Kaderbrief studiejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kaderbrief studiejaar 2013-2014"

Transcriptie

1 Kaderbrief studiejaar Het samengaan van onze twee vakinstellingen tot een krachtige school met uitstekende opleidingsmogelijkheden voor ondernemers en werknemers in de creatieve industrie verloopt goed. Het gaat goed met ons onderwijs en met SintLucas, maar we hebben volop ambitie; structureel tot de beste 5 scholen van Nederland behoren op het gebied van onderwijskwaliteit, organisatie en continuïteit. SintLucas is toe aan de volgende ontwikkelingsfase. We bouwen aan een creative community waarin onze waarden voelbaar en zichtbaar zijn: Trots, Gedreven en Professioneel. De ontwikkeling en de vorming van onze leerlingen, studenten en medewerkers zijn het vertrekpunt voor ons handelen en besluitvorming. Wij gaan uit van maximale uitdaging van talenten en het nemen van optimale verantwoordelijkheid van leerlingen, studenten en medewerkers. Netwerken en samenwerken is cruciaal, innovatie en ontwikkeling gebeurt door co-creatie. Onze missie blijft: het beste uit jezelf halen om het beste uit de ander te halen en wij hebben pas succes als onze leerlingen en studenten tijdens en na SintLucas succes hebben! SintLucas als leergemeenschap; creative community Onze traditionele scholen worden een leergemeenschap waar en van waaruit leerlingen en studenten de basis leggen voor een toekomst in de creatieve industrie en in onze samenleving. De komende twee en een half jaar vernieuwen we ons curriculum (integratie 2D - 3D vormgeving Vormgeving AV-IV en 3-jarige opleidingen voor PET/MEM), bouwen we nieuwe ateliers in Boxtel en een nieuwe school op Strijp S en wordt onze innovatie zichtbaar door de nieuwste apparatuur en programma s (Fablab). Landelijk is er binnen het middelbaar beroepsonderwijs veel aandacht voor Focus op vakmanschap. Dit staat voor kwaliteitsverbetering door intensievere en indien mogelijk, kortere opleidingsprogramma s. De kwalificatiestructuur wordt eenvoudiger en veel opleidingen worden breder. Specialistische vakopleidingen blijven mogelijk. Onze strategie blijft gericht op specialistische opleidingen voor de creatieve industrie, veelal 4-jarig, en nadruk op vmbo en mbo op topniveau. Onze ambities en de ontwikkelingen vragen om een heldere visie op toponderwijs, die richting en inspiratie geeft aan wat we willen bereiken en hoe we willen dat doen. Toponderwijs in de leergemeenschap SintLucas betekent werken wij aan de vervulling van ambities! Bij SintLucas streven we ernaar de beste mensen te kunnen afleveren voor de creatieve industrie en het HBO. Daarom gaat ons onderwijs verder dan de eisen die worden gesteld aan het diploma. Jonge mensen met talent en ambitie worden toegelaten. Ze worden uitgedaagd om te excelleren en zich te profileren; laten zien wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze zich onderscheiden van anderen. Keuzemogelijkheden bieden leerlingen en studenten de kans zich te verbreden of te verdiepen. Levensechte opdrachten, topmodules en het opdoen van ervaring in het buitenland stimuleert hun eigen ontwikkeling. De loopbaanprofielen hbo, ondernemer of werknemer, geeft studenten de mogelijkheid hun rugzak te vullen met extra bagage passend bij hun ambitie. Door vakkennis en -vaardigheden aan te vullen met de zogenaamde 21st Century Skills - communicatieve en sociale vaardigheden, reflecteren, probleemoplossend en creatief denken, ictvaardigheden en planmatig werken, zorgen we ervoor dat onze leerlingen en studenten de vakmensen van de toekomst zijn. leren en werken we in co-creatie Bij SintLucas creëren medewerkers, leerlingen, studenten, ouders, bedrijfsleven en andere scholen gezamenlijk het onderwijs. We noemen dit co-creatie. In een continue dialoog bepalen we samen de inhoud - het wat - en de vormgeving -het hoe. In de snel veranderende omgeving laten we ons hierbij leiden door vakinhoudelijke, technologische en maatschappelijke vragen voor de toekomst.

2 ontdekken en ontwikkelen we onze kracht en identiteit Bij SintLucas staat de identiteitsontwikkeling van onze leerlingen en studenten centraal. Door brede oriëntatiemogelijkheden en loopbaanbegeleiding ontdekken ze wie ze zijn, wat ze kunnen en wie ze willen worden. Resultaatverantwoordelijkheid en zelfsturing groeien in de loop van de opleiding. Zelfreflectie en dialoog vormen hiervoor de basis. Door excellentie en profilering te waarderen bevorderen we uniciteit. Onze ondernemende professionals faciliteren dit leerproces en verbinden en stimuleren leeractiviteiten door het beschikbaar stellen van hun kennis, vaardigheden en netwerken. leren en werken we in een contextrijke omgeving SintLucas is een vakschool en de beroepspraktijk vormt het uitgangspunt van ons onderwijs. We leren zoveel mogelijk van levensechte opdrachten en projecten, in en afkomstig uit de praktijk waar we voor opleiden. De grenzen tussen SintLucas en de beroepsomgeving vervagen, er is een continue wisselwerking tussen leren binnen en buiten de school. Het bedrijfsleven heeft een prominente, zichtbare plek in school en is verweven met ons onderwijs. zetten we mensen, materialen en middelen bewust en verantwoord in Maatschappelijk verantwoord gedrag, duurzaamheid en doelmatigheid staan bij SintLucas hoog in het vaandel. We maken onze leerlingen en studenten bewust van de waarde en schaarste van middelen en van de leef- en werkomstandigheden van mensen. SintLucas is zich bewust van het milieu en de maatschappij. Gebouwen en faciliteiten worden duurzaam gebouwd en ingezet. En onze core business het onderwijs is altijd leidend: het onderwijs stuurt de ondersteunende diensten, niet andersom. De puntjes op de i zetten (richten, inrichten, verrichten) In de afgelopen jaren hebben we veel energie gestoken in het richten (strategie) en inrichten van onze organisatie. De komende jaren ligt de nadruk op verrichten (gedrag, opbrengsten). Om onze visie op toponderwijs mogelijk te maken is een heldere focus op de onderwijsinhoud en de mensen die ons onderwijs mogelijk maken noodzakelijk. Hiertoe wordt extra ondersteuning ingezet op onderwijslogistiek, organisatie, arbeidsmarkt, (onderwijs-)partners en specifieke projecten. Resultaatverantwoordelijk werken Onderwijsgevenden zien het ontwikkelen en uitvoeren van uitstekend onderwijs als hun voornaamste ambitie en zingeving. Wanneer het gaat over onderwijs willen wij het eigenaarschap en het optimaal benutten van talenten bij onze ondernemende professionals en teams meer faciliteren én stimuleren. In dit studiejaar moet er meer duidelijkheid komen over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van professional, team en leiding, naast duidelijkheid over gewenste opbrengsten, resultaten en kaders. Het opstellen van (centraal) beleid en kaders is een uitkomst van de dialoog tussen professionals en teams, teams en leidinggevenden en leidinggevenden en college van bestuur. Wij willen er op kunnen vertrouwen dat afgesproken resultaten worden behaald. Ander leiderschap Onze (onderwijs)professionals en teams moeten optimaal de gelegenheid krijgen om uitstekend onderwijs te ontwikkelen en uit te voeren. Samen met collega s vormen ze teams en netwerken waarmee en van waaruit het beste onderwijs vorm krijgt. Het leiderschap van SintLucas richt haar focus veel scherper op stimuleren, faciliteren, normeren en effectueren. Het leidinggeven is gericht op het creëren van een professionele en lerende organisatie die uitgaat van een hoge mate van intrinsieke motivatie, betrokkenheid, ondernemerschap en vertrouwen. Ons leiderschap bevordert dingen gedaan krijgen en wanneer dat niet lukt worden analyses en evaluaties gemaakt en oplossingen voorgesteld. In dialoog worden dan acties in gang gezet gericht op afgesproken resultaten. Ondersteuning Ander leiderschap en resultaatverantwoordelijk werken vragen ook om andere ondersteuning. De ondersteuning moet concreet worden gericht op en afgestemd met de teams. Teams en ondernemende professionals moeten hun werk optimaal kunnen doen en meer verantwoordelijkheid kunnen waarmaken zonder de inbreng van hun leidinggevenden!

3 Kader en prioriteiten voor voor schoolleiding en managers Onze ambitie die vorm en inhoud krijgt in de onderwijsvisie en andere manier van werken vraagt van de schoolleiding en managers dat een aantal prioriteiten en kaders worden ingevuld. De voortgang en opbrengsten hiervan worden (per kwartaal) gerapporteerd in de PDCA en managementinformatie. Ontwikkeling onderwijs (prioriteiten) Het curriculum van het MBO moet op beide scholen de komende twee studiejaren worden omgebouwd. MBO locatie Boxtel zal vormgeving 2D en 3D veel meer in samenhang verder gaan ontwikkelen. Creatief vakman gaat het vierde jaar in zodat het 4-jarig curriculum in de grondverf staat. Glas wordt dit jaar als nieuw materiaal aan het curriculum toegevoegd. MBO locatie Eindhoven pakt het curriculum ook grondig aan, omdat de hoofdindeling Vormgeving Audiovisueel en Vormgeving Interactief vanuit brede opleidingen vorm krijgt. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen om de opleiding Podium- en evenemententechniek en Media- en evenementenmanagement om te vormen van vier naar drie jaar. De opleiding decorbouw (niveau 2) moet nog meer vorm krijgen. Concreet resultaat: in de studiejaren , wordt het curriculum over de volle breedte vernieuwd en digitaal beschikbaar gesteld. De onderwijsorganisatie wordt opnieuw ingericht zodanig dat curriculum, begeleiding, beoordeling en examinering optimaal vorm kunnen krijgen. Voor ons VMBO geldt het combineren van de vakinhoud van de examenvakken, de integrale leerlijn en de specifieke creatieve vakken als dé opdracht. Daarnaast willen we een optimale doorstroom van ons VMBO naar onze MBO-opleidingen garanderen. Ons zorgprofiel wordt in het kader van passend onderwijs scherp beschreven en uitgedragen. Concreet resultaat: het onderwijsleermateriaal wordt binnen twee studiejaren in de elektronische leeromgeving beschikbaar gesteld. Innovatie en kennisontwikkeling,-deling SintLucas wil first mover zijn met haar opleidingen. Daarom wordt vakinhoudelijk extra aandacht gevraagd voor het implementeren van ICT-ontwikkelingen zoals nieuwe didactische werkvormen, 3D-programma s en 3D-printing. Het aansluiten bij de ICT- en social media actualiteit van onze leerlingen en studenten is een belangrijke opdracht. De cultuur van SintLucas wordt meer gericht op het delen van ontwikkelingen binnen opleidingen en teams. Voorbeelden van kennisdeling zijn het Profcafé, de jaarlijkse inspiratiedag en het minisymposium tijdens de open dagen. Concreet resultaat: 10% - 15% van ons curriculum wordt jaarlijks vernieuwd, zichtbaar in nieuwe modules, lesbrieven, keuzedelen en zijn digitaal ontsloten. Concreet resultaat: voor 1 januari 2014 inrichten van het SintLucas innovatie lab op onze locatie in Boxtel en de bijbehorende keuzemodulen beschikbaar. Concreet resultaat: optimaliseren print- en signshop: bedrijfsplan implementeren en richten op de mogelijkheden vanaf studiejaar Personele inzet en resultaatverantwoordelijk werken Onze medewerkers maken het verschil. Wij zijn zeer tevreden over en trots op onze ondernemende professionals. Om de komende jaren onze ambitieuze uitdagingen waar te kunnen blijven maken is optimale inzet en inzetbaarheid van het grootste belang. Onze organisatie zal onder invloed van ons gewijzigde curriculum en onderwijskundig denken ook bijstellingen ondergaan in de studiejaren en Duidelijkheid over eenheden, teams en flexibele inzetbaarheid zal door de leiding en de teams samen met de dienst P&O verder vorm krijgen; onze eigen SintLucas- netwerkorganisatie. Nieuwe overlegvormen, nieuwe besluitvormingsprocedures, andere positionering van professionals, teams en leiding krijgen vorm evenals andere ondersteuning en andere leiding. Voor het studiejaar zal een duidelijk implementatieproces gericht op resultaatverantwoordelijk werken worden opgesteld

4 (CINOP) en doorgesproken. Ook onze dienst P&O wordt optimaal ingezet ter ondersteuning van de gewenste veranderingen. Concreet resultaat: het college van bestuur zal met de dienst P&O het initiatief nemen om in het studiejaar duidelijkheid te verkrijgen over de positionering (mandatering, takenbevoegdheden-verantwoordelijkheden) en de besluitvormingsprocedures; wie gaat waarover? In werksessies zullen we samen schoolleiding, managers en college van bestuur- de uitwerking van de noodzakelijke kaders ter hand nemen. Concreet resultaat: voor de start van het studiejaar hebben ons VMBO en de MBO s locatie Eindhoven en locatie Boxtel) een: - activiteitenplan (hoofdactiviteiten en prioriteiten) - planning van inzet Concreet resultaat: de managers werken met de schoolleiding voor 1 september hun ondersteuning uit op het niveau van schoolleiding en teams. De ondersteuning wordt vastgelegd in activiteitenplannen/projecten en het niveau van ondersteuning + gewenste resultaten. In de PDCA is de monitoring mogelijk. Tussen 1 september 2013 en 1 januari 2014 wordt door de managers met de teams het ondersteuningsmodel en de feitelijke ondersteuning besproken en vertaald in resultaatgerichte afspraken. Concreet resultaat: de dienst P&O zal samen met de teams en leiding voor 1 januari 2014 een strategisch personeelsplan en een meerjarenformatieplan ontwikkelen. Hierin zal ook beleid worden opgenomen voor duurzame inzet van onze medewerkers. Overleg en rekenschap Ons vertrekpunt is het bieden van veel professionele ruimte en vertrouwen in de deskundigheid en ambitie van onze ondernemende professionals. Wij faciliteren en stimuleren het geven en nemen van veel verantwoordelijkheid en ondernemerschap. Daar hoort automatisch het afleggen van verantwoordelijkheid bij. Kaders en beleid richten ons handelen. Wanneer je daar van af moet/wilt wijken dan geldt; pas toe of leg uit! Concreet resultaat: de schoolleiding neemt in dit studiejaar met de dienst P&O het initiatief om nieuwe overlegvormen te voorzien van planning en een reglement. Een nieuwe, meer passende vorm van beoordelen, inclusief betrokkenheid van leerlingen studenten en collega s/team moet worden ontwikkeld. Voor de bijstellingen van de gesprekkencyclus geldt het professioneel statuut als uitgangspunt. Het ziekteverzuim staat onder druk doordat de gewenste uitvoering van pedagogiek, didactiek, vakinhoud en ICT hoge eisen stelt aan professionaliteit en ambitie. Concreet resultaat: per team wordt door de schoolleiding in het kader voor teams het gewenste percentage ziekteverzuim voor studiejaar vastgelegd. Wanneer het percentage niet wordt gehaald, wordt door het team en de schoolleiding met ondersteuning van P&O een plan van aanpak gemaakt. Professionalisering De in het afgelopen jaar uitgevoerde prof-scans hebben enig inzicht gegeven in de opleidingsbehoefte van onze medewerkers. Daarnaast hebben de leidinggevenden prioriteiten aangegeven. Door dit te combineren wordt onze scholing de komende twee studiejaren vooral gericht op: - Pedagogisch tact & pedagogisch leiderschap - Didactiek - ICT-vaardigheid (nieuwe werkvormen als gevolg van ICT-mogelijkheden) - Vakspecifieke kennis en vaardigheid De aandachtspunten ander leiderschap, andere ondersteuning en resultaatverantwoordelijk werken vraagt ook om gerichte ondersteuning en scholing. Wij stimuleren onze medewerkers tot het volgen van gerichte bij- en omscholing en het volgen van masteropleidingen. De meerjarenscholingsplannen worden opgenomen in de HRM-instrumenten en in de gesprekscyclus. Onze P&O-ondersteuning maakt het mogelijk om bekwaamheidsdossiers inzichtelijk te maken. Het overzicht hebben van bekwaamheid en gevolgde scholing wordt steeds belangrijker. De overheid stimuleert een register voor onderwijsgevenden en zet in op extra ondersteuning van professionalisering van onderwijsgevenden.

5 Concreet resultaat: voor het einde van studiejaar willen we dat elke medewerker zijn/haar bekwaamheidsdossier op InSite volledig op orde heeft (dus ingevuld in het digitale dossier). Onderwijs & ICT De betrouwbaarheid van onze ICT-middelen (infrastructuur en applicaties) moet aanzienlijk toenemen. In dit studiejaar wordt extra inzet gericht op onderwijslogistiek en -organisatie. In samenspraak tussen de onderwijsteams, de leiding en de staf van de ICT-afdeling zullen oplossingen gevonden moeten worden voor de stabiliteit van onze ICT-infrastructuur, de implementatie en het laten werken van de applicaties voor onderwijs, planning en roosters (Xedule) en onderwijsadministratie (Magister). Concreet resultaat: alle teams (onderwijs en ondersteunend) en medewerkers werken met Sharepoint (o.a. informatiedeling, overlegvoorbereiding- en verslag), Magister (onderwijsadministratie en ELO) en Xedule (onderwijs- en activiteitenplanning leerlingen, studenten, medewerkers). Netwerken en samenwerken Continuïteit van kwalitatief goede instroom blijft extreem belangrijk voor ons. Daarom blijven we veel aandacht besteden aan het goed informeren van leerlingen, studenten en ouders over onze opleidingsmogelijkheden en ambities. In dit studiejaar gaan we ten minste vijf satelliet scholen (vmbo-havo) werven en toerusten om hun leerlingen optimaal voor te bereiden op naadloze doorstroming naar onze opleidingen. Met HBO s werken we aan convenanten om de opleidingen naadloos aan te laten sluiten en om studieverkorting in het HBO mogelijk te maken. Structurele inbreng van het bedrijfsleven krijgt al jaren vorm door een Raad van Advies en adviesplatforms. Het college van bestuur heeft een complete nieuwe Raad van Advies samengesteld en wil heel graag gericht alumnibeleid ontwikkelen. Concreet resultaat: na de kennismaking komt de Raad van Advies in het najaar bijeen. Voor 1 januari 2014 wordt door de dienst communicatie en SintLucasPRO alumnibeleid opgesteld en de start gemaakt met alumni-registratie. Concreet resultaat: ons MBO op locatie Boxtel stelt het komende studiejaar adviesplatforms in waarin afstemming tussen de onderwijsteams en het toonaangevende en relevante bedrijfsleven plaatsvindt. Concreet resultaat: voor 1 januari 2014 wordt een nieuw CRM-systeem (customer relationship management) ingevoerd. Vanaf 1 januari zijn de dan aangewezen schrijvers verantwoordelijk voor de maandelijkse actualisatie. Bedrijfsvoering & Kwaliteitszorg Continu evalueren blijft belangrijk bij de kwaliteitscyclus Plan-Do-Check-Act. Daarom worden periodiek en planmatig formele en informele evaluaties uitgevoerd. Onze kwaliteits-agenda. Heel specifiek is het kwaliteitsinspiratie project Eye-opener op locatie Boxtel in het huidige studiejaar afgerond. De reviews in- en extern hebben invloed op de activiteitenplannen van de teams voor In het studiejaar worden voorbereidingen getroffen voor uitvoering van eenzelfde project op locatie Eindhoven, te starten studiejaar Concreet resultaat: naast het continueren van onze kwaliteitsagenda zijn er drie prioriteiten: - in afstemming met de sector verbeteren van het bedrijfstevredenheidsonderzoek - de vertaling van resultaten uit onze kwaliteitsagenda/onderzoeken naar de opleidings- en ondersteuningsteams; informatie op teamniveau! - de bespreking van de formele en informele evaluaties in de teams en vertaling naar prioriteiten en activiteiten. Communicatie Verbetering van onze interne communicatie blijft nodig. Ter bevordering van de interne en externe communicatie wordt stelselmatig Sharepoint ingericht en uitgerold. Voor het studiejaar zal het communicatieplan SintLucas zijn vastgesteld. Dit plan geeft richting aan ons communicatiebeleid en de gewenste verbetering van onze interne communicatie. Concreet resultaat: vastgesteld communicatieplan.

6 Huisvesting en faciliteiten In het komende studiejaar moeten de ateliers voor Creatief vakman worden gerealiseerd conform de huidige voorbereiding. Voor het begin van het studiejaar verwachten wij de vergunningsprocedures te hebben afgerond. De voorbereidingen voor de bouw van onze school als onderdeel van Creative Community Natlab zal in het volgende studiejaar vol gas doorgaan. De plannen zijn gericht op het kunnen verhuizen van de Flotowlaan naar de Torenallee (Strijp S) in de zomer van 2015! Onze facilitaire dienst is in gesprek met Hutten en Markies over een nieuw hospitality- en foodconcept. Ook onze studenten van 3D-vormgeving zijn bij dit project betrokken. Concreet resultaat: voor 1 januari vaststellen van een nieuw concept voor ontmoeting-eten-drinken en invoeren op locatie Boxtel. Mogelijk kunnen elementen direct ingevoerd worden op locatie Eindhoven. Vanaf zal op Strijp S ook een nieuw hospitalityconcept (inclusief foodconcept) worden ingevoerd. Om de transparantie rondom de aankoop van middelen te bevorderen en de administratieve rompslomp te beperken, wordt een centrale inkoopprocedure ingevoerd. Concreet resultaat: vanaf studiejaar werkt iedereen volgens de afgesproken procedure centrale inkoop. Medezeggenschap Concreet resultaat: de studentenraad heeft extra ondersteuning nodig. Twee leden van onze ondernemingsraad nemen deze verantwoordelijkheid op zich. Ruud Rabelink Walther Tibosch College van Bestuur d.d

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

samen onderwijs maken BEDRIJFSPLAN 2015-2018

samen onderwijs maken BEDRIJFSPLAN 2015-2018 samen onderwijs maken BEDRIJFSPLAN 2015-2018 WOORD VOORAF De titel zegt alles. Samen onderwijs maken. Elke dag weer, samen met onze medewerkers, leerlingen en de regio. Daarin spelen wij als opleider een

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

WELKOM. Frank Heezemans. Senior onderwijsadviseur SintLucas

WELKOM. Frank Heezemans. Senior onderwijsadviseur SintLucas WELKOM Frank Heezemans Senior onderwijsadviseur SintLucas DE TEKST SintLucas is een vakinstelling met een breed aanbod aan creatief-technische opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. Jaarlijks stromen zo n

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

HET 'PRACTORAAT CREATIEF VAKMANSCHAP' HEEFT ALS DOEL OM DE ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VAN DE CREATIEVE VAKMAN

HET 'PRACTORAAT CREATIEF VAKMANSCHAP' HEEFT ALS DOEL OM DE ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VAN DE CREATIEVE VAKMAN HET 'PRACTORAAT CREATIEF VAKMANSCHAP' HEEFT ALS DOEL OM DE ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VAN DE CREATIEVE VAKMAN TE ONDERZOEKEN, BETER ZICHTBAAR TE MAKEN EN VERDER TE VERGROTEN #practoraatcv

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing FOCUS OP VERANDERING INSPIRATIE EN HANDVATTEN VOOR HET VERANDERPROCES BIJ DE INVOERING VAN FOCUS OP VAKMANSCHAP Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing In deze white paper presenteren

Nadere informatie

MISSIE - VISIE - MOTTO

MISSIE - VISIE - MOTTO MISSIE - VISIE - MOTTO Mei 2015 Versie 4.0 Inhoudsopgave INLEIDING 3 WAAR KOMT DIT VANDAAN? 3 MISSIE: WAAR STAAN WE VOOR? 4 VISIE: WAT DOEN WE EN WAAROM? 4 MOTTO, KORT EN KRACHTIG 5 2 INLEIDING Elke organisatie,

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 396 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Bouwen aan excellentie. vroeg beginnen!

Bouwen aan excellentie. vroeg beginnen! WELKOM Bouwen aan excellentie vroeg beginnen! First LEGO League Bouwen aan excellentie een tussenstand Sturingsprincipe Deltion ruimte leegte RUST kaders versus ON RUS T chaos Verbinden van trots en besef

Nadere informatie

Voorzitter College van Bestuur (CvB)

Voorzitter College van Bestuur (CvB) Voorzitter College van Bestuur (CvB) Nicolette van Helsdingen, Partner Karen Kragt, Partner Van der Laan & Company BV 22 Juli 2014 1 SVO vakopleiding food SVO vakopleiding food leidt vakmensen op in de

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Ruimte en vertrouwen 'In verbinding leren en ontwikkelen' Strategisch beleidsplan Lijn 83. Versie januari 2015. 1. Inleiding

Ruimte en vertrouwen 'In verbinding leren en ontwikkelen' Strategisch beleidsplan Lijn 83. Versie januari 2015. 1. Inleiding Ruimte en vertrouwen 'In verbinding leren en ontwikkelen' Lijn 83. Versie januari 2015 1. Inleiding Voor u ligt het eerste strategisch beleidsplan van de nieuwe Stichting Lijn 83 primair onderwijs, in

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Professionele ontwikkeling in de lift: de gezamenlijke agenda. Juni 2012

Professionele ontwikkeling in de lift: de gezamenlijke agenda. Juni 2012 Professionele ontwikkeling in de lift: de gezamenlijke agenda Juni 2012 Inleiding Nederland heeft goed onderwijs, maar onze ambitie reikt verder. Wij vinden dat het Nederlands onderwijs zich op alle vlakken

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Koers 2016. Ons Middelbaar Onderwijs, sinds 1916

Koers 2016. Ons Middelbaar Onderwijs, sinds 1916 Onze leerlingen! Ze zijn in de leeftijd van 11 tot ongeveer 18 jaar, de periode waarin zij hun identiteit ontwikkelen. Ouders vertrouwen erop dat wij hun kinderen de best denkbare educatieve en pedagogische

Nadere informatie

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee.

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee. Onderwijsvernieuwing We doen er allemaal aan mee. Maar. Welke kant willen we op? Wat speelt er in mijn team? Wil iedereen mee? Waar liggen de interesses? Waar zit de expertise? WAARIN GA IK INVESTEREN?

Nadere informatie

WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR?

WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? EYE OPENER AANPAK VERGROOT KWALITEITSBEWUST WERKEN IN TEAMS ALIE KAMPHUIS, MARLOES VAN BUSSEL EN IDA BONTIUS WWW.CINOP.NL 2 WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? EYE

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre Schooljaarverslag 2015-2016 Christoffelschool Waalre In een notendop Doel Een gedragen visie, een heldere kijk op onze doelen Voor (nieuwe) ouders inzichtelijk maken wie wij zijn en hoe wij werken Ouders

Nadere informatie

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool PROFIEL Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool 1. De organisatie Dit profiel wordt gebruikt om potentiële kandidaten in het kort te informeren over de functie Adviseur Onderwijs, HAS Hogeschool en haar context.

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Samsung Onderwijs Innovatiefonds

Samsung Onderwijs Innovatiefonds Samsung Onderwijs Innovatiefonds In 2012-2013 formuleert SKOzoK haar nieuwe Koersplan. 21 e Century Skills, waaronder ICT geletterdheid en Samenwerking zullen in het Koersplan nadrukkelijk worden opgenomen.

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

leren in oss, zo doen we dat!

leren in oss, zo doen we dat! leren in oss, zo doen we dat! visie op een leven lang leren en ontwikkelen in de gemeente oss Oss is een open leergemeenschap waar individuen in verschillende omgevingen een leven lang leren en zichzelf

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Doelbewust verder bouwen

Doelbewust verder bouwen Doelbewust verder bouwen >>> Strategisch beleid Alfa-college 2011-2015 Inleiding Dit is de verkorte versie van Doelbewust verder bouwen, Strategisch document voor de periode 2011-2015. De titel Doelbewust

Nadere informatie

AMBITIES 2013 2017 CALS COLLEGE FOCUS OP KWALITEIT, PERSONEEL EN ORGANISATIE

AMBITIES 2013 2017 CALS COLLEGE FOCUS OP KWALITEIT, PERSONEEL EN ORGANISATIE AMBITIES 2013 2017 CALS COLLEGE FOCUS OP KWALITEIT, PERSONEEL EN ORGANISATIE 1 INLEIDING De ambities die we in 2008 hebben geformuleerd, hebben we in 2012 kritisch bekeken. We hebben met medewerkers, ouders

Nadere informatie

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit Reader ten behoeve van bestuurstafels Kwaliteitsnetwerk mbo op 15 en 16 maart 2017 Uitnodigingstekst

Nadere informatie

script voor innovatie

script voor innovatie waarderijk Westerwijs script voor innovatie Westerwijs script voor innovatie 2014 waarderijk Westerwijs script voor innovatie waarderijk Westerwijs inhoud 01 INleiding 02 missie 03 Visie 04 goed onderwijs

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Onderwijsleider Mobiliteit Albeda College

School- en functieprofiel. Onderwijsleider Mobiliteit Albeda College School- en functieprofiel Onderwijsleider Mobiliteit Albeda College LD-12 CAO-MBO Versie 22-04-2016 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11 00 65 53; jan.de.boom@beteor.nl.

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Strategie Onze missie Onze ambitie

Strategie Onze missie Onze ambitie Het beste waarmaken Ons DNA maakt dat we willen worden herkend aan de kwaliteit van ons werk. Kwaliteit doordat we doen wat we belangrijk vinden, waar we goed in zijn en wat bij ons past. Vanuit de basis

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Fontys HR Ambities. Groei door aandacht en uitdaging

Fontys HR Ambities. Groei door aandacht en uitdaging Fontys HR Ambities Groei door aandacht en uitdaging Groei door aandacht en uitdaging Wij staan voor excellent onderwijs en dus het continu verbeteren van het onderwijs. Wij willen dat studenten en medewerkers

Nadere informatie

Schoolleider tussen functie en beroep

Schoolleider tussen functie en beroep Schoolleider tussen functie en beroep Resultaten van twee enquête-onderzoeken onder schoolleiders en bestuurders 2015 September 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Schoolleider tussen functie en beroep...

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

Onderwijs met een plus

Onderwijs met een plus Onderwijs met een plus Ons onderwijs richting 2020 www.hoornbeeck.nl Doel Deze brochure bevat de strategische doelen van het Hoornbeeck College voor de periode 2015 2020. In vier hoofdlijnen schetsen we

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet september 2012 Tussenrapportage Programma School aan Zet september 2012 Inleiding Elk schoolteam staat voor de uitdaging om het onderwijs

Nadere informatie

Visie op LOB van het Summa College

Visie op LOB van het Summa College Visie op LOB van het Summa College Datum: 21 mei 2013 Auteur(s): Linda van Steenhoven (manager onderwijs) en Claudine Hogenboom (Dienst O&S) Versie: 1.0 (definitief) Visie op LOB van het Summa College

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

Beleidsplan Onderwijsgroep Amersfoort. Goedgekeurd RVT. Inleiding

Beleidsplan Onderwijsgroep Amersfoort. Goedgekeurd RVT. Inleiding Beleidsplan 2017-2020 Onderwijsgroep Amersfoort Goedgekeurd RVT Inleiding Bestuur en directieraad van de Onderwijsgroep Amersfoort streven een pluriforme onderwijsgroep na van zelfstandige, ondernemende

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

NIEUW PEDAGOGISCH ELAN TECHNISCH VMBO HEERLEN. Het gaat niet om wat ik vertel, maar om wat u hoort

NIEUW PEDAGOGISCH ELAN TECHNISCH VMBO HEERLEN. Het gaat niet om wat ik vertel, maar om wat u hoort NIEUW PEDAGOGISCH ELAN TECHNISCH VMBO HEERLEN Het gaat niet om wat ik vertel, maar om wat u hoort Bijeenkomst: Kijk eens anders naar techniek Jan Geurts, Heerlen 24 november 2004 AGENDA 1. KRITIEK OP HET

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Business College Notenboom & Business School Notenboom

Business College Notenboom & Business School Notenboom University of Applied Sciences Business College Notenboom & Business School Notenboom Ondernemend Inspirerend Ambitieus MBO 4 in 2 jaar HBO-Ad in 2 jaar HBo in 3 of 4 jaar Transparant Persoonlijk Notenboom

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst Leraar Schoolleider Bestuurder Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst.

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

Groenhorst mbo Velp. Bijzondere gebeurtenissen in Omgevingsfactoren Groenhorst mbo Velp. Inhoudelijke resultaten Groenhorst mbo Velp 2016

Groenhorst mbo Velp. Bijzondere gebeurtenissen in Omgevingsfactoren Groenhorst mbo Velp. Inhoudelijke resultaten Groenhorst mbo Velp 2016 Groenhorst mbo Velp Groenhorst Velp is een vmbo en mbo school met een Groen-Creatief profiel. Dit profiel is zowel in ons onderwijsportfolio als in onze gehele uitstraling zichtbaar. Groenhorst Velp biedt

Nadere informatie

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag Landelijk debat Ons Onderwijs 2032 28 mei 2015 Colofon Juni 2015 Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag 070 315 41 00 info@edventure.nu www.edventure.nu

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL

ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL EN ONDERNEMERSCHAP MBO UTRECHT Inhoudsopgave 1 MBO Utrecht 3 De onderwijsvisie 3 De organisatie 3 De missie 3 De identiteit 3 De Academie voor Handel en Ondernemerschap

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie