Managementrapportage Directeur-Bestuurder MOBILITEIT = UITDAGING ZOEKEN. no / 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managementrapportage Directeur-Bestuurder MOBILITEIT = UITDAGING ZOEKEN. no. 2013 / 1"

Transcriptie

1 Managementrapportage Directeur-Bestuurder MOBILITEIT = UITDAGING ZOEKEN no / 1 september 2012 januari 2013

2 2

3 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 3 Lijst van gehanteerde afkortingen / Bestuursgegevens 4 Inleiding 5 1. Stichtingsbeleid Beleidsontwikkeling 1.2 Toezichthoudend bestuur 1.3 Algemeen Directeur 1.4 Directeurenoverleg 1.5 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 1.6 Bestuursbureau 2. Onderwijs Beleidsontwikkeling op de scholen 2.2 Leerlingenondersteuning 2.3 Ontwikkeling leerlingenaantallen 2.4 Oordeel Onderwijsinspectie 2.5 Bijzondere ontwikkelingen 3. Organisatie Organisatieontwikkeling 3.2 Beleid m.b.t. demografische krimp 3.3 Samenwerking binnen de regio 4. Profiel en imago PR-beleid 4.2 Externe contacten 5. Personeel Kengetallen personeelsbestand 5.2 Verzuim 5.3 IPB 5.4 Arbobeleid 6. Huisvesting Onderhoud schoolgebouwen 6.2 Bijzondere ontwikkelingen 6.3 Overige facilitaire zaken 7. Informatie- en communicatietechnologie Beleidsontwikkeling 7.2 Systeembeheer 7.3 Voorzieningenniveau 8. Financiën Financieel beleid 8.2 Periodieke rapportages Vaststellingsblad 23 3

4 LIJST VAN GEHANTEERDE AFKORTINGEN AVS BAPO BHV BIO BSO / TSO CvB DB DO FTE GMR HGPD IB ICT IHP IKC IPB LEA LGF MR NSA OBS OOP OP PABO P&O PKO PO SBP SMT SWV RvT TOM VF VO VOSABB WMS WO WSNS WTF = Algemene Vereniging van Schoolleiders = Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen (seniorenverlof) = Bedrijfshulpverlening = Wet op de Beroepen in het Onderwijs = Buitenschoolse, resp. Tussenschoolse Opvang = College van Bestuur = Directeur-Bestuurder = Directeurenoverleg = Fulltime Equivalent (eenheid voor personeelsformatie) = Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad = Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (cyclisch model voor leerlingenzorg) = Interne Begeleider (t.b.v. de leerlingenzorg) = Informatie- en Communicatietechnologie = Integraal Huisvestingsplan = Integraal Kind Centrum = Integraal Personeelsbeleidsplan = Lokale Educatieve Agenda = Leerlinggebonden Financiering (zgn. rugzakjes ) = Medezeggenschapsraad = Nederlandse Schoolleiders Academie = Openbare Basisschool = Onderwijsondersteunend Personeel = Onderwijspersoneel = Pedagogische Academie Basisonderwijs = Personeel & Organisatie = Periodiek Kwaliteitsonderzoek (door inspectie) = Primair Onderwijs = Strategisch Beleidsplan = Sociaal Medisch Team = Samenwerkingsverband (in het kader van WSNS) = Raad van Toezicht = Teamonderwijs Op Maat (schoolorganisatiemodel) = Vervangingsfonds = Voortgezet Onderwijs = Besturenorganisatie voor Openbaar en Algemeen Bijzonder Onderwijs = Wet Medezeggenschap Scholen = Wetenschappelijk Onderwijs = Weer Samen Naar School (opvang zorgleerlingen binnen reguliere school) = Werktijdfactor BESTUURSGEGEVENS STICHTING IJSSELGRAAF [no ] Postadres: Postbus AA Zelhem Bezoekadres: Palmberg DJ Zelhem Telefoon: Website: 4

5 INLEIDING De vrijheid van onderwijs, zoals vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet, heeft in de praktijk een bredere betekenis gekregen dan enkel de financiële gelijkschakelijking van openbaar en bijzonder onderwijs. Als subsidiegever stelt de overheid weliswaar eisen aan deugdelijkheid en kwaliteit, maar de feitelijke inrichting van het onderwijs wordt overgelaten aan de instellingen, c.q. het bevoegd gezag (het schoolbestuur). Stichting IJsselgraaf kiest ervoor om het primaat voor de onderwijskundige ontwikkeling bij de individuele scholen te leggen (zie: SBP, hoofdstuk 2), wat betekent dat schooldirecteuren en hun teams grote invloed hebben op de vormgeving van het onderwijs. Bestuurlijk wordt de kwaliteit bewaakt, uit eigenstandige overwegingen, maar ook omdat hierover verantwoording moet worden afgelegd aan de onderwijsinspectie. Ook worden de Schoolplannen uiteindelijk door de DB vastgesteld, maar het blijft een gegeven dat op schoolniveau een grote vrijheid bestaat om de lespraktijk naar eigen inzicht vorm te geven. In vergelijking tot andere maatschappelijke sectoren is dat een redelijk unieke situatie, die optimale kansen biedt voor ondernemende professionals. Er is alle ruimte voor ontwikkeling, zowel op het niveau van de individuele werknemer als op organisatieniveau. Het is aan het vakmanschap van de schooldirecteur om daarin de parallelliteit en het gezamenlijk belang te onderkennen en op die manier professionele groei voor zowel de medewerkers als voor de school te realiseren. Op de achtergrond speelt evenwel dat het onderwijs decennialang gedomineerd is geweest door een ambtelijk-bureaucratische cultuur, gekenmerkt door een veelheid aan regels, een sterke interne oriëntatie en vaak ook door vermeende superioriteit t.a.v. de niet-deskundig geachte buitenwacht. De huidige samenleving vraagt echter om klantgerichtheid en flexibiliteit en dat vereist een fundamenteel andere basishouding van professionals. Dat personele mobiliteit medewerkers fris houdt en de spreiding van deskundigheid bevordert behoeft geen betoog. Mobiliteit in denken en doen is nog weer van een andere orde en suggereert mentale beweeglijkheid en reflectie op het eigen functioneren, evenals soepele aanpassing aan een veranderende context en een sterke gerichtheid op de zich dynamisch ontwikkelende samenleving. Wie deze wendbaarheid bezit, mag terecht de beleidsruimte claimen die IJsselgraaf aan de individuele scholen heeft toebedacht, in het belang van goed onderwijs, in het belang van onze leerlingen. Zelhem, 24 april 2013 Theo Huting, Directeur-Bestuurder Stichting IJsselgraaf De volgende managementrapportage betreft de periode februari augustus 2013 en komt uit in oktober. Deze zal o.a. een tussenevaluatie van het SBP bevatten. 5

6 6

7 1. STICHTINGSBELEID 1.1 Beleidsontwikkeling De voornaamste beleidszaken waar de organisatie zich deze periode intensief mee heeft beziggehouden betreffen de uitwerkingen van het Integraal Personeelsbeleidsplan en van het Strategisch Beleidsplan en, meer specifiek, het beleid inzake de demografische krimp. 1.2 Toezichthoudend bestuur In het transitieproces naar het Raad van Toezicht-model fungeert de AD sinds 1 januari 2012 als directeur/bestuurder en heeft het bestuur de rol aangenomen van interne toezichthouder. Gedurende de verslagperiode is het bestuur vijf maal in vergadering bijeen geweest. De belangrijkste onderwerpen waren: Financiën Managementrapportage Voortgang rond opschaling (op school- en stichtingsniveau) Accountantskeuze Wenselijkheidsonderzoek fusie Mogelijke verzelfstandiging de Bongerd Overdracht Wolfersveenschool 1.3 Directeur-Bestuurder Uit een interne evaluatie is andermaal het belang gebleken van een heldere positionering van de bovenschoolse geledingen, om welke reden de aanduiding directeur-bestuurder, op basis van de delegatieregeling, consequent wordt gehanteerd. Naast de dagelijkse leiding van de organisatie, het voorzitten van het directeurenoverleg en de aansturing van het bestuursbureau heeft de DB een groot aantal contacten. Intern betreft het: De individuele scholen / directeuren Het bestuur De GMR MR en [in incidentele gevallen] Het IB-netwerk De werkgroepvoorzitter De twee orthopedagogen Externe contacten worden beschreven in par Directeurenoverleg Het DO is gedurende de verslagperiode vier keer bijeen geweest. De voornaamste bespreekpunten waren: Financiën Conclusies wenselijkheidsonderzoek fusie Optimalisering interne zorgstructuur Regeling toelating, schorsing en verwijdering Procedures rond vervanging Organisatie ouderenquêtes Extra verlof Cultuureducatie Invoering ParnasSys en Integraal Evaluatie formatie-invulling ICT 7

8 Concept-vakantierooster Inzet middelen Prestatiebox Vervolgplan dyslexie Evaluatie gesprekkencyclus Taakbeleid Marap Actuele cijfers SWV Visieontwikkeling IKC Mobiliteitsbeleid Evaluatie herplaatsing directeuren Aanleveren opbrengstgegevens bij inspectie 1.5 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De vergaderingen van de GMR worden samen met de DB voorbereid. In de afgelopen periode is de GMR drie keer in vergadering bijeen geweest. De voornaamste onderwerpen waren: Website; intranet Rapport IJsselgraaf de krimp de baas IPB Regeling toelating, schorsing en verwijdering Interne zorgstructuur PO-actief Concept-vakantierooster Zorgplan; info vanuit SWV Uitgangspunten begroting Managementrapportage Mobiliteitsbeleid Begroting Verkiezingen Scholing 1.6 Bestuursbureau De medewerkers van het bestuursbureau hebben ook dit keer meegeschreven aan deze managementrapportage. Om de veertien dagen vindt er werkoverleg plaats met alle medewerkers van het bestuursbureau. De bespreekpunten betreffen voornamelijk regelzaken en de onderlinge afstemming van werkzaamheden. 8

9 2. ONDERWIJS 2.1 Beleidsontwikkeling op de scholen Na invoering van het webbased administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys is de module Integraal daaraan gekoppeld. Diverse sessies zijn gevuld met scholing voor directeuren en voor administratief medewerkers. Er vindt geregeld terugkoppeling plaats tijdens het DO en er is voorzien in externe ondersteuning, zodat alle scholen goed in dit traject worden meegenomen. 2.2 Leerlingenondersteuning Conform de nieuwe terminologie binnen Passend Onderwijs wordt niet langer gesproken van leerlingenzorg, maar van ondersteuning. In eerste deel van het schooljaar hebben de werkzaamheden van de orthopedagogen zich voornamelijk gericht op de leerlingenondersteuning op de scholen. Vanwege het zwangerschapsverlof van Kim Lemmen zijn er vanaf oktober tijdelijk twee orthopedagogen/ psychologen aangesteld ter vervanging: psycholoog Anne-marie Smits en orthopedagoog Aukje Dieker. Ter aanvulling heeft een externe GZ-psycholoog de orthopedagogen ondersteund in onderzoeken met betrekking tot een diagnose. De vervangers van Kim Lemmen zullen tot de voorjaarsvakantie werkzaam zijn voor Stichting IJsselgraaf. Op het gebied van bovenschoolse ondersteuning zijn er veranderingen door de nieuwe functie directeur zorg die vanaf november ingevuld wordt door Mandy van Ampting. Er hebben diverse overleggen plaatsgevonden tussen de orthopedagogen en de directeur met betrekking tot zorg over de werkzaamheden van de orthopedagogen, de rol van de orthopedagogen richting passend onderwijs en het bovenschools ondersteuningsplan. Het doel is om het bovenschools ondersteuningsplan dit schooljaar op te stellen. Daarnaast hebben de orthopedagogen zich in het IB-netwerk gericht op de onderwerpen ontwikkelingsperspectief, doubleren en compensatie en dispensatie voor dyslexie. 2.3 Ontwikkeling leerlingenaantallen Bij de telling op 1 oktober 2012 is het totaal aantal leerlingen op onze scholen met ruim honderd leerlingen gedaald t.o.v. 1 oktober Toen werden leerlingen geteld. 9

10 Brinnr. Naam school Lln.-aantal ZV OBS De Bongerd 73 13BV OBS Canada DK OBS De Dorpsschool FA OBS Gildeschool NX OBS Hagen VX OBS Hogenkamp LJ OBS Horizon, locatie Stad LJ01 OBS Horizon, locatie Ooi 89 13VC OBS De Huet EJ OBS Jan Ligthart LJ OBS Mozaïek MN OBS Overstegen YQ OBS De Plattenburg XX OBS Rozengaardsweide ZG OBS De Steenuil 47 08IU OBS Velswijk 67 18MY OBS De Wetelaar ZM RKB St. Willibrordus 83 13HJ OBS Wis & Wierig WC Wolfersveenschool 37 09FE OBS De Woordhof 167 TOTAAL Oordeel Onderwijsinspectie Gedurende de verslagperiode is alleen De Wetelaar bezocht in het kader van het reguliere toezicht. De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op De Wetelaar op de onderzochte onderdelen op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd. De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd. Op de peuterspeelzaallocaties van Horizon-Ooi en Overstegen is de inspecteur wel op bezoek geweest om de ontwikkelingen op het gebied van VVE (voorschoolse educatie) in beeld te brengen. In beide gevallen was het oordeel positief. 2.5 Bijzondere ontwikkelingen De oudergeleding van de MR van De Bongerd heeft verzocht om het bestuur van de school te mogen overnemen. In februari zal hierover een besluit worden genomen. 10

11 3. ORGANISATIE 3.1 Organisatieontwikkeling De organisatiestructuur is intern breed bekend en functioneert op alle niveaus. De communicatielijnen zijn helder en worden adequaat gehanteerd binnen de sturingskolom. Op het niveau van de medezeggenschap moet worden vastgesteld dat de invoering van de WMS niet overal volledig is geëffectueerd. De MR-reglementen moeten nog aan deze wet worden aangepast en tegelijkertijd geüniformeerd. Verdere aandachtspunten zijn: de bekendheid met inspraakprocedures, de specifieke deskundigheidsontwikkeling en de in de wet geregelde verhouding tussen de GMR en de onderscheiden MR en. 3.2 Beleid m.b.t. demografische krimp Het beleid in zake demografische krimp, zoals verwoord in het SBP, wordt thans uitgevoerd. In de kern Steenderen wordt toegewerkt naar één school voor alle denominaties. Datzelfde gebeurt in Wolfersveen. De fusie in Drempt zal per 1 januari 2014 zijn gerealiseerd. Voor alle trajecten worden fusie-effect-rapportages opgesteld. 3.3 Samenwerking binnen de regio Stichting IJsselgraaf participeert in tal van netwerken, samenwerkingsverbanden en bestuurlijke overlegsituaties, o.a. in bestuurlijk overleg op gemeentelijk niveau, het Brede School-netwerk, regionaal bestuurdersoverleg, WSNS en de werkgroep Krimp. 11

12 12

13 4. PROFIEL EN IMAGO 4.1 PR-beleid De reeds ingezette activiteiten op het gebied van PR en klantbenadering zijn voortgezet. Onder de medewerkers is een handzame Personeelsgids verspreid met daarin alle belangrijke regelingen. De vernieuwde website is in het najaar online gezet. Het intranet wordt nog verder uitgewerkt. 4.2 Externe contacten De DB heeft regulier overleg en / of onderhoudt veelvuldige contacten met: Gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en Doesburg (zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau, waaronder overleg met de externe toezichthouders) Overige schoolbesturen in de gemeenten (PO en VO), zowel bilateraal als via o.a. schoolbestuurlijk overleg op gemeentelijk niveau (incl. LEA) en het zgn. D3-overleg (overleg van de bestuurders van de drie grote PO-instellingen in Doetinchem) Onderwijsinspectie Bestuur SWV Doetinchem Bestuur SWV Zutphen Bestuurlijke informatiebijeenkomsten van het administratiekantoor Stuurgroep Brede School-netwerk Intervisiegroep directeur-bestuurders Daarnaast bestaan incidentele contacten met: Diverse onderwijsadviesbureaus Vereniging van toezichthouders in het onderwijs (VTOI) VOS/ABB PO-Raad Landelijke klachtencommissie Ministerie van OCW Kinderopvangorganisaties AVS De DB maakt namens de PO-Raad deel uit van de CAO-onderhandelingsdelegatie. In januari heeft dit overleg geleid tot een nieuwe CAO voor 2013, met enkel technische wijzigingen. In 2013 wordt toegewerkt naar een compleet vernieuwde en eigentijdse CAO voor 2014 e.v. 13

14 14

15 5. PERSONEEL 5.1 Kengetallen personeelsbestand Personeelsbestand inclusief vervangingspool en payroll ( ) Type aanstelling Totaal Fulltime Parttime Onbepaalde tijd Aantal Personen Bezetting (wtf) 210, ,8972 Payroll Aantal personen Bezetting(wtf) 18,8810 4,0 14,2593 Personeelssterkte per functiegroep inclusief vervangingspool en payroll Functiegroep Totaal Fulltime Parttime Onderwijzend personeel Aantal Personen Bezetting (wtf) 190,2052 Onderwijs Ondersteunend Personeel Aantal Personen Bezetting (wtf) Directie Aantal Personen Bezetting (wtf) 14,1706 Verdeling naar leeftijd cohort aanstellingen onbepaalde tijd Leeftijd cohort Totaal 0/19 20/24 25/29 30/34 35/39 40/44 45/49 50/54 55/59 60/64 Aantal Personen Bezetting (wtf) 210,8972 2,90 18,80 26,66 25,82 22,71 21,57 26,00 34,58 31,75 In de verslagperiode is het aantal medewerkers met een vaste aanstelling gedaald van 214,4 fte naar 210,9 fte. De daling van 3,5 fte is ontstaan door natuurlijk verloop en ontslag. De vrijkomende ruimte is ingevuld middels payroll -aanstellingen. Daardoor is het volume in de flexibele schil gestegen van 16,3 naar 18,8. De in het tijdvak ontstane vacature voor een directiefunctie is nog niet ingevuld, maar voorzien voor augustus De flexibele schil biedt ons de mogelijkheid om de terugloop in formatie door bezuinigingen (o.a. vervallen van de rugzakfinanciering en de terugloop van het aantal leerlingen) op te vangen. 15

16 5.2 Verzuim Overzicht verzuimcijfers per maand en voortschrijdend verzuim Jaar Maand Ziektepercentages Voortschrijdend ziektepercentage 2012 September 4,47 % 6,69 % 2012 Oktober 4,16 % 6,53 % 2012 November 3,92 % 6,28 % 2012 December 5,11 % 6,11 % 2013 Januari 5,34 % 5,93 % Gedurende de verslagperiode daalde het verzuimpercentage van 6,69 naar 5,93% Het voortschrijdend verzuimpercentage wordt vastgesteld over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de laatste rapportagemaand. De verzuimcijfers over de maanden september tot en met januari liggen lager dan de cijfers over de maanden daarvoor. In de verslagperiode is het verzuimbeleid aangepast. Er is meer aandacht voor de frequente verzuimers (meer dan 2 keer per halfjaar) en het contact tussen bedrijfsarts en zieke medewerker is geïntensiveerd. Verder is er veel aandacht voor de ondersteuning van de directeuren bij de uitvoering van het verzuimbeleid door de afdeling P&O. Ook de rapportages voor de directeuren worden vaker opgesteld (1 keer per 2 maanden). Aan de hand van deze rapportages worden de ontwikkelingen van het verzuim per school geanalyseerd en besproken. 5.3 Arbobeleid In deze periode zijn diverse schoolbezoeken afgelegd. Daarbij kwamen de onderstaande aspecten aan de orde: De derde en vierde veiligheidsinspecties 2012 van de speeltoestellen op 18 scholen zijn in september en december uitgevoerd; Op enkele scholen is een NEN3140 inspectie van de elektrische apparatuur en gereedschappen uitgevoerd; Om de RI&E actueel te houden, is een aantal scholen bezocht voor een rondgang of quickscan. Er is een begin gemaakt met het opstellen van protocollen op enkele terreinen die de scholen kunnen gebruiken, te weten: een protocol met betrekking tot de problematiek rond gescheiden ouders; een protocol over het gebruik van sociale media; een pestprotocol. Het streven is om de eerste helft van 2013 deze protocollen af te ronden en aan het directieberaad voor te leggen. In november is de jaarlijkse bijeenkomst voor de interne vertrouwenspersonen gehouden. Het jaarverslag van de Arbo-coördinator is opgesteld en naar de DB gestuurd. 16

17 6. HUISVESTING 6.1 Onderhoud schoolgebouwen De volgende onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de planning : Op OBS Hagen is de upgrading afgerond; de school heeft weer een eigentijdse uitstraling gekregen. OBS Wis en Wierig heeft nieuwe plafonds en verlichting gekregen. De verlichting was zeer verouderd en voldeed niet meer aan de juiste normen. Op OBS Jan Ligthart (locatie Talmastraat) is op de bovenverdieping de tapijtvloerbedekking vervangen door linovloeren. In deze periode is hard gewerkt aan de renovatie van OBS Horizon-Stad. De gemeente Doesburg gaat de buitenzijde van Horizon-Stad volgens het gemeentelijke MOP renoveren, waarbij oude kozijnen worden vervangen door kunststofkozijnen, evenals enkele buitendeuren. Het vernieuwen van vloeren en het schilderen aan de binnenzijde wordt uit eigen middelen bekostigd. In februari wordt er gestart met bovengenoemde werkzaamheden. Ook bij OBS Canada wordt er hard gewerkt om in samenwerking met de gemeente Doetinchem een renovatie te realiseren. Het tijdpad van deze renovatie is nog niet bekend. Wel is er al aangevangen met het verwijderen van de fietsenstalling en het plaatsen van een hekwerk aan de achterzijde van de school om vandalisme door hangjongeren tegen te gaan. In navolging van de onderhoudsplanning van 2011 t/m 2013 zijn er diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, te weten: - Buitenschilderwerk aan kozijnen en gevels van OBS Hogenkamp en OBS De Plattenburg. - Het hoofdgebouw van OBS Jan Ligthart heeft op de 1 e etage nieuw lino gekregen en alle ruimtes zijn geschilderd. - Op OBS Hagen is een start gemaakt met een upgrading van de lokalen, het sanitair etc. De gemeente Bronckhorst heeft op OBS De Woordhof de gietvloeren vervangen door linovloeren. De Woordhof kampt nog steeds met opleverpunten vanuit de nieuwbouw. Zodra alle nog openstaande opleverpunten zijn afgehandeld, zal De Woordhof worden overgedragen aan IJsselgraaf. 6.2 Bijzondere ontwikkelingen Voor het nieuwe gebouw van OBS Rozengaardsweide zijn de palen in de grond geslagen en in de herfstvakantie is de gymzaal afgebroken. Op de plek van de gymzaal komt de school van OBS Rozengaardsweide te staan en op de huidige plek van OBS Rozengaardsweide komt de Piersonschool van GelderVeste. Oplevering van OBS Rozengaardsweide staat gepland op 9 september In de herfstvakantie zal de verhuizing plaatsvinden. De bouw van het Kulturhus in Drempt (OBS Gildeschool, St. Willibrordus, het Dorpshuis en de kinderopvang) is reeds gestart; de fundering is gestort. Oplevering van het Kulturhus zal waarschijnlijk net voor de zomervakantie zijn. 17

18 De planontwikkeling voor een nieuwe school voor de gehele wijk Noord/Overstegen (Doetinchem) vordert gestaag. Dit nieuwe IKC zal volledig onder het bestuur van IJsselgraaf worden gebracht. Daartoe wordt Het Palet (Pro8) met Overstegen samengevoegd. Beide schoolteams maken in maart kennis met elkaar en zijn vervolgens uitgenodigd bijdragen te leveren aan onderwijsvisie en schoolconcept voor de nieuwe school. 18

19 7. INFORMATIE- EN COMMUNICATIE TECHNOLOGIE 7.1 Beleidsontwikkeling Het platform van ICT er ontwikkelt beleidsvoornemens in de vorm van voorstellen aan het DO. Dit wordt gecoördineerd door de werkgroep ICT, bestaande uit twee directeuren. 7.2 Systeembeheer Met Qlict is een nieuw contract afgesloten. Een deel van de technische ondersteuning wordt in eigen beheer genomen. De personele invulling moet nog worden gerealiseerd. 7.3 Voorzieningenniveau Er is een besluit genomen om de module Integraal gefaseerd in te voeren. Integraal is een kwaliteitsmanagementsysteem voor directies. Het biedt mogelijkheden om feedback te vragen van stakeholders, opbrengsten in beeld te brengen, gesprekkencycli te organiseren en persoonlijke ontwikkelingen vast te leggen. Er is een fasering opgesteld om de invoering vlot en begeleid te laten verlopen [zie ook 2.1]. 19

20 20

21 8. FINANCIËN 8.1 Financieel beleid In de eerste kwartaalrapportages zijn de voordelen van het in eigen beheer nemen van de financiële administratie al tot uitdrukking gekomen. Procedures zijn beschreven en praktische verbeteringen zijn doorgevoerd. Voor de komende periode staan de verdere uitwerking van het financieel beleidsplan en van de AO / IC op het programma. Door personele wijzigingen is dit enigszins vertraagd. De administratieve krachten leveren namens de schooldirecteuren gegevens aan bij de financiële administratie. Om de aanlevering te optimaliseren is een eerste informatiebijeenkomst voor hen georganiseerd. In het voorjaar van 2013 zal een vervolgsessie plaatsvinden. 8.2 Periodieke rapportages In november is de begroting 2013 aan de orde geweest in het bestuur. Deze is op 1 december 2012 bij de gemeentes aangeleverd. De 4 e kwartaalrapportage is nog niet gepresenteerd, omdat nog niet alle controles konden worden uitgevoerd. Wel is al duidelijk dat het in de begroting 2012 opgenomen positieve jaarresultaat beduidend gunstiger zal uitpakken dan begroot. 21

22 22

23 Vaststellingsblad Deze rapportage is opgesteld door de Algemeen Directeur van Stichting IJsselgraaf Zelhem, 22 april Th.J.G. Huting, DB Van deze rapportage is kennis genomen door het bestuur van Stichting IJsselgraaf Zelhem, 27 mei G.J. Bannink, voorzitter 23

Managementrapportage Algemeen Directeur. =De Menselijke Maat= no. 2012 / 2

Managementrapportage Algemeen Directeur. =De Menselijke Maat= no. 2012 / 2 Managementrapportage Algemeen Directeur =De Menselijke Maat= no. 2012 / 2 februari augustus 2012 2 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 3 Lijst van gehanteerde afkortingen / Bestuursgegevens 4 Inleiding 5

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ÍİĒĒIRJÄRENBEGROTİWG

ÍİĒĒIRJÄRENBEGROTİWG ÍİĒĒIRJÄRENBEGROTİWG 2015-2018 Inhoudsopgave Blad Toelichting op onderdelen van de meerjarenbegroting Bestuursverslag 3 Gegevens IJsselgraaf 4 Exploitatieoverzicht Meerjarenbegroting 2015-2018 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën Activiteitenplan Schooljaar 2014-2015 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën 1. Inleiding Waarom een activiteitenplan? Vanuit wet- en regelgeving en vanuit cao s blijkt al

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

Jaarverslag MR, OBS de Huet, kalenderjaar 2012/2013 en schooljaar 2013/2014

Jaarverslag MR, OBS de Huet, kalenderjaar 2012/2013 en schooljaar 2013/2014 Jaarverslag MR, OBS de Huet, kalenderjaar 2012/2013 en schooljaar 2013/2014 Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de openbare basisschool De Huet over het afgelopen schooljaar 2012-2013.

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs GMR, schoolbestuur en passend onderwijs Jan de Vos Wms-congres-11-11-2015 ondersteuningsplan en onderdelen Wettelijk kader passend onderwijs in Wpo, Wvo en Wec en Wms organisatie en personeel ouders info

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Basisscholen Eindhoven School: Tarieq Ibnoe Ziyad Plaats: Eindhoven BRIN-nummer: 22NM nummer AD/RS/42744

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 13BV Onderzoeksnummer : 119331 Datum schoolbezoek : 21 Inhoud 1 Onderzoek 5 2 Bevindingen

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

JAARPLAN Algemene directie VCO Oost-Groningen cursusjaar 2011-2012 (ORGANISATIE) Aspect Gewenst resultaat Activiteiten Tijdpad Evaluatie 1.

JAARPLAN Algemene directie VCO Oost-Groningen cursusjaar 2011-2012 (ORGANISATIE) Aspect Gewenst resultaat Activiteiten Tijdpad Evaluatie 1. JAARPLAN Algemene directie VCO Oost-Groningen cursusjaar 2011- (ORGANISATIE) 1. bestuur -vaststellen jaarplan 2011- -voortgangsrapportages jaarplan 2011- bespreken -vaststellen begroting - 2016 -voortgangsrapportages

Nadere informatie

Als er sprake is van een klacht, is de klachtenregeling van BOOR van toepassing. Hierin klachten

Als er sprake is van een klacht, is de klachtenregeling van BOOR van toepassing. Hierin klachten Toezichtkader In het toezichtkader zijn diverse kengetallen benoemd, waarover BOOR jaarlijks of elk kwartaal verantwoording aflegt. In onderstaande tabel is de vindplaats opgenomen van de verschillende

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2015-2016

Jaarplan schooljaar 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsverband IJssel Berkel Datum 16 juni 2015 Versie Vastgesteld door bestuur op 15 juni 2015 Pagina 1 van 14 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2015-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JOHAN SECKELSCHOOL

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JOHAN SECKELSCHOOL RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JOHAN SECKELSCHOOL School : Johan Seckelschool Plaats : Ommen BRIN-nummer : 01AK Onderzoeksnummer : 102144 Datum schoolbezoek : 11 december 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Basisscholen Breda en omstreken School: Okba Ibnoe Nafi Plaats: Breda BRIN-nummer: 24RZ nummer AD/RS/42747

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "DE CIRKEL" LOC. "MAASPLEIN"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE CIRKEL LOC. MAASPLEIN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "DE CIRKEL" LOC. "MAASPLEIN" School : obs "De Cirkel" loc. "Maasplein" Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 16BL Onderzoeksnummer : 80616 Datum schoolbezoek : 28 september 2006

Nadere informatie

Huisvesting onderwijs in de toekomst. Gevolgen van de daling van het aantal leerlingen

Huisvesting onderwijs in de toekomst. Gevolgen van de daling van het aantal leerlingen Huisvesting onderwijs in de toekomst Gevolgen van de daling van het aantal leerlingen Doetinchem onderwijsstad Naast het basis- en voortgezet onderwijs: - Graafschap College 9.000 studenten - AOC 700 VMBO

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN MEERDERE BRINNUMMERS OP DEZELFDE LOCATIE VAN DE DRIELUIK (01XA) EN HET BAKEN (23WK) TE AMERSFOORT Utrecht, maart 2011 Voorwoord Dit rapport bevat

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012

Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012 Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012 Stelling 1 Door de invoering van Passend onderwijs krijgen we steeds meer kinderen met extra zorg in de reguliere klas. Eens Oneens Stelling 2 Met de

Nadere informatie

JAARVERSLAG MR Het Springtij augustus 2014 juli 2016

JAARVERSLAG MR Het Springtij augustus 2014 juli 2016 1. Algemeen JAARVERSLAG MR Het Springtij augustus 2014 juli 2016 1.1 Samenstelling en taakverdeling Ineke Wijkhuijs personeel (voorzitter) Saskia Eggermont personeel (secretaris) (tot augustus 2015, i.v.m.

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5. (mei 2009)

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5. (mei 2009) ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5 (mei 2009) Voorwoord...3 1. Streven naar de landelijke norm van het ziekteverzuimpercentage...3 2. Streven naar een verlaging van het kort frequent ziekteverzuim...4 3. Verlaging

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AY Onderzoeksnummer : 124872 Datum schoolbezoek : 24 January 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM School : o.b.s. De Wezeboom Plaats : Ruinerwold BRIN-nummer : 18IJ Onderzoeksnummer : 93982 Datum schoolbezoek : 7 mei 2007 Datum vaststelling : 20 augustus

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. Het Groene Hart Plaats : Zuidwolde Dr BRIN nummer : 12TS C1 Onderzoeksnummer : 196419 Datum onderzoek : 6 juni 2013 Datum vaststelling : 11 juni 2013

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET School : Basisschool 't Palet Plaats : Vlijmen BRIN-nummer : 09NW Onderzoeksnummer : 88750 Datum schoolbezoek : 18 januari 2007 Datum vaststelling : 9 maart

Nadere informatie

GMR. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland

GMR. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland Notulen van de GMR-vergadering van 21-01-2016 Aanwezig: Mark Bernards, Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Mariëtte Jansen, Ivo van der Laan, Hans van der Locht, Nicky van den Heuvel. Afwezig: Hans

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL R.K. Augustinusschool Locatie Naberpad Locatie Zijderupsvlinder Johanna Naberpad 1 Zijderupsvlinderlaan 6 4105 EA Culemborg 4105 TC Culemborg

Nadere informatie

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot Workshop AVS-congres 15 Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot 1 Programma 1. Kennismaking 2. Wat zijn de verwachtingen? 3. Krimp in Nederland 4. Krimp in de Achterhoek 5. Situatie OPONOA in vogelvlucht

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015.

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stg. St.-Christoffel Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014 2015. Datum: 1 mei 2014. Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014-2015. Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Obs de Bijenkorf Obs de Brug Obs Klavertje Vier Obs de Plantage Obs Ridderspoor

Obs de Bijenkorf Obs de Brug Obs Klavertje Vier Obs de Plantage Obs Ridderspoor Obs de Bijenkorf Obs de Brug Obs Klavertje Vier Obs de Plantage Obs Ridderspoor 1 Jaarverslag GMR 2013/2014 Inhoudsopgave: 1. Inleiding blz. 3 2. Werkgroepen blz. 3 3. Activiteiten blz. 4 4. Behandelde

Nadere informatie

Besluit Regeling van de gevolgen. Samenvoeging Sterrenschool op één locatie

Besluit Regeling van de gevolgen. Samenvoeging Sterrenschool op één locatie Besluit Regeling van de gevolgen Samenvoeging Sterrenschool op één locatie Voorgenomen besluit 2 juni 2017 Instemming MR 2 juli 2017 Definitief besluit 2 juli 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regeling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Schuilplaats

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Schuilplaats RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Schuilplaats Plaats : Putten BRIN nummer : 23ZZ C1 Onderzoeksnummer : 150592 Datum onderzoek : 15 januari 2013 Datum vaststelling : 28 maart

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Code Goed Bestuur... 4 3 Juridische structuur en organisatiestructuur... 5 4 Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht... 6 5 Verslag

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS School : basisschool De Trumakkers Plaats : Heeze BRIN-nummer : 03BV Onderzoeksnummer : 108035 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Profielschets Bestuurder. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (o)

Profielschets Bestuurder. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (o) Profielschets Bestuurder Stichting Scholengroep Primato Hengelo (o) Hengelo (o), Maart 2017 Inhoudsopgave 1. Informatie over Scholengroep Primato De organisatie 3 De huidige situatie 3 2. Informatie over

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C.B.S. DE HOEKSTEEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C.B.S. DE HOEKSTEEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C.B.S. DE HOEKSTEEN School : p.c.b.s. De Hoeksteen Plaats : Hoogezand BRIN-nummer : 03WN Onderzoeksnummer : 81665 Datum schoolbezoek : 12 juli 2006 Datum vaststelling : 2

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 27NT Onderzoeksnummer : 71286 Datum schoolbezoek : 6 maart 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA School : Joodse basisschool Rosj Pina Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 04JA Onderzoeksnummer : 110573 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER School : Basisschool Amstelmeer Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 14LP Onderzoeksnummer : 118518 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS School : De Kubus Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 22 maart 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA...4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...5

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardusschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardusschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardusschool Plaats : Ommen BRIN-nummer : 07NS Onderzoeksnummer : 126674 Datum schoolbezoek : 3 juli 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina Plaats : Enschede BRIN-nummer : 06LX Onderzoeksnummer : 121430 Datum schoolbezoek : 8 februari Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

vergaderingen van het bestuur -bespreking voortgangsrapporta ges -vaststelling jaarverslag -vaststellen jaarrekening en begroting (Jan)

vergaderingen van het bestuur -bespreking voortgangsrapporta ges -vaststelling jaarverslag -vaststellen jaarrekening en begroting (Jan) JAARPLAN Algemene directie VCO Midden- en Oost-Groningen cursusjaar 2013- (ORGANISATIE) 1. bestuur jaarplan 2013- bespreken -vaststellen jaarplan 2013- -voortgangsrapportages -vaststellen begroting -2018

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS School : Basisschool Johannes Paulus Plaats : Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 90710 Datum schoolbezoek : 5 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013-2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD k.b.s. DE RIETGORS 1 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van k.b.s. De Rietgors over het schooljaar 2013-2014. De MR verzoekt

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BLOKSTOEKE

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BLOKSTOEKE RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BLOKSTOEKE School : basisschool De Blokstoeke Plaats : Westerhaar-Vriezenveensewijk BRIN-nummer : 09SG Onderzoeksnummer : 71424 Datum schoolbezoek : 2 maart 2006

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 10FG Onderzoeksnummer : 120935 Datum schoolbezoek : 8 november 2010

Nadere informatie

Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep

Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep Begripsbepalingen Artikel 1 College van Bestuur Sectordirecteur Vestigingsdirecteur Directeur Personeel SCOPE VO-directie Unitleider Locatieleider

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO S.B.O. DE BALDAKIJN

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO S.B.O. DE BALDAKIJN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO S.B.O. DE BALDAKIJN School : S.B.O. De Baldakijn Plaats : Stadskanaal BRIN-nummer : 01KY Onderzoeksnummer : 101925 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2007

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "PARKWIJCK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS PARKWIJCK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "PARKWIJCK" School : Obs "Parkwijck" Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 27CM Onderzoeksnummer : 70293 Datum schoolbezoek : 26 juni 2006 Datum vaststelling : 25 september 2006

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 05JG Onderzoeksnummer : 119309 Datum schoolbezoek : 20 mei 2010 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE GOUDEN GRIFFEL. : De Gouden Griffel : Berkel en Rodenrijs BRIN-nummer : 28CE Onderzoeksnummer : 92705

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE GOUDEN GRIFFEL. : De Gouden Griffel : Berkel en Rodenrijs BRIN-nummer : 28CE Onderzoeksnummer : 92705 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE GOUDEN GRIFFEL School : De Gouden Griffel Plaats : Berkel en Rodenrijs BRIN-nummer : 28CE Onderzoeksnummer : 92705 Datum schoolbezoek : 30 maart 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA School : Joodse basisschool Rosj Pina Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 04JA Onderzoeksnummer : 71267 Datum schoolbezoek : 8 september 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND School : Vrije School Kennemerland Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 09DF Onderzoeksnummer : 88261 Datum schoolbezoek : 6 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Dit jaar aan mij de eer om op het afgelopen schooljaar terug te blikken.

Dit jaar aan mij de eer om op het afgelopen schooljaar terug te blikken. Voorwoord In het kader van de WMS (wet op medezeggenschapsraden) artikel 7 is de MR verplicht om aan het begin van een nieuw schooljaar een jaarverslag te schrijven over het afgelopen schooljaar. Hierin

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK School : Het Drieluik Plaats : Almere BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 Datum schoolbezoek : 9 november 2006 Datum vaststelling : 26 februari 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen Managementstructuur Stichting Leerzaam Notitie Uitwerking van de hoofdlijnen April 2012 Inhoud Schema Managementstructuur en overleg Stichting Leerzaam Toelichting op Managementstructuur en overleg Stichting

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

D E P A L S T E R 2012-2013

D E P A L S T E R 2012-2013 D E P A L S T E R 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding:,: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting :Edwin de Vries: arbo

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Management statuut. Maart 2014

Management statuut. Maart 2014 Management statuut Maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING... 3 2. WIE IS WAARVOOR VERANTWOORDELIJK?... 4 2.1 ALGEMEEN... 4 2.2 BELANGENBEHARTIGING EN VERTEGENWOORDIGING... 4 2.3 PLANVORMING... 4 2.4 FINANCIEEL

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL VALENTIJN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL VALENTIJN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL VALENTIJN School : Basisschool Valentijn Plaats : Harderwijk BRIN-nummer : 06AF Onderzoeksnummer : 109694 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE BRUG'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE BRUG' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE BRUG' School : basisschool 'De Brug' Plaats : Waspik BRIN-nummer : 06EI Onderzoeksnummer : 74084 Datum schoolbezoek : 29 juni 2006 Datum vaststelling : 23 oktober

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER School : Basisschool W.Sluiter Plaats : Eibergen BRIN-nummer : 05NT Onderzoeksnummer : 112674 Datum schoolbezoek : 1

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB School : Basisschool De Hobbedob Plaats : Weesp BRIN-nummer : 11UH Onderzoeksnummer : 92563 Datum schoolbezoek : 19 maart 2007 Datum vaststelling : 15

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Bron. : Nieuw-Amsterdam

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Bron. : Nieuw-Amsterdam RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Bron Plaats : Nieuw-Amsterdam BRIN-nummer : 03RZ Onderzoeksnummer : 121204 Datum schoolbezoek : 11 januari Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Scholengemeenschap Beyaert

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Scholengemeenschap Beyaert RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Scholengemeenschap Beyaert Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 23FW C1 Onderzoeksnummer : 195414 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO SBO HET KOMPAS

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO SBO HET KOMPAS RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO SBO HET KOMPAS School : SBO Het Kompas Plaats : Middelharnis BRIN-nummer : 18KM Onderzoeksnummer : 101883 Datum schoolbezoek : 22 november 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie