Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

2

3 Jaarverslag 2009 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

4

5 Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten die SPIOR in 2009 heeft uitgevoerd. Zoals u zult lezen, betreft dat een breed scala. SPIOR doet veel, zo krijgen we vaak van anderen te horen. Dat is te verklaren vanuit de motivatie van allen die zich voor onze organisatie inzetten. We voelen ons volledig deel van de Nederlandse samenleving en we willen ook de verantwoordelijkheid voor die samenleving mede dragen. In de uiteenlopende activiteiten kunt u een duidelijke rode lijn terugzien: gericht op emancipatie en participatie van onze achterban, moslims in het Rijnmond gebied, en tegelijk nadrukkelijk op het leggen van de verbinding tussen deze groep en de omringende maatschappij. Gevoelige thema s gaan we daarbij niet uit de weg. Dat doen we zelfstandig, maar vaak ook samen met diverse partnerorganisaties. In al onze diversiteit vormen we samen de maatschappij en alleen door samen verantwoordelijkheid te nemen kunnen we die goed houden en waar nodig verbeteren. Om hierin slagvaardig op te kunnen treden is SPIOR er ook alert op om de eigen organisatie zo in te richten dat deze voldoet aan de vereisten die de tijd en de omgeving aan ons stelt. In 2007 heeft een gerenommeerd adviesbureau de organisatie onder de loep genomen en op basis daarvan een plan van aanpak voor de periode opgesteld. De aanbevelingen hadden met name betrekking op het stroomlijnen van de interne processen, het versterken van de relatie met de aangesloten organisaties en het versterken van de positionering en profilering van SPIOR naar buiten. Het implementeren van deze aanbevelingen is ook in 2009 door gegaan, en volgens planning kan dit proces in 2010 worden afgerond. Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de structuur van SPIOR werd in 2008 met instemming van de aangesloten organisaties (vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht) vastgelegd in de statuten, en dat is een nieuwe inrichting op basis van een gebiedsgerichte aanpak. Waar tot dan de aangesloten organisaties vooral samen werden gebracht en samenwerkten op basis van taalgroepen in de achterban, wordt nu de samenwerking van diverse groepen binnen hetzelfde gebied gestimuleerd. De aangesloten organisaties zijn ingedeeld naar vijf regio s, die samenvallen met de grenzen van een of enkele deelgemeenten (zie hiervoor bijlage I). Dit maakt tevens betere aansluiting bij en samenwerking met instellingen en beleid in het betreffende gebied mogelijk. Deze verandering in de structuur vergt ook een omslag in het denken en handelen, wat tijd vergt. In 2009 is met name ingezet op de regio Feijenoord, qua aantal aangesloten organisaties een van de grootste, in de komende jaren zal deze verandering verder worden doorgezet in alle regio s. Ieder jaar springen er een paar activiteiten uit, vanwege bijvoorbeeld de omvang, het nieuwe of gedurfde karakter en/of de aandacht die het genereert. Zonder daarbij iets af te doen aan het belang van de andere activiteiten, was dat in 2009 met name het islamitisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen. Niet omdat het op zich nieuw is, aangezien SPIOR deze activiteit al meer dan 20 jaar verzorgt, maar omdat in 2009 de overgang van een lokaal naar een landelijk aanbod is gerealiseerd. In samenwerking met het Contactorgaan Moslims en Overheid, dat de landelijk zendende instantie is, blijft SPIOR vooralsnog de uitvoering van dit onderwijs voor haar rekening nemen, nu dus ook op landelijk niveau. Dankzij een aanzienlijke investering van onze organisatie is deze overgang goed verlopen. Andere in het oog springende gebeurtenissen zijn onder meer de brede erkenning en waardering voor de aanpak Hand in hand tegen huwelijksdwang. Hoewel dit in 2009 geen afzonderlijke activiteit meer vormde in de zin van een project, is het project in het afgelopen jaren op diverse wijzen onderscheiden en wordt nog altijd een beroep gedaan op de expertise

6 van SPIOR op dit terrein. Dat geldt ook voor een nieuw project, waar SPIOR zich al een aantal jaren hard voor heeft gemaakt, het scholingstraject voor moskeedocenten. In 2009 kon in samenwerking met de Gemeente Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam een start worden gemaakt met de realisatie hiervan. En meteen aan het begin werd dit initiatief al onderscheiden door de Gemeenteprijs van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, toegekend aan goede initiatieven voor het tegengaan van polarisatie en radicalisering. Meer over deze en alle andere activiteiten kunt u in dit jaarverslag lezen. Mocht dit bij u aanleiding geven tot vragen, of ziet u bijvoorbeeld mogelijkheden tot (nadere) samenwerking, neemt u dan vooral contact met ons op. Zo kunnen we ook in de volgende jaren samen werken aan onze samenleving. Said Igalla, voorzitter

7 Inhoudsopgave Deel 1 Producten binnen de beleidsregel Participatie en Burgerschap* 1.1 Ondersteuning aangesloten organisaties...8 direct: aangesloten organisaties...8 indirect: informatie aan derden Bijscholing geestelijke bedienaren Studiebijeenkomsten Kadervorming Jongerenbijeenkomsten Informatiebijeenkomsten Communicatie en PR Cursus burgerschapscompetenties Conversatielessen...27 Deel 2 Overige producten 2.1 Islamitisch vormingsonderwijs Huiswerkbegeleiding Pedagogiek in de moskee...34 Terreinverkenning...34 Scholingstraject moskeedocenten Islammodule pabo Interculturele Alliantie Ontwikkeling lesmateriaal jongeren: Wajaw Cursus voor ambtenaren Religie en levensbeschouwing in Rotterdam Onderzoek sociale kwaliteit Aanpak sociaal isolement moslimvrouwen in Rotterdam Hand in hand tegen huwelijksdwang Voorlichting loverboys op scholen Palliatieve zorg...48 Bijlagen I Aangesloten organisaties...50 II Bestuur...54 III Staf...54 IV Locaties islamitisch vormingsonderwijs 2008/ V SPIOR in het nieuws...56 VI Deelname overleggen en besturen...57 VII Gebruikte afkortingen...58 * Beleidsregel van de Gemeente Rotterdam

8

9 Deel 1 Producten binnen de beleidsregel Participatie en Burgerschap

10 1.1 Ondersteuning aangesloten organisaties Direct: aangesloten organisaties SPIOR biedt ondersteuning aan de bij haar aangesloten organisaties, inmiddels 64 in getal, op diverse terreinen. Alle ondersteuning wordt gegeven met het oog op de algemene doelstelling van SPIOR: het bevorderen van de maatschappelijke participatie van moslims in de Nederlandse samenleving. Niet zelden moeten nog bepaalde basale randvoorwaarden vervuld of versterkt worden om het mogelijk te maken dat de aangesloten moskeeën en overige islamitische organisaties hierin zelf een grotere rol spelen. Het gaat hierbij onder meer over huisvestingsvraagstukken, hulp bij het opzetten van activiteiten (onder meer voor specifieke doelgroepen binnen de organisaties als jongeren en vrouwen) en contacten met overheid en overige instanties. Hoewel het streven is dat de organisaties op termijn steeds zelfstandiger kunnen gaan optreden op deze terreinen, is de situatie nu nog zo dat dat niet voor alle organisaties mogelijk is. Om het in de toekomst wel mogelijk te maken, wordt geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering bij de organisaties (zie hierover o.a. paragrafen 1.3 en 1.4). In de afgelopen jaren is al een daling te zien in het aandeel van deze directe ondersteuning in de werkzaamheden van SPIOR. Echter, de behoefte aan directe ondersteuning zal ook in de toekomst voor een deel blijven bestaan, omdat a) er nog steeds aanwas is van nieuwe organisaties bij SPIOR, waarbij nog begonnen moet worden met de genoemde investering in deskundigheidsbevordering b) het vrijwilligersorganisaties betreft, die niet voor alle vraagstukken die op hun weg komen de nodige middelen en expertise in huis hebben c) sommige vraagstukken het niveau van een enkele organisatie overstijgen, dus bij verscheidene organisaties spelen en op beleidsterrein om een collectieve benadering vragen. Directe ondersteuning bestaat uit het onderhouden van de contacten met aangesloten (en aspirant) organisaties, algemene informatievoorziening over relevante ontwikkelingen naar hen toe, advisering en/of bemiddeling over diverse onderwerpen, hulp bij het ontwikkelen van activiteiten en het aanvragen van middelen (subsidie) hiervoor. Onderwerpen van advisering en/of bemiddeling zijn bijvoorbeeld huisvesting, belasting, verzekering en de relatie met deelgemeente en maatschappelijke instellingen in de wijk. Met name vraagstukken omtrent huisvesting zijn nog steeds actueel bij een aantal aangesloten organisaties. In 2009 is deze ondersteuning onder meer verleend aan de An Nasr moskee (huisvesting, ID-banen en overig personeelsbeleid, opzet administratie, bezwaarschrift verbouw omwonende, verzekering), de Othman moskee (samenwerking in de wijk met diverse instellingen op het terrein van de pedagogisch-didactische infrastructuur, netwerkoverleg idem, bemiddeling, ontwikkeling activiteiten, verzekering), Fatih moskee (huisvesting, ontwikkeling activiteiten op het terrein van opvoeding en onderwijs), 8 Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

11 Ghausia moskee (huisvesting, structurering positie vrijwilligers), Shane Moestafa moskee (huisvesting), Sjaane Islam (huisvesting), Essalaam moskee (huisvesting nieuwbouw, bemiddeling), Oranje Horizon (huisvesting, ontwikkeling activiteiten, bevordering deelname diverse wijknetwerken, ontwikkeling activiteiten, administratie), Ettaouhid (ontwikkeling activiteiten), Stichting voor Vernieuwing en Participatie (ontwikkeling activiteiten), Al Wahda moskee (huisvesting, ontwikkeling activiteiten, verzekering), Al Mohcinine moskee (huisvesting, administratie, bezwaarschrift belasting), Aboe Bakr moskee (verzekering, administratie, ontwikkeling activiteiten voor jeugd, ID-banen, bemiddeling), Marokkaanse Vereniging Centrum Noord (ontwikkeling activiteiten, advisering bij fusieproces Marokkaanse zelforganisaties in deelgemeente Noord), Ayasofya moskee (ontwikkeling activiteit op terrein van onderwijs en opvoeding), Sultan Ahmet (huisvesting), Merkez moskee (ontwikkeling activiteiten op terrein van onderwijs), Stichting Nida (uitleg gemeentelijk beleid), Sociaal Cultureel Centrum Iskender Paşa (ontwikkeling activiteiten op het terrein van onderwijs, uitleg gemeentelijk beleid), Cemaat un Nur (ontwikkeling activiteiten, uitleg gemeentelijk beleid), Vereniging Birlik (advisering leerlingbegeleiding), Stichting Akyazılı (advisering mogelijkheden additionele werkgelegenheid), overleg Marokkaanse moskeeën gemeenschappelijke thema s en activiteiten, studiedag WMO. Ook aan aspirant aangesloten organisaties (aanvraag tot aansluiting bij SPIOR ingediend) is ondersteuning verleend, zoals aan Al Moustaqbal (ondersteuning functioneren bestuur, opzetten administratie, huishoudelijk reglement, ontwikkeling activiteiten). Kerngegevens Financiering Dienst JOS, Gemeente Rotterdam Bereik - 64 aangesloten organisaties en aspirant organisaties - indirect naar schatting minimaal moslims in Rotterdam-Rijnmond Resultaat ondersteuning op organisatieniveau, gericht op: - bevordering van interne bedrijfsvoering - bevordering communicatie met externen - bevordering functioneren in maatschappelijke context Deel l - Producten binnen de beleidsregel Participatie en Burgerschap 9

12 Indirect: informatie aan derden Een deel van de ondersteuningswerkzaamheden bestaat uit de intermediaire functie die SPIOR vervult tussen de achterban en derden. Het gaat hierbij om verzoeken om informatie en contact vanuit met name de lokale overheid, maar ook overige instanties die betrekking hebben op een specifieke organisatie, een groep organisaties, een bepaalde gemeenschap of de moslimgemeenschappen in het Rijnmond gebied in brede zin 1. SPIOR ondersteunt hierbij in het direct verschaffen van informatie en/of het bemiddelen bij het leggen van contact met aangewezen organisaties en personen en/of het verder begeleiden van dit contact. De steun van SPIOR wordt hierbij soms ingeroepen vanuit de aangesloten organisaties, soms vanuit de betreffende instantie, soms ook neemt SPIOR hierin zelf het initiatief. Te denken valt onder meer aan contacten met scholen, woningcorporaties, wijkorganisaties en gemeentelijke diensten met specifieke vragen. 1 En onderscheidt zich in die zin van de functie van SPIOR op het gebied van Communicatie en PR (zie paragraaf 1.7), waarbij informatieverzoeken beantwoord worden die niet direct zijn gerelateerd aan de moslimorganisaties of gemeenschappen in het Rijnmondgebied, maar daarentegen betrekking hebben op algemenere vraagstukken op het snijvlak van de islam, moslims en de Nederlandse samenleving. Een voorbeeld is de situatie die begin 2009 ontstond rond de oorlog in de Gazastrook. Ook in Rotterdam werden diverse demonstraties gehouden tegen de oorlog, waarbij door enkele jongeren opruiende uitspraken werden gedaan. Op uitnodiging van de burgemeester nam SPIOR samen met bestuursleden van enkele Marokkaanse moskeeën deel aan een overleg met de Rotterdamse synagogen. De betreffende groep jongeren, zo had de gemeente ook geconstateerd, is niet verbonden aan enige organisatie. Via haar contacten is SPIOR er wel in geslaagd om contact te leggen met een groep van deze jongeren en heeft met hen gesprekken gevoerd naar aanleiding van het gebeurde en hierover contact gehouden met de burgemeester. In augustus 2009 werd bijzonder hoogleraar en gemeentelijk adviseur op het terrein van Burgerschap en identiteit Tariq Ramadan ontslagen. Dit leidde tot veel onbegrip en onrust binnen de achterban van SPIOR. SPIOR heeft ook in deze kwestie een intermediaire functie vervuld tussen de gemeente en haar achterban en aangegeven dat ook zij het gedwongen vertrek betreurde wegens de constructieve bijdrage die professor Ramadan tot dan toe in de stad had geleverd, bij een aantal activiteiten ook in samenwerking met SPIOR. Op 7 oktober werd een bijeenkomst voor de achterban gehouden met wethouder Grashoff waar hij de besluitvorming van de gemeente toelichtte en de aanwezigen al hun vragen hierover direct aan hem konden stellen. SPIOR onderhoudt in het algemeen regelmatige contacten met volksvertegenwoordigers en bestuurders op gemeentelijk en deelgemeentelijk niveau om hun vragen te beantwoorden en hen te informeren over relevante ontwikkelingen en gebeurtenissen. SPIOR is ook in 2009 weer als intermediair opgetreden tussen de Roteb en de achterban om de nodige informatie door te geven wat betreft praktische regels rond het offeren bij het offerfeest. De GGD Rotterdam is sinds 2008 bezig met een traject om betere voorlichting over hepatitis B te organiseren voor Rotterdammers van Turkse afkomst, omdat deze ziekte onder deze groep relatief veel voorkomt. In 2008 heeft SPIOR geholpen bijeenkomsten te beleggen 10 Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

13 onder deze doelgroep. De uitkomsten daarvan zijn gebruikt om effectief voorlichtingsmateriaal (met name website en folder) te ontwikkelen. In 2009 heeft SPIOR hierbij geadviseerd middels deelname aan de begeleidingscommissie. Op 21 november organiseerde de Lions Club Rotterdam West i.s.m. de Diabetesvereniging Nederland (afdeling Rotterdam) en de deelgemeente Delfshaven een voorlichtingsdag over diabetes. De dag werd mede mogelijk gemaakt door een aantal andere organisaties, waaronder SPIOR. SPIOR heeft vrijwilligers geworven en tevens waren medewerkers van SPIOR aanwezig om mensen te werven en waar nodig praktische ondersteuning te geven bij de voorlichting, zoals met vertalen. Enkele honderden mensen zijn bij deze voorlichting bereikt. In het kader van geestelijke verzorging bij grootschalige ongevallen en rampen (GVOR), waarvoor in september 2005 een pool van geestelijk verzorgers in Rotterdam is opgezet onder coördinatie van COS Rijnmond & Midden-Holland, heeft SPIOR ook in 2009 met de betrokken imams het contact onderhouden om hun deelname te waarborgen. Met het Erasmus Medisch Centrum is in 2009 contact geweest over voorlichting aan specifieke doelgroepen over orgaandonatie. Samen met het Nederlandse Rode Kruis is een aantal bijeenkomsten georganiseerd bij aangesloten organisaties om mensen voor te lichten over en te betrekken bij het werk van deze instelling. Deze intermediaire functie wordt tevens vervuld middels de deelname van SPIOR aan diverse overleggen op uiteenlopende beleidsterreinen, met name op stedelijk niveau maar ook met enige regelmaat op rijksniveau. Daarin representeert SPIOR enerzijds de achterban en brengt anderzijds relevante informatie uit deze verbanden weer over aan de achterban. Zo heeft SPIOR in 2009 onder meer deel genomen aan overleggen met gemeente en overige instellingen op het terrein van maatschappelijke participatie en stadsburgerschap, veiligheid, radicalisering, ouderenbeleid, huisvesting gebedshuizen, onderwijs, inburgering, WMO, vrijwilligerswerk, mantelzorg, emancipatie, huiselijk en eergerelateerd geweld en huwelijksdwang. Tevens was SPIOR in 2009 lid van de dialoogcoalitie, een samenwerkingsverband van een breed scala aan maatschappelijke organisaties dat op instigatie van de gemeente de serie Rotterdamse stadsdialogen 2009 uitvoerde. Ook was SPIOR betrokken bij diverse activiteiten in het kader van Your World (Rotterdam European Youth Capital 2009) en bij de stedelijke viering in het kader van internationale vrouwendag. SPIOR is verder deelnemer vanaf het eerste uur aan het in 2008 opgerichte platform voor levensbeschouwelijke en religieuze organisaties in Rotterdam, Platform L&R, dat optreedt als gesprekspartner voor de gemeente namens levensbeschouwelijke en religieuze organisaties in Rotterdam. Ook in de Werkgroep Onderwijs Migranten (WOM), het overleg van diverse migrantenorganisaties rondom onderwerpen op het terrein van onderwijs en educatie, participeert SPIOR. Deze werkgroep heeft regelmatig overleg met de Dienst JOS. Andere relevante gremia waar SPIOR deel van uitmaakt, zijn onder meer het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam, de Stichting Geestelijke Verzorging Rijnmond, het platform van de Dag van de Dialoog, het Beraad Kerken, Moskeeën en Mandirs Delfshaven en de Rotterdamse Raad voor Levensbeschouwing en Religie (Roravolere). Deel l - Producten binnen de beleidsregel Participatie en Burgerschap 11

14 Kerngegevens Financiering Dienst JOS, Gemeente Rotterdam Bereik 64 aangesloten organisaties en aspirant organisaties en de Rotterdamse samenleving Resultaat advies, informatie en deelname overleggen, gericht op: - bevordering informatieoverdracht - bevordering contact - (conflict)bemiddeling - inbreng op diverse beleidsthema s Aan de Werkgroep Onderwijs Migranten nemen deel: Avanço, PBR, CMO Stimulans, SVOR, SWA en SPIOR. Deze organisaties, ieder met een eigen achterban die (deels) bestaat uit Rotterdammers met een migratieachtergrond, komen binnen de werkgroep tot afstemming van en waar nodig en mogelijk samenwerking in projecten op het gebied van onderwijs. Tevens heeft de werkgroep een adviserende rol naar de Gemeente Rotterdam op dit terrein. Daartoe is er dan ook regelmatig overleg tussen de werkgroep en de Dienst JOS. In 2009 is de werkgroep met name actief opgetreden richting bestuur en gemeenteraad ten aanzien van de veranderde situatie omtrent huiswerkbegeleiding, waarin een aantal van de deelnemende organisaties actief zijn. De werkgroep heeft tevens een zekere traditie opgebouwd om jaarlijks middels een symposium een belangrijk thema te agenderen en te bespreken, zoals in voorgaande jaren bijvoorbeeld over ouderbetrokkenheid en over schooladvies van basis- naar voortgezet onderwijs. In 2009 is het niet gelukt een symposium te organiseren omdat er geen middelen voor gevonden konden worden. Voor 2010 is het wel het streven dit weer te realiseren. SPIOR neemt zitting in het algemeen bestuur van het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (FBNR), als lid namens levensbeschouwelijke en religieuze groepen. Uit onderzoek is gebleken dat jaarlijks circa 3000 Rotterdamse huishoudens in een urgente financiële noodsituatie terecht komen. Bestaande wettelijke regelingen en voorzieningen kunnen niet in alle gevallen een oplossing bieden. Om deze urgente financiële nood beter en sneller te kunnen bestrijden, is in 2006 het initiatief ontstaan tot de oprichting van een stichting voor bijzondere noden. De Stichting FBNR is in 2007 officieel opgericht door vier partijen die ieder voor zich met dit soort situaties te maken krijgen: particuliere fondsen, levensbeschouwelijke en religieuze organisaties, hulpverleningsinstellingen en de Gemeente Rotterdam. In 2009 werden 460 Rotterdammers in urgente financiële nood geholpen door het fonds, 188 aanvragen werden doorverwezen naar andere instellingen. 12 Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

15 De Stichting Geestelijke Verzorging Rijnmond (SGVR) zet zich al vele jaren in om geestelijke verzorging in de breedste zin van het woord binnen het Rijnmondgebied te bevorderen. Binnen de stichting werken vertegenwoordigers van diverse levensbeschouwelijke stromingen en instellingen samen, waaronder Pameijer, de Stromen, SPIOR en de GGD Rotterdam-Rijnmond. De SGVR richt zich vooral op de behoefte aan geestelijke verzorging van mensen in thuissituaties die vanwege ziekte of ouderdom kampen met levensvragen. Concreet organiseert de stichting in Prins-Alexander en IJsselmonde het MOTTOproject: Meelevende Ondersteuning Ten behoeve van Thuiswonende Ouderen. Dit wordt gedaan in samenwerking met respectievelijk Maatschappelijke Dienstverlening Alexander en de Stichting Ouderenwerk IJsselmonde. In dit project worden vrijwilligers gekoppeld aan ouderen die dreigen te vereenzamen, om hen te ondersteunen bij hun levensvragen. De aanmeldigen komen binnen via Vraagwijzer, thuiszorg of andere instellingen. De vrijwilligers worden getraind en begeleid door een gekwalificeerd geestelijk verzorger. De maatschappelijke dialoog tussen Rotterdammers van diverse achtergronden staat hoog op de agenda van het Rotterdamse stadsbestuur. In de afgelopen jaren is deze dialoog vanuit de gemeente op diverse manieren gestimuleerd. In 2009 werd onder meer gekozen voor een serie stadsdialogen, die werden uitgevoerd door een reeks maatschappelijke organisaties die op initiatief van de gemeente de dialoogcoalitie vormden. Aan de coalitie nemen onder meer het Platform Buitenlanders Rijnmond (PBR), Stichting Vluchtelingen Organisaties Rijnmond (SVOR), Platform L&R, Opzoomer Mee, Rotterdam Verkeert, Dialoogacademie, Kosmopolis en dus ook SPIOR deel. In totaal werden 13 dialoogbijeenkomsten georganiseerd in de periode september tot en met december. SPIOR organiseerde in dit kader, samen met de Bosnische moskee Selam, de bijeenkomst Bouwen aan vertrouwen op 29 oktober (zie paragraaf 1.6). Het is de bedoeling dat de dialoogcoalitie als samenwerkingsverband blijft voortbestaan om de dialoogtraditie in Rotterdam een duurzame impuls te geven. De Dag van de Dialoog heeft inmiddels landelijk en zelfs internationaal navolging gekregen, maar is van oorsprong een Rotterdams initiatief. De eerste Dag van de Dialoog werd gehouden in Aan tafels, opgesteld bij organisaties door de hele stad, gaan burgers van diverse achtergronden met elkaar in gesprek over een vastgesteld thema en aan de hand van een beproefde methodiek. In 2009 was het thema Heb t lef. SPIOR is vanaf het begin betrokken geweest bij de Dag van de Dialoog. Ook in 2009 heeft SPIOR deelgenomen aan de platformvergaderingen en zijn aangesloten organisaties gestimuleerd om mee te doen aan de Dag(en) van de Dialoog op 6 en 7 november. In totaal waren er 19 tafels opgesteld bij de achterban van SPIOR. Deel l - Producten binnen de beleidsregel Participatie en Burgerschap 13

16 Op 9 april 2008 werd in de Burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis het Platform Levensbeschouwelijke en Religieuze organisaties Rotterdam opgericht, kortweg Platform L&R genoemd. In het platform zijn zo n 400 Rotterdamse organisaties met levensbeschouwelijke of religieuze signatuur samen gebracht. Het platform heeft tot doel de onderlinge dialoog en betrokkenheid bij de samenleving te stimuleren, de levensbeschouwelijke en religieuze infrastructuur in de stad zichtbaar te maken, als gesprekspartner voor overheid en politiek op te treden en een expertisecentrum te worden voor religieuze en maatschappelijke zaken. SPIOR is, mede namens haar aangesloten organisaties, nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het platform en ook in 2009 actief lid geweest van zowel de plenaire vergadering als de agendacommissie. Het platform realiseert haar doelstellingen mede door het organiseren van bijeenkomsten op stedelijk en wijkniveau. In 2009 werd een wijkbijeenkomst Geloof in je wijk in Bospolder Tussendijken gehouden (27 juni), een jongerenbijeenkomst over gedeelde waarden (3 november) en een stedelijke bijeenkomst over geloof en politiek (30 november). Deze maakten tevens deel uit van de Rotterdamse stadsdialogen. In de uitvoering van de bijeenkomsten speelde SPIOR een actieve rol. De Rotterdamse Raad voor Levensbeschouwing en Religie (Roravolere) werd in 2001 opgericht om ontmoeting, dialoog en samenwerking tussen Rotterdammers van diverse levensbeschouwelijke en religieuze achtergronden te bevorderen. Deelnemers hoeven niet namens een groepering of organisatie deel te nemen, maar kunnen ook op persoonlijke titel meedoen. In die zin onderscheidt Roravolere zich van het Platform L&R, waarin deelnemers wel namens een achterban zitting hebben. Roravolere zet zich in voor persoonlijke ontmoetingen tussen mensen. Dat gebeurt in de zogenoemde kleurrijke gesprekken, die iedere maand door een andere deelnemende organisatie worden georganiseerd. Verder organiseert de raad jaarlijks een stedelijk symposium. In 2009 werd dit symposium gehouden op 11 november, met als thema Waar uw schat is, daar zal uw hart zijn : over hoe vanuit diverse levensbeschouwingen wordt om gegaan met geld en bezit. Dit in het kader van de actualiteit van de financiële crisis. Het symposium werd gepresenteerd door een medewerker van SPIOR. In de deelgemeente Delfshaven bestaat al geruime tijd het Beraad kerken, moskeeën en mandirs, waarin organisaties met christelijke, islamitische en hindoe achtergrond samenkomen en gezamenlijke bijeenkomsten beleggen. Ook een aantal van de bij SPIOR aangesloten organisaties in Delfshaven nemen hieraan actief deel, andere zijn meer passief betrokken. Een medewerker van SPIOR neemt als intermediair naar deze organisaties toe ook deel aan het overleg. 14 Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

17 1.2 Bijscholing geestelijke bedienaren Imams en overige geestelijke bedienaren binnen de moslimgemeenschappen hebben nog niet altijd voldoende kennis van de Nederlandse taal en samenleving en kunnen daarom niet optimaal een brug vormen voor de leden van hun gemeenschap naar deze samenleving, terwijl zij daarin gegeven hun positie juist een belangrijke rol zouden kunnen spelen. Geestelijke bedienaren die vanuit het buitenland worden aangetrokken zijn vanaf 1 januari 2002 wettelijk verplicht een inburgeringstraject te volgen, dat centraal door de rijksoverheid wordt georganiseerd. Daarmee werden echter niet de vele geestelijke bedienaren die hier al langer verbleven en buiten deze verplichting vielen, bereikt. SPIOR kaartte daarom in diezelfde tijd al aan dat ook voor hen een aanbod zou moeten worden gerealiseerd om dit hiaat te dichten. In 2006 is hiervoor in samenwerking met het Albeda College een traject aangeboden aan 16 imams en overige geestelijke bedienaren, met een taalcomponent, een deel kennis over de Nederlandse samenleving en een praktijkstage bij een maatschappelijke instelling. Eind 2006 kregen zij hun diploma uitgereikt door toenmalig burgemeester Opstelten. SPIOR heeft toen aangegeven dat er behoefte was aan een vervolgtraject voor de deelnemers om hun maatschappelijke functie echt goed in te kunnen bedden, alsmede aan een aanbod voor nieuwe deelnemers. Sindsdien is het landelijk inburgeringstraject ook opengesteld voor deze zogenoemde oudkomers / inburgeringsbehoeftigen. Daarom is in 2009 met de Gemeente Rotterdam afgesproken dat SPIOR geestelijke bedienaren in haar achterban zou mobiliseren en toeleiden naar het landelijk aanbod. Op 16 februari organiseerde SPIOR een voorlichtingsbijeenkomst voor potentiële deelnemers, in samenwerking met de Dienst JOS en het Kontakt der Kontinenten, de uitvoerder van het landelijke traject. Hierna zijn 45 geestelijke bedienaren geworven door SPIOR. Helaas heeft dit binnen het bestek van 2009 nog niet geleid tot plaatsing van alle geworven deelnemers in cursussen bij het Kontakt der Kontinenten; nog niet alle geworven deelnemers zijn uitgenodigd voor een intakegesprek. SPIOR heeft hierover vaak vragen moeten beantwoorden van de geworven deelnemers en navraag gedaan bij de gemeente. De begeleidende werkzaamheden van SPIOR zullen dan ook in 2010 moeten worden voortgezet om de plaatsing alsnog te realiseren. Kerngegevens Financiering Bereik Resultaat Dienst JOS, Gemeente Rotterdam 45 geestelijke bedienaren werving en aanmelding voor landelijk inburgeringstraject, gericht op: - vergroting kennis Nederlandse taal en samenleving - bevorderen brugfunctie tussen gemeenschap en samenleving - bevorderen participatie op wijkniveau Deel l - Producten binnen de beleidsregel Participatie en Burgerschap 15

18 1.3 Studiebijeenkomsten Zoals in paragraaf 1.1 is aangegeven, is het investeren in deskundigheidsbevordering met als doel meer zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de aangesloten organisaties een speerpunt voor SPIOR. Activiteiten in 2009 die zich hier direct op richtten, waren de activiteiten rond kadervorming (zie volgende paragraaf) en studiebijeenkomsten voor met name bestuurders en actieve vrijwilligers van de achterban. Tijdens de studiebijeenkomsten kwamen leden van diverse organisaties bij elkaar om een aantal thema s gezamenlijk te bespreken. SPIOR wil hiermee meer samenwerking tussen de organisaties onderling enerzijds en met overheids- en overige maatschappelijke instellingen anderzijds bevorderen. Hierbij is enkele jaren geleden expliciet gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak, waarbij op gebiedsniveau (ingedeeld langs de grenzen van een of enkele deelgemeente) samen wordt gewerkt. Dit gebeurt over de grenzen van diverse talen en culturen van de organisaties heen en is gebaseerd op gemeenschappelijke belangen in de samenleving en de bijdrage die de organisaties daar zelf in hun directe omgeving aan kunnen leveren. Omdat deze manier van samenwerken nieuw is voor de achterban van SPIOR, is in 2009 voor de studiebijeenkomsten gekozen voor een focus op een van de regio s, waarin vele aangesloten organisaties zijn gevestigd: de deelgemeente Feijenoord. In totaal zijn vijf studiebijeenkomsten voor bestuurders en actieve vrijwilligers gehouden. De eerste twee studiebijeenkomsten zijn gehouden voor alle aangesloten zelforganisaties in dit gebied (van Turkse, Marokkaanse, Somalische en Pakistaanse achtergrond), op 4 en 25 oktober. Omdat bleek dat met name de grootste groepen (van Turkse en Marokkaanse achtergrond) toch nog behoefte hadden om verder onderling door te praten, zijn vervolgens drie bijeenkomsten voor deze groepen gehouden (een keer Turkse taalgroep, op 16 januari 2010, en twee keer Marokkaans, op 29 december 2009 en 14 januari 2010). Dit heeft mede te maken met de nog altijd gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal bij een groep bestuurders. SPIOR hanteert in principe het Nederlands als voertaal zonder beheersing van het Nederlands is maatschappelijke participatie immers vrijwel onmogelijk. De realiteit is echter dat bij een deel van de bestuurders dit nog onvoldoende aanwezig is. Dan is het wel van belang om ook effectief de boodschap bij hen over te brengen, waarin juist wordt gehamerd op het beheersen van het Nederlands en het kennen van de maatschappij. In dit licht wordt ook aangedrongen op verjonging van de besturen: als dat voor een bepaalde generatie bestuurders niet haalbaar is, is het van belang dat zij het stokje overdragen aan een jongere generatie die dit wel eigen is. Het centrale thema van de bijeenkomsten was verder samenwerking, zowel de onderlinge samenwerking als die met overheid en maatschappelijke partners. Aan bod kwamen ook onderwerpen als: eigen kwaliteit en verantwoordelijkheid, kansen van de Nederlandse samenleving, focus op resultaat, kansen en bedreigingen, sterke en zwakke kanten van islamitische organisaties, eigen kracht, de rol van zelforganisaties in de samenleving, bonding and bridging. In de programma s is samen gewerkt met onder meer Stichting Train, de Islamitische Universiteit Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam. 16 Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

19 Naast deze studiebijeenkomsten voor bestuurders en actieve vrijwilligers is tevens een aantal bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met aangesloten organisaties voor hun achterban over concrete thema s ter bevordering van de oriëntatie op de Nederlandse samenleving. Het blijkt van belang om de oproep tot samenwerking en een actieve maatschappelijke rol zo concreet mogelijk te maken. Dat kan gedaan worden door rond bepaalde thema s voorlichting te verzorgen over de Nederlandse context en de aansluiting op voorzieningen en instanties die actief zijn op dat thema de verbeteren. Dat is gebeurd in deze 12 bijeenkomsten, waaraan in totaal 359 mensen deelnamen. Een centraal thema in deze bijeenkomsten was opvoeding. Kerngegevens Financiering Dienst JOS, Gemeente Rotterdam Bereik - 65 deelnemers deelnemers Resultaat 5 bijeenkomsten bestuurders en actieve vrijwilligers, gericht op: - bevordering deskundigheid - bevordering samenwerking onderling en met overige maatschappelijke partners - aanzet gebiedsgericht werken - bevordering verjonging besturen 12 bijeenkomsten achterbannen, gericht op bewustwording en weerbaarheid op terrein van: - opvoeding - seksuele voorlichting in opvoeding - ouderbetrokkenheid - vrouwenrechten en emancipatie - huiselijk geweld Deel l - Producten binnen de beleidsregel Participatie en Burgerschap 17

20 1.4 Kadervorming Het onderdeel kadervorming sluit aan op de studiebijeenkomsten en heeft tevens als doel om de zelfredzaamheid en maatschappelijke rol van de zelforganisaties te versterken. Ter onderscheid van de studiebijeenkomsten is dit onderdeel uitgevoerd per afzonderlijke organisatie. Het is de bedoeling dat de deelnemende vrijwilligers met de opgedane kennis en vaardigheden niet alleen de eigen organisatie kunnen versterken, maar ook ingezet kunnen worden in gebiedsgerichte netwerken of vrijwilligerswerk in andere instellingen. In 2009 hebben aan dit onderdeel de Stichting voor Vernieuwing en Participatie (SvVP), Stichting Al Moustaqbal, Vereniging Oranje Horizon, Sociaal Cultureel Centrum Iskender Paşa, Stichting Nida en Stichting Akyazılı deel genomen. In totaal namen 60 vrijwilligers deel aan de trainingen, die een aantal dagdelen besloegen. Deze vrijwilligers worden betrokken bij de gebiedsgerichte aanpak die SPIOR in 2010 verder gaat uitwerken, in alle ingestelde regio s. De kadertrainingen werden verzorgd in samenwerking met Stichting Lokaal, Stichting Train en een docent van de Hogeschool Rotterdam. Behandelde thema s waren: effectief besturen, netwerk en lobbyen, functies en taken bestuur, organisatie en interne orde, projectmatig werken, vrijwilligerswerk in de praktijk. Kerngegevens Financiering Dienst JOS, Gemeente Rotterdam Bereik 60 deelnemers Resultaat trainingen ter deskundigheidsbevordering, gericht op: - besturen - interne organisatie - projectmatig werken - netwerken en lobbyen - vrijwilligerswerk voortgaande betrokkenheid bij gebiedsgerichte aanpak 18 Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2010 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Bezoekadres: Teilingerstraat 122 3032 AW Rotterdam Postadres: Postbus 3031 3003 AW Rotterdam Nederland Tel.: +31 (0)10 466 69 89 Fax:

Nadere informatie

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken Voor informatie en bestellen van de folder over het project Leve Leven!: Projectbureau Aarde-werk Hugo de Grootstraat 8 2518 ED Den Haag

Nadere informatie

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht.

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht. Beleidsplan Beleidsplan 2014-2018 Stichting Almeerse Moslims AL-RAZA/Moskee AL-RAZA Adres: Edvard Munchweg 2, 1328 MA Almere Tel: 06-51476180 Korte historie Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid)

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2011. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2011 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2011 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Het is met gepaste trots dat ik voor de eerste

Nadere informatie

Stichting Nida Stichting Openhaard

Stichting Nida Stichting Openhaard Stichting Nida Stichting Openhaard INHOUDELIJK JAARVERSLAG Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Missie... 3 Visie... 3 Evenementen 2015-2016... 4 Radar bijeenkomst thema; Verbinden... 5 Voorleesexpress...

Nadere informatie

SOCIAAL CULTUREEL CENTRUM ISKENDER PASA. Insulindestraat bk Rotterdam. Tel : Kvk : Fiscaal nummer :

SOCIAAL CULTUREEL CENTRUM ISKENDER PASA. Insulindestraat bk Rotterdam. Tel : Kvk : Fiscaal nummer : SOCIAAL CULTUREEL CENTRUM ISKENDER PASA Insulindestraat 236 3037 bk Rotterdam Tel : 010-467 57 98 Kvk : 24289159 Fiscaal nummer : 807763597 Organisatie Sociaal Cultureel Centrum Iskender Pasa werd in 1980

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Stichting Zohor. Kort jaarverslag 2005/2006. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen

Stichting Zohor. Kort jaarverslag 2005/2006. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen Stichting Zohor مؤسسة زهور Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen لتحسين وضعية النساء المغربيات و العربيات و تشجيع مشاركتهن Kort jaarverslag 2005/2006 Haarlem, februari 2006 Activiteiten

Nadere informatie

Ieder Motto project heeft nu per week 16 uur ondersteuning van een geestelijk verzorger.

Ieder Motto project heeft nu per week 16 uur ondersteuning van een geestelijk verzorger. Wie betaalt de geestelijke verzorging buiten de instelling? Inleiding tijdens studiemiddag VGVZ 4 april 2014. Elly Prinse, Centrum Levensvragen /MOTTO Rotterdam. Beste mensen, Mijn bijdrage aan deze studiemiddag

Nadere informatie

STICHTING DIALOOGHUIS VERSLAG EMANCIPATIE ACTIVITEITEN NOVEMBER 2013 - APRIL 2014

STICHTING DIALOOGHUIS VERSLAG EMANCIPATIE ACTIVITEITEN NOVEMBER 2013 - APRIL 2014 STICHTING DIALOOGHUIS VERSLAG EMANCIPATIE ACTIVITEITEN NOVEMBER 2013 - APRIL 2014 Inleiding De Stichting Dialooghuis heeft zich in de periode vanaf november 2013 - april 2014 intensief ingezet op het thema

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld?

Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld? Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld? ARTIKEL - 30 OKTOBER 2015 Het Platform Eer en Vrijheid organiseerde op 8 oktober een landelijke bijeenkomst over eergerelateerd geweld. Hilde Bakker (Kennisplatform

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Rotterdam, 17 april 2012.

Rotterdam, 17 april 2012. Rotterdam, 17 april 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden R. Buijt (Leefbaar Rotterdam) en J.L. Ton (Leefbaar Rotterdam) over vervolgvragen verklaring omtrent gedrag

Nadere informatie

PROJECT ALLOCHTONE OUDEREN DEVENTER (PAOD)

PROJECT ALLOCHTONE OUDEREN DEVENTER (PAOD) PROJECT ALLOCHTONE OUDEREN DEVENTER (PAOD) WERKGEBIED 1 Deventer DOELSTELLING 2 integratie van allochtone ouderen te versterken, daarbij de verantwoordelijkheid te laten bij eerstverantwoordelijke uitvoerende

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg 2014 Jaarverslag 2014 Tilburg Stichting Prisma Tilburg Voorwoord Sinds 2008 zetten wij ons als stichting in voor een harmonieuze samenleving. We streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet, waar

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

B en W nummer ; besluit d.d BB nummer Onderwerp Intentieverklaring We Can Young

B en W nummer ; besluit d.d BB nummer Onderwerp Intentieverklaring We Can Young B en W nummer 12.0637. ; besluit d.d. 19-6-2012 BB nummer 12.044 Onderwerp Intentieverklaring We Can Young 2012-2014 Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van de commissie 1. Als gemeente

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

S t i c h t i n g P l a t f o r m I s l a m i t i s c h e O r g a n i s a t i e s R i j n m o n d

S t i c h t i n g P l a t f o r m I s l a m i t i s c h e O r g a n i s a t i e s R i j n m o n d S t i c h t i n g P l a t f o r m I s l a m i t i s c h e O r g a n i s a t i e s R i j n m o n d Voorwoord Kennis is zonneschijn en een gebrek aan kennis is als wandelen in het donker, zei meester Sekalli

Nadere informatie

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014 Stichting Al Mohcinine Feijenoord Beleidsplan 2012-2014 1. Het beleidsplan Vrijwilligers van Stichting Al Mohcinine hebben veel geïnvesteerd in het buurt ouders project. Een project die gedragen wordt

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrouwencentrum 2009

Activiteitenplan Vrouwencentrum 2009 Activiteitenplan Vrouwencentrum 2009 Participatie, wiens behoefte? In de vorige bijeenkomst (17 juni 2008) stonden we stil bij het gegeven dat de deelname, en dus participatie van de doelgroepen soms te

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Verslag Debat over Participatie en (Mannen)Emancipatie op zaterdag 19 mei 2012 in het Turks Museum, Westhovenplein Den Haag

Verslag Debat over Participatie en (Mannen)Emancipatie op zaterdag 19 mei 2012 in het Turks Museum, Westhovenplein Den Haag Verslag Debat over Participatie en (Mannen)Emancipatie op zaterdag 19 mei 2012 in het Turks Museum, Westhovenplein 125 2532 Den Haag In samenwerking met Stichting Participatie, Turks Platform Den Haag

Nadere informatie

El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769. Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010

El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769. Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769 Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 1 Pagina beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Het Huis voor democratie en rechtsstaat is een nog op te richten instelling. Het Huis wil kennis van burgers over onze

Nadere informatie

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer V.2008-114 Datum: Behandelend F.A. Linthorst ambtenaar 18 nov. 2008 Postreg.nr. Directeur: Tel.nr 0345-636292 K. Burger ONDERWERP: Adviesraad Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Islamitische Culturele Vereniging. Aksa moskee Dordrecht

Islamitische Culturele Vereniging. Aksa moskee Dordrecht Islamitische Culturele Vereniging Aksa moskee Dordrecht 1 Voorwoord De Islamitische Culturele Vereniging is sinds 1990 actief in de wijk Krispijn in Dordrecht. Eerst vanuit een woning aan de Jacob van

Nadere informatie

Werkplan project Eergerelateerd Geweld Eervol Arnhem

Werkplan project Eergerelateerd Geweld Eervol Arnhem Werkplan project Eergerelateerd Geweld Eervol Arnhem Datum: November 2009 Project periode Mei 2009 - mei 2011 Van Nuray Kanik, Projectleider Eergerelateerd geweld Hera. Opdrachtgever Gemeente Arnhem Inhoudsopgave

Nadere informatie

Diversiteit bloeit! Perspectief. Een nieuwe kijk op integratie en participatie

Diversiteit bloeit! Perspectief. Een nieuwe kijk op integratie en participatie Nieuwsbrief 03, december 2012 Inhoudsopgave Diversiteit bloeit! 1 Perspectief: een nieuwe kijk op integratie en participatie 1 Pakistaanse Rotterdammers aan het woord 2 Diversiteitsbewust vakmanschap 3

Nadere informatie

dat organisaties als Sharia4Belgium en steekpartijen in metrostations die vooroordelen in de hand werken.

dat organisaties als Sharia4Belgium en steekpartijen in metrostations die vooroordelen in de hand werken. 1 Toespraak door viceminister-president en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert BOURGEOIS Bezoek aan de Al Fath Moskee Gent, 16 juni 2012

Nadere informatie

Programma van Emcemo/ Meldpunt Islamofobie en Discriminatie e

Programma van Emcemo/ Meldpunt Islamofobie en Discriminatie e EMCEMO Programma van Emcemo/ Meldpunt Islamofobie en Discriminatie e van oktober tot en met eind december 2014 Racisme en Islamofobie Islamofobie Uit recent onderzoek van TNS/NIPO (september 2014) blijkt

Nadere informatie

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV 2013 Jaarverslag Voorwoord Het afgelopen jaar hebben we de omslag gemaakt van een uitvoeringsorganisatie naar een ondernemende vrijwilligersorganisatie. Onze enthousiaste vrijwilligers, die een wezenlijk

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

Islam door vrouwenogen 3: Ontmoeting met moslimvrouwen of moskeebezoek

Islam door vrouwenogen 3: Ontmoeting met moslimvrouwen of moskeebezoek Islam door vrouwenogen 3: Ontmoeting met moslimvrouwen of moskeebezoek Situering Doelen: Wederzijdse kennismaking en ontmoeting van christelijke en moslimvrouwen (of kennismaking met gebedsruimte van moslims

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Integratievraagstuk is een actueel onderwerp

Integratievraagstuk is een actueel onderwerp POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Korte Hengelosestraat 1 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 21 december 2015 I. Stegeman UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Inhoudelijk Jaarverslag 2015

Inhoudelijk Jaarverslag 2015 Inhoudelijk Jaarverslag 2015 Stichting Animo De Weer 75 1504 AK Zaandam Tel: 075-7113050 Email: info@animoweb.nl Actuele informatie over activiteiten en projecten zijn te vinden op www.animoweb.nl Inhoudelijk

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Inhoud Vooraf De Organisatie Activiteiten en projecten in Nederland Projecten Somalië 9 Colofon 11

Inhoud Vooraf De Organisatie Activiteiten en projecten in Nederland Projecten Somalië 9 Colofon 11 Jaarverslag 2014 Inhoud Vooraf 4 De Organisatie 5 - Organisatie ontwikkelingen 6 Activiteiten en projecten in Nederland 7 - Spreekuren 7 - Ontmoeting 7 - Bespreking taboe onderwerpen 8 - Conferentie gemeente

Nadere informatie

Stichting Sociaal Centrum De Brug. te Leerdam. Beleidsplan

Stichting Sociaal Centrum De Brug. te Leerdam. Beleidsplan Stichting Sociaal Centrum De Brug te Leerdam Beleidsplan 01-07-2015 1 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1) Rechtsvorm, inschrijving, contactgegevens... 4 2) Profiel van de Stichting... 4 3) De doelstelling en

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 Nr. 132 BRIEF

Nadere informatie

Datum 2 april 2013 Betreft Beleidsreactie op de evaluatie van de islam- en imamopleidingen in Nederland

Datum 2 april 2013 Betreft Beleidsreactie op de evaluatie van de islam- en imamopleidingen in Nederland a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Verslag het project ABBA /VL/5998 migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016 bijeenkomsten Dialooghuis

Verslag het project ABBA /VL/5998 migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016 bijeenkomsten Dialooghuis Beeklaan 167 2562AD Den Haag Verslag het project ABBA /VL/5998 migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016 bijeenkomsten Dialooghuis Verslag de tweede fase het project migranten actief betrekken bij

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning aan ouders met tieners in Amsterdam Pauline Naber, Hogeschool INHolland Marjan de Gruijter, Verwey-Jonker Instituut http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl/

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010 EEN NIEUWE KOERS Limburgse VrouwenRaad september 2010 1 1. Terugblik 35 jaar Limburgse VrouwenRaad 2. Belangrijkste conclusies De kracht van de LVR als koepel 3. Een nieuwe koers Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Inhoudelijke jaarverslag 2013

Inhoudelijke jaarverslag 2013 Inhoudelijke jaarverslag 2013 NTFF Westermarkt 2H, 1016 DK Amsterdam 1016 DK Amsterdam 020-7371666 info@ntff.nl KvK: 52197123 RSIN / fiscaal nummer: 850338980 Inhoudsopgave Wat is de missie en doelstellingen

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013

Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013 Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013 Aanwezig ca. 100 personen. Sprekers: Vz. Turks Museum Rustem Akarsu, Vz. Platform Allochtone Ouderen de heer R. Ramnath,

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting De Gouden Generatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting De Gouden Generatie ALGEMENE GEGEVENS DE GOUDEN GENERATIE Naam instelling Adres Postcode Woonplaats Website Stichting De Gouden Generatie Smyrnastraat 2A 7413 BB Deventer www.goudengeneratie.nl RSIN 809261042 KvK Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Stichting Challenges. Beleidsplan 2015-2018 2015-2018. 13 januari 2015

Stichting Challenges. Beleidsplan 2015-2018 2015-2018. 13 januari 2015 Stichting Challenges Beleidsplan 2015-2018 2015-2018 13 januari 2015 ADRES KVK MAIL WEB Diergaardesingel 58, 3014 AC Rotterdam 24422803 info@stichtingchallenges.nl www.stichtingchallenges.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werkgroep Xenia Münsterse verklaring 2005 Goed wonen goede start spätaussiedlers

Werkgroep Xenia Münsterse verklaring 2005 Goed wonen goede start spätaussiedlers S T A D T M U E N S T E R Werkgroep Xenia Münsterse verklaring 2005 Goed wonen goede start spätaussiedlers Preambule Wij willen in Münster spätaussiedlers ondersteunen. Zij vormen de grootste groep migranten.

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

PROJECT PLAN. Contact across Cultures - DigiHouse. Introductie

PROJECT PLAN. Contact across Cultures - DigiHouse. Introductie PROJECT PLAN Contact across Cultures - DigiHouse Introductie Vanuit de stichting Contact across Cultures willen wij graag het project DigiHouse opzetten. Dit project is ontstaan vanuit onze deelname aan

Nadere informatie

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s Cleo-Patria staat voor een concept dat inmiddels op ca. 10-15 locaties succesvol is en wordt toegepast. De doelstelling

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Inspiratie en emancipatie: Vrouwen in de politiek over hun drijfveren

Verslag bijeenkomst Inspiratie en emancipatie: Vrouwen in de politiek over hun drijfveren Verslag bijeenkomst Inspiratie en emancipatie: Vrouwen in de politiek over hun drijfveren 27 januari 2010, Nationaal Onderwijs Museum Georganiseerd door SPIRIT, SPIOR en Veelkleurige Religies Rotterdam

Nadere informatie

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid Kom Erbij Meer dan een miljoen Nederlanders sterk eenzaam Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. De invloed van eenzaamheid is groot en leidt

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Buurtbemiddeling helpt!

Buurtbemiddeling helpt! helpt! als effectief middel voor meer leefbaarheid helpt! Waar in een buurt een conflict ontstaat, kan een instantie ongetwijfeld een schuldige aanwijzen en sancties opleggen. Dat lijkt op een oplossing,

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Radicalisering en polarisatie Noord-Nederland

Radicalisering en polarisatie Noord-Nederland Radicalisering en polarisatie Noord-Nederland MJD biedt rond dit thema de volgende diensten: 1 Training Signalering radicalisering en polarisatie 2 Workshop Jeugd en extremisme 3 Training Train de Trainer

Nadere informatie

Opvoeden in andere culturen

Opvoeden in andere culturen Opvoeden in andere culturen Bevorderen en versterken: competenties vergroten Een betere leven DVD 1 Bevolkingsgroepen aantal Allochtoon3.287.706 Autochtoon13.198.081 Europese Unie (exclusief autochtoon)877.552

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking Nuray Dogan Nadia el Gharnati Erasmus Universiteit 19-11-2015 De effectiviteit van preventieve voorlichting aan migrantenouders in Rotterdam over ggz problematiek en licht verstandelijke beperking De Rotterdamse

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

Wat is er tot nu toe ondernomen teneinde het vertrouwen tussen de bewoners en de politie te herstellen en/of te versterken?

Wat is er tot nu toe ondernomen teneinde het vertrouwen tussen de bewoners en de politie te herstellen en/of te versterken? Wat is er tot nu toe ondernomen teneinde het vertrouwen tussen de bewoners en de politie te herstellen en/of te versterken? De Eenheid Den Haag en het wijkbureau zetten sinds jaar en dag in op herstel

Nadere informatie

C A B O A msterdam voorou dere migranten samenvatting jaarverslag 2014

C A B O A msterdam voorou dere migranten samenvatting jaarverslag 2014 C A B O A msterdam voorou dere migranten samenvatting jaarverslag 2014 CABO helpt oudere migranten bij participatie en zelf de regie houden op hun eigen leven. Dat doen we in een kleine bezetting en een

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden ASF Nederland 2016-2019

Beleidsplan Stichting Vrienden ASF Nederland 2016-2019 Beleidsplan Stichting Vrienden ASF Nederland 2016-2019 De Stichting Vrienden ASF Nederland is opgericht in december 2005. De Stichting wil bijdragen aan een dialoog over diverse onderwerpen zoals herdenken,

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017

Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017 Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017 Gemeente: Breda Verantwoordelijk wethouder: Miriam Haagh Gemeentelijke contactpersoon: Gerard van Gestel Bestuurlijke portefeuille: Zorg, Wijkontwikkeling,

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Toelichting op de lokale senioren agenda

Toelichting op de lokale senioren agenda Notitie Toelichting op de Lokale Seniorenagenda Kadernota integrale informatie, advies en cliëntondersteuning Toelichting op de lokale senioren agenda 1. Inleiding De lokale seniorenagenda is één van de

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

WERELDS Diversiteits-trainingen

WERELDS Diversiteits-trainingen WERELDS Diversiteits-trainingen Diversiteitsmanagement Interculturele Communicatie Diversiteit voor politici Interculturele personele gespreksvoering Integreren in uw organisatie (voor allochtone medewerkers)

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2018

Beleidsplan 2014 2018 BELEIDSPLAN 2014-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... - 2 - INLEIDING... - 3 - DOELSTELLING... - 3 - DOELGROEP EN WERKGEBIED... - 3 - DE ACCOMODATIE... - 3 - BESTUURSORGANISATIE... - 4 - BELEID... - 4 -

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders

Aan burgemeester en wethouders Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2016.0.032.999 Coördinerend Portefeuillehouder Zaaknummer 2016-06-00868 Anja Haga Cluster BR Vertrouwelijk Nee Ambtenaar Cees Vermeulen Datum in college 28-06-2016

Nadere informatie

Werkwijze Klankbordgroep bij het ontwerp van de onderwijsvoorziening Laauwick

Werkwijze Klankbordgroep bij het ontwerp van de onderwijsvoorziening Laauwick Werkwijze Klankbordgroep bij het ontwerp van de onderwijsvoorziening Laauwick 1.0 vastgesteld 21 januari 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Doel klankbordgroep... 4 Rol van de klankbordgroep...

Nadere informatie