AWBZ. Hoe ziet de AWBZ er uit AWBZ: HISTORIE AWBZ MODERNISERING: 7 FUNCTIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AWBZ. Hoe ziet de AWBZ er uit AWBZ: HISTORIE AWBZ MODERNISERING: 7 FUNCTIES"

Transcriptie

1 AWBZ MODERNISERING: 7 FUNCTIES AWBZ UNIVERSITAIR HOOFDDOCENT UMC UTRECHT huishoudelijke verzorging; persoonlijke verzorging; verpleging; ondersteunende begeleiding; activerende begeleiding; behandeling; verblijf SBO SBO 3 AWBZ: HISTORIE Hoe ziet de AWBZ er uit AWBZ als Volksverzekering Volksverzekering en Welvaartsstaat Cliënt PGB of Natura CIZ Zorgkantoor CAK Belastingdienst Zorgaanbieder Volksverzekering en Kostenbeheersing Volksverzekering en Verzorgingsstaat SBO SBO 4 1 2

2 AWBZ Publieke verzekering uitgevoerd door zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars mandateren zorgkantoren voor uitvoering van de AWBZ voor inwoners in de regio van de concessiehouder Zorgkantoor verantwoordelijk voor toegankelijke, goede en betaalbare zorg Maximale financiële contracteerruimte wordt bepaald door NZa 1 landelijk budget 32 regiobudgetten Herschikking Knelpuntenprocedure Rol NZa Regiobudgetten SBO SBO 7 Hoe ziet de AWBZ er uit Inkoop en contracteren Functie Zorgkantoor Uitvoering AWBZ: Inkopen zorg in natura (contracteren zorg) Informatieverstrekking over AWBZ zorg Zorgtoewijzing Uitvoering regeling Persoonsgebonden Budget Functioneren AWBZ Gericht op beheersing van het macrobudget Veel loketten voor de klant Spagaat tussen zorgplicht en financieel kader Onvoldoende samenhang AWBZ en Zvw te realiseren Onvoldoende prikkels voor kwaliteitsverbeteringen en innovaties Inkoopstrategie doorvertaald in inkoopbeleid per segment (MSZ,GZ, VVT, GGZ, paramedisch, 1 e lijn, etc.) Meer en meer focus op kwaliteit en meetbaarheid van kwaliteit Van platte inkoop naar kosten in de keten (integrale inkoop) Selectieve inkoop bij zorgaanbieders Monitoring van zorgaanbieders onderdeel integraal zorginkoopcyclus SBO SBO 8 3 4

3 Waarom willen verzekeraars de AWBZ 1 loket voor de klant voor verzekerde zorg Uitbreiding dienstenpakket Betere profilering als ZORGverzekeraar Betere sturings en beheersingsmogelijkheden van de totale zorgkosten Resultaatfinanciering zorgzwaartepakketten ook in de extramurale zorg (EZP s): 2014? taken van de zorgkantoren overgenomen door de zorgverzekeraars: 2013 mogelijkheden van mensen; cliëntvolgend; aansluiting met de curatieve zorg en met welzijn SBO SBO 11 Vereenvoudiging indicatiestelling Vertrouwen in de professional CIZ als onafhankelijke indicatiesteller blijft Taakmandaat: advies herindicatie Stabiele zorgvraag: indicatiebesluit met een geldigheidstermijn van maximaal vijftien jaar Aanvragen 80+: CIZ registratie Aanspraken Doelgroep, Functies Uitvoering HET BOUWWERK AWBZ SBO SBO

4 MAATREGELEN Decentralisatie extramurale begeleiding naar gemeenten Beperking doelgroep AWBZ Overheveling AWBZ gefinancierde jeugd Lvg zorg en jeugd ggz Het scheiden van wonen en zorg Uitvoering AWBZ voor eigen verzekerden MAATREGELEN 1 januari 2014: Volledige decentralisatie begeleiding naar de Wmo Wettelijke verankering pgb Start scheiden wonen zorg: zelf betalen voor verblijf bij zorgaanbieder 1 januari 2016 Overheveling intramurale jeugdzorg van AWBZ naar gemeenten SBO SBO 15 MAATREGELEN 1 januari 2012: Start solide maken pgb Scheiden wonen zorg: introductie normatieve bekostiging kapitaallasten 1 januari 2013 Decentralisatie begeleiding van de AWBZ naar de Wmo voor nieuwe aanvragers Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars Maatregel beperking aanspraak AWBZ Overheveling revalidatiezorg naar Zvw SBO 14 MEDISCH 1) BEHANDELING 2) ZORG CONCURRENTIE SAMENWERKING 3) PERSOONLIJK WELZIJN 4) MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SOCIAAL SBO

5 REGEERACCOORD RUTTE II De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt omgevormd tot een nieuwe landelijke voorziening waarin de intramurale ouderenen gehandicaptenzorg voor de zwaarste categorie cliënten, dus vanaf ZZP 5, landelijk wordt georganiseerd. VEEL WETTEN WMG, WTZi, Wet publieke gezondheid Gemeente Wet PG WMO Gezondheid Deelname maatschappij ZvW AWBZ Zorgverzekeraars NZa NMa IGZ SBO SBO 8 NIEUWE VOORZIENING 2017 Deze regels zijn soms strijdig Budgetgrens middels de contracteerruimte zoals die thans voor Zorgkantoren geldt een centraal beleidskader Zowel zorg in natura als pgb s maken er deel van uit Zowel zorginkoop (thans Zorgkantoor) als indicatiestelling (thans CIZ) komen bij deze voorziening terecht. De bestaande regionale structuur van zorginkoop van zorgkantoren met budgetplafond wordt vooralsnog gehandhaafd, terwijl de indicatie wordt beperkt tot degenen die het echt nodig hebben. Profilering zorgverzekeraar versus gelijke toegang Geintegreerde eerste lijn: Ketenzorg en samenwerking versus concurrentie en keuzevrijheid Zorgverzekeraar: Ondernemen met je handen op je rug Zorgaanbieders Declaratietitels (verantwoording) versus innovatie AWBZ instellingen Ketenzorg en samenwerking versus concurrentie en keuzevrijheid SBO SBO

6 Gezondheid en preventie Overheid Acute zorg, rampen, epidemieën, vaccinaties Kiezende, calculerende burger, eigen verantwoordelijkheid en risico Solidaire burger, ontvanger van overheidsdiensten, overheid aanspreekbaar op rechten SBO Private zorg, deel planbare zorg Markt Overige zorgverlening AANSPRAKEN Glasheldere polis Verbetering van de indicatiestelling Overheveling van de herstelgerichte zorg naar Zvw Overheveling van de sociale hulp en dienstverlening naar de Wmo Afbakening met andere domeinen/inclusie Scheiden van wonen en zorg Eigen betalingen? SBO 23 REHABILITATIE: VERBINDEND PRINCIPE Laat rehabilitatietrajecten beginnen bij alle naar zorg toeleidende en indicatiestellende functionarissen. Formuleer standaard rehabilitatietrajecten op de gebieden van wonen, dagbesteding en werk, vrije tijd, leren en sociale contacten. Omschrijf alle onderdelen van zo n traject in termen van dbcverrichtingen, awbz functies en locale wmo gefinancierde activiteiten. Stel de spelregels vast die bepalen wanneer een trajectonderdeel thuishoort bij een bepaalde cliënt in een bepaald compartiment. Breng gemeenten en andere maatschappelijke partijen op de hoogte van de behoeften van de doelgroep en van de beschikbare expertise opdat ze in het kader van de wmo zinvolle voorzieningen kunnen treffen VERBETERING UITVOERING Persoonsvolgende bekostiging van zorgaanbieders Zorgpakketten naar zorgzwaarte met normbedragen Versterking van de positie van het pgb Uitvoering door zorgverzekeraars voor eigen verzekerden SBO SBO

7 Verschuiving AWBZ naar WMO: juridische aspecten mr. Fiona Lijffijt Agenda AWBZ zorgverzekering versus WMO voorziening AWBZ zorgverleningsmarkt versus WMO zorgverleningsmarkt AWBZ zorginkoop versus WMO zorginkoop AWBZ grenzen versus WMO grenzen Toekomst WMO 1

8 AWBZ zorgverzekering Publiekrechtelijk stelsel met privaatrechtelijke trekken Van verzekering naar voorziening Drie spelers: Indicatieorgaan Zorgkantoor CAK AWBZ zorgverzekering Financiering: Wettelijke premies Rijksbijdragen Toegang van rechtswege verzekerd Besluit zorgaanspraken AWBZ Garantie tot levering van de zorg - artikel 6, lid 3 AWBZ Kwaliteitstoezicht door IGZ Toezicht door Nza op grond van de Wmg Productieafspraken, tarieven, contracteerruimte 2

9 WMO voorziening Publiekrechtelijk stelsel met privaatrechtelijke trekken Van voorziening naar lokaal maatwerk Twee spelers: Gemeente CAK (eigen bijdrage voor bv huishoudelijke h hulp) WMO voorziening Financiering: Rijksbijdragen Toegang rechtmatige inwoner Nederland Beleidsregels VNG/gemeente Compensatieplicht - artikel 4, lid 1 WMO (uitbreiding) Kwaliteitstoezicht door gemeente, IGZ tijdelijk toezicht op toezicht Gemeentelijk toezicht op marktwerking: vrije tarieven via inschrijving aanbesteding WMO 3

10 AWBZ zorgverleningsmarkt Natura met (nu nog) mogelijkheid separate Pgbsubsidieregeling Toegang tot zorg is indicatie van het CIZ In veel gevallen geen Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) maar reflexwerking WGBO toekomst Wcz (?) Zorgvrager rekent niet af met zorgaanbieder, behoudens Pgb. Heeft geen polis met zorgverzekeraar WMO zorgverleningsmarkt Natura wordt uitgangspunt alleen indien niet aan compensatieplicht wordt voldaan Pgb-subsidie mogelijk Toegang tot zorg is keukentafelgesprek gemeente Reflexwerking WGBO toekomst Wcz (?) Zorgvrager rekent niet af met zorgaanbieder, behoudens Pgb. Bezwaar- en beroep tegen besluit gemeente 4

11 AWBZ zorginkoopmarkt Vraagsturing en prestatiebekostiging ZZP s artikel 9a AWBZ intramurale zorg Nza maximumtarieven en controle regiobudgetten en contracteerruimte Zorgkantoor met regiobudget Intramuraal contracteerplicht, extramuraal vrij Onderhandelen over prijs, volume en kwaliteit met als resultaat productieplafond Overproductie geen vergoeding WMO zorginkoopmarkt Vraagsturing en prestatiebekostiging Zorg op maat Vrije maximumtarieven en gemeentelijke controle budget Gemeente met gemeentefonds Contractsvrijheid Onderhandelen d over prijs, volume en kwaliteit met als resultaat productieafspraken Overproductie geen vergoeding 5

12 AWBZ grenzen Contracteerruimte is jaarlijks wettelijk plafond sinds 2005 De een bepaalt zonder te hoeven betalen en de ander betaalt zonder te hoeven bepalen CIZ vs. Zorgkantoor Regiobudget is maximum, met escape in knelpuntenprocedure Nza WMO grenzen Landelijk vast te stellen budget Gemeente bepaalt én betaalt Gemeentefonds is maximum, geen geoormerkte geldena 6

13 Toekomst WMO Bestuursafspraken d.d. 21 april 2011 Nieuwe staatssecretaris Van Rijn beraadt zich over wetsvoorstel WMO Decentralisatiebrief Plasterk aan Tweede Kamer d.d. 19 feb 2013 Brief VNG aan Van Rijn d.d. 21 feb 2013 input BO over decentralisatie AWBZ Werkprogramma 2013 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling: Visie WMO 2017 Dank voor uw aandacht 7

14 SAMENVATTING 7

15 SAMENVATTING 8

16 SAMENVATTING 1 Adviesaanvraag De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een sociale verzekering voor de langdurige zorg in Nederland. Kort gezegd regelt de AWBZ de organisatie en financiering van de langdurige zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch psychiatrische patiënten. Op 29 mei 2007 heeft de staatssecretaris van VWS namens het kabinet de SER om advies gevraagd over de toekomst van de AWBZ. Volgens het kabinet kent de huidige AWBZ fundamentele tekortkomingen en is deze onvoldoende op de toekomst voorbereid. De staatssecretaris vraagt de SER om een vergezicht voor de AWBZ op lange termijn. Daarbij is onder meer de vraag aan de orde of op de lange duur een afzonderlijke AWBZ zal blijven bestaan of dat de AWBZ-aanspraken over te hevelen zijn naar andere domeinen, zoals de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op basis van dit vergezicht vraagt de staatssecretaris om een vertaling naar maatregelen op de korte en middellange termijn ( ). 2 Beleidsopgave De raad erkent met het kabinet dat de huidige AWBZ onvoldoende op de toekomst is voorbereid. Voor het oplossen van bestaande knelpunten en met het oog op toekomstige ontwikkelingen in en rond de AWBZ, zijn aanpassingen nodig. De raad formuleert in het advies een zestal beleidsopgaven voor de AWBZ: 1 Het veel meer centraal stellen van de cliënt door het bieden van meer keuzevrijheid en regiemogelijkheden. Tegelijkertijd moet het toekomstige stelsel rekening houden met cliënten die niet of in mindere mate in staat zijn te kiezen dan wel de regie over het eigen leven te voeren. 2 Verbetering van de kwaliteit van de zorg en het versterken van de zorginhoudelijke en logistieke samenhang tussen curatieve zorg (cure), langdurige zorg (care) en ondersteuning bij participatie. 3 Het waarborgen van de beschikbaarheid van de zorg en vooral van voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel. 4 Het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid voor (draagkrachtige) cliënten, onder handhaving van de financiële toegankelijkheid van de zorg. Dat geldt met name voor de omgeving waarin de zorg wordt verleend (de woonfunctie). 5 Het vergroten van de flexibiliteit en dynamiek op de zorgaanbodmarkt om meer innovatie, differentiatie en maatwerk in het zorgaanbod mogelijk te maken. 6 Het waarborgen van de financiële houdbaarheid en het maatschappelijk draagvlak (solidariteit) voor het zorgstelsel in de toekomst. In het kader van een brede vergrijzingstrategie moet het beleid zijn gericht op het creëren van een zo breed en zo stevig mogelijk sociaal-economisch draagvlak en op het vergroten van de beheersbaarheid van de volume- en kostenontwikkeling van de langdurige zorg, om zo onnodige stijgingen van de AWBZ-uitgaven te voorkomen. 9

17 SAMENVATTING Geen blauwdruk voor de toekomst De staatssecretaris vraagt om een toekomst- of eindperspectief voor de langdurige zorg. Volgens de raad is het daarvoor op dit moment nog te vroeg. Zo is er onvoldoende zicht op het functioneren en de ontwikkeling van de zeer recent ingevoerde Zvw en de Wmo in de praktijk. De vraag van de staatssecretaris of een vergaande herverkaveling van de AWBZ meerwaarde heeft, is daardoor nog niet met volle zekerheid te beantwoorden. In plaats van een blauwdruk voor de toekomst als ijkpunt voor de herziening van de AWBZ, bepleit de raad een meer geleidelijke benadering. Deze houdt in dat op korte termijn in de komende vier jaar en dus uiterlijk in 2012 forse verbeteringen worden gerealiseerd in het functioneren van de AWBZ; verbeteringen die volgens de raad hoe dan ook noodzakelijk zijn. Op basis van praktijkervaring met de AWBZ- nieuwe stijl, de Zvw en de Wmo kan onder ogen worden gezien welke meer vergaande veranderingen in de toekomst wenselijk zijn. De raad schetst daarvoor een aantal mogelijkheden of opties. Daarbij gaat de raad ervan uit dat er ook op lange termijn een AWBZ als volksverzekering voor de langdurige zorg voor specifieke groepen gehandhaafd blijft. 3 Voorstellen voor de eerstkomende jaren Hierna volgt een samenvatting van de voorstellen voor de eerstkomende vier jaar, dus tot Deze zijn in de kern gericht op a) een betere toespitsing en toepassing van de AWBZaanspraken (via een betere afbakening van het verzekerde pakket en een verbetering van de indicatiestelling) en op b) een fundamentele kanteling van een instellingsgeoriënteerde naar een cliëntgerichte uitvoering en persoonsvolgende bekostiging (van aanbodregulering naar vraagsturing). 3.1 Betere afbakening AWBZ-aanspraken Volgens de raad kan en moet de AWBZ beter worden afgebakend en moet deze daadwerkelijk worden toegespitst op langdurige zorg. Het advies bevat daartoe een aantal richtinggevende voorstellen. Het is niet aan de raad om tot in detail als pakketbeschrijver op te treden. Hij gaat ervan uit dat het CVZ en de Gezondheidsraad over de specifieke invulling van het pakket zullen adviseren, uitgaande van de hoofdlijnen die in dit advies worden geschetst. Naar een heldere omschrijving van de AWBZ-aanspraken ( glasheldere polis ) De AWBZ-aanspraken zijn op dit moment zo ruim geformuleerd dat hierdoor ook onbedoeld en ongewenst gebruik plaatsvindt. De raad bepleit de AWBZ daadwerkelijk toe te spitsen op langdurige zorg. Het gaat daarbij volgens hem in de woorden van de staatssecretaris van VWS om een glasheldere polis die onbetwistbare zorg garandeert en nietgewenst gebruik voorkomt. 10

18 SAMENVATTING Verbetering van de indicatiestelling In een vraaggestuurde AWBZ speelt een objectieve en onafhankelijke indicatiestelling een cruciale rol als het gaat om kostenbeheersing. De raad doet in het advies voorstellen voor een verdere verbetering van de indicatiestelling, onder meer door protocollering, benchmarking en een permanente kwaliteitscontrole van de indicatieorganen. Verder adviseert hij terughoudend te zijn bij mandatering van de indicatiestelling aan andere partijen. Bij de indicatiestelling acht hij van belang dat niet alleen wordt gekeken naar de beperkingen van een cliënt, maar ook naar zijn of haar mogelijkheden. Overheveling van de herstelgerichte zorg naar Zvw Een deel van de AWBZ-zorg is tijdelijk en hangt samen met medische ingrepen (zoals herstelgerichte revalidatiezorg of eerstelijns verpleegkundige zorg). De raad stelt voor deze kortdurende, herstelgerichte zorg naar de Zvw over te hevelen. Zo gaat de zorgketen voor herstelgerichte zorg één geheel vormen. Dit biedt meer mogelijkheden voor een goede inhoudelijke en logistieke afstemming van deze zorg. De cliënt heeft dan één aanspreekpunt en wordt niet langer geconfronteerd met knippen in de zorgverlening. Voor de uitvoeder (de zorgverzekeraar) leidt dit tot meer mogelijkheden om tot doelmatige zorgverlening te komen. De raad gaat in dat verband ook in op het belang van sterke en brede eerstelijnszorg in de lokale omgeving. Overheveling van de sociale hulp- en dienstverlening naar de Wmo Volgens de raad moeten onderdelen van de huidige AWBZ-functies ondersteunende en activerende begeleiding (OB/AB) die gericht zijn op deelname aan de samenleving en dus raakvlakken hebben met de Wmo, worden overgeheveld naar gemeenten in het kader van de Wmo. Nader onderzoek is nodig om tot een goede afbakening te komen. De begeleiding bij begeleid zelfstandig wonen en de dagbesteding in de gehandicaptenzorg moeten in ieder geval onder de AWBZ blijven vallen. De raad wijst erop dat een effectief lokaal beleid van wezenlijk belang is voor het voorkomen dan wel beperken van het beroep op langdurige zorg. In dat verband bepleit hij dat de Wmo wordt versterkt en dat er stringentere voorwaarden worden geformuleerd waaraan het beleid van de gemeenten moet voldoen. Dat geldt met name voor de invulling van het compensatiebeginsel in de Wmo. Ook moet onderzoek worden gedaan naar prikkels voor gemeenten om het beroep op de AWBZ te beperken en naar mogelijkheden om aan de aanbestedingsprocedures bepaalde voorwaarden te verbinden. Naar een betere afbakening met andere domeinen De raad bepleit een betere afbakening van de AWBZ met andere (aanpalende) domeinen, zoals onderwijs- en arbeidsmarktvoorzieningen voor mensen met een beperking, en jeugdzorg. Uitgangspunt daarbij is het streven naar inclusief beleid, in de zin dat de ondersteuning voor mensen met beperkingen die nodig is om in het onderwijs of op de arbeidsmarkt te kunnen participeren, vanuit dat domein wordt geboden. De raad gaat specifiek in op de afbakening met de Jeugdzorg. Hij zal de toename van de groep 11

19 SAMENVATTING jongeren met psychische en gedragsstoornissen en de sociale en economische gevolgen daarvan, desgevraagd ook zelf nader verkennen. Het verder scheiden van wonen en zorg De raad is voorstander van een vergaande scheiding in de financiering van wonen en zorg, zoals hij ook in eerdere adviezen heeft bepleit. Bij een financiële scheiding van wonen en zorg wordt het wonen uitzonderingen daargelaten niet langer vergoed op grond van de AWBZ en brengen intramurale zorginstellingen de huur afzonderlijk in rekening. Hierdoor kan beter worden aangesloten bij de uiteenlopende woonwensen van zorgvragers. Dit voorkomt ook dat deze een steeds zwaardere belasting voor de AWBZ gaan vormen. De raad vindt dat de woonfunctie in beginsel niet in een zorgverzekering thuishoort, maar in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van burgers zelf. De raad verwacht dat de financiële scheiding van wonen en zorg in samenhang met de invoering van zorgpakketten naar zorgzwaarte met bijbehorende normbedragen (zie hierna) innovaties zal uitlokken op het snijvlak van wonen, zorg, welzijn en participatie. Hij gaat in het advies nader in op enkele uitzonderingssituaties, op de regierol van gemeenten bij de afstemming van het aanbod van wonen en zorg, op de financiële toegankelijkheid van woonzorgarrangementen voor de laagste inkomensgroepen en op de overgangssituatie voor zorginstellingen. Eigen betalingen De raad ziet geen aanleiding om op korte of middellange termijn de eigen betalingen (inkomensafhankelijke eigen bijdragen) in de AWBZ verder te verhogen. De voordelen in termen van hogere opbrengsten wegen namelijk niet op tegen het risico dat mensen die zorg nodig hebben, om financiële redenen noodzakelijke AWBZ-zorg gaan mijden. Het is in beginsel mogelijk de eigen bijdragen te verbreden naar de functies ondersteunende en activerende begeleiding. Gegeven de beperkte omvang een groot deel daarvan zal immers overgaan naar de Wmo of is reeds via de ggz overgegaan naar de Zvw wegen de inningkosten echter waarschijnlijk nauwelijks op tegen de opbrengst ervan. 3.2 Verbetering uitvoering Een publieke veranderingsopdracht voor de uitvoering Volgens de raad moeten zorgverzekeraars verantwoordelijk blijven voor de uitvoering van de AWBZ, zoals ook op dit moment het geval is. De raad stelt voor dat zij op grond van een publieke veranderingsopdracht gaan werken aan een fundamentele verbetering van de AWBZ-uitvoering. Deze veranderingsopdracht komt er, kort samengevat, op neer dat er een fundamentele kanteling plaatsvindt van de huidige aanbodgerichte uitvoering naar een vraaggestuurde, cliëntgeoriënteerde uitvoering van de AWBZ. Hierna schetst de raad de onderling samenhangende onderdelen van deze veranderingsopdracht. Deze verbeteringen moeten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in 2012 zijn gerealiseerd. 12

20 SAMENVATTING Naar persoonsvolgende bekostiging van zorgaanbieders In de vraaggestuurde AWBZ die de raad voorstelt, krijgt de zorgaanbieder niet langer een budget vooraf (instellingsbudgettering) maar wordt hij bekostigd op basis van de daadwerkelijk geleverde zorg. Kort gezegd kiest de cliënt de zorgaanbieder en volgt het geld de cliënt (persoonsvolgende bekostiging). Goed presterende zorgaanbieders kunnen daardoor groeien; voor slecht presterende zorgaanbieders dreigt onderbenutting of leegstand. De raad verwacht dat dit bijdraagt aan meer diversiteit en vernieuwing van het zorgaanbod en aan een betere kwaliteit van de zorg. Dit vereist de invoering van een individuele AWBZ-verzekerdenadministratie en een effectief werkend declaratieverkeer tussen aanbieder en uitvoerder. Voorts moet worden gewaarborgd dat de cliënt bij iedere gekwalificeerde zorgaanbieder terechtkan. Ook het verzamelen en beschikbaar stellen van adequate informatie over de beschikbaarheid en de kwaliteit van het zorgaanbod is van groot belang, zowel voor het keuzeproces van cliënten als voor het vergelijken van de prestaties in verschillende zorgregio s (indicatiestelling, AWBZ-uitvoerder, aanbieders). Op weg naar zorgpakketten naar zorgzwaarte met normbedragen De raad stelt voor de indicaties uit te drukken in zorgpakketten naar zorgzwaarte. Binnen het geïndiceerde zorgpakket naar zorgzwaarte kunnen zorgaanbieders en cliënten afspraken maken over zorg op maat. Op het moment dat daarvoor voldoende gegevens beschikbaar zijn, kunnen aan de genoemde zorgpakketten normbedragen worden verbonden, die de basis gaan vormen voor het persoonsvolgend budget. In 2012 (of eerder) vormen deze normbedragen de basis voor de financiering van de AWBZ-uitvoerder. In die situatie kan de AWBZ-uitvoerder geleidelijk meer financieel risico gaan lopen over de zorginkoop. Dat stimuleert de AWBZ-uitvoerder om de zorgaanbieders aan te sturen op een gunstige prijskwaliteitverhouding van de te leveren zorg. Versterking van de positie van het pgb Zorg in natura moet volgens de raad de standaardoptie blijven. Cliënten die dat willen, moeten echter net als nu kunnen kiezen voor een bedrag in geld het persoonsgebonden budget (pgb) waarmee zij zelf zorg inkopen. Het pgb zorgt ervoor dat de cliënt niet uitsluitend is aangewezen op gecertificeerd zorgaanbod. Dit draagt tevens bij aan het ontlasten van de professionele zorgverleners en aan het stimuleren van zorgvernieuwing. Het budget dat voor pgb s beschikbaar is (nu een subsidieregeling), moet onderdeel worden van de budgetten van de AWBZ-uitvoerder. De raad gaat in het advies ook in op de verbreding van de toepassing van het pgb, op het hanteren van een afslag (kortingspercentage) en op de informatievoorziening aan pgb-houders over de beschikbaarheid en de kwaliteit van de zorg. Naar uitvoering door zorgverzekeraars voor eigen verzekerden Volgens de raad kan de uitvoering van de veranderingsagenda het beste worden ingezet door gezamenlijke zorgverzekeraars. Zij zijn ook nu al formeel de uitvoerders van de AWBZ. Zo kan zo spoedig mogelijk met de veranderingsopdracht worden gestart. 13

21 SAMENVATTING De veranderingsagenda moet ertoe leiden dat zorgverzekeraars uiterlijk in 2012 de uitvoering van onderdelen van de AWBZ voor hun eigen verzekerden op zich kunnen nemen. Naar verwachting is er voor omvangrijke cliëntgroepen doelmatigheidswinst te behalen als de uitvoering van hun AWBZ- en Zvw-aanspraken in één hand wordt gelegd. De raad verwacht dat de voordelen van integrale uitvoering zich vooral zullen voordoen bij (delen van) de ouderenzorg, de zorg voor chronisch zieken en vergelijkbare groepen. Integrale uitvoering bevordert de totstandkoming van zorgketens tussen de AWBZ en de Zvw en daarmee de zorginhoudelijke samenhang tussen de AWBZ en de Zvw. De raad verwacht dat hier nog veel doelmatigheidswinst te behalen valt. Bovendien kan de cliënt voor deze ketenzorg dan terecht bij één loket. In de eerstkomende jaren zal in de uitvoering reeds werk moeten worden gemaakt van preventie en van het versterken van zorginhoudelijke samenhang over domeingrenzen heen (ketenzorg). 3.3 Het tegengaan van personeelstekorten in de zorgsector In het advies wijst de raad opnieuw op de cruciale betekenis van het tegengaan van personeelstekorten in de zorgsector. Voor de aanpak daarvan verwijst hij naar zijn advies Voorkomen arbeidsmarktknelpunten collectieve sector van Daarin doet hij zowel voorstellen voor het algemeen sociaal-economische beleid en het beleid voor de collectieve sector als geheel als voor het beleid in knelpuntsectoren, waaronder de sector zorg en welzijn. De raad verwijst voorts met instemming naar het VWS-actieplan Werken aan zorg van Dat bevat voorstellen voor de innovatie van zorgprocessen, investeringen in het behoud van personeel en voor het vergroten van de instroom van nieuw personeel. 3.4 Gevolgen voor financiering en lastenverdeling De voorgestelde overhevelingen van de ABWZ naar de Wmo en de Zvw hebben beperkte gevolgen voor de lastenverdeling tussen huishoudens, bedrijven en overheid. De bedragen die daarmee zijn gemoeid, zijn nog onbekend. Overhevelingen naar de Wmo kunnen volgens het CPB lastenneutraal plaatsvinden door de verlaging van de AWBZ-premie gepaard te laten gaan met een evenredige stijging van het belastingtarief in de eerste en tweede schijf. Uitgaande van lastenneutraliteit voor werkgevers, werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden moet adequate compensatie worden gevonden voor de lastenverschuivingen die het gevolg zijn van overhevelingen naar de Zvw. De raad signaleert dat sociale partners min of meer fundamentele bezwaren hebben tegen onderdelen van de huidige financiering van de zorg. Als belangrijkste financiers van de Zvw-lasten moeten in ieder geval werkgevers en werknemers op korte termijn worden betrokken bij het vraagstuk van de aanpak van de verwachte forse groei van de kosten van de gezondheidszorg. De raad verwijst in dat verband tevens naar zijn eerdere verzoek om aan de hand van een brede adviesaanvraag een bijdrage te leveren aan het 14

22 SAMENVATTING maatschappelijk debat over de beheersbaarheid, financiering en verdeling van de zorgkosten. Een volledige financiering van de AWBZ uit de algemene middelen biedt volgens de raad een oplossing voor de toenemende uitholling van de premiegrondslag door heffingskortingen. 4 Beleidsrichtingen voor de lange termijn Tot slot schetst de raad nog enkele globale opties voor de langdurige zorg op langere termijn. Hij gaat ervan uit dat ook op de lange termijn een afzonderlijke, publiekrechtelijke en regionaal uitgevoerde sociale verzekering voor de langdurige zorg nodig blijft voor bepaalde zorgvormen of voor bepaalde cliëntgroepen. De raad denkt daarbij in ieder geval aan vroeggehandicapten voor een groot deel verstandelijk gehandicapten en cliënten die in een vergelijkbare positie verkeren. Zo is de samenhang met de curatieve zorg voor deze groepen vaak van minder betekenis. Ook is de beïnvloedbaarheid van het risico voor verzekeraars niet of nauwelijks aan de orde en werken de corrigerende mechanismen van de Zvw voor deze cliëntgroepen minder goed. Tot slot is deze groep niet of nauwelijks in staat (geweest) om zelf in een inkomen te voorzien. Voor cliëntgroepen in de AWBZ die relatief veel gebruik maken van curatieve zorg zoals ouderen, chronisch zieken en vergelijkbare groepen, zijn op zichzelf meerdere opties denkbaar. De raad noemt als opties: een voortzetting van de uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars voor hun eigen verzekerden, een afzonderlijke careverzekering die privaatrechtelijk door zorgverzekeraars wordt uitgevoerd of onder stringente voorwaarden een overheveling van onderdelen van (onderdelen van) de zorg voor deze groepen van de AWBZ naar de Zvw. Op dit moment vindt de raad het nog te vroeg voor een finale beoordeling en is het beter om eerst de invoering van zijn voorstellen voor de AWBZ af te wachten alsook het functioneren en de ontwikkeling van de Zvw en de Wmo in de praktijk. De raad is bereid om naar aanleiding daarvan opnieuw advies uit te brengen. 5 Probleemschets Het advies bevat een probleemschets van de huidige AWBZ en van toekomstige ontwikkelingen die voor de langdurige zorg van belang zijn. Het advies gaat vanuit een cliëntperspectief in op een aantal zorginhoudelijke knelpunten, zoals de kwaliteit van de zorg, de samenhang tussen curatieve zorg (cure), care en maatschappelijke participatie en de positie van de cliënt in het zorgstelsel. Vanuit bestuurlijk perspectief wordt gekeken naar de beheersbaarheid van de volume- en kostenontwikkeling van de AWBZ. Het advies gaat in dat verband onder meer in op de afbakening van de AWBZ-aanspraken, op het functioneren van het indicatieorgaan, op de aanwezigheid van prikkels voor een doelmatige zorginkoop en op de verantwoordelijkheidsverdeling in de uitvoering van de AWBZ. 15

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens...

De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... Barry Popma Rob van de Ven MBA-Health 2010-2012 Erasmus CMDZ INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 6 HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt

Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Versie van 12 oktober 2011 Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 De zorgverzekeringsmarkt per 1 januari

Nadere informatie

Drs. Mr. R. Berhe Transnationale Commerciële Rechtspraktijk Universiteit Utrecht / Faculteit Rechtsgeleerdheid

Drs. Mr. R. Berhe Transnationale Commerciële Rechtspraktijk Universiteit Utrecht / Faculteit Rechtsgeleerdheid Ontstaat op de zorgverzekeringsmarkt onder de zorgverzekeraars een collectieve machtspositie, en tot welke mededingingsrechtelijke knelpunten kan het bestaan van een collectieve machtspositie op die markt

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Van patiënt tot klant Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zoetermeer, 2003 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Adviesopdracht

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of

Nadere informatie

Pluspunten voor de zorg

Pluspunten voor de zorg Pluspunten voor de zorg Naar een betaalbaar en transparant zorgstelsel Ivo Timmermans Joop Blom Pluspunten voor de zorg Naar een betaalbaar en transparant zorgstelsel Ivo Timmermans Joop Blom 1 Pluspunten

Nadere informatie

Perspectief op gezondheid 20/20

Perspectief op gezondheid 20/20 Perspectief op gezondheid 20/20 RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

Integrale zorg in de buurt

Integrale zorg in de buurt Integrale zorg in de buurt YFER Maliestraat 1 3581 sh UTRECHT t 030-2364703 f 030-2368345 e nyfer@nyfer.nl i www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd met financiële steun van de Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mr. G.J.A. Hamilton 1 Een zorgverzekering die past in Europa Het komt niet vaak voor dat er in Nederland een wet wordt wordt aangenomen die voor alle Nederlanders vrijwel onmiddellijk consequenties heeft.

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Exploderende zorguitgaven Signalement over uitgavenmanagement

Exploderende zorguitgaven Signalement over uitgavenmanagement Exploderende zorguitgaven Signalement over uitgavenmanagement Signalementen RVZ Zoetermeer, maart 2003 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 De zorguitgaven stijgen en zullen blijven stijgen 11 1.1 Versnellende

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Concurrentie in de ziekenhuissector. Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003

Concurrentie in de ziekenhuissector. Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003 Concurrentie in de ziekenhuissector Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003 Consultatiedocument Concurrentie in de Ziekenhuissector 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Afbakening van het onderzoek...

Nadere informatie

Consultatiedocument Meerjarenperspectief 2010-2014

Consultatiedocument Meerjarenperspectief 2010-2014 Consultatiedocument Meerjarenperspectief 2010-2014 De rol van de NZa als marktmeester december 2009 Inhoud Vooraf 5 1. Inleiding 7 2. De NZa 9 3. Vijf thema s 11 3.1 Inleiding 11 3.2 Thema 1: keuzevrijheid

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie