drant Compliance en vergunningenbeheer bij ProRail De applicatie moet van jezelf worden. Visie op managementsystemen Wat is compliance?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "drant Compliance en vergunningenbeheer bij ProRail De applicatie moet van jezelf worden. Visie op managementsystemen Wat is compliance? www.kwa."

Transcriptie

1 Luchtkwaliteit 3 -emissiehandel 4 Afvalwaterzuivering 6 13E JAARGANG NO. 1 mei 2011 drant Arbo Bodem Duurzaamheid Energie Geluid Kwaliteit Lucht Milieu Compliance en vergunningenbeheer bij ProRail Het terrein bij ProRail Veiligheid Water Compliance staat voor intern toezicht op naleving van wet- en regelgeving, maar ook voor het werken volgens de normen en regels die een bedrijf zelf heeft opgesteld. Zo ook bij ProRail. KWA is geselecteerd als leverancier voor een compliancesoftware-applicatie (Make), vanwege de flexibiliteit van de applicatie en omdat het bestaande pakket de mogelijkheid biedt tot gezamenlijke doorontwikkeling. Daarbij is de inhoudelijke kennis van KWA op dit onderwerp de juiste toevoeging. Vergunningenbeheer als onderdeel van compliancemanagement Voor ProRail is compliancemanagement belangrijk. Een onderdeel hiervan is het beheer van de milieuvergunningen van circa 100 emplacementen. De verantwoordelijkheid voor de naleving van de verplichtingen (voorschriften) vanuit de vergunningen is belegd in de lijn. De afdeling VMJB (Veiligheid, Milieu en Juridisch Beheer) van ProRail heeft bij vergunningenbeheer een belangrijke rol, in de vorm van het monitoren en ondersteunen van de mensen die verantwoordelijk zijn voor de naleving. Intern toezicht op de Wat is compliance? naleving van de verplichtingen gebeurt door technische inspecties (veiligheid en milieu) en procesaudits door de betrokken andere bedrijfsonderdelen en VMJB. Verder verzorgt de afdeling VMJB Inframanagement het aanvragen van de milieuvergunningen namens de gebruikers van de emplacementen en is het aanspreekpunt voor het bevoegd gezag. Vergunningenbeheer met behulp van software-applicatie ProRail maakt bij het vergunningen beheer gebruik van diverse software-applicaties. Een van deze applicaties is het Er is geen goede Nederlandse vertaling voor het woord Compliance. De meeste definities komen neer op: werken in overeenstemming met vigerende wet- en regelgeving, of (intern toezicht op) naleving van regels en normen van externen en de eigen organisatie, ofwel werken volgens het boekje. Het gaat hier om verschillende regels: wet- en regelgeving en vergunningen, (ISO-)normen, maar ook interne regels én klantvereisten. Met name deze laatste vereisten worden nog wel eens vergeten. Het begrip Compliance is vooral ingegeven door de Amerikaanse Sarbanes-Oxleywetgeving uit 2002; de wetgeving voor deugdelijk ondernemingsbestuur, vanwege falende onafhankelijke interne en externe controle. Aanvankelijk was compliance vooral gericht op de financiële wereld en het beheer van persoonsgegevens, maar de laatste jaren is er extra aandacht voor milieucompliance en compliancemanagement. KWA ondersteunt bedrijven bij het vormgeven en uitvoeren van compliancemanagement en heeft met Make ondersteunende software ontwikkeld. VergunningenBeheerSysteem (VBS). Het VBS ondersteunt de aansturing en borging van het naleven van de doorlopende verplichtingen (voorschriften) vanuit de vergunningen. Op termijn wil ProRail de scope verbreden naar meer milieugerelateerde wet- en regelgeving, zoals de Flora- en Faunawet en de Gebruiksbesluit-/vergunning. Overgang naar Make voor vergunningenbeheer De gebruikte software voor het VBS werd niet meer ondersteund door de leverancier, waardoor ProRail op zoek moest naar nieuwe software-applicaties die op de markt beschikbaar zijn. Een aanvullende wens was de behoefte aan het doorontwikkelen van de VBS-applicatie. ProRail stelde voor de selectie een requirement document op, met inhoudelijke en technische eisen voor een brede selectie van leveranciers. Belangrijke vereisten waren: Flexibiliteit van de applicatie, vanwege veranderende processen en het zelf kunnen aanpassen van de applicatie aan die veranderende processen. De applicatie moet van jezelf worden. Eenvoud van rapportage. Een bestaande applicatie en de mogelijkheid om die samen met andere bedrijven door te ontwikkelen. Leverancier die, naast technisch advies, ook inhoudelijk advies kan leveren. Een applicatie die is ontwikkeld vanuit de inhoud. De applicatie moet van jezelf worden. De applicatie Make van KWA voldeed aan de vereisten, waarop ProRail besloot tot aanschaf van het programma. Aan de hand Lees verder op pagina 2 Visie op managementsystemen Een managementsysteem is bedoeld om de organisatorische en uitvoerende werkzaamheden zodanig te structureren en te plannen, dat de gestelde doelen worden behaald en dat wordt voldaan aan interne en externe verplichtingen vanuit de processen en omgevingsfactoren. In een traditioneel managementsysteem zorgen diverse mensen in de organisatie met eigen systemen, methodieken, procedures en instructies voor het naleven van verplichtingen. Hierdoor is er sprake van versnippering en onvoldoende borging op naleving van verplichtingen (compliance). Een modern, proces- en taakgericht managementsysteem bestaat uit een integrale en gestructureerde naleving van verplichtingen in één systeem. Hieruit volgt een totaaloverzicht van taken en maat regelen, met aansturing, registratie en borging (signaalfunctie) van de uitvoering door de procesverantwoordelijke. Deze systematiek gebruikt KWA voor het opzetten en herstructureren van managementsystemen.

2 Vervolg van pagina 1 van een projectplan heeft KWA de overgang van het oude VBS (VBS-2) naar het nieuwe VBS (VBS-3) begeleid. Begin april 2011 was het VBS-3 operationeel en is een deel van de betrokken medewerkers getraind. De komende periode wordt gebruikt om de inhoud goed op orde te brengen en te integreren in de bedrijfsprocessen. De uitrol vindt in eerste instantie plaats per emplacement, vervolgens via een olievlekwerking naar alle emplacementen. De komende jaren gaat ProRail ervaring opdoen met het VBS-3, een aantal functionaliteiten uitbreiden en de wetgeving in VBS-3 verbreden. Voordeel gebruik van softwareapplicaties bij compliancemanagement ProRail ziet duidelijk voordelen van het gebruik van software-applicaties voor vergunningenbeheer en compliancemanagement. Zo is er continu inzicht in en overzicht van de processen, met de mogelijkheid tot analyseren en sturen van Zelfevaluatie Compliancemanagement Naast Make ontwikkelde KWA een Zelfevaluatie Compliancemanagement. Deze Zelfevaluatie is een hulpmiddel om de status van de systematiek van het naleven van de wet- en regelgeving vast te stellen. Uit de evaluatie volgt een advies op de onderdelen waaraan niet wordt voldaan. De zelfevaluatie is gebaseerd op onze ervaringen en het recent gepubliceerde Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieuen/of arbomanagementsysteem. Een groot aantal bedrijven voerde de Zelfevaluatie uit: Nagenoeg alle respondenten geven aan dat binnen hun organisatie voldoende commitment is om wet- en regelgeving na te leven. Commitment vormt de essentiële basis om als organisatie met compliance aan de slag te gaan. Tweederde van de organisaties geeft aan dat de wettelijk en overige verplichtingen geïdentificeerd zijn. Minder dan de helft hiervan heeft deze verplichtingen echter doorvertaald naar consequenties voor de processen en producten. Ongeveer de helft van de organisaties geeft aan dat de naleving van verplichtingen geborgd is. Op het leergebied van effectief compliance management, organiseert KWA themabijeenkomsten op 21 juni en 15 september. Hoe houd ik mijn compliancesysteem actueel? Een belangrijke voorwaarde voor goed compliancemanagement is het actueel houden ervan. Dit betekent in eerste instantie zorgen dat u op de hoogte blijft van wijzigingen in wet- en regelgeving, normen, vergunningen, etc., een vaak ingewikkelde en tijdrovende klus. Om bedrijven dit werk uit handen te nemen, biedt KWA de dienst MakeClear aan. Periodiek ontvangt u daarmee een overzicht van de relevante wijzigingen én een concrete vertaling naar acties die uitgevoerd zouden moeten worden. Compliancemanagement gaat met name om dit laatste: wat betekenen de wijzigingen voor mijn organisatie en hoe zorgen we ervoor dat we blijven voldoen aan de verplichtingen. processen. De software-applicaties zijn ondersteunend en aanvullend en kunnen nooit de processen vervangen, maar hebben duidelijk een meerwaarde om dagelijks werk slimmer en efficiënter in te richten. In eerste instantie vergt dit een extra inspanning (opzet en implementatie), maar daarna komt de winst. Compliance als basis voor duurzaamheid Compliancemanagement bij ProRail heeft naast de milieuzaken ook een relatie met duurzaamheid en omgevingsmanagement. ProRail streeft ernaar dat duurzaamheid breed gaat leven binnen de organisatie, aantoonbaar uitgangspunt wordt voor beleid en de toepassingen daarvan, en dat duurzaamheid zichtbaar wordt in de bedrijfsvoering. Jan van Pelt , Robin Sinke , Mogelijkheden met MakeClear uitgebreid Nieuwe release In compliance zijn is voor de meeste organisaties een complexe, tijdrovende, maar ook belangrijke verplichting. Bedrijven moeten zelf aantonen dat ze voldoen aan de verplichtingen uit wet- en regelgeving. Hoe weet je als organisatie of je hier aan voldoet en hoe borg je dit? Met de Nulscan en een abonnement MakeClear geeft KWA u de mogelijkheid ervoor te zorgen dat uw bedrijf in compliance is. Nulscan KWA heeft al een service voor het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen in milieu- en arbowet- en regelgeving (MakeClear). Bedrijven worstelen echter ook met de vraag of zij, los van nieuwe ontwikkelingen, überhaupt voldoen aan de wet- en regel geving zelf. KWA heeft een nulscan ontwikkeld voor de inhoudelijke toetsing aan wet- en regelgeving. Hiermee maken wij snel inzichtelijk waar bedrijven staan, waar eventuele onvolledigheden zitten en hoe deze kunnen worden aangepakt. Dit is een belangrijke stap naar het in com pliance zijn, vanuit het beheersen van wet- en regelgeving. Het sluit aan op de Zelf - evaluatie compliancemanagement, die ingaat op de zorgsystematiek en borging eromheen. Snel inzichtelijk waar bedrijven staan Collectieve abonnementen Vanuit onze dienstverlening MakeClear blijkt dat bedrijven steeds meer behoefte hebben aan ontzorging en persoonlijk contact; de overheid wordt steeds minder een partner met wie inhoudelijke afstemming plaats kan vinden. Bedrijven zoeken dan ook naar andere partners, die kennis en feedback kunnen leveren. In toenemende mate worden daarom collectieve abonnementen afgesloten met belangengroepen en brancheorganisaties. Bedrijven kunnen hiermee, tegen een gunstiger tarief, gebruik maken van onze MakeClear-service. Binnen deze collectieve overeenkomsten organiseert KWA halfjaarlijkse bijeenkomsten, waarin bedrijven bijgepraat worden over ontwikkelingen. De bedrijven zijn in de gelegenheid vragen te stellen en onderling rmatie en ervaringen uit te wisselen. Meer rmatie over het bijhouden van wet- en regelgeving vindt u op Heeft u vragen? U kunt ons altijd bellen. Jan-Carel Nieuwland , Het software product Make, voor ondersteuning van het KAM-management bij bedrijven, is verbeterd en uitgebreid. Er zijn meer mogelijkheden om data uit andere systemen te importeren, om zo de implementatietijd en -kosten te beperken. Ook kan Make bedrijfsspecifieker worden gemaakt door teksten aan te passen aan de terminologie van uw bedrijf. Een volledig overzicht van de wijzigingen en de FAQ s zijn beschikbaar op Daarnaast zijn er officiële handleidingen via de helpfunctie in Make beschikbaar, bestaande uit een handleiding voor gebruikers en een handleiding voor de beheerder. Heeft u interesse in een demonstratie van Make? Neem contact met ons op. Dennis Nijkamp , pagina 2

3 Kritische kijk op berekeningen van luchtkwaliteit en emissie-eisen Bij de aanvraag van een vergunning in het kader van de WABO, verlangt het bevoegd gezag vaak een uitgebreid onderzoek naar de invloed van de activiteit op de lucht kwaliteit. KWA voert deze onderzoeken uit, maar in sommige gevallen volstaat een quick scan. Naast het uitvoeren van de metingen en berekeningen, streven wij met u naar realistische en werkbare emissie-eisen. Column Onderzoek luchtkwaliteit in breed werkveld KWA voerde in het afgelopen jaar diverse onderzoeken uit naar de luchtkwaliteit (emissies) bij bedrijven in zeer uiteenlopende branches (zie tabel). Voor de verspreidingsberekeningen wordt een applicatie gehanteerd, welke tot in detail berekent Voorbeeldprojecten Quick scan luchtkwaliteit in kader haalbaarheidsonderzoek Een bedrijf wilde de productie verdubbelen. Hierbij werd vooraf in kaart gebracht welke milieu-aspecten tot knelpunten konden leiden. Voor de maatgevende luchtcomponent is door KWA alleen voor het meest nabijgelegen gevoelige punt een verspreidingsberekening uitgevoerd. Uit deze scan bleek dat de lucht kwaliteit geen beletsel vormde voor uitbreiding van de productie. Verruiming emissiegrenswaarde Voor een mineralenverwerkend bedrijf heeft KWA een stofnotitie opgesteld. In deze notitie wordt gemotiveerd waarom het bedrijf niet kan voldoen aan de emissie-eisen uit de NeR (Nederlandse Emissie Richtlijn) en wordt een ruimere normstelling voorgesteld. De gevraagde, verruimde stofemissie is onderbouwd met verspreidings berekeningen, die aantonen dat deze uitstoot geen probleem oplevert voor de omgeving. wat de invloed ter plaatse is van gevoelige bestemmingen. Niet meer berekenen dan strikt noodzakelijk KWA onderscheidt zich door de levering van maatwerk. Geen uitgebreid standaardrapport, alleen omdat een bevoegd gezag dit wenst, maar eerst onderzoeken of een uitgebreid onderzoek echt nodig is (quick scan). Zo nodig treden we vooraf in overleg met het bevoegd gezag. Uit de quick scan volgt of het beperkte onderzoek volstaat of dat een meer uitgebreid onderzoek nodig is. Wanneer volstaat de quick scan? Praktijkervaring leert dat een minder gedetailleerd onderzoek volstaat om diverse redenen: gevoelige bestemmingen liggen ver weg; op voorhand is duidelijk dat de emissie lager is dan de eisen; de achtergrondconcentratie van de te onderzoeken component is zeer laag. Daarnaast is in de wet luchtkwaliteit het NIBM-criterium (Niet In Betekenende Mate) opgenomen. Ook dit kan aanleiding zijn voor het niet verder uitvoeren van onderzoek. Toetsing van emissie-eisen KWA voert niet alleen berekeningen uit, maar beoordeelt ook de emissie-eisen die een bevoegd gezag aan een vergunning wil verbinden. Zowel het bevoegd gezag als bedrijven zijn namelijk niet gebaat bij emissie-eisen die praktisch en/of economisch niet haalbaar zijn. Onze jarenlange ervaring en kennis op het gebied van luchtkwaliteit helpen u vergunningsprocedures zo snel mogelijk te doorlopen, zonder de bedrijfsvoering te belemmeren. Rob Trenning , Branche Type onderzoek Te onderzoeken component Energie Wm revisie NOx, CO Mineralen Wm revisie PM10, NOx Bouwstoffen Wm oprichting PM10, NOx Transport Wm revisie PM10, NOx Textiel Haalbaarheidsstudie NOx Recreatie Herkomst stof Grof Stof Zuivel Wm uitbreiding PM10, NOx Chemisch Wm revisie PM10, NOx Vleesverwerking Klachten Geur Voeding Wm revisie Geur Zuivel Wm uitbreiding Geur De economische crisis is voorbij en we gaan door waar we gebleven waren. Of toch niet? Want door inkrimping van het personeelsbestand ontstaat hier en daar een fte-crisis. Het gevolg is dat ik regelmatig gebeld word: Kan KWA voor de komende maanden een KAM-manager leveren? Dat kan, maar over hoeveel dagen gaat het? Oh, voor vijf dagen per week op locatie? Gaan we voor u regelen. Dan de vraag hoe ik het ga regelen, want niemand zit vijf dagen per week naar buiten te kijken. Spannend, want wie van onze adviseurs heeft tijd, is voldoende betrokken en bekwaam voor deze uitdaging? Na wat overleg vind ik twee competente adviseurs. Zij voelen zich meteen betrokken en schuiven met lopende opdrachten, zodat zij elk twee tot drie dagen beschikbaar zijn. De fte-crisis voor de klant is opgelost met twee adviseurs, die de continuïteit van zijn bedrijf helpen waarborgen. Nu maar hopen dat ze niet té betrokken worden, want dan krijg ik een fte-crisis. Ruud van Kolfschooten , KWA begeleidt sectoren bij uitwerken energie-ambitie In 2010 hebben de industriesectoren die deelnemen aan de MJA3- en MEE-convenanten, een korte toekomstverkenning (een zogenaamde voorstudie) uitgevoerd naar de marktsituatie in 2030 en hoe de sector zich daarin kan en wil positioneren. Vijftien sectoren gaan op basis hiervan een routekaart 2030 ontwikkelen. Bij drie van deze sectoren speelt KWA een rol als procesbegeleider, terwijl ondersteuning op componenten wordt geleverd bij een vierde. Op weg naar grotere energie-efficiency in 2030 Naar aanleiding van de uitgevoerde voorstudie zijn vijftien sectoren verder gegaan met de ontwikkeling van een routekaart naar Met deze routekaart krijgen de sectoren in beeld op welke wijze zij in de toekomst een forse stap kunnen maken in duurzamer (lees: energie-efficiënter) zijn. Voor andere sectoren zijn er specifieke thema s uit de voorstudie gekomen, die aanleiding gaven tot het starten van verdiepende onderzoeken. KWA speelt rol in ontwikkeling routekaart De ontwikkeling van de routekaarten voor de diverse sectoren wordt (deels) gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en ondersteund door Agentschap NL. De Stichting Verenigde Keramische Organisaties (VKO), de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee (KNVKT) en de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI) hebben KWA de rol van procesbegeleider toebedeeld bij de vervolgactiviteiten. Daarnaast ondersteunt KWA de Nederlandse Vleesindustrie bij de verdere uitwerking van duurzaam koelen en vriezen, energie-efficiency en specifieke thema s, zoals duurzame energie, waaronder zonne-energie. Ursula Looman , Fons Pennartz , kwadrant no. 1 mei 2011 pagina 3

4 Integraal managementsysteem: praktijk, resultaten en ontwikkelingen Veel bedrijven werken nog met losse of beperkt geïntegreerde managementsystemen. De praktijk wijst echter uit dat een integraal managementsysteem minder inspanning van uw bedrijf en uw medewerkers vraagt en dat de administratieve last afneemt, soms tot wel 60% lager. KWA heeft in dit kader een methode (MakeProof) ontwikkeld. Met MakeProof is het mogelijk alle vereisten uit normen, zonder overlap, te integreren binnen het bestaande bedrijfsmanagementsysteem en dit te vertalen naar concrete borgingsmaatregelen. De norm verandert daarmee van een abstract naar een praktisch document en dat vereenvoudigt de implementatie in grote mate. De methode is recentelijk toegepast bij enkele bedrijven. Eén van deze bedrijven is Eiffage Rail BV, waar, als gevolg van overname en organisatorische wijzigingen, in vijf maanden tijd een nieuw gecertificeerd managementsysteem moest worden opgezet voor de normen ISO 9001, ISO 14001, VCA**, BTR en de. In overleg met KWA is ervoor gekozen om één geïntegreerd managementsysteem op te zetten. Met behulp van MakeProof was het mogelijk om alle normen integraal naast de bestaande werkwijzen te zetten. Zo werd snel duidelijk welke onderdelen geïntegreerd en welke nog aangevuld moesten worden. Ook genereert MakeProof een totaaloverzicht van de relevante acties en taken per persoon ten behoeve van de implementatiefase. Bij de documentenaudit zijn door de certificerende instelling geen afwijkingen geconstateerd. Eiffage Rail is weer klaar voor de toekomst. KWA gaat verder met de ontwikkeling van MakeProof door verbreding naar andere toepassingen, zoals de integratie van eisen van klanten (bijvoorbeeld in de bouwsector), voedselveiligheid en MVO prestatieladder / ISO (Duurzaamheid). Jan Willem de Jager , Jan van Pelt , -emissiehandel Fase III nadert met rasse schreden De derde fase van de -emissiehandel ( ) staat voor de deur lijkt nog ver weg, toch moeten er op korte termijn al de nodige acties worden ondernomen. Zo moeten voor 1 september 2011 de historische emissies worden opgegeven aan de NEa, inclusief een bijbehorende, geverifieerde verantwoordingsrapportage. De benodigde invulformulieren komen waarschijnlijk eind april beschikbaar. Algemeen kader en veranderingen in Fase III De rechten uit Fase II blijven geldig in Fase III, dus men kan rechten meenemen (banking). Ook de grens om mee te doen blijft gehandhaafd op 20 MW opgesteld vermogen. In Fase III staan een paar grote veranderingen op stapel, waarvan de belangrijkste zijn: 1. Verruiming van de installaties onder emissiehandel; ook fakkels, incinerators, ovens en drogers gaan onder ETS vallen. Kort gezegd; elk apparaat waar uitkomt doet mee, waardoor meer bedrijven onder emissiehandel vallen; 2. Bedrijven krijgen in principe rechten toegewezen op basis van een productbenchmark. Voor producten zonder productbenchmark vindt toewijzing plaats op basis van één of meerdere fall-back scenario s : een warmtebenchmark, brandstofbenchmark of proces-emissies; 3. De benchmarks worden gecombineerd met het historische activiteitenniveau. Uit de jaren of mag een bedrijf de meest gunstige periode kiezen; 4. Elektriciteitopwekking krijgt geen gratis -rechten meer toegewezen. Dit geldt ook voor elektriciteit uit WKK s; 5. Een deel van de bedrijven krijgt gedeeltelijk gratis rechten en moet de rest kopen op een veiling. In 2013 krijgt men 80% van de rechten gratis, dit daalt geleidelijk tot 30% in 2020; 6. Bedrijven die bloot staan aan Carbon Leakage krijgen 100% van hun rechten gratis. Carbon Leakage wil zeggen dat Europese producenten sterk concurreren met bedrijven buiten de EU zonder -emissiehandel (concurrentienadeel Europese bedrijven). Al met al gaat -emissiehandel bedrijven in de jaren meer geld kosten dan in de twee voorafgaande periodes: er zijn minder rechten te verdelen en er worden aanzienlijk minder rechten gratis verstrekt. De eventuele Opt-Out, waar enkele jaren geleden in Brussel over gesproken werd, biedt waarschijnlijk geen soelaas en wordt mogelijk niet eens breed ingevoerd in Nederland. Bouke Bruinsma , pagina 4

5 Droogsnelheid vs. vochtgehalte DROOGSNELHEID C B A D Kansen voor energiebesparing op droogprocessen Hoe kan ik meer product drogen met hetzelfde energiegebruik en behoud van kwaliteit? Hoe kan ik mijn afkeur reduceren? Welke energieaspecten moet ik meenemen in een investeringstraject voor een nieuwe droger? Dat deze vragen actueel zijn blijkt onder andere uit de Roadmap Drogen van de Nederlandse Werkgroep Drogen: AB = opwarmen product BC = verwijderen vrij vocht CD = verwijderen gebonden vocht VOCHTGEHALTE Droogprocessen vragen circa 15% van het totale Nederlandse industriële energiegebruik en hebben vaak een laag rendement, in de praktijk slechts 20 tot 50%. Met conventionele maatregelen is op korte termijn 25% energiebesparing mogelijk. Op langere termijn wordt minimaal voor 25% aan additionele besparingsmogelijkheden verwacht. Er liggen dus kansen! Er leiden meerdere wegen naar Rome, maar die zijn niet allemaal even efficiënt. Een juiste productkwaliteit betekent niet automatisch een optimaal droogproces. Drogen is een technisch complex proces en een ingewikkeld samenspel van warmte- en vochttransport en fysische eigenschappen van het product. Temperatuurniveaus, stromingsprofielen, contact tussen product en droogmedium en vochtdiffusie uit het product, bepalen de efficiency. KWA helpt bij de optimalisatie van uw droogprocessen. Wij bieden ondersteuning bij de doorlichting, het genereren en kwantificeren van de specifieke energiebesparende maat regelen en de implementatie ervan. Ook helpen we u bij het opzetten, verbeteren en implementeren van de procesmonitoring, zodat meer inzicht ontstaat in de energieprestaties van het proces. Bestaat er ook binnen uw bedrijf behoefte aan goede energetische beoordeling van het droogproces en wilt u de juiste maatregelen kunnen specificeren? Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten. Tijn Backx , Voor u van belang bij aanbestedingen? bewijst zich als duurzaamheidinstrument KWA volgt de ontwikkelingen over de en ondersteunt u bij het te gelde maken van uw duurzaamheidinspanningen. De is een instrument om bedrijven, die deelnemen aan aanbestedingen, te stimuleren tot -bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. In eerste instantie is de door ProRail ontwikkeld, die het sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Inmiddels is versie 2.0 ontwikkeld en is de ladder breder toepasbaar geworden voor andere, aanbestedende organisaties én voor andere sectoren. Zo sluit de nu beter aan bij het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten. Daarnaast heeft ProRail de verzelfstandigd en in eigendom gegeven van de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Deze Stichting is verantwoordelijk voor alle zaken betreffende de ladder: het gebruik, de doorontwikkeling, het beheer van het certificeringschema en de verbreding van deelnemende sectoren. Het uitgangspunt van de is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hoger niveau (1-5) op de 2 ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een -fictieve- korting op de inschrijfprijs. Belangrijk onderdeel is het opstellen van de -footprint: de inzichten hieruit vormen de basis voor mogelijkheden tot -reductie. De nationale -database is een handige tool om de -footprint -volgens een uniform model- te bepalen, waarmee vervolgens deze -footprint ter inzage gegeven kan worden aan (potentiële) opdrachtgevers. Naast ProRail gaat nu ook Rijkswaterstaat in tien projecten de hanteren, als bewijsmiddel in haar aanbestedingen voor de zogenaamde EMVI-eisen (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Alliander en Enexis hebben eveneens interesse getoond. Gesteld kan dus worden dat de zich heeft bewezen als duurzaamheidinstrument. Erik van den Brink , Ursula Looman , 2 Wees een asbestcalamiteit voor Met regelmaat voert KWA asbestinventarisaties uit in de bedrijfsgebouwen van klanten uit de industrie. Aanleiding voor de klant om hiertoe over te gaan kan het interne arbo- en milieubeleid zijn, maar ook de sloop van bedrijfsgebouwen (verplicht) of aan- en verkoop daarvan zijn goede redenen. Bij asbestinventarisaties wordt de aanwezigheid van asbest in de gebouwen onderzocht. Afhankelijk van de bevindingen uit de inventarisatie worden vervolgens de consequenties voor de volksgezondheid, onderhoud- en sloopwerkzaamheden en financiën in beeld gebracht. Tot slot staat in een zogenaamd asbestbeheerplan hoe met het asbest om te gaan tot het daadwerkelijk is verwijderd. Asbestinventarisatie In technische ruimten en technische installaties is asbest veelvuldig aanwezig. Zoals in ketelhuizen met (stoom)ketels en bijbehorend leidingwerk. Hier kan zowel in de ruimte en de stoomketel zelf, als in het isolatiemateriaal en de pakkingen van (stoom)leidingwerk asbest zijn toegepast. Dit leidingwerk gaat vervolgens door de gehele fabriek. Voordat (onderhouds) werkzaamheden in dergelijke ruimten aan deze installaties en/of aan dit leidingwerk plaatsvinden, is het zeer zinvol om de aanwezigheid van asbest in kaart te brengen en zonodig eerst het asbest te verwijderen. Al te vaak maken we mee dat er zonder inventarisatie, of met een onvolledige/oude inventarisatie, dergelijke werkzaamheden zijn uitgevoerd en vervolgens onbewust het asbest is bewerkt. Met als gevolg een asbestbesmetting. En het opruimen van een asbestbesmetting, met alles wat daar bij komt (van voorlichtingsbijeenkomsten aan betrokkenen, ontoegankelijkheid van ruimten, doorlopen van vergunningsprocedures en vertraging in de planning tot de extra kosten), is het laatste waar een bedrijf op zit te wachten. Een gedegen asbestinventarisatie én asbestbeheerplan kan dergelijk leed voorkomen. Marcel Hilwig , kwadrant no. 1 mei 2011 pagina 5

6 Tabel 1 Sectoren en energiegebruik Elektriciteit primair Elektriciteit voor koeling Aandeel koeling in elektriciteit PJ/j PJ/j % Voeding- en genotmiddelenindustrie Industrie Voeding- en genotmiddelenindustrie heeft een hoog energieverbruik voor koeling Recentelijk heeft KWA een onderzoek geactualiseerd naar het energieverbruik van koelinstallaties per sector in Nederland. In dit KWA-onderzoek zijn de diverse sectoren uitgesplitst naar verschillende branches. Koeling neemt circa 13% van het elektriciteitsverbruik voor haar rekening. In tabel 1 zijn de energiegebruiken weer gegeven. Let wel, er is uitgegaan van primair elektrisch energieverbruik bij opwekking (ofwel 1 kwh= 9 MJ). Vervolgens is er een vertaalslag gemaakt naar de hoeveelheden koudemiddelen die in de installaties aanwezig zijn. Er is immers een relatie tussen het energieverbruik per jaar, het type, de grootte van de koelinstallatie en de inhoud van de installatie. In tabel 2 zijn de aanwezige hoeveel heden koudemiddel weergegeven (gemiddeld scenario). Hierbij komt nog 700 ton koudemiddelen voor warmtepompen, schepen en reefercontainers en wegtransport. De inhoud van autoairco s is niet in dit onderzoek betrokken. De belangrijkste overwegingen uit het onderzoek zijn: Per sector of branche kan men bepalen wat het verbeterpotentieel is door innovaties. Het bestrijden van lekverliezen blijft een belangrijk onderwerp. Het gebruik van condensorwarmte draagt bij aan een reductie van de -emissie. Diensten, overheid en agrarisch Industrie zonder koeling Totaal Tabel 2 Sectoren en energiegebruik Hoeveelheid aanwezige koudemiddelvulling ton ton ton NH3 HCFK (R22) HFK Voeding- en genotmiddelenindustrie Industrie Diensten, overheid en agrarisch Totaal Zuivelindustrie, Vleesindustrie, Koel- en vrieshuizen, Broodbakkerijen, etc. 2 Basischemie, Petrochemie, Chemische industrie, etc. 3 Supermarkten, Kantoorgebouwen, Ziekenhuizen, Horeca, gekoelde teelt Glastuinbouw, etc. 4 Papier- en kartonindustrie, Glasindustrie, IJzer-/Staalindustrie, Non-ferro-industrie, etc. Energieverbruik heeft meer invloed als -emissiebron dan de -equivalente emissies ten gevolge van het verlies van koudemiddelen. De trend laat een verschuiving zien van HFK s naar ammoniak in de industrie. De meest milieuvriendelijke manier van koelen blijft natuurlijk het minimaliseren van de koelvraag en vervolgens te koelen op natuurlijke wijze. In gebouwen- en transportkoeling zullen de HFK s een prominente plaats blijven spelen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Agentschap NL. Fons Pennartz , Objectieve kijk op mogelijkheden afvalwaterzuivering Een jaarlijks terugkerende kostenpost is de zuiveringsheffing, die bedrijven betalen aan de waterbeheerder. Soms zijn die kosten aanleiding om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het zelf (voor)zuiveren van afvalwater. KWA heeft in het afgelopen jaar voor diverse bedrijven dit onderzoek uitgevoerd, met wisselende mogelijkheden en resultaten. Brede inventarisatie Het onderzoek start met de inventarisatie van de hoeveelheid en samenstelling van het geloosde afvalwater. Bij voorkeur worden ook deelstromen of aanwezige voorzuiveringsstappen geïnventariseerd. Daarna gaat het onderzoek verder op ons proeflaboratorium, waarbij we kiezen voor verschillende testen. In eerste instantie zo breed mogelijk, om op voorhand geen techniek uit te sluiten. Bezinking, filtratie en coagulatie/flocculatie als voorzuiveringsstap maken hier meestal deel van uit. Anaerobe mogelijkheden Voor een sauzenfabrikant voerden wij het onderzoek uit in het afvalwater na een fysisch-chemische voorzuivering. Verdere voorzuivering bleek weinig aantrekkelijk, vanwege het hoge rendement van de aanwezige zuiveringsstap. Maar de aanwezigheid van veel opgeloste organische bestanddelen (CZV) geeft kansen. Een nazuivering van dit afvalwater met aeroob biologische technieken blijkt haalbaar, maar zeker ook anaerobe zuivering. Beide leiden tot lagere lozingskosten en beide hebben hun specifieke voor- en nadelen. Anaerobe zuivering heeft nu de aandacht, vooral vanwege het kleinere ruimtebeslag en verdere mogelijkheden. Labschaal versus praktijk Bij een zuivelbedrijf bleek uit het laboratoriumonderzoek een fors rendement bij toepassing van coalgulatie/flocculatie. Door toevoeging van ijzer en polyvlokmiddel bleek een zuiveringsrendement van vijftig procent haalbaar. Ondanks deze zeer hoopvolle resultaten, bleek bij verdere berekening een minder gunstig beeld. De terugverdientijd bleek langer dan drie jaar, met name door de kosten van de doseringen. Hierop besloot het bedrijf het project voorlopig op te schorten. Onderzoeken kunnen positieve, maar dus ook minder positieve resultaten opleveren. Het is sowieso raadzaam om regelmatig de afvalwaterlozing kritisch te beschouwen. En daarbij geeft het opsplitsen van (vervuilde) deelstromen extra mogelijkheden om de kosten voor afvalwater te beperken. Rob Schoon , pagina 6

7 Duurzaamheid doen wij zo! Duurzame energievoorziening voor Van der Valk Hotel Almere Het eind vorig jaar geopende Van der Valk Hotel in Almere heeft een geavanceerd systeem voor de warmte- en koudevoorziening. Een ondergronds energieopslagsysteem met gebruik van grondwater levert s zomers koeling en s winters warmte. De ingebruikname van het systeem liep vertraging op, omdat er problemen waren met de grondwaterbronnen. Na advies hierover door KWA Bedrijfsadviseurs en in overleg met de firma Linthorst Installatietechniek en de provincie Flevoland, kon het systeem in maart toch in gebruik worden genomen. De firma Linthorst Installatietechniek uit Apeldoorn ontwierp en installeerde een systeem, waarmee het hotel grotendeels kan worden voorzien van warmte en koeling. KWA werd gevraagd het grondwater uit de reeds aangelegde bronnen te onderzoeken. Hieruit voortvloeiend bleek dat er sprake was van een afwijkende bodemopbouw en daarmee een moeizaam verlopende infiltratie. Bij de voorstudie en vergunningaanvraag door een ander adviesbureau en de vergunningverlening door de provincie was dit niet voorzien. Het systeem kon daardoor niet operationeel worden; een tegenvaller voor het hotel en de installateur. KWA is gevraagd om bij te dragen aan een oplossing. Dit advies resulteerde in een nieuwe, diepere, infiltratiebron, waarmee volgens nader onderzoek de eerder optredende problemen verholpen waren. Vervolgens werd in overleg getreden met de provincie voor toestemming om het systeem in gebruik te nemen. De onttrekkingsbron en de nieuwe infiltratiebron bleken te voldoen aan de voorwaarden en eisen, zoals gesteld in de verleende vergunning voor het energieopslagsysteem. De provincie Flevoland gaf hierop eind maart toestemming om het ondergrondse energieopslagsysteem in bedrijf te nemen. Het moderne Van der Valk Hotel heeft daarmee een geavanceerd en duurzaam systeem voor de warmte- en koudevoorziening. Harald ten Brinke , Rob Schoon , Steeds vaker bevat een leveranciersselectie vragen over duurzaamheid of over MVO. Komt dit incidenteel voor, dan kan op dat moment een pasklaar antwoord geformuleerd worden. Maar wordt deze vraag vaker en telkens weer op een andere manier gesteld, dan is het efficiënter om te kunnen beschikken over een algemeen document met alle antwoorden daarin al opgenomen. Hoe kom je nu aan zo n algemeen document? De makkelijke manier De organisatie die ieder jaar een duurzaamheidverslag volgens bijvoorbeeld het GRI-verslaggevingsraamwerk maakt, stuurt dit jaarverslag simpelweg mee met de leveranciersvragenlijst. De leuke manier Een leuke manier is om een nominatiedocument op te stellen voor een duurzaamheidprijs. Nederland heeft verschillende lokale competities. Het nominatiedocument bestaat uit een overzicht van de duurzaamheiddoelen en -activiteiten. Als de moeite voor het opstellen van het document ook nog eens beloond wordt met de prijs en de bijbehorende (gratis) PR, dan is dat een mooi voorbeeld van de spreekwoordelijke twee vliegen in één klap. De vertrouwde manier Net als voor kwaliteit (ISO 9001), milieu (ISO 14001) en veiligheid (VCA) is het in Nederland ook mogelijk om de organisatie te laten certificeren voor duurzaamheid en het certificaat te gebruiken als bewijs dat er duurzaam gewerkt wordt. De bekende certificatie-instellingen hebben hiervoor de MVO ontwikkeld. Minder bekend zijn Business Balance Standard en de IMA MVO-norm. De authentieke manier NEN-ISO (internationale richtlijn voor MVO) heeft het karakter van een richtlijn en is daarom uitdrukkelijk niet bedoeld voor certificatie. Om tegemoet te komen aan de behoefte vanuit het bedrijfsleven om kenbaar te maken dat zij ISO toepassen is de NPR 9026 Handleiding voor zelfverklaring ISO ontwikkeld. Hiermee kunnen organisaties op een gestandaardiseerde wijze aantonen dat zij authentiek de principes en richtlijnen in NEN-ISO toepassen. Welke manier past het beste bij u? Neem contact op met onze adviseur: Ursula Looman , Reststromenscan Welke kansen zijn er voor afval Afvoer van organische reststromen kost de voedingsmiddelenindustrie vaak veel geld. In het kader van biobased-economy en het energie-transitiepad Groene Grondstoffen is dit aanleiding om alternatieve verwerkingsmogelijkheden en opwaardering van organische reststromen te onderzoeken. Dergelijke onderzoeken creëren mogelijkheden voor innovatie, milieuvoordeel en kostenreducties. KWA biedt bedrijven een scan voor inventarisatie en uitwerking van strategische opties voor energetische en grondstoffelijke volarisatie. Agentschap NL ondersteunt dit initiatief financieel door 50% van de scankosten te compenseren. Hoe werkt een scan? Per reststroom worden gegevens ingewonnen omtrent hoeveelheid, samenstelling en huidige verwerkingsroute, inclusief kosten. De rmatie over hoeveelheden wordt verwerkt in massabalansen. De analyse van de huidige verwerkingsroutes is gebaseerd op de kosten en baten, duurzaamheid aspecten, afnamezekerheid en juridische en overige randvoorwaarden. Vervolgens wordt gebrainstormd over alternatieve verwerkingsroutes, waarbij zowel energetische conversies als terugwinning van waardevolle grondstoffen aan bod komen. De meest interessante, alternatieve verwerkingsroutes worden nader uitgewerkt. De bevindingen worden in een beknopt rapport samengevat en gepresenteerd aan de opdrachtgever. Praktijkvoorbeeld Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. Dit jaar voerde KWA een reststromenscan uit voor Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. in Epe, een bedrijf dat zowel varkens als runderen verwerkt. Enkele alternatieve verwerkingsroutes voor reststromen bij Gosschalk die uit de scan naar voren zijn gekomen: a) varkenshaar inzetten in de textielindustrie (non-woven-textiel) b) het apart afgevangen varkensbloed in een vergistinginstallatie voor het zuiveringsslib meevergisten c) rechtstreeks afvoeren van zuiveringsslib naar een verbrandingsinstallatie, waarna fosfaathoudende asresten aan een kunstmest- dan wel fosforfabrikant worden geleverd d) op eigen bedrijfslocatie ontwateren van zuiveringsslib en vervolgens het sterk in volume afgenomen ontwaterde slib verwerken in een vergistinginstallatie e) fosfaat valoriseren door in het rejectiewater van de zuiveringsslib-ontwatering Struviet te laten neerslaan en dit, in de toekomst, als meststof in de landbouw af te zetten. Martin van de Pol , kwadrant no. 1 mei 2011 pagina 7

8 Even voorstellen Erik Bleichrodt , Adviseur kwaliteit: (Interim) manager integrale veiligheid en milieu bij A-Lanes A15 Netwerken, presentaties en acquisitie voor KWA Vorige werkgever: Evonik Carbon Black Nederland Bart Simons , Adviseur energie: MJA-monitoring en rapportage Restwarmtebenutting -/NOx-emissiehandel TU Eindhoven So-Watt Licht uit, spot aan Ooit kocht ik een lamp bij de Ikea voor boven de eettafel. Zo'n metalen staaf met drie van die 35 Watt halogeenspotjes. De halogeenspotjes heb ik vervangen door twee ledspots en een spaarlampspot. De eerste led koste 36,- de tweede 23,- en de spaarspot 7,-. Samen goed voor 66,- terwijl de lamp zelf -inclusief halogeenspotjes- slechts een tientje heeft gekost. Met deze dure actie heb ik 105 Watt halogeen teruggebracht naar 13 Watt. Verdient dat zich ooit terug? En geeft dat wel net zo veel licht? De tabel geeft antwoord. Vermogen Watt Lichtopbrengst* Lux Conclusies: de leds verdienen zich in 3,5 tot 5 jaar terug. De spaarlampspot is goedkoop, maar geeft te weinig licht. Kostprijs * gemeten op 50 cm afstand ** 1000 branduren per jaar (3 uur per dag), bij 0,20 per kwh Energieverbruik** kwh/jaar /jaar De infrarood foto toont een origineel halogeenspotje, een ledspot en de spaarspot. Het is duidelijk waar de meeste energie van de halogeenspot blijft: warmte. Dat het halogeenspotje heet is, daar kwam ik ook achter toen ik de led er weer in wilde draaien en mijn vingers brandde. Het zit hem eigenlijk al in de naam. "Hallo, geen lamp. Bouke Bruinsma , Tot. kosten na 5 jaar Halogeenspot , ,00 38,00 Ledspot (3 power leds) ,00 3 0,60 39,00 Ledspot (1 power led) ,00 3 0,60 26,00 Spaarlampspot ,00 7 1,40 14,00 Willem Capel , Adviseur watermanagement: geohydrologie koude-/warmteopslagsystemen waterbeheer Vorige werkgever: Tauw Vertrokken Roelant Rosman, adviseur Ron Steentjes, adviseur Voor onze vacatures kijkt u op Energieprijzen base load (elektriciteit) KAM contactdag-lustrum: 10-jarig bestaan Een speciale locatie voor een speciale bijeenkomst. De Veerensmederij in Amersfoort, een oud industrieel gebouw met een nieuwe functie, bood de perfecte achtergrond voor de lustrumdag op dinsdag 5 april jl.. Peter Palstring (gepensioneerd KAM-lid) vertelde over zijn ervaringen met de overheid, zijn omgeving, zijn bedrijf (SCA Packaging De Hoop) en zijn persoonlijke ontwikkeling daarin. Trends en ontwikkelingen van wet- en regelgeving de afgelopen 10 jaar in historisch Bijblijven! Zware kost, maar wel heel nuttig. Jacqueline Cramer nam ons mee naar de toekomst. Wat komt er de komende 10 jaar op ons af als KAM-manager? Hoe moeten wij ons daarop voorbereiden? Haar visie is onder andere dat bedrijven in clusters moeten gaan samenwerken om verduurzaming voort te zetten. Daarbij spelen netwerken, globalisering en toe nemend, onvoorspelbaar gedrag van consumenten/klanten een steeds belangrijkere rol. Alle deelnemers hebben daarna volgens de wereldcafémethode ideeën opgeschreven en gedeeld met elkaar over de rol van de overheid, de klant/consument, het netwerk en de KAM-manager over 10 jaar. Graag zien we u tijdens de volgende KAM contactdag op dinsdag 4 oktober 2011 bij Desso in Waalwijk. Linda Gentner , Colofon KWAdrant is een uitgave van KWA Bedrijfsadviseurs B.V. Eindredactie: Redactie: Ruud van Kolfschooten Gerard Jousma, Rob Schoon, Marga Steenbeek Ontwerp & Productie: CXN creatief bureau voor crossmediale communicatie - Amersfoort Druk: Klomp Grafische Communicatie - Amersfoort Fotografie: CXN, relaties en eigen medewerkers KWA Bedrijfsadviseurs B.V. Regentesselaan 2 Postbus 1526, 3800 BM Amersfoort Telefoon: Overname artikelen met bronvermelding toegestaan. CURSUSKALENDER 2011 Datum Soort cursus/training/opleiding Cursusleider/aanspreekpunt Zaal Tijd 8 juni Themamiddag Preventiemedewerker voor de KAM contactgroep Paul Molenberg, Linda Gentner (KAM contactgroep) Bergzaal uur 9 juni PGS 15 René Braaksma Regentessezaal uur 21 juni Informatiemiddag Compliance Robin Sinke Bergzaal uur 15 september Informatiemiddag Compliance Robin Sinke Bergzaal uur 28 september Corrosie Mascha Ludoph Bergzaal uur 6 oktober Energiecoördinator in productiebedrijven Bas Oldenhof Bergzaal uur 11 oktober Introductiecursus Wabo voor aanvragers René Braaksma Bergzaal uur 12 oktober De koudetechnicus in productiebedrijven Fons Pennartz Bergzaal uur 13 oktober Milieucoördinator Martin van der Slik Bergzaal uur 1 november Gevorderdencursus Wabo voor aanvragers René Braaksma Bergzaal uur 9 november Workshop Zelfverklaring "MVO doe je zo" over de Zelfverklaring volgens ISO Ursula Looman en Linda Gentner Bergzaal uur 17 november Make gebruikersmiddag Robin Sinke en Linda Gentner Bergzaal uur 24 november Informatiemiddag Compliance Robin Sinke Bergzaal uur 29 november PGS 15 (onder voorbehoud van publicatie nieuwe richtlijn) René Braaksma Bergzaal uur Op vindt u alle actuele rmatie. Of u neemt contact op met Sylvia Lam, ,

drant Niet verrast worden door het onverwachte Continuïteitsmanagement verdient meer aandacht www.kwa.nl

drant Niet verrast worden door het onverwachte Continuïteitsmanagement verdient meer aandacht www.kwa.nl Kwaliteitsmanagementsysteem 3 Duurzaam ondernemen 5 Sprinklersysteem 6 14E JAARGANG NO. 2 november 2012 drant www.kwa.nl Arbo Bodem Duurzaamheid Energie Geluid Kwaliteit Lucht Milieu Veiligheid Continuïteitsmanagement

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

BIJBLIJVEN - 28 oktober 2014. Inhoudsopgave 1 MILIEU... 3 2 ENERGIE... 6 3 ARBO...10 4 KWALITEIT...12 5 BODEM EN WATER...15 6 DUURZAAMHEID...

BIJBLIJVEN - 28 oktober 2014. Inhoudsopgave 1 MILIEU... 3 2 ENERGIE... 6 3 ARBO...10 4 KWALITEIT...12 5 BODEM EN WATER...15 6 DUURZAAMHEID... Bijblijven KAM contactdag dinsdag 28 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 MILIEU... 3 2 ENERGIE... 6 3 ARBO...10 4 KWALITEIT...12 5 BODEM EN WATER...15 6 DUURZAAMHEID...18 2-19 1 Milieu Activiteitenbesluit en

Nadere informatie

KIM-project Haaglanden brengt kwaliteitszorg in praktijk

KIM-project Haaglanden brengt kwaliteitszorg in praktijk 13 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 13, vierde jaargang, maart 1999 Inhoud Interview: KIM-project Haaglanden Joan Koffeman over: Milieugedrag en

Nadere informatie

Handboek Asbest Handboek Asbest. Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest

Handboek Asbest Handboek Asbest. Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest I Handboek Asbest Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest Handboek Asbest Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest Colofon Deze publicatie is een uitgave van Aedes

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Bio-energie van eigen bodem

Bio-energie van eigen bodem Bio-energie van eigen bodem Voorbeelden van en ervaringen met kleinschalige installaties voor opwekking van elektriciteit uit biomassa editie 2005 in opdracht van COLOFON Samenstelling en redactie: Ecofys

Nadere informatie

Bio-energie van eigen bodem

Bio-energie van eigen bodem Bio-energie van eigen bodem COLOFON Samenstelling en redactie: Ecofys bv, Utrecht in opdracht van SenterNovem Michiel Tijmensen Rolf de Vos www.ecofys.nl Ontwerp: Evert Albers, Ecofys bv Druk: Libertas,

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl 14 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 14, vierde jaargang, juli 1999 Inhoud Interview: Handhaving nieuwe stijl Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil?

Nadere informatie

2011, jaargang 11. People Planet Profit

2011, jaargang 11. People Planet Profit Performance oktober 2011, jaargang 11 People Planet Profit Performance & Duurzaamheid 06 08 12 16 28 Inhoud Colofon 06 Bert Lavrijsen, directeur/eigenaar van Laco 08 Clinton Climate Initiative 12 Rob Moelker,

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Kwaliteit vergunningverlening provincie op hoger plan

Kwaliteit vergunningverlening provincie op hoger plan 12 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Nummer 12, derde jaargang, december 1998 Inhoud Interview: Ad de Lange over Het betere werk, een IPO-project dat de kwaliteit

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

september 2009 Nummer 3 Magazine Ed Nijpels: maatschappelijk essentieel' Kiwa eerste met technology: Foto: Chris Pennarts

september 2009 Nummer 3 Magazine Ed Nijpels: maatschappelijk essentieel' Kiwa eerste met technology: Foto: Chris Pennarts september 2009 Nummer 3 Magazine Ed Nijpels: 'certificering maatschappelijk essentieel' Kiwa eerste met CSR-certificatie Kiwa Gas technology: 80 jaar gaskennis Foto: Chris Pennarts COLUMN Corporate Social

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Januari 2012 25e jaargang. In dit nummer o.a.: Kleinschalige duurzame warmte uit lokale houtsnippers. Project Waterschoon: wereldprimeur

Januari 2012 25e jaargang. In dit nummer o.a.: Kleinschalige duurzame warmte uit lokale houtsnippers. Project Waterschoon: wereldprimeur Januari 2012 25e jaargang ista magazine Het energiemanagement magazine van ista Nederland B.V. In dit nummer o.a.: Kleinschalige duurzame warmte uit lokale houtsnippers Project Waterschoon: wereldprimeur

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling

Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling EINDRAPPORT CREM-project nr. 10.E45 Marcel van Westerhoven (uitvoering) Drs. Victor de Lange (projectleiding) Amsterdam, 23 juni 2010 CREM BV Spuistraat

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand!

Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Knelpunten van 20 verplichtingen aangepakt! Handreiking voor bedrijven en bevoegd gezag Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Knelpunten van 20 verplichtingen

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Het SER Energieakkoord; een bloemlezing perspectief

Het SER Energieakkoord; een bloemlezing perspectief Het SER Energieakkoord; een bloemlezing vanuit een juridisch perspectief RenewabLAW Auteur: mr. J.A. Timmerman September 2013 RenewabLAW Inhoud 1. Leeswijzer... 3 2. Onderdelen uit het SER Energieakkoord...

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie