Persoonlijke gegevens:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijke gegevens:"

Transcriptie

1 AANVRAAGFORMULIER Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Let op : Niet door aanvrager in te vullen! Datum ontvangst aanvraag: Cliëntnummer: Werkprocesnummer: In behandeling bij: Persoonlijke gegevens: Achternaam Voornamen Adres Postcode / woonplaats Telefoonnummer BSN-nummer Nr. geldig legitimatiebewijs * Geldig tot: Geboortedatum Banknummer Betreft aanslagnummer N.B. voeg een kopie bij van uw aanslag gemeentelijke belasting * N.B. Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld: paspoort) bij. Indien u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, voeg dan behalve uw paspoort ook een kopie van uw verblijfsvergunning of document van justitie of de vreemdelingendienst bij.

2 Blad 2 kwijtschelding Gezinssituatie: 0 gehuwd / samenwonend 0 alleenstaand ouder 0 alleenstaand (a.u.b. juiste situatie aankruisen) Gezinssamenstelling: Begin met de aanvrager, gevolgd door de eventuele gezinsleden c.q. inwonende personen, zoals broers, zussen, ouders etc. Naam en voorletters Man / vrouw geboortedatum relatie Overige bewoners: zoals onderhuurders, kamerbewoners of kostgangers Naam en voorletters Man / vrouw geboortedatum relatie Overzicht van het huidige vermogen: 1. Bank- giro- en spaarrekening van uzelf en/of uw partner Rekeningnummer Ten name van Datum saldo Saldo * Voeg kopieën bij van de 3 laatste afschriften+volgbladen van alle bank-giro en/of spaarrekeningen van uzelf en/of uw partner 2.a. Bent u en/of uw partner in het bezit van een auto? 0 nee Ga door naar punt 3 0 ja Merk Type en uitvoering Afgiftedatum kenteken Aanschafdatum Brandstof Handgeschakeld of automaat Aantal deuren Kilometerstand * Voeg kopie bij van het kentekenbewijs

3 Blad 3 kwijtschelding 2.b. Is de auto onmisbaar door ziekte of werk van uzelf of een van de leden van uw huishouding?* 0 nee Ga door naar punt 3 0 ja, geef een toelichting: * Voeg een kopie bij van een bewijsstuk. Bij ziekte bijv. invalidenparkeerkaart. Bij werk: verklaring werkgever 3. Heeft u nog andere bezittingen, zoals aandelen, grond, motor, caravan, antiek? 0 nee Ga door naar punt 4 0 ja Omschrijving waarde Voeg kopie bij van bewijsstuk 4. Zijn u en/of uw partner eigenaar van een eigen woning? 0 nee Ga door naar Inkomsten 0 ja Hoeveel bedraagt de hypotheekaflossing per maand? Datum van aankoop of verkrijgen Aankoopsom Huidige verkoopprijs (zie WOZ-waarde) Huidige hypotheekschuld * Voeg een kopie bij van de opgave van het afgelopen jaar van de hypotheekgegevens, waaruit de hypotheekschuld blijkt en de aankoopdatum van de woning

4 Blad 4 kwijtschelding Inkomsten: 1. Overzicht van het netto-inkomen over deze of voorgaande maand van u en/of uw partner, of meerderjarige medebewoners (t.w. uitkering, loon/salaris, pensioen) * Netto-inkomsten aanvrager Soort inkomen Tijdvak (maand/week) Bedrag exclusief vakantietoeslag Netto-inkomsten partner Medebewoner Inkomsten van inwonend(e) meerder jarige kind(eren) Alimentatie voor uzelf Alimentatie voor de kinderen Overige inkomsten Zoals huur van kamerbewoners of kostgangers * Voeg een kopie bij van de laatste netto maand of week inkomsten bijvoorbeeld een loonstrook, uitkeringsspecificatie, toekenning studiefinanciering etc. (van uzelf, van uw partner en/of meerderjarige medebewoner(s) en/of meerderjarige kind(eren) * Wanneer van toepassing een kopie bijvoegen van het echtscheidingsvonnis ivm het recht op alimentatie voor uzelf en/of uw inwonende minderjarige kind(eren) Wanneer u zelfstandige ondernemer met een eenmanszaak of ZZP-ers bent, kunt u bij WWZ-loket informeren of het zin heeft een kwijtscheldingsverzoek in te dienen. In dat geval wordt u gevraagd de volledige Verlies- en Winstberekening 2013 of 2014 (indien reeds gereed) en uw andere netto inkomsten (en van uw eventuele partner) bij de hand te hebben zodat zij u verder kunnen adviseren. 2. Terug (te) ontvangen heffingskortingen inzake rijksbelastingen (Deze rubriek moet u invullen als u maandelijks voorlopige teruggaaf van de belastingdienst heeft of daar recht op heeft) Feitelijk terug te ontvangen van de Ja / nee Zo ja, bedrag invullen belastingdienst per maand Heffingskorting door partner Combinatiekorting Kopie bijvoegen (voor- en achterzijde) van beschikking voorlopige teruggaaf van de Rijksbelastingdienst.

5 Blad 5 kwijtschelding Uitgaven: 1. Huurt u een woning of kamer? 0 nee Ga door naar de volgende vraag 0 ja Huur per maand (zonder aftrek van de huurtoeslag) Hoogte huurtoeslag : Kopie van de toegekende huurtoeslag bijvoegen plus laatste huurspecificatie 2. Heeft u een eigen woning? 0 nee Ga door naar de volgende vraag 0 ja Hoeveel rente betaalt u per maand?* Kopie bijvoegen van de maandaflossing rente 3. Betaalt u zelf premies ziektekostenverzekering? 0 nee Ga door naar de volgende vraag 0 ja Welk bedrag betaalt u maandelijks? * Wat is de hoogte van uw zorgtoeslag? Kopie bijvoegen van de toegekende zorgtoeslag en van uw recente polis ziektekostenverzekering 4. Betaalt u alimentatiegelden? 0 nee Ga door naar de volgende vraag 0 ja Bedrag voor de kinderen / het kind per maand * Bedrag voor vroegere echtgenoot per maand * Voeg een kopie bij van de overschrijving 5. Heeft u belastingschulden? (niet bedoeld is hypotheekschuld) 0 nee Ga verder naar de volgende vraag 0 ja Restant schuld Aflossing per maand Voeg kopieën bij van de (voorlopige) aanslag en een kopie van de maandelijkse aflossing 6. Heeft u kosten voor (noodzakelijke) kinderopvang bij een geregistreerde instelling? 0 nee Ga door naar verklaring en ondertekening 0 ja, geef een toelichting: Voeg kopieën bij van de (voorlopige) aanslag belastingdienst inzake de kinderopvangtoeslag en/of beschikking van de gemeente inzake kinderopvang en een kopie van de nota van de instelling waar het/de kind(eren) word(t)(en) opgevangen.

6 Blad 6 kwijtschelding Verklaring en ondertekening: Ondergetekende(n) heeft/hebben dit formulier naar waarheid ingevuld, zodat de gemeente Duiven kan vaststellen of er recht bestaat op een bijdrage. Ondergetekende(n) stemt/stemmen ermee in, dat controle van de gegevens zal plaatsvinden en weet/weten dat bij onjuiste en/of onvolledige verstrekking van gegevens de bijdrage wordt teruggevorderd. Datum: Handtekening aanvrager: Handtekening partner: De gemeente kan uw gegevens uit deze aanvraag in de toekomst gebruiken om uw recht op kwijtschelding geautomatiseerd vast te stellen. De gemeente zal daarvoor gegevens controleren via de belastingdienst, UWV en de RDW. kan uw recht geautomatiseerd worden vastgesteld, dan hoeft u niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen, dit wordt dan automatisch toegekend. U kunt hieronder aangeven of u wel of geen toestemming verleent: Ik verleen WEL toestemming om mijn persoonsgegevens te gebruiken in een bestandskoppeling. Ik verleen GEEN toestemming om mijn persoonsgegevens te gebruiken in een bestandskoppeling Als ik een beroep wil doen op kwijtschelding van gemeentelijke heffingen dan vraag ik dat handmatig aan. Vragen? Dan kunt u bellen met de gemeente Duiven, loket WWZ van afdeling Publiek, op werkdagen tussen en uur, telefoonnummer: Waar inleveren? Het volledig ingevulde formulier met de gevraagde bewijsstukken dient u voor de laatste vervaldatum van de aanslag in te leveren bij het loket WWZ van afdeling Publiek op het gemeentehuis Duiven. U kunt hiervoor digitaal een afspraak maken. Ga hiervoor naar en gebruik de knop AFSPRAAK MAKEN. Let op! Het niet volledig verstrekken van de gevraagde gegevens of het niet overleggen van de gevraagde bewijsstukken kan tot gevolg hebben, dat uw aanvraag niet in behandeling kan worden genomen of moet worden afgewezen.

7 Toelichting Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Voor wie is deze toelichting? Heeft u een minimuminkomen en een beperkt eigen vermogen en bent u daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding. Kan ik als zelfstandig ondernemer ook kwijtschelding aanvragen? Ja. ook zelfstandige ondernemers met een eenmanszaak en ZZP-ers kwijtschelding aanvragen. Er kan alleen kwijtschelding worden aangevraagd voor de gemeentelijke heffingen die betrekking hebben op het privé-gedeelte. De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen moet gebeuren op grond van de Invorderingswet Nadere regels omtrent de kwijtschelding zijn geregeld in de uitvoeringsregeling Invorderingswet De regels van de Invorderingswet zijn streng. Strenger dan bijvoorbeeld de regels die de gemeente hanteert bij de verstrekking van bijzondere bijstand. In deze toelichting geven wij u een rekenschema, waarmee u kunt bekijken of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Wanneer krijgt u geen kwijtschelding? U krijgt geen kwijtschelding: 1. Als u vermogen heeft waarmee de belastingaanslag geheel of gedeeltelijk kan worden betaald. 2. Als u over voldoende betalingscapaciteit beschikt, waarmee de belastingaanslag geheel of gedeeltelijk kan worden betaald. 3. Als er andere redenen zijn waardoor u de belastingaanslag zelf moet betalen, bijvoorbeeld verwijtbaar gedrag. De vermogenstoets U moet bekijken of u over vermogen beschikt. U kunt dit doen aan de hand van onderstaande vragen. Heeft u een eigen huis? Is er sprake van overwaarde (=de waarde van uw huis bij verkoop in lege staat, verminderd met de openstaande hypotheekschuld) en is deze overwaarde hoger dan het bedrag van de aanslag? Zo ja, dan komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding. Staat er (inclusief spaarrekeningen) meer op uw bank en/of giro dan de som van uw normbedrag, netto-woonlasten en premie ziektekostenverzekering? Zo ja, dan komt u niet voor kwijtschelding in aanmerking. Mensen die op 31 december jaar of ouder waren, mogen daarnaast nog een eigen vermogen hebben van 2.269,- per persoon. Heeft u een auto? Heeft u een auto en is deze auto meer waard dan (volgens de criteria van de ANWB)? Zo ja, dan komt u niet voor kwijtschelding in aanmerking. Een uitzondering is als u deze auto nodig heeft in verband met werk, ziekte of invaliditeit. 1

8 Heeft u nog overige vermogensbestanddelen? Hebben u of uw partner vermogen in de vorm van aandelen, andere geldwaardige papieren, caravan, motor etc. en bedraagt de waarde meer dan de hoogte van de aanslag? Zo ja, dan komt u niet voor kwijtschelding in aanmerking. Bereken uw betalingscapaciteit De regels die gelden ten aanzien van het inkomen zijn strenger dan die voor de bijzondere bijstand. Zo zullen er mensen zijn die wel in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, maar misschien geen of slechts een gedeeltelijke kwijtschelding kunnen krijgen. Hieronder leggen wij u uit hoe u zelf een berekening kunt maken. Van de inkomens die u (en uw partner) per maand netto ontvangen, trekt u een aantal vaste kosten af. Wat overblijft is het netto besteedbare inkomen. Bent u alleenstaand, dan gaat het om het netto besteedbare inkomen van u alleen. Bent u gehuwd, of woont u samen met een partner of familielid, dan gaat het om het netto besteedbare inkomen van u en uw partner of familielid. Verderop geven wij u een rekenschema. Wat zijn uw inkomsten? Inkomsten die meetellen bij de berekening van uw netto-besteedbare inkomen zijn: Netto-loon, netto-pensioen, uitkering andere inkomsten, zoals overwerkvergoeding, bijverdiensten, rente maandelijkse voorlopige teruggaaf Rijksbelastingen de Algemene heffingskorting Inkomensafhankelijke combinatiekorting vakantiegeld alimentatie (de alimentatie voor u of uw partner telt mee, maar ook de alimentatie voor de kinderen) inkomsten uit kamerverhuur inkomsten uit kostgangerschap overige inkomsten. Wat zijn uw uitgaven? Uitgaven die meetellen bij de berekening van uw besteedbare netto-inkomen zijn: huur van uw woning of hypotheekrente en/of erfpachtkosten (eventueel ontvangen huurtoeslag, huurgewenningsbijdrage, woonkostentoeslag en de eigen bijdrage woonlasten, worden hiervan afgetrokken) de door u betaalde premie voor de zorgverzekering (minus ontvangen zorgtoeslag en minus de normpremie voor alleenstaande en alleenstaande ouder 39,00 en voor samenwonende 85,00 alimentatie die u betaalt voor vroegere echtgenoot en/of kinderen onderhoudsbijdrage: het bedrag dat moet worden betaald aan de RDS de Liemers als de ex-partner bijstand ontvangt. Maandelijkse terugbetalingen aan de belasting ivm teveel ontvangen zorg-,huur-, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget Eigen bijdrage kinderopvang. 2

9 Trek het normbedrag af van uw netto-besteedbare inkomen Het normbedrag is het bedrag dat nodig is voor de noodzakelijke kosten van bestaan. Het normbedrag is 100% van uw feitelijk inkomen, maar met een minimum en een maximum. Voor belastingplichtigen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben en ouder is een vast normbedrag van toepassing. Kwijtscheldingsnormen per 1 januari 2015 inclusief vakantietoeslag en compensatie Huishoudtype Echtgenoten Echtgenoten Echtgenoten Alleenstaande ouder Alleenstaande ouder Alleenstaande Alleenstaande Beide jonger dan pensioengerechtigde leeftijd Één echtgenoot pensioengerechtigde leeftijd of ouder Beide zijn pensioengerechtigd of ouder Jonger dan pensioengerechtigde leeftijd Pensioengerechtigde leeftijd of ouder Jonger dan pensioengerechtigde leeftijd Pensioengerechtigde leeftijd of ouder Maximum norm 1372, , ,66 960, ,12 960, ,12. Uw betalingscapaciteit Hiervoor trekt u van uw netto-besteedbare inkomen het voor u geldende normbedrag af. Wat overblijft is uw betalingscapaciteit. Op jaarbasis is dit het bedrag waarvan u uw belastingaanslag moet betalen. Van dit bedrag moet u op jaarbasis 80 % gebruiken om de aanslag te betalen. 3

10 rekenschema Inkomsten per maand Loon, pensioen, uitkering (netto) + Overwerkvergoeding, onregelmatigheidstoeslag, rente + Maandelijkse voorlopige teruggaaf rijksbelastingen + Vakantiegeld (een twaalfde) + Alimentatie (volwassenen en kinderen) + Ontvangsten uit kamerhuur + Vergoeding van kostgangers + Overige inkomsten + Totaal inkomsten Uitgaven per maand Premies ziektekostenverzekering + Door u betaalde alimentatie aan ex-partner en kinderen + Bedrag kale huur of hypotheekrente + Subsidiabele huurkosten/erfpachtcanon + Subtotaal + Af: huurtoeslag/woonkostentoeslag - Af: eigen bijdrage woonlasten - 202,20 Af: zorgtoeslag Af: de normpremie alleenstaande en alleenstaande ouder 39,00 en voor samenwonende 85,00 Subtotaal AF - Totaal uitgaven Netto besteedbaar inkomen AF: Normbedrag (zie boven ) - Uw betalingscapaciteit per maand Per jaar is uw betalingscapaciteit * 12 = (van uw jaar-betaalcapaciteit dient u 80% te gebruiken om uw aanslag te betalen ) X 0,80 = - - Bij deze proefberekening is nog geen rekening gehouden met eventuele maandelijkse aflossingsverplichting bij de belastingdienst ivm teveel ontvangen zorg- huur- en /of kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget De uitgave van de eigen bijdrage kinderopvang Deze proefberekening is niet geschikt voor de zelfstandige ondernemers met een eenmanszaak en ZZP-ers 4

11 Hoe kunt u kwijtschelding aanvragen? U kunt om kwijtschelding vragen, zodra de aanslag is ontvangen. U kunt kwijtschelding alleen aanvragen met een speciaal formulier. Dit formulier kunt u aanvragen bij het loket van Wonen Welzijn Zorg van afd. Publiek. Dit formulier moet u invullen. Bij het formulier wordt om bewijsstukken gevraagd. U kunt het formulier ook downloaden van: Uw verzoek om kwijtschelding wordt pas in behandeling genomen als het formulier volledig is ingevuld, ondertekend en voorzien van alle gevraagde bewijsstukken. Stuur nooit het aanslagbiljet of andere originele stukken mee, maar kopieën. Maak van het volledig ingevulde aanvraagformulier een kopie voor uzelf. U kunt uw kwijtscheldingsverzoek tot 30 april 2015 indienen. Wanneer u zelfstandige ondernemer met een eenmanszaak of ZZP-ers bent, kunt u bij WWZ-loket informeren of het zin heeft een kwijtscheldingsverzoek in te dienen. In dat geval wordt u gevraagd de volledige Verlies- en Winstberekening 2013 of 2014 (indien reeds gereed) en uw andere netto inkomsten (en van uw eventuele partner) bij de hand te hebben zodat zij u verder kunnen adviseren. Beslissing De beslissing over uw aanvraag wordt genomen door het hoofd van de afdeling Publiek. Over de beslissing krijgt u een brief: de beschikking. Hierin staat of u gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgt. Wordt uw verzoek afgewezen, dan krijgt u ook de redenen te horen. Betalingsregeling Als u niet in aanmerking komt, dan is een betalingsregeling misschien een oplossing. U kunt contact opnemen van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 16:00 uur met de afdeling Ondersteuning, team Bedrijfsvoering. Telefoonnummer Vragen Heeft u vragen over de inhoud van het aanvraagformulier of de toelichting, dan kunt u bellen met de gemeente Duiven, loket WWZ van afdeling Publiek, op werkdagen tussen en uur, telefoonnummer: Waar inleveren Het volledig ingevulde formulier met de gevraagde bewijsstukken kunt u in leveren bij het loket WWZ van afdeling Publiek op het gemeentehuis Duiven. U kunt hiervoor digitaal een afspraak maken. Ga hiervoor naar en gebruik de knop AFSPRAAK MAKEN. Het bezoekadres is: Koning Willem-Alexanderplein ES Duiven Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. Bij twijfel is de officiële tekst van wetten en het gemeentelijke beleid doorslaggevend. 5

Persoonlijke gegevens:

Persoonlijke gegevens: AANVRAAGFORMULIER Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Let op : Niet door aanvrager in te vullen! Datum ontvangst aanvraag: Cliëntnummer: Werkprocesnummer: In behandeling bij: Persoonlijke gegevens:

Nadere informatie

Postbus 1 3890 AA Zeewolde. Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Postbus 1 3890 AA Zeewolde. Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Zeewolde Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Postbus 1 3890 AA Zeewolde Telefoon (036) 5229522 Telefax (036) 5222394 E-mail info@zeewolde.nl Website www.zeewolde.nl Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Verzoek voor kwijtschelding van belastingen

Verzoek voor kwijtschelding van belastingen Verzoek voor kwijtschelding van belastingen Bij correspondentie of telefonisch contact dient u het subject- en aanslagbiljetnummer te vermelden. Gegevens aanvrager Achternaam Voorletters Man Vrouw Adres

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting. Beantwoord de vragen, onderteken het formulier en stuur het zo snel mogelijk terug. U moet op

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN BELASTING

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN BELASTING AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN BELASTING Datum uitreiking:... U dient dit formulier en bijlagen binnen 14 dagen na uitreiking in te leveren. Gegevens van de aanvrager: Naam + voorletters:... Adres:...

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Naam Geboortedatum. Postcode en woonplaats. BSN nummer..

Verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Naam Geboortedatum. Postcode en woonplaats. BSN nummer.. Gemeente Lisse Verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 1. Naam Geboortedatum. Adres Postcode en woonplaats BSN nummer.. Op welk telefoonnummer bent u overdag bereikbaar? Wat is uw e-mail adres?

Nadere informatie

Kwijtscheldingsnummer: (wordt ingevuld door de gemeente Diemen)

Kwijtscheldingsnummer: (wordt ingevuld door de gemeente Diemen) (Dit formulier dient uiterlijk zes maanden na dagtekening van het aanslagbiljet te zijn ingediend) Gemeente Diemen t.a.v. Belastingen Postbus191 1110 AD Diemen Telefoon 020 3144888 Fax 020 3144635 A A

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Gemeente Krimpen aan den IJssel Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen van afvalstoffenheffing en/of onroerende zaakbelastingen en/of rioolheffing

Nadere informatie

Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen

Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen Dit formulier moet u binnen twee maanden na dagtekening van de belastingaanslagen indienen bij de gemeente. Lees voordat u dit formulier invult de toelichting

Nadere informatie

Verzoekschrift Kwijtschelding plaatselijke belastingen

Verzoekschrift Kwijtschelding plaatselijke belastingen Retour adres: Gemeente Son en Breugel Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel Verzoekschrift Kwijtschelding plaatselijke belastingen Uw soonlijke gegevens Naam en voorletters M /V Adres Postcode/woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum:

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Verzoekformulier voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2015 Binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet terugzenden aan: Gemeente Lochem, Antwoordnummer 76, 7240 VB Lochem Informatie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERZOEK KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE

AANVRAAGFORMULIER VERZOEK KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE AANVRAAGFORMULIER VERZOEK KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE Onvolledige (lees BELASTINGEN Uw eerst onderstaande wordt pas toelichting) gemeente kopieën uw Het verzoek aanvraagformulier van afwijzen. invulling

Nadere informatie

Aanvraag Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen

Aanvraag Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen Aanvraag Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen Uw gegevens Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Gegevens van de aanslagen waarvoor u om kwijtschelding

Nadere informatie

soort belasting jaar aanslagnummer bedrag 3 Leefsituatie

soort belasting jaar aanslagnummer bedrag 3 Leefsituatie publiekszaken VERZOEK OM KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN 1 Gegevens aanvrager (degene op wiens naam het biljet staat) Naam en voorletters: geslacht Ο Man Ο Vrouw Adres: Postcode en Woonplaats: Geboortedatum:

Nadere informatie

Verzoekformulier voor kwijtschelding

Verzoekformulier voor kwijtschelding Verzoekformulier voor kwijtschelding Dit verzoekformulier dient volledig naar waarheid te worden ingevuld en met alle gevraagde kopieën te worden opgestuurd naar: Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.a.v. het

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraagformulier voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraagformulier voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen U moet op alle vragen die op u van toepassing zijn volledig en naar waarheid antwoorden. Als u dat niet doet, zal uw verzoek worden afgewezen.

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH. VERZOEKFORMULIER Kwijtschelding belastingen Gemeente Nuth GEGEVENS VAN DE AANSLAGEN WAARVOOR U OM KWIJTSCHELDING VRAAGT

GEMEENTE NUTH. VERZOEKFORMULIER Kwijtschelding belastingen Gemeente Nuth GEGEVENS VAN DE AANSLAGEN WAARVOOR U OM KWIJTSCHELDING VRAAGT GEMEENTE NUTH VERZOEKFORMULIER Kwijtschelding belastingen Gemeente Nuth GEGEVENS AANVRAGER Adres Postcode/woonplaats Geboortedatum BSN nummer Telefoonnummer Werk Prive GEGEVENS VAN DE AANSLAGEN WAARVOOR

Nadere informatie

Postbus AA Zeewolde. Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen (uitgebreid)

Postbus AA Zeewolde. Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen (uitgebreid) Gemeente Zeewolde Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Postbus 1 3890 AA Zeewolde Telefoon (036) 5229522 Telefax (036) 5222394 E-mail info@zeewolde.nl Website www.zeewolde.nl Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen 2015 (afvalstoffenheffing). Uw verzoek zal worden afgewezen als:

Nadere informatie

VERZOEK OM KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015. Voorletter(s) en naam. Adres. Postcode en plaats. Telefoonnummer. Burgerservicenummer

VERZOEK OM KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015. Voorletter(s) en naam. Adres. Postcode en plaats. Telefoonnummer. Burgerservicenummer DSP 147 VERZOEK OM KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015 Met dit formulier kunt u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen. U moet alle vragen die op u van toepassing zijn volledig

Nadere informatie

VERZOEKFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Informatie: 0497-531299

VERZOEKFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Informatie: 0497-531299 VERZOEKFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN Verzenddatum:.. Ontvangstdatum: Informatie: 0497-531299 Let op: Stuur alle gevraagde bijlagen mee!! 1. GEGEVENS AANVRAGER Voorletter(s) en

Nadere informatie

Kwijtschelding. van gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding. van gemeentelijke belastingen Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2015 Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel. (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 Banknr. NL48RABO0123601150 Website:

Nadere informatie

verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen 2016 (afvalstoffenheffing, OZB-eigenaar en rioolheffing). Uw verzoek

Nadere informatie

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Toelichting Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van aanslagen GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Kwijtschelding is mogelijk voor (een deel van):

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2012

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2012 INLEVERDATUM: AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2012 Datum aanslag:... Aanslagnummer:... Totaalbedrag aanslag:... Naam en voorletter(s) Straatnaam en huisnummer Postcode en woonplaats

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2019

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2019 Verzoek om kwijtschelding particulieren 2019 Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting. Beantwoord de vragen, onderteken het formulier en stuur het zo snel mogelijk terug. U moet op

Nadere informatie

Verzoekformulier 2015

Verzoekformulier 2015 Verzoekformulier 2015 Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Postbus 200 7270 HA BORCULO T 0545-250 250 E info@gemeenteberkelland.nl 1. Gegevens aanvrager Voorletter(s) en naam Adres Postcode en

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Leiderdorp Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015 Gemeentehuis Willem-Alexanderlaan 1 2351 DZ Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp Telefoon (071) 545 85 00 www.leiderdorp.nl

Nadere informatie

Let op! Vul bij de vragen 5 t/m 16 de gegevens in van uzelf en uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner.

Let op! Vul bij de vragen 5 t/m 16 de gegevens in van uzelf en uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner. publiekszaken VERZOEK OM KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN 1 Gegevens aanvrager (degene op wiens naam het biljet staat) Naam en voorletters: geslacht Ο Man Ο Vrouw Adres: Postcode en Woonplaats: e-mail adres:

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? U leest het in deze brochure.

GEMEENTE SOEST. Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? U leest het in deze brochure. GEMEENTE SOEST Kwijts c he ldin g van ge m e e nte l i j k e bela s ti Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? U leest het in deze brochure. ng e n 1 2 3 Voor wie is deze brochure? Heeft u een minimuminkomen

Nadere informatie

Verzoekformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Verzoekformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoekformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Indien u een belastingaanslag heeft ontvangen voor gemeentelijke belastingen, kunt u voor dit bedrag om kwijtschelding verzoeken bij de gemeente.

Nadere informatie

VERZOEK OM KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN

VERZOEK OM KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN VERZOEK OM KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN GEGEVENS AANVRAGER (degene op wiens naam het biljet staat) Huidig adres Geboortedatum BSN Hoe bent u bereikbaar? Zelfstandig ondernemer ja nee GEGEVENS AANSLAG

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen 1. Gegevens van de aanvrager Burgerservicenummer (bsn) Achternaam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mail

Nadere informatie

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Kwijtscheldingsverzoek terugzenden naar: Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Tav invorderingsambtenaar Postbus 47 2050 AA OVERVEEN Gegevens aanvrager Naam: Adres:

Nadere informatie

aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016 aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraagformulier.indd 1 02/02/16 13:34 1. Gegevens aanvrager Burgerservicenummer (BSN)... Naam... Adres... Postcode... Woonplaats... Geboortedatum...

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Tel (077) Fax (077) ` Bank nr. NL48RABO Website

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Tel (077) Fax (077) ` Bank nr. NL48RABO Website Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

Gegevens aanvrager / aanvraagster. Gegevens van de aanslagen waarvoor u om kwijtschelding vraagt. 1 Leefsituatie. Naam en voorletters.

Gegevens aanvrager / aanvraagster. Gegevens van de aanslagen waarvoor u om kwijtschelding vraagt. 1 Leefsituatie. Naam en voorletters. Aanvraagformulier Kwijtschelding Afdeling Publiekbalie, team Zorgloket Bezoekadres : Staringstraat 25, Gendringen Postadres : Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN Telefoon (0315) 292 292 Gegevens aanvrager /

Nadere informatie

Soort belasting Bedrag Jaar

Soort belasting Bedrag Jaar Gemeente Leiderdorp Gemeentehuis Statendaalder 1 2353 TH Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp Telefoon (071) 545 85 00 Telefax (071) 589 56 91 www.leiderdorp.nl 1. Gegevens aanvrager: Naam Adres Postcode

Nadere informatie

Verzoek Kwijtschelding van belasting en/of premie Voor particulieren

Verzoek Kwijtschelding van belasting en/of premie Voor particulieren 12345 Verzoek Kwijtschelding van belasting en/of premie Voor particulieren Gebruiksaanwijzing Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting, premie volksverzekeringen en premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Dien het verzoek om kwijtschelding binnen 3 maanden na dagtekening van de aanslag gemeentelijke belastingen in.

Dien het verzoek om kwijtschelding binnen 3 maanden na dagtekening van de aanslag gemeentelijke belastingen in. Weert, Onderwerp : kwijtscheldingsverzoek gemeentelijke belastingen BSN : Kenmerk : BV/Fin/Subjectnr. U wilt kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen. Kwijtschelding kunt u aanvragen met

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding

Aanvraagformulier kwijtschelding Aanvraagformulier kwijtschelding Waarom dit formulier? Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Met dit formulier kunt u vragen om kwijtschelding. Ruimte voor gemeentestempel Vragen?

Nadere informatie

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 (Hier niets invullen!) Identiteitsnummer

Nadere informatie

GEMEENTE STAPHORST. Aanvraagformulier kwijtschelding 2016

GEMEENTE STAPHORST. Aanvraagformulier kwijtschelding 2016 Aanvraagformulier kwijtschelding 2016 Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen voor belastingaanslagen die opgelegd zijn door de gemeente Staphorst. U kunt iemand vragen om dit formulier voor

Nadere informatie

Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Belastingen en heffingen, kwijtschelding. Belastingen en heffingen, kwijtschelding. Een verzoek om kwijtschelding is mogelijk voor afvalstoffenheffing en rioolheffing en kan alleen aangevraagd worden door particulieren. Als u ondernemer bent,

Nadere informatie

Kwijtschelding belastingen en heffingen, aanvraagformulier

Kwijtschelding belastingen en heffingen, aanvraagformulier Met dit formulier kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en heffingen aanvragen. Lees voor het invullen van het formulier de toelichting op pagina 5 en 6. 1. Gegevens aanvrager Voornamen

Nadere informatie

Gegevens aanvrager Naam en voorletter(s)... Adres... Postcode en woonplaats...

Gegevens aanvrager Naam en voorletter(s)... Adres... Postcode en woonplaats... Verzoekformulier Kwijtschelding van belastingschuld. Gebruiksaanwijzing Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van de gemeentelijke belastingen. Beantwoord de vragen, onderteken het formulier en

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTEBELASTINGEN

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTEBELASTINGEN Postbus 3 9036 ZW Menaam Telefoon: 0518 452934 AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTEBELASTINGEN Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting. Beantwoord de vragen, onderteken het formulier

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Januari 2015 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding 2017

Aanvraagformulier kwijtschelding 2017 Aanvraagformulier kwijtschelding 2017 Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen voor belastingaanslagen die opgelegd zijn door de gemeente Staphorst. U kunt iemand vragen om dit formulier voor

Nadere informatie

* doorhalen wat niet van toepassing is

* doorhalen wat niet van toepassing is AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN Door invulling en ondertekening van dit formulier dient u een aanvraag voor kwijtschelding in. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen (rioolheffing en afvalstoffenheffing)

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen (rioolheffing en afvalstoffenheffing) Gegevens Om te zien of u recht heeft op kwijtschelding, moet u veel persoonlijke gegevens invullen. Daarom is het belangrijk dat de gemeente uw gegevens goed beschermt. Dat staat in de Wet bescherming

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2014

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2014 INLEVERDATUM:... AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2014 Gegevens van de belastingplichtige (aanslag op naam van) Naam en voorletter(s)... Adres... Postcode en woonplaats... Geboortedatum...

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen van de onroerende zaakbelasting eigenaar woning, de hondenbelasting (één hond), de afvalstoffenheffing

Nadere informatie

1) Uw persoonlijke gegevens Naam en voorletters : M /V. Postcode/woonplaats :...

1) Uw persoonlijke gegevens Naam en voorletters : M /V. Postcode/woonplaats :... VERZOEK OM KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 1) Uw persoonlijke gegevens Naam en voorletters : M /V Adres :. Postcode/woonplaats :..... Telefoonnummer : Geboortedatum :. 2) Aanslagnummer: Belastingjaar:

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding 2018

Aanvraagformulier kwijtschelding 2018 Aanvraagformulier kwijtschelding 2018 Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen voor belastingaanslagen die opgelegd zijn door de gemeente Zwartewaterland en voor de aanslagen van het waterschap

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2019 AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 1900197_Gemeente Leiderdorp_Aanvraagformulier_Kwijtschelding_2019.indd 1 23-01-19 11:18 1. GEGEVENS AANVRAGER BURGERSERVICENUMMER (BSN)...

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding van betaling van gemeentelijke belastingen 2016

Verzoek om kwijtschelding van betaling van gemeentelijke belastingen 2016 Verzoek om kwijtschelding van betaling van gemeentelijke belastingen 2016 Uw verzoek om kwijtschelding wordt in behandeling genomen op het moment dat dit formulier ingevuld en ondertekend is ingeleverd

Nadere informatie

Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers

Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers Terugzenden aan: Team Geo Informatie en Belastingen Postbus 91 8200 AB Lelystad Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers Openingstijden publieksbalie: ma t/m do. 9.00-100

Nadere informatie

Toelichting. Kwijtschelding lokale belastingen

Toelichting. Kwijtschelding lokale belastingen Toelichting Kwijtschelding lokale belastingen 2016 U krijgt dit formulier omdat u kwijtschelding wilt aanvragen. Sabewa Zeeland heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Noord-Beveland

Nadere informatie

FORMULIER VERZOEK KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN T/M 2007 GEMEENTE ZALTBOMMEL

FORMULIER VERZOEK KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN T/M 2007 GEMEENTE ZALTBOMMEL FORMULIER VERZOEK KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN T/M 2007 Gebruiksaanwijzing GEMEENTE ZALTBOMMEL Met dit formulier kunt u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen t/m het belastingjaar 2007

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding

Aanvraagformulier kwijtschelding Aanvraagformulier kwijtschelding Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen van de gebruikersaanslag Onroerende zaakbelasting voor een niet-woning en/of de Afvalstoffenheffing. Lees voor u gaat

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2018 AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 1800488_Gemeente Leiderdorp_Aanvraagformulier_Kwijtschelding_2018.indd 1 13-02-18 14:40 1. GEGEVENS AANVRAGER BURGERSERVICENUMMER (BSN)...

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Leiderdorp Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentehuis Willem-Alexanderlaan 1 2351 DZ Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp Telefoon (071) 545 85 00 Telefax

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tegemoetkoming Bijzondere Kosten

Aanvraagformulier Tegemoetkoming Bijzondere Kosten Datum aanvraag: Registratienummer: Cliëntnummer: (Niet door u in te vullen.) Aanvraagformulier Tegemoetkoming Bijzondere Kosten 1. Gegevens aanvrager Naam Man Vrouw Geboortedatum Adres Postcode / woonplaats

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Juli 2015 Als u weinig te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat u een uitkering ontvangt of alleen AOW, dan krijgt

Nadere informatie

Minimaregeling, aanvraagformulier.

Minimaregeling, aanvraagformulier. Minimaregeling, aanvraagformulier. Met dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een minimaregeling van de Gemeente Hellevoetsluis. Informatie over de bestaande minimaregelingen kunt u nalezen

Nadere informatie

Afdeling Sociale Zaken

Afdeling Sociale Zaken Afdeling Sociale Zaken Postadres Bezoekadres Postbus 3020 Dampten 2 INLICHTINGENFORMULIER VOOR AANVRAAG 1620 GA Hoorn Tel. 0229-750850 Bijzondere Bijstand Werkproces nr: contactpersoon 1. PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Per 1 januari 2007 opereren de belastingdiensten van de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort gezamenlijk onder

Nadere informatie

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen Ridderkerk

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen Ridderkerk Gemeente Ridderkerk Belastingen, Antwoordnummer 4, 2980 VB Ridderkerk Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen Ridderkerk Heeft u een laag inkomen (bijstandsniveau) en weinig vermogen? Dan kunt

Nadere informatie

Naam en voorletters. Naam en voorletters geboortedatum m/v partner/echtgenoot, zoon, enz.

Naam en voorletters. Naam en voorletters geboortedatum m/v partner/echtgenoot, zoon, enz. AANVRAAGFORMULIER VOOR KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN. GEGEVENS VAN DE BELASTINGSCHULDIGE Naam en voorletters : Adres : Postcode/woonplaats : Telefoon/mobiel: BSN nummer : IBAN

Nadere informatie

VERZOEK OM BETALINGSREGELING / UITSTEL VAN BETALING

VERZOEK OM BETALINGSREGELING / UITSTEL VAN BETALING VERZOEK OM BETALINGSREGELING / UITSTEL VAN BETALING Met het invullen en ondertekenen van dit formulier dient u een verzoek in om een betalingsregeling of uitstel van betaling. Het volledig ingevulde ondertekende

Nadere informatie

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen Ridderkerk

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen Ridderkerk Gemeente Ridderkerk Belastingen, Antwoordnummer 4, 2980 VB Ridderkerk Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen Ridderkerk Heeft u een laag inkomen (bijstandsniveau) en weinig vermogen? Dan kunt

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2017 AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 1. GEGEVENS AANVRAGER BURGERSERVICENUMMER (BSN)... NAAM... ADRES... POSTCODE... WOONPLAATS... GEBOORTEDATUM...-... -...TELEFOON... VROUW

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand Aanvraagformulier Bijzondere bijstand Niet in te vullen door aanvrager: ingekomen:[datumstempel] cliëntnummer: werkprocesnummer: Ondergetekende verzoekt hiermee financiële bijstand te verlenen op grond

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Met dit formulier kunt u bijzondere bijstand aanvragen. De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt, moeten noodzakelijk zijn en er moeten bijzondere omstandigheden

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding van betaling van gemeentelijke belastingen 2018

Verzoek om kwijtschelding van betaling van gemeentelijke belastingen 2018 Verzoek om kwijtschelding van betaling van gemeentelijke belastingen 2018 Uw verzoek om kwijtschelding wordt in behandeling genomen op het moment dat dit formulier ingevuld en ondertekend is ingeleverd

Nadere informatie

Aanvraagformulier Minima

Aanvraagformulier Minima AFDELING Sociale Zaken POSTADRES Postbus 250 T 0297 29 16 16 3640 AG Mijdrecht F 0297 28 42 81 BEZOEKADRES Croonstadtlaan 111 E gemeente@derondevenen.nl 3641 AL Mijdrecht I www.derondevenen.nl Aanvraagformulier

Nadere informatie

Naam: BSN-nummer: AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Voorletter(s) en achternaam. Adres of verblijfplaats:

Naam: BSN-nummer: AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Voorletter(s) en achternaam. Adres of verblijfplaats: Naam: BSN-nummer: AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN Uw persoonlijke gegevens 1. Vul uw persoonlijke gegevens in. Voorletter(s) en achternaam: _ Adres of verblijfplaats: Postcode

Nadere informatie

Verzoek kwijtschelding belastingschuld voor particulieren

Verzoek kwijtschelding belastingschuld voor particulieren Middelen Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM VENRAY Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl Internet www.venray.nl Verzoek kwijtschelding belastingschuld voor particulieren

Nadere informatie

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis 1. Reden aanvraag Inlichtingenformulier bij Aanvraag bijstand (WWB) voor levensonderhoud/bijzondere bijstand Waarvoor vraagt u bijstand aan? 2. Persoonlijke gegevens Naam Adres Postcode + Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2014 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket juli 2014 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Afdeling Belastingen telefoonnummer (0341) 359 741 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraag Als u

Nadere informatie

Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers

Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers Terugzenden aan: Team Geo-Informatie en Belastingen Postbus 91 8200 AB Lelystad Aan dhr/ mw. Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers Openingstijden stadswinkel: ma Openingstijden

Nadere informatie

Aanslagen waarvoor u kwijtschelding vraagt: Aanslag-/biljetnummer Belastingjaar Voor gemeente

Aanslagen waarvoor u kwijtschelding vraagt: Aanslag-/biljetnummer Belastingjaar Voor gemeente KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN Gegevens aanvrager Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: Burgerservicenummer: Telefoon: E-mail: Aanslagen waarvoor u kwijtschelding vraagt: Aanslag-/biljetnummer Belastingjaar

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schoolkosten

Aanvraagformulier Schoolkosten Datum aanvraag: Registratienummer: Cliëntnummer: (Niet door u in te vullen.) Aanvraagformulier Schoolkosten 1. Gegevens aanvrager Naam Man Vrouw Geboortedatum Adres Postcode / woonplaats Telefoon Burgerservice

Nadere informatie

Binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet formulier persoonlijk inleveren.

Binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet formulier persoonlijk inleveren. Verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen von Clermontplein 15 6291 AT Vaals Inlichtingen: Dhr. J. Ritzen tel. 043-3068522 Bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag (alleen de oneven

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen Gemeentelijke belastingen Aanvraagformulier kwijtschelding Volledig invullen en aankruisen indien van toepassing. 1. Gegevens aanvrager Voorletter(s) en naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer:

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2017 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Juli 2017 Als u weinig te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat u een uitkering ontvangt of alleen AOW, dan krijgt

Nadere informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018 Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Loket Samenleving telefoonnummer (0341) 359 646 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Kwijtschelding Gemeentelijke. Belastingen

Kwijtschelding Gemeentelijke. Belastingen Kwijtschelding 2017 Gemeentelijke Belastingen Uitgave februari 2017 Deze brochure is informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. INHOUD 1. Voor wie is deze brochure? 1 2. Welke plaatselijke belastingen

Nadere informatie

VERZOEKFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015

VERZOEKFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015 VERZOEKFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015 Gemeente Wageningen Olympiaplein 1 6707 EN WAGENINGEN plaats voor stempel Vul dit formulier volledig in en lever het in bij het team Financiën

Nadere informatie

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015 Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015 Graag binnen drie maanden na de dagtekening van de aanslag inzenden. Let op: het inlichtingenformulier vind u onderaan dit document. Aan het college

Nadere informatie

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag Voorwaarden en verklaring * U dient zich te legitimeren met een geldig paspoort of ID-kaart. * U dient de in Bijlage 1 opgenomen bewijsstukken mee te sturen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Activiteitenfonds

Aanvraagformulier Activiteitenfonds Datum aanvraag: Registratienummer: Cliëntnummer: (Niet door u in te vullen.) Aanvraagformulier Activiteitenfonds 1. Gegevens aanvrager Naam Man Vrouw Geboortedatum Adres Postcode / woonplaats Telefoon

Nadere informatie

AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB. Gewenste ingangsdatum bij periodieke bijzondere bijstand

AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB. Gewenste ingangsdatum bij periodieke bijzondere bijstand AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB Procesnummer : Datum aanvraag: Behandelend ambtenaar: Ik wil aanspraak maken op bijzondere bijstand voor de volgende kosten: Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN, SCHOOLKOSTEN EN PC 2010

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN, SCHOOLKOSTEN EN PC 2010 Toelichting op laatste pagina. AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN, SCHOOLKOSTEN EN PC 2010 Niet invullen door aanvrager Cliëntnummer: Datum ontvangst: Werkprocesnummer: Naam Consulent(e):

Nadere informatie

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode.

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner Achternaam Voorvoegsels Voornamen Geslacht Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Burgerservicenummer Telefoonnummer E-mail adres Geboorteplaats Nationaliteit Identiteitsbewijs

Nadere informatie