Kaderbrief studiejaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kaderbrief studiejaar 2013-2014"

Transcriptie

1 Kaderbrief studiejaar Het samengaan van onze twee vakinstellingen tot een krachtige school met uitstekende opleidingsmogelijkheden voor ondernemers en werknemers in de creatieve industrie verloopt goed. Het gaat goed met ons onderwijs en met SintLucas, maar we hebben volop ambitie; structureel tot de beste 5 scholen van Nederland behoren op het gebied van onderwijskwaliteit, organisatie en continuïteit. SintLucas is toe aan de volgende ontwikkelingsfase. We bouwen aan een creative community waarin onze waarden voelbaar en zichtbaar zijn: Trots, Gedreven en Professioneel. De ontwikkeling en de vorming van onze leerlingen, studenten en medewerkers zijn het vertrekpunt voor ons handelen en besluitvorming. Wij gaan uit van maximale uitdaging van talenten en het nemen van optimale verantwoordelijkheid van leerlingen, studenten en medewerkers. Netwerken en samenwerken is cruciaal, innovatie en ontwikkeling gebeurt door co-creatie. Onze missie blijft: het beste uit jezelf halen om het beste uit de ander te halen en wij hebben pas succes als onze leerlingen en studenten tijdens en na SintLucas succes hebben! SintLucas als leergemeenschap; creative community Onze traditionele scholen worden een leergemeenschap waar en van waaruit leerlingen en studenten de basis leggen voor een toekomst in de creatieve industrie en in onze samenleving. De komende twee en een half jaar vernieuwen we ons curriculum (integratie 2D - 3D vormgeving Vormgeving AV-IV en 3-jarige opleidingen voor PET/MEM), bouwen we nieuwe ateliers in Boxtel en een nieuwe school op Strijp S en wordt onze innovatie zichtbaar door de nieuwste apparatuur en programma s (Fablab). Landelijk is er binnen het middelbaar beroepsonderwijs veel aandacht voor Focus op vakmanschap. Dit staat voor kwaliteitsverbetering door intensievere en indien mogelijk, kortere opleidingsprogramma s. De kwalificatiestructuur wordt eenvoudiger en veel opleidingen worden breder. Specialistische vakopleidingen blijven mogelijk. Onze strategie blijft gericht op specialistische opleidingen voor de creatieve industrie, veelal 4-jarig, en nadruk op vmbo en mbo op topniveau. Onze ambities en de ontwikkelingen vragen om een heldere visie op toponderwijs, die richting en inspiratie geeft aan wat we willen bereiken en hoe we willen dat doen. Toponderwijs in de leergemeenschap SintLucas betekent werken wij aan de vervulling van ambities! Bij SintLucas streven we ernaar de beste mensen te kunnen afleveren voor de creatieve industrie en het HBO. Daarom gaat ons onderwijs verder dan de eisen die worden gesteld aan het diploma. Jonge mensen met talent en ambitie worden toegelaten. Ze worden uitgedaagd om te excelleren en zich te profileren; laten zien wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze zich onderscheiden van anderen. Keuzemogelijkheden bieden leerlingen en studenten de kans zich te verbreden of te verdiepen. Levensechte opdrachten, topmodules en het opdoen van ervaring in het buitenland stimuleert hun eigen ontwikkeling. De loopbaanprofielen hbo, ondernemer of werknemer, geeft studenten de mogelijkheid hun rugzak te vullen met extra bagage passend bij hun ambitie. Door vakkennis en -vaardigheden aan te vullen met de zogenaamde 21st Century Skills - communicatieve en sociale vaardigheden, reflecteren, probleemoplossend en creatief denken, ictvaardigheden en planmatig werken, zorgen we ervoor dat onze leerlingen en studenten de vakmensen van de toekomst zijn. leren en werken we in co-creatie Bij SintLucas creëren medewerkers, leerlingen, studenten, ouders, bedrijfsleven en andere scholen gezamenlijk het onderwijs. We noemen dit co-creatie. In een continue dialoog bepalen we samen de inhoud - het wat - en de vormgeving -het hoe. In de snel veranderende omgeving laten we ons hierbij leiden door vakinhoudelijke, technologische en maatschappelijke vragen voor de toekomst.

2 ontdekken en ontwikkelen we onze kracht en identiteit Bij SintLucas staat de identiteitsontwikkeling van onze leerlingen en studenten centraal. Door brede oriëntatiemogelijkheden en loopbaanbegeleiding ontdekken ze wie ze zijn, wat ze kunnen en wie ze willen worden. Resultaatverantwoordelijkheid en zelfsturing groeien in de loop van de opleiding. Zelfreflectie en dialoog vormen hiervoor de basis. Door excellentie en profilering te waarderen bevorderen we uniciteit. Onze ondernemende professionals faciliteren dit leerproces en verbinden en stimuleren leeractiviteiten door het beschikbaar stellen van hun kennis, vaardigheden en netwerken. leren en werken we in een contextrijke omgeving SintLucas is een vakschool en de beroepspraktijk vormt het uitgangspunt van ons onderwijs. We leren zoveel mogelijk van levensechte opdrachten en projecten, in en afkomstig uit de praktijk waar we voor opleiden. De grenzen tussen SintLucas en de beroepsomgeving vervagen, er is een continue wisselwerking tussen leren binnen en buiten de school. Het bedrijfsleven heeft een prominente, zichtbare plek in school en is verweven met ons onderwijs. zetten we mensen, materialen en middelen bewust en verantwoord in Maatschappelijk verantwoord gedrag, duurzaamheid en doelmatigheid staan bij SintLucas hoog in het vaandel. We maken onze leerlingen en studenten bewust van de waarde en schaarste van middelen en van de leef- en werkomstandigheden van mensen. SintLucas is zich bewust van het milieu en de maatschappij. Gebouwen en faciliteiten worden duurzaam gebouwd en ingezet. En onze core business het onderwijs is altijd leidend: het onderwijs stuurt de ondersteunende diensten, niet andersom. De puntjes op de i zetten (richten, inrichten, verrichten) In de afgelopen jaren hebben we veel energie gestoken in het richten (strategie) en inrichten van onze organisatie. De komende jaren ligt de nadruk op verrichten (gedrag, opbrengsten). Om onze visie op toponderwijs mogelijk te maken is een heldere focus op de onderwijsinhoud en de mensen die ons onderwijs mogelijk maken noodzakelijk. Hiertoe wordt extra ondersteuning ingezet op onderwijslogistiek, organisatie, arbeidsmarkt, (onderwijs-)partners en specifieke projecten. Resultaatverantwoordelijk werken Onderwijsgevenden zien het ontwikkelen en uitvoeren van uitstekend onderwijs als hun voornaamste ambitie en zingeving. Wanneer het gaat over onderwijs willen wij het eigenaarschap en het optimaal benutten van talenten bij onze ondernemende professionals en teams meer faciliteren én stimuleren. In dit studiejaar moet er meer duidelijkheid komen over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van professional, team en leiding, naast duidelijkheid over gewenste opbrengsten, resultaten en kaders. Het opstellen van (centraal) beleid en kaders is een uitkomst van de dialoog tussen professionals en teams, teams en leidinggevenden en leidinggevenden en college van bestuur. Wij willen er op kunnen vertrouwen dat afgesproken resultaten worden behaald. Ander leiderschap Onze (onderwijs)professionals en teams moeten optimaal de gelegenheid krijgen om uitstekend onderwijs te ontwikkelen en uit te voeren. Samen met collega s vormen ze teams en netwerken waarmee en van waaruit het beste onderwijs vorm krijgt. Het leiderschap van SintLucas richt haar focus veel scherper op stimuleren, faciliteren, normeren en effectueren. Het leidinggeven is gericht op het creëren van een professionele en lerende organisatie die uitgaat van een hoge mate van intrinsieke motivatie, betrokkenheid, ondernemerschap en vertrouwen. Ons leiderschap bevordert dingen gedaan krijgen en wanneer dat niet lukt worden analyses en evaluaties gemaakt en oplossingen voorgesteld. In dialoog worden dan acties in gang gezet gericht op afgesproken resultaten. Ondersteuning Ander leiderschap en resultaatverantwoordelijk werken vragen ook om andere ondersteuning. De ondersteuning moet concreet worden gericht op en afgestemd met de teams. Teams en ondernemende professionals moeten hun werk optimaal kunnen doen en meer verantwoordelijkheid kunnen waarmaken zonder de inbreng van hun leidinggevenden!

3 Kader en prioriteiten voor voor schoolleiding en managers Onze ambitie die vorm en inhoud krijgt in de onderwijsvisie en andere manier van werken vraagt van de schoolleiding en managers dat een aantal prioriteiten en kaders worden ingevuld. De voortgang en opbrengsten hiervan worden (per kwartaal) gerapporteerd in de PDCA en managementinformatie. Ontwikkeling onderwijs (prioriteiten) Het curriculum van het MBO moet op beide scholen de komende twee studiejaren worden omgebouwd. MBO locatie Boxtel zal vormgeving 2D en 3D veel meer in samenhang verder gaan ontwikkelen. Creatief vakman gaat het vierde jaar in zodat het 4-jarig curriculum in de grondverf staat. Glas wordt dit jaar als nieuw materiaal aan het curriculum toegevoegd. MBO locatie Eindhoven pakt het curriculum ook grondig aan, omdat de hoofdindeling Vormgeving Audiovisueel en Vormgeving Interactief vanuit brede opleidingen vorm krijgt. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen om de opleiding Podium- en evenemententechniek en Media- en evenementenmanagement om te vormen van vier naar drie jaar. De opleiding decorbouw (niveau 2) moet nog meer vorm krijgen. Concreet resultaat: in de studiejaren , wordt het curriculum over de volle breedte vernieuwd en digitaal beschikbaar gesteld. De onderwijsorganisatie wordt opnieuw ingericht zodanig dat curriculum, begeleiding, beoordeling en examinering optimaal vorm kunnen krijgen. Voor ons VMBO geldt het combineren van de vakinhoud van de examenvakken, de integrale leerlijn en de specifieke creatieve vakken als dé opdracht. Daarnaast willen we een optimale doorstroom van ons VMBO naar onze MBO-opleidingen garanderen. Ons zorgprofiel wordt in het kader van passend onderwijs scherp beschreven en uitgedragen. Concreet resultaat: het onderwijsleermateriaal wordt binnen twee studiejaren in de elektronische leeromgeving beschikbaar gesteld. Innovatie en kennisontwikkeling,-deling SintLucas wil first mover zijn met haar opleidingen. Daarom wordt vakinhoudelijk extra aandacht gevraagd voor het implementeren van ICT-ontwikkelingen zoals nieuwe didactische werkvormen, 3D-programma s en 3D-printing. Het aansluiten bij de ICT- en social media actualiteit van onze leerlingen en studenten is een belangrijke opdracht. De cultuur van SintLucas wordt meer gericht op het delen van ontwikkelingen binnen opleidingen en teams. Voorbeelden van kennisdeling zijn het Profcafé, de jaarlijkse inspiratiedag en het minisymposium tijdens de open dagen. Concreet resultaat: 10% - 15% van ons curriculum wordt jaarlijks vernieuwd, zichtbaar in nieuwe modules, lesbrieven, keuzedelen en zijn digitaal ontsloten. Concreet resultaat: voor 1 januari 2014 inrichten van het SintLucas innovatie lab op onze locatie in Boxtel en de bijbehorende keuzemodulen beschikbaar. Concreet resultaat: optimaliseren print- en signshop: bedrijfsplan implementeren en richten op de mogelijkheden vanaf studiejaar Personele inzet en resultaatverantwoordelijk werken Onze medewerkers maken het verschil. Wij zijn zeer tevreden over en trots op onze ondernemende professionals. Om de komende jaren onze ambitieuze uitdagingen waar te kunnen blijven maken is optimale inzet en inzetbaarheid van het grootste belang. Onze organisatie zal onder invloed van ons gewijzigde curriculum en onderwijskundig denken ook bijstellingen ondergaan in de studiejaren en Duidelijkheid over eenheden, teams en flexibele inzetbaarheid zal door de leiding en de teams samen met de dienst P&O verder vorm krijgen; onze eigen SintLucas- netwerkorganisatie. Nieuwe overlegvormen, nieuwe besluitvormingsprocedures, andere positionering van professionals, teams en leiding krijgen vorm evenals andere ondersteuning en andere leiding. Voor het studiejaar zal een duidelijk implementatieproces gericht op resultaatverantwoordelijk werken worden opgesteld

4 (CINOP) en doorgesproken. Ook onze dienst P&O wordt optimaal ingezet ter ondersteuning van de gewenste veranderingen. Concreet resultaat: het college van bestuur zal met de dienst P&O het initiatief nemen om in het studiejaar duidelijkheid te verkrijgen over de positionering (mandatering, takenbevoegdheden-verantwoordelijkheden) en de besluitvormingsprocedures; wie gaat waarover? In werksessies zullen we samen schoolleiding, managers en college van bestuur- de uitwerking van de noodzakelijke kaders ter hand nemen. Concreet resultaat: voor de start van het studiejaar hebben ons VMBO en de MBO s locatie Eindhoven en locatie Boxtel) een: - activiteitenplan (hoofdactiviteiten en prioriteiten) - planning van inzet Concreet resultaat: de managers werken met de schoolleiding voor 1 september hun ondersteuning uit op het niveau van schoolleiding en teams. De ondersteuning wordt vastgelegd in activiteitenplannen/projecten en het niveau van ondersteuning + gewenste resultaten. In de PDCA is de monitoring mogelijk. Tussen 1 september 2013 en 1 januari 2014 wordt door de managers met de teams het ondersteuningsmodel en de feitelijke ondersteuning besproken en vertaald in resultaatgerichte afspraken. Concreet resultaat: de dienst P&O zal samen met de teams en leiding voor 1 januari 2014 een strategisch personeelsplan en een meerjarenformatieplan ontwikkelen. Hierin zal ook beleid worden opgenomen voor duurzame inzet van onze medewerkers. Overleg en rekenschap Ons vertrekpunt is het bieden van veel professionele ruimte en vertrouwen in de deskundigheid en ambitie van onze ondernemende professionals. Wij faciliteren en stimuleren het geven en nemen van veel verantwoordelijkheid en ondernemerschap. Daar hoort automatisch het afleggen van verantwoordelijkheid bij. Kaders en beleid richten ons handelen. Wanneer je daar van af moet/wilt wijken dan geldt; pas toe of leg uit! Concreet resultaat: de schoolleiding neemt in dit studiejaar met de dienst P&O het initiatief om nieuwe overlegvormen te voorzien van planning en een reglement. Een nieuwe, meer passende vorm van beoordelen, inclusief betrokkenheid van leerlingen studenten en collega s/team moet worden ontwikkeld. Voor de bijstellingen van de gesprekkencyclus geldt het professioneel statuut als uitgangspunt. Het ziekteverzuim staat onder druk doordat de gewenste uitvoering van pedagogiek, didactiek, vakinhoud en ICT hoge eisen stelt aan professionaliteit en ambitie. Concreet resultaat: per team wordt door de schoolleiding in het kader voor teams het gewenste percentage ziekteverzuim voor studiejaar vastgelegd. Wanneer het percentage niet wordt gehaald, wordt door het team en de schoolleiding met ondersteuning van P&O een plan van aanpak gemaakt. Professionalisering De in het afgelopen jaar uitgevoerde prof-scans hebben enig inzicht gegeven in de opleidingsbehoefte van onze medewerkers. Daarnaast hebben de leidinggevenden prioriteiten aangegeven. Door dit te combineren wordt onze scholing de komende twee studiejaren vooral gericht op: - Pedagogisch tact & pedagogisch leiderschap - Didactiek - ICT-vaardigheid (nieuwe werkvormen als gevolg van ICT-mogelijkheden) - Vakspecifieke kennis en vaardigheid De aandachtspunten ander leiderschap, andere ondersteuning en resultaatverantwoordelijk werken vraagt ook om gerichte ondersteuning en scholing. Wij stimuleren onze medewerkers tot het volgen van gerichte bij- en omscholing en het volgen van masteropleidingen. De meerjarenscholingsplannen worden opgenomen in de HRM-instrumenten en in de gesprekscyclus. Onze P&O-ondersteuning maakt het mogelijk om bekwaamheidsdossiers inzichtelijk te maken. Het overzicht hebben van bekwaamheid en gevolgde scholing wordt steeds belangrijker. De overheid stimuleert een register voor onderwijsgevenden en zet in op extra ondersteuning van professionalisering van onderwijsgevenden.

5 Concreet resultaat: voor het einde van studiejaar willen we dat elke medewerker zijn/haar bekwaamheidsdossier op InSite volledig op orde heeft (dus ingevuld in het digitale dossier). Onderwijs & ICT De betrouwbaarheid van onze ICT-middelen (infrastructuur en applicaties) moet aanzienlijk toenemen. In dit studiejaar wordt extra inzet gericht op onderwijslogistiek en -organisatie. In samenspraak tussen de onderwijsteams, de leiding en de staf van de ICT-afdeling zullen oplossingen gevonden moeten worden voor de stabiliteit van onze ICT-infrastructuur, de implementatie en het laten werken van de applicaties voor onderwijs, planning en roosters (Xedule) en onderwijsadministratie (Magister). Concreet resultaat: alle teams (onderwijs en ondersteunend) en medewerkers werken met Sharepoint (o.a. informatiedeling, overlegvoorbereiding- en verslag), Magister (onderwijsadministratie en ELO) en Xedule (onderwijs- en activiteitenplanning leerlingen, studenten, medewerkers). Netwerken en samenwerken Continuïteit van kwalitatief goede instroom blijft extreem belangrijk voor ons. Daarom blijven we veel aandacht besteden aan het goed informeren van leerlingen, studenten en ouders over onze opleidingsmogelijkheden en ambities. In dit studiejaar gaan we ten minste vijf satelliet scholen (vmbo-havo) werven en toerusten om hun leerlingen optimaal voor te bereiden op naadloze doorstroming naar onze opleidingen. Met HBO s werken we aan convenanten om de opleidingen naadloos aan te laten sluiten en om studieverkorting in het HBO mogelijk te maken. Structurele inbreng van het bedrijfsleven krijgt al jaren vorm door een Raad van Advies en adviesplatforms. Het college van bestuur heeft een complete nieuwe Raad van Advies samengesteld en wil heel graag gericht alumnibeleid ontwikkelen. Concreet resultaat: na de kennismaking komt de Raad van Advies in het najaar bijeen. Voor 1 januari 2014 wordt door de dienst communicatie en SintLucasPRO alumnibeleid opgesteld en de start gemaakt met alumni-registratie. Concreet resultaat: ons MBO op locatie Boxtel stelt het komende studiejaar adviesplatforms in waarin afstemming tussen de onderwijsteams en het toonaangevende en relevante bedrijfsleven plaatsvindt. Concreet resultaat: voor 1 januari 2014 wordt een nieuw CRM-systeem (customer relationship management) ingevoerd. Vanaf 1 januari zijn de dan aangewezen schrijvers verantwoordelijk voor de maandelijkse actualisatie. Bedrijfsvoering & Kwaliteitszorg Continu evalueren blijft belangrijk bij de kwaliteitscyclus Plan-Do-Check-Act. Daarom worden periodiek en planmatig formele en informele evaluaties uitgevoerd. Onze kwaliteits-agenda. Heel specifiek is het kwaliteitsinspiratie project Eye-opener op locatie Boxtel in het huidige studiejaar afgerond. De reviews in- en extern hebben invloed op de activiteitenplannen van de teams voor In het studiejaar worden voorbereidingen getroffen voor uitvoering van eenzelfde project op locatie Eindhoven, te starten studiejaar Concreet resultaat: naast het continueren van onze kwaliteitsagenda zijn er drie prioriteiten: - in afstemming met de sector verbeteren van het bedrijfstevredenheidsonderzoek - de vertaling van resultaten uit onze kwaliteitsagenda/onderzoeken naar de opleidings- en ondersteuningsteams; informatie op teamniveau! - de bespreking van de formele en informele evaluaties in de teams en vertaling naar prioriteiten en activiteiten. Communicatie Verbetering van onze interne communicatie blijft nodig. Ter bevordering van de interne en externe communicatie wordt stelselmatig Sharepoint ingericht en uitgerold. Voor het studiejaar zal het communicatieplan SintLucas zijn vastgesteld. Dit plan geeft richting aan ons communicatiebeleid en de gewenste verbetering van onze interne communicatie. Concreet resultaat: vastgesteld communicatieplan.

6 Huisvesting en faciliteiten In het komende studiejaar moeten de ateliers voor Creatief vakman worden gerealiseerd conform de huidige voorbereiding. Voor het begin van het studiejaar verwachten wij de vergunningsprocedures te hebben afgerond. De voorbereidingen voor de bouw van onze school als onderdeel van Creative Community Natlab zal in het volgende studiejaar vol gas doorgaan. De plannen zijn gericht op het kunnen verhuizen van de Flotowlaan naar de Torenallee (Strijp S) in de zomer van 2015! Onze facilitaire dienst is in gesprek met Hutten en Markies over een nieuw hospitality- en foodconcept. Ook onze studenten van 3D-vormgeving zijn bij dit project betrokken. Concreet resultaat: voor 1 januari vaststellen van een nieuw concept voor ontmoeting-eten-drinken en invoeren op locatie Boxtel. Mogelijk kunnen elementen direct ingevoerd worden op locatie Eindhoven. Vanaf zal op Strijp S ook een nieuw hospitalityconcept (inclusief foodconcept) worden ingevoerd. Om de transparantie rondom de aankoop van middelen te bevorderen en de administratieve rompslomp te beperken, wordt een centrale inkoopprocedure ingevoerd. Concreet resultaat: vanaf studiejaar werkt iedereen volgens de afgesproken procedure centrale inkoop. Medezeggenschap Concreet resultaat: de studentenraad heeft extra ondersteuning nodig. Twee leden van onze ondernemingsraad nemen deze verantwoordelijkheid op zich. Ruud Rabelink Walther Tibosch College van Bestuur d.d

SintLucas creative community

SintLucas creative community Geïntegreerd jaardocument 2013 Geïntegreerd jaardocument 2013 SintLucas creative community Voorwoord Het vertrekpunt van al onze activiteiten en inspanningen is het waarmaken van onze missie: SintLucas

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg (printversie) Inhoud 1 Missie en visie 2 Inleiding 2.1 De focus: Persoonlijk Leren 2.2 De

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017. Locatie Quintus

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017. Locatie Quintus Directeur Quintus STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017 Locatie Quintus Assen, 1 oktober 2013 A.Noord, directeur Quintusr Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Kernwaarden 3 Missie 2 Visie 4 Doelstellingen 4 Onderwijs

Nadere informatie

Datum 27 augustus 2014 Betreft Onderwijsakkoorden: samen werken aan het onderwijs van morgen

Datum 27 augustus 2014 Betreft Onderwijsakkoorden: samen werken aan het onderwijs van morgen >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017 BS LeerRijk Schoolondernemingsplan 2013-2017 I. Algemeen II. Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur: Dhr. H.Tromp en S.Ghielen Adres : Frits

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Schoolplan College De Brink

Schoolplan College De Brink Schoolplan College De Brink 2012-2016 Aantrekkelijk, Uitdagend en Betekenisvol onderwijs 2 SCHOOLPLAN 2012-2016 Inhoudsopgave Inleiding 6 Stand van zaken 6 Missie en visie 6 Doel 7 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

Overtuigend in topkwaliteit. Professionaliseringsplan 2013-2016

Overtuigend in topkwaliteit. Professionaliseringsplan 2013-2016 Overtuigend in topkwaliteit Professionaliseringsplan 2013-2016 Definitieve versie Oktober 2013 Overtuigend in topkwaliteit Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Visie op ontwikkeling 4 1.1 Visie 4 1.2 Leidende principes

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 ONDERWIJSGROEP

JAARVERSLAG 2014 ONDERWIJSGROEP JAARVERSLAG GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2014 ONDERWIJSGROEPTILBURG VOORWOORD Voor u ligt het Geïntegreerd Jaardocument 2014, het jaarverslag van onze organisatie. Het thema dat we aan dit verslag willen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Strategisch beleidsplan 2015-2019 Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Bewust, Bekwaam, Betekenisvol I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 4 In dit strategisch beleidsplan beschrijven wij de richting waarin

Nadere informatie

Professionaliserings- / scholingsplan Friesland College 2014-2015

Professionaliserings- / scholingsplan Friesland College 2014-2015 Professionaliserings- / scholingsplan Friesland College 2014-2015 De ambitie FC 2015 om modern en uitdagend onderwijs te bieden vraagt om gemotiveerde en deskundige leidinggevenden en medewerkers. Hoge

Nadere informatie

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 ICT BELEIDSPLAN STICHTING PROLOOG 2012-2016 Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 Dit plan beschrijft hoe Stichting Proloog werkt aan brede talentontwikkeling,

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie