzoloop van 5 km georganiseerd in 2013 waarvoor medewerkers vanaf december 2012 konden trainen. 4. Financiële instrumenten Stichting Trimenzo maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Stichting Trimenzo handelt niet in financiele instrumenten. 5. Toepassing van gedragscodes Trimenzo kent een algemene gedragscode en een gedragscode voor het gebruik van digitale communicatiemiddelen en sociale media. Naast de gedragscodes op organisatieniveau hanteert Trimenzo de nationale beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden. De gedragscodes zijn van toepassing op alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en uitzendkrachten die werkzaamheden verrichten bij of voor Trimenzo. De organisatie verwacht dat de gedrags- en beroepscodes worden nageleefd. Aan het 13

16 niet naleven van de gedrags- en beroepscodes kan Trimenzo sancties verbinden. Dit is vastgelegd in de algemene gedragscode van Trimenzo. De gedrags- en beroepscodes zijn opgenomen in de medewerkerinformatiemap die iedere nieuwe medewerker ontvangt en zijn via het intranet van Trimenzo door alle medewerkers te raadplegen. 6. Maatschappelijke aspecten van ondernemen Trimenzo profileert zich als een organisatie die sterk verbonden is met haar omgeving. Dat heeft als consequentie dat er veel relaties gelegd en onderhouden worden met de stakeholders zoals: de lokale bevolking; de gemeente; huisartsen; dorpsraden en dorpscontactpersonen; collega-instellingen waarmee samengewerkt wordt zoals stichting Mens en Welzijn. 6.1 Milieuaspecten In het jaar 2012 is kritisch gekeken naar milieugerelateerde aspecten en zijn passende maatregelen genomen: De aansluitingen van gas en elektra zijn bijgesteld en aangepast. Er zijn verdere energiebesparende maatregelen op het gebied van verlichting genomen o.a. door het aanbrengen van bewegingssensoren. Middels het toepassen van de microvezel-methode worden minder schoonmaakmiddelen verbruikt. Door middel van automatische zeepdosering op wasmachines worden minder milieubelastende wasmiddelen verbruikt. De zorgcentra hanteren een systeem van gescheiden afvalinzameling, zoals restafval, incontinentiemateriaal, glas, papier en afvoer van gevaarlijke stoffen. Bij aanschaf van nieuwe apparatuur worden de milieuaspecten mede beoordeeld. Naast alle wet- en regelgeving voor nieuwbouw houdt Trimenzo bij dergelijke projecten zelf ook rekening met milieuaspecten. Zo wordt o.a. energiezuinige verlichting ingezet bij verbouw en nieuwbouw van locaties 6.2 Sociale aspecten In 2012 hebben 53 medewerkers (9,05 fte) Trimenzo verlaten en zijn 50 medewerkers (15,72 fte) in dienst getreden. Daarnaast hebben enkele medewerkers uitbreiding van arbeidsuren gekregen. Op 31 december 2012 waren er 458 medewerkers (188,57 fte) in dienst van Trimenzo. Dat maakt Trimenzo een van de grootste werkgevers in de gemeente Voorst Reorganisatie woonzorgcentrum het Grotenhuis In het verslagjaar is de sociale paragraaf ten behoeve van de reorganisatie het Grotenhuis afgerond. Trimenzo heeft met drie medewerkers afspraken gemaakt over (gedeeltelijke) beëindiging van het dienstverband. De overige boventallig verklaarde medewerkers zijn 14

17 herplaatst binnen Trimenzo. Alle veranderingen betreffende de kleiner wordende locatie en andere werkwijzen hebben een groot beroep gedaan op de flexibiliteit van medewerkers. Teams zijn samengevoegd, veel medewerkers zijn vertrokken, de werkwijze is veel meer vraaggestuurd geworden en de grotere appartementen geven voor cliënten veel meer een thuisgevoel waar de benaderingswijze van medewerkers bij is aangepast Opbouw personeelsbestand De gemiddelde leeftijd van de medewerkers van Trimenzo op 31 december 2012 was 44,5 jaar. Het grootste deel van de medewerkers is 50 jaar of ouder. Binnen nu en tien jaar neemt een aanzienlijk deel van de huidige medewerkers afscheid vanwege (pre)pensionering. Maatregelen om de problematiek rond de vergrijzing van het personeelsbestand aan te pakken, worden opgenomen in het Strategisch Beleidsplan Scholing Trimenzo is een erkend leerbedrijf voor verzorgende, agogische en administratieve opleidingen. Door het bieden van leer- en stageplaatsen wil Trimenzo gekwalificeerde medewerkers opleiden die passen in de toekomstige organisatie. In het verslagjaar waren 14 BBL-ers in dienst van Trimenzo. Tevens hebben 6 medewerkers van een MBO-opleiding gevolgd via de regeling studiefaciliteiten. In totaal hebben 68 BOL- en HBO-leerlingen in 2012 stage gelopen bij Trimenzo. Ten behoeve van de deskundigheidsbevordering en arbeidsomstandigheden hebben er in het verslagjaar diverse cursussen plaatsgevonden. Deze zijn opgenomen in de scholingsplannen per bedrijfsonderdeel Ziekteverzuim Het verzuimpercentage van 2012 bedraagt 5,74%. Dit ligt lager dan het verzuimpercentage van De aanpassing van het proces ziekteverzuim en re-integratie en een intensievere verzuimbegeleiding door de direct leidinggevenden hebben hieraan bijgedragen. Trimenzo streeft naar een lager verzuimpercentage en zal daarom de ondersteuning van leidinggevenden bij de verzuimbegeleiding in 2013 verder optimaliseren Melding incidenten medewerkers (MIM) In 2012 zijn in totaal achttien incidenten gemeld. De aard van de incidenten is onder te verdelen in ondeugdelijk materiaal (3x), prikaccidenten (2x), een verkeerde werkhouding (6x), onoplettendheid (4x) en cliëntsituatie (3x). Naar de mening van de werkgroep veiligheidsmanagement is de follow-up voldoende geweest. Het protocol bedrijfsongevallen is verouderd en zal in 2013 met de implementatie van het nieuwe veiligheidsmanagementsysteem geactualiseerd worden. 6.3 Economische aspecten Er worden steeds meer contacten gelegd met maatschappelijk betrokken organisaties in de gemeente, dorpsraden, belangengroepen en welzijnsorganisaties. Met welzijnsorganisaties is gesproken over de eigen kracht van de burger en zijn afspraken gemaakt omtrent samenwerking op dit gebied. 15

18 7. Onderzoek en ontwikkeling In 2012 hebben de volgende onderzoeken plaatsgevonden: externe audit ISO 9001/HKZ; controlebezoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Arbeidsinspectie; jaarlijkse controle administratieve processen door externe accountant; medewerkertevredenheidsonderzoek; cliënttevredenheidsonderzoek; intern onderzoek naar wensen van potentiële cliënten Trimenzo Particuliere Zorg & Diensten; Er werd een kostprijsberekening WMO uitgevoerd; Hooge overhead percentage. Vanuit de jaarplannen werden diverse zaken ontwikkeld. Een extern adviseur werd ingeschakeld om het percentage overhead vanuit de Berenschot-methode vast te stellen. De organisatie heeft het streven vastgesteld om op of onder het landelijk gemiddelde van 14% te blijven. De dienstverleningsovereenkomsten tussen de divisies en de staffunctionarissen werden meer SMART geformuleerd en beter doorbelast. Hierdoor ontstond een meer uitgezuiverde begroting 2013 die in december 2012 door de Raad van Toezicht vastgesteld kon worden. 8. Toekomst In afwachting van de vaststelling van de door de overheid ingezette koers zal Trimenzo ervoor gaan om als zelfstandige lokale organisatie te kunnen voortbestaan op een opvallend onderscheidende vraaggestuurde wijze. Inspelend op het kunnen binden en boeien van de nieuwe generatie medewerkers in een tijd van ontgroening en vergrijzing, zal de organisatie met een grote mate van zelfsturing vormgegeven worden. Hierbij kunnen nieuwe ICT-ontwikkelingen behulpzaam zijn om de bureaucratie, die de afgelopen jaren ingeslepen is vanuit de wet- en regelgeving, tot een minimum te beperken. Dit kan er, in combinatie met vermindering van overhead, toe bijdragen dat een zo maximaal mogelijk deel van het zorgbudget ten goede komt aan de feitelijke zorgverlening. Om dit proces in goede banen te leiden, zoals in de inleiding van dit directieverslag reeds gemeld, is in 2012 ingetekend voor een landelijk In voor Zorg!-project van het Ministerie van VWS en werd ten tijde van het schrijven van dit directieverslag begin 2013 duidelijk dat wij voldoen aan de criteria. Een volledig gesubsidieerde coach gaat gedurende twee dagen in de week een jaar lang samen met medewerkers en het management werken aan een herinrichting van de organisatie, onder projectleiding van de divisiemanagers. Trimenzo heeft goede uitkomsten bij cliënt- en medewerkertevredenheidsonderzoeken, maar wil de organisatie omvormen naar de nieuwe vereisten vanuit het regeringsbeleid en zich onderscheidend profileren richting de cliënten en de medewerkers. 16

19 Middels nieuwe media, een frisse en nieuwe website, een CRM systeem en een tweezijdig intranet zal dit ook met de buitenwereld gecommuniceerd worden. Uiteraard worden de ogen niet gesloten voor de risico s die op ons afkomen door de overheveling van delen van de AWBZ naar de gemeente, de verdergaande extramuralisering, verminderde groei van het zorgbudget en een groter appel van de overheid op de eigen kracht van de burgers. Echter zien wij deze risico s tegelijk als kansen, daar Trimenzo door de overzichtelijke omvang hier snel en wendbaar mee om zal kunnen gaan. 17

Directieverslag. Stichting Trimenzo 2013

Directieverslag. Stichting Trimenzo 2013 17 Directieverslag Stichting Trimenzo 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Algemene informatie 3 2.1 Juridische structuur 3 2.2 Interne organisatie en bezetting 3 2.3 Kernactiviteiten: producten, diensten

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 N /071206/1 Stichting Trimenzo Twello Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Het jaar 2016 beschreven

Het jaar 2016 beschreven Het jaar 2016 beschreven Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om u op een andere wijze inzage te geven in de jaarcijfers over 2016 en de gebeurtenissen in dat jaar. Allereerst willen wij u meenemen in de

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, december 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 -

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, maart 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Doet scheiden lijden?

Doet scheiden lijden? Doet scheiden lijden? Extramuralisering na Zorgakkoord en Kamerbrief Jasper Klapwijk Strateeg Espria Woonzorg Nederland Apeldoorn, 30 mei 2013 Extramuralisering voor zorgaanbieders Waar staan we? Zorgakkoord

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017

Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017 Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017 In deze nieuwsbrief: Samenstelling van de cliëntenraad... - 1 - Vacature vertegenwoordiger het Grotenhuis... - 2 - Informatievoorziening... - 2 - Terugblik op 2016...

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg

Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg Persbericht Utrecht 10 oktober 2013 Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg De wereld verandert. De indivualisering schrijdt voort. De burger wil maximale regie op zijn eigen leven. De ontwikkeling

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen)

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De uitdagingen rondom zorgvastgoed Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De elementen van de uitdaging Bekostiging: Normatieve huisverstingscomponent Scheiden wonen en zorg Strategie:

Nadere informatie

Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden

Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden BELEIDSREGEL Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof 1. Locatiemanager d Amandelhof Voor d Amandelhof, zoeken we een Locatiemanager (28-36 uur). De locatiemanager heeft een aantal hoofdtaken: 1. Zorgdragen voor de ontwikkeling van de visie op de locatie

Nadere informatie

Aan de commissie Inwonerszaken

Aan de commissie Inwonerszaken Vergaderdatum 29 augustus 2007 Made, 14 mei 2007 Agendapunt Aan de commissie Inwonerszaken Onderwerp Leesstuk indicatie en levering Hulp bij het huishouden Voorstel Financiële paragraaf Ter kennísname:

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker Gunnen & Vertrouwen JAARVERSLAG Stichting Pixels tegen Darmkanker Inhoudsopgave 3 Profiel 3 Management 4 Verslag van het bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans 7 Staat van baten en lasten 7 Mutaties in de reserves

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Informatie voor duurzaam inkopen van. Hulp in het Huishouden. Datum: 20 mei 2010

Informatie voor duurzaam inkopen van. Hulp in het Huishouden. Datum: 20 mei 2010 Informatie voor duurzaam inkopen van Hulp in het Huishouden Datum: 20 mei 2010 Colofon Dit document voor duurzaam inkopen is ontwikkeld door NL Milieu en Leefomgeving in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Zicht op effecten hervormingen VVT-sector. Financial Consultancy Interim Finance Werving & Selectie

Zicht op effecten hervormingen VVT-sector. Financial Consultancy Interim Finance Werving & Selectie Zicht op effecten hervormingen VVT-sector Financial Consultancy Interim Finance Werving & Selectie Drietal scenario s...kader en uitgangspunten Specifiek Onderwerp Ongewijzigd Optimistisch Realistisch

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Dit gewijzigd reglement is op 10 december 2012 vastgesteld op grond van artikel 9 van het reglement van de raad

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2017

Beleidsplan 2012-2017 STICHTING VRIENDEN VAN HET RIEMKEHUIS Beleidsplan 2012-2017 Pagina 1 van 5 Inhoud 1. Inleiding 2. De oprichting van de Stichting vrienden van Het Riemkehuis. 3. Doelstelling 4. Besteding en doelen van

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Directieverslag 2015 Stichting Zorgfederatie Oldenzaal

Directieverslag 2015 Stichting Zorgfederatie Oldenzaal Directieverslag 2015 Stichting Oldenzaal drs. W.G. Heeringa Mei 2016 1. Algemene informatie Oldenzaal biedt een integraal aanbod van wonen, zorg, behandeling, welzijn en plusdiensten voor ouderen, chronisch

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, zaterdag 10 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden IVVU: Leergang innoveren locaties intramurale zorg Strategie & omgeving Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden Programma leergang Blok 1: Strategie & omgeving Blok 2: Zorg & bedrijfsvoering Blok 3: Wonen

Nadere informatie

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers voorzitter Raad van Bestuur 11 december 2013 1 De Opbouw Wie of wat is De Opbouw? Opgericht 1939 Medewerkers ca. 5.500 (3.219 fte) 200+ locaties in 114 gemeenten in 3

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

financiering van werkkapitaal

financiering van werkkapitaal DIA 1 financiering van werkkapitaal in een veranderende markt workshop TeamM HEAD Congres 5 juni 1990 2000 2010 2015 2020 financiering van werkkapitaal in een veranderende markt financiering van een zorginstelling

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

de toegevoegde waarde

de toegevoegde waarde de toegevoegde waarde MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD ONZE ERVARING LEERT DAT... Driehoek Vastgoed biedt u expertise op het gebied van huis vesting en vastgoedbeheer. Voor iedere organisatie is huisvesting

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur.

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 29 september 2017 Ons kenmerk TIP/U201700697 Lbr: 17/054 Telefoon (070) 373 8421 Bijlage(n) - Onderwerp Regeling zorginfrastructuur Samenvatting De

Nadere informatie

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement Risicomanagement Het College van Bestuur rapporteert jaarlijks aan de Raad van Toezicht over de belangrijkste risico s die de HAN bedreigen. Per risico worden kans, effect en beïnvloedbaarheid annex maatregelen

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING-

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- Zorgfinancials binnen de geestelijke gezondheidszorg ziekenhuizen verwachten geen volledig goedkeurende

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

INTEGRALE MEERJARENRAMING

INTEGRALE MEERJARENRAMING INTEGRALE MEERJARENRAMING Financiering en borging zeker stellen Op lange termijn in control bestaand vastgoed Beoordeling rendement investeringen Ambities ook in de toekomst realiseren Uw ambities vragen

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Het credo wordt steeds meer: zorgen dat.in plaats van zorgen voor.

Het credo wordt steeds meer: zorgen dat.in plaats van zorgen voor. Jaarplan 2014 Inleiding In dit jaarplan wordt tegen de achtergrond van grote veranderingen in de zorgfinanciering een uitwerking gegeven van de plannen van Orion voor het jaar 2014. De gemeentes worden

Nadere informatie

Ons doel: Bijpraten over de stand van zaken Wat komt er in het transitieplan? Hoe verder?

Ons doel: Bijpraten over de stand van zaken Wat komt er in het transitieplan? Hoe verder? Presentatie transitieplan Medewerkers 23 en 24 juni 2014 Ons doel: Bijpraten over de stand van zaken Wat komt er in het transitieplan? Hoe verder? Het Basisdocument: Vastgesteld begin mei 2014 Het besluitvormingsproces

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012

Accountantsverslag 2012 pwc I Accountantsverslag 2012 Permar Energiek B.V. 24 mei 2013 pwc Permar Energiek B.V. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Directie Horaplantsoen 2 6717LT Ede 24 mei 2013 Referentie: 31024B74/DvB/e0291532/zm

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Waar gaat het nu eigenlijk over?

Waar gaat het nu eigenlijk over? Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk, 15 december 2014 Reorganisatie bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land als gevolg van hervorming langdurige zorg, overheidsbezuinigingen, afname cliënten en lagere tarieven

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de Wijk Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst 13 juni 2013 13:30-14:30 Steven Schoorl Extramuraliseren 2 Maatregelen om de kosten voor ouderenzorg te beheersen Regelgeving wordt gebruikt

Nadere informatie

Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart

Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart Bram de Gier Chris-Jan van Leeuwen 1 februari 2013 Externe omgeving Het regeerakkoord bevat de volgende maatregelen die direct van invloed

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie