Bulletin. Jaargang 11 nr. 1, januari Noteer nu alvast: vrijdag 14 april 2000 ALGEMENE LEDENVERGADERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bulletin. Jaargang 11 nr. 1, januari 2000. Noteer nu alvast: vrijdag 14 april 2000 ALGEMENE LEDENVERGADERING"

Transcriptie

1 Vereniging Zelfstandige Vertalers Bulletin Jaargang 11 nr. 1, januari 2000 Noteer nu alvast: vrijdag 14 april 2000 ALGEMENE LEDENVERGADERING Zie voor nadere informatie het volgende Bulletin. In ieder geval: introducés welkom, aansluitend diner. Van de redactie Een schone lei, een jaar Nul en alles blijft bij het oude. Elke maandag een maandag. In dit Bulletin komen we even terug op het verleden: het verslag van de algemene ledenvergadering in Teylers Museum, een summiere versie van het verhaal van Jean Robert Opgenort over het Ombule, een korte impressie van het vertaalcongres in november. De bijlagen van dit Bulletin zijn echter gericht op de toekomst: het nieuwe Register en de lijst van bedrijven en organisaties aan wie het op dit moment wordt verstuurd. Het Register vervult een primaire pr-functie voor onze leden, die wij graag willen uitbreiden. Zie daarover verder in dit Bulletin. Wij wensen allen een heel goed Ilse Hesper Illustratie: De toren van Babel, San Marco basiliek, Venetië

2 Inhoud Van de redactie Leden Notulen ALV 15 oktober 1999 Nationaal vertaalcongres Vertalen is (g)een kunst(je) Deiktische elementen in het Ombule Backspace Opgezegd: Leden Martin Snellen. Hoewel er nog wekelijks aanvragen om informatie over het lidmaatschap binnenkomen, is het aantal aanmeldingen sterk teruggelopen. De VZV heeft nog steeds dringend behoefte aan nieuwe leden. Ga eens na wie u kent die in aanmerking zou kunnen komen voor het lidmaatschap van de VZV en probeer hem of haar over te halen zich zo spoedig mogelijk aan te melden als kandidaat-lid. Probeer in elk geval een of meer introducé(e)s mee te nemen naar de lustrumvergadering! Notulen ALV 15 oktober 1999 Notulen van de algemene ledenvergadering van de VZV gehouden op vrijdag 15 oktober 1999 in Teylers Museum te Haarlem. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur. Aanwezig zijn 31 leden. 2. Ingekomen stukken en algemene mededelingen De Vereniging van Schrijvers en Vertalers ziet af van het gebruik van de afkorting VSV. Zelfstandigen kunnen vanaf januari 2000 in een ziekenfonds worden opgenomen. Meer informatie op onze website. 3. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 16 april 1999 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 4. Tien jaar VZV De voorzitter licht het voorstel van het bestuur over de viering toe. Het bestuur heeft gekozen voor een sfeervolle middag en avond boven bijvoorbeeld een congres. De viering vindt plaats in Slot Zeist en moet een visitekaartje voor de vereniging zijn. Door de feestelijke elementen zal deze lustrumvergadering financiële repercussies hebben, die in de begroting worden toegelicht. Het wordt niet nodig geacht daarvoor de contributie te verhogen. De vergadering heeft geen verdere opmerkingen. 5. Nieuwe VZV-folder Ook de folder vormt een extra begrotingspost. Het bestuur heeft enkele offertes gevraagd en ontvangen. 6. VZV-webstek Het ligt in de bedoeling een eigen domein te nemen. Alle adressen met VZV (vzv.org vzv.com, vzv.nl enz.) zijn echter al in gebruik of opgekocht. In deze situatie lijkt het zinvol dat de VZV zich, net als het NGV, onder de site van MetaCom plaatst. Wel wil de VZV afwachten tot MetaCom naar een betere server verhuist. Men weet de VZV goed te vinden. Op dit moment ontvangen we ongeveer een maal per week een aanvraag om informatie. 7. Begrotingsvoorstel 2000 Zoals toegezegd is de gecorrigeerde resultatenrekening 1998 in het bulletin gepubliceerd. Deze behoeft geen verdere toelichting. Het begrotingsvoorstel 2000 wordt punt voor punt toegelicht. Naar aanleiding van een vraag over de post representatiekosten antwoordt de voorzitter dat zij namens de vereniging naar het vertaalcongres in Amersfoort toe gaat. De kosten zijn uitsluitend voor de toegang plus BTW. De onttrekking aan de reserve ten behoeve 2

3 van de lustrumviering en de nieuwe folder betekent dat de resterende reserve ruim ƒ bedraagt. Tot op heden is er elk jaar ongeveer ƒ aan de reserve toegevoegd. Om een nieuwe reserve te kweken voor toekomstige activiteiten zullen we dit moeten blijven doen. De vergadering heeft geen commentaar op het begrotingsvoorstel. 8. MetaCom Oud zeer (en vervelende beeldvorming rond de VZV) is nu binnen het bestuur van MetaCom naar tevredenheid opgelost. Er is een nieuwe webstek en die werkt goed. Er is geen gesloten gedeelte meer, de hele opzet is veel eenvoudiger. Naast een agenda en nieuws zijn er links naar interessante webstekken voor vertalers. Ook is het makkelijk om nieuwe leden toe te voegen. De stek is ontworpen door Marcus de Geus, in samenwerking met Mart Grisel. Binnen de federatie zijn er positieve ontwikkelingen en zij krijgt een duidelijker gezicht. Twee verdere organisaties hebben een aanvraag tot lidmaatschap ingediend: de AIIC (zelfstandige tolken aangesloten bij de Association internationale des interprètes de conférence) en de alumnivereniging van het SIGV (Stichting Instituut van Gerechtstolken en vertalers). Over enkele commissies binnen MetaCom worden korte mededelingen gedaan: De commissie Contacten Overheid, ingeschakeld bij de totstandkoming van aanvaardbare tarieven voor tolken in de rechtspleging, heeft geen concrete voortgang geboekt. De commissie Raaphorst die met deze aangelegenheid is belast, doet er het zwijgen toe. De commissie Profielschets heeft een verslag uitgebracht dat aan de lidverenigingen voor commentaar is voorgelegd. Geïnteresseerden in de voortgang van de werkzaamheden van deze commissie kunnen hun medewerking aanbieden en contact opnemen met een van de bestuursleden. (Achtergrond: De SNEVT heeft Meta- Com verzocht een profielschets voor vertalers op te stellen zodat de opleidingen in toekomst beter aansluiten bij de eisen uit de praktijk. Het nu voorliggende verslag vormt daartoe een eerste aanzet. Vele punten moeten verder worden uitgewerkt. Anneke de Haan zat namens de VZV in deze commissie maar stapt er nu uit. De materie is belangrijk, maar staat te ver van de VZV af. De onderwerpen die nader uitgediept moeten worden - o.a. mentorschap, certificering - zijn zinvoller in te vullen door leden van andere organisaties, bijvoorbeeld grotere vertaalbureaus.) 9. Ledenbestand Er moeten actief leden worden geworven; dit jaar is er één aanmelding geweest en die is afgewezen. De vragen die opdoemen zijn: is het zo dat alle goede vertalers al lid zijn van de VZV en is de toegevoegde waarde van de VZV te gering? De toegevoegde waarde van de VZV is de ontmoeting met collega s die op hetzelfde niveau vertalen, bij wie je met je vragen terecht kan en naar wie je met een gerust hart opdrachtgevers kunt doorverwijzen. Ook werd de functie van belangenbehartiger genoemd. Men kan de VZV actiever uitdragen, bijvoorbeeld bij de eigen opdrachtgevers benadrukken dat goede vertalers VZV vertalers zijn. Vooral het ledenregister, dat via het secretariaat naar opdrachtgevers verstuurd wordt, kan daarbij zeer goed van dienst zijn. 10. Diversen Geen opmerkingen. 11. Datum volgende ALV De in eerste instantie vastgestelde datum voor de lustrumvergadering blijkt ongeschikt te zijn. Als nieuwe datum wordt vrijdag 14 april 2000 voorgesteld. (Opmerking: de datum van 14 april is ondertussen in overleg met Slot Zeist als definitieve datum voor het lustrum vastgesteld.) 12. Rondvraag en sluiting Er wordt gemeld dat er vertaalbureaus zijn die de prijs van Engelse en Franse vertalingen proberen te drukken o.a. door voortaan de brontaal als uitgangspunt te hanteren (dat scheelt gauw 10% - 20%). Er wordt benadrukt dat men altijd goede afspraken met de opdrachtgever dient te maken, het gaat erom hoe duur/goedkoop je je diensten wilt verkopen. Als VZV vertaler moet/kan je stevig in je schoenen staan. De voorzitter sluit de vergadering om

4 Nationaal vertaalcongres in Nederland Op 13 november jongstleden organiseerde de NVTV ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan een vertaalcongres te Amersfoort. Het eerste grote in Nederland georganiseerde algemene vertaalcongres was een enorm succes. Inspirerende lezingen en parallelle workshops in gevulde zalen, vele demonstraties, informatiestands, voldoende gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen kortom alles, wat je idealiter van een dergelijk evenement verwacht. Ondanks de vrij hoge toegangsprijs (ƒ 500) was de deelname maximaal, enkele late inschrijvers moesten zelfs worden afgewezen omdat er geen plaats meer was. Dit evenement was een schot in de roos en verdient zonder meer navolging als nieuw platform voor communicatie binnen de Nederlandse vertaalwereld. Een vervolg op dit congres is daarom heel goed denkbaar, en deze gedachte is ook al binnen MetaCom geformuleerd, met als doel vertalend Nederland een gezicht te geven en beter herkenbaar te maken, zowel binnen het beroep als naar buiten toe. De bomen en het bos Vertalen is voor een groot deel een concrete bezigheid. En voor deze bezigheid wil de vertaler de beste uitrusting hebben: hardware en software in de meest algemene zin. Hij wil van de nieuwe ontwikkelingen op de hoogte blijven, de nieuwe technologieën leren kennen en ingelicht worden over de randgebieden zoals tarieven, verzekeringen, belastingen, enz. In dit opzicht bood het congres concrete, nuttige en noodzakelijke informatie. Laten we zeggen de bomen. Daarnaast bestaat het bos, het abstracte begrip: hoe zal het beroep er in toekomst uitzien? wat is het imago van de vertaler? wat wordt er van een vertaler verwacht? Wat betekent kwaliteit? De discussie over deze onderwerpen lijkt verder van huis en buiten de dagelijkse routine te vallen. Het zijn echter deze aspecten die het beroep bepalen. Verhelderend was in dit opzicht het verhaal van Marinus de Goeij, medeoprichter en voorzitter van de OVIN, over de toekomst van het vak. Als verklaring voor de lage status die de vertaler veelal bezit noemde hij een slechte visualisering van het beroep, het feit dat de geleerde individualist vaak moeite heeft om zakelijke contacten te leggen, de tekortkomingen van de opleidingen die te veel op de traditionele literaire vertaler zijn gericht, en een slechte beeldvorming van de vertaler in de maatschappij. Ook Pieter Borsboom, directeur van de Utrechtse vestiging van communicatieadviesbureau Tappan, spitste zijn bijdrage toe op het beeld van de vertaler. Volgens hem is de negatieve beeldvorming van het vak het gevolg van het gedrag van de vertalers zelf. Zij voelen zich als sluitpost, als mensen met een lage status die bang zijn een klant te verliezen en bereid zijn vanuit een underdog-positie te handelen, te redeneren en zich te gedragen. Imago Uit de reactie van de toehoorders die bij deze laatste zitting aanwezig waren, bleek dat de spreker de vertalers zeer goed had ingeschat. Bijvoorbeeld: ik wil mij best met een loodgieter vergelijken, alleen deze verdient meer dan ik. Of: misschien wordt ons werk niet gewaardeerd omdat het zo onopgemerkt gaat. Ook: als ik zeg dat ik vertaler ben zie ik om mij een lichte minachting. Mij verbaast dit gemis van gevoel van eigenwaarde. Tenslotte hebben velen van ons dit beroep bewust gekozen en kunnen zij het slechts uitoefenen omdat zij een hoge opleiding hebben. In de koffie en theepauses was mij ook al opgevallen dat velen zich schikken en vooral niet de aandacht op zich willen vestigen. Nodeloos hieraan toe te voegen dat deze vertalers ook zeer bescheiden tarieven hanteerden. Enkelen met wie ik sprak hadden hun opleiding recent voltooid. Zou het mogelijk kunnen zijn dat de opleidingen zich te veel toeleggen op het overdragen van concrete kennis en vaardigheden en minder aandacht schenken aan de rol die een vertaler in onze samenleving vervult? Ik kreeg de indruk dat er een dimensie miste: de ontwikkeling van de persoonlijkheid, het besef dat je als vertaler iemand bent. IH 4

5 Vertalen is (g)een kunst(je) Je zat erbij als het heertje, maar waar hadden jullie het nou eigenlijk over? Aldus het commentaar van een kijker naar het programma RTL Live dat op 23 december van het afgelopen jaar werd uitgezonden. Dit naar aanleiding van een onderdeel van het programma, een gesprek met een drietal vertalers over hun werk. Daarbij probeerde Gianni Richetta, een zeer gewaardeerd VZV-lid, iets zinnigs over ons vak te zeggen. Het interview was degelijk voorbereid. Gianni Richetta en ikzelf hebben vele uren per telefoon met de programmamaker gesproken, en deze contacten verliepen uiterst positief en vriendelijk. Helaas waren de presentatoren van het programma slechts geïnteresseerd in vermakelijkheden, de fouten, grappen en blunders die een vertaler zoal tijdens zijn werk tegenkomt. De heer Richetta kon hen uiteraard op hun wenken bedienen, maar dat geeft weinig inzicht in het beroep dat, weer volgens Richetta, een kunst is. Dat is iets anders dan een kunstje. Het gesprek en het openingscitaat geven op identieke wijze blijk van de enorme kloof die er bestaat tussen de kijker en de culturele en intellectuele medemens. Beseffen wij wel voldoende dat een vertaler echt een vreemde eend in de bijt is? Graag willen wij Gianni Richetta bedanken voor het feit dat hij zich met zo veel elan van zijn bepaald niet eenvoudige taak heeft gekweten. I.H. Het VZV-register voor wie? Welke bedrijven en instanties zouden over een vzv-ledenregister moeten beschikken? Bij dit Bulletin vindt u een lijst van bedrijven en instanties aan wie de VZV haar Talenindex & Ledenregister stuurt. Deze publicatie wordt jaarlijks gericht verspreid aan degenen die bewust voor kwaliteit hebben gekozen en van een goed product verzekerd willen zijn. Als kleine organisatie kan de VZV geen algemene publicitaire acties ondernemen. De kracht van de vereniging ligt in de grote verscheidenheid van specialisaties en een professionele aanpak, en met deze kenmerken spreekt zij slechts een deel van de markt aan, een deel dat dan ook specifiek wordt benaderd. Willen wij met deze opzet het beoogde effect bereiken, dan is het noodzakelijk dat de verzendlijst van het ledenregister voortdurend wordt bijgewerkt en uitgebreid. Dit is voor alle betrokkenen van belang: hoe vaker ons ledenregister op de bureaus van potentiële opdrachtgevers ligt, des te gemakkelijker kan een VZVvertaler gevonden worden. Verzoek aan onze leden Wilt u aan ons secretariaat te Zutphen de adressen doorgeven van bedrijven en instanties die waarde hechten aan professioneel vertaalwerk en daarom uit de VZV-lijst zouden willen putten? 5

6 Deiktische elementen in het Ombule Jean Robert Opgenort, beschrijvend taalkundige verbonden aan de Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Leiden, heeft onder deze titel voor de VZV een zeer aanschouwelijk verhaal gehouden in de aula van Teylers Museum. Als kleine reminiscens aan de essentieel andere taalen denkconcepten die aan het Ombule ten grondslag liggen, hebben wij enkele aspecten van het betoog samengevat. Wel integraal overgenomen is de aanzet tot de borrelgedachte. Ombule Het Ombule is zowel de naam van een Kiranti taal die wordt gesproken in het berglandschap van Oostelijk Nepal als die van de kleine etnische groep van rond de vijf duizend zielen die deze taal spreekt. Belangrijke verschillen ten opzichte van Germaanse en Romaanse talen betreffen de naamvalssystemen, de afwezigheid in het Ombule van de grammaticale categorie tijd en de zeer complexe werkwoordsvervoeging. Bij dit laatste aspect wordt een expliciet verschil gemaakt tussen (a) eerste, tweede en derde persoon, (b) singularis, dualis en pluralis getal, en met betrekking tot de 1e persoonsvormen dualis en pluralis getalwerkwoordsvormen inclusief de toegesprokene(n) versus exclusief de toegesprokene(n), dus <wij> zijnde ik en mijn ouders of <wij> zijnde ik en jullie, de toegesprokenen. Een intransitief werkwoord als <gaan> wordt vervoegd voor 11 verschillende personen (1 actant, het Subject), terwijl een transitief werkwoord zoals <zien> wordt vervoegd voor 11 maal 11 = 121 verschillende personen min een aantal onlogische overgangen (2 actanten, zowel Agens als Patiens worden gemarkeerd). Deiktische elementen Wanneer taal wordt gesproken gebeurt dit op een specifieke locatie, op een specifiek tijdstip, wordt dit geproduceerd door een specifieke persoon en wordt het (meestal) gezegd tegen een specifieke andere persoon of personen. Alle natuurlijke talen hebben vormen die bepaalde taaluitingen verbinden met de persoonlijke, ruimtelijke en tijdscontext. Dit verbinden heet deixis. Deixis is een term die betrekking heeft op allerlei taalvormen die direct verwijzen naar de persoon, de tijd en de locatie van de situatie waarin een taaluiting zich afspeelt en waarvan de betekenis afhankelijk is van de situatie. Hierbij moeten we denken aan persoonlijke voornaamwoorden als <ik/jij>, bijwoorden van tijd als <nu/dan>, bijwoorden van plaats als <hier/daar> (aanduiding van plaats), aanwijzende voornaamwoorden als <dit/dat> (aanduiding van entiteiten), maar eveneens werkwoorden van beweging als <komen/gaan>. Relatieve ruimtelijke positie Kenmerkend voor het Ombule is dat dit taalsysteem onderscheiden met betrekking tot bepaalde deiktische elementen maakt die in onze Westerse talen veel meer marginaal van aard zijn. In het Ombule maken de ruimtelijke deiktische woorden van uiteenlopende woordklassen namelijk altijd fundamenteel onderscheid tussen drie ruimtelijke posities die iets kan innemen ten opzichte van een referentiepunt: boven (incl. begrip Noorden ), horizontaal (incl.begrip West en Oost ) en beneden (incl. Zuiden ). Dit omvat woordklassen als werkwoorden, aanwijzende voornaamwoorden, persoonlijke aanwijzende voornaamwoorden en bijwoorden van locatie en richting. Het belang van een grammaticale categorie relatieve ruimtelijk positie blijkt uit het groot aantal woorden waarin het onderscheid verdisconteerd is. De aanwezigheid van deze ruimtelijk gesubcategoriseerde woorden en het algemeen nut ervan komt (vermoedelijk) voort uit de bergachtige omgeving waarin het Ombule volk leeft. Deze deiktische termen zijn uitermate praktisch in een wereld waarin alles zich op een bepaalde positie bevindt ten opzichte van een gegeven referentiepunt. Deze woorden vergemakkelijken de positieve identificatie van entiteiten aanzienlijk, maar helaas niet perfect. Interessant voor een vertaler naar een niet-westerse taal zoals Ombule is dat niet-complexe i.c. Nederlandse begrippen als <dat>, <hij, zij>, <naartoe>, <zoals>, <komen>, <brengen>, <ver> en <daar> vrijwel nooit heel eenvoudig of zomaar vertaald c.q. gezegd kunnen worden zonder dat de vertaler precies voor ogen heeft in welke context wat is gezegd met betrekking tot een entiteit die zich op een bepaalde plaats bevindt ten opzichte van een gegeven referentiepunt. Want, de gepresenteerde onderscheiden zijn fundamenteel en kunnen niet zomaar weggelaten worden, omdat (a) veelal neutrale of ruimtelijk ongedefinieerde woorden ontbreken in de 6

7 taal, en (b) in andere gevallen altijd gespecificeerd moet worden als de kennis hiervoor aanwezig is. Voor de Ombule is het logisch om altijd die ruimtelijk positie te specificeren. Praktische problemen volop. Als je zelf spreekt, kun je dat nog aanbrengen, maar als je de gedachte van een personage uit een boek moet weergeven, vereist dit speciale geografische aandacht: Komt hij nou van onder of van boven?. Bovendien moet men nog weten hoe in zo n taal de grenzen tussen wat boven, horizontaal en beneden ligt, zijn afgesteld. Het Ombule taalsysteem ordent de natuurlijke omgeving op een duidelijk andere manier dan wij Westerlingen. Het accent bij vertalingen naar zo n soort taal als het Ombule komt te liggen op categorieën die in West-Europese talen tot op bepaalde hoogte marginaal zijn, maar in het Ombule dus uitermate fundamenteel. En al snappen we vaak de prototypische betekenis van bepaalde elementen, blijft het lastig om de betekenisgrenzen tussen de woorden te bepalen. EEN BORRELGEDACHTE - GEEN CONCLUSIE De borrelgedachte die ik wil opwerpen ter afsluiting van mijn voordracht over het Ombule heeft betrekking tot het verband tussen taal en gedachte. De belangrijkste theorie in deze wordt de Sapir-Whorf hypothese of de theorie van taalrelativiteit genoemd. Dit is een theorie over het verband tussen taal en gedachte, genoemd naar de Amerikaanse antropologische taalkundigen Edward Sapir ( ) en Benjamin Lee Whorf ( ). Deze hypothese stelt dat wij de natuur afbakenen volgens de lijnen die door onze moedertaal worden aangegeven, c.q. door de taalkundige systemen in onze hoofden. Echter, het waarheidsgehalte van deze theorie is moeilijk te testen en dus te bewijzen, en het feit dat sommige vertalers uiterst succesvol zijn laat deze hypothese aanzienlijk aan kracht inboeten. Volgens de hypothese denkt een Ombule mens dus anders dan wij omdat hij zijn omgeving talig gezien volledig anders inricht. Denk aan de afwezigheid van grammaticale tijd of de grote inventaris aan deiktische elementen. Mijn ervaring als onderzoeker wijst ook vaak in die richting. Mijn vraag aan u: denkt u als professionele, gekwalificeerde vertaler anders wanneer u naar een andere taal overzet (zelfs binnen de beperkte talige context in Europa), of denkt u anders te denken? Is het ook mogelijk om om te denken? En op welk terrein liggen dan de problemen? Laten wij taalmensen, uit opportunistisch oogpunt, de Sapir-Whorf hypothese in ieder geval maar omhelzen, want dan ligt er een gouden toekomst voor een ieder van ons in het verschiet. Per slot van rekening, een goede vertaler of taalkundige kan slechts een vertolker van gedachten zijn als hij de gedachten binnen een andere taal kent. Als taal het voertuig is van de geest, waarom worden wij dan nog niet en masse en goed betaald ingezet om conflicten de wereld uit te drijven? Jean Robert Opgenort Truus Schalekamp zoekt voor een internationaal congres van verenigingen van patiënten met coeliakie op 15 en 16 september 2000 in Noordwijkerhout een notulist(e) die in het Engels kan notuleren. Over remuneratie wordt overlegd. Voor verdere informatie kunt u bij haar terecht. Adres: A. v. Neslaan HT Oegstgeest tel: fax: Uitnodigingen lustrum VZV Het tweede lustrum van de VZV nadert met rasse schreden. Op 14 april 2000 is het zover. Bij die gelegenheid, in Slot Zeist, ontvangen we weer graag collega s en andere personen die kennis willen maken met onze vereniging en die onze doelen een warm hart toedragen. Indien u nog suggesties hebt voor genodigden (anders dan de introducés die u natuurlijk toch al meeneemt), wilt u die dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan het secretariaat? 7

8 Hoezo, vertalers niet serieus genomen? Een anekdote Op een ochtend een telefoontje uit het secretariaat van een groot internationaal opererend bedrijf. Ze hadden een Franse vertaling van een Duits persbericht ontvangen waarin volgens hen het begrip satzungsrechtlich niet juist of eigenlijk helemaal niet was vertaald. Of ik zo vriendelijk wilde zijn dat in te voegen. Geen probleem. Alleen had ik de indruk dat er meer dan een woordje aan schortte. Ik bekeek de zin, de alinea en de hele tekst (150 woorden). Er zaten aperte fouten in, verkeerde interpretaties en slechte constructies. De tekst was echter door de Franse verantwoordelijken gezien en goedgekeurd en dus niet eenvoudig te veranderen. Ik heb mij laten doorverbinden naar een hoog niveau, daar waar eenzame beslissingen worden genomen, knopen worden doorgehakt enz. Het dilemma was duidelijk en er viel een stilte. Toen hoorde ik mijn contactpersoon zich in zijn leren fauteuil oprichten en zeggen: Ja, Frau Hesper, als u denkt dat het nadelig voor het bedrijf is als het persbericht in deze vorm wordt gepubliceerd, dan verzoek ik u de tekst zo aan te passen dat problemen worden voorkomen. Daarop heb ik de tekst opnieuw vertaald, genietend van het diplomatieke antwoord dat mij heel even heel veel macht gaf. Het ging tenslotte om een echt groot bedrijf. IH Ter vertaling aangeboden: Wie zijn de voorlopers (in de wereld van kunst en cultuur), initiatiefnemers (in de wereld van planning en bestuur) en ontwikkelaars (in de wereld van de stenen) die het gat zien liggen tussen full blown [Noot voor de vertaler: exploderende] globalisering en volledig uitgeëxploiteerde individualisering, en daar ook daadwerkelijk in springen? Nou ja, voor het eind van het millennium kan deze explosie er ook nog wel bij. Alleen zou ik niet in dat gat springen, als ik het al zag liggen. IH Het Bulletin is een periodieke uitgave van de Vereniging Zelfstandige Vertalers. Zie voor meer informatie over de VZV ook de webstek: Het bestuur van de VZV bestaat uit: Ilse Hesper, voorzitter Marcus de Geus, secretaris Béatrice Râtel, penningmeester Myrna Dop, lid toelatingen Harold Alexander, lid Adreswijzigingen en algemene correspondentie: VZV Braamkamp JC Zutphen Tel.: / Fax : Kopij voor het Bulletin: VZV-Bulletin Voorstraat JS Delft Tel: / Fax:

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten ALGEMEEN Artikel 1: Algemeen Dit reglement is opgesteld conform artikel 11.2 van de statuten van de vereniging. Artikel 2: Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

SHAREPOINT ZET HET VERGADEREN OP ZIJN KOP.

SHAREPOINT ZET HET VERGADEREN OP ZIJN KOP. SHAREPOINT ZET HET VERGADEREN OP ZIJN KOP. In het kader van papierloos vergaderen wordt er duchtig gebruik gemaakt van online platforms en apps van Ibabs, Notubox, OwnCloud, Zorgoplossingen.nl, papierloosvergaderen.nl,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig:

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig: Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari 2016 Dinsdag 12 januari vindt een gesprek plaats met een kandidaat voor de vacante positie. Indien dit gesprek positief verloopt zal aan de beide

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta Agenda Algemene Ledenvergadering 17 februari 2015 Inloop 19:30 uur, Start 20:00 uur. Café the Crown (Gedempte Zuiderdiep 2) 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen vorige notulen 4. Bestuursmededelingen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486

Rapport. Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486 Rapport Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Holland Midden/kantoor Leiden zijn (privé-)agenda niet aan hem heeft geretourneerd. Beoordeling

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

EVALUATIE OPPOSITIEPROCEDURE, resultaten enquête

EVALUATIE OPPOSITIEPROCEDURE, resultaten enquête EVALUATIE OPPOSITIEPROCEDURE, resultaten enquête Colofon Datum 11 maart 2010 Onderwerp EVALUATIE OPPOSITIEPROCEDURE Contactgegevens Adres Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom Postbus 90404 2509

Nadere informatie

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Woensdag 19 november 2014 19:30 uur Locatie: PWA Sporthal in het sportcafé Speciale Ledenvergadring BC Epe Pagina 1 Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering 1 UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering Kwaliteit van leven met haarverlies Zaterdag 11 april 2015 van 10:00 uur tot 16.30 uur Locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30,

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM

VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM Optie en bod. Onduidelijke biedingsprocedure. De gegadigde voor een woning (klager) verwijt de makelaar van de verkoper (beklaagde) dat hij de woning aan een derde heeft verkocht. De makelaar zou onvoldoende

Nadere informatie

Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544

Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544 Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544 UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING Vrijdag 22 mei 2009 Mercure Hotel - Kosterijland

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting.

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting. [CONCEPT] Jaarrekening 2013 en begroting 2014 Aan: Leden van het Netwerk Land & Water Van: Rob Ruijtenberg (penningmeester) Datum: 14 april 2014 Betreft: Toelichting op de jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Drie domeinen van handelen: Waarnemen, oordelen en beleven

Drie domeinen van handelen: Waarnemen, oordelen en beleven Drie domeinen van handelen: Waarnemen, oordelen en beleven Situatie John volgt een opleiding coaching. Hij wil dat vak dolgraag leren. Beschikt ook over de nodige bagage in het begeleiden van mensen, maar

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Verslag OPR vergadering 7 juli 2014

Verslag OPR vergadering 7 juli 2014 Verslag OPR vergadering 7 juli Aanwezig: Arjan Breijer, Michelle in den Bosch, Christiaan Potjer, Gijs-Jan Bornebroek, Cathalyne Damen, Marieke Kruidhof, Dominik Westerman (voorzitter), Margreet Drijvers,

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland.

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Aanvang: 16.00 uur 1. Opening 2. Verslag van de vergadering van het algemeen

Nadere informatie

ADVIES. het D, gevestigd te B, vertegenwoordigd door de heer E, directeur, verweerder

ADVIES. het D, gevestigd te B, vertegenwoordigd door de heer E, directeur, verweerder 107557 - School heeft een gescheiden vader voldoende adequaat en op gelijke wijze van informatie voorzien over zijn zoon. inzake de klacht van: de heer A, wonende te B, ouder van C, klager tegen ADVIES

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

Total Commander NL Help project

Total Commander NL Help project Total Commander NL Help project Ik had al aangekondigd dat er een Nederlandstalig helpbestand voor Total Commander zou komen. Nu, het is er! Toen ik vorig jaar de lezing Total Commander gaf en ik na het

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Rabobank Graafschap Noord --> Particulieren --> Anja Greven - Tuitert

Rabobank Graafschap Noord --> Particulieren --> Anja Greven - Tuitert 4 ADVERTENTIES 4 fun >> BANKEN RABO.nl & KNAB.nl nu SEXUEEL AKTIEF => RABO-SEX: www.redmatch.nl -> www.biologisch.nl/130914-rabosex.pdf => Ik was bijna dood: www.youtube.com/watch?v=qev-i9-vkly => Trailer

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen De Ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

actie door: Bram Julia Bram Bram Bram Illand Notulen Medezeggenschapsraad Openbare Jenaplanschool de Petteflet d.d. 18-06-2013

actie door: Bram Julia Bram Bram Bram Illand Notulen Medezeggenschapsraad Openbare Jenaplanschool de Petteflet d.d. 18-06-2013 Notulen Medezeggenschapsraad Openbare Jenaplanschool de Petteflet d.d. 18-06-2013 Aanwezig: Julia (vz), Berthy, Jose, Tanja,, Jeanine, Illand (notulist). Afwezig: - Nr 0. 1. 2. 3. Opening Rondvraag -De

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Maakt geld gelukkig? VOORBEELD / CASUS Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Hieronder tref je een beschrijving van een socratisch gesprek van ca. 2 ½ uur. Voor de volledigheid hieronder eerst

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) onderhoudt middels de organisaties Kerk in Actie (KiA) en ICCO Alliantie contacten met partners in Brazilië. Deze studie verkent de onderhandelingen

Nadere informatie

Niveaus van het Europees Referentiekader (ERK)

Niveaus van het Europees Referentiekader (ERK) A Beginnend taalgebruiker B Onafhankelijk taalgebruiker C Vaardig taalgebruiker A1 A2 B1 B2 C1 C2 LUISTEREN Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete

Nadere informatie

Handleiding Vergadertechnieken

Handleiding Vergadertechnieken Handleiding Vergadertechnieken Zelfstudie en rapporteren Bij OGO leer je niet alleen via het actief deelnemen aan groepsdiscussies, maar ook via het individueel uitvoeren van zelfstudieopdrachten (ZSO).

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. Datum: 1 maart 2010 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom, speciaal het kader Buiten de aanwezigheid van het bestuur zijn er circa 26 personen aanwezig bij deze

Nadere informatie

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:De Pleisterplaats. Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Voorzitter Harold Soffner 5941442 Secretaris Henriëtte

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

e-tip Workshops/bijeenkomst organiseren

e-tip Workshops/bijeenkomst organiseren e-tip Workshops/bijeenkomst organiseren Een workshop organiseren? Veel werk, maar ook erg leuk! Hieronder vindt je wat tips en aandachtspunten die je vast en zeker van pas zullen komen. De lijst is natuurlijk

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo Nota van B&W Portefeuille J.Nieuwenburg Auteur: A.M. Schneider Telefoon: a.schneider@haarlem.nl E-mail: a.schneider@haarlem.nl Reg.nr. SB/PMB/2008/78185 Met

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; Aanpassing Statuten oktober 2015 Artikel 6 4c. Een opgelegde straf wordt aan de leden bekend gemaakt. Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Verslag Participatiecommissie FBO - Aalst (BEST)

Verslag Participatiecommissie FBO - Aalst (BEST) Verslag Participatiecommissie FBO - Aalst (BEST) 2 December 2014 Opvolging vorige vergaderingen 1. Toegang campus Aalst Vorig jaar werd er melding gemaakt dat de achterliggende school vaak op de campus

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

VERGADEREN VOOR DUMMIES

VERGADEREN VOOR DUMMIES VERGADEREN VOOR DUMMIES DE AGENDA VASTSTELLEN Er zijn verschillende soorten agendapunten: Open Bij open agendapunten zijn er nog geen plannen gemaakt, er is nog geen concreet voorstel. De discussie is

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Bijlage 2: Mailwisseling met P.M. Tetteroo inzake zijn reactie op dit dossier

Bijlage 2: Mailwisseling met P.M. Tetteroo inzake zijn reactie op dit dossier Bijlage 2: Mailwisseling met inzake zijn reactie op dit dossier Van: Verzonden: maandag 5 oktober 2009 8:24 Aan: info@vididoc.nl; erik@adellenten.nl Onderwerp: Dossier Tetteroo Productions BV - IB Company

Nadere informatie

Vereniging Zelfstandige Vertalers. Bulletin. vrijdag 13 oktober 2000 ALGEMENE LEDENVERGADERING. Jaargang 11 nr. 4, oktober 2000

Vereniging Zelfstandige Vertalers. Bulletin. vrijdag 13 oktober 2000 ALGEMENE LEDENVERGADERING. Jaargang 11 nr. 4, oktober 2000 Vereniging Zelfstandige Vertalers Bulletin Jaargang 11 nr. 4, oktober 2000 vrijdag 13 oktober 2000 ALGEMENE LEDENVERGADERING t Madammeke Lieve Vrouwestraat 6 10 Amersfoort Van de redactie De zomerperiode

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Zondag 8 november 2015 Sint Maarten de oogst van ons leven

Zondag 8 november 2015 Sint Maarten de oogst van ons leven Zondag 8 november 2015 Sint Maarten de oogst van ons leven Lezing: Marcus 12 : 28 34 De herfst brengt voor veel mensen een zekere weemoedigheid.: de bladeren vallen, de zomer is echt voorbij. In de herfst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 DATUM UW BRIEF VAN UW KF.NMERK ONS KENMERK t H API?, 2010 RKc/u 1 00 2 9 90 contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 INGEKOMEN NR.

Nadere informatie

Uw aanwezigheid is vooral op deze vergadering van belang want we gaan ingrijpende beslissingen nemen.

Uw aanwezigheid is vooral op deze vergadering van belang want we gaan ingrijpende beslissingen nemen. Geacht bestuur, Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van NKS- Handbal op dinsdag 23 juni a.s. om 19.00 uur/19.30 uur in het van der Valk Hotel s -Hertogenbosch-Vught,

Nadere informatie

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Inleiding De checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F is ontwikkeld voor leerlingen die moeten leren schrijven op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement BPBI

Huishoudelijk reglement BPBI Huishoudelijk reglement BPBI Versie 3.0 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Algemeen... 2 HOOFDSTUK 2 BESTUUR... 3 Artikel 2 Algemeen... 3 Artikel 3 Taak van de voorzitter...

Nadere informatie

Grote Commissie vergadering. 20 augustus 2005 te Hoek van Holland.

Grote Commissie vergadering. 20 augustus 2005 te Hoek van Holland. Concept Grote Commissie vergadering. 20 augustus 2005 te Hoek van Holland. Aanwezig. Lia en Johan Kraayvanger, Bert en Carien van t Veld, Sybo Bruinsma, John Naborg, Lucas van der Wurf, Ronald Starren,

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Conflicthantering en mediation

Conflicthantering en mediation Conflicthantering en mediation Casus 3 Personeel en Organisatie/ Humanresourcesmanagement bussum 2010 De setting: verzekeringsmaatschappij ZBA De verzekeringsmaatschappij ZBA (Zekerheid Boven Alles) sluit

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord AGP 14 Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord Artikel 1 Reikwijdte regeling Deze richtlijn is van toepassing op klachten die op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Waarom bent u huurderswerk gaan doen?

Waarom bent u huurderswerk gaan doen? 1 Tijdens de laatst gehouden Huurdersraadvergadering hebben we jullie deelgenoot gemaakt van onze bevindingen tijdens de cursus Hoe betrek ik de achterban Voorzitter Rien Stek, secretaris Joop Kuipers

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG Artikel 1. Begripsbepaling Dit Huishoudelijk Reglement verstaat onder: a. het jaarverslag: het verslag van de activiteiten van de vereniging over het

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1 VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1 Voorbeeld van een brief: Eigen naam Adres Postcode en plaats Naam geadresseerde Adres Postcode en plaats Geachte heer De Vries, Plaats, Datum Mijn naam is Mike Louwman,

Nadere informatie

Adverteren op one2xs

Adverteren op one2xs Adverteren op one2xs GPT advertenties die wél rendabel zijn. Laat u overtuigen door de vele mogelijkheden die one2xs u biedt. www.one2xs.com 28-11-2008 Adverteren op one2xs. Waarom? Enorm brede doelgroep

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS Openbaarheid van vergaderingen 1. Vergaderingen van de raad en commissie zijn openbaar. Ze beginnen altijd in openbaarheid (met uitzondering van de vergadering

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Interlingo Over treffende taal

Interlingo Over treffende taal Interlingo Over treffende taal Taal die bijdraagt aan uw succes Taal en cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nationale gebruiken en gewoonten zijn voor u net zo belangrijk als correct taalgebruik.

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 Aanvragen/toekennen lidmaatschap Artikel 1 verzoek tot lidmaatschap Een verzoek om lidmaatschap van de vereniging wordt ingediend bij het secretariaat van de

Nadere informatie