Managementrapportage Directeur-Bestuurder MOBILITEIT = UITDAGING ZOEKEN. no / 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managementrapportage Directeur-Bestuurder MOBILITEIT = UITDAGING ZOEKEN. no. 2013 / 1"

Transcriptie

1 Managementrapportage Directeur-Bestuurder MOBILITEIT = UITDAGING ZOEKEN no / 1 september 2012 januari 2013

2 2

3 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 3 Lijst van gehanteerde afkortingen / Bestuursgegevens 4 Inleiding 5 1. Stichtingsbeleid Beleidsontwikkeling 1.2 Toezichthoudend bestuur 1.3 Algemeen Directeur 1.4 Directeurenoverleg 1.5 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 1.6 Bestuursbureau 2. Onderwijs Beleidsontwikkeling op de scholen 2.2 Leerlingenondersteuning 2.3 Ontwikkeling leerlingenaantallen 2.4 Oordeel Onderwijsinspectie 2.5 Bijzondere ontwikkelingen 3. Organisatie Organisatieontwikkeling 3.2 Beleid m.b.t. demografische krimp 3.3 Samenwerking binnen de regio 4. Profiel en imago PR-beleid 4.2 Externe contacten 5. Personeel Kengetallen personeelsbestand 5.2 Verzuim 5.3 IPB 5.4 Arbobeleid 6. Huisvesting Onderhoud schoolgebouwen 6.2 Bijzondere ontwikkelingen 6.3 Overige facilitaire zaken 7. Informatie- en communicatietechnologie Beleidsontwikkeling 7.2 Systeembeheer 7.3 Voorzieningenniveau 8. Financiën Financieel beleid 8.2 Periodieke rapportages Vaststellingsblad 23 3

4 LIJST VAN GEHANTEERDE AFKORTINGEN AVS BAPO BHV BIO BSO / TSO CvB DB DO FTE GMR HGPD IB ICT IHP IKC IPB LEA LGF MR NSA OBS OOP OP PABO P&O PKO PO SBP SMT SWV RvT TOM VF VO VOSABB WMS WO WSNS WTF = Algemene Vereniging van Schoolleiders = Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen (seniorenverlof) = Bedrijfshulpverlening = Wet op de Beroepen in het Onderwijs = Buitenschoolse, resp. Tussenschoolse Opvang = College van Bestuur = Directeur-Bestuurder = Directeurenoverleg = Fulltime Equivalent (eenheid voor personeelsformatie) = Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad = Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (cyclisch model voor leerlingenzorg) = Interne Begeleider (t.b.v. de leerlingenzorg) = Informatie- en Communicatietechnologie = Integraal Huisvestingsplan = Integraal Kind Centrum = Integraal Personeelsbeleidsplan = Lokale Educatieve Agenda = Leerlinggebonden Financiering (zgn. rugzakjes ) = Medezeggenschapsraad = Nederlandse Schoolleiders Academie = Openbare Basisschool = Onderwijsondersteunend Personeel = Onderwijspersoneel = Pedagogische Academie Basisonderwijs = Personeel & Organisatie = Periodiek Kwaliteitsonderzoek (door inspectie) = Primair Onderwijs = Strategisch Beleidsplan = Sociaal Medisch Team = Samenwerkingsverband (in het kader van WSNS) = Raad van Toezicht = Teamonderwijs Op Maat (schoolorganisatiemodel) = Vervangingsfonds = Voortgezet Onderwijs = Besturenorganisatie voor Openbaar en Algemeen Bijzonder Onderwijs = Wet Medezeggenschap Scholen = Wetenschappelijk Onderwijs = Weer Samen Naar School (opvang zorgleerlingen binnen reguliere school) = Werktijdfactor BESTUURSGEGEVENS STICHTING IJSSELGRAAF [no ] Postadres: Postbus AA Zelhem Bezoekadres: Palmberg DJ Zelhem Telefoon: Website: 4

5 INLEIDING De vrijheid van onderwijs, zoals vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet, heeft in de praktijk een bredere betekenis gekregen dan enkel de financiële gelijkschakelijking van openbaar en bijzonder onderwijs. Als subsidiegever stelt de overheid weliswaar eisen aan deugdelijkheid en kwaliteit, maar de feitelijke inrichting van het onderwijs wordt overgelaten aan de instellingen, c.q. het bevoegd gezag (het schoolbestuur). Stichting IJsselgraaf kiest ervoor om het primaat voor de onderwijskundige ontwikkeling bij de individuele scholen te leggen (zie: SBP, hoofdstuk 2), wat betekent dat schooldirecteuren en hun teams grote invloed hebben op de vormgeving van het onderwijs. Bestuurlijk wordt de kwaliteit bewaakt, uit eigenstandige overwegingen, maar ook omdat hierover verantwoording moet worden afgelegd aan de onderwijsinspectie. Ook worden de Schoolplannen uiteindelijk door de DB vastgesteld, maar het blijft een gegeven dat op schoolniveau een grote vrijheid bestaat om de lespraktijk naar eigen inzicht vorm te geven. In vergelijking tot andere maatschappelijke sectoren is dat een redelijk unieke situatie, die optimale kansen biedt voor ondernemende professionals. Er is alle ruimte voor ontwikkeling, zowel op het niveau van de individuele werknemer als op organisatieniveau. Het is aan het vakmanschap van de schooldirecteur om daarin de parallelliteit en het gezamenlijk belang te onderkennen en op die manier professionele groei voor zowel de medewerkers als voor de school te realiseren. Op de achtergrond speelt evenwel dat het onderwijs decennialang gedomineerd is geweest door een ambtelijk-bureaucratische cultuur, gekenmerkt door een veelheid aan regels, een sterke interne oriëntatie en vaak ook door vermeende superioriteit t.a.v. de niet-deskundig geachte buitenwacht. De huidige samenleving vraagt echter om klantgerichtheid en flexibiliteit en dat vereist een fundamenteel andere basishouding van professionals. Dat personele mobiliteit medewerkers fris houdt en de spreiding van deskundigheid bevordert behoeft geen betoog. Mobiliteit in denken en doen is nog weer van een andere orde en suggereert mentale beweeglijkheid en reflectie op het eigen functioneren, evenals soepele aanpassing aan een veranderende context en een sterke gerichtheid op de zich dynamisch ontwikkelende samenleving. Wie deze wendbaarheid bezit, mag terecht de beleidsruimte claimen die IJsselgraaf aan de individuele scholen heeft toebedacht, in het belang van goed onderwijs, in het belang van onze leerlingen. Zelhem, 24 april 2013 Theo Huting, Directeur-Bestuurder Stichting IJsselgraaf De volgende managementrapportage betreft de periode februari augustus 2013 en komt uit in oktober. Deze zal o.a. een tussenevaluatie van het SBP bevatten. 5

6 6

7 1. STICHTINGSBELEID 1.1 Beleidsontwikkeling De voornaamste beleidszaken waar de organisatie zich deze periode intensief mee heeft beziggehouden betreffen de uitwerkingen van het Integraal Personeelsbeleidsplan en van het Strategisch Beleidsplan en, meer specifiek, het beleid inzake de demografische krimp. 1.2 Toezichthoudend bestuur In het transitieproces naar het Raad van Toezicht-model fungeert de AD sinds 1 januari 2012 als directeur/bestuurder en heeft het bestuur de rol aangenomen van interne toezichthouder. Gedurende de verslagperiode is het bestuur vijf maal in vergadering bijeen geweest. De belangrijkste onderwerpen waren: Financiën Managementrapportage Voortgang rond opschaling (op school- en stichtingsniveau) Accountantskeuze Wenselijkheidsonderzoek fusie Mogelijke verzelfstandiging de Bongerd Overdracht Wolfersveenschool 1.3 Directeur-Bestuurder Uit een interne evaluatie is andermaal het belang gebleken van een heldere positionering van de bovenschoolse geledingen, om welke reden de aanduiding directeur-bestuurder, op basis van de delegatieregeling, consequent wordt gehanteerd. Naast de dagelijkse leiding van de organisatie, het voorzitten van het directeurenoverleg en de aansturing van het bestuursbureau heeft de DB een groot aantal contacten. Intern betreft het: De individuele scholen / directeuren Het bestuur De GMR MR en [in incidentele gevallen] Het IB-netwerk De werkgroepvoorzitter De twee orthopedagogen Externe contacten worden beschreven in par Directeurenoverleg Het DO is gedurende de verslagperiode vier keer bijeen geweest. De voornaamste bespreekpunten waren: Financiën Conclusies wenselijkheidsonderzoek fusie Optimalisering interne zorgstructuur Regeling toelating, schorsing en verwijdering Procedures rond vervanging Organisatie ouderenquêtes Extra verlof Cultuureducatie Invoering ParnasSys en Integraal Evaluatie formatie-invulling ICT 7

8 Concept-vakantierooster Inzet middelen Prestatiebox Vervolgplan dyslexie Evaluatie gesprekkencyclus Taakbeleid Marap Actuele cijfers SWV Visieontwikkeling IKC Mobiliteitsbeleid Evaluatie herplaatsing directeuren Aanleveren opbrengstgegevens bij inspectie 1.5 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De vergaderingen van de GMR worden samen met de DB voorbereid. In de afgelopen periode is de GMR drie keer in vergadering bijeen geweest. De voornaamste onderwerpen waren: Website; intranet Rapport IJsselgraaf de krimp de baas IPB Regeling toelating, schorsing en verwijdering Interne zorgstructuur PO-actief Concept-vakantierooster Zorgplan; info vanuit SWV Uitgangspunten begroting Managementrapportage Mobiliteitsbeleid Begroting Verkiezingen Scholing 1.6 Bestuursbureau De medewerkers van het bestuursbureau hebben ook dit keer meegeschreven aan deze managementrapportage. Om de veertien dagen vindt er werkoverleg plaats met alle medewerkers van het bestuursbureau. De bespreekpunten betreffen voornamelijk regelzaken en de onderlinge afstemming van werkzaamheden. 8

9 2. ONDERWIJS 2.1 Beleidsontwikkeling op de scholen Na invoering van het webbased administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys is de module Integraal daaraan gekoppeld. Diverse sessies zijn gevuld met scholing voor directeuren en voor administratief medewerkers. Er vindt geregeld terugkoppeling plaats tijdens het DO en er is voorzien in externe ondersteuning, zodat alle scholen goed in dit traject worden meegenomen. 2.2 Leerlingenondersteuning Conform de nieuwe terminologie binnen Passend Onderwijs wordt niet langer gesproken van leerlingenzorg, maar van ondersteuning. In eerste deel van het schooljaar hebben de werkzaamheden van de orthopedagogen zich voornamelijk gericht op de leerlingenondersteuning op de scholen. Vanwege het zwangerschapsverlof van Kim Lemmen zijn er vanaf oktober tijdelijk twee orthopedagogen/ psychologen aangesteld ter vervanging: psycholoog Anne-marie Smits en orthopedagoog Aukje Dieker. Ter aanvulling heeft een externe GZ-psycholoog de orthopedagogen ondersteund in onderzoeken met betrekking tot een diagnose. De vervangers van Kim Lemmen zullen tot de voorjaarsvakantie werkzaam zijn voor Stichting IJsselgraaf. Op het gebied van bovenschoolse ondersteuning zijn er veranderingen door de nieuwe functie directeur zorg die vanaf november ingevuld wordt door Mandy van Ampting. Er hebben diverse overleggen plaatsgevonden tussen de orthopedagogen en de directeur met betrekking tot zorg over de werkzaamheden van de orthopedagogen, de rol van de orthopedagogen richting passend onderwijs en het bovenschools ondersteuningsplan. Het doel is om het bovenschools ondersteuningsplan dit schooljaar op te stellen. Daarnaast hebben de orthopedagogen zich in het IB-netwerk gericht op de onderwerpen ontwikkelingsperspectief, doubleren en compensatie en dispensatie voor dyslexie. 2.3 Ontwikkeling leerlingenaantallen Bij de telling op 1 oktober 2012 is het totaal aantal leerlingen op onze scholen met ruim honderd leerlingen gedaald t.o.v. 1 oktober Toen werden leerlingen geteld. 9

10 Brinnr. Naam school Lln.-aantal ZV OBS De Bongerd 73 13BV OBS Canada DK OBS De Dorpsschool FA OBS Gildeschool NX OBS Hagen VX OBS Hogenkamp LJ OBS Horizon, locatie Stad LJ01 OBS Horizon, locatie Ooi 89 13VC OBS De Huet EJ OBS Jan Ligthart LJ OBS Mozaïek MN OBS Overstegen YQ OBS De Plattenburg XX OBS Rozengaardsweide ZG OBS De Steenuil 47 08IU OBS Velswijk 67 18MY OBS De Wetelaar ZM RKB St. Willibrordus 83 13HJ OBS Wis & Wierig WC Wolfersveenschool 37 09FE OBS De Woordhof 167 TOTAAL Oordeel Onderwijsinspectie Gedurende de verslagperiode is alleen De Wetelaar bezocht in het kader van het reguliere toezicht. De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op De Wetelaar op de onderzochte onderdelen op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd. De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd. Op de peuterspeelzaallocaties van Horizon-Ooi en Overstegen is de inspecteur wel op bezoek geweest om de ontwikkelingen op het gebied van VVE (voorschoolse educatie) in beeld te brengen. In beide gevallen was het oordeel positief. 2.5 Bijzondere ontwikkelingen De oudergeleding van de MR van De Bongerd heeft verzocht om het bestuur van de school te mogen overnemen. In februari zal hierover een besluit worden genomen. 10

11 3. ORGANISATIE 3.1 Organisatieontwikkeling De organisatiestructuur is intern breed bekend en functioneert op alle niveaus. De communicatielijnen zijn helder en worden adequaat gehanteerd binnen de sturingskolom. Op het niveau van de medezeggenschap moet worden vastgesteld dat de invoering van de WMS niet overal volledig is geëffectueerd. De MR-reglementen moeten nog aan deze wet worden aangepast en tegelijkertijd geüniformeerd. Verdere aandachtspunten zijn: de bekendheid met inspraakprocedures, de specifieke deskundigheidsontwikkeling en de in de wet geregelde verhouding tussen de GMR en de onderscheiden MR en. 3.2 Beleid m.b.t. demografische krimp Het beleid in zake demografische krimp, zoals verwoord in het SBP, wordt thans uitgevoerd. In de kern Steenderen wordt toegewerkt naar één school voor alle denominaties. Datzelfde gebeurt in Wolfersveen. De fusie in Drempt zal per 1 januari 2014 zijn gerealiseerd. Voor alle trajecten worden fusie-effect-rapportages opgesteld. 3.3 Samenwerking binnen de regio Stichting IJsselgraaf participeert in tal van netwerken, samenwerkingsverbanden en bestuurlijke overlegsituaties, o.a. in bestuurlijk overleg op gemeentelijk niveau, het Brede School-netwerk, regionaal bestuurdersoverleg, WSNS en de werkgroep Krimp. 11

12 12

13 4. PROFIEL EN IMAGO 4.1 PR-beleid De reeds ingezette activiteiten op het gebied van PR en klantbenadering zijn voortgezet. Onder de medewerkers is een handzame Personeelsgids verspreid met daarin alle belangrijke regelingen. De vernieuwde website is in het najaar online gezet. Het intranet wordt nog verder uitgewerkt. 4.2 Externe contacten De DB heeft regulier overleg en / of onderhoudt veelvuldige contacten met: Gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en Doesburg (zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau, waaronder overleg met de externe toezichthouders) Overige schoolbesturen in de gemeenten (PO en VO), zowel bilateraal als via o.a. schoolbestuurlijk overleg op gemeentelijk niveau (incl. LEA) en het zgn. D3-overleg (overleg van de bestuurders van de drie grote PO-instellingen in Doetinchem) Onderwijsinspectie Bestuur SWV Doetinchem Bestuur SWV Zutphen Bestuurlijke informatiebijeenkomsten van het administratiekantoor Stuurgroep Brede School-netwerk Intervisiegroep directeur-bestuurders Daarnaast bestaan incidentele contacten met: Diverse onderwijsadviesbureaus Vereniging van toezichthouders in het onderwijs (VTOI) VOS/ABB PO-Raad Landelijke klachtencommissie Ministerie van OCW Kinderopvangorganisaties AVS De DB maakt namens de PO-Raad deel uit van de CAO-onderhandelingsdelegatie. In januari heeft dit overleg geleid tot een nieuwe CAO voor 2013, met enkel technische wijzigingen. In 2013 wordt toegewerkt naar een compleet vernieuwde en eigentijdse CAO voor 2014 e.v. 13

14 14

15 5. PERSONEEL 5.1 Kengetallen personeelsbestand Personeelsbestand inclusief vervangingspool en payroll ( ) Type aanstelling Totaal Fulltime Parttime Onbepaalde tijd Aantal Personen Bezetting (wtf) 210, ,8972 Payroll Aantal personen Bezetting(wtf) 18,8810 4,0 14,2593 Personeelssterkte per functiegroep inclusief vervangingspool en payroll Functiegroep Totaal Fulltime Parttime Onderwijzend personeel Aantal Personen Bezetting (wtf) 190,2052 Onderwijs Ondersteunend Personeel Aantal Personen Bezetting (wtf) Directie Aantal Personen Bezetting (wtf) 14,1706 Verdeling naar leeftijd cohort aanstellingen onbepaalde tijd Leeftijd cohort Totaal 0/19 20/24 25/29 30/34 35/39 40/44 45/49 50/54 55/59 60/64 Aantal Personen Bezetting (wtf) 210,8972 2,90 18,80 26,66 25,82 22,71 21,57 26,00 34,58 31,75 In de verslagperiode is het aantal medewerkers met een vaste aanstelling gedaald van 214,4 fte naar 210,9 fte. De daling van 3,5 fte is ontstaan door natuurlijk verloop en ontslag. De vrijkomende ruimte is ingevuld middels payroll -aanstellingen. Daardoor is het volume in de flexibele schil gestegen van 16,3 naar 18,8. De in het tijdvak ontstane vacature voor een directiefunctie is nog niet ingevuld, maar voorzien voor augustus De flexibele schil biedt ons de mogelijkheid om de terugloop in formatie door bezuinigingen (o.a. vervallen van de rugzakfinanciering en de terugloop van het aantal leerlingen) op te vangen. 15

16 5.2 Verzuim Overzicht verzuimcijfers per maand en voortschrijdend verzuim Jaar Maand Ziektepercentages Voortschrijdend ziektepercentage 2012 September 4,47 % 6,69 % 2012 Oktober 4,16 % 6,53 % 2012 November 3,92 % 6,28 % 2012 December 5,11 % 6,11 % 2013 Januari 5,34 % 5,93 % Gedurende de verslagperiode daalde het verzuimpercentage van 6,69 naar 5,93% Het voortschrijdend verzuimpercentage wordt vastgesteld over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de laatste rapportagemaand. De verzuimcijfers over de maanden september tot en met januari liggen lager dan de cijfers over de maanden daarvoor. In de verslagperiode is het verzuimbeleid aangepast. Er is meer aandacht voor de frequente verzuimers (meer dan 2 keer per halfjaar) en het contact tussen bedrijfsarts en zieke medewerker is geïntensiveerd. Verder is er veel aandacht voor de ondersteuning van de directeuren bij de uitvoering van het verzuimbeleid door de afdeling P&O. Ook de rapportages voor de directeuren worden vaker opgesteld (1 keer per 2 maanden). Aan de hand van deze rapportages worden de ontwikkelingen van het verzuim per school geanalyseerd en besproken. 5.3 Arbobeleid In deze periode zijn diverse schoolbezoeken afgelegd. Daarbij kwamen de onderstaande aspecten aan de orde: De derde en vierde veiligheidsinspecties 2012 van de speeltoestellen op 18 scholen zijn in september en december uitgevoerd; Op enkele scholen is een NEN3140 inspectie van de elektrische apparatuur en gereedschappen uitgevoerd; Om de RI&E actueel te houden, is een aantal scholen bezocht voor een rondgang of quickscan. Er is een begin gemaakt met het opstellen van protocollen op enkele terreinen die de scholen kunnen gebruiken, te weten: een protocol met betrekking tot de problematiek rond gescheiden ouders; een protocol over het gebruik van sociale media; een pestprotocol. Het streven is om de eerste helft van 2013 deze protocollen af te ronden en aan het directieberaad voor te leggen. In november is de jaarlijkse bijeenkomst voor de interne vertrouwenspersonen gehouden. Het jaarverslag van de Arbo-coördinator is opgesteld en naar de DB gestuurd. 16

17 6. HUISVESTING 6.1 Onderhoud schoolgebouwen De volgende onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de planning : Op OBS Hagen is de upgrading afgerond; de school heeft weer een eigentijdse uitstraling gekregen. OBS Wis en Wierig heeft nieuwe plafonds en verlichting gekregen. De verlichting was zeer verouderd en voldeed niet meer aan de juiste normen. Op OBS Jan Ligthart (locatie Talmastraat) is op de bovenverdieping de tapijtvloerbedekking vervangen door linovloeren. In deze periode is hard gewerkt aan de renovatie van OBS Horizon-Stad. De gemeente Doesburg gaat de buitenzijde van Horizon-Stad volgens het gemeentelijke MOP renoveren, waarbij oude kozijnen worden vervangen door kunststofkozijnen, evenals enkele buitendeuren. Het vernieuwen van vloeren en het schilderen aan de binnenzijde wordt uit eigen middelen bekostigd. In februari wordt er gestart met bovengenoemde werkzaamheden. Ook bij OBS Canada wordt er hard gewerkt om in samenwerking met de gemeente Doetinchem een renovatie te realiseren. Het tijdpad van deze renovatie is nog niet bekend. Wel is er al aangevangen met het verwijderen van de fietsenstalling en het plaatsen van een hekwerk aan de achterzijde van de school om vandalisme door hangjongeren tegen te gaan. In navolging van de onderhoudsplanning van 2011 t/m 2013 zijn er diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, te weten: - Buitenschilderwerk aan kozijnen en gevels van OBS Hogenkamp en OBS De Plattenburg. - Het hoofdgebouw van OBS Jan Ligthart heeft op de 1 e etage nieuw lino gekregen en alle ruimtes zijn geschilderd. - Op OBS Hagen is een start gemaakt met een upgrading van de lokalen, het sanitair etc. De gemeente Bronckhorst heeft op OBS De Woordhof de gietvloeren vervangen door linovloeren. De Woordhof kampt nog steeds met opleverpunten vanuit de nieuwbouw. Zodra alle nog openstaande opleverpunten zijn afgehandeld, zal De Woordhof worden overgedragen aan IJsselgraaf. 6.2 Bijzondere ontwikkelingen Voor het nieuwe gebouw van OBS Rozengaardsweide zijn de palen in de grond geslagen en in de herfstvakantie is de gymzaal afgebroken. Op de plek van de gymzaal komt de school van OBS Rozengaardsweide te staan en op de huidige plek van OBS Rozengaardsweide komt de Piersonschool van GelderVeste. Oplevering van OBS Rozengaardsweide staat gepland op 9 september In de herfstvakantie zal de verhuizing plaatsvinden. De bouw van het Kulturhus in Drempt (OBS Gildeschool, St. Willibrordus, het Dorpshuis en de kinderopvang) is reeds gestart; de fundering is gestort. Oplevering van het Kulturhus zal waarschijnlijk net voor de zomervakantie zijn. 17

18 De planontwikkeling voor een nieuwe school voor de gehele wijk Noord/Overstegen (Doetinchem) vordert gestaag. Dit nieuwe IKC zal volledig onder het bestuur van IJsselgraaf worden gebracht. Daartoe wordt Het Palet (Pro8) met Overstegen samengevoegd. Beide schoolteams maken in maart kennis met elkaar en zijn vervolgens uitgenodigd bijdragen te leveren aan onderwijsvisie en schoolconcept voor de nieuwe school. 18

19 7. INFORMATIE- EN COMMUNICATIE TECHNOLOGIE 7.1 Beleidsontwikkeling Het platform van ICT er ontwikkelt beleidsvoornemens in de vorm van voorstellen aan het DO. Dit wordt gecoördineerd door de werkgroep ICT, bestaande uit twee directeuren. 7.2 Systeembeheer Met Qlict is een nieuw contract afgesloten. Een deel van de technische ondersteuning wordt in eigen beheer genomen. De personele invulling moet nog worden gerealiseerd. 7.3 Voorzieningenniveau Er is een besluit genomen om de module Integraal gefaseerd in te voeren. Integraal is een kwaliteitsmanagementsysteem voor directies. Het biedt mogelijkheden om feedback te vragen van stakeholders, opbrengsten in beeld te brengen, gesprekkencycli te organiseren en persoonlijke ontwikkelingen vast te leggen. Er is een fasering opgesteld om de invoering vlot en begeleid te laten verlopen [zie ook 2.1]. 19

20 20

21 8. FINANCIËN 8.1 Financieel beleid In de eerste kwartaalrapportages zijn de voordelen van het in eigen beheer nemen van de financiële administratie al tot uitdrukking gekomen. Procedures zijn beschreven en praktische verbeteringen zijn doorgevoerd. Voor de komende periode staan de verdere uitwerking van het financieel beleidsplan en van de AO / IC op het programma. Door personele wijzigingen is dit enigszins vertraagd. De administratieve krachten leveren namens de schooldirecteuren gegevens aan bij de financiële administratie. Om de aanlevering te optimaliseren is een eerste informatiebijeenkomst voor hen georganiseerd. In het voorjaar van 2013 zal een vervolgsessie plaatsvinden. 8.2 Periodieke rapportages In november is de begroting 2013 aan de orde geweest in het bestuur. Deze is op 1 december 2012 bij de gemeentes aangeleverd. De 4 e kwartaalrapportage is nog niet gepresenteerd, omdat nog niet alle controles konden worden uitgevoerd. Wel is al duidelijk dat het in de begroting 2012 opgenomen positieve jaarresultaat beduidend gunstiger zal uitpakken dan begroot. 21

22 22

23 Vaststellingsblad Deze rapportage is opgesteld door de Algemeen Directeur van Stichting IJsselgraaf Zelhem, 22 april Th.J.G. Huting, DB Van deze rapportage is kennis genomen door het bestuur van Stichting IJsselgraaf Zelhem, 27 mei G.J. Bannink, voorzitter 23

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo. Jaarverslag 2012 06 mei 2013 Jaarverslag 2012 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2012

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012 Bestuursnummer: 55303 Scholen van nu voor de wereld van morgen Jaarverslag over boekjaar 2012 1 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR/BESTUURDER

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Jaarverslag SVZH 2013 pagina 2 Inhoudsopgave: Leeswijzer 1. Voorwoord pagina 5 2. Missie, visie en kernwaarden pagina 7 3. Structuur en organisatie pagina 8

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur 1 Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur Jaarverslag 1 Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 2 Doelstelling van de organisatie 3 Beleid en kernactiviteiten 4.1 Juridische structuur

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG GROEI IN KWALITEIT

SIKO JAARVERSLAG GROEI IN KWALITEIT SIKO JAARVERSLAG 2011 GROEI IN KWALITEIT 1 2 VOORWOORDEN Van de algemeen directeur Het jaar 2011 stond voor SIKO vooral in het teken van de teruggekeerde rust na een bewogen en onrustig 2010. Waar in 2010

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN Mei 2013 Bestuursjaarverslag 2012 Stichting voor Protestants

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord 3 Verslag raad van toezicht 5 Onderwijs 12 Personeel 18 Organisatie 23 Facilitaire Diensten 31 Financiën

Nadere informatie

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad,

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad, Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011 Geachte gemeenteraad, Hierbij ontvangt u het Jaarverslag 2011 van Stichting OPOS. Via dit jaarverslag krijgt

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College,

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College, ^ sterk in leren Spaarnesant Spaarnesant Richard Holkade 14-16 Postbus 800 2003 RV Haarlem T 023 543 01 00 F 023 543 0! 9! E info@spaarnesant.nl I vvww.spaarnesant.nl Gemeente Haarlem College van Burgemeesters

Nadere informatie