Gemeentelijke belastingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijke belastingen"

Transcriptie

1 Gemeentelijke belastingen Aanvraagformulier kwijtschelding Volledig invullen en aankruisen indien van toepassing. 1. Gegevens aanvrager Voorletter(s) en naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: Burger servicenummer (BSN): man vrouw adres: 2. Gegevens van de aanslag(en) waarvoor u kwijtschelding aanvraagt Soort belasting Stamnummer Aanslagnummer Bedrag Afvalstoffenheffing Rioolheffing OZB 3. Leefsituatie 3a Bent u gehuwd of woont u ongehuwd samen? Oftewel u voert samen met een ander persoon een duurzame gezamenlijke huishouding en deze persoon is niet uw ouder of uw kind. Als u duurzaam gescheiden leeft, geldt u als niet gehuwd. Ja, ga hieronder verder Nee, ga verder vanaf vraag 3b Gegevens van uw echtgeno(o)t(e) / partner: Voorletter(s) en naam: Burger servicenummer (BSN): man vrouw 3b Behoren kinderen tot uw huishouding? Ja, ga hieronder verder Nee, ga verder vanaf vraag 4 Gegevens van uw kind(eren): Voorletter(s) en naam: man vrouw Voorletter(s) en naam: man vrouw Voorletter(s) en naam: man vrouw

2 Voorletter(s) en naam: man vrouw Voorletter(s) en naam: man vrouw 4. Overige huisgenoten Wonen er op uw adres nog andere personen niet zijnde uw kind(eren)? Bijvoorbeeld kamerhuurder, kostganger, ouder, broer, zus, etc. Ja, ga hieronder verder Nee, ga verder vanaf vraag 5 Voorletter(s) en naam van uw huisgeno(o)t(en): Relatie: 5. Inkomsten Netto inkomsten: Aanvrager: Per week / 4 wkn / per maand* Partner / echtgeno(o)t(e) Uit arbeid Uitkering Pensioen Vakantiegeld Heffingskorting Kindgeb. budget (KGB) Studiefinanciering Overige inkomsten Per week / 4 wkn / per maand* * Doorhalen wat niet van toepassing is Voeg van de inkomsten een kopie bij van de specificatie over de afgelopen drie maanden (bv. loonstrook). Bij de heffingskorting en het Kindgebonden budget (KGB) is van belang dat van het Toekenningbesluit van de Belastingdienst zowel van de voor- als van de achterkant een kopie wordt meegestuurd! 6. Alimentatie U ontvangt alimentatie voor uzelf Bedrag per maand: U ontvangt alimentatie voor uw minderjarig(e) kind(eren) Bedrag per maand: U betaalt alimentatie aan een vroegere echtgeno(o)t(e) Bedrag per maand: U betaalt alimentatie voor uw kind(eren) Bedrag per maand: Voeg een kopie bij van het laatste bank- of giroafschrift waarop alimentatie is bij- of afgeschreven.

3 7. (Spaar)tegoeden Rekeningnrs. Saldo Rekeningnrs. Saldo aanvrager Partner/echtgeno(o)t(e) Bank-/girorekening (Internet)spaarrekening Levensloop / lijfrente / aandelen enz. Voeg per rekening kopieën bij van bankafschriften over de afgelopen twee maanden met zichtbaar saldo. 8. Kosten kinderopvang/-toeslag Maandelijkse kosten kinderopvang (in een geregistreerd kindercentrum of geregistreerd gastouderbureau) Voeg een kopie bij van de laatste nota en het laatste bank- of giro afschrift waarop de kosten van kinderopvang staan. Kinderopvangtoeslag (of tegemoetkoming van gemeente of het Uwv) Voeg een kopie bij van de voor- en achterzijde van de beschikking van de Belastingdienst m.b.t.. de kinderopvangtoeslag of de beschikking van de gemeente of het Uwv. 9. U huurt een woning of een kamer Kale huur per maand (zonder aftrek van huurtoeslag) / Rekenhuur Servicekosten per maand Bedrag per maand aan huurtoeslag en / of woonkostentoeslag Kale huur / Rekenhuur? Voeg een kopie bij van de voor- en achterzijde van de beschikking van de Belastingdienst waarop de rekenhuur vermeld is of van de verhuurder waarop de kale huur staat. U ontvangt huurtoeslag? Voeg een kopie bij van de voor- en achterzijde van de beschikking van de Belastingdienst. 10. U bent in bezit van een eigen woning Wanneer heeft u de eigen woning gekocht? Wat was de aankoopsom? Wat is de laatst vastgestelde WOZ-waarde? Hypotheekrente per maand? Hypotheekschuld op dit moment? Soort hypotheek? Voeg een kopie bij van de laatste jaaropgaaf van de hypotheekbank. 11. Premies ziektekostenverzekering Premie ziektekostenverzekering (basis- en aanvullende verzekering) per maand: Bedrag aan zorgtoeslag dat u per maand ontvangt van de Belastingdienst: Voeg een kopie bij van de polis van de zorgverzekeraar en een kopie van de voor- en achterzijde van de beschikking van de Belastingdienst. 12. U bent in bezit van één of meerdere auto s / motoren / scooters etc. Merk / type voertuig: Kenteken en bouwjaar: Aankoopsom: Aankoopdatum: Huidige kilometerstand: Voeg van ieder voertuig een kopie bij van het kentekenbewijs deel 1 en 2!

4 Financiering per maand: Nog af te lossen Voeg een kopie bij van het financieringscontract en van de laatste overschrijving. Is de auto onmisbaar door ziekte of invaliditeit van uzelf of één van uw gezinsleden? Ja Nee Voeg een verklaring bij van een vertrouwensarts, niet zijnde uw eigen huisarts of behandelend specialist. Of een kopie van uw gehandicapten parkeerkaart. Is de auto onmisbaar in verband met de uitoefening van uw beroep? Ja Nee Geef een gemotiveerde toelichting op de onmisbaarheid van de auto. 13. Heeft u de afgelopen 6 maanden nog behoorlijke uitgaven gedaan zoals aanschaf computer, tv, meubels etc.? Ja Nee Aankoopbedrag: Omschrijving uitgaven: 14. Terugbetaling / verrekening van zorg-, huur-, en/of kinderopvangtoeslag of inkomstenbelasting Wat is het totaalbedrag dat u moet terugbetalen / verrekenen? Welk bedrag betaalt u maandelijks op uw terugvordering / wordt er verrekend? Voeg een kopie bij van de voor- en achterzijde van de beschikking van de belastingdienst. 15. Nadere toelichting op dit kwijtscheldingsverzoek: 16. Ondertekening Ondergetekende verklaart het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Als onvolledige of onjuiste gegevens worden verstrekt, kan dit er toe leiden dat het verzoek niet verder in behandeling genomen wordt. Dit geldt ook indien de gevraagde bewijsstukken niet worden bijgevoegd! (Controleer nog even of u alles heeft bijgevoegd!) Datum: Handtekening: Correspondentie via Antwoordnummer 62, 5280 VJ Boxtel (postzegel niet nodig).

5 Informatiebrochure over kwijtschelding 1. Algemeen In de gemeente Boxtel bestaat de mogelijkheid om van bepaalde belastingen kwijtschelding te krijgen. In deze brochure treft u de nodige informatie aan. Zo kunt u bijvoorbeeld nagaan of het voor u zinvol is om kwijtschelding aan te vragen. 2. Wanneer is deze brochure niet van toepassing? Deze brochure is niet op u van toepassing als u vindt dat de aanslag onjuist is vastgesteld of u niet op tijd kunt betalen. Wanneer u vindt dat uw aanslag onjuist is vastgesteld, heeft u niets aan een verzoek om kwijtschelding. Wel kunt u dan bezwaar maken tegen de aanslag. Hoe u dat moet doen, staat aangegeven op het aanslagbiljet en de daarbij behorende brochure. Als u het wel eens bent met de opgelegde belastingaanslag, maar die niet op tijd kunt betalen, kunt u bij de gemeente een verzoek doen om uitstel van betaling. Eventueel kan de gemeente een betalingsregeling met u treffen. 3. Welke belastingen komen in aanmerking voor kwijtschelding? Kwijtschelding kan alleen aangevraagd worden voor de volgende gemeentelijke belastingen: - rioolheffing - afvalstoffenheffing - OZB 4. Wanneer kunt u een verzoek om kwijtschelding indienen? Als uw aanslag juist is vastgesteld en u niet in staat bent - ook niet door middel van een betalingsregeling - deze aanslag te betalen, kunt u om kwijtschelding vragen. Of u ook inderdaad in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt af van uw persoonlijke financiële omstandigheden. 5. Hoe en binnen welke termijn moet u een verzoek om kwijtschelding indienen? Een verzoek om kwijtschelding kan pas worden gedaan als u de aanslag van de gemeente heeft ontvangen. Als u een verzoek om kwijtschelding wilt doen, moet u daarvoor het "aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen" gebruiken. Indien u het formulier niet volledig invult of de gevraagde gegevens niet bij sluit, zal in beginsel het verzoek om kwijtschelding worden afgewezen. Het aanvraagformulier dient binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet te worden ingediend. 6. Waar is het aanvraagformulier verkrijgbaar? Het aanvraagformulier kunt u opvragen/printen via onze website (www.boxtel.nl/belastingen). Verder kunt u het formulier ophalen bij: - Loket WegWijs Boxtel, gevestigd aan St. Ursula 12, openingstijden: van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot uur en maandag- en donderdagmiddag van tot uur. - Gemeentehuis (receptie), openingstijden: maandag en dinsdag: uur, woensdag en donderdag: uur en vrijdag: uur.

6 7. Geen uitstel van betaling De verplichting tot betaling van de belastingaanslag wordt door het indienen van een kwijtscheldingsverzoek niet opgeschort. Het bedrag van de belastingaanslag moet derhalve betaald worden binnen de op het aanslagbiljet vermelde termijnen. 8. Hoe wordt een verzoek om kwijtschelding beoordeeld? De gemeente bekijkt ieder verzoek apart. Dit gebeurt aan de hand van een aantal richtlijnen Vermogen Eerst wordt bekeken of u over vermogen beschikt. Als u alleenstaande bent, wordt geen kwijtschelding verleend als u beschikt over "positieve vermogensbestanddelen". Als u geen alleenstaande bent, wordt geen kwijtschelding verleend als u en/of uw echtgenoot of partner over "positieve vermogensbestanddelen" beschikt. Onder "positieve vermogensbestanddelen" wordt verstaan: de totale waarde van uw bezittingen verminderd met de openstaande hypotheekschuld(en). Wat nu precies tot de vermogensbestanddelen gerekend moet worden, kunt u lezen bij onderdeel Netto besteedbare inkomen Indien u niet beschikt over "positieve vermogensbestanddelen" wordt bekeken wat het netto besteedbare inkomen is. Bent u alleenstaande, dan gaat het om het netto besteedbare inkomen van uzelf alleen. Bent u gehuwd en woont u in gezinsverband dan gaat het om het netto besteedbare inkomen van u en uw echtgenoot. Als u ongehuwd samenwoont - dat wil zeggen duurzaam een gezamenlijke huishouding voert met iemand anders - dan gaat het om het netto besteedbare inkomen van u en uw partner. Daarna wordt het normbedrag vastgesteld. Onder het normbedrag wordt verstaan: het bedrag dat nodig is voor de noodzakelijke kosten van het bestaan. Het normbedrag wordt vastgesteld afhankelijk van uw situatie. Bent u bijvoorbeeld alleenstaande, dan geldt een bepaald normbedrag voor u alleen; voert u een gemeenschappelijke huishouding met uw echtgenoot of partner, dan geldt een bepaald normbedrag voor u en uw echtgenoot of partner samen. De normbedragen zijn opgenomen in een bij deze brochure gevoegde bijlage. Vervolgens wordt het netto besteedbare inkomen vergeleken met het normbedrag om te kunnen vaststellen wat de betalingscapaciteit is. De betalingscapaciteit is het netto besteedbare inkomen verminderd met het normbedrag. Als het netto besteedbaar inkomen per maand gelijk is aan of lager dan het normbedrag, kunt u in beginsel volledige kwijtschelding krijgen. Als het netto besteedbaar inkomen per maand hoger is dan het normbedrag, wordt geen of geen volledige kwijtschelding verleend. De gemeente zal niet meer dan 80% van uw volledige betalingscapaciteit opeisen voor de betaling van de belastingschulden. Zo heeft u ruimte om extra uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte en/of invaliditeit te betalen. Met deze kosten wordt geen rekening gehouden bij de berekening van de betalingscapaciteit. 9. Wat wordt gerekend tot de "positieve vermogensbestanddelen"? Overwaarde van het eigen huis Tot de positieve vermogensbestanddelen hoort ook de overwaarde van uw huis. Overwaarde betekent de waarde van het vrij (en leeg) op te leveren huis bij een niet gedwongen verkoop, verminderd met de openstaande hypotheekschuld

7 Personenauto/motor/scooter De personenauto wordt bij de beoordeling voor kwijtschelding als vermogen gezien in de volgende situaties. a. Op het moment dat u een verzoek om kwijtschelding doet heeft de auto een verkoopwaarde van 2.269,00 of meer. b. U heeft de auto aangeschaft zonder dat daartoe noodzaak bestond en de aanschaf ervan ging ten koste van het betalen van de belastingschuld. Hiervan kan sprake zijn als de aanslag al in uw bezit is of als u weet dat de aanslag zal worden opgelegd. c. Het is zonder meer duidelijk dat u uit het aangegeven inkomen niet de kosten kunt betalen die minimaal aan het bezit van de auto verbonden zijn, zoals de kosten voor brandstof, onderhoudsbeurten, verzekeringspremies en motorrijtuigenbelasting. Indien de situatie zoals genoemd bij b of c zich voordoet doet het er niet toe of de auto een verkoopwaarde heeft van meer of minder dan 2.269,00. De auto wordt niet als vermogensbestanddeel gezien als u aan de gemeente aannemelijk kunt maken dat het gebruik van een passende auto absoluut onmisbaar is voor het beroep dat u uitoefent. Of dat de auto absoluut onmisbaar is in verband met invaliditeit. In dit laatste geval kunt u een kopie van een gehandicaptenparkeerkaart met uw aanvraag meesturen. Als u die niet heeft dient u een verklaring van een zogenoemde vertrouwensarts bij te voegen. Een "bewijs van onmisbaarheid" is ook dat de auto niet is aangeschaft door uzelf of een ander volwassen lid van uw huishouding, maar dat de aanschaf mogelijk is gemaakt door bijvoorbeeld de financiële steun van Sociale Zaken of een bedrijfsvereniging. Inboedel Als vermogen wordt ook in aanmerking genomen de waarde van de inboedel als deze meer bedraagt dan 2.269,00. Als waarde van de inboedel geldt de geschatte opbrengst bij een gedwongen verkoop. Overige positieve vermogensbestanddelen Tot slot wordt als vermogen aangemerkt: bank- en girotegoeden, spaarbankboekje, contant geld; aandelen, obligaties en andere waardepapieren. Vermogensvrijstelling Er kan een bescheiden vermogen buiten beschouwing blijven. Die vrijstelling bedraagt 2.269,00 per huishouden. 10. Hoe wordt de beslissing op een verzoek om kwijtschelding meegedeeld? Op grond van alle beschikbare gegevens neemt de gemeente een beslissing op het verzoek om kwijtschelding. De gemeente deelt u de beslissing mee door middel van een besluit. Staat in het besluit dat de gemeente u kwijtschelding verleent, dan wordt daarin ook aangegeven of het om een gedeelte (en welk gedeelte) of om de hele schuld gaat. Staat in het besluit dat de gemeente uw verzoek om kwijtschelding afwijst, dan wordt ook de reden van afwijzing aangegeven. Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u binnen tien dagen na dagtekening van het besluit, een beroepschrift richten tot het college van burgemeester en wethouders, Postbus , 5280 DA Boxtel. 11. Stichting Inlichtingenbureau Met ingang van 2009 worden de vermogens- en inkomensgegevens getoetst. Deze toetsing wordt uitgevoerd door de Stichting Inlichtingenbureau. Dit bureau is opgericht door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door het aanvraagformulier kwijtschelding te ondertekenen geeft u tevens toestemming om uw gegevens te laten toetsen door Stichting Inlichtingenbureau!

8 12. Inlichtingen Indien u verder nog vragen heeft of informatie wenst over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Marisca Voets van het Team Administratie, (0411) (ma-, di-, en donderdag van uur). Het postadres van de gemeente Boxtel is: Antwoordnummer 62, 5280 VJ Boxtel (een postzegel is niet nodig) Hoewel de tekst van deze brochure zorgvuldig is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen. Boxtel, februari 2015 Normbedragen kwijtschelding 100% norm De onderstaande normbedragen gelden per 1 januari 2015: Echtgenoten beide partners tot 65 jaar 1.372,62 één partner 65 jaar of ouder 1.514,09 beide partners 65 jaar of ouder 1.524,58 Alleenstaande ouder tot 65 jaar 960,83 65 jaar en ouder 1.109,97 Alleenstaande tot 65 jaar 960,83 65 jaar en ouder 1.109,97

Informatiebrochure over kwijtschelding

Informatiebrochure over kwijtschelding Informatiebrochure over kwijtschelding 1. Algemeen In de gemeente Boxtel bestaat de mogelijkheid om van bepaalde belastingen kwijtschelding te krijgen. In deze brochure treft u de nodige informatie aan.

Nadere informatie

Verzoekformulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Verzoekformulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoekformulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Postbus 54 7470 AB Goor telefoon : 0547-85 85 85 Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting. Beantwoord de vragen, onderteken

Nadere informatie

Toelichting kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013

Toelichting kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 Toelichting kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 Met dit formulier vraagt u kwijtschelding aan voor uw aanslag gemeentelijke belastingen 2013. Alleen een volledig ingevuld formulier kunnen wij

Nadere informatie

Dien het verzoek om kwijtschelding binnen 3 maanden na dagtekening van de aanslag gemeentelijke belastingen in.

Dien het verzoek om kwijtschelding binnen 3 maanden na dagtekening van de aanslag gemeentelijke belastingen in. Weert, Onderwerp : kwijtscheldingsverzoek gemeentelijke belastingen BSN : Kenmerk : BV/Fin/Subjectnr. U wilt kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen. Kwijtschelding kunt u aanvragen met

Nadere informatie

Verzoekformulier kwijtschelding gemeente Amesfoort. Combinatieformulier gemeente & waterschap gemeente Leeuwarden

Verzoekformulier kwijtschelding gemeente Amesfoort. Combinatieformulier gemeente & waterschap gemeente Leeuwarden KWIJTSCHELDINGSVERZOEK Verzoekformulier kwijtschelding gemeente Zwolle Verzoekformulier kwijtschelding GBRD Toelichting kwijtschelding Verzoekformulier kwijtschelding gemeente Amesfoort Combinatieformulier

Nadere informatie

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum:

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Verzoekformulier voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2015 Binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet terugzenden aan: Gemeente Lochem, Antwoordnummer 76, 7240 VB Lochem Informatie

Nadere informatie

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 (Hier niets invullen!) Identiteitsnummer

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2014

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2014 INLEVERDATUM:... AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2014 Gegevens van de belastingplichtige (aanslag op naam van) Naam en voorletter(s)... Adres... Postcode en woonplaats... Geboortedatum...

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN BELASTING

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN BELASTING AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN BELASTING Datum uitreiking:... U dient dit formulier en bijlagen binnen 14 dagen na uitreiking in te leveren. Gegevens van de aanvrager: Naam + voorletters:... Adres:...

Nadere informatie

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Kwijtscheldingsverzoek terugzenden naar: Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Tav invorderingsambtenaar Postbus 47 2050 AA OVERVEEN Gegevens aanvrager Naam: Adres:

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 R aad voor R echtsbijstand Amsterdam Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rvr.org Algemene informatie over peiljaarverlegging U heeft

Nadere informatie

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Wordt door de Afdeling ingevuld. Klantnummer Werkproces KM-code BSN/sofinummer Waarom

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Maatschappelijke Zaken Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Vul dit formulier in, voeg de bewijsstukken en eventuele bijlagen toe en stuur het naar: Afdeling Maatschappelijke Zaken, Team

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van ons een beslissing

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2 Intake formulier Vaneveld Bewindvoering TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting. Een aanmelding bij Vaneveld bewindvoering wordt alleen dan

Nadere informatie

Aanvraagformulier schuldhulpverlening

Aanvraagformulier schuldhulpverlening Aanvraagformulier schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: BSN nummer: Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen

Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Lees vóór het invullen de toelichting op de achterzijde van dit formulier 1 Persoonlijke gegevens Stuur mee: kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort Nederlandse

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

M r om mee te doen. Regelingen en activiteiten voor mensen met een laag inkomen. Informatiefolde Sociale Diens

M r om mee te doen. Regelingen en activiteiten voor mensen met een laag inkomen. Informatiefolde Sociale Diens 2012 M r om mee te doen Regelingen en activiteiten voor mensen met een laag inkomen Informatiefolde Sociale Diens Inleiding Wat staat er in dit boekje Dit boekje is gemaakt voor Purmerenders met een laag

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Algemene gegevens ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting 2012

Algemene gegevens ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting 2012 Algemene gegevens ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting 2012 Vul onderstaande gegevens, voor zover op u van toepassing, volledig in. Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier,

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN In te vullen door medewerker Werk, Inkomen en Zorg Aanvraagnummer: Klantnummer : Consulent : Ingekomen d.d.: 1. Persoonsgegevens Burger Service

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie