Jaarplan schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan schooljaar 2015-2016"

Transcriptie

1 Jaarplan schooljaar Samenwerkingsverband IJssel Berkel Datum 16 juni 2015 Versie Vastgesteld door bestuur op 15 juni 2015 Pagina 1 van 14 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs van 27 schoolbesturen voor primair (speciaal) onderwijs in de gemeenten Brummen, Zutphen, Lochem, Voorst en een deel van Bronckhorst. Goed onderwijs maak je samen!

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Basisondersteuning 4 3. Extra ondersteuning 6 4. Zware ondersteuning 7 5. Organisatie, personeel en financiën 8 6. Samenwerking met partners 10 Bijlage 1 Planning & control cyclus 11 Bijlage 2 Jaarkalender schooljaar Pagina 2 van 14

3 1. Inleiding Op 1 augustus 2014 is Passend onderwijs gestart. In het Ondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze we voor alle kinderen in de regio passend onderwijs willen realiseren. Voorliggend jaarplan is een nadere uitwerking van het Ondersteuningsplan en beschrijft de activiteiten voor het schooljaar Aan de orde komen: Basisondersteuning Extra ondersteuning Zware ondersteuning Organisatie, personeel en financiën Samenwerking met partners Samenhang met andere documenten Voorliggend jaarplan is een nadere uitwerking van het Ondersteuningsplan De directie legt over de beschreven activiteiten en de resultaten verantwoording af aan het bestuur via een voorgangsrapportage Passend onderwijs. Daarnaast stellen we elk jaar een jaarverslag op. Voor de bestuurlijke vaststelling van (beleids)stukken hebben we een planning & control cyclus opgesteld. Deze is opgenomen in bijlage 1. Tot slot leggen wij belangrijke (interne) data vast in een jaarkalender zodat alle betrokkenen weten wanneer welke activiteit plaatsvindt. De jaarkalender voor schooljaar is opgenomen in bijlage 2. Pagina 3 van 14

4 2. Basisondersteuning Relatie met Ondersteuningsplan A: basisondersteuning, facilitering basisscholen Doelstelling: Alle scholen voldoen op 1 augustus 2017 aan het niveau van basisondersteuning. 1B: basisondersteuning, onderwijscoaches Doelstelling: de inzet van de onderwijscoaches draagt bij aan het realiseren en versterken van het niveau van de basisondersteuning, het handelingsgericht toewijzen van ondersteuning en het bieden van passende onderwijsondersteuning. 8: professionalisering scholen 2.1 Activiteiten schooljaar Onderwijscoaches Activiteiten Wanneer Onderwijscoaches bieden preventieve en systemische ondersteuning aan scholen, o.a. door: Vaste deelname aan ondersteuningsteam op scholen Collegiale consultatie Uitvoeren van observatie De inzet van de onderwijscoaches draagt bij aan het realiseren en versterken van het niveau van de basisondersteuning, het handelingsgericht toewijzen van ondersteuning en het bieden van passende onderwijsondersteuning. Doorlopend 1B: basisondersteuning, onderwijscoaches Schoolondersteuningsprofiel Activiteiten Wanneer Scholen stellen profiel indien nodig bij en sturen deze op naar het SWV. Alle scholen hebben een (bijgesteld) schoolondersteuningsprofiel, welke is vastgesteld door het bestuur. De profielen staan op de site van het SWV. Hiermee ontstaat een beeld van het dekkend aanbod in de regio. Het bevoegd gezag van de school tenminste eens in de vier jaar een schoolondersteuningsprofiel op. Het schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks besproken met het team en de MR, en indien nodig bijgesteld. Niet van toepassing Professionalisering scholen Activiteiten Het SWV stelt een professionaliseringsaanbod op voor scholen. Onderdeel van aanbod is:: a. Leergang cyclisch en planmatig werken b. Leergang anders kijken naar kinderen c. Directienetwerken (georganiseerd per gemeente) d. IB netwerken e. Passend onderwijs cafés (3x per schooljaar) Een professionaliseringsaanbod voor scholen. Uitvoering ervan draagt bij aan het realiseren en versterken van niveau basisondersteuning. Wanneer Verspreid over schooljaar (zie bijlage 2) 8: professionalisering scholen Pagina 4 van 14

5 Monitoring Activiteiten a. Monitor basisondersteuning (invullen door scholen en onderwijscoaches) b. Tijdregistratie onderwijscoaches en orthopedagogen c. Bestuurspiegelgesprekken: directie SWV gaat met alle individuele besturen in gesprek over passend onderwijs. SWV en besturen hebben zicht op de ervaringen en voortgang van passend onderwijs. De monitoring Ievert input op voor het (kwaliteits)beleid en interne en externe verantwoording (zowel voor SWV als besturen). Wanneer a. Oktober t/m november 2015 b. Zie planning voortgangsrapportages in bijlage 1 c. Januari t/m april : kwaliteitszorg en verantwoording Pagina 5 van 14

6 3. Extra ondersteuning Relatie met Ondersteuningsplan A: scholen met extra profielen Doelstelling: het faciliteren van basisscholen met een structureel aanbod van extra ondersteuning dat het niveau van de basisondersteuning overstijgt. Dit betreft een overgangsmaatregel tot B: expertiseteam / onderwijsarrangementen Doelstelling: het expertiseteam draagt bij aan het realiseren en versterken van het niveau van de basisondersteuning, het handelingsgericht toewijzen van extra ondersteuning en het bieden van extra ondersteuning die is afgestemd op de onderwijsbehoeften van het kind en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht. 3.1 Activiteiten schooljaar Expertiseteam Activiteiten Op het niveau van ons SWV is een expertiseteam snel en op maat beschikbaar voor vragen die de mogelijkheden en/of expertise van het ondersteuningsteam overstijgen. Leden van expertiseteam zijn o.a. beschikbaar voor: a. Advies b. Uitvoeren psychologisch onderzoek c. Uitvoeren van toegekende onderwijsarrangementen Het expertiseteam draagt bij aan het realiseren en versterken van het niveau van de basisondersteuning, het handelingsgericht toewijzen van extra ondersteuning en het bieden van extra ondersteuning die is afgestemd op de onderwijsbehoeften van het kind en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht. Wanneer Schooljaar B: expertiseteam / onderwijsarrangementen Monitoring Activiteiten SWV monitort de vooraf vastgestelde indicatoren, waaronder: a. Kengetallen arrangementen b. Aantal uitgevoerde psychologische onderzoeken c. Tevredenheid leerkrachten over toegekende arrangement d. Tevredenheid ouders over toegekende arrangement e. Tijdbesteding leden expertiseteam f. Evaluatie inzet expertiseteam SWV en besturen hebben zicht op de ervaringen en voortgang van passend onderwijs. De monitoring Ievert input op voor het (kwaliteits)beleid en interne en externe verantwoording (zowel voor SWV als besturen). Wanneer Zie planning voortgangsrapportages in bijlage 1 6: kwaliteitszorg en verantwoording Pagina 6 van 14

7 4. Zware ondersteuning Relatie met Ondersteuningsplan : (tijdelijke) lesplaatsen in het SBO In de schooljaren tot en met steven we respectievelijk naar 360, 352 en 344 kinderen in het SBO; een daling door krimp en minder verwijzing. 3: (tijdelijke) lesplaatsen in het SO Doelstelling: we gaan ervan uit dat het aantal kinderen in het SO in de schooljaren tot en met met in totaal 34 kinderen zal dalen naar het landelijk gemiddelde (1,65%). 3A: toewijzingsteam Doelstelling: de toewijzing van extra en zware ondersteuning vindt plaats op een handelingsgerichte, transparante en objectieve manier. 5B: overgangsmaatregel, afbouw Zorgadviesteam Doelstelling: gedurende de overgangsperiode ( ) maakt het SWV gebruik van het Zorgadviesteam. Daarnaast is het budget beschikbaar voor de herindicatie van zittende SO-kinderen. 4.1 Activiteiten schooljaar Herindicatie zittende SO-kinderen Activiteiten Uitvoering herindicatie zittende SO-kinderen conform vastgesteld beleid 1. Alle zittende SO-kinderen zijn voor 1 juli 2016 geherindiceerd. Wanneer Mei 2015 t/m mei B: overgangsmaatregel Traject SBO en SO Activiteiten Vervolg traject met SBO en SO-directeuren, ondersteunt door extern adviesbureau. Een gedragen visie op de toekomstige positie en rol van SBO en SO in het SWV. Wanneer 1 september 1 december A: scholen met extra profielen Monitoring Activiteiten SWV monitort de vooraf vastgestelde indicatoren, waaronder: a. Kengetallen TLV s b. Tevredenheid leerkrachten over toegekende TLV c. Tevredenheid ouders over toegekende TLV d. Ontwikkeling aantal kinderen BAO, SBO en SO e. Klachten en geschillen SWV en besturen hebben zicht op de ervaringen en voortgang van passend onderwijs. De monitoring Ievert input op voor het (kwaliteits)beleid en interne en externe verantwoording (zowel voor SWV als besturen). Wanneer Zie planning voortgangsrapportages in bijlage 1 6: kwaliteitszorg en verantwoording 1 Beleid herindicatie zittende SO-kinderen. SWV IJssel Berkel. Vastgesteld door bestuur op 16 maart Pagina 7 van 14

8 5. Organisatie, personeel en financiën Relatie met Ondersteuningsplan : bestuur en beheer Doelstelling: een sobere, maar adequate bestuurlijke en organisatorische inrichting waarbij sprake is van degelijke beleidsontwikkeling, - uitvoering en evaluatie, een stevige financiële functie en transparante verantwoording. 6: kwaliteitszorg en verantwoording 7: projecten 8: professionalisering personeel 5.1 Activiteiten schooljaar Personeel algemeen Activiteiten a. Implementatie nieuwe cao b. Teamvergaderingen (6x) en regio-overleggen c. Functionerings- en beoordelingsgesprekken d. Opstellen personeelshandboek e. Afspraken maken met SO-besturen over inzet komende jaren f. Tripartiete overleg met vakbonden g. Implementatie documentmanagement systeem Bovenstaande is gerealiseerd. Wanneer Schooljaar : bestuur en beheer Professionalisering personeel Activiteiten a. Intervisie (10 uur) b. Studiedagen personeel o.a. over rol van onderwijscoach / orthopedagoog (40 uur). c. Individuele professionalisering / persoonlijke ontwikkeling Wanneer Schooljaar (zie bijlage 2) 8: professionalisering personeel Kwaliteitszorg en (financiële) verantwoording Activiteiten a. Uitvoering planning en control cyclus (zie bijlage 1) b. Opstellen memo wederzijdse informatieverstrekking schoolbesturen en SWV t.b.v. kwaliteitszorg en verantwoording. c. Opstellen factsheet voor besturen t.b.v. bestuurspiegelgesprekken. d. Deelname aan praktijkcheck PO-raad e. Bijstellen kwaliteitshandboek f. Opstellen jaarbericht schooljaar (publieksversie) Er is sprake van degelijke beleidsontwikkeling, - uitvoering en evaluatie, een stevige financiële functie en transparante verantwoording. Wanneer a. Zie bijlage 1 b. September 2015 Pagina 8 van 14

9 c. December 2015 t/m april 2016 d. Nader te bepalen e. Schooljaar f. September/oktober : kwaliteitszorg en verantwoording Communicatie en betrokkenheid ouders / scholen Activiteiten a. Nieuwsbericht voor scholen, bestuurders en partners (8x per schooljaar) b. Teaminfo voor personeel SWV (6x per schooljaar) c. Website d. Opstellen informatiefolder voor ouders over ondersteuningsteam e. Organiseren van Passend onderwijs café voor scholen, ouders, externe partners en overige belangstellenden (3x per schooljaar) Heldere informatieverstrekking aan alle betrokken partners. Wanneer Verspreid over schooljaar : bestuur en beheer Monitoring Activiteiten a. Korte evaluatie bestuursvergaderingen b. Evaluatie Toezichtkader door bestuur c. Evaluatie en bijstelling Ondersteuningsplan d. Kwalitatief onderzoek naar de ervaren bureaucratie door scholen en waar mogelijk vereenvoudigen van procedures en formulieren. Een adequate bestuurlijke en organisatorische inrichting van SWV. Wanneer a. Tijdens elke bestuursvergadering (zie bijlage 1) b. Nader te bepalen c. Voorjaar 2016 d. Najaar : kwaliteitszorg en verantwoording Pagina 9 van 14

10 6. Samenwerking met partners Relatie met Ondersteuningsplan Gezamenlijke doelstelling SWV en gemeenten: alle kinderen groeien gezond en veilig op en gaan succesvol naar school. 6.1 Activiteiten schooljaar Gemeenten Activiteiten a. Continuering ambtelijke werkgroep b. Bestuurlijk overleg / OOGO c. Deelname aan gemeentelijke overleggen (stuurgroepen en projectgroepen) d. Het organiseren van bijeenkomst voor orthopedagogen en leerplichtambtenaren. Belangrijk thema is het tijdig in beeld krijgen / monitoren van (dreigende) thuiszitters. e. Het organiseren van (vervolg)bijeenkomst voor onderwijscoaches en gezinscoaches in een gemeente. a. Gezamenlijke agendapunten van SWV en gemeenten zijn besproken en waar nodig vertaald in afspraken en/of beleid. b. Afstemming tussen SWV en gemeenten op bestuurlijk niveau. c. Afstemming tussen SVW en gemeenten op ambtelijk niveau. d. Thuiszittende kinderen zijn tijdig in beeld bij SWV en gemeenten. Aanvullende afspraken zijn gemaakt over het versterken van (preventieve) aanpak. e. Een verdere verbetering van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp op operationeel niveau. Wanneer a. Minimaal 4x per schooljaar b. 7 oktober 2015 c. Data onbekend d. Medio november / december 2015 e. Verspreid over schooljaar : bestuur en beheer Voortgezet onderwijs Activiteiten Wanneer Continuering van overleg met samenwerkingsverbanden VO. Belangrijk thema is de evaluatie van gemaakte afspraken t.b.v. doorgaande lijn. Een doorgaande lijn van PO naar VO Meerdere keren per jaar 4: bestuur en beheer Pagina 10 van 14

11 Bijlage 1 Planning & control cyclus Versie 22 april 2015 Datum Vergadering Agendapunten 19 januari 2015 Bestuur Voortgangsrapportage: augustus t/m december maart 2015 Bestuur 20 april 2015 Bestuur Voorgenomen besluit Jaarbegroting 2015 Voortgangsrapportage: januari t/m maart 2015 Voorgenomen besluit bijstelling Ondersteuningsplan en MJB 15 juni 2015 Bestuur Voorgenomen besluit Jaarverslag juni 2015 ALV Goedkeuring Jaarverslag 2014 Goedkeuring Jaarbegroting 2015 Goedkeuring bijstelling Ondersteuningsplan en MJB 22 juni 2015 Bestuur Vaststelling Jaarverslag 2014 Vaststelling Jaarbegroting 2015 Vaststelling bijstelling Ondersteuningsplan en MJB 5 oktober 2015 Bestuur Voortgangsrapportage: april t/m juni november 2015 Bestuur Voortgangsrapportage: juli t/m september 2015 Voorgenomen besluit Jaarbegroting december 2015 ALV Goedkeuring Jaarbegroting december 2015 Bestuur Vaststelling Jaarbegroting februari 2016 Bestuur Voortgangsrapportage: oktober t/m december april 2016 Bestuur Voorgenomen besluit Jaarverslag 2015 Voortgangsrapportage: januari t/m maart mei 2016 ALV Goedkeuring Jaarverslag juni 2016 Bestuur Vaststelling Jaarverslag oktober 2016 Bestuur Voortgangsrapportage: april t/m juni november 2016 Bestuur Voortgangsrapportage juli t/m september 2016 Voorgenomen besluit Jaarbegroting december 2016 ALV Goedkeuring Jaarbegroting december 2016 Bestuur Vaststelling Jaarbegroting 2017 Pagina 11 van 14

12 Bijlage 2 Jaarkalender schooljaar Versie 8 juni 2015 Legenda Teamvergadering Professionaliseringsaanbod voor scholen Vakanties en feestdagen Augustus en 26 augustus Studiedag personeel September september Toewijzingscommissie 14 september Vergadering OPR 16 september Teamvergadering ( ) 22 en 29 september Training Anders kijken naar kinderen (groep 1) Oktober oktober Toewijzingscommissie 5 oktober Vergadering bestuur SWV IJssel Berkel 6 oktober Vergadering MR-P ( ) 6 oktober Training Anders kijken naar kinderen (groep 1) 6 oktober Leergang Planmatig werken (groep 2) 7 oktober Bestuurlijk overleg met gemeenten 8 oktober Leergang Planmatig werken (groep 1) 12 oktober Directienetwerk (Berkelland en Bronckhorst) 17 t/m 25 oktober Herfstvakantie regio s Noord en Midden 19 oktober Toewijzingscommissie 24 oktober t/m 1 november Herfstvakantie regio Zuid 26 oktober Vergadering OPR 27 oktober Directienetwerk (Brummen) November november Directienetwerk (Lochem) 4 november Teamvergadering ( ) 5 november Toewijzingscommissie 16 november Vergadering bestuur SWV IJssel Berkel 17 november Directienetwerk (Voorst) 19 november Toewijzingscommissie Pagina 12 van 14

13 December december Vergadering MR-P ( ) 2 december Directienetwerk (Zutphen) 3 december Toewijzingscommissie 7 december Algemene Ledenvergadering 7 december Vergadering bestuur SWV IJssel Berkel 7 december Vergadering OPR 8 december Leergang Planmatig werken (groep 2) 9 december Studiedag personeel ( ) 10 december Leergang Planmatig werken (groep 1) 14 december Toewijzingscommissie 19 december t/m 3 januari Kerstvakantie alle regio s Januari januari Teamvergadering ( ) 14 januari Leergang Planmatig werken (groep 3) 18 januari Toewijzingscommissie 19 januari Leergang Planmatig werken (groep 4) 20 en 27 januari Training Anders kijken naar kinderen (groep 2) 28 januari Leergang Planmatig werken (groep 1) Februari februari Leergang Planmatig werken (groep 2) 3 februari Training Anders kijken naar kinderen (groep 2) 4 februari Toewijzingscommissie 9 februari Vergadering MR-P ( ) 15 februari Vergadering bestuur SWV IJssel Berkel 15 februari Vergadering OPR 18 februari Toewijzingscommissie 20 februari t/m 28 februari Voorjaarsvakantie regio s Midden en Zuid 27 februari t/m 6 maart Voorjaarsvakantie regio Noord Maart maart Leergang Planmatig werken (groep 4) 10 maart Leergang Planmatig werken (groep 3) 16 maart Teamvergadering ( ) 17 maart Toewijzingscommissie 22 maart Leergang Planmatig werken (groep 2) 27 en 28 maart Pasen 29 maart Studiedag personeel ( ) 31 maart Toewijzingscommissie 31 maart Leergang Planmatig werken (groep 1) Pagina 13 van 14

14 April april Vergadering MR-P ( ) 7, 14 en 21 april Training Anders kijken naar kinderen (groep 3) 11 april OPR achterbanbijeenkomst 14 april Toewijzingscommissie 14 april Leergang Planmatig werken (groep 3) 18 april Vergadering bestuur SWV IJssel Berkel 19 april Leergang Planmatig werken (groep 4) 27 april Koningsdag 28 april Toewijzingscommissie 30 april t/m 8 mei Meivakantie alle regio s Mei mei Hemelvaart 9 mei Algemene Ledenvergadering 15 en 16 mei Pinksteren 19 mei Toewijzingscommissie 25 mei Teamvergadering ( ) Juni juni Studiedag personeel ( ) 6 juni Vergadering bestuur SWV IJssel Berkel 6 juni Vergadering OPR 7 juni Vergadering MR-P ( ) 16 juni Leergang Planmatig werken (groep 3) 21 juni Leergang Planmatig werken (groep 4) 29 juni Teamvergadering ( ) Juli juli t/m 21 augustus Zomervakantie regio Midden 16 juli t/m 28 augustus Zomervakantie regio Noord 23 juli t/m 4 september Zomervakantie regio Zuid Pagina 14 van 14

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. samenwerkingsverband IJssel Berkel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. samenwerkingsverband IJssel Berkel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK samenwerkingsverband IJssel Berkel Plaats : Zutphen Administratienummer : PO2501 Bestuursnummer : 21609 Onderzoeksnummer : 277457 Datum onderzoek : 9 december

Nadere informatie

Samenvatting Jaarmonitor Passend onderwijs PO Eindhoven (3007)

Samenvatting Jaarmonitor Passend onderwijs PO Eindhoven (3007) Samenvatting Jaarmonitor Passend onderwijs PO Eindhoven (3007) 2015-2016 Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven Odysseuslaan 2 5631 JM Eindhoven Telefoon: 040-2968787 www.po-eindhoven.nl SWV

Nadere informatie

Jaarplan Doel 1. Doel 2. Doel 3. Doelstelling Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland

Jaarplan Doel 1. Doel 2. Doel 3. Doelstelling Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland Jaarplan 2017-2018 Doelstelling Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland Ons samenwerkingsverband verenigt 14 regionale schoolbesturen. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Daarom

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 1. Opening 2. Startactiviteit: Kennismaking 3. Doelstellingen en opbrengst van de dag 4. Kracht door verbinding Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag Samenwerkingsverband IJssel Berkel

Jaarverslag Samenwerkingsverband IJssel Berkel Jaarverslag 2015 Samenwerkingsverband IJssel Berkel Naam: Samenwerkingsverband IJssel Berkel Regionummer: PO2501 Bezoekadres: Hogestraatje 3 7201 CJ Zutphen Telefoon: 0575 511259 Email: info@ijsselberkel.nl

Nadere informatie

Activiteitenplan

Activiteitenplan plan 2017-2018 Onderdeel van het ondersteuningsplan Goed onderwijs maak je samen 2017-2021 Lucas Rurup Directeur Samenwerkingsverband Passend onderwijs Zuid-Kennemerland juni 2017 1 17-18 De activiteiten

Nadere informatie

VERSLAG (CONCEPT) Samenvatting / besluitenlijst

VERSLAG (CONCEPT) Samenvatting / besluitenlijst VERSLAG (CONCEPT) Betreft: Vergadering ondersteuningsplanraad (OPR) SWV IJssel Berkel Datum: Dinsdag 11 februari 2014 Tijd: 19.30 22.00 uur en: Zie presentielijst in bijlage 1 Voorzitter: Daniël van Straten

Nadere informatie

Ondersteuningsplan PO-VO

Ondersteuningsplan PO-VO Ondersteuningsplan PO-VO Aanleiding: labels In 10 jaar tijd (2003 2013): * Rugzakleerlingen: van 11.000 naar 39.000 leerlingen. * SO leerlingen: van 54.000 naar 68.000 leerlingen. In 5 jaar tijd (2007

Nadere informatie

SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016

SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016 SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016 Bijlage 9 In het Ondersteuningsplan 2015-2019 zijn de ambities van het samenwerkingsverband verwoord om te komen tot thuisnabij passend onderwijs voor alle leerlingen in de

Nadere informatie

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs HERIJKEN & DOORSTARTEN Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs Notitie voor het Dagelijks Bestuur PassendWijs t.b.v. vergadering op 21 februari 2017,

Nadere informatie

Passend Onderwijs in de Duin-en Bollenstreek

Passend Onderwijs in de Duin-en Bollenstreek Passend Onderwijs in de Duin-en Bollenstreek Noordwijkerhout, 3 maart 2015 Dick Rasenberg Algemeen directeur SWV 28-12 Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma;

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN 2014-2018

ONDERSTEUNINGSPLAN 2014-2018 ONDERSTEUNINGSPLAN 2014-2018 Samenwerkingsverband passend onderwijs IJssel Berkel Naam Samenwerkingsverband passend onderwijs IJssel Berkel Regionummer PO2501 Organisatienummer 21609 Adres Hogestraatje

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Sine Limite, Coöperatie Passend Onderwijs Deventer U.A.

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Sine Limite, Coöperatie Passend Onderwijs Deventer U.A. RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Sine Limite, Coöperatie Passend Onderwijs Deventer U.A. Plaats : Deventer Administratienummer : PO2303 Bestuursnummer : 21455 Onderzoeksnummer : 277494 Datum

Nadere informatie

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!!

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! Passend Onderwijs in 23-02 PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! misverstanden 1. Zorgplicht is plaatsingsplicht en dus inclusief onderwijs 2. Er komt een buslading zorgleerlingen bij Maar

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN Communicatieplan 28-1-2015 def A. van den Bosch/P. Dekkers

COMMUNICATIEPLAN Communicatieplan 28-1-2015 def A. van den Bosch/P. Dekkers COMMUNICATIEPLAN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Uitgangspunten communicatie 3. Doel 4. Doelgroepen en communicatie instrumenten 5. Rolverdeling communicatie 6. Evaluatie 1. Inleiding Bij de opdracht van

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012

Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012 Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012 Stelling 1 Door de invoering van Passend onderwijs krijgen we steeds meer kinderen met extra zorg in de reguliere klas. Eens Oneens Stelling 2 Met de

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Samenwerkingsverband IJssel Berkel Vastgesteld door bestuur: 20 april 2015 Datum 20 april 2015 Versie 20150420 Pagina 1 van 7 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 19-6-2012 Geschiedenis: 1998 (WSNS 2 e fase), 2003 (WEC), 2005 (vernieuwing zorgstructuren) Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 Behandeling

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs De rol van de leider en de MR in de cyclus van het Medezeggenschap: sterker, beter, passend Jan Stuijver Medezeggenschap: sterker, beter, passend 1 Medezeggenschap: sterker, beter, passend 2 Drie niveaus

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie

welkom informatie bijeenkomst koersnotitie passend onderwijs Barchem november 2012

welkom informatie bijeenkomst koersnotitie passend onderwijs Barchem november 2012 welkom informatie bijeenkomst koersnotitie passend onderwijs Barchem november 2012 programma 1. welkom 2. presentatie: wat is Passend Onderwijs? 3. presentatie: koersnotitie 4. vragen? VRAGENBRIEFJES historie

Nadere informatie

WMS congres 12 november 2014 OPR zo kan het ook! Piet Vromans i.s.m. Samenwerkingsverband VO - RUW (2604)

WMS congres 12 november 2014 OPR zo kan het ook! Piet Vromans i.s.m. Samenwerkingsverband VO - RUW (2604) WMS congres 12 november 2014 OPR zo kan het ook! Piet Vromans i.s.m. Samenwerkingsverband VO - RUW (2604) Programma Even voorstellen Verloop van het proces Het eerste ondersteuningsplan Praktijkervaringen

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Publieksversie Ondersteuningsplan

Publieksversie Ondersteuningsplan samenwerkingsverband primair onderwijs Publieksversie Ondersteuningsplan Passenderwijs 26.0 Voor elk kind een passend aanbod Passenderwijs is het samenwerkingsverband van scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele Jaarplan / Vastgesteld op 12 juni 1. ORGANISATIE Doel: Optimaliseren van de bedrijfsvoering van het SWV Helmond-Peelland VO. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele De personeelsdossiers

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland Informatie voor ouders en leerkrachten Wat verandert? Nieuwe wet Passend Onderwijs op 1-8-2014 Het rugzakje verdwijnt Scholen (schoolbesturen) krijgen

Nadere informatie

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs 1 Communicatieplan In onderstaand communicatieplan staat beschreven

Nadere informatie

BIJLAGE G- Inrichting Coördinatie en Ondersteuning SWV PassendWijs, incl. organogram Bij Jaarplanning- Werkagenda SWV PassendWijs

BIJLAGE G- Inrichting Coördinatie en Ondersteuning SWV PassendWijs, incl. organogram Bij Jaarplanning- Werkagenda SWV PassendWijs Inrichting Coördinatie en Ondersteuning SWV PassendWijs Schooljaar 2014-2015 Inleiding: Hieronder volgt een concrete uitwerking van het voorstel voor de coördinatie van het SWV PassendWijs in het schooljaar

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN versie januari 2015 juli 2016

ACTIVITEITENPLAN versie januari 2015 juli 2016 ACTIVITEITENPLAN versie 24-09- januari juli 2016 Versie 24-09- 1 A) Visie(ontwikkeling) Nadere visieontwikkeling - Visie op de positie en rol van SBO en SO in het Betrokken september SWV (zie samenwerkingsproject

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Uitnodiging OPR. juni 2013, nr.

Uitnodiging OPR. juni 2013, nr. Inhoud Uitnodiging OPR Stichting nieuwe Samenwerkingsverband De eerste stap is gezet Monitor ministerie OC&W juni 2013, nr. 4 Uitnodiging OPR Op 9 oktober 2012 is het wetsvoorstel Passend Onderwijs door

Nadere informatie

Ondersteuningsplan SPPOH. (PO Haaglanden)

Ondersteuningsplan SPPOH. (PO Haaglanden) Ondersteuningsplan SPPOH (PO Haaglanden) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014 2018

Strategisch Beleidsplan 2014 2018 Strategisch Beleidsplan 2014 2018 OnderwijsZorgKoepel Noord Veluwe Inhoud 1. Inleiding 2. Opzet 3. Hoofdlijnenplan 2014-2018 3.1. Doelen Ondersteuningsplan 3.2. Afspraken met de gemeente 3.3. Adviezen

Nadere informatie

Passend onderwijs en de positie van kleine besturen in het SWV. 23 januari 2015 albert boelen

Passend onderwijs en de positie van kleine besturen in het SWV. 23 januari 2015 albert boelen Passend onderwijs en de positie van kleine besturen in het SWV 23 januari 2015 albert boelen Naar de toekomst.? Individualisme-schaal-maatlaagconjunctuur- skills -locaal gericht-ouderkeuzes-van financial

Nadere informatie

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Inleiding en relevantie van deze notitie De Amsterdamse scholen hebben in de aanloop naar passend onderwijs in de periode voor 1 augustus 2014 hun eerste

Nadere informatie

Brochure Expertise en Consultatieteam (ECT)

Brochure Expertise en Consultatieteam (ECT) Brochure Expertise en Consultatieteam (ECT) Samenwerkingsverband 20.02 Groningen Ommelanden Algemene informatie In de brochure verwijzen we naar informatie op de website www.passendonderwijsgroningen.nl

Nadere informatie

Passend onderwijs Walcheren. 21 januari 2014

Passend onderwijs Walcheren. 21 januari 2014 Passend onderwijs Walcheren { 21 januari 2014 Kennismaken en voorkennis activeren Informatie passend onderwijs Informatie VO Programma Huidige situatie 1. REC 1 Visio 2. REC 2 Auris 3. REC 3 Zeeland/ Korre

Nadere informatie

op deze informatieavond voor leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden met als thema : Passend Onderwijs

op deze informatieavond voor leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden met als thema : Passend Onderwijs op deze informatieavond voor leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden met als thema : Passend Onderwijs historie Verklaring Salamanca 1994 Those with special educational needs must have

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS BINNEN AMSTERDAM/DIEMEN INLEIDING OP DE LAATSTE STUDIEMIDDAG VAN SAMENWERKINGSVERBAND ZUID 18 MAART 2014

PASSEND ONDERWIJS BINNEN AMSTERDAM/DIEMEN INLEIDING OP DE LAATSTE STUDIEMIDDAG VAN SAMENWERKINGSVERBAND ZUID 18 MAART 2014 PASSEND ONDERWIJS BINNEN AMSTERDAM/DIEMEN INLEIDING OP DE LAATSTE STUDIEMIDDAG VAN SAMENWERKINGSVERBAND ZUID 18 MAART 2014 Lastig evenwicht Formele objectiviteit: rechtsgelijkheid, centrale criteria, eenduidige

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013-2014

Activiteitenplan 2013-2014 Activiteitenplan 2013-2014 Onderdeel van het ondersteuningsplan Goed onderwijs maak je samen 2013-2017 Lucas Rurup Directeur Samenwerkingsverband Passend onderwijs Zuid-Kennemerland juni 2013 Doelstellingen

Nadere informatie

Lid COT (0,15 fte) Ambtelijk secretaris arrangementen (0,2 fte) Ambtelijk secretaris toelaatbaarheidsverklaringen (0,4 fte)

Lid COT (0,15 fte) Ambtelijk secretaris arrangementen (0,2 fte) Ambtelijk secretaris toelaatbaarheidsverklaringen (0,4 fte) Tijdelijke vacature(s): Lid COT (0,15 fte) Ambtelijk secretaris arrangementen (0,2 fte) Ambtelijk secretaris toelaatbaarheidsverklaringen (0,4 fte) Context De Commissie Ondersteuningstoewijzing (COT) werkt

Nadere informatie

Bijlage 5 ECT in beeld

Bijlage 5 ECT in beeld Bijlage 5 ECT in beeld Het Referentiekader Passend onderwijs geeft aan dat er een multidisciplinaire structuur aanwezig moet zijn in het SWV (of de regio) die het proces van toekenning van extra ondersteuning

Nadere informatie

Alle kinderen naar de juiste school Zij ontvangen het onderwijs dat bij hen past!

Alle kinderen naar de juiste school Zij ontvangen het onderwijs dat bij hen past! Alle kinderen naar de juiste school Zij ontvangen het onderwijs dat bij hen past! Ondersteuningsplan 2016-2020 Karin Verkerk en Henk Keesenberg Visie van Zeeluwe Alle kinderen in de scholen van de aangesloten

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Projectplan Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Versie 02 Amsterdam, 17 november 2014 J.Dankers/S.Rijnberg 1. Projectgegevens 1.1 Gegevens van de klant Het project wordt

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

De bedrijfsvoering van een SWV passend onderwijs in zes hoofdprocessen. Lunteren 27 mei 2015 Rick de Wit Infinite Financieel

De bedrijfsvoering van een SWV passend onderwijs in zes hoofdprocessen. Lunteren 27 mei 2015 Rick de Wit Infinite Financieel De bedrijfsvoering van een SWV passend onderwijs in zes hoofdprocessen Lunteren 27 mei 2015 Rick de Wit Infinite Financieel Doel en aanleiding workshop Najaar 2014: zorgen over bedrijfsvoering SWV-en passend

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schooljaar 2014-2015 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge Ter inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K)

van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K) memo aan: schoolbesturen en scholen Passend primair onderwijs N-K van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K) datum: 10 juni 2015 onderwerp: werkwijze inzet

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad. Activiteitenplan. schooljaar 2013-2014 schooljaar 2014-2015 jaarlijks aan te vullen/wijzigen september 2013

Medezeggenschapsraad. Activiteitenplan. schooljaar 2013-2014 schooljaar 2014-2015 jaarlijks aan te vullen/wijzigen september 2013 Medezeggenschapsraad Activiteitenplan schooljaar 2013-2014 schooljaar 2014-2015 jaarlijks aan te vullen/wijzigen september 2013 Hoofdstuk 1. Missie. De MR van sbo De Rotonde in Gorinchem stelt zich proactief

Nadere informatie

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG Henk Keesenberg 0651926723 henk@wkonderwijs.nl wetgeving In november 2012 is de wetgeving passend onderwijs in de Staatscourant gepubliceerd en in december de

Nadere informatie

Datum 15 januari 2015 Pagina 1 van 7. concept. Jaarplan 2015

Datum 15 januari 2015 Pagina 1 van 7. concept. Jaarplan 2015 1 van 7 concept Jaarplan 2015 2 van 7 1.1 Algemeen Het Jaarplan 2015 geeft weer welke activiteiten het DPZ in het kalenderjaar 2015 onderneemt om haar doelstellingen te behalen. Ook geeft dit jaarplan

Nadere informatie

VERSLAG OPR samenwerkingsverband O3 Dinsdag: 25-11-2014 Aanvang: 19.00 Plaats: Kapelle, de Moolhoek. Notulist: Karin Sauter

VERSLAG OPR samenwerkingsverband O3 Dinsdag: 25-11-2014 Aanvang: 19.00 Plaats: Kapelle, de Moolhoek. Notulist: Karin Sauter VERSLAG OPR samenwerkingsverband O3 Dinsdag: 25-11-2014 Aanvang: 19.00 Plaats: Kapelle, de Moolhoek. Notulist: Karin Sauter Aanwezig: zie presentielijst. Onderwerp Inhoud/toelichting Besluit/actie/wie

Nadere informatie

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan.

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan. Verslag Op Overeenstemming Gericht Overleg tussen het Samenwerkingsverband 20-01 PO en de gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld d.d. 24 januari 2014. 1. Opening. De voorzitter

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Lia van Meegen Schoolondersteuningsprofiel februari 2012 Wat staat in de wetsvoorstellen? Wat is een schoolondersteuningsprofiel? Wat is een ondersteuningsplan? Wat is een ondersteuningsplanraad? Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Tijdelijke vacature ambtelijk secretaris i.v.m. vervanging tijdens zwangerschapsverlof

Tijdelijke vacature ambtelijk secretaris i.v.m. vervanging tijdens zwangerschapsverlof ` Tijdelijke vacature ambtelijk secretaris i.v.m. vervanging tijdens zwangerschapsverlof Werkveld: Aansturing: Omvang: Ingangsdatum: Einddatum: Aanstelling: Vooropleiding/ervaring Inschaling: Werkplek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Wijzigingenoverzicht... 1 Inleiding... 2 Basisondersteuning... 3 1 Handelingsrepertoire leerkracht... 3 2 Opschalen naar Ondersteuningsteam (OT)... 3 3 BAO arrangement...

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

Directienetwerk Regio Midden. 8april2015

Directienetwerk Regio Midden. 8april2015 Directienetwerk Regio Midden 8april2015 Kwaliteitszorg Vorig directienetwerk Externe audit + verbeterplan Voorstel SSBB binnen pilotgroep Inspectiebezoek Berséba Inspectiebezoek scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning Versie 1 september 2017 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning Samenwerkingsverband passend

Nadere informatie

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs GMR, schoolbestuur en passend onderwijs Jan de Vos Wms-congres-11-11-2015 ondersteuningsplan en onderdelen Wettelijk kader passend onderwijs in Wpo, Wvo en Wec en Wms organisatie en personeel ouders info

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN Versie januari 2015 juli 2016

ACTIVITEITENPLAN Versie januari 2015 juli 2016 ACTIVITEITENPLAN Versie 26-05- januari juli 2016 Versie 26-05- 1 A) Visie(ontwikkeling) Nadere visieontwikkeling - Visie op de positie en rol van SBO en SO in het maart/april SWV (zie samenwerkingsproject

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen.

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Algemeen: Alle scholen hebben in hun School Ondersteunings Profiel uitgewerkt en verantwoord hoe er invulling wordt gegeven aan de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Augustus/september 2015 NUMMER 4

NIEUWSBRIEF Augustus/september 2015 NUMMER 4 NIEUWSBRIEF Augustus/september 2015 NUMMER 4 SWV PO 2203 AFDELING HOOGEVEEN Van Goghlaan 3 7901 GK Hoogeveen T 0528 233 688 E:c.tulleken.hgv@po2203.nl VAN DE REDACTIE De eerste dag na de zomervakantie

Nadere informatie

Notitie t.b.v. bestuur SWV passend onderwijs Apeldoorn PO

Notitie t.b.v. bestuur SWV passend onderwijs Apeldoorn PO Notitie t.b.v. bestuur SWV passend onderwijs Apeldoorn PO Betreft tussen evaluatie 2014 2015 en daarop volgende visie op de verdere ontwikkeling van het SWV in deze planperiode. Geacht bestuur, Na acht

Nadere informatie

Beoordelingskader voor de aanvraag TLV SBO of SO Samenwerkingsverband PO Midden-Holland

Beoordelingskader voor de aanvraag TLV SBO of SO Samenwerkingsverband PO Midden-Holland Beoordelingskader voor de aanvraag TLV SBO of SO Samenwerkingsverband PO Midden-Holland 30 november 2016 Bijlage: Bepaling soort TLV en SO-categorie 1. Inleiding Binnen het samenwerkingsverband Midden-Holland

Nadere informatie

(VO Haaglanden) Ondersteuningsplan SWV Zuid-Holland West

(VO Haaglanden) Ondersteuningsplan SWV Zuid-Holland West Ondersteuningsplan SWV Zuid-Holland West (VO Haaglanden) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de

Nadere informatie

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring en toelaatbaarheidscommissie PPO Rotterdam Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie Datum 27-5-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur

Nadere informatie

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs Handreiking Schoolondersteuningsprofiel Passenderwijs Het schoolondersteuningsprofiel is met de komst van passend onderwijs als verplicht document voor elke basisschool ingevoerd. In dit document beschrijft

Nadere informatie

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven Verslag OPR vergadering d.d. 8 november 2016 19:30 uur. Locatie: Odysseuslaan 2, Eindhoven Aanwezig: dhr. J. Raijmakers dhr. R. van den Hove mevr.

Nadere informatie

S A M E N W E R K I N G S V E R B A N D R E G I O Z U T P H E N. ondersteuningsplan versie september 2015

S A M E N W E R K I N G S V E R B A N D R E G I O Z U T P H E N. ondersteuningsplan versie september 2015 S A M E N W E R K I N G S V E R B A N D R E G I O Z U T P H E N ondersteuningsplan 2014 2018 versie september 2015 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 4 1. Visie op Passend Onderwijs 6 1.1 Jeugd, zorg en onderwijs

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS. Auticafe Castricum 24 september 2014

PASSEND ONDERWIJS. Auticafe Castricum 24 september 2014 PASSEND ONDERWIJS Auticafe Castricum 24 september 2014 PROGRAMMA VAN VANAVOND 20.05 presentatie Susan Walstra Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV PO) 20.30 presentatie Marjolijn Loos samenwerkingsverband

Nadere informatie

Jaarplan Samenwerkingsverband de Liemers VO. (dit beleidsstuk betreft schooljaar en loopt door tot )

Jaarplan Samenwerkingsverband de Liemers VO. (dit beleidsstuk betreft schooljaar en loopt door tot ) Jaarplan 2016-2017 Samenwerkingsverband de Liemers VO. (dit beleidsstuk betreft schooljaar 2016-2017 en loopt door tot 1-1-2018) Het Ondersteuningsplan beschrijft het meerjarenbeleid 2016-2020 van het

Nadere informatie

Het ondersteuningsplan SWV VO 30 06 met procedure en stappenplan vormen hierbij de leidraad voor COT

Het ondersteuningsplan SWV VO 30 06 met procedure en stappenplan vormen hierbij de leidraad voor COT 9 februari 2015 Van toekenning middelen op basis van kindproblematiek naar.. toekenning van middelen op basis van ondersteuningsbehoefte: naar wat de leerling extra nodig heeft bovenop de basisondersteuning

Nadere informatie

Beter passend onderwijs door integratie SO-SBO-BAO

Beter passend onderwijs door integratie SO-SBO-BAO Beter passend onderwijs door integratie SO-SBO-BAO Hét Congres, Papendal, Arnhem, 25 november 2016 Marij Bosdriesz en Aleid Schipper Waar hebben we het over? Initiatieven om de speciale expertise uit het

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Het nieuwe schooljaar is begonnen. Het samenwerkingsverband is gestart met een nieuwe naam. We heten niet langer SWV PO3010, maar Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena.

Nadere informatie

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN TVO-PROCEDURE TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject voor elke leerling ingangsdatum 1 augustus

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Arrangementen binnen PasVOrm en de ondersteuning vanuit het expertiseteam. Werkwijze Definitieve versie

Arrangementen binnen PasVOrm en de ondersteuning vanuit het expertiseteam. Werkwijze Definitieve versie Arrangementen binnen PasVOrm en de ondersteuning vanuit het expertiseteam Werkwijze 2016-2017 Definitieve versie 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Arrangementen 2016-2017 3 Individueel arrangement

Nadere informatie

CONCEPT. Jaarverslag

CONCEPT. Jaarverslag CONCEPT Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Deel 1 - Bestuursverslag 1. Inleiding...3 Toezichtkader...3 Uitgangspunten Visie en Missie...4 Doelstellingen...5 Beoogde resultaten en doelgroep... 5 Kosten...5

Nadere informatie

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Inleiding 2 februari 2015 is de eerste bijeenkomst van de stuurgroep passend onderwijs regio 30.06 geweest. Doel van deze bijeenkomst

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Schoolondersteuningsprofiel 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch

Schoolondersteuningsprofiel. 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch Schoolondersteuningsprofiel 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel Samenwerkingsverband VO Amsterdam Schoolondersteuningsprofiel Joy Bijleveld Registerpsycholoog Kinder & Jeugd Voorzitter sectie schoolpsychologen NIP 1 SOP? 2 inhoud Definitie Basisondersteuning Piramide

Nadere informatie