AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2014"

Transcriptie

1 INLEVERDATUM:... AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2014 Gegevens van de belastingplichtige (aanslag op naam van) Naam en voorletter(s)... Adres... Postcode en woonplaats... Geboortedatum... BSN... Telefoonnummer... Aanslagnummer...Bedrag... 1 Persoonlijke situatie Eén van de volgende situaties is op u van toepassing. Kruis aan welke Echtpaar (gehuwden/niet gehuwden, voeren samen gemeenschappelijke huishouding) ga naar 1b Gezamenlijke huishouding (twee of meer ongehuwden voorzien gezamenlijk in de huisvesting en delen de kosten van de huishouding) ga naar 1b Alleenstaande ouder (heeft de volledige zorg voor één of meer tot zijn/haar last komende kinderen, welke jonger dan 18 jaar is/zijn) Alleenstaande (voert geen gezamenlijke huishouding en heeft geen tot zijn/haar last komende kind(eren) of heeft uitsluitend kind(eren) van 18 jaar en ouder) 1b (voeg de bij vraag 3 en vraag 4 gevraagde gegevens van uw partner of huisgenoot ook bij) Vul hier de gegevens in, van uw partner en/of huisgenoot: Naam:... Geb. datum:.../.../...

2 2 Woonsituatie Huurwoning (Voeg een kopie van de laatste huurspecificatie bij en ga verder met vr. 3). Eigen woning (Voeg een kopie bij van de laatste WOZ-beschikking en de laatste jaargegevens waaruit de hypotheekschuld en de betaalde hypotheekrente blijkt. Indien van toepassing, voeg een specificatie bij van de erfpacht, (koop)subsidie of hypotheekrente-aftrek). 3 Voeg bij kopieën (verplicht) Alle bankafschriften vanaf 3 maanden voor aanslagdatum (= 1 december 2013) t/m datum van indienen van dit verzoek om kwijtschelding (met zichtbaar saldo). specificatie(s) premies ziektekostenverzekering. De meest recente beschikking huurtoeslag (of aantoonbaar op bankafschrift). De meest recente beschikking zorgtoeslag (of aantoonbaar op bankafschrift). Uitkerings- en/of salarisspecificatie en/of pensioenuitkeringsspecificatie (geen jaaropgave). (Bij gewijzigd inkomen zowel de gewijzigde als de voormalige specificatie toesturen). Netto vakantiegeld. 13 e maand/eindejaarsuitkering/kerstgratificatie (indien van toepassing). 4 Voeg bij kopieën (indien van toepassing) Sparen/vermogen Bank-/giro-/spaarrekening(en)/profijtrekeningen etc. (alle afschriften met zichtbaar alle af- en bijschrijvingen + saldo vanaf 3 maanden voor aanslagdatum (= 1 december 2013) t/m datum van indienen). Spaarbeleg/belastingvrij spaarplan/beleggingsfondsen etc. (recente jaaropgaaf). Auto('s) : Ik/wij ben/zijn wel/niet* in het bezit van een auto (*doorhalen hetgeen n.v.t. is.) Kentekenbewij(s)(zen) deel 1 en 2. Is de auto onmisbaar in verband met arbeid? (voeg een verklaring van de werkgever bij) Is de auto onmisbaar door ziekte of invaliditeit van uzelf of een van de leden van uw huishouding? (voeg een verklaring van een arts bij waarin deze aangeeft dat de auto absoluut onmisbaar is)

3 Belasting Voorlopige aanslag (teruggaaf heffingskortingen/inkomstenbelasting) (kopie beschikking (voor- en achterzijde). Terug te betalen toeslagen en/of belastingschulden (kopie beschikking). Kinderopvang Kosten van geregistreerde kinderopvang per maand (kopie nota). Ontvangen kinderopvangtoeslag per maand (kopie beschikking). Tegemoetkoming kosten kinderopvang van werkgever, gemeente of UWV per maand (kopie tegemoetkoming). Alimentatie Bedrag alimentatie betaald voor kinderen en/of vroegere echtgeno(o)te(n) (aantoonbaar op kopie bankafschrift). Te ontvangen alimentatie voor de kinderen en uzelf (aantoonbaar op kopie bankafschrift of WWB specificatie). Studie Ontvangen studiefinanciering (specificatie IB Groep). Vermogen/overige bezittingen Bent u (mede-) eigenaar van een koopwoning? (aankruisen (verplicht) hetgeen van toepassing) Bent u (en/of uw partner) in het bezit van een motor, boot, 2 e auto, caravan, vakantiewoning, geldswaardige papieren, lijfrentepolissen, aandelen spaarbrieven etc. ja * ja * nee nee Heeft u de afgelopen 6 maanden nog behoorlijke uitgaven gedaan (meer dan het te betalen belastingbedrag)? ja * nee Is er binnen een jaar een wijziging in de financiële toestand van u (en/of uw partner) te verwachten, bijv. door verkoop woning, erfenis, schenking, bevordering etc.? ja ** nee * Geef dit op een aparte bijlage aan en vermeld daarbij aankoopdatum, aankoopprijs en de huidige waarde. ** Geef op een aparte bijlage aan om welke wijziging het gaat

4 Overige inkomsten Bijverdiensten, onderverhuur, kostgeld, rente, ouderlijke bijdrage etc. (kopie specificatie bijvoegen). Ondernemers Is er sprake van een algeheel crediteurenakkoord? ja / nee Faillissement/schuldsanering Vermeld hieronder (of op een aparte bijlage) de gegevens van de curator, schuldbemiddelaar c.q. bewindvoerder wanneer op u een faillissement, een minnelijke of wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is en geef aan wanneer het faillissement is uitgesproken of wanneer een schuldsaneringsregeling tot stand is gekomen. 5 Ondertekening Uw verzoek om kwijtschelding van belastingen wordt afgewezen als u de vragen die op u van toepassing zijn niet volledig heeft ingevuld. Het opzettelijk vermelden van onjuiste gegevens of het niet vermelden van gegevens die van toepassing zijn, kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en het alsnog invorderen van het kwijtgescholden bedrag. Uw verzoek om kwijtschelding kan niet in behandeling worden genomen als u niet alle informatie en specificaties heeft bijgevoegd waarnaar wordt gevraagd. De ondergetekende verklaart dat dit formulier duidelijk, stellig en zonder voorbehoud is ingevuld en machtigt de gemeente ter controle van deze gegevens inlichtingen in te winnen bij de Rijksbelastingdienst en/of andere (uitkerende) instanties. Naam en voorletter(s) Datum en plaats Handtekening

5 Uitleg Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen In bepaalde gevallen is het mogelijk kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen wegens onvermogen te krijgen. Als iemand niet in staat is de belasting te voldoen dan kan de belasting geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden. Het college van Burgemeester en Wethouders neemt hierover een beslissing. Een belastingschuld ontstaat zodra u een belastingaanslag krijgt toegestuurd. Dan blijkt of de belasting kan worden betaald binnen de vermelde termijnen. Is dit niet mogelijk dan is uitstel van betaling mogelijk, waardoor er in meerdere termijnen kan worden betaald. De comptabele (dhr. S. Wagenaar) zal u hierover graag inlichten. Kwijtschelding hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden. Betalingscapaciteit Bij de beoordeling of iemand voor kwijtschelding in aanmerking komt, dient de gemeente zich te houden aan de regels die zijn vastgelegd in de Invorderingswet Een belangrijke rol bij het kwijtscheldingsregime speelt de betalingscapaciteit van de belastingschuldige. Vermogen. Indien u beschikt over vermogen heeft het indienen van een verzoek om kwijtschelding geen zin. Vermogen kan bestaan uit een bank- of girosaldo (dat aanmerkelijk hoger is dan het voor u geldend normbedrag), spaartegoeden, bank- en girorekeningen, de overwaarde van een eigen woning, de waarde van een auto, boot, caravan, effecten, vorderingen, aandeel in onverdeelde boedels, grond etc. Uitzonderingen: het bedrag dat mensen, die voor 31 december 1934 geboren zijn, buiten beschouwing mogen laten bedraagt 2.269,00 per persoon Voor alle belastingschuldigen is er een vrijstelling van rechten op uitvaart-polissen inboedel met een waarde beneden 2.269,00 auto met een waarde beneden 2.269,00 of hoger dan 2.269,00 wanneer de auto onmisbaar is voor uw beroep of wegens invaliditeit bank- of girosaldo bestaande uit renteloze of rentedragende leningen via de studiefinanciering Geen kwijtschelding wordt toegekend bij o.a.: - te verwachten wijzigingen in de financiële omstandigheden - sterk wisselende inkomens - (vermoeden van) onwil of onjuiste opgave - betalingsonmacht door eigen schuld - het hebben van vermogen - te late of onvolledige indiening van een aanvraag

6 Normbedragen die bij de beoordeling worden gehanteerd De normbedragen voor levensonderhoud worden vastgesteld door de staatssecretaris van financiën en bedragen per 1 januari 2014: Huishoudtype Minimaal Maximaal Tot pensioengerechtigde leeftijd 1.083, ,54 p/m voor echtgenoten 948, ,09 p/m voor alleenstaande ouder 677,27 948,18 p/m voor alleenstaanden Vanaf pensioengerechtigde leeftijd 1.510,90 Echtgenoten, beide zijn pensioengerechtigd of ouder 1.497,62 Echtgenoten, één partner pensioengerechtigde leeftijd of ouder 1.370,73 Alleenstaande ouder pensioengerechtigde leeftijd of ouder 1.095,91 Alleenstaande pensioengerechtigde leeftijd of ouder Ziektekostenverzekering Het bedrag dat u als normpremie van de ziektekostenverzekering moet aftrekken bedraagt voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder 39,00 per maand en voor echtgenoten 84,00 per maand. Overige van belang zijnde bedragen Maximum bedrag dat voor woonlasten wordt berekend Vast bedrag dat van de woonlasten moet worden afgetrokken: - eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens - eenpersoons-ouderenhuishouding - meerpersoonsouderenhuishouding 699,48 199,54 197,72 195,91 Tot slot. Wanneer u denkt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding in aanmerking te komen, kunt u dit kwijtscheldingsformulier invullen. Wij verzoeken u een volledig ingevuld kwijtscheldingsformulier, met de benodigde bewijsstukken binnen zes weken na dagtekening van de betreffende aanslag in te leveren. Vergeet niet de bewijsstukken mee te sturen. Zonder die bewijsstukken kan uw aanvraag niet worden behandeld en krijgt u geen kwijtschelding. Wanneer wij uw aanvraag ontvangen krijgt u binnen 2 weken een ontvangstbevestiging. Heeft u die niet gekregen, neem dan direct contact met ons op.

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 (Hier niets invullen!) Identiteitsnummer

Nadere informatie

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum:

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Verzoekformulier voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2015 Binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet terugzenden aan: Gemeente Lochem, Antwoordnummer 76, 7240 VB Lochem Informatie

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Informatiebrochure over kwijtschelding

Informatiebrochure over kwijtschelding Informatiebrochure over kwijtschelding 1. Algemeen In de gemeente Boxtel bestaat de mogelijkheid om van bepaalde belastingen kwijtschelding te krijgen. In deze brochure treft u de nodige informatie aan.

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van ons een beslissing

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 R aad voor R echtsbijstand Amsterdam Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rvr.org Algemene informatie over peiljaarverlegging U heeft

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Wordt door de Afdeling ingevuld. Klantnummer Werkproces KM-code BSN/sofinummer Waarom

Nadere informatie

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning :

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning : Budget & Bewind Postbus 229 5201 AE 's-hertogenbosch T. 06 456 925 70 E info@budget-bewind.nl W www.budget-bewind.nl Intakeformulier A. Persoonsgegevens Naam : Voorletters : Voornamen : Roepnaam : Geslacht

Nadere informatie

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2 Intake formulier Vaneveld Bewindvoering TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting. Een aanmelding bij Vaneveld bewindvoering wordt alleen dan

Nadere informatie

gegevens aangifte inkomstenbelasting

gegevens aangifte inkomstenbelasting Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis 1. Reden aanvraag Inlichtingenformulier bij Aanvraag bijstand (WWB) voor levensonderhoud/bijzondere bijstand Waarvoor vraagt u bijstand aan? 2. Persoonlijke gegevens Naam Adres Postcode + Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing FORMULIER AANVRAAG BUDGETBEHEER BeBuB - Mark de Beer - Hoe vraagt u aan? U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer aan door: dit formulier volledig en naar waarheid in te vullen. het formulier op

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode.

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner Achternaam Voorvoegsels Voornamen Geslacht Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Burgerservicenummer Telefoonnummer E-mail adres Geboorteplaats Nationaliteit Identiteitsbewijs

Nadere informatie

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer Aanmelding voor : Uitgebreid Budgetbeheer Alle informatie invullen alleen indien van toepassing Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer Aanmeldingsdatum: - - 20 Lees dit formulier op een rustig moment, stap voor stap door. Zoek alle documenten welke nodig zijn op en vul daarna de

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Aanmeld- Intakeformulier

Aanmeld- Intakeformulier Aanmeld- Intakeformulier *Omcirkelen / vul in wat van toepassing is PERSOONSGEGEVENS Burger Service Nummer: Naam: Geboorteplaats: PARTNER Burger Service Nummer: Naam: Geboorteplaats: Burgerlijke staat:

Nadere informatie

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Deze lijst is opgesteld zodat u alle gegevens

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen

Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Lees vóór het invullen de toelichting op de achterzijde van dit formulier 1 Persoonlijke gegevens Stuur mee: kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort Nederlandse

Nadere informatie

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van

Nadere informatie

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Naam & voornamen Geboortedatum BSN M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mail adres Partner gegevens Naam & voornamen Geboortedatum BSN

Nadere informatie

Voorletters Naam Geboortedatum Burgerservicenummer

Voorletters Naam Geboortedatum Burgerservicenummer Aanvraagformulier voor cliënten, u kunt dit formulier uitprinten of hem invullen en direct via de website versturen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND of INKOMENSBEHEER

Nadere informatie