Gemeentelijke rioleringsplan IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijke rioleringsplan IV"

Transcriptie

1 Gemeentelijke rioleringsplan IV Borsele Riolering en water ook geen (over)last voor later! AFDELING WOONOMGEVING RIOLERING EN WATER OOK GEEN (OVER)LAST VOOR LATER! 1

2 Colofon Uitgegeven door: Informatie: Opgesteld door: drukkerij: gemeente Borsele Postbus AA Heinkenszand gemeente Borsele Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling (0113) J.G. Joosten technisch beleidsmedewerker water repro De Drukkerije gemeente Borsele Christiaan Schouls Datum: 22 februari 2012 Status: eind 2 AFDELING WOONOMGEVING RIOLERING EN WATER OOK GEEN (OVER)LAST VOOR LATER!

3 Inhoud 0 Samenvatting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Doelstelling 1.3 Geldigheidsduur 1.4 Procedures 1.5 Leeswijzer bij het ontwerp GRP 2 Doelen, functionele eisen 2.1 Inleiding 2.2 Evaluatie doelen uit voorgaande (deel)plannen 2.3 Betrokken organisaties, relatie met andere plannen 2.4 Doelen, functionele eisen en maatstaven 3 Toetsing huidige situatie 3.1 Inleiding 3.2 De aan dit GRP gerelateerde plannen 3.3 Overzicht aanwezige voorzieningen inventarisatie van de riolering en watersysteem toestand van de riolering en watersysteem afvalwaterlozingen functioneren van de riolering en watersysteem 4 Gewenste situatie en strategie 4.1 Maatregelen en strategie 5 Middelen en kostendekking 5.1 Formatie 5.2 Kosten 5.3 Kostendekking en rioolrecht AFDELING WOONOMGEVING RIOLERING EN WATER OOK GEEN (OVER)LAST VOOR LATER! 3

4 Bijlagen 1.1 Begrippenlijst en lijst van afkortingen 1.2 Samenvatting van de watertoets 1.3 Artikel Wm over de zorgplicht en het gemeentelijke rioleringsplan 2.1 Overzicht uitbreidingsplannen 3.1 Overzicht overstorten 3.2 Overzicht vuiluitstoot overstorten 3.3 Overzicht gemalen 3.4 Overzicht aangesloten panden in het buitengebied 3.5 Overzicht potentiële locaties voor afkoppeling regenwater 3.6 Overzicht niet aangesloten panden 3.7 Overzicht (inslagpeilen) waterschapsgemalen 3.8 Planning reiniging Kern gegevens waterpartijen 3.10 Samenwerking binnen afvalwaterketen 3.11 Kengetallen afvalwater, regen en kengetallen kosten 3.12 Bronnen koper, zink, lood en stikstof 3.13 Overzicht locaties IBA s 4.1 Kosten afkoppelen 4.2 Kosten vervanging vrijvervalriolering 4.3 Kosten gemalen 4.4 Kosten drukrioleringen 4.5 Kosten onderzoek en software 5.1 Kostenoverzicht Kostenoverzicht Overzicht rioolrecht gemeenten in Zeeland 5.4 Gemeente rapport Benchmark riolering Borsele 5.5 Kosten en rioolrecht artikel Stichting RIONED 5.6 Voorgang samenwerking in de afvalwaterketen 5.7 Matrix rioolrecht rioolrecht, verbruik en OZB-waarde 5.8 Kostenbesparing afvalwaterketen 5.9 Schema voorlichting 5.10 Beleidsuitgangpunten Tekeningen I overstortlocaties II afkoppellocaties 4 AFDELING WOONOMGEVING RIOLERING EN WATER OOK GEEN (OVER)LAST VOOR LATER!

5 0 Samenvatting Voor u ligt het vierde gemeentelijke rioleringsplan: Riolering en water ook geen (over) last voor later. De belangrijkste functie van de riolering is de bescherming van de volksgezondheid. Een tweede functie is het voorkomen van wateroverlast. Om in de toekomst niet geconfronteerd te worden met wateroverlast en hoge fi nanciële lasten is het noodzakelijk om nu te anticiperen op de intensievere buien door de klimaatsverandering. Door afkoppelen van neerslag naar het oppervlaktewater zijn problemen te voorkomen. Door goed onderhoud en toepassing van renovatie technieken worden de (toekomstige) kosten beperkt. De opstelling van het gemeentelijke rioleringsplan is een verplichting die is vastgelegd in de Wet milieubeheer en de Waterwet. Met de invoering van de Wet gemeentelijke watertaken is het gemeentelijke rioleringsplan verbreed. De gemeente heeft naast de zorgplicht voor de inzameling en afvoer van afvalwater ook de zorgplicht voor regenwater en grondwater. Al deze aspecten zijn opgenomen in dit nieuwe verbrede gemeentelijke rioleringsplan, hierna te noemen GRP. Voor de bekostiging van deze taken is de verbrede rioolheffi ng ingevoerd. Het GRP is een hulpmiddel voor het doelmatig beheren van de rioleringen. Voor de doelmatigheid is samenwerking noodzakelijk zoals genoemd in het nieuwe Bestuursakkoord water. In het GRP zijn doelen aangegeven, hoe deze doelen bereikt worden en wat de kosten zijn. Doelen Het eerste rioleringsplan uit 1996 had voornamelijk als doel het inzichtelijk maken van de rioleringsproblematiek ; het tweede GRP uit 2002 een doelmatige inzameling en transport van het afvalwater en het verbeteren van de waterkwaliteit. Het hoofddoel van het derde GRP uit 2006 was het bereiken van een goede waterkwaliteit en het voorkomen van wateroverlast tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten. Het vierde GRP heeft als hoofddoel: het continueren van de hoofddoelen van de eerdere gemeentelijke rioleringsplannen en het klimaat bestendig maken van het rioleringsysteem tegen zo laag mogelijke kosten. Samenwerking met andere gemeenten en het waterschap wordt hierin steeds belangrijker. Het hoofddoel is uitgewerkt in drie subdoelen: Subdoel 1: een doelmatige inzameling en transport van afvalwater. Subdoel 2: voorkomen van waterhinder, overlast of schade en vasthouden van water Subdoel 3: schoon oppervlaktewater, grondwater en een schone waterbodem Subdoel 1 doelmatige inzameling en transport Doelmatige inzameling en transport van afvalwater heeft betrekking op onderhoud van de riolering en scheiding van afval aan de bron en afstemming van de werken binnen de afvalwaterketen en vooral de openbare ruimte. Huishoudelijke afvalwaterlozers buitengebied De stimuleringssubsidie voor de aanleg van een minizuivering (IBA) klasse 2 of 3 voor huishoudelijke afvalwaterlozers in het buitengebied is eind 2009 beëindigd. Totaal hebben 124 van de 677 afvalwaterlozers een minizuivering geplaatst die aan de normen voldoet. De overige lozers moeten vóór 2027 minimaal een verbeterde septictank, IBA1, plaatsen. AFDELING WOONOMGEVING RIOLERING EN WATER OOK GEEN (OVER)LAST VOOR LATER! 5

6 Afkoppelen neerslag en rioolvreemd water Doorgegaan wordt met afkoppelen van schoon regenwater en grondwater naar sloten en vijvers. De voordelen zijn dat er minder schoonwater naar de rioolwaterzuivering afgevoerd moet worden. Dit is een effi ciency verbetering in de afvalwaterketen. Ook is afkoppelen belangrijk om wateroverlast en verdroging ten gevolge van de klimaatverandering te voorkomen en om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Door afkoppelen van schoon water blijft er meer afvoercapaciteit over voor het vuile rioleringswater. Afkoppelen wordt, sinds 1989, vanwege de doelmatigheid gelijk met herbestratingen of rioolreconstructies uitgevoerd. Momenteel is 27% afgekoppeld. In bijlage 3.5/ tekening II staan de potentiële locaties voor afgekoppeling. Drainagewater dient zoveel mogelijk direct naar oppervlaktewater afgevoerd te worden. Het streven is om het waterverbruik, door voorlichting, in openbare gebouwen en scholen met 10% terug te dringen. Vervanging en renoveren van rioleringen Inspecties tonen aan dat de huidige toestand van de riolering nog redelijk tot goed is. De komende planperioden zullen de vervangingsinvesteringen licht toenemen. Er zal steeds meer gerenoveerd en gerepareerd worden. De keuze tussen vervangen of renoveren wordt gemaakt op basis van de afvoercapaciteit, de onderhoudstoestand van de riolering, de afstroming en de toestand van de bovenliggende bestrating. De kosten voor renoveren (relinen) zijn aanzienlijk lager dan voor vervanging. Deze techniek wordt in onze gemeente sinds 1994 toegepast. Het moment van vervangen en de toe te passen techniek wordt ook sterk bepaald door plannen voor reconstructies van de openbare ruimte. Door goed onderhoud wordt de levensduur van de riolering verlengd. Reiniging rioleringen Bij de reiniging wordt het riool gecontroleerd op gebreken zoals zandinloop, vrijkomend grint, wortels, foute aansluitingen en beton in het riool. Door het onderhoud op het huidige peil te houden en tijdig te repareren kan schade aan de riolering en derden voorkomen worden. Subdoel 2 voorkomen van waterhinder, overlast of schade, vasthouden van water Ten gevolge van de klimaatsveranderingen ontstaan er steeds intensievere buien. In modellen is berekend dat de neerslagintensiteit per graad opwarming tot 14% toe kan nemen. De verwachting is dat de aarde aan het einde van de eeuw 2 tot 6 graden op kan warmen. Om waterschade te voorkomen moeten wegen en openbaar groen zo ingericht worden dat bij extreme neerslag water over de weg en openbaar groen af kan vloeien naar lager gelegen bufferzones. Hinder of overlast moet geaccepteerd worden. Voorlichting hierbij is belangrijk. Ook is het verstandig om water vast te houden op particulier terrein en door te gaan met het direct afvoeren van regenwater naar het oppervlaktewater (afkoppelen). Door aanleg van regenwaterriolen voldoet de gemeente aan de hemelwaterzorgplicht, verankert in artikel 3.5 van de waterwet. In uitbreidingsplannen wordt voor de opvang van regenwater uit stedelijk gebied, ongeveer 6% waterberging, in de vorm van sloten en vijvers, aangelegd. Ook kunnen regentonnen neerslag afpieken. Indien noodzakelijk worden bij knelpunten metingen en berekeningen uitgevoerd. 6 AFDELING WOONOMGEVING RIOLERING EN WATER OOK GEEN (OVER)LAST VOOR LATER!

7 Riooloverstorten dienen minimaal 50m. uit de bebouwing te liggen en dienen bij voorkeur op ruim oppervlaktewater te lozen om minder kans te hebben op (stank)overlast. Grondwateroverlast De klachten met betrekking tot grondwater hebben voornamelijk betrekking op oppervlakkig gelegen, slecht doorlaatbare grondlagen. Regenwater kan hierbij niet goed in de bodem zakken. Door goede voorlichting, over de bewerking van grond na de bouw, is het de bedoeling om deze problemen te voorkomen en op te lossen. Bij de verkoop van grond wordt informatie over voorkomen van grondwateroverlast verstrekt. Mede door aanleg van drainage in wegcunetten en aanleg van regenwaterriolen zijn de problemen met te hoge grondwaterstanden minimaal en voldoet de gemeente aan de zorgplicht voor grondwater uit artikel 3.5 van de Waterwet. Omdat de problemen zeer beperkt zijn wordt er in het GRP weinig aandacht geschonken aan grondwater. Subdoel 3 schoon oppervlaktewater, grondwater en een schone waterbodem Om te voldoen aan de normen uit de Europese Kaderrichtlijn Water, Het bereiken van een goede waterkwaliteit, is het nodig om de vervuiling te verminderen. Het uitgangspunt is om de vervuiling aan de bron aan te pakken. Riolering en consumenten zijn kleine vervuilingsbronnen. zie bijlage Het ligt voor de hand om eerst de maatregelen te treffen bij de grote verontreinigingsbronnen. Onderzoek en de maatregelen worden zoveel mogelijk samen met het waterschap, in kader van de samenwerking in de afvalwaterketen uitgevoerd. Onderzoek naar rioolvreemd water en de pompcapaciteiten van de gemalen, zoals samenloop van pompen, heeft hierbij wat Borsele betreft prioriteit. Door de hoge metaalprijzen maken bouwers meer gebruik van alternatieven voor koper, zink en lood. Subsidies kunnen een verdere stimulans zijn voor de beperking van gebruik van zware metalen en de verbetering van de waterkwaliteit. Landelijke wetgeving ontbreekt gemeenten om maatregelen te kunnen afdwingen. Ook voorlichting is hierbij belangrijk. Controle op foute aansluitingen bij reiniging en tijdig oplossen van storingen aan gemalen is belangrijk om vervuiling te voorkomen. zie bijlage Foute aansluitingen kunnen een aanzienlijke verontreiniging veroorzaken. Riooloverstorten moeten waar mogelijk gesaneerd of verplaats worden naar grotere oppervlaktewateren om de invloed van de riooloverstortingen te beperken. De problematiek van hormoon verstorende stoffen en medicijnen is in onze gemeente beperkt. Er zijn geen ziekenhuizen, wel een aantal kleine verzorgingstehuizen. Burgers moeten bewust gemaakt worden van het probleem. Voorlichting is hiervoor het middel. De problematiek wordt vanwege de geringe omvang in Borsele niet verder in het GRP besproken. AFDELING WOONOMGEVING RIOLERING EN WATER OOK GEEN (OVER)LAST VOOR LATER! 7

8 Strategie, kosten, financiering en voorstel In bijlage 4.1 t/m 4.5 en bijlage 5.1 is een kostenoverzicht gegeven van de maatregelen. Strategie Subdoel 1: doelmatige inzameling en transport Er wordt geen geld en energie meer gestoken in verdere sanering van huishoudelijke afvalwaterlozers in het buitengebied omdat deze vervuilingsbron gering is ten opzichte van de andere bronnen. De kosten staan niet in verhouding tot het milieurendement. Alleen woningen die binnen een afstand van 40m. van een uitbreidingsplan komen te liggen worden op de riolering aangesloten. Het streven is om op een doelmatige manier 1% van het verharde oppervlak, per jaar, van de riolering af te koppelen. De doelstelling is om in % afgekoppeld te hebben. zie ook tekening II en bijlage 3.5 Door goed preventief onderhoud kan de levensduur van de riolering verlengd worden. Dit levert fi nancieel voordeel op. Bij deze strategie is de reinigingsfrequentie hoger dan gemiddeld. Door goed preventief onderhoud en door afkoppelen van rioolvreemd water zoals grondwater wordt de (dure) berging van de riolering beter benut. Bij vervanging van riolering is het streven om minimaal 50% te relinen, 25% vervanging met afkoppeling en 25% traditioneel te vervangen zonder afkoppeling. Samenwerking moet geen doel op zich zijn maar doelmatig zijn ten aanzien van kosten, kwetsbaarheid en kennis. Alle investeringen in de rioleringen afstemmen met andere projecten binnen de openbare ruimte en de (afval)waterketen. Door o.a voorlichting is de doelstelling om het drinkwaterverbruik in scholen en openbare gebouwen met 10% terug te dringen. Subdoel 2: voorkomen van hinder, overlast en waterschade en vasthouden van water. De nieuwe zorgplichten regen en grondwater bevatten eigenlijk geen nieuwe taken. Waterschade kan door aanleg van regenwaterriolen voorkomen worden. Overlast en hinder is voor korte duur acceptabel. De openbare ruimte moet zo ingericht worden dat bij extreme neerslag plantsoenen als tijdelijke afvoer en waterberging werken. Door vasthouden van water in tuinen kunnen buien worden afgepiekt. Door voorlichting kan grondwateroverlast voorkomen worden. In uitbreidingsplannen en bij reconstructies wordt tijdens de aanleg drainage in het wegcunet aangelegd. In bestemmingsplannen wordt minimaal 6% waterberging aangebracht voor de opvang van neerslag. Subdoel 3: schoon oppervlaktewater, grondwater en een schone waterbodem Voorlichting is een belangrijk instrument om diffuse verontreiniging te voorkomen. Om lozing van onverdund afvalwater op oppervlaktewater te voorkomen moet de riolering tijdens de reiniging gecontroleerd worden op foute aansluitingen en alle gemalen te voorzien van een automatische uitmelding van storingen. Om de berging van de riolering optimaal te benutten en de vuiluitstoot uit de riolering te beperken is goed onderhoud belangrijk. Waar mogelijk moeten riooloverstorten naar ruimer oppervlaktewater gebracht worden. Dit mag geen consequenties hebben voor de onderhoudskosten voor het baggeren. 8 AFDELING WOONOMGEVING RIOLERING EN WATER OOK GEEN (OVER)LAST VOOR LATER!

9 Kosten Komende planperiode Een kostenoverzicht is aangegeven in bijlage 5.1. Afkoppelen van regenwater en reparatie en relining, zijn de twee grootste kostenposten, 3 miljoen - bijlage 4.1, 4.2. De storting in de voorziening riolering hoeft de komende planperiode niet verhoogd te worden. In kader van de Benchmark Rioleringen zijn de kosten vergeleken met de landelijke en de kosten in Zeeland. - bijlage 5.3, 5.4. De kosten in Borsele zijn relatief laag. De mate van kostendekkendheid is door de Benchmark niet onderzocht. Door werkgroep 5 Effi ciencyverbetering operationele taken van de Samenwerking binnen de afvalwaterketen is onderzocht dat schaalvergroting niet tot kostenvoordeel hoeft te leiden. Toekomstige planperiode De verwachting is dat de kostenstijging, door toepassing van renovatietechnieken, beperkt kunnen worden. Door afkoppelen en een andere inrichting van de openbare ruimte worden de problemen met de klimaatsverandering beperkt. In bijlage 5.2 staat een kostenoverzicht voor de periode Bij relining nemen de kosten voor investeringen en personele kosten af. Uitgaven na 2023 Uitgaande van het jaar van aanleg en de (voorzichtige) levensduurverwachting van minimaal 60 jaar komt de piek van vervanging na 2030 te liggen. Door relining en andere nieuwe technieken zullen de kosten minder snel stijgen. De kosten voor vervanging stijgen met 0,4 miljoen tot 2020, met 0,6 in de periode , met 0,9 miljoen in de periode en 1,1 miljoen na (ten opzichte van 2012.) Bij verdere kostenstijging kan er voor gekozen worden om minder af te koppelen. Financiering De maatregelen worden gefi nancierd uit de voorziening riolering. De storting kan in de komende planperiode op gelijk niveau blijven. De gehanteerde directe afschrijving is het meeste kosteneffectief. Het rioolrecht kan in 2012 met 15 stijgen voor een kostendekkend niveau van 100%. Waterpartij Over de Dijk Heinkenszand AFDELING WOONOMGEVING RIOLERING EN WATER OOK GEEN (OVER)LAST VOOR LATER! 9

10 10 AFDELING WOONOMGEVING RIOLERING EN WATER OOK GEEN (OVER)LAST VOOR LATER!

11 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De inzameling en afvoer van het afvalwater is een gemeentelijke zorgplicht, gebaseerd op de Wet milieubeheer (Wm). Deze zorgplicht is met de invoering van de Wet op de gemeentelijke watertaken van 1 januari 2008 uitgebreid met een zorgplicht voor regenwater en grondwater in stedelijk gebied. De Wet op de gemeentelijke watertaken is opgenomen in de Waterwet van 29 december In bijlage 1.3, artikel 4.22 van de Wm, zijn de onderdelen opgenomen die het GRP minimaal moet bevatten. Door het opstellen van het GRP wordt voldaan aan de regels met betrekking tot de Comptabiliteitswet en fi nancieel overheidsbeheer. Riolering is een onmisbaar element voor de volksgezondheid en het milieu en vormt een belangrijk onderdeel van het afvalwatersysteem en de waterketen. Riolering en water ook geen (over)last voor later, het 4e Gemeentelijk rioleringsplan (GRP4), is in eigen beheer door de gemeente Borsele opgesteld. Door de klimaatsveranderingen nemen de neerslagintensiteiten toe. Om in de toekomst niet geconfronteerd te worden met wateroverlast en hoge fi nanciële lasten voor het oplossen van dit probleem is het noodzakelijk om nu al te anticiperen op deze problematiek. Samenwerking met het waterschap is hiervoor belangrijk. Het GRP4 is een plan op hoofdlijnen wat toegespitst is de op rioleringen. In het waterplan zijn specifi eke waterdoelen zoals de gewenste waterkwaliteit en functies van stedelijk water uitgewerkt. Voor verdere informatie hierover wordt verwezen naar het waterplan. De Leidraad Rioleringen, module inhoud en opzet van het gemeentelijke rioleringsplan, is gebruikt als handleiding voor het opstellen van dit GRP. 1.2 Doelstelling Het eerste gemeentelijke rioleringsplan GRP (1996) had tot hoofddoel het inzichtelijk maken van de totale beheersproblematiek van de rioleringen. De hoofddoelstelling van het tweede GRP (2002) was: Een doelmatige inzameling en transport van het binnen de gemeentegrens geproduceerde afvalwater en het verminderen van de vervuiling van het oppervlaktewater. Met het afronden van de Basisinspanning rioleringen, de landelijke norm voor rioleringen, is deze inspanning gerealiseerd. De hoofddoelstelling van het derde GRP (2006) was: Het bereiken van een goede waterkwaliteit en het voorkomen van wateroverlast tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten. Water moet in 2015 een ecologisch en chemisch goede kwaliteit bereikt hebben en houden. Water moet geschikt zijn voor diverse doelen zoals natuur, viswater en recreatie. Dit is ook het hoofddoel van het waterplan. AFDELING WOONOMGEVING RIOLERING EN WATER OOK GEEN (OVER)LAST VOOR LATER! 11

12 Naast aanpak van de waterkwaliteit was de tweede doelstelling het bijdragen in het oplossen van de waterkwantiteitsproblemen. De rode draad in alle beleidsstukken is anticiperen, niet afwentelen, meer ruimte voor water en vasthouden - bergen en dan pas afvoeren van water. Het vierde Gemeentelijke rioleringsplan GRP4 (2012) borduurt voort op de doelstellingen uit de eerdere gemeentelijke rioleringsplannen. Extra aandacht wordt besteed aan de klimaatsverandering en de intensievere regenbuien. Zonder maatregelen zullen er problemen ontstaan. Anticiperen op buien met een (fl ink) hogere intensiteit is noodzakelijk, zeker omdat de levensduur van de rioleringen meer dan 60 jaar is. Rekenmodellen geven een opwarming van de aarde van met 2 tot 6 graden met een intensiteitverhoging van de buien tot 14% per graad! Naast de hogere afvoercapaciteit van de riolering moet ook het watersysteem van het waterschap afgestemd zijn op deze hogere afvoercapaciteit. Samenwerking binnen de afvalwaterketen wordt steeds belangrijker om te komen tot doelmatige oplossingen. 1.3 Geldigheidsduur In de Wet milieubeheer is opgenomen dat gemeenteraad zelf de geldigheidsduur van het rioleringsplan mag bepalen. Voor GRP4 is de planperiode 2012 tot en met De mogelijkheid wordt open gehouden om, bij grote veranderingen op het beleidsgebied van water en rioleringen, het beleid tussentijds bij te stellen. Voor de planperiode worden de maatregelen en de hieraan verbonden kosten uitgewerkt. In het GRP worden de kosten over de middellange en lange termijn aangegeven. Aan het einde van de planperiode wordt het gemeentelijke rioleringsplan weer geactualiseerd. 1.4 Procedures en tijdsplanning Voor het opstellen van het plan is in hoofdlijnen de volgende planning aangehouden: 1. opstellen concept GRP, door de afdeling Woonomgeving september intern ambtelijk overleg en overleg met de vakwethouder oktober advies Ben W en verzending van concept GRP naar derden november verwerking opmerkingen in het defi nitieve concept GRP januari eventuele presentatie van het concept GRP aan de Raad maart vaststelling van het defi nitieve GRP door de Raad april aanbieden van het defi nitieve GRP aan GS en waterschap april Publicatie van de vaststelling van het GRP mei Leeswijzer bij en opbouw van het GRP Zoals in paragraaf 1.4 is aangegeven wordt eerst een ontwerp GRP opgesteld. Aan de hand van overleg met de vakwethouder, de raad en derden wordt het defi nitieve GRP door de Raad vastgesteld. 12 AFDELING WOONOMGEVING RIOLERING EN WATER OOK GEEN (OVER)LAST VOOR LATER!

13 De opbouw van het rapport is als volgt: Hoofdstuk 0 samenvatting Hoofdstuk 1 inleiding Hoofdstuk 2 doelen, functionele eisen en maatstaven en evaluatie vorige GRP-en Hoofdstuk 3 toetsing huidige situatie Hoofdstuk 4 strategieën Hoofdstuk 5 middelen en kostendekking Bij het opstellen van dit plan is getracht de technische vaktermen zoveel mogelijk te beperken. Voor de uitleg van specifi ek riooltechnische begrippen en vaktermen wordt verwezen naar bijlage 1. AFDELING WOONOMGEVING RIOLERING EN WATER OOK GEEN (OVER)LAST VOOR LATER! 13

14 14 AFDELING WOONOMGEVING RIOLERING EN WATER OOK GEEN (OVER)LAST VOOR LATER!

15 2 Doelen, functionele eisen en maatstaven 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de eerdere gemeentelijke rioleringsplannen geëvalueerd en de gewenste situatie beschreven met betrekking tot: a. aanleg van nieuwe rioleringen b. functioneren van de bestaande rioleringen. De realisatie en het functioneren wordt vastgelegd in doelen, de functionele eisen, strategieën. In hoofdstuk 3 wordt de bestaande situatie getoetst aan de bij de verschillende doelen behorende maatstaven. 2.2 Evaluatie van het vorige Gemeentelijke rioleringsplannen De vorige generatie rioleringsplannen, basis rioleringsplannen In de eerste rioleringsplannen was het beperken van de maximale theoretische overstortfrequentie tot gemiddeld 6 x per jaar een doelstelling. Deze doelstelling wordt ook wel de oude basis inspanning genoemd en is in 1996 bereikt. Het 1e gemeentelijke rioleringplan , GRP1 Doelstelling van het eerste GRP was het inzichtelijk maken van de totale rioleringsproblematiek en de onderstaande doelen: De volksgezondheid en het milieu worden beschermd door goed onderhoud aan de riolering. Door goed onderhoud worden de kosten voor het beheer geoptimaliseerd, klachten voorkomen en kan een goede service verleend worden. Door voorlichting en door milieutoezicht wordt geprobeerd om de samenstelling van het afvalwater te verbeteren. Dit is een blijvend aandachtspunt. Het 2e gemeentelijke rioleringplan , GRP2 In deze periode zijn er maatregelen genomen om de vervuiling uit overstorten tot een acceptabel niveau terug te brengen. Door het aanbrengen van 700m3 berging in bergbezinkriolen en afkoppelen van 12 hectare verharding van de riolering door aanleg van regenwaterriolen is de landelijke basisinspanning rioleringen in 2004 afgerond. In kader van de Optimalisatiestudie van het afvalwatersysteem Borsele (OAS), 20 december 2005, is er nog circa 2 hectare verharding extra afgekoppeld door de aanleg van regenwaterriolen. In deze planperiode zijn in het buitengebied ruim 95 panden op de drukriolering aangesloten. Het 3e gemeentelijke rioleringplan , GRP3 De maatregelen uit het GRP3 zijn bijna volledig conform de planning uitgevoerd. Enkele werken met betrekking tot afkoppeling in s-gravenpolder en Heinkenszand zijn doorgeschoven naar de planperiode van GRP4. Dit houdt verband met wijziging van de planning in infrastructurele werken en bestemmingsplannen en de combinatie met de uitvoer van deze werken. In de planperiode is bijna 10 hectare verhard oppervlak van de riolering afgekoppeld. In de planperiode zijn de laatste maatregelen uit de OAS afgerond. De relining van de riolering in de Torenstraat is in verband met een mogelijke aanpassing van de ligging van het riool in het bestemmingsplan uitgesteld. In plaats hiervan is de riolering in de Prins Hendrikstraat, de Zuidstraat, Oostsingel, Plein en de Zuidsingel gerelined. AFDELING WOONOMGEVING RIOLERING EN WATER OOK GEEN (OVER)LAST VOOR LATER! 15

16 Gedurende deze periode hebben ruim 80 huishoudelijk afvalwaterlozers een subsidie gekregen voor individuele behandeling van afvalwater. In kwetsbare gebieden zijn alle lozers op oppervlaktewater voorzien van een IBA klasse 3. In Ovezande zijn bij het uitbreidingsplan enkele woningen op de riolering aangesloten. In de planperiode is de renovatie van de pompjes, het leidingwerk in de pompputten en de schakelkasten van de drukriolering gecontinueerd. Het storingsgevoelige luchtpersriool in Kwadendamme is omgebouwd tot drukriolering. In bijlage 4.3 staat een overzicht van de gemalen voorzien van gemaalbesturing. Het saldo van de voorziening aan het einde van de planperiode was ,-- positief in plaats van de voorziene 0. Dit komt hoofdzakelijk door het doorschuiven van de eerder aangegeven werken naar de komende planperiode. Afgelopen planperiode zijn alleen metingen gedaan ter plaatse van rioolgemalen en riooloverstorten. De uitvoer van de operationele plannen voor de rioolreiniging en de inspectie zijn conform de planning uitgevoerd. 2.3 Betrokken organisaties, relatie met andere plannen Voor het gemeentelijke rioleringsplan is gebruik gemaakt van bestaande studies en onderzoeken. Voor de vaststelling van het gemeentelijke rioleringsplan is commentaar gevraagd aan de dorpsraden, het waterschap, de provincie, rijkswaterstaat en de Zeeuwse Milieu Federatie. 2.4 Doelen, functionele eisen en maatstaven Met doelen geven we aan wat we willen bereiken. Met functionele eisen geven we aan hoe we deze doelen willen bereiken. De manieren om de gewenste toestand te bereiken noemt men strategieën. Om te meten of de eindsituatie voldoet aan de normen zijn er maatstaven. Dit zijn getalswaarden om de functionele eis meetbaar te maken. De meetmethode geeft aan hoe er gemeten wordt. Het GRP beperkt zich in beginsel tot de riolering en het hieraan verbonden afvalwatersysteem en watersysteem. Bescherming van de volksgezondheid is zowel een doel voor de riolering als voor het afvalwatersysteem. Doelen met betrekking tot het watersysteem, zoals de gewenste waterkwaliteit, ruimtelijke ordening en natuur en milieu, komen ook in het gemeentelijke waterplan (GWP) aan de orde. De bedoeling is om voor het gemeentelijke rioleringsplan concrete doelstellingen te hebben die goed uitvoerbaar en zo nodig meetbaar zijn. Het 4e gemeentelijke rioleringplan , GRP4 De doelstellingen uit het 3e GRP zullen worden gecontinueerd. Waarbij de nadruk naast de waterkwaliteit, het waterkwaliteitsspoor, ook op het optimaliseren van de hydraulische afvoer van de riolering en het oppervlaktewater komen te liggen. Ook zal gekeken worden naar een mogelijke afvoer van water over de weg bij extreme buien en naar een verdere samenwerking binnen de afvalwaterketen. 16 AFDELING WOONOMGEVING RIOLERING EN WATER OOK GEEN (OVER)LAST VOOR LATER!

17 Bij oplossing van problemen gaat de voorkeur uit naar bronmaatregelen. Het voorkomen in plaats van maatregelen aan het einde van de watercyclus, zogenaamde end of pipe maatregelen. Het vierde GRP heeft als hoofddoel: Het continueren van de hoofddoelen van de eerdere gemeentelijke rioleringsplannen en het verder klimaatbestendig maken van het rioleringsysteem tegen zo laag mogelijke kosten. Samenwerking wordt hierin steeds belangrijker. Van dit hoofddoel zijn subdoelen afgeleid namelijk: Subdoel 1: een doelmatige inzameling en transport van afvalwater Subdoel 2: voorkomen van hinder, overlast en waterschade en vasthouden van water Subdoel 3: schoon oppervlaktewater, grondwater en een schone waterbodem Om deze doelen te kunnen bereiken is samenwerking binnen de openbare ruimte en de afvalwaterketen noodzakelijk. AFDELING WOONOMGEVING RIOLERING EN WATER OOK GEEN (OVER)LAST VOOR LATER! 17

18 18 AFDELING WOONOMGEVING RIOLERING EN WATER OOK GEEN (OVER)LAST VOOR LATER!

19 3 Toetsing huidige situatie 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de huidige Borselse situatie beschreven en vergeleken met de gewenste doelstellingen. Hoe we de doelstellingen willen bereiken staat in hoofdstuk 4, de strategie. Achtereenvolgens zullen de volgende zaken besproken worden: de aan dit GRP gerelateerde plannen toestand van de objecten functioneren van de riolering 3.2 De aan dit GRP gerelateerde plannen Naast de voorgaande gemeentelijke rioleringsplannen zijn de onderstaande plannen gerelateerd aan het 4e gemeentelijke rioleringsplan. Basis rioleringsplan, BRP - eindrapportage 20 december 2005 In 2005 is de gemeentelijke riolering hydraulisch herberekend. Per overstort is de theoretische vuiluitworp bepaald.- bijlage 3.2. Met deze berekeningen is bepaald dat de gemeente voldoet aan de basisinspanning. Omdat er in de tussenliggende periode weinig gewijzigd is wordt in de nieuwe planperiode geen nieuw BRP opgesteld. De bestaande toestand kan indien noodzakelijk wel doorberekend worden op, bui 9, een meer extreme regenbui, die theoretisch 1 x in de 5 jaar voorkomt, om beter inzicht te krijgen in toekomstige extreme situaties. Momenteel zijn er geen hydraulische problemen met de riolering. Optimalisatie afvalwater studie Borsele, OAS eindrapportage maart 2005 Samen met het waterschap is een Optimalisatie studie voor het afvalwatersysteem Borsele uitgevoerd. De OAS is begin 2011, door aanleg van het regenwaterriool in de Havenweg, afgerond. Beheersplan, operationele plannen Jaarlijks worden operationele plannen voor de reiniging en inspectie, onderhoud van riolering opgesteld. Gemeentelijk baggerplan eindrapportage 26 augustus 2002 Voor het wegwerken van achterstallig baggerwerk in stedelijk gebied was in 2002 het baggerplan opgesteld. Het achterstallige baggerwerk is, met een subsidie, eerder afgerond. Volstaan kan worden met het bijhouden van de baggerwerkzaamheden in combinatie met de werkzaamheden in het buitengebied. Voor de planning wordt verwezen naar het waterplan. Gemeentelijk waterplan Het waterplan bevat beleidsuitgangspunten voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit, water en ruimtelijke ordening, stedelijk grondwater, afvalwater en afkoppelen regenwater, beheer en onderhoud stedelijk water en relatie stedelijk waterplan en ruimtelijke plannen in het buitengebied. In het plan is aan oppervlaktewater, sloten en vijvers, een functie toegekend, een gewenste waterkwaliteit en inrichting. Het plan is op 9 juni 2011 vastgesteld in de Raad AFDELING WOONOMGEVING RIOLERING EN WATER OOK GEEN (OVER)LAST VOOR LATER! 19

20 Duurzaamheidsvisie Borsele In 2009 is de duurzaamheidsvisie vastgesteld. Dit plan vervangt het Gemeentelijk milieu beleidsplan. In het programma milieu staan ook initiatieven op het gebied van water aangegeven. De subsidie voor zuivering van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied is afgeschaft. Bestemmingsplan voor het buitengebied, Borsels buiten Op 26 juni 2007 is het bestemmingsplan Borsels buiten voor het buitengebied vastgesteld. Dit plan is in principe geldig tot de vaststelling van een nieuw plan. Voor de kernen bestaat de wettelijke verplichting bestemmingsplannen 1 x in de 10 jaar te actualiseren. Duurzaam bodembeleid Gemeente Borsele Door de afdeling ROM is nieuw beleid opgesteld voor de bodem. In samenwerking met de afdeling Woonomgeving zijn de wateraspecten besproken. Het nieuwe bodembeleid zal naar verwachting in 2012 worden vastgesteld. Afvalwaterakkoord, AWA Om doelmatiger te werken binnen de afvalwaterketen is op 2 maart 2010, door het waterschap en de gemeenten in Zeeland, een afvalwaterakkoord ondertekend. Het akkoord wordt in modules, met specifi eke onderwerpen, nader uitgewerkt. Bestuursakkoord Water, april 2011, ondertekend op 23 mei Akkoord tussen IPO, VNG en UvW met als doel om de doelmatig van het beheer in de (afval)waterketen te verbeteren en de waterveiligheid en de bescherming van de waterkwaliteit en de zoetwatervoorziening beter te garanderen. Voor verdere beleidstukken wordt verwezen naar paragraaf 2.1 van het waterplan. Waterketen 20 AFDELING WOONOMGEVING RIOLERING EN WATER OOK GEEN (OVER)LAST VOOR LATER!

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 13 maart 2012 1.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna te noemen: GRP) op te

Nadere informatie

TOETSING VERBREED GRP

TOETSING VERBREED GRP Dit document beschrijft de toetsing van het verbreed GRP op hoofdlijnen. De toetsing is op volledigheid en niet op inhoud. Het is een hulpmiddel bij het maken van afspraken over het proces van het opstellen

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin. Bijlage 1 Afkortingen en begrippen Afkortingen AWZI Zie RWZI BBB (v)brp CZV DWA DOB GRP HWA / RWA IBA KRW MOR NBW (-Actueel) OAS RIONED BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

Nadere informatie

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Gemeentelijk Riolerings Plan Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Doel en inhoud Doel Inzicht verschaffen in de diverse elementen die hebben geleid tot het GRP 2014 t/m 2018 Inhoud

Nadere informatie

Water- en Rioleringsplan

Water- en Rioleringsplan Water- en Rioleringsplan 2017-2021 Inleiding Hemelwater Oppervlaktewater overstort Afvalwater Grondwater Drinkwater Beleidskader Wet Milieubeheer afname- en zorgplicht voor afvalwater verplichting WRP

Nadere informatie

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen VERKLARENDE WOORDENLIJST Afkortingen AMvB... Algemene Maatregel van Bestuur BARIM... Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer BBB... Bergbezinkbassin

Nadere informatie

Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven

Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven Tabel 3-1 Doelen, functionele eisen en maatstaven voor de rioleringszorg (stedelijk afvalwater en regenwater) Doelen Functionele Eisen Maatstaven 1. Inzameling

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

Rioleringsbeheerplan Terschelling

Rioleringsbeheerplan Terschelling Rioleringsbeheerplan Terschelling 2016-2020 augustus 2016 Team Techniek en Uitvoering 1 2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...4 2 Inleiding...5 2.1 Doelen...5 2.2 Afvalwater...5 2.3 Hemelwater...5 2.4 Grondwater...6

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan FLO/2011/8572 17 mei 2011 Thema avond Gemeentelijk Rioolplan Doel van het rioolstelsel: Volksgezondheid en milieu; Afvoer vuil water naar waterzuivering; Afvoer schoon regenwater. Wettelijke regels en

Nadere informatie

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP gemeente Vlissingen 01-04-2013 eindconcept rapport Colofon: Titel : Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP Status : Gegevens

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst van Nummer : : Raadscommissie van 2 december 2009 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2014 Bijlage(n) : 1. Gemeentelijk

Nadere informatie

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO INHOUDSOPGAVE - AANLEIDING - HUIDIGE SITUATIE - GEVOLGEN RIOOLOVERSTORT - OVERSTORTREDUCTIE - BERGING EN BEZINKING OVERTOLLIG RIOOLWATER - WERKING BBB - WERKING (schematisch)

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10 Ag nr. : Onderwerp Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Status besluitvormend Voorstel 1. Vast te stellen de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater; 2. De kosten van het

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ONTHEFFING GEMEENTELIJKE ZORGPLICHT STEDELIJK AFVALWATER FLEVOLAND Gedeputeerde Staten van Flevoland,

BELEIDSREGEL ONTHEFFING GEMEENTELIJKE ZORGPLICHT STEDELIJK AFVALWATER FLEVOLAND Gedeputeerde Staten van Flevoland, ^ PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2011/09 Nummer 1120019 Beleidsregel ontheffing gemeentelijke zorgplicht stedelijk afvalwater 2011 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136

Nadere informatie

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterteam BMWE/NZV, 27 november 2013 Inhoud Aanleiding Ketenbenadering Maatregelen Kosten en Baten Specificatie Bedum Organisatie Aanleiding BMWE samenwerking Vier nieuwe

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Zanddijk, Dingeman OG S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW121106 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011)

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Gemeente Bergen Noord-Holland Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015 Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Samenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Bergen (NH) 1\11

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Gemeentelijk Rioleringsplan

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Gemeentelijk Rioleringsplan Raadsvoorstel jaar stuknr. categorie agendanr. Stuknr. Raad B. en W. 2017 RA17.0069 A 5 17/575 Onderwerp: Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 2023 Portefeuillehouder: R. van der Weide Team: Inrichting Openbare

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Gemeente Doetinchem Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015 van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. SAMENVATTING 1 1.

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/ *0010100120094142* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/4142 9.3 Datum: 15-12-2009 Verzonden: 21 januari 2010 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater

Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater Met de inwerkingtreding van de Wet Gemeentelijke Watertaken per 1 januari 2008 is o.a. de Wet

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over afkoppelen

Veelgestelde vragen over afkoppelen 1 Veelgestelde vragen over afkoppelen Inhoudsopgave 1. Wat is afkoppelen?... 2 2. Waarom afkoppelen?... 2 3. Afkoppelen, hoe werkt dat?... 3 4. Wanneer wordt mijn straat afgekoppeld?... 3 5. Welk beleid

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel Managementsamenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel 2010-2014 Inhoud 1 Over afvalwater 1 2 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Bladel 4 3 Doelstellingen verbreed gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN

UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2004.1478 RIS124451_03-FEB-2005 UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. in te stemmen met de invoering

Nadere informatie

Gemeentelijk RioleringsPlan

Gemeentelijk RioleringsPlan Hoofdstuk 4: Toetsing huidige situatie: wat hebben we nu? 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie van onze rioleringstelsel. De huidige toestand wordt bezien

Nadere informatie

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk Rioleringsplan Beemster Planperiode 2012-2016 j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 14.22243 G. Elkhuizen Beheer Openbare Ruimte / Kees Hoogervorst

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens. Samenvatting van de watertoets De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene informatie over de watertoets van Regge en Dinkel

Nadere informatie

rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK R O

rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK R O rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK 2016 2020 Auteur Datum J. Stok 08-09-2015 R O SAMENVATTING 1. INLEIDING Voor u ligt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Zederik voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4. Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4. Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017 Gemeente Den Helder Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Den Helder, september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Wettelijk kader 4 1.2 Planhorizon 4 1.3 Belangrijkste relevant beleidskader voor de

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst Planperiode 2010 tot en met 2015 Gemeente Hulst Postbus 49 4560 AA Hulst Grontmij Nederland B.V. Middelburg, 30 september 2009 Verantwoording Titel : Verbreed

Nadere informatie

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Voor: Opgesteld door: Versie 1 (14-06-2012) Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Dit document bevat 11 bladzijden. Ons kenmerk: 19312RA-MW-LED

Nadere informatie

De Veranderende Zorgplicht

De Veranderende Zorgplicht De Veranderende Zorgplicht Ede 23 april 2015 Frans Debets Debets b.v. i.s.m. Een korte versie van een cursus op 14 juni 1- De Veranderende Waterwetwetgeving 1. Achtergronden en betekenis van de veranderingen

Nadere informatie

Module D1100 Kostenkengetallen rioleringszorg. Inhoud

Module D1100 Kostenkengetallen rioleringszorg. Inhoud Module D1100 Kostenkengetallen rioleringszorg Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Verantwoording 5 1.2 Wat is veranderd? 5 1.3 Opsteller en begeleidingscommissie 5 1.4 Leeswijzer 6 2 Systematiek en uitgangspunten

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schagen. Nr. 6603 23 januari 2015 Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen 0 Samenvatting 0.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Het riool begint in de gemeente waar ù raadslid bent!

Het riool begint in de gemeente waar ù raadslid bent! Het riool begint in de gemeente waar ù raadslid bent! Bestuurlijke aandachtspunten aangereikt door Stichting RIONED Riolering: hoe gaat uw gemeente daar mee om? Riolering is misschien niet het eerste onderwerp

Nadere informatie

Riolering buitengebied Veelgestelde vragen en antwoorden

Riolering buitengebied Veelgestelde vragen en antwoorden gemeente Ede Riolering buitengebied Veelgestelde vragen en antwoorden U woont in een gebied waar het huishoudelijk afvalwater via een pompput op de drukriolering wordt geloosd. Omdat de werking van drukriolering

Nadere informatie

Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014

Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014 Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014 25 augustus 2009 Verantwoording Titel Verbreed GRP Coevorden 2010-2014 Opdrachtgever Gemeente Coevorden Projectleider Nils Kappenburg Auteur(s) Jeroen van Voorn

Nadere informatie

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen Water in Eindhoven Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans 28 september 2010 Aanleiding voor de stedelijke wateropgaven Maatregelen Effecten van maatregelen Omgaan met nieuwe extremen 1835 1921 2004

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema,

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard Managementsamenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard 2013-2017 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Waarom een verbreed GRP? 5 2. Wat zijn de kaders van het vgrp? 7 3. Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan

Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan planperiode 2013 t/m 2017 ONTWERP OVER-gemeenten Afdeling Gebied- en Wijkzaken WORMER Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 20 juni 2012, revisie Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel20071171301 Portefeuillehouder J.J. Nobel Steiler M. van Munster Collegevergadering 25 september 2007 Raadsvergadering 25 oktober 2007 1. Samenvatting Wat willen we

Nadere informatie

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen WATERTOETSDOCUMENT Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 20 mei 2010 ingediende digitale formulier. Op 6

Nadere informatie

Riolering 120 kilometer

Riolering 120 kilometer De gemeente Leiderdorp heeft 120 kilometer riolering onder de grond 1. 108 km vrijverval, waarvan ca. 80 km. gemengd riool en 28 km. (verbeterd-) gescheiden stelsel. 2. 12 km drukriolering. Vrijverval

Nadere informatie

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure. datum 31-3-2014 dossiercode 20140331-63-8729 Geachte heer/mevrouw Jeroen Overbeek, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale

Nadere informatie

MPGAD

MPGAD Bezoekadres De Blom boogerd 1, 4003 BX Tiel Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99 E info@wsrl.n1 I www.waterschaprivierenland.n1 Bank IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69 BIC NWABNL2G

Nadere informatie

Verordening Eenmalig Rioolaansluitrecht 2015

Verordening Eenmalig Rioolaansluitrecht 2015 Verordening Eenmalig Rioolaansluitrecht 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen deze verordening wordt verstaan onder: a. aansluitleiding: het particulier riool, het aansluitpunt en de perceelaansluitleiding

Nadere informatie

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 -

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 - Notitie Contactpersoon Gwendolijn Vugs Datum 1 mei 2015 Kenmerk N001-1229319GBV-avd-V02-NL Visiedocument GRP/BRP Brummen 1 Inleiding Het huidig Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Brummen

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016

Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 27 juli 2010 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 Doelmatige invulling van de rioleringszorg Inhoud Verantwoording en colofon...

Nadere informatie

B i j l a g e 3 : A d v i e s W e t t e r s k i p F r y s l â n - w a t e r t o e t s

B i j l a g e 3 : A d v i e s W e t t e r s k i p F r y s l â n - w a t e r t o e t s B i j l a g e 3 : A d v i e s W e t t e r s k i p F r y s l â n - w a t e r t o e t s Code: 20111219-2-3938 Datum: 2011-12-19 Samenvatting van de gegevens voor de watertoets van project: 025.67.17.45.00

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Waterketen/Bureau Waterketen

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Waterketen/Bureau Waterketen VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 september 2011 Waterketen/Bureau Waterketen STUKDATUM NAAM STELLER 8 september 2011 H. Nijhof ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Vervolg OAS Almere - Meetplan

Nadere informatie

VGRP Gemeente Boxmeer. 12 november 2015

VGRP Gemeente Boxmeer. 12 november 2015 VGRP 2015-2019 Gemeente Boxmeer 12 november 2015 VGRP 2015-2019 Gemeente Boxmeer Even voorstellen BAS BIERENS Projectleider, Stedelijk Water BRAM VAN MOL Specialist, Stedelijk Water Agenda 1. Waarom een

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst 8 Januari 2015 19:45 20:00 20:05 20:15 22:00 Programma van de avond: Welkom en voorstelronde Toelichting doel bijeenkomst Wat is een vgrp? Gesprek met de inwoners adv

Nadere informatie

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland Gemeenterapport Lelystad 2013 De Benchmark rioleringszorg is de landelijke prestatievergelijking waarmee gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en prestaties van hun riolering(szorg). De cijfers

Nadere informatie

Aanvraag rioolvergunning

Aanvraag rioolvergunning Aanvraag rioolvergunning Persoonlijke gegevens Vul hier uw persoonlijke gegevens in. De aanvrager moet de eigenaar zijn Voorletters Tussenvoegsels Naam Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening en het Bouwbesluit;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening en het Bouwbesluit; AANSLUITVERORDENING RIOLERING GEMEENTE WAALWIJK De raad van de gemeente Waalwijk; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening

Nadere informatie

150 Doel en status Leidraad riolering Gaat over hoe u de Leidraad riolering kunt gebruiken en over de status van de informatie.

150 Doel en status Leidraad riolering Gaat over hoe u de Leidraad riolering kunt gebruiken en over de status van de informatie. 200 Inhoudsopgave 100 Voorwoord Voorwoord van de voorzitter van Stichting RIONED en de minister van VROM. 200 Inhoudsopgave Geeft een overzicht en omschrijving van de modules. 150 Doel en status Leidraad

Nadere informatie

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum];

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede

Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede Definitief gemeente Wijk bij Duurstede Grontmij Nederland bv Houten, 28 juli 2009 Verantwoording Titel : Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Planperiode 2009-2013 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Ontwerp Gemeente Leusden postbus 150 3830 AD LEUSDEN Grontmij Nederland B.V. Houten, 2 december

Nadere informatie

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Planperiode 2012-2016 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 2 augustus 2012 Verantwoording Titel

Nadere informatie

Feiten over de riolering

Feiten over de riolering Feiten over de riolering Prestaties Middelen en mensen Samenhangen Schaalverschillen Doeltreffendheid en doelmatigheid Stichting RIONED, februari 21 T.b.v. het feitenonderzoek in het kader van doelmatig

Nadere informatie

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding Bijlage Afwatering terreinverharding D1 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 11 augustus 2014 153681 Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B B E S L U I T:

gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B B E S L U I T: De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B15.001634 gezien het advies van de raadscommissie van december 2015; B E S L U I T: Vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Bijlage 1: Afkortingen en begrippen

Bijlage 1: Afkortingen en begrippen Bijlage 1: Afkortingen en begrippen Afkortingen AWZI Zie RWZI BBB (v)brp CZV DWA DOB GRP HWA IBA KRW NBW NW4 BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin. (verbreed) BasisRioleringsPlan

Nadere informatie

BOAS-overeenkomst Glanerbrug. Definitief

BOAS-overeenkomst Glanerbrug. Definitief BOAS-overeenkomst Glanerbrug Definitief 30 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Situatiebeschrijving... 3 3 Werkwijze en aanbevelingen... 4 4 Afspraken... 4 5 Financiën... 5 6 Besparingen...

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is om dit verbod te laten gelden;

dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is om dit verbod te laten gelden; CONCEPT Besluit gebiedsaanwijzing afvoer hemelwater (artikel 4:44 APV) Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn; Overwegende dat artikel 4:44, eerste lid jo artikel 4:43 van de Algemene

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten. Rotterdam, 16 oktober 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten. Aan de Gemeenteraad. Op 18 september 2012 stelde het raadslid

Nadere informatie

Infovergadering. Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide

Infovergadering. Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide Infovergadering Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud en exploitatie Project

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Financiën en Organisatie: wat kost het?

Hoofdstuk 6: Financiën en Organisatie: wat kost het? Hoofdstuk 6: Financiën en Organisatie: wat kost het? 6.1 Het bekostigen van onze rioleringsopgave In de voorgaande hoofdstukken is beschreven wat we gedaan hebben en wat we in de nieuwe planperiode willen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude RUI15/016 Verordening Rioolaansluiting, verordening eenmalig rioolaansluitrecht De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus

Nadere informatie

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft met water Door veranderende weersomstandigheden en toekomstige ontwikkelingen in de waterwetgeving, moet iedere gemeente een

Nadere informatie

datum 24-2-2014 dossiercode 20140224-2-8518

datum 24-2-2014 dossiercode 20140224-2-8518 datum 24-2-2014 dossiercode 20140224-2-8518 Project: Bouwkavel Fiifhuizen 8 Harkema Gemeente: Achtkarspelen Aanvrager: Marije Streefkerk Organisatie: Gemeente Achtkarspelen Geachte heer/mevrouw Marije

Nadere informatie

^ T^ 2 5UOV2008 \Q5 S. 1. Inleiding

^ T^ 2 5UOV2008 \Q5 S. 1. Inleiding E E R H U CB O W A A Raadsvergadering: Besluit: Voorstelnummfif R D 2 5UOV2008 ^ T^ \Q5 S Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 2008-105 Formulering beleid voor zorgplichten hemel- en grondwater,

Nadere informatie

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)(

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Indeling(van(de(avond:(van(19.00(uur(tot(21.00(uur(konden(bewoners(van(de(Straatweg(informatie(

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk Vergaderdatum 9 juni Plan Gemeentelijke watertaken Utrecht

Voorstel aan de raad. Kenmerk Vergaderdatum 9 juni Plan Gemeentelijke watertaken Utrecht Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.502990 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Plan Gemeentelijke watertaken Utrecht Het College van burgemeesters

Nadere informatie

Programma Water en klimaatveranderingen

Programma Water en klimaatveranderingen Programma Water en klimaatveranderingen Ger Renkens / Luuk Postmes 7 juni 2016 Doel Beschermen van de volksgezondheid en het milieu en het leveren van een bijdrage aan het in stand houden en verbeteren

Nadere informatie

Bijlage A: De kwaliteitscatalogus

Bijlage A: De kwaliteitscatalogus GWP Woerden U kiest! Een overzicht van de mogelijkheden Projectnr. 239448 oktober 2011, revisie C2 ijlage A: De kwaliteitscatalogus ij het beleidskader voor de gemeentelijke watertaken wordt gewerkt met

Nadere informatie

Toelichting Watertoets

Toelichting Watertoets Toelichting Watertoets Zorgboerderij Schoolstraat te Dongen projectnr. 203471 revisie 00 21 januari 2010 Opdrachtgever Vieya T.a.v. de heer J.W. Revet Postbus 134 5100 AC Dongen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie