Samsung Onderwijs Innovatiefonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samsung Onderwijs Innovatiefonds"

Transcriptie

1 Samsung Onderwijs Innovatiefonds In formuleert SKOzoK haar nieuwe Koersplan. 21 e Century Skills, waaronder ICT geletterdheid en Samenwerking zullen in het Koersplan nadrukkelijk worden opgenomen. De project aanvraag bij het Onderwijs Innovatiefonds van Samsung past dan ook uitstekend en op het juiste moment bij de ambities van SKOzoK. CvB SKOzoK

2 Aanvraag Samsung OnderwijsInnovatiefonds Naam schoolbestuur: SKOzoK Functie aanvrager: Lid CvB adres aanvrager: Contactpersoon: Mart Kuijpers adres contactpersoon: Datum: Wat zijn de hoofdpunten in uw onderwijsbeleid en hoe sluiten uw ambities voor ICT en sociale media hierop aan? SKOzoK is een organisatie van 31 basisscholen. Het onderwijsbeleid van SKOzoK is weergegeven in het z.g. Koersplan en is gebaseerd op onderstaande missie en visie: Missie: De SKOzoK-scholen vormen een krachtige leeromgeving waarin kinderen en volwassenen uitgedaagd worden om in een positieve sfeer veel te leren. Visie: 1.We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en interesses van het kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met medeleerlingen, de leerkracht en de omgeving. We bieden een passend onderwijsarrangement aan, zo dicht mogelijk bij huis. 2.SKOzoK is een open en lerende omgeving voor de medewerkers waarin op professionele wijze wordt gewerkt. Dit houdt onder andere in dat we verantwoordelijkheid nemen, afspraken nakomen, voorbeeldgedrag belangrijk vinden en dat we elkaar hierop aanspreken; 3.We beogen een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, ketenpartners en gemeenten; 4.Onze organisatie wordt gedreven door efficiëntie en effectiviteit om de beschikbare middelen zo goed mogelijk te benutten en daartoe beschikken we over relevante managementinformatie om te kunnen sturen op kwaliteit; De ambities binnen SKOzoK voor ICT en Social media sluiten, vanuit het model Vier in Balans, direct aan bij deze uitgangspunten en worden in hoge mate gefaciliteerd door het CvB. Er is binnen de stichting een ICT afdeling die werkt a.h.v. een Jaarplan Onderwijs en ICT, De afdeling bestaat uit een stafmedewerker ICT, 2 Onderwijskundige I-Coaches en 2 technische ondersteuners. Daarnaast heeft iedere school of cluster een I-Coach ambassadeur die ict ontwikkelingen vertaalt naar de werkvloer. De I-coaches-ambassadeurs komen een 6 tal momenten bij elkaar voor inspiratie sessies en om kennis te delen. SKOzoK stimuleert in sterke mate ontwikkelingen op Onderwijs en ICT gebied. Voorbeelden hiervan zijn b.v. : Digitaal Persbureau op de Pionier, Digitaal Taalonderwijs op de Talententoren, Mediamachtig projecten op de Ster en de Willibrordus, Digitaal Magazine op de Klepper en social media projecten op verschillende scholen die in het dagelijks onderwijs op functionele wijze worden

3 verweven. De Skozok scholen zijn dus volop in beweging maar zeker nog niet voldoende. 2. Welke raakvlakken hebben uw ambities voor ICT en sociale media met de doelstellingen van 21st Century Skills (indien van toepassing) De SKOzoK organisatie heeft schooljaar uitgetrokken om in alle geledingen van de organisatie, inclusief ouders, kinderen en externen visie te ontwikkelen hoe het onderwijs er in 2020 uit zal zien. We noemen dit de SKOzoK Strategie. Daarbij zijn we uitgegaan van de volgende vragen: 1. Wat leren we in 2020 buiten de wettelijke kerndoelen? 2. Hoe laten we leerlingen leren in Wat betekent dit voor de leerkrachten? 4. Wat betekent dit voor de ouders? 5. Wat betekent dit voor de leeromgeving /organisatie van het leren De antwoorden op boven gestelde vragen vormen o.a. de input voor het nieuwe Koersplan. Op voorhand ziet SKOzoK de 21e Century Skills als een belangrijke onderlegger en als kern Excellent in Leren Leren. 3. Benoem de problemen of uitdagingen die uw schoolbestuur wil aanpakken met behulp van ICT en sociale media SKOzoK is een krachtige organisatie met een kleine 600 medewerkers die werkzaam zijn op 31 scholen en clusters van scholen verspreid over verschillende dorpen in het voedingsgebied. De uitdagingen die SKOzoK wil aanpakken spelen zich af op de volgende niveaus Samenwerking werknemers Communicatie naar en van ouders Onderwijs en ICT en Social media bij onze kinderen Het centrale thema hierbij is hoe we bruggen kunnen slaan tussen werknemers, ouders en kinderen om kennis te delen, kennis te creëren en kennis te laten rouleren. De SKOzoK organisatie is er van overtuigd dat de verschillende niveaus elkaar hierin zullen versterken. Door Onderwijs en ICT en Social Media te prioriteren in de ontwikkelplannen en vervolgens een focus aan te brengen denken we de uitdagingen waar we voor staan te kunnen realiseren.

4 Door in de toekomst op gestructureerde wijze veel aandacht te schenken aan Onderwijs en ICT en Social Media komen we tegemoet aan de wens van het grenzeloos leren van onze kinderen en werknemers. Hiervoor zullen binnen de SKOzoK organisatie Community s of practice ingericht worden. Uitdagingen: 1. De kracht van een grote organisatie wordt tot op heden nog onvoldoende benut. Kennis wordt in het primaire en secundaire proces nog onvoldoende gedeeld met elkaar. Samenwerking, kennisuitwisseling en kennisroulatie zien we op dit moment vooral bij directies, kwaliteitsondersteuners en I-Coaches. Deze doelgroepen maken gebruik van o.a. een functioneel ingerichte Sharepoint omgeving en fysieke bijeenkomsten. In dit kader wordt de kracht van Social Media binnen de organisatie op dit moment onvoldoende onderkend en benut. SKOzoK wil de samenwerking, kennisdeling en kennisroulatie tussen de 600 collega s bevorderen door het gebruik van social media te stimuleren en te faciliteren op het niveau van Yammer als intern Twitter account binnen de organisatie. Werkende vanuit kleinere, voor gedefinieerde doelgroepen, zal kennis zich sneller en doelmatiger verspreiden. 2. Het gebruik van Social Media in de communicatie naar ouders en externen staat bij de meeste scholen in de beginfase. Informatie delen via social media zorgt voor een grote betrokkenheid van ouders waarbij twee richtingsverkeer voor een nieuwe dimensie zorgt. Crowd sourcing m.b.v. van social media gaat daar nog een stap verder in om juist de lokale community bij de school te betrekken. Er ligt een uitdaging om de visie rondom het gebruik van social media in de communicatie naar ouders aan te scherpen : waarom, wat, waarmee, wanneer en hoe kunnen we social media in de leef- en leergemeenschap van een school laten werken? Daarnaast willen we uitdrukkelijk ook op zoek naar de samenwerking van ouders met de professionele medewerker in de school m.b.v. social media. Een eerste stap in deze ontwikkeling wil SKOzoK zetten m.b.v. een App : Gerichte Berichten De App verzamelt en toont al het nieuws en activiteiten(twitter, Facebook, YouTube, nieuwsbrieven, kalenders etc. ) van de school, mooi en overzichtelijk bij elkaar. Een goede communicatie tussen ouders en school zal een positieve bijdrage leveren aan het schoolklimaat en dus ook werkelijk bruggen bouwen tussen ouders, kinderen en school. 3. In het primaire proces staan leerlingen te dringen om ICT en Social Media te mogen en te kunnen gebruiken bij de creatie van hun eigen onderwijs leerproces. Kinderen omarmen de flexibele inzet van nieuwe media die het tijd en plaats onafhankelijke leren bevorderen. De mogelijkheden van kennisconstructie als 21e Century Skill worden inmiddels steeds vaker toegepast en vaak zijn kinderen hierin leidend. In feite wijzen ze leerkrachten, de onderwijs regisseurs, de weg om op zoek te gaan naar geschikte content : content matching. De SKOzoK organisatie staat voor de uitdaging, om vanuit een toekomstgerichte visie, handen en voeten te geven aan het primaire proces. Dat hieraan een nieuw leermiddelen beleid gekoppeld moet worden is evident. Leerlingen willen net als leerkrachten gefaciliteerd worden en daarom zullen alle kinderen in de bovenbouw toegang krijgen tot een eigen digitale werkomgeving Office 365. Deze omgeving zorgt ervoor dat leerlingen, leerkrachten en ouders vanuit één omgeving kunnen werken, samenwerken, leren en communiceren.

5 4. Waarom denkt u dat juist deze problemen/uitdagingen oplosbaar zijn met ICT en sociale media? Samenwerking en kennisdeling zijn krachtige middelen om de organisatie sterker te maken. Naast fysieke bijeenkomsten zijn ICT en Social Media uitermate geschikt om hierbij te in te zetten. De communicatie en interactie naar ouders kunnen we op een hoger niveau brengen door juist Social Media in te zetten. De core business van het onderwijs ligt in het primaire proces. Willen we onze kinderen voorbereiden op de toekomst dan zullen kinderen gebruik leren maken van ICT middelen, Web 2.0 tools en Social Media. Juist op het niveau van 21e Century Skills kan ICT leerlingen daarbij ondersteunen. 5. Hoe bent u van plan uw ambities voor ICT en sociale media in uw onderwijsbeleid te implementeren? We zien onze schoolleiders als de belangrijke factor in de school om de verbinding tussen onderwijs met ICT samen met het team te realiseren en faciliteren. Als opmaat voor het traject en onderdeel van de Directie Tweedaagse organiseert SKOzoK op 18 april a.s. een bijeenkomst met als thema: Leren in de 21e eeuw: opbrengsten in het kader van onderwijskundig leiderschap Waar moeten we dan op inzetten? Hoe gaan we daarbij ICT en Social media bij gebruiken? Wat doen we al? Wat betekent e.e.a voor de professionalisering van mij zelf en van mijn collega s Wat betekent dit voor ons onderwijs? Wat betekent e.e.a voor de cultuur en organiseer je dat? A.h.v. de opbrengsten zal e.e.a. geformaliseerd worden in het nieuwe Koersplan. Daarnaast gaat een Project groep Onderwijsinnovatie en ICT aan de slag om e.e.a. concreet handen en voeten te geven. De rode draad binnen SKOzoK traject ziet er als volgt uit: Er komt een Projectgroep Onderwijsinnovatie ICT die aangestuurd wordt door het bestaande netwerk Onderwijs. Een 15 tal collega s van scholen die met onderwijs en ICT aan de slag willen, volgen een volledig FIT Traject. De samenstelling van deze groep bestaat uit directeuren, kwaliteitsondersteuners, i-coaches groepsleerkrachten en mediawijsheid coaches. Zij zijn de ambassadeurs rondom Onderwijs en ICT en Social Media. Deelnemers voor het traject worden eerst uitgenodigd voor een persoonlijk intakegesprek alvorens er sprake kan zijn voor definitieve toelating. De opbrengst van het FIT traject zal moeten zijn dat deze collega s samen de 3 beschreven uitdagingen concreet uitwerken : Welke ontwikkelingen op het gebied van Onderwijs en ICT en Social Media vinden we relevant? Welke keuzes maken we daarin? Formuleren visie en uitwerken naar SKOzoK en school beleid Rollen en verantwoordelijkheden

6 Projectplan, concretisering en borging Beschrijving financiële kaders 6. Wat verwacht u van de FIT Trajecttrainingen uit het Samsung Onderwijs Innovatiefonds voor het professionaliseringsbeleid van uw schoolbestuur? SKOzoK gaat er vanuit dat het FIT traject ingrediënten genereert op het gebied van visie rondom Onderwijs en ICT en het gebruik van Social Media die vervolgens een belangrijke plaats krijgen in het nieuwe Koersplan van de organisatie. SKOzoK gaat er verder vanuit dat de deelnemers aan het FIT traject in staat zijn om in gezamenlijkheid de 3 aandachtsvelden waar de focus op ligt concreet uit te werken, uit te voeren en te borgen. 7. Hoe beoordeelt u de huidige voorzieningen in uw scholen om gericht werken met ICT en sociale media mogelijk te maken? Alle scholen zijn qua infrastructuur voldoende toegerust waarbij 1 pc op 4 leerlingen de basisvoorziening is. Daarnaast wordt op veel scholen geëxperimenteerd met tablets en maken scholen grote stappen m.b.t. draadloze internetvoorzieningen. 8. Hoe bent u van plan met uw budgettaire mogelijkheden om te gaan, om de opbrengst van de FIT Traject trainingen duurzaam te verankeren in uw onderwijsbeleid en strategie? Onafhankelijk van de FIT Trajecttrainingen gaat SKOzoK vanuit een gedragen visie ( Koersplan) investeren in Onderwijs en ICT ontwikkelingen passende in de 21e Eeuw. In het verleden is er in de organisatie steeds fors geïnvesteerd in Onderwijs en ICT. Dat zal ook zo blijven en zelfs toenemen. De organisatie koppelt dit aan een noodzakelijk nieuw leermiddelenbeleid om op die manier budget vrij te maken 9. Hoe zijn de leerkrachten betrokken, de leerlingen, de ouders en het bestuur? Zowel kinderen, ouders als leerkrachten worden op dit moment actief betrokken om de beelden naar de toekomst te creëren. De procesgang dwars door de organisatie zorgt voor veel draagvlak. Alle geledingen geven aan dat Onderwijs en ICT enorm zal toenemen en dat e.e.a. vooral gepaard zal moeten gaan met verdere professionalisering van onze werknemers. Het CvB is actief betrokken bij de procesgang en stimuleert e.e.a. nadrukkelijk zonder het eigenaarschap bij directies en leerkrachten weg te halen.

Projectplan SingaporeNext. versie 1-31 augustus 2011

Projectplan SingaporeNext. versie 1-31 augustus 2011 Projectplan SingaporeNext versie 1-31 augustus 2011 Colofon Artikelnummer: EP47810003 Versie: augustus 2011 Samenstelling: projectleider Marinus Janssen Steenberg ism MicrowebEdu Beeldmateriaal: Marinus

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Strategisch beleidsplan 2015-2019 Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Bewust, Bekwaam, Betekenisvol I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 4 In dit strategisch beleidsplan beschrijven wij de richting waarin

Nadere informatie

ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV

ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV 26 maart 2014 Inleiding De wereld en onze samenleving veranderen door het gebruik van ICT, sociale media en de vloedgolf van gemakkelijk te verkrijgen informatie. Kinderen

Nadere informatie

Overtuigend in topkwaliteit. Professionaliseringsplan 2013-2016

Overtuigend in topkwaliteit. Professionaliseringsplan 2013-2016 Overtuigend in topkwaliteit Professionaliseringsplan 2013-2016 Definitieve versie Oktober 2013 Overtuigend in topkwaliteit Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Visie op ontwikkeling 4 1.1 Visie 4 1.2 Leidende principes

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017 BS LeerRijk Schoolondernemingsplan 2013-2017 I. Algemeen II. Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur: Dhr. H.Tromp en S.Ghielen Adres : Frits

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

De Ark. De Terp 2012-2015. De Duif. Jan Woudsmaschool. Oranje Nassauschool. De van der Muelen- Vastwijkschool. brede school Kors Breijer

De Ark. De Terp 2012-2015. De Duif. Jan Woudsmaschool. Oranje Nassauschool. De van der Muelen- Vastwijkschool. brede school Kors Breijer brede school De Kersenboom De Terp 2012-2015 De Ark De Duif Jan Woudsmaschool De van der Muelen- Vastwijkschool brede school Kors Breijer Oranje Nassauschool INLEIDING In een brede school moet vooral heel

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Plan voor profilering, marketing en

Plan voor profilering, marketing en Plan voor profilering, marketing en communicatie Visie & aanpak 2011-2015 Versie 1.0 April 2011 Onderwerp / voorstel: Plan voor profilering, marketing en communicatie Status: Intern definitief Periode:

Nadere informatie

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Projectplan voor basisscholen in Almere September 2014 WAT ER OOK SPEELT IN EEN LAND, LAAT HET VOORAL DE KINDEREN ZIJN 1 Basisondersteuning moeilijk lerende

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

PR en ouderbetrokkenheid Opzet voor de Griftschool 2013 e.v. vanuit de MR

PR en ouderbetrokkenheid Opzet voor de Griftschool 2013 e.v. vanuit de MR en ouderbetrokkenheid Opzet voor de Griftschool 2013 e.v. vanuit de MR Inleiding Binnen de MR wordt al geruime tijd veel gesproken over ouderbetrokkenheid en de ouder als ambassadeur van de Griftschool.

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO De ontwikkelingen in de markt gaan snel, ook in het onderwijs. Veel van die ontwikkelingen hebben te maken met de snelheid van

Nadere informatie

Netwerkleren bij WSKO

Netwerkleren bij WSKO LOOK Rapport 41 Renée de Kruif Monique Korenhof Netwerkleren bij WSKO Verkennen en opstarten van netwerkleren Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit look.ou.nl Rapport 41 Netwerkleren

Nadere informatie

HOE DE BIBLIOTHEEK DE VERBINDER WORDT VAN INFORMATIE, KENNIS, CULTUUR EN MENSEN EN WELKE FUNDAMENTELE ROL SOCIALE MEDIA DAARIN SPELEN

HOE DE BIBLIOTHEEK DE VERBINDER WORDT VAN INFORMATIE, KENNIS, CULTUUR EN MENSEN EN WELKE FUNDAMENTELE ROL SOCIALE MEDIA DAARIN SPELEN HOE DE BIBLIOTHEEK DE VERBINDER WORDT VAN INFORMATIE, KENNIS, CULTUUR EN MENSEN EN WELKE FUNDAMENTELE ROL SOCIALE MEDIA DAARIN SPELEN SOCIAL MEDIA STRATEGIE VOOR STICHTING BIBLIOTHEEK.NL 28 NOVEMBER 2011

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding Professionaliseren met Skool Training en onderwijsbegeleiding Inhoud ICT effectief Alles start met een visie Coaching ICT-coördinator Werken met SkoolControl SkoolControl, overal en altijd Mediawijsheid

Nadere informatie