verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ontwerp GRP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP"

Transcriptie

1 verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ontwerp GRP gemeente Vlissingen eindconcept rapport

2 Colofon: Titel : Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ontwerp GRP Status : Gegevens inhoudelijk aangeleverd en gecontroleerd op juistheid door Nu- Adviesbureau, Groenewoud 52, 4381 HG Vlissingen Oplevering Ontwerp Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Vlissingen Datum : Auteur : Afdeling Beheer Leefomgeving Ontwerp GRP -2-

3 Ontwerp GRP -3-

4 Inhoudsopgave SAMENVATTING INLEIDING AANLEIDING INHOUD GRP PROCEDURE LEESWIJZER EVALUATIE ALGEMEEN HUIDIGE SITUATIE STRATEGIE EN VISIE ONDERZOEK EN STUDIE BEHEER BESTAANDE VOORZIENINGEN MIDDELEN EN KOSTENDEKKING BELEIDSKADER RIOLERINGSZORG WETTELIJKE KADERS EN RICHTLIJNEN Afvalwaterzorgplicht Hemelwaterzorgplicht Grondwaterzorgplicht Kaderrichtlijn Water Waterkwaliteitsspoor BELEID ANDERE OVERHEDEN AANPALEND GEMEENTELIJK BELEID BELEID AFVALWATERZORG Maatregelen in stand houden rioolstelsel Niet aangesloten bebouwing Nieuw te ontwikkelen bebouwing BELEID HEMELWATER VERBETERINGWERKEN Waterkwaliteitsspoor Vermindering rioolvreemd water Diffuse bronnen BELEID GRONDWATER Verantwoordelijkheden grondwater Grondwateroverlast Grondwater gemeente Vlissingen Grondwatervoorzieningen DOELEN TOETSINGSKADER DOELEN OVERZICHT VAN DE AANWEZIGE VOORZIENINGEN NIET AANGESLOTEN BEBOUWING OVERZICHT AANWEZIGE VOORZIENINGEN RIOLERING Stelsels en systemen Kenmerken vrijverval riolering Gemalen en mechanische riolering OVERZICHT GEMEENTELIJKE VOORZIENINGEN GRONDWATER OVERZICHT AANWEZIGE VERORDENINGEN EN VERGUNNINGEN...40 Ontwerp GRP -4-

5 6 TOESTAND VAN DE AANWEZIGE VOORZIENINGEN ONDERZOEK Inventarisatie en gegevensbeheer Inspectie Berekeningen Meten en monitoren BEHEER EN ONDERHOUD Vrijverval riolering Gemalen en persleidingen Huisaansluitingen en overige voorzieningen riolering Voorzieningen grondwater Baggeren FUNCTIONEREN VAN HET RIOLERINGSSYSTEEM Stand van zaken van de voorzieningen Stand van zaken van gegevensbeheer, berekeningen en metingen FUNCTIONEREN GRONDWATERVOORZIENINGEN TOETSING HUIDIGE SITUATIE AAN TOETSINGSKADER STRATEGISCHE PLANNING RIOLERINGSZORG RIOLERINGSZORG INTEGRAAL ONDERDEEL VAN BEHEER KAPITAALGOEDEREN RISICOPROFIEL ALGEMENE VERVANGINGSPLANNING Uitgangspunten Basisgegevens jaarplanning Jaarplanning gemalen Verbetering riolering FINANCIËLE CONSEQUENTIES FINANCIEEL STRATEGISCHE UITVOERINGKADERS RIOLERINGZORG ACHTERSTAND INLOPEN IN 10 JAAR (5 JAAR RESTEREND); PIEKEN IN INVESTERING MIDDELEN EN KOSTENDEKKING PERSONELE MIDDELEN Formatie KOSTEN Investeringen Exploitatiekosten BATEN KOSTENDEKKING...68 BIJLAGEN...69 BIJLAGE 1: VERKLARENDE WOORDENLIJST...71 BIJLAGE 2: EVALUATIE GRP BIJLAGE 3: DOELEN, FUNCTIONELE EISEN, MAATSTAVEN, MEETMETHODEN...85 BIJLAGE 4: NIET AANGESLOTEN BEBOUWING...93 BIJLAGE 5: OVERZICHT AANWEZIGE VOORZIENINGEN...97 BIJLAGE 6: TOETSING HUIDIGE SITUATIE BIJLAGE 7: PERSONELE MIDDELEN BIJLAGE 8: KOSTEN EN KOSTENDEKKING BIJLAGE 9: VARIANTEN FINANCIEEL STRATEGISCHE UITVOERINGSKADERS Ontwerp GRP -5-

6 Samenvatting Inleiding Riolering is een voorziening die doorgaans niet zichtbaar is, maar wel noodzakelijk. Riolering draagt bij aan een duurzame bescherming van de volksgezondheid, maar ook van natuur en milieu. Daarnaast zorgt de riolering voor de afvoer van overtollige neerslag. De zorgplicht voor de riolering is een gemeentelijke taak, die is vastgelegd in de Wet milieubeheer. In deze wet is verder vastgelegd, dat gemeenten verplicht zijn om een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen, waarin zij hun beleid voor de rioleringszorg vaststellen. Het GRP geeft het beleid van de gemeente Vlissingen weer op het gebied van de rioleringszorg. In de Waterwet (december 2009) is de gemeentelijke zorgplicht verbreed naar een zorgplicht die ook het hemelwater en het grondwater omvat. Aansluitend op het GRP geeft de gemeente Vlissingen in dit weer hoe zij invulling geeft aan de zorgplichten voor al deze gebieden: afvalwater, hemelwater en grondwater. De totale vervangingswaarde van het rioleringsysteem (vrij verval riolering, drukriolering, persleiding en gemalen) bedraagt in de orde grootte van 230 miljoen. Doelen De gemeente Vlissingen streeft met de uitvoering van goede rioleringszorg zes doelen na: doel 1: Doelmatige inzameling van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerde stedelijk afvalwater. doel 2: doel 3: doel 4: doel 5: doel 6: Doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater en overtollige grondwater dat niet mag of kan worden gebruikt voor de lokale waterhuishouding. Transport van het ingezamelde afvalwater, hemelwater en grondwater naar een geschikt lozingspunt. Voorkomen van ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater. Zo min mogelijk overlast voor de omgeving veroorzaken. Doelmatig beheer en een goed gebruik van de gemeentelijke voorzieningen tegen de laagst maatschappelijke kosten. Ontwerp GRP -6-

7 Evaluatie Om deze doelen te kunnen bereiken, is een beleidslijn met passende strategie geformuleerd. Deze strategie is mede gebaseerd op de ervaringen uit het verleden. In de afgelopen planperiode een aanzienlijke stap gezet in het verkrijgen van recente inspectiegegevens van het complete rioolstelsel. Van meer dan 90% is informatie beschikbaar. Daarmee is ook meer bekend over de onderhoudsstaat van de voorzieningen. Hieruit blijkt dat de eerder geconstateerde vervangingsachterstand nog niet is weggewerkt. In de afgelopen planperiode is een aantal verplichte beleidsplannen opgesteld, zoals het Afkoppelplan en het Basisrioleringsplan (BRP). Visieontwikkeling In de strategie is een diversiteit aan maatregelen geformuleerd om voor alle gebieden (afvalwater, hemelwater en grondwater) invulling te geven aan de gemeentelijke zorgplicht. In hoofdlijnen bestaat de strategie voor adequaat beheer van het gemeentelijk rioolstelsel uit de onderstaande aspecten. Het vigerende beheer- en onderhoudsprogramma wordt in de komende planperiode doorgezet. Het belang van een actueel en goed geautomatiseerd gevuld rioolbeheersysteem, inclusief recente inspectieresultaten, is in de afgelopen planperiode bewezen. Op basis van deze ervaringen wordt actief ingezet op het actueel en compleet houden van het beheerbestand. Hierbij worden jaarlijks operationele plannen opgesteld om deze kennis te vertalen naar doelmatige operationele uitvoeringsmaatregelen in het rioleringssysteem. Voor het buitengebied wordt de bestaande, smalle zorgplicht doorgezet. Waar de aanleg van openbare riolering doelmatig is, wordt dit gerealiseerd en voor de overige panden, inclusief de niet aangesloten strandhuisjes, wordt in 2015 opnieuw ontheffing van de zorgplicht aangevraagd bij de provincie Zeeland. In de komende planperiode worden aanvullende beleidsplannen geactualiseerd, zoals het waterkwaliteitsspoor, uitwerking van het beleid op het gebied van grondwater en het stedelijk waterplan. Daarnaast wil de gemeente Vlissingen aandacht schenken aan meten en monitoren in de riolering. Voor het vervangen van de vrijverval riolering en de rioolgemalen zijn de uitgevoerde inspecties de belangrijkste indicatie. Er is voor de komende planperiode een planning opgesteld die aangeeft op welke Ontwerp GRP -7-

8 wijze de geconstateerde vervangingsachterstand kan worden uitgevoerd. Daarbij is ook reparatie van de riolering betrokken. Voor het vervangen van riolering worden calamiteiten als eerste opgelost. Alle overige vervangingen worden in een jaarplanning opgenomen. Daarbij wordt per locatie vooraf een afweging gemaakt om traditioneel te vervangen of te relinen (renovatie). Tevens wordt, conform het Afkoppelplan, bij ieder project bezien welke mogelijkheden er zijn om af te koppelen. Naast de reguliere onderhouds- en vervangingswerkzaamheden zijn er ook verbeteringswerkzaamheden gepland. Deze zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de resultaten van het BRP (2012). Waar mogelijk worden deze gecombineerd met de reguliere vervangingen. Daarnaast zijn er verbeteringswerkzaamheden in de onderzoekssfeer. Hiermee wordt kennis verkregen die de werking van het rioolstelsel verder optimaliseert en daarmee op termijn kostenbesparingen kan opleveren. Geplande verbeteringswerkzaamheden zijn ondermeer het eerder genoemde meten en monitoren en de vermindering van rioolvreemd water. In het kader van de nieuwe wettelijke zorgplicht voor grondwater wordt de gemeente geconfronteerd met extra taken. Hiervoor is reeds extra budget opgenomen in de vastgestelde begroting van Op de bekende locaties met grondwateroverlast worden waar mogelijk maatregelen getroffen. Voorts zal nieuw aangelegde drainage in het geautomatiseerde beheersysteem worden opgenomen om planmatig onderhoud te kunnen uitvoeren. Dat geldt ook voor eerder aangelegde drainage in openbaar gebied die kan worden getraceerd. De gemeente is voornemens om van de peilbuizen die voor diverse civiele werken tijdelijk worden geplaatst, er enkele blijvend te plaatsen. Op die manier wordt een gemeentelijk grondwatermeetnet opgebouwd om meer kennis over het grondwatersysteem te vergaren. Middelen en kostendekking Om invulling te kunnen geven aan de gemeentelijke zorgplichten zijn voldoende personele en financiële middelen nodig. De personele middelen wordt getoetst de handreiking uit de Leidraad Riolering. Voor de komende planperiode is er, rekening houdend met de vervangingsachterstand 4,1 fte noodzakelijk voor alle gemeentelijke watertaken. Dit kan op onderdelen worden uitgezet bij de huidige medewerkers en wordt in samenwerking met andere gemeenten en het waterschap en externe partijen in uitvoering genomen. Voor het uitvoeren van alle verplichte zorgtaken zijn 2 fte extra noodzakelijk. Ontwerp GRP -8-

9 De kosten voor de gemeentelijke watertaken zijn onderverdeeld in investeringen enerzijds en in exploitatiekosten en kapitaallasten anderzijds. Onderstaand is een samenvattende tabel opgenomen van de kosten voor de komende planperiode. Tabel 1: samenvatting kosten gemeentelijke watertaken planperiode Onderdeel Kapitaallasten+rente Exploitatiekosten Alle kosten betreffen prijspeil 2012 en zijn exclusief BTW. De kapitaallasten en rente komen voort uit investeringen in voorgaande jaren. Om het totale rioolstelsel adequaat het houden zijn jaarlijks nieuwe investeringen noodzakelijk. De kapitaallasten en rente van de investeringen zijn verwerkt in boventaande tabel. Tabel 1b: investeringen watertaken planperiode Onderdeel Investeringen De dekking van de kosten voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken worden gevonden in de rioolheffing. Hieruit worden baten gegenereerd. Dit betekent dat de rioolheffing per jaar met een afwijkend percentage zal toenemen of afnemen. Er wordt geen gebruik gemaakt van een egalisatiereserve. Hierdoor moeten jaarlijks fluctuerende heffingstarieven ter dekking worden vastgesteld. Dit leidt tot jaarlijks wisselende heffingslasten voor gebruikers en eigenaren. Ten aanzien van de kostendekking gaat de gemeente Vlissingen uit van een scenario voor de kosten en de baten, waarbij de baten jaarlijks kostendekkend moeten zijn voor de kosten die gemaakt worden binnen een beperkt beschikbaar budget. Het beschikbare budget bepaald de omvang van de uitvoering. Alle kosten die gemaakt worden volledig gedekt uit de rioolheffing. Met het huidige budget, gebaseerd op de hoogte van de rioolheffing, is het niet mogelijk om alle noodzakelijke investeringen en exploitatie te kunnen uitvoeren en daardoor neemt daardoor de achterstand toe. Voorgesteld zal worden om toe te groeien naar een heffing die alle noodzakelijk te maken kosten dekt. In de onderstaande tabel is een samenvatting van het kostendekkingsplan weergegeven. De tarieven voor 2013 zijn reeds vastgesteld. Hierbij is extra opgenomen voor de uitvoering van de nieuwe wettelijke zorgtaken grondwater. Ontwerp GRP -9-

10 Binnen de rioolheffing wordt onderscheid gemaakt in een gebruikersdeel (vast bedrag) en in een eigenarendeel (geclassificeerd op basis van het waterverbruik). Verder wordt er onderscheid gemaakt in woningen en niet-woningen (bedrijven). Tabel 2: kostendekking gemeentelijke watertaken planperiode jaar rioolheffing stijging / daling totaal baten totaal kosten gebruikersdeel eigenarendeel rioolheffing ,96 145,53 0,0% ,89 160,81 10,5% ,08 176,89 10,0% ,22 192,81 9,0% ,82 210,17 9,0% ,90 225,93 7,5% ,27 227,06 0,5% ,40 242,95 7,0% ,96 247,81 2,0% ,36 267,63 8,0% ,09 272,99 2,0% ,53 274,35 0,5% ,53 274,35 0,0% ,53 274,35 0,0% ,53 274,35 0,0% ,74 281,21 2,5% Ontwerp GRP -10-

11 1 Inleiding Riolering is een voorziening die doorgaans niet zichtbaar is, maar wel noodzakelijk. Riolering draagt bij aan een duurzame bescherming van de volksgezondheid, maar ook van natuur en milieu. Daarnaast zorgt de riolering voor de afvoer van overtollige neerslag. 1.1 Aanleiding De zorgplicht voor stedelijk afvalwater is een gemeentelijke taak die is vastgelegd in de Wet milieubeheer. In deze wet is verder vastgelegd, dat gemeenten verplicht zijn om een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen, waarin zij hun strategisch beleid voor de rioleringszorg vaststellen. In de Wet gemeentelijke watertaken (januari 2008) en de Waterwet (december 2009) is de gemeentelijke zorgplicht voor riolering verbreed naar een zorgplicht die ook het hemelwater en het grondwater omvat. Deze wettelijke verplichtingen vereisen dat de gemeente Vlissingen een verbreed GRP opstelt, een beleidsdocument voor zowel het afvalwater als het hemelwater en het grondwater. Het voorliggende verbreed GRP Vlissingen geldt voor de planperiode van 2013 tot en met Inhoud GRP In dit geeft de gemeente Vlissingen weer hoe zij invulling geeft aan haar wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Het verbreed GRP is een beleidsmatig en strategisch plan op hoofdlijnen. De technische uitwerking van het beleid vindt plaats in operationele plannen die jaarlijks worden opgesteld. Met de verbreding van de zorgplicht is ook de financiering voor de uit te voeren werkzaamheden verbreed. Dit valt onder de noemer verbrede rioolheffing. De uitwerking van de verbrede rioolheffing is opgenomen in de financiële paragraaf van dit verbreed GRP. Hiertoe is in de begroting toegevoegd. 1.3 Procedure Het verbreed GRP wordt opgesteld conform de richtlijnen van de Leidraad Riolering van de stichting Rioned. Deze methodiek wordt algemeen Ontwerp GRP -11-

12 toegepast in Nederland. In de navolgende figuur is deze methodiek schematisch weergeven. Figuur 1.1: stappenplan GRP, bron: Leidraad Riolering Het is opgesteld in overleg met de waterbeheerder en de zuiveringsbeheerder (waterschap Scheldestromen) en met de provincie Zeeland (onder andere financiële toetsing). Voor het bestuurlijk traject is het ontwerp GRP opgesteld, dat voorlopig wordt vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Het ontwerp GRP is opgesteld in ambtelijke afstemming met het waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland en ter beoordeling toegezonden. Eventuele opmerkingen van deze instanties worden verwerkt, zodat na vaststelling door het college van B&W van het ontwerp VGRP een definitief verbreed GRP wordt opgesteld. Dit definitieve wordt vervolgens aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. De vaststelling wordt door het college van Burgemeester en Wethouders bekendgemaakt in één of meer dag- of nieuwsbladen die in de gemeente verspreid worden. Ontwerp GRP -12-

13 1.4 Leeswijzer Het verbreed GRP bestaat in hoofdlijnen uit de onderstaande aspecten. Deze zijn genummerd volgens de hoofdstukken waarin zij beschreven staan. 1. Het eerste hoofdstuk betreft deze inleiding en de procedure om te komen tot het nieuwe Evaluatie vigerende GRP: een evaluatie van het bestaande GRP , waarin wordt aangegeven op welke wijze invulling is gegeven aan de rioleringszorg in de afgelopen periode. 3. Het beleidskader waarbinnen het GRP wordt opgesteld: een overzicht van het wettelijk kader en de relaties die het verbreed GRP met andere beleidsvelden binnen de gemeente en het beleid van andere overheden kent. Hierbij wordt aangegeven op welke wijze Vlissingen uitvoering geeft aan de rioleringszorg binnen dit wettelijke kader. 4. De doelen van het verbreed GRP: een beschrijving van de doelen die binnen de planperiode van het verbreed GRP bereikt moeten worden en een overzicht van de eisen die aan de voorzieningen worden gesteld. Dit passend binnen de vastgestelde budgetten die zijn opgenomen in de begroting De huidige situatie van het rioolstelsel: een overzicht van de aanwezige voorzieningen en een beschrijving van het huidige functioneren van het rioolstelsel en de andere voorzieningen. Daarbij wordt ook getoetst of het rioolstelsel voldoet aan de eisen die in het voorgaande hoofdstuk zijn gesteld De strategie van het verbreed GRP: de wijze waarop het rioolstelsel en de andere voorzieningen beheerd worden, zodanig dat het goed blijft functioneren. Verder bevat de strategie een overzicht van de maatregelen die worden uitgevoerd om de gestelde doelen van het verbreed GRP binnen de beschikbare middelen te realiseren. Ten slotte het strategische uitvoeringskader nader uitgewerkt. 9. De financiële paragraaf: een overzicht van de financiële consequenties en de personele capaciteit. Ontwerp GRP -13-

14 2 Evaluatie In dit hoofdstuk vindt de evaluatie plaats van het vigerende GRP Vlissingen Daarbij wordt teruggekeken naar de afgelopen planperiode. Vastgesteld wordt welke geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd en welke beleidsuitgangspunten naar wens hebben gefunctioneerd. Een gedetailleerde evaluatie van het vigerende GRP is opgenomen in bijlage Algemeen Er kan gesteld worden dat het vigerende GRP in 2008 zijn doel heeft gediend, namelijk het inzichtelijk maken van de van de gemeentelijke watertaken in relatie tot de financiële middelen die hiervoor begroot zijn. 2.2 Huidige situatie Aan het rioolstelsel heeft in de afgelopen planperiode een beperkt aantal wijzigingen plaatsgevonden. Die worden in hoofdzaak veroorzaakt door uitbreidingen als gevolg van nieuwbouw, maar ook door afkoppelen van verhard oppervlak en rioolvervanging. De omvang van het aantal niet aangesloten panden is gedurende de planperiode niet gewijzigd. De gemeente heeft voor deze panden ontheffing verkregen van de provincie. Het geactualiseerde beleid van de provincie is nog niet teruggekoppeld aan de betrokken perceeleigenaren. Uitgangspunt voor de gemeente Vlissingen is het hanteren van de smalle zorgplicht voor de buitengebieden. 2.3 Strategie en visie In het vigerende GRP is getracht om in te spelen op komende ontwikkelingen die destijds ( ) nog niet volledig uitgekristalliseerd waren. Door wijziging in de wetgeving is in 2010 de samenwerking op de uitvoering in de afvalwaterketen in Zeeland afgestemd met alle Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland. Dit is vastgelegd in een convenant. Voor de komende GRP-periode is deze samenwerking in gemoderniseerde vorm eveneens van kracht. 2.4 Onderzoek en studie tijdens elke planperiode worden een aantal onderzoeken uitgevoerd op basis van urgentie, capaciteit en fasering in planning. Ontwerp GRP -14-

15 2.5 Beheer bestaande voorzieningen De reguliere maatregelen ten behoeve van het beheer van de bestaande voorzieningen zijn uitgevoerd zoals gepland in het GRP. De uitgangspunten en afgesproken frequentie voor deze maatregelen blijken functioneel. Het voorgestelde inspectieprogramma is eveneens volledig uitgevoerd. Ten aanzien van inspectie gaat de gemeente Vlissingen uit van een dekkende tienjarige cyclus van het rioleringsstelsel in de hele gemeente. De gemeentelijke visie op vervangen en repareren van vrijverval riolering zoals die is opgenomen in het GRP is actueel en blijft gehanteerd. Technische vervanging en/of renovatie van riolen wordt gepland op basis van de inspectieresultaten. Die zijn daarbij leidend. Van het grootste gedeelte van de gemeente (>90%) zijn inspectiegegevens beschikbaar die niet ouder zijn dan 10 jaar. De gemeente heeft de afgelopen planperiode een start gemaakt met het wegwerken van de vervangingsachterstand met behulp van het daarvoor gereserveerde budget. Dit wordt gestagneerd en verder gefaseerd door inkrimping van budgetruimte vanaf Voorts is de drukriolering in Ritthem gereinigd en geoptimaliseerd (2011) en zijn diverse ontvangstputten van de drukriolering vervangen. Ook aan de planning voor het vervangen van rioolgemalen is uitvoering gegeven. Het navolgende overzicht uit het voorgaande GRP geeft op hoofdlijnen weer welke maatregelen in het kader van rioolbeheer effectief zijn uitgevoerd: Tabel 2.1: overzicht geplande onderdelen strategie GRP Onderdeel strategie GRP Uitgevoerd 1. Uitvoering t.b.v. vervangingsachterstand vrijvervalriolering Ja (deel planperiode) 2. Onderzoek Kaderrichtlijn Water, grondwateroverlast, Nee waterkwaliteitsspoor 3. Opstellen van het Gemeentelijk Afkoppelplan Ja (2011/2012) 4. Opstellen van het Calamiteitenplan Ja (AWA 2010) 5. Digitaliseren huisaansluitingen Deels (70%) 6. Opstellen Meetplan en rapportage overstorten en aanschaf Nee meetapparatuur 7. Herziening van het Basisrioleringplan Ja (2011/2012) 2.6 Middelen en kostendekking De evaluatie van de afgelopen planperiode laat zien dat de meest noodzakelijke werkzaamheden konden worden uitgevoerd binnen de krapte van de bezetting. Alleen die werkzaamheden zijn uitbesteed waar kennis en beschikbare tijd ontbraken. Ontwerp GRP -15-

16 Over het totaal bezien wordt de exploitatiebegroting in grote lijnen gevolgd. De geplande uitgaven uit de exploitatiebegroting komen overeen met de werkelijke uitgaven en de geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. Voor de investeringen is gebruik gemaakt van de beschikbaar gestelde budgetten om zo adequaat mogelijk invulling te geven aan de vervangingsopgave en het deels inlopen van de achterstand op dat gebied. Zoals eerder genoemd zijn de gegevens uit de rioolinspecties daarbij leidend. De daarvoor beschikbaar gestelde budgetten zijn volledig aangewend. De gemaakte kosten (uitgaven) voor de uitvoering van de technisch noodzakelijke maatregelen worden gedekt door de rioolheffing. De hoogte van de rioolheffing van de gemeente Vlissingen is niet volledig gebaseerd op technisch noodzakelijk uitvoering, maar op het beschikbaar budget en de wenselijke heffingsomvang. Dit leidt tot keuzen in de uitvoering. Ontwerp GRP -16-

17 3 Beleidskader rioleringszorg In dit hoofdstuk wordt de visie ten aanzien van de rioleringszorg verder uitgewerkt. De reden dat rioleringszorg wordt verzorgd door de gemeentelijke overheid is omdat riolering noodzakelijk is voor het borgen van een goede hygiëne en daarmee de volksgezondheid. Met een goede riolering zijn ziekten, zoals bijvoorbeeld cholera verdwenen uit Nederland. Daarnaast draagt riolering bij aan een goede kwaliteit van onze leefomgeving, ons milieu. Rioleringszorg is niet vrijblijvend. Daarom zijn gemeenten verplicht een (verbreed)grp op te stellen en uit te voeren. In het VGRP staat beschreven op welke wijze de gemeente de drie zorgplichten invult. De gemeente moet aangeven welke doelstellingen zij nastreeft (beleid) en welke voorzieningen, (zoals riolering, drainage en regenwaterafvoeren) er in de gemeente aanwezig (moeten) zijn om aan de zorgplichten te kunnen voldoen. Er moet ook worden vastgelegd op welke manier deze voorzieningen worden beheerd en onderhouden en welke rioleringen moeten worden vervangen gedurende de periode dat het (v)grp van toepassing is. Dit is nodig om een goede werking te kunnen garanderen. Om dit alles te bereiken wordt de komende jaren bijzondere aandacht gegeven aan: Het op peil brengen en houden van de kwaliteit van het rioolstelsel (de buizen, pompen en gemalen). De wijze waarop we met steeds intensievere neerslag omgaan (de klimaatverandering). Het scheiden van afvalwater en regenwater. Achtereenvolgens worden de wettelijke kaders aangegeven waarbinnen de rioleringszorg plaats vindt en de relaties die het verbreed GRP Vlissingen heeft met andere gemeentelijke beleidsplannen en met beleidsplannen van andere overheden. Vervolgens wordt aangegeven op welke wijze de gemeente Vlissingen uitvoering geeft aan de rioleringszorg. Dit wordt uitgewerkt in diverse activiteiten en maatregelen die de komende planperiode worden uitgevoerd om de gestelde doelen te kunnen realiseren. Deze maatregelen worden geprioriteerd binnen de financiële mogelijkheden. Hiertoe worden twee beleidsmogelijkheden uitgewerkt. 3.1 Wettelijke kaders en richtlijnen De Nederlandse gemeenten hebben een aantal wettelijke zorgplichten die de gemeente echter wel een grote mate van vrijheid bij het opstellen van hun beleid bieden. In artikel 4.22 van de Wet milieubeheer staat dat elke gemeente in Nederland een gemeentelijk rioleringsplan of GRP moet opstellen. Omdat de zorgplichten in 2008 met de invoering van de Wet Ontwerp GRP -17-

18 verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken verbreed zijn met de hemelwater- en de grondwaterzorgplicht wordt tegenwoordig van een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (v.g.r.p.) gesproken Afvalwaterzorgplicht Het artikel van de Wet milieubeheer omschrijft de afvalwaterzorgplicht. De gemeente moet al het afvalwater dat vrij komt van percelen binnen het grondgebied van de gemeente inzamelen en transporteren door middel van een openbare riolering naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De gemeente mag er ook voor kiezen om een andere voorziening te gebruiken, die het afvalwater inzamelt en zuivert. Een voorbeeld hiervan is een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater). Deze systemen kunnen door een gemeente buiten de bebouwde kom in het buitengebied worden aangelegd. Als laatste staat er in de Wet milieubeheer dat de provincie de gemeente een ontheffing van de zorgplicht kan geven. Maar alleen voor een gebied van de gemeente dat buiten de bebouwde kom ligt of een bebouwde kom van waaruit stedelijk afvalwater met een vervuilingswaarde van minder dan inwonerequivalenten wordt geloosd Hemelwaterzorgplicht In de Wet gemeentelijke watertaken is specifiek de gemeentelijke hemelwaterzorgplicht benoemd. De hemelwaterzorgplicht heeft betrekking op het op een perceel verzamelde hemelwater, waarvan de houder zich niet anders kan ontdoen dan door het aan de gemeente als inzamelaar over te dragen. De zorgplicht omvat in beginsel dan ook niet meer, dan het door de gemeente aanbieden van een voorziening, waarin het hemelwater geloosd kan worden. De beleidsmatige voorkeur is voor het hanteren van gescheiden rioleren. De hemelwaterzorgplicht is in de Waterwet (artikel 3.5) met de onderstaande bewoordingen. 1. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen. 2. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen tevens zorg voor een doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater. Onder het verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden begrepen: de berging, het transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in het oppervlaktewater van ingezameld hemelwater, en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk. Een kernwoord hierin is de doelmatige inzameling van het hemelwater. De gemeente toetst op overtolligheid van het aangeboden hemelwater en Ontwerp GRP -18-

19 de mate waarin het hemelwater doelmatig kan worden verwerkt alvorens wordt overgegaan tot het inzamelen van het hemelwater. Doelmatig uit zich hierbij onder meer in een afweging van de kosten van maatregelen, mogelijkheden om aan te haken bij andere maatregelen (afkoppelen), de duurzaamheid van maatregelen, aspecten ten aanzien van beheer en onderhoud en uniformiteit (één gelijke maatregel voor een hele straat in plaats van diverse ad-hoc oplossingen). De perceelseigenaar draagt de eerste verantwoordelijkheid om het overtollige hemelwater te bergen op zijn eigen perceel. De gemeente heeft vervolgens een inspanningsverplichting om, indien er geen andere mogelijkheden zijn, het overtollige hemelwater te ontvangen en af te voeren. Daarin kent de gemeente een zekere handelingsvrijheid. Dit houdt in, dat afhankelijk van de lokale situatie de meest doelmatige oplossing zal worden gekozen voor de inzameling en verdere verwerking van het hemelwater. Dit houdt echter ook in, dat de gemeente verantwoordelijk is voor het bergen van hemelwater in het openbaar gebied. Dat is immers haar eigendom. Het Kapelle-arrest (2008), waarin de rechter heeft geoordeeld dat de gemeente aansprakelijk was voor schade door hemelwater dat vanaf openbaar gebied particuliere woningen binnenliep, laat zien dat de gemeente zorgvuldig met haar verantwoordelijkheden op het gebied van regenwater dient om te gaan Grondwaterzorgplicht De nieuwe gemeentelijke grondwaterzorgplicht is verankerd in de Waterwet (artikel 3.6). Daarin staat: 1. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van de beheerder of de provincie behoort. 2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van het ingezamelde grondwater, waaronder in ieder geval worden begrepen de berging, het transport, de nuttige toepassing en het, al dan niet na zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van ingezameld grondwater, en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk. Sinds 1 januari 2008 is de gemeente daarmee formeel verantwoordelijk voor de uitvoering van het grondwaterbeheer in het stedelijk gebied. Ontwerp GRP -19-

20 Nieuw binnen deze zorgplicht is dat gemeenten voortaan, binnen de grenzen van doelmatigheid, maatregelen dienen te treffen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand te beperken of te voorkomen. Hierbij richt de zorgplicht zich op maatregelen van waterhuishoudkundige aard in de openbare ruimte van de gemeente. In het geval dat de maatregelen bestaan uit het aanleggen van (ontwaterings)voorzieningen, valt daar ook het beheer onder Kaderrichtlijn Water Een goede waterkwaliteit vinden we belangrijk in Nederland. Omdat water zich weinig aantrekt van landsgrenzen, zijn internationale afspraken nodig. Sinds eind 2000 is daarom de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is. Om dit te bereiken moeten de landen van de Europese Unie een groot aantal maatregelen nemen. Enerzijds om de kwaliteit van de eigen wateren op peil te brengen, anderzijds om ervoor te zorgen dat andere landen geen last meer hebben van de verontreinigingen die hun buurlanden veroorzaken. Naar aanleiding van de Europese Kaderrichtlijn water worden er geen ingrijpende maatregelen verwacht binnen de rioleringszorg, anders dan de reeds voorgestelde maatregelen. Binnen de grenzen van de gemeente Vlissingen bevinden zich enkele waterlichamen. Deze bevinden zich echter buiten de bebouwde kom Waterkwaliteitsspoor In Nederland wordt hard gewerkt aan het verminderen van emissies via riooloverstortingen. Voor veel overstorten is de basisinspanning inmiddels gerealiseerd. Dit leidt echter niet bij alle wateren tot de gewenste waterkwaliteit. Om de prioriteit van aanvullende maatregelen te bepalen via het waterkwaliteitspoor is het nodig inzicht te krijgen in de effecten van riooloverstortingen op de oppervlaktewaterkwaliteit. In samenwerking tussen de gemeente en het waterschap wordt hiertoe een plan opgesteld. 3.2 Beleid andere overheden Door verschillende overheden is beleid geformuleerd dat zijn uitwerking heeft op de zorgplichten en het beleid van de gemeente Vlissingen. De belangrijkste verplichtingen die voortvloeien uit het beleid van andere overheden zijn in onderstaande tabel opgenomen. Ontwerp GRP -20-

21 Tabel 3.1: verantwoordelijkheden en beleidsverplichtingen Nr. Onderwerp Beleidsdocument Planperiode Status 1. Saneren lozingen buitengebied 2. Zorgplicht afvalwater Wet milieubeheer, Besluit Lozing Afvalwater Huishoudens 2027 Grotendeels gerealiseerd, gemeentelijk beleid vastgelegd in dit verbreed GRP Wet milieubeheer doorlopend Gemeentelijk beleid is op hoofdlijnen vastgelegd in dit verbreed GRP 3. Zorgplicht hemelwater 4. Zorgplicht grondwater Waterwet doorlopend Gemeentelijk beleid is op hoofdlijnen vastgelegd in dit verbreed GRP Waterwet doorlopend Gemeentelijk beleid is op hoofdlijnen vastgelegd in dit verbreed GRP 5. Schoon en vuil water scheiden Wet milieubeheer / Regenwaterbrief van VROM doorlopend Standaard voor nieuwe ontwikkelingen gehanteerd (bouwbesluit 2012) 6. Watertoets Waterbeleid 21 e eeuw / Wro 2008 doorlopend Wordt bij alle ruimtelijke ontwikkelingen uitgevoerd 7. Stedelijk wateropgave (kwantiteit) Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW+) doorlopend Afgerond en per nieuwe ontwikkeling uitwerken 8. Oppervlaktewaterkwaliteit diffuse bronnen KRW / Provinciaal omgevingsplan 2015 Overleg met waterschap ten aanzien van invulling is opgestart 9. Informatie/loketfunctie Waterwet doorlopend Gemeente is eerste aanspreekpunt voor burgers voor stedelijk (afval)water en grondwater De invulling van het gemeentelijke beleid voor stedelijk (afval)water is in overeenstemming met het beleid van het waterschap. Waterschap Scheldestromen is de waterkwaliteit- en kwantiteitsbeheerder voor de Zeeuwse gemeenten. Het waterschap heeft haar beleid vastgelegd in diverse beleidsdocumenten, waarvan het waterbeheersplan, de beleidsnotitie riolering, de strategienota afvalwaterketen en de beleidsnotitie aan- en afkoppelen de belangrijkste zijn. Deze beleidsdocumenten zijn merendeels en zo ver van toepassing geïmplementeerd in het verbreed GRP Vlissingen. Onderdelen worden met en door andere gemeenten en het waterschap uitgevoerd. 3.3 Aanpalend gemeentelijk beleid Binnen de gemeentelijke organisatie dient het verbreed GRP Vlissingen afgestemd te worden op diverse andere beleidsplannen. De belangrijkste daarvan zijn: Ontwerp GRP -21-

22 gemeentelijk afkoppelplan Vlissingen (2012); waterplan Vlissingen (2004); geactualiseerd basisrioleringsplan Vlissingen (2012); baggerplan (via BOB); wegbeheerplan; milieubeleid; structuurplannen; integraal beheersplan openbare ruimte (va 2013) De gemeente Vlissingen participeert vanaf 2010 in het samenwerkingsverband Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland. Door het bundelen van kennis ontstaan beleidsuitgangspunten die de partners kunnen toetsen en toepassen binnen het eigen werkgebied en zodoende ook kunnen bijdragen aan het totale Zeeuwse waterbeheer. In de samenwerking met het waterschap Scheldestromen zijn er afspraken gemaakt ten aanzien van beheer en onderhoud van het stedelijk water (BOB) en worden nieuwe ontwikkelingen uitgewerkt tot te hanteren gemeentelijke beleidsuitgangspunten. De inhoud van het verbreed GRP is ook in lijn met deze afspraken. De gemeente streeft naar voldoende afstemming over de doelen, maatregelen en fasering van de diverse gemeentelijke taken. Dit betreft het afstemmen van de beleidsplannen intern en extern. In de genoemde plannen zijn diverse beleidsuitgangspunten opgenomen, die van belang zijn voor het verbreed GRP. De belangrijkste beleidsuitgangspunten zijn hieronder weergegeven. Zowel het afkoppelplan als het basisrioleringsplan zijn volgens planning recentelijk voor het opstellen van dit verbreed GRP geactualiseerd. De uitgangspunten uit deze beleidsplannen worden opgenomen in de strategie van dit GRP. Het waterplan wordt in de loop van planperiode (2013) geactualiseerd. Het waterplan Vlissingen (2004) streeft naar een duurzaam, gezond en veerkrachtig watersysteem. Het waterplan bevat elf projecten gebaseerd op knelpunten in het systeem die in de planperiode zijn opgepakt. Het waterplan wordt in de komende planperiode geactualiseerd waarbij het watersysteem opnieuw tegen het licht wordt gehouden, het beleid wordt geactualiseerd en daar waar nodig wordt een nieuw maatregelenpakket ingevoerd. Het gemeentelijk afkoppelplan (2012) heeft als doel om afkoppelen als potentiële maatregel in beeld te brengen om verschillende soorten problemen op diverse locaties binnen de gemeente te kunnen aanpakken. Het plan bevat beleid voor afkoppelen en een duidelijke beschrijving van de motivatie achter deze maatregel en de wijze waarop afkoppelen kan worden toegepast. Het afkoppelbeleid is geconcretiseerd in diverse afkoppelkansen die voor een deel ook zijn meegenomen in de actualisatie van het BRP. Ontwerp GRP -22-

23 In het geactualiseerde basisrioleringsplan Vlissingen (2012) zijn maatregelen opgenomen die binnen de planperiode van dit verbreed GRP worden uitgevoerd. Voor het onderhoud aan de riolering wordt aangesloten bij de andere gemeentelijke (onderhouds)activiteiten, zoals herbestrating of herinrichting. 3.4 Beleid afvalwaterzorg In de volgende paragrafen wordt beschreven welk beleid gemeente Vlissingen hanteert om uit voering te geven aan de verplichtingen volgend uit de afvalwaterzorgplicht. Hierbij wordt ingegaan op de maatregelen die de kwaliteit van het bestaande rioolstelsel bevorderen en borgen, hoe er wordt omgegaan met niet aangesloten bebouwing en nieuw te ontwikkelen bebouwing Maatregelen in stand houden rioolstelsel Onderhoud en reparatie Door middel van onderhoud (reinigen en repareren) van de voorzieningen blijft het functioneren van het rioleringssysteem gewaarborgd. Het onderhoud van zowel de vrijverval riolering als van de overige objecten zal in de komende planperiode worden uitgevoerd volgens een op hoofdlijnen vastgesteld onderhoudsschema. Een belangrijke aanleiding voor het onderhoud is, naast het onderhoudsschema, het resultaat van de uitgevoerde inspecties. De meest recente inzichten in de kwaliteit van de objecten is het belangrijkste afwegingscriterium om maatregelen vast te stellen. Op basis van de inspectieresultaten wordt in de komende planperiode een reparatiebestek opgesteld om de belangrijkste schadebeelden uit efficiëntieoogpunt geclusterd te kunnen laten repareren. Door reparatie wordt de levensduur van de riolering verlengd. Naast het reparatiebestek vindt er ook reparatie plaats op basis van klachten en meldingen. Dit kent een meer ad-hoc karakter. Kleine reparaties die binnen één dagdeel kunnen worden uitgevoerd, worden uitgevoerd door het serviceteam, grotere reparaties worden opgenomen in de jaarlijkse onderhoudsplanning. Renovatie en vervanging Bij renovatie en vervanging wordt onderscheid gemaakt in levensduur verlengende maatregelen (renovatie) of het volledig nieuw aanleggen van voorzieningen (vervanging). De levensduur van de voorzieningen is afhankelijk van hun onderhoudstoestand. Door middel van inspectie van de voorzieningen wordt inzicht verkregen in de onderhoudstoestand. De keuze voor renovatie of vervanging is vervolgens afhankelijk van de aard van de schade, maar zeker ook van omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld ligging van de leidingen (weg of tuin), karakter van de weg (druk of Ontwerp GRP -23-

24 rustig), grondwaterstanden, diepteligging en mogelijke combinatie met andere werkzaamheden (bijvoorbeeld herinrichting) De aanleiding om tot vervanging of renovatie over te gaan, ligt naast de leeftijd van de riolering en meldingen van de onderhoudsdienst, met name in de mogelijkheid om aan te sluiten de integrale wijkbeheersplannen, herstraatwerkzaamheden, herinrichting of sloop-en bouwplannen van woningcorporaties. Afkoppelen Een belangrijke maatregel om de vuilemissie uit de gemengde riolering terug te dringen en de kans op wateroverlast te verkleinen, is het afkoppelen van verhard oppervlak. De gemeente Vlissingen heeft haar beleid voor afkoppelen neergelegd in het gemeentelijk afkoppelplan (2012). Het doel van het Afkoppelplan Vlissingen is het concreet in beeld brengen van afkoppelen als potentiële maatregel voor het oplossen van verschillende problemen. Afkoppelen kan verschillende doelen dienen, waarbij het Afkoppelplan inzicht geeft in deze verschillende motivaties om af te koppelen.er wordt naar gestreefd om structureel afkoppelkansen te signaleren en te verzilveren, bijvoorbeeld op locaties waar kan worden meegelift met andere werkzaamheden zoals rioolvervanging, herstraatwerkzaamheden of herbouwprojecten in bestaand gebied. Reeds gesignaleerde kansen en kansrijke locaties zijn opgenomen en uitgewerkt in het Afkoppelplan. Het afkoppelen geschiedt zorgvuldig, met aandacht voor risico s ten aanzien van de waterkwaliteit en aandacht voor beheer- en onderhoudsaspecten. Ook wordt gewaakt voor kapitaalvernietiging. Dit alles heeft tot doel om te komen tot meer robuuste en flexibele rioolstelsels die de klimatologische ontwikkelingen aankunnen Niet aangesloten bebouwing Binnen de gemeente Vlissingen zijn per 1 juli 2012 nog 32 niet gerioleerde panden aanwezig. Voor deze panden heeft de gemeente een ontheffing van de zorgplicht voor het inzamelen en transporteren van het afvalwater gekregen van de provincie Zeeland tot In deze planperiode zal opnieuw ontheffing worden aangevraagd van de zorgplicht, omdat uit eerder uitgevoerde onderzoeken is gebleken, dat het aansluiten van deze panden niet rendabel kan plaatsvinden. In de afgelopen planperiode ( ) is er onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de ongezuiverde lozing van de strandhuisjes op de bodem en het grondwater. Uit het onderzoek blijkt, dat er geen aantoonbare verslechterende invloed op het grondwater is. De strandvereniging Westduin is bezig om mogelijkheden voor alternatieve (milieuvriendelijke) sanitatie te onderzoeken. De strandhuisjes op het Nollestrand zijn allemaal gerioleerd. Ontwerp GRP -24-

25 Tegelijkertijd met de ontheffingsaanvraag voor de niet gerioleerde panden in het buitengebied wordt voor de circa 55 strandhuisjes op Westduin ontheffing aangevraagd. Daar zullen de resultaten van de genoemde onderzoeken bij betrokken worden. In overleg met waterschap en provincie wordt bepaald op welke wijze deze aanvraag wordt ingediend. Nieuwe regeling buitengebied Per 1 januari 2008 zijn er nieuwe wettelijke regelingen van kracht voor lozingen in het buitengebied en zijn er eisen gesteld aan de septic tank waar veel huishoudens in het buitengebied gebruik van maken. Deze wettelijke regelingen zijn binnen de provincie Zeeland vertaald naar afspraken die aangeven hoe om te gaan met bestaande en nieuwe ongerioleerde huishoudelijke lozingen: nieuwe lozingen moeten direct gaan voldoen aan de nieuwe eisen. Bestaande lozingen krijgen nog tot 2027 de tijd om hier aan te voldoen. Deze eisen houden in, dat iedere ongerioleerde lozing moet zijn voorzien van een zuiveringsvoorziening. Deze zuiveringsvoorziening is minimaal een verbeterde septic tank (IBA klasse 1) conform de eisen van de Regeling lozing afvalwater huishoudens. Dat betekent, dat voor 2027 alle kleine septic tanks vervangen moeten zijn door een nieuwe voorziening. De gemeente zal alle eigenaren van niet gerioleerde panden in 2013 schriftelijk informeren over deze nieuwe regeling voor niet aangesloten bebouwing. Een overzicht van de niet gerioleerde panden is opgenomen in bijlage 4. Smalle zorgplicht De gemeente Vlissingen hanteert met dit verbreed GRP de zogenaamde smalle zorgplicht voor niet gerioleerde panden. Dit is in lijn met het vigerende beleid. Dit betekent dat de particulier verantwoordelijk is voor de aanleg en het beheer en onderhoud van de zuiveringsvoorziening op het eigen perceel. De particulier is eigenaar van deze voorziening en betaalt hiervoor geen rioolheffing. Dit is in lijn met het de landelijke richtlijnen en het beleid uit de voorgaande planperiode. De keuze hiervoor is in belangrijke mate ingegeven door het afwegen van de maatschappelijke kosten en het (milieu)rendement. Het rendement in de zin van invulling van een maatschappelijke behoefte is beperkt evenals het milieurendement. Daarbij zijn de kosten voor aansluiten en het beheer en onderhoud van alle voorzieningen voor niet gerioleerde panden relatief hoog, met name in het buitengebied. Daarnaast hebben de meeste bewoners van niet gerioleerde panden geen behoefte aan verandering van de huidige situatie waarin zij zelf zorg (moeten) dragen voor de aanleg en het beheer en onderhoud van de Ontwerp GRP -25-

26 zuiveringsvoorziening op hun eigen perceel. Er is derhalve geen maatschappelijke behoefte. De invloed op het milieurendement van de verspreide lozingen in het buitengebied is slechts beperkt in vergelijking met de invloed van bijvoorbeeld de landbouw Nieuw te ontwikkelen bebouwing Alle nieuw te realiseren bebouwing binnen de gemeente Vlissingen wordt aangesloten op de riolering of een alternatieve voorziening. Dit wordt afgedwongen door ongezuiverde lozing op oppervlaktewater en in de bodem niet toe te laten. Bij de bouwaanvraag wordt melding gemaakt van de verplichting aan te sluiten op de riolering. Bij nieuwbouw zal in principe al het hemelwater worden afgekoppeld. De afvoer van het hemelwater dient daarbij wel te voldoen aan de eisen van de watertoets. Voor nieuwe bouwwerken in bestaand bebouwd gebied geldt het beleid, dat het huishoudelijk afvalwater, het hemelwater en het grondwater gescheiden moeten worden aangeboden (conform Bouwbesluit 2012). Als in een later stadium afkoppelwerkzaamheden worden uitgevoerd, kunnen op deze manier de huisaansluitingen eenvoudig mee worden opgepakt en hoeft er niet alsnog ontvlechting van het vuilwater en het hemelwater plaats te vinden. Incidentele nieuwbouw in landelijk gebied Bij incidentele nieuwbouw in het landelijk gebied op locaties waar geen riolering aanwezig is en waarin de planperiode van dit GRP geen riolering zal worden aangelegd, vindt in eerste instantie de toetsing plaats of er wel of niet invulling gegeven zal worden aan de zorgplicht voor het inzamelen van afvalwater. Indien dat niet het geval is, zal in de omgevingsvergunning worden opgenomen dat het vrijkomende afvalwater niet ongezuiverd op oppervlaktewater of in de bodem mag worden geloosd. De gemeente zal bij bouwaanvragen voor deze nieuwbouw een melding doen aan de waterkwaliteitsbeheerder en de betrokkenen naar haar doorverwijzen. Projectmatige nieuwbouw Bij projectmatige nieuwbouw worden de voorzieningen voor de afvoer van afvalwater en hemelwater (riolering) en voor grond-water aangelegd bij het bouwrijpmaken van de locatie. De aanlegen investeringskosten hiervoor zijn opgenomen in de grondexploitatie(s). Wanneer dit zou worden bekostigd uit de algemene dienst, dan wordt de Ontwerp GRP -26-

27 rioolheffingsgrondslag daardoor substantieel verhoogd. Dit resulteert voor alle inwoners en gebruikers tot hogere heffingslasten. In het huidige overzicht van de geplande ruimtelijke ontwikkelingen zijn in de periode van 2012 tot en met 2021 ruim woningen te realiseren woningen opgenomen. Ruim de helft daarvan is gepland voor de komende planperiode tot Verhard oppervlak wordt in principe volledig afgekoppeld. In een rioleringsplan (of waterparagraaf) zal worden nagegaan waar hemelwater kan worden ingezet voor de lokale waterhuishouding en aan welke eisen daarbij moet worden voldaan. Het hemelwater dat niet aan deze criteria voldoet, zal met behulp van riolering worden ingezameld en afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Voor de aanleg van de voorzieningen wordt een (riool)ontwerp gemaakt volgens de dan geldende eisen. Er zal daarbij rekening worden gehouden met het toetsingskader zoals beschreven in hoofdstuk 4. Er zal tijdig overleg worden gevoerd met de waterbeheerder (kwantiteit en kwaliteit). Ter voorkoming van foutieve aansluitingen worden bij gescheiden rioolstelsels buizen in verschillende kleuren toegepast. Voor vuilwaterriolering is dit bruin en voor regenwaterriolering is dit grijs. Het verplicht gebruiken van verschillende kleuren is ook in de omgevingsvergunningen opgenomen. Watertoets Voor alle ruimtelijke plannen zal een watertoets moeten worden uitgevoerd. In deze watertoets, wordt aangegeven hoe in het betreffende plan met water wordt omgegaan. Aspecten als oppervlaktewater, grondwater, hemelwater, afvalwater, waterkwaliteit en -kwantiteit, omgevingsfactoren en waterberging komen hierin aan de orde. Met de watertoets wordt de waterbeheerder vroegtijdig (bijvoorbeeld bij de ruimtelijke onderbouwing of het voorontwerp bestemmingsplan) betrokken in het ontwerpproces. 3.5 Beleid hemelwater Naar aanleiding van de Europese Kaderrichtlijn water worden er geen ingrijpende maatregelen verwacht binnen de rioleringszorg, anders dan de reeds voorgestelde maatregelen. Binnen de grenzen van de gemeente Vlissingen bevinden zich enkele waterlichamen. Deze bevinden zich echter buiten de bebouwde kom. Om invulling te geven aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid en aandacht te hebben voor het voorkomen van wateroverlast in het algemeen is de gemeente Vlissingen de komende planperiode op verschillende fronten actief. Ontwerp GRP -27-

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 13 maart 2012 1.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna te noemen: GRP) op te

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

TOETSING VERBREED GRP

TOETSING VERBREED GRP Dit document beschrijft de toetsing van het verbreed GRP op hoofdlijnen. De toetsing is op volledigheid en niet op inhoud. Het is een hulpmiddel bij het maken van afspraken over het proces van het opstellen

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/ *0010100120094142* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/4142 9.3 Datum: 15-12-2009 Verzonden: 21 januari 2010 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10 Ag nr. : Onderwerp Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Status besluitvormend Voorstel 1. Vast te stellen de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater; 2. De kosten van het

Nadere informatie

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan FLO/2011/8572 17 mei 2011 Thema avond Gemeentelijk Rioolplan Doel van het rioolstelsel: Volksgezondheid en milieu; Afvoer vuil water naar waterzuivering; Afvoer schoon regenwater. Wettelijke regels en

Nadere informatie

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Voor: Opgesteld door: Versie 1 (14-06-2012) Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Dit document bevat 11 bladzijden. Ons kenmerk: 19312RA-MW-LED

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst van Nummer : : Raadscommissie van 2 december 2009 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2014 Bijlage(n) : 1. Gemeentelijk

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Gemeentelijk Riolerings Plan Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Doel en inhoud Doel Inzicht verschaffen in de diverse elementen die hebben geleid tot het GRP 2014 t/m 2018 Inhoud

Nadere informatie

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)(

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Indeling(van(de(avond:(van(19.00(uur(tot(21.00(uur(konden(bewoners(van(de(Straatweg(informatie(

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011)

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Gemeente Bergen Noord-Holland Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015 Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Samenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Bergen (NH) 1\11

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN

UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2004.1478 RIS124451_03-FEB-2005 UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. in te stemmen met de invoering

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schagen. Nr. 6603 23 januari 2015 Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen 0 Samenvatting 0.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Water- en Rioleringsplan

Water- en Rioleringsplan Water- en Rioleringsplan 2017-2021 Inleiding Hemelwater Oppervlaktewater overstort Afvalwater Grondwater Drinkwater Beleidskader Wet Milieubeheer afname- en zorgplicht voor afvalwater verplichting WRP

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 21 augustus 2012 314119 Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object 1 Inleiding Eind 2011 is de rioolheffing opnieuw berekend

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ONTHEFFING GEMEENTELIJKE ZORGPLICHT STEDELIJK AFVALWATER FLEVOLAND Gedeputeerde Staten van Flevoland,

BELEIDSREGEL ONTHEFFING GEMEENTELIJKE ZORGPLICHT STEDELIJK AFVALWATER FLEVOLAND Gedeputeerde Staten van Flevoland, ^ PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2011/09 Nummer 1120019 Beleidsregel ontheffing gemeentelijke zorgplicht stedelijk afvalwater 2011 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst Planperiode 2010 tot en met 2015 Gemeente Hulst Postbus 49 4560 AA Hulst Grontmij Nederland B.V. Middelburg, 30 september 2009 Verantwoording Titel : Verbreed

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 14.22243 G. Elkhuizen Beheer Openbare Ruimte / Kees Hoogervorst

Nadere informatie

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst 8 Januari 2015 19:45 20:00 20:05 20:15 22:00 Programma van de avond: Welkom en voorstelronde Toelichting doel bijeenkomst Wat is een vgrp? Gesprek met de inwoners adv

Nadere informatie

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin. Bijlage 1 Afkortingen en begrippen Afkortingen AWZI Zie RWZI BBB (v)brp CZV DWA DOB GRP HWA / RWA IBA KRW MOR NBW (-Actueel) OAS RIONED BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven

Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven Tabel 3-1 Doelen, functionele eisen en maatstaven voor de rioleringszorg (stedelijk afvalwater en regenwater) Doelen Functionele Eisen Maatstaven 1. Inzameling

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel Managementsamenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel 2010-2014 Inhoud 1 Over afvalwater 1 2 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Bladel 4 3 Doelstellingen verbreed gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

^ T^ 2 5UOV2008 \Q5 S. 1. Inleiding

^ T^ 2 5UOV2008 \Q5 S. 1. Inleiding E E R H U CB O W A A Raadsvergadering: Besluit: Voorstelnummfif R D 2 5UOV2008 ^ T^ \Q5 S Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 2008-105 Formulering beleid voor zorgplichten hemel- en grondwater,

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016

Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 27 juli 2010 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 Doelmatige invulling van de rioleringszorg Inhoud Verantwoording en colofon...

Nadere informatie

Raadsvoorstel 144. Gemeenteraad. Vergadering 4 december Onderwerp

Raadsvoorstel 144. Gemeenteraad. Vergadering 4 december Onderwerp Vergadering 4 december 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststellen Waterplan 2006-2010 inclusief de nota van zienswijzen en reacties. B&W vergadering : 30 oktober 2007 Dienst / afdeling : SB.BOR.WA Aan de

Nadere informatie

De Veranderende Zorgplicht

De Veranderende Zorgplicht De Veranderende Zorgplicht Ede 23 april 2015 Frans Debets Debets b.v. i.s.m. Een korte versie van een cursus op 14 juni 1- De Veranderende Waterwetwetgeving 1. Achtergronden en betekenis van de veranderingen

Nadere informatie

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 -

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 - Notitie Contactpersoon Gwendolijn Vugs Datum 1 mei 2015 Kenmerk N001-1229319GBV-avd-V02-NL Visiedocument GRP/BRP Brummen 1 Inleiding Het huidig Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Brummen

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan

Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan planperiode 2013 t/m 2017 ONTWERP OVER-gemeenten Afdeling Gebied- en Wijkzaken WORMER Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 20 juni 2012, revisie Verantwoording Titel :

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid Portefeuillehouder(s) : F.J.W. Saelman, Afdelingshoofd/hoofd OW: F. Hottinga Paraaf : Paraaf:

Nadere informatie

Registratienummer: RVO Portefeuillehouder: O.R. Wagner

Registratienummer: RVO Portefeuillehouder: O.R. Wagner Raadsvoorstel Registratienummer: RVO17.0065 Portefeuillehouder: O.R. Wagner Van afdeling: Stadsbeheer Bijlagen: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: ing. A.J.J. Post (0223) 67 8919 a.post@denhelder.nl

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Zanddijk, Dingeman OG S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW121106 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterteam BMWE/NZV, 27 november 2013 Inhoud Aanleiding Ketenbenadering Maatregelen Kosten en Baten Specificatie Bedum Organisatie Aanleiding BMWE samenwerking Vier nieuwe

Nadere informatie

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel20071171301 Portefeuillehouder J.J. Nobel Steiler M. van Munster Collegevergadering 25 september 2007 Raadsvergadering 25 oktober 2007 1. Samenvatting Wat willen we

Nadere informatie

Rioleringsbeheerplan Terschelling

Rioleringsbeheerplan Terschelling Rioleringsbeheerplan Terschelling 2016-2020 augustus 2016 Team Techniek en Uitvoering 1 2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...4 2 Inleiding...5 2.1 Doelen...5 2.2 Afvalwater...5 2.3 Hemelwater...5 2.4 Grondwater...6

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/168 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 19 november 2002 Agendapunt : 5 Steenwijk, 5 november 2002. Onderwerp: Het opheffen van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater.

Nadere informatie

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen VERKLARENDE WOORDENLIJST Afkortingen AMvB... Algemene Maatregel van Bestuur BARIM... Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer BBB... Bergbezinkbassin

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5)

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Datum: 7-8-2015 Onderwerpen 1. De na te streven afvoercapaciteit van de rioolstelsels; 2. De wijze

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan Haarlem Raadsstuk Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2018-2023 Nummer 2017/361078 Portefeuillehouder Sikkema, C.Y. Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit Afdeling GOB/BBOR

Nadere informatie

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen WATERTOETSDOCUMENT Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 20 mei 2010 ingediende digitale formulier. Op 6

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Gemeente Doetinchem Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015 van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. SAMENVATTING 1 1.

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Planperiode 2009-2013 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Ontwerp Gemeente Leusden postbus 150 3830 AD LEUSDEN Grontmij Nederland B.V. Houten, 2 december

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 t/m 2017 VOORSTEL 1. De geformuleerde doelen, 2. Het voorgenomen onderzoek 3. De voorgenomen beheermaatregelen 4. De rioolheffing in 2013

Nadere informatie

Stedelijke wateropgave. (van traditionele rioolvervanging

Stedelijke wateropgave. (van traditionele rioolvervanging Stedelijke wateropgave (van traditionele rioolvervanging i naar duurzame leefomgeving) Landelijke bijeenkomst waterambassadeurs 21-09-2010 Inhoud: Wettelijk kader en doelen Stand van zaken invulling sted.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel.

Nadere informatie

150 Doel en status Leidraad riolering Gaat over hoe u de Leidraad riolering kunt gebruiken en over de status van de informatie.

150 Doel en status Leidraad riolering Gaat over hoe u de Leidraad riolering kunt gebruiken en over de status van de informatie. 200 Inhoudsopgave 100 Voorwoord Voorwoord van de voorzitter van Stichting RIONED en de minister van VROM. 200 Inhoudsopgave Geeft een overzicht en omschrijving van de modules. 150 Doel en status Leidraad

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater

Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater Met de inwerkingtreding van de Wet Gemeentelijke Watertaken per 1 januari 2008 is o.a. de Wet

Nadere informatie

Kostendekkingsplan Water & Riolering

Kostendekkingsplan Water & Riolering Kostendekkend en Lastenverlagend Ede, 4 Juli 2012 Kenmerk 715676 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Waarom dit document...4 2. Bijstelling product Water...5 3. Bijstelling product

Nadere informatie

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema,

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Gemeentelijk Rioleringsplan

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Gemeentelijk Rioleringsplan Raadsvoorstel jaar stuknr. categorie agendanr. Stuknr. Raad B. en W. 2017 RA17.0069 A 5 17/575 Onderwerp: Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 2023 Portefeuillehouder: R. van der Weide Team: Inrichting Openbare

Nadere informatie

voorontwerp bestemmingsplan locatie Zuilenstein

voorontwerp bestemmingsplan locatie Zuilenstein NOTITIE Onderwerp Waterparagraaf Project voorontwerp bestemmingsplan locatie Zuilenstein Opdrachtgever Mitros Projectcode NGN155-1 Status Definitief Datum 4 mei 2016 Referentie NGN155-1/16-008.001 Auteur(s)

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 10 november 2010 onderwerp: Verordening Rioolheffing 2011 bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel tot

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4. Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4. Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017 Gemeente Den Helder Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Den Helder, september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Wettelijk kader 4 1.2 Planhorizon 4 1.3 Belangrijkste relevant beleidskader voor de

Nadere informatie

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend:

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend: Samenvatting: Inleiding: De aanleiding voor het project is de noodzakelijke rioolvervanging in de Norbertijnerstraat en de Schanswijk. De riolering verkeert in een slechte staat. De vervanging van het

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard Managementsamenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard 2013-2017 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Waarom een verbreed GRP? 5 2. Wat zijn de kaders van het vgrp? 7 3. Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland

Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 ONTWERP ONTWERP OVER-gemeenten Afdeling Gebied- en Wijkzaken WORMER Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 13 maart 2012, revisie Verantwoording

Nadere informatie

rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK R O

rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK R O rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK 2016 2020 Auteur Datum J. Stok 08-09-2015 R O SAMENVATTING 1. INLEIDING Voor u ligt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Zederik voor

Nadere informatie

VGRP Gemeente Boxmeer. 12 november 2015

VGRP Gemeente Boxmeer. 12 november 2015 VGRP 2015-2019 Gemeente Boxmeer 12 november 2015 VGRP 2015-2019 Gemeente Boxmeer Even voorstellen BAS BIERENS Projectleider, Stedelijk Water BRAM VAN MOL Specialist, Stedelijk Water Agenda 1. Waarom een

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure. datum 31-3-2014 dossiercode 20140331-63-8729 Geachte heer/mevrouw Jeroen Overbeek, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale

Nadere informatie

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Planperiode 2012-2016 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 2 augustus 2012 Verantwoording Titel

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen Water in Eindhoven Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans 28 september 2010 Aanleiding voor de stedelijke wateropgaven Maatregelen Effecten van maatregelen Omgaan met nieuwe extremen 1835 1921 2004

Nadere informatie

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum];

Nadere informatie

Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen en Gemeentelijk Rioleringsplan Peel en Maas

Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen en Gemeentelijk Rioleringsplan Peel en Maas Raadsvoorstel Raadsvergadering :26 juni 2012 Voorstel : 2012-063 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2011/7601 Documentnummer : 1894/2012/80753 Datum : Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen

Nadere informatie

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Opsteller: E. Jansens Molenaar Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Besteksfase 701897 Datum: 29 augustus 2016 Datum: 29 augustus

Nadere informatie

In de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen.

In de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen. Nummer Onderwerp : B-3.11.2008 : Beslisnota Kaderrichtlijn Water Korte inhoud : Water Beheer 21 e eeuw, 2008, Schoon en gezond water in Noord-Nederland 1. Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water in

Nadere informatie

MPGAD

MPGAD Bezoekadres De Blom boogerd 1, 4003 BX Tiel Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99 E info@wsrl.n1 I www.waterschaprivierenland.n1 Bank IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69 BIC NWABNL2G

Nadere informatie

Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht

Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht Stadswerken Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht Erwin Rebergen, 28 februari 2013 Inleiding Inleiding Het Utrechtse riolering- en watersysteem Welke kosten worden er gedekt uit de rioolheffing? Hoe

Nadere informatie

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2013 In het Bestuursakkoord Water (mei 2011) zijn afspraken gemaakt over onder andere het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen.

Nadere informatie

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens. Samenvatting van de watertoets De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene informatie over de watertoets van Regge en Dinkel

Nadere informatie

Ontheffing. Wet milieubeheer. EMEiEVINEiEiDIENST. ! ;r FUEVOLAND & EOEI EN VECHTSTREEK

Ontheffing. Wet milieubeheer. EMEiEVINEiEiDIENST. ! ;r FUEVOLAND & EOEI EN VECHTSTREEK ! ;r 'a'll{ EMEiEVINEiEiDIENST FUEVOLAND & EOEI EN VECHTSTREEK Wet milieubeheer Ontheffing Ontheffing van de verplichting tot doelmatige inzameling en het doelmatig transport van afualwater dat vrijkomt

Nadere informatie

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland Gemeenterapport Lelystad 2013 De Benchmark rioleringszorg is de landelijke prestatievergelijking waarmee gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en prestaties van hun riolering(szorg). De cijfers

Nadere informatie

Afkoppelen van bestaande bebouwing

Afkoppelen van bestaande bebouwing Afkoppelen van bestaande bebouwing Nico Rottiers Stad Aalst Afkoppelen van bestaande bebouwing Inhoud Vlaanderen en Nederland: zelfde redenen, toch anders Regelgeving Wat werkt (minder)? Wat kunnen we

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 28 oktober 2014 Agendapunt: RTG: 13 oktober 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 28 oktober 2014 Agendapunt: RTG: 13 oktober 2014 Reg.nr:Z.04752 INT.07221 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 28 oktober 2014 Agendapunt: RTG: 13 oktober 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Verbreed gemeentelijk rioolplan 2015-2019 (vgrp 2015-2019) 1. Samenvatting

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Financiën en Organisatie: wat kost het?

Hoofdstuk 6: Financiën en Organisatie: wat kost het? Hoofdstuk 6: Financiën en Organisatie: wat kost het? 6.1 Het bekostigen van onze rioleringsopgave In de voorgaande hoofdstukken is beschreven wat we gedaan hebben en wat we in de nieuwe planperiode willen

Nadere informatie

dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is om dit verbod te laten gelden;

dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is om dit verbod te laten gelden; CONCEPT Besluit gebiedsaanwijzing afvoer hemelwater (artikel 4:44 APV) Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn; Overwegende dat artikel 4:44, eerste lid jo artikel 4:43 van de Algemene

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan De Bilt 2010-2014

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan De Bilt 2010-2014 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan De Bilt 2010-2014 Gemeente De Bilt januari 2010 Definitief Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan De Bilt 2010-2014 Gemeente De Bilt januari 2010 Definitief INHOUD

Nadere informatie

Feiten over de riolering

Feiten over de riolering Feiten over de riolering Prestaties Middelen en mensen Samenhangen Schaalverschillen Doeltreffendheid en doelmatigheid Stichting RIONED, februari 21 T.b.v. het feitenonderzoek in het kader van doelmatig

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsavond Wordt later ingevuld Programma Duurzaamheid en Mobiliteit Onderwerp Grondwaterbeleidsplan 2012 t/m 2014

Raadsvoorstel. Datum raadsavond Wordt later ingevuld Programma Duurzaamheid en Mobiliteit Onderwerp Grondwaterbeleidsplan 2012 t/m 2014 Raadsvoorstel Datum raadsavond Wordt later ingevuld Programma Duurzaamheid en Mobiliteit Onderwerp Grondwaterbeleidsplan 2012 t/m 2014 Samenvatting Dit voorstel geeft aan waarom de intrede van een grondwaterbeleidsplan

Nadere informatie

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO INHOUDSOPGAVE - AANLEIDING - HUIDIGE SITUATIE - GEVOLGEN RIOOLOVERSTORT - OVERSTORTREDUCTIE - BERGING EN BEZINKING OVERTOLLIG RIOOLWATER - WERKING BBB - WERKING (schematisch)

Nadere informatie