inhoud Beleggen in bitcoins: zeepbel of valabel alternatief? geldzaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud Beleggen in bitcoins: zeepbel of valabel alternatief? geldzaken"

Transcriptie

1 weken 4 en nr. 2 Jaargang 17 Tweewekelijks behalve in weken 1, 30 t.e.m. 32, 51 en 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9404 inhoud geldzaken Beleggen in bitcoins: zeepbel of valabel alternatief? 1 successie Traceerbaarheid van schenkingen op bankrekeningen deel 2 3 beleggen Volkslening 4 verloning en de fiscus Voordelen van alle aard en hun fiscale kost 6 geldzaken Beleggen in bitcoins: zeepbel of valabel alternatief? Sinds een paar maand is de ganse financiële wereld in de ban van een nieuwe munt: de bitcoin. En of er geld te verdienen valt met deze munt! Hij of zij die een jaar terug voor duizend dollar aan bitcoins kocht, zag zijn of haar inlage ondertussen verhonderdvoudigen. Inderdaad, u leest het goed: duizend dollar werden er na twaalf maand, honderdduizend. En aangezien succes, succes aantrekt, blijft de bitcoin verder verdapperen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Maar, blijft dit feest voortduren? nn/3079/KL-NN01 Omschrijving believers De bitcoin laat niemand onberoerd. Volgens sommigen is het de zoveelste hype. Anderen zien in de bitcoin dan weer een valabel alternatief om een portefeuille valuta mee te diversifiëren. Wie naar bitcoins op zoek gaat in het dagelijkse leven, is er aan voor de moeite. De bitcoin leidt een virtueel bestaan en maakt betalingen tussen computers mogelijk, zonder tussenkomst van een bankinstelling. In feite is deze munt een computercode die via software wordt ontcijferd. Eens dat gebeurd is, kan u er mee betalen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de euro, de yen of nog de dollar, wordt de bitcoin niet uitgegeven door één of andere centrale bank. Er is ook geen specifieke marktautoriteit die de handel en wandel van de bitcoins controleert. Een andere specificiteit van deze munt heeft te maken met de vaststelling dat volgens de bedenker ervan, het aantal in omloop gebrachte bitcoins maximaal eenentwintig miljoen mag bedragen. Satoshi Nakamoto stelde van in den beginne, nu vijf jaar terug dus, meteen limieten op de markt. Op dit ogenblik zijn er zo een dertien miljoen bitcoins in omloop. Dat betekent dat er nog een acht miljoen gecreëerd kunnen worden. En hier valt alweer een eigenaardigheid op. Het creëren van nieuwe bitcoins vereist steeds krachtiger computers en wordt dus alsmaar moeilijker. Het valt te vergelijken met de ontginning van immer moeilijker te ontsluiten aardgas- en olievelden. De bitcoinhype is goed op dreef gekomen na de bankencrisis in Cyprus. Een aantal beleggers zien in de bitcoin, een mogelijkheid om hun activa te diversifiëren buiten de eurozone. Ook de attitude van een aantal centrale banken speelt wel degelijk in het voordeel van de bitcoin. Door de drukpersen lustig te laten draaien, zijn steeds meer beleggers bevreesd voor een stijging van de inflatie. Teneinde te ontsnappen aan de geldontwaarding, heeft de bedenker van de bitcoin min of meer een eigen goudstandaard in het leven geroepen. Er kunnen niet onbeperkt bitcoins bijgemaakt worden! Ook Chinezen beleggen naar verluid duchtig in de nieuwe virtuele munt. Vermits de handel in bitcoins vrij is, kunnen de geldende kapitaalbeperkingen in yuan op die manier probleemloos omzeild worden.

2 2 NIEUWSBRIEF PROFESSIONEEL VERMOGENSADVIES NR 2 WEKEN 4 EN KLUWER Sceptici In de praktijk Kapers op de kust Een paar weken terug kregen diegenen die geloven dat de bitcoin op een dag zal uitgroeien tot een volwaardige en vrij inwisselbare munt, steun uit vrij onverwachte hoek. De Amerikaanse toezichthouder stelde tijdens een hoorzitting voor de senaat, dat bitcoins en andere virtuele munten, in hun ogen, financiële instrumenten zijn. De zeer degelijke Britse krant Financial Times blijkt in ieder geval geen groot voorstander van de nieuwe munt te zijn. In een opiniestuk wees de krant een paar maand terug reeds op de gevaren van de nieuwe hype, die binnenkort zal kunnen worden toegevoegd aan de al lange lijst van zeepbellen. Het Amerikaanse blad The National Interest is evenmin mals voor de bitcoin. Volgens TNI is de munt intrinsiek niets waard. Ze bestaat enkel uit een paar bytes die op een computer worden bijgehouden. In die zin verschilt ze van andere, eerder speculatieve beleggingen, zoals goud en zilver. Beide grondstoffen hebben immers sowieso steeds hun nut in de reële economie, onder de vorm van sierraden en juwelen en als basis in de industrie. Het speculatief karakter van de munt kwam volgens sceptici eveneens tot uiting toen de FBI in oktober van vorig jaar de ondergrondse website Silk Road sloot. Deze website, gespecialiseerd in illegale activiteiten, aanvaardde bitcoins als betaalmiddel. Als gevolg van het politieoptreden maakte de munt een spectaculaire duikvlucht. Stel dat u toch een gokje wil wagen en een paar bitcoins aanschaffen. Hoe gaat u dan te werk? Naar uw dichtstbijzijnde bankkantoor hollen heeft uiteraard geen zin. U zal immers van een kale reis terugkomen. Er bestaan een aantal handelsplatformen waar de munt verhandeld wordt. Zo is de Chinese website BTC één van de belangrijkste platformen. Ook op het Japanse Mt Gox, wellicht iets betrouwbaarder dan de Chinese evenknie, kan u bitcons aan- of verkopen. Eens de bitcoins gekocht, moet u ze natuurlijk ergens opslaan. U doet dat beter niet op het platform waar u ze gekocht heeft. De kans bestaat immers dat de website in kwestie gehackt wordt en dat u uw bitcoins gewoon kwijt speelt. Via een aantal gespecialiseerde websites is het wel mogelijk om een offline spaarrekening te creëren waarin u vervolgens de bitcoins kan bewaren. Indien u in een later stadium ook effectief iets wenst te kopen met uw bitcoins, zijn de mogelijkheden veeleer beperkt. Nochtans lanceerde Mt Gox uitgerekend op Black Friday, traditioneel de dag waarop de Amerikanen de eerste kerstaankopen beginnen te doen, een aparte bitcoin betaalkaart. Succes trekt succes aan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de bitcoin ondertussen navolging gekregen heeft. Een andere virtuele munt die flink aan belang wint, is de litecoin. Litecoin is gebaseerd op het bitcoin protocol, met dat verschil dat het efficiënt kan gemijnd zeg maar ontwikkeld worden met hardware die voor de doorsnee gebruiker beschikbaar is. Anders gesteld, er is minder rekenkracht nodig om Litecoins bij te maken. De koersfluctuaties van de litecoin daarentegen, zijn nog een pak meer uitgesproken dan die van de bitcoin. Maar daar blijft het niet bij. Ondertussen circuleren al ruim zeventig andere virtuele munten. Het ziet er dus naar uit dat de strijd om dé virtuele munt bij uitstek te worden, nog lang niet gestreden is. De kans dat beleggers in dit soort beleggingen van een kale reis thuiskomen, is meer dan reëel. De bitcoin is een virtuele munt. Ze wordt niet uitgegeven of gecontroleerd door een centrale bank. Een bijzonder kenmerk is dat het aantal munten dat maximaal in omloop kan worden gebracht, begrensd is tot eenentwintig miljoen. Sommigen geloven dat deze virtuele munt kan verworden tot een vol-

3 KLUWER NIEUWSBRIEF PROFESSIONEEL VERMOGENSADVIES NR 2 WEKEN 4 EN waardig alternatief voor de klassieke valuta. Tegenover elke believer staan echter twee sceptici. De handel in bitcoins en andere virtuele munten gebeurt langs specifieke handelsplatforms, los van de commerciële banken. Het moge duidelijk zijn dat een investering in bitcoins niks van doen heeft met klassieke beleggingsvormen. Het lijkt gebaseerd op pure speculatie. In die wetenschap zijn wij dan ook geen voorstander om hierin te beleggen. successie Traceerbaarheid van schenkingen op bankrekeningen deel 2 In het vorig nummer benadrukten we het belang voor gehuwden of wettelijk samenwonenden om gelden verkregen uit erfenis of schenking op een eigen bankrekening te behouden. Het houden van een geïndividualiseerde rekening kan ook zijn belang hebben in andere situaties. Onder meer in het kader van een efficiënte uitwerking van bepaalde clausules in een schenkingsakte. Beding van terugkeer Voorwerp van het recht van terugkeer zaakvervanging Discussie in rechtsleer Praktische oplossing Beding van fideïcommis de residuo Vaak wordt een beding van terugkeer (art. 951 B.W.) voorzien bij de schenking van geld of van een beleggingsportefeuille. Het beding van terugkeer betekent dat de schenker stipuleert dat, mocht de begiftigde overlijden voor de schenker, de schenking ontbonden wordt. Hierdoor keren de geschonken goederen vrij en onbelast terug naar het vermogen van de schenker. Voorwaarde opdat bij vooroverlijden van de begiftigde het geschonken goed zelf naar de schenker zou terugkeren, is, volgens een meerderheidsopvatting in de rechtsleer, dat een welbepaald en dus identificeerbaar gebleven goed geschonken werd. Traditioneel wordt aangenomen dat bij de schenking van bv. geld onder ontbindende voorwaarde, de begiftigde er in de regel meteen definitief eigenaar van wordt. Geschonken geld mengt zich meestal met de rest van het vermogen van de begiftigde. De schenker verkrijgt dan alleen maar een voorwaardelijk schuldvorderingsrecht ten belope van een zelfde bedrag of een zelfde hoeveelheid goederen van dezelfde soort. Inzake de schenking van gelden of een effectenportefeuille of financiële instrumenten lijkt het onvermijdelijk dat de geschonken goederen zullen verkocht en herbelegd worden. In het kader van het beheer van financiële activa zullen de geschonken geldsommen of effecten zich derhalve bij vooroverlijden van de begiftigde waarschijnlijk niet meer in diens patrimonium bevinden. Kan dan iets terugkeren? De geschonken goederen zijn dan immers niet meer terug te vinden in het vermogen van de begiftigde? M.a.w., kan het recht van terugkeer uitgeoefend worden op zaken die in de plaats zijn gekomen van de geschonken goederen? Zo ja, wat is dan het voorwerp van het recht van terugkeer? Het antwoord op deze vraag is betwist in de rechtsleer. Praktisch gezien lijkt het nuttig om te voorzien in de schenkingsakte of in de pacte adjoint dat de geschonken financiële activa moeten worden geïndividualiseerd in een afzonderlijke rekening. Zo blijven de geschonken goederen makkelijker identificeerbaar en vermengen ze zich niet met de andere vermogensbestanddelen van de begiftigde. Het fideïcommis de residuo is een gift waarbij de beschikker het geheel of een deel van zijn goederen overmaakt aan een eerste begiftigde of bezwaarde, en hetgeen van deze goederen overblijft bij het overlijden van de eerste begunstigde

4 4 NIEUWSBRIEF PROFESSIONEEL VERMOGENSADVIES NR 2 WEKEN 4 EN KLUWER In natura of zaakvervanging Praktische oplossing aan een tweede begunstigde of verwachter. Die tweede begunstigde wordt eveneens door de beschikker aangewezen. Men noemt dit ook een restschenking. De beschikking wordt als een dubbele gift gekwalificeerd: beide begiftigden verkrijgen hun rechten rechtstreeks van de beschikker. Tijdens zijn leven behoudt de eerste begunstigde zijn beschikkingsbevoegdheid (behalve om niet) en de verwachter verkrijgt slechts wat er bij het overlijden van de bezwaarde van deze goederen overblijft. In de schenkingsakte wordt doorgaans voorzien dat het beding de residuo niet enkel betrekking heeft op de aan de bezwaarde geschonken goederen die nog in natura aanwezig zijn op het moment van diens overlijden, maar ook op de goederen die hiervoor in de plaats gekomen zijn. Inzake de schenking van gelden of een effectenportefeuille of financiële instrumenten lijkt het onvermijdelijk dat de geschonken goederen zullen verkocht en herbelegd worden. In het kader van het beheer van financiële activa zullen de geschonken geldsommen of effecten zich derhalve bij overlijden van de bezwaarde waarschijnlijk niet meer in zijn patrimonium bevinden. Een clausule van zaakvervanging biedt dan een oplossing. Vraag is natuurlijk hoe de notaris, gelast met de afwikkeling van de nalatenschap van de eerste begunstigde, moet bepalen wat er overblijft van deze schenking in het vermogen van de overleden eerste begunstigde. Indien de beleggingen niet werden geïndividualiseerd op een bankrekening, afgezonderd van de andere bankrekeningen van de eerste begunstigde, lijkt het effect van dit beding erg wisselvallig. Wil dit beding uitwerking hebben, is het derhalve noodzakelijk dat de schenker stipuleert dat de geschonken beleggingspportefeuille moet geïndividualiseerd worden op een afzonderlijke, eigen bankrekening. Het is zonder meer nuttig een beding van terugkeer te voorzien in een schenkingsakte of pacte adjoint. Hierdoor keert de schenking bij vooroverlijden van de begunstigde belastingvrij naar de schenker terug. Gelden of effecten worden echter verkocht of herbelegd. Het is daarom aangewezen om in de akte of de pacte adjoint te stipuleren dat de geschonken activa op een aparte effectenrekening moeten worden aangehouden, zodat ze identificeerbaar blijven en zich niet vermengen met andere goederen van de begunstigde. Via een restschenking bepaalt de schenker zelf aan wie wat bij overlijden van de eerste begunstigde overblijft, toekomt. De tweede begunstigde betaalt op dat moment geen successierechten, enkel schenkingsrechten. Ook hier bepaalt de schenker best dat de geschonken goederen op een afzonderlijke, eigen rekening moeten blijven. beleggen Volkslening Anne Meyus - Jurist & belastingconsulent - vermogensadvies De Volkslening is een feit! Ze was aanvankelijk voor 2013 gepland. De Belgische particuliere beleggers kunnen tegen een fiscaal gunstig tarief intekenen op deze nieuwe beleggingsformule. Het is een vorm van speciale kasbon. De federale regering wil hiermee de slapende tegoeden op spaarboekjes activeren voor

5 KLUWER NIEUWSBRIEF PROFESSIONEEL VERMOGENSADVIES NR 2 WEKEN 4 EN sociaal economisch verantwoorde projecten. Bouw van ziekenhuizen, rusthuizen, scholen, maar ook voor financiering van kmo s. Banken menen dat het spaargeld niet slaapt. De voorbije jaren was er weinig interesse in langetermijnsparen, omwille van de lage rentevoeten op kasbons en termijnrekeningen. Bovendien stellen de banken dat zij heel wat kredieten aan kmo s verlenen. Ze zouden zo hun rol in de economie weldegelijk vervullen. Voorwaarden Depositogarantie Looptijd Bestemming De vergoeding op de volkslening is niet veel hoger dan op een spaarboekje. Op een volkslening-kasbon moet je bovendien 15% roerende voorheffing betalen. Dat is weliswaar een fiscaal gunstregime in vergelijking met de normale 25% op gewone kasbons. Op een spaarboekje betaalt u dan weer geen belastingen, tenzij de opbrengst hoger is dan euro (inkomsten 2013) per jaar en per belastingplichtige. Boven die drempel betaalt u 15% roerende voorheffing. De spaarders kunnen al intekenen vanaf 200 euro. Met dit democratische instapbedrag doet de volkslening haar naam dus alle eer aan. De volkslening is een door de overheid gegarandeerde belegging. Dat wil zeggen dat wanneer er een verlies is op de lening, de overheid borg staat voor de inbreng van de spaarders. Wie intekent op de volkslening krijgt dus een depositogarantie van de overheid tot maximaal euro. Die garantie geldt ook op de bestaande spaarboekjes. In tegenstelling tot een kasbon of een termijnrekening moet een volkslening een minimale looptijd van vijf jaar hebben. Voor de projecten die ermee gefinancierd worden, geldt een minimale looptijd van zeven jaar. Het belegde geld staat voor vijf jaar vast. Van alle veilige spaarproducten is de volkslening dus wellicht de minst flexibele. Het geld op een spaarboekje kan je immers te allen tijde opvragen. Kasbons en staatsbons noteren op de secundaire markt zodat u ze in principe ook steeds vervroegd kan verkopen. Bij de meeste banken kunnen ook de termijnrekeningen vervroegd opgezegd worden, al kan het kostenplaatje voor zo n opzeg wel fors oplopen. Met die beperkte uitstapmogelijkheid wil de regering voldoende stabiliteit garanderen en de banken de kans geven langetermijnprojecten te financieren. In tegenstelling tot traditionele spaarproducten gelden voor de volkslening specifieke aanwendingsvereisten. Zo moet de bank de centen van de volkslening gebruiken voor sociaal-economische projecten zoals scholen, ziekenhuizen en rusthuizen of voor leningen aan kmo s. Om de spaarders te garanderen dat hun geld wel degelijk naar bijvoorbeeld de bouw van scholen of de financiering van ziekenhuizen gaat, wordt het bij de bank op een aparte rekening geplaatst. De rentevergoeding op een volkslening is pover voor een looptijd van minstens vijf jaar. De belegging is enkel aantrekkelijk als u overtuigd bent dat de langetermijnrente jaren aan een stuk laag zal blijven of nog zal dalen. Er kunnen immers geen looptijden van minder dan vijf jaar aangeboden worden. Bovendien kan u de eerste vijf jaar niet uitstappen. Vervroegde uitstapmogelijheid is er mits kosten wél bij gewone kasbons of termijnrekeningen. Anderzijds wordt uw geld geïnvesteerd in maatschappelijk verantwoorde projecten in België die tot doel hebben de Belgische economie te stimuleren. De roerende voorheffing bedraagt slechts 15% in plaats van 25% waardoor de nettorente aantrekkelijker is dan die van vergelijkbare termijnrekeningen of kasbons. De volkslening valt onder de depositogarantie van eur. U kan al instappen vanaf 200 euro.

6 6 NIEUWSBRIEF PROFESSIONEEL VERMOGENSADVIES NR 2 WEKEN 4 EN KLUWER verloning en de fiscus Voordelen van alle aard en hun fiscale kost Voordelen van alle aard zijn voordelen die een onderneming toekent aan een personeelslid of een bedrijfsleider. De terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen voor privéverplaatsingen bijvoorbeeld, of een voor private doeleinden ter beschikking gesteld onroerend goed, een lening aan voordelig tarief, een gsm waarmee ook privégesprekken mogen gevoerd worden Dergelijke voordelen worden beschouwd als een belastbaar inkomen. Daar zal belasting moeten op worden betaald. De fiscus berekent die belasting op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het voordeel. Dit kan echter ook een wettelijk bepaald forfaitair bedrag zijn. Hoe en waarop de belasting verschuldigd is, hangt af van het soort voordeel en het feit of de Koning een forfaitaire ramingsregel invoerde. Is er überhaupt wel een voordeel? Betaalt de genieter geen bijdrage die eventueel in mindering kan komen? Reden om een en ander op een rijtje te zetten. Voordeel van alle aard: belastbaar bedrag Bedrijfswagen Om het belastbaar bedrag van een voordeel van alle aard vast te stellen, bestaan er twee schattingsmethodes. In een eerste methode gebeurt een bepaling of raming van de reële waarde van het voordeel. Dit omhelst het schatten van de reële waarde van het voordeel van alle aard voor diegene die het ontvangt. Deze schatting komt overeen met het bedrag dat de genieter in normale omstandigheden zou hebben betaald voor dat voordeel. Het privégebruik van een lichte vrachtwagen bijvoorbeeld. Als een bedrijfsleider de lichte vrachtwagen voor privégebruik aanwendt, moet de waarde van het ontvangen voordeel worden geschat. Betaalt hij echter zelf een bijdrage voor het privégebruik, dan kan die worden afgetrokken van het fiscaal voordeel. Een ander voorbeeld is een gsm. Hierbij dient niet alleen naar het verbruik te worden gekeken, maar ook naar de aankoop, het abonnement Een ander voordeel van alle aard is het verkrijgen van een gratis reisje. Daarbij kijkt de fiscus niet per definitie naar de kostprijs, maar naar het eigenlijke voordeel voor de genieter. In een tweede methode is de waarde van het voordeel van alle aard wettelijk bepaald. Voor de meest voorkomende voordelen van alle aard is immers in de wet een forfaitaire waarde vastgesteld. In dergelijk geval heeft het geen belang of de kostprijs van het voordeel hoger of lager is dan de forfaitaire waarde. Het belastbaar bedrag komt altijd en in elk geval overeen met het bedrag dat forfaitair werd vastgelegd. In de loop der jaren is het aantal forfaitair belaste voordelen alsmaar toegenomen. Het meest gekende en waarschijnlijk ook het meest voorkomende is vermoedelijk een bedrijfswagen. Maar ook het verkrijgen van een goedkope lening, verwarming, elektriciteit, internet, laptop, huisvesting, huispersoneel, dienstboden en/of chauffeurs, zijn forfaitair belaste voordelen. Hieraan besteedden we in deze nieuwsbrief reeds enkele malen aandacht. Kort samengevat wordt een dergelijk voordeel vandaag als volgt bepaald. Een forfaitair bedrag wordt berekend door een CO 2 -percentage toe te passen op 6/7 van de

7 KLUWER NIEUWSBRIEF PROFESSIONEEL VERMOGENSADVIES NR 2 WEKEN 4 EN Laptop en internetverbinding: stilaan historische prijzen cataloguswaarde van het kosteloos ter beschikking gestelde voertuig, of in formule omgezet: Catalogusprijs x 6/7 x CO 2 -coëfficiënt x leeftijdscoëfficiënt Onder cataloguswaarde wordt verstaan de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en de werkelijk betaalde belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno. De catalogusprijs wordt vervolgens vermenigvuldigd met 6/7 en dit resultaat wordt dan vermenigvuldigd met een CO 2 -basispercentage. Dit bedraagt 5,5% voor een referentie-co 2 - uitstoot van 116 g/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor, en voor een referentie-co 2 -uitstoot van 95 g/km voor voertuigen met dieselmotor. De Koning bepaalt jaarlijks de referentie-co 2 -uitstoot in functie van de gemiddelde CO 2 -uitstoot van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk ten opzichte van de gemiddelde CO 2 -uitstoot van het referentiejaar 2011 volgens de modaliteiten die hij vastlegt. Wanneer de uitstoot van het betrokken voertuig hoger ligt dan de voormelde referentie-uitstoot wordt het basispercentage met 0,1% per CO 2 -gram vermeerderd, weliswaar tot maximum 18%. Wanneer de uitstoot van het betrokken voertuig lager ligt dan de voormelde referentie-uitstoot wordt het basispercentage met 0,1% per CO 2 -gram verminderd, tot minimaal 4%. De voertuigen waarvoor geen gegevens met betrekking tot de CO 2 -uitstootgehaltes beschikbaar zijn bij de dienst voor inschrijving van de voertuigen, worden, indien ze worden aangedreven door een benzine-, LPG- of aardgasmotor, gelijkgesteld met de voertuigen met een CO 2 -uitstootgehalte van 205 g/km, en, indien ze worden aangedreven door een dieselmotor, met de voertuigen met een CO 2 -uitstootgehalte van 195 g/km. De cataloguswaarde wordt vervolgens vermenigvuldigd met een percentage dat is bepaald in functie van de leeftijd van het voertuig, de leeftijdscoëfficiënt. Voor elk volledig jaar wordt 6% van het voordeel in mindering gebracht, dit weliswaar met een maximale vermindering van 30%. De startdatum voor de berekening van deze vermindering is de datum van eerste inschrijving van het voertuig. Het voordeel mag voor het inkomstenjaar 2013, aanslagjaar 2014 nooit minder bedragen dan 1.230,00 euro. Wanneer het voordeel niet kosteloos wordt toegestaan, is het in aanmerking te nemen voordeel datgene wat overeenkomstig de vorige paragrafen werd vastgesteld, verminderd met de bijdrage van de verkrijger van dat voordeel. Dit is overigens een principe dat geldig is voor elk belastbaar voordeel. Wanneer de personenwagen ter beschikking wordt gesteld, ongeacht het aantal afgelegde kilometers, wordt de genieter op een dergelijk voordeel belast. Niet alleen komen de zuivere privaat afgelegde kilometers in aanmerking, zoals het ophalen van de kinderen van school. Ook de woon-werkverplaatsingen worden voor deze reglementering als privé beschouwd. We moeten ons echter de vraag stellen of hier wel sprake is van een voordeel. Indien de genieter de wagen nooit voor privé verplaatsingen aanwendt, is er geen sprake van een belastbaar voordeel. Indien de wagen maar gedurende een gedeelte van het jaar ter beschikking wordt gesteld, mag het voordeel pro rata temporis worden bepaald. Hoewel inzake voordelen van alle aard de wetgeving met zijn tijd meegaat, kan dat jammer genoeg niet worden gezegd van de bedragen die hierbij worden gehanteerd. Een kosteloos terbeschikkinggestelde personal computer voor persoonlijke doeleinden wordt jaarlijks belast in hoofde van de genieter voor een bedrag van 180 euro. Toegegeven, vandaag kan u al bijna een standaardcomputer kopen

8 8 NIEUWSBRIEF PROFESSIONEEL VERMOGENSADVIES NR 2 WEKEN 4 EN KLUWER Leningen, onroerende goederen, elektriciteit, verwarming Geen sociaal voordeel! Verplicht op de fiches voor deze prijs. Dringend tijd dus om dit eens aan te passen. Een internetaansluiting en dito abonnement dat hierbij wordt gebruikt, wordt als voordeel belast voor maar liefst 60 euro per jaar. Ook dit lijkt stilaan toch wel heel duur te worden. Daar deze bedragen echter bij wet zijn vastgelegd kan daar niet van worden afgeweken. Voor een voordeel in de vorm van een goedkope lening wordt er wettelijk een opdeling gemaakt volgens het soort lening. Voor elke soort, of het nu gaat om een hypothecaire lening, een autofinanciering, andere financieringen met vaste looptijd, algemene leningen, bestaat een ander referentiepercentage. Veelal wordt verwezen naar het algemeen percentage inzake niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd. Voor het jaar 2012 werd hiervoor wettelijk een voordeel van maar liefst 9,5 % aangerekend! Heel belangrijk dus om op regelmatige tijdstippen na te gaan of en hoe we dit kunnen vermijden. Andere voordelen van alle aard zijn de wettelijk bepaalde voordelen voor onroerende goederen. Voor gebouwde onroerende goederen, bepaalt volgende formule het voordeel: Geïndexeerd Kadastraal Inkomen x 100/60 x 3,80, wanneer dit door een rechtspersoon wordt ter beschikking gesteld. De regering Di Rupo I verving X 2 door X 3,80 of m.a.w. ongeveer een verdubbeling van het voordeel. Hiertegen zijn gerechtelijke stappen ondernomen. Sommigen oordelen namelijk dat hiermee niet alleen het voordeel wordt belast, maar dat een nieuwe belastbare materie wordt gemaakt, wat buiten deze bevoegdheid valt. Wordt normaalgezien vervolgd! Ten slotte nog elektriciteit en verwarming. Neemt de vennootschap privékosten ten laste, dan zal de genieter belast worden op een bedrag van euro voor verwarming en 930 euro voor elektriciteit als het om een leidinggevend persoon gaat en de helft indien dit niet het geval is. Dit ongeacht de werkelijke kostprijs, die in de vennootschap weliswaar volledig aftrekbaar is. Het is aan te raden jaarlijks na te kijken of het fiscaal wel interessant is zich te laten belasten op het voordeel, dan wel een vergoeding te betalen voor het privéverbruik. Opgelet, verwar voordelen van alle aard niet met sociale voordelen zoals maaltijdcheques, collectieve voordelen van beperkte waarde, personaliseerbare voordelen, geschenken van geringe waarde verbonden met evenementen die geen direct verband houden met de professionele activiteit Sociale voordelen zijn vrijgesteld bij de begunstigde. Hij zal er m.a.w. niet op worden belast. Het belastbaar voordeel van alle aard moet opgenomen worden op de individuele fiscale fiches (voor loontrekkende) of (voor bedrijfsleiders) en op de desbetreffende samenvattende opgaven. Belangrijk hierbij is dat deze bedragen ook moeten meegerekend worden om de periodieke verschuldigde bedrijfsvoorheffing vast te stellen. De fiscale administratie kondigde aan in 2014 hierop een groter toezicht te zullen houden. Wie dieper op deze materie wenst in te gaan raden wij de lectuur aan van het boek Fiscaalvriendelijk geld uit uw vennootschap halen uitgegeven bij Kluwer. Carl Van Biervliet - Accountant-belastingconsulent, vennoot Vandelanotte Kernredactie: E. Joly, A. Meyus, C. Van Biervliet, M.P. Verheye. Redactie: Imposto Advocaten, W. Vermeulen, V. Lenssen Eindredactie: Patrick Lambrecht Nieuwsbrief Professioneel vermogensadvies is een uitgave van Kluwer Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen. Kluwer klantenservice: tel (gratis oproep) (vanuit het buitenland), fax , Wolters Kluwer Belgium NV. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

inhoud Plaatsvervulling successie

inhoud Plaatsvervulling successie inhoud weken 18 en 19 2013 nr. 9 Jaargang 16 Tweewekelijks behalve in weken 1, 30 t.e.m. 32, 51 en 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9404 0003079.nn/3079/KL-NN01 successie Plaatsvervulling 1 uw kinderen

Nadere informatie

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Lucien Ceulemans Accountant en belastingconsulent Raadslid IAB Deze bespreking is gebaseerd op de Wet

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen Nr. 35 Jaargang 33 week 16 22 oktober 2014 Verschijnt wekelijks, behalve in weken 1, 19, 31 35, 44 en 52 Afgiftekantoor Brussel X P2A9387 inhoud facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims.

SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims. SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims.be MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS - SUCCESSIEPLANNING - pagina

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Academische zitting en voorstelling van het jaarverslag

Academische zitting en voorstelling van het jaarverslag BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Academische zitting en voorstelling van het jaarverslag p. 3/ Voordelen alle aard bedrijfswagens FAQ Academische zitting en voorstelling

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen 2800 Me c h e l e n Ma i l - P 309 595 16d e Ja a r g a n g - Nr. 10-2 s e p t e m b e r 2013 - Ve r s c h ij n t n i e t in au g u s t

Nadere informatie

Je Rechten. Kaderleden

Je Rechten. Kaderleden Je Rechten Kaderleden To be or not to be een kaderlid?... 10 De kaderleden: bevoorrecht?...12 Bestaat er een wettelijke definitie van het begrip kaderlid?...13 Leidinggevend en vertrouwenspersoneel, wat

Nadere informatie

Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden

Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden Creatief Boekhouden VEERTIENDAAGSE PRAKTIJKBRIEF MET UITWISSELING VAN ERVARING, TIPS EN INFORMATIE, FORMULIEREN, MODELLEN EN OVERZICHTEN, JOURNAALPOSTEN EN BOEKINGSSCHEMA S 12 oktober - 25 oktober 2012

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht. De berekeningsformule

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 www.boekhouder.be

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 www.boekhouder.be Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 ALTERNATIEVE BELONINGSVORMEN Inleiding...1 1.Het verschaffen van maaltijden...2 2. Maaltijdcheques...2 3.Geschenken in natura

Nadere informatie

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld april 2014 Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 U erft? Zo gebeurt de verdeling

Nadere informatie