JAARVERSLAG 2006 ONDERZOEKSPROGRAMMA 2007 REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2006 ONDERZOEKSPROGRAMMA 2007 REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2006 ONDERZOEKSPROGRAMMA 2007 REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND

2 VOORWOORD Op grond van de artikelen 81o lid 2 en 185 lid 4 van de Gemeentewet stelt de rekenkamercommissie elk jaar voor 1 april een verslag op van haar werkzaamheden van het voorgaande jaar. Voor u ligt het verslag van de rekenkamercommissie van de gemeente Roermond over het jaar Daarnaast presenteren wij bijgaand ook het onderzoeksprogramma Jaarverslag 2006 en onderzoeksprogramma 2007 zijn aan elkaar gekoppeld, mede omdat de onderzoeken uit 2006 doorlopen in In 2006 heeft de rekenkamercommissie twee onderzoeken afgerond: het onderzoek naar subsidiebeleid en subsidieverstrekking van de gemeente Roermond (april 2006) en het onderzoek naar aanbestedingsbeleid en aanbestedingsgedrag van de gemeente Roermond (december 2006). Het voor 2006 aangekondigde onderzoek naar het onderwijshuisvestingsbeleid is in de periode september tot en met december 2006 uitgevoerd. De rapportage van de onderzoeksresultaten is voorzien voor het tweede kwartaal van In 2006 is voorts een quick scan uitgevoerd naar het lokale en regionale werkgelegenheidsbeleid. De resultaten van deze quick scan zijn de basis voor een in 2007 uit te voeren onderzoek naar het werkgelegenheidsbeleid. Daarnaast is een onderzoeksopzet vastgesteld voor de in het onderzoeksprogramma 2006 opgenomen quick scan naar de financieringsstructuur van het centrummanagement. Eind 2006 heeft de rekenkamercommissie afscheid moeten nemen van vier van haar leden: mevrouw Cox en de heren van Dijk, van der Donk en Moison. Van harte wil ik hen bij deze (nogmaals) bedanken voor hun enthousiasme, inzet én inbreng in de afgelopen periode. In de opvolging van deze scheidende leden is begin 2007 voorzien. Mede gelet op dit grote aantal nieuwe leden van de rekenkamercommissie legt de rekenkamercommissie in 2007 de nadruk op het afronden van de nog lopende onderzoeken. Er zijn voor 2007 vooralsnog geen onderzoeken naar nieuwe onderwerpen gepland. Wel zal in 2007 worden nagegaan in hoeverre de aanbevelingen uit eerdere onderzoeken van de rekenkamercommissie ter hand zijn genomen. Namens de rekenkamercommissie van de gemeente Roermond, mevrouw drs. A.M.J. Schoenmakers. Roermond, 26 maart 2007.

3 JAARVERSLAG Inleiding 1 2. Onderzoeken Overige activiteiten Financieel overzicht

4 JAARVERSLAG Inleiding In dit jaarverslag wordt teruggeblikt op de activiteiten en het functioneren van de rekenkamercommissie van de gemeente Roermond in Het onderzoeksprogramma over 2006 is daarbij uiteraard het vertrekpunt. In het jaarverslag wordt eerst ingegaan op de onderzoeken die in 2006 zijn uitgevoerd c.q. opgestart (hoofdstuk 2). Daarna wordt in hoofdstuk 3 aangegeven welke overige activiteiten in 2006 hebben plaatsgevonden. Tenslotte wordt een financieel overzicht (realisatie versus raming) gegeven (hoofdstuk 4). De rekenkamercommissie van de gemeente Roermond bestaat uit drie externe leden en drie raadsleden en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. In 2006 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de rekenkamercommissie. Deze was in 2006 als volgt: Voorzitter: Leden: Secretaris: mevrouw drs. A.M.J. Schoenmakers mevrouw S.M.W. Cox (raadslid), de heer K.H. van Dijk (tevens plaatsvervangend voorzitter), de heer S.J. van der Donk (raadslid), de heer C.T.P. Moison (raadslid) en mevrouw drs. M.C.H.A. Simons RA BC mevrouw drs. A.T.G. Franssen-Peulen 2. Onderzoeken in In 2006 werd allereerst een in 2005 opgestart onderzoek afgerond: Subsidiebeleid van en subsidieverstrekking door de gemeente Roermond. In april 2006 werden de resultaten gepubliceerd van een in 2005 opgestart onderzoek naar het subsidiebeleid van en de subsidieverstrekking door de gemeente Roermond. De rekenkamercommissie concludeerde (kort samengevat) dat: - de doelstellingen van de gemeente op het gebied van sport, cultuur, wijken en buurten onvoldoende duidelijk en meetbaar zijn geformuleerd. Daardoor kan de mate waarin subsidies bijdragen aan het bereiken van deze doelstellingen (de doeltreffendheid van de subsidies) niet worden bepaald; - de raad geen of onvoldoende kaders heeft gesteld voor de sturing door middel van subsidies; - het subsidieproces verder kan worden verbeterd. Zo voldeden subsidieaanvragen in de onderzoeksperiode niet altijd aan de eisen die de Algemene Subsidie Verordening daaraan stelt; - de onderzochte subsidiebeschikkingen geen omschrijving van activiteiten bevatten waarvoor de subsidie wordt gegeven hetgeen in strijd is met de Algemene wet bestuursrecht. Ook werden in de subsidiebeschikkingen geen voorwaarden of eisen aan de subsidieverlening gesteld; - de gesubsidieerde organisaties over het algemeen redelijk positief zijn over de wijze waarop de aanvraagprocedures door de gemeente zijn vormgegeven en worden uitgevoerd. 1

5 De conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie werden in juni 2006 door de raad overgenomen. De raad droeg het college van burgemeester en wethouders op de aanbevelingen uit te voeren en de raad daarbij actief te betrekken. In het onderzoeksprogramma 2006 werden de volgende onderzoeken aangekondigd: 1. Aanbestedingsbeleid en aanbestedingen van de gemeente Roermond. Het onderzoek naar het aanbestedingbeleid en aanbestedingsgedrag van de gemeente Roermond ging van start in mei 2006 en werd in september 2006 afgerond. Na het ambtelijke en bestuurlijke wederhoor werd de onderzoeksrapportage in december 2006 toegezonden aan de raad. De conclusies van de rekenkamercommissie waren dat: - de inhoud van het aanbestedingsbeleid niet altijd juist is waardoor verkeerd wordt aanbesteed, met potentieel juridische gevolgen; - het aanbestedingsgedrag in 2005 niet in overeenstemming was met de Europese en de eigen regels. Het betreft daarbij met name inkopen die niet openbaar zijn aanbesteed. Deze onterecht niet openbaar aanbestede inkopen hebben een gezamenlijke waarde van ruim 6 miljoen euro. Afwijkingen van regels en interne richtlijnen zijn vaak niet of onvoldoende onderbouwd en gemotiveerd; - de kwaliteit van archivering van aanbestedingen erg wisselend is; - de huidige verantwoordingsvorm de raad onvoldoende inzicht biedt of alle verantwoorde inkopen conform de Europese richtlijnen en de eigen beleidskaders is aanbesteed. De raad heeft in februari 2007 (bij amendement) besloten de aanbevelingen van de rekenkamercommissie deels (niet overgenomen werden de aanbevelingen over de inhoud van het aanbestedingsbeleid) over te nemen. Voorts heeft de raad het college van burgemeester en wethouders opgeroepen na de vaststelling van de nieuwe aanbestedingswet doch uiterlijk eind 2007 een nieuw aanbestedingsbeleid voor te leggen aan de raad. 2. Lokaal en regionaal werkgelegenheidsbeleid. In 2006 heeft de rekenkamercommissie met betrekking tot dit onderwerp een quick scan (documentenanalyse en enkele interviews) uitgevoerd, waarbij is getracht de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: wat wil de gemeente Roermond op het gebied van de werkgelegenheid bereiken: wat zijn de vastgestelde beleidsdoelen en wat is het ambitieniveau van het werkgelegenheidsbeleid? welke doelstellingen zijn binnen werkgelegenheidsprojecten geformuleerd? in welke mate zijn de doelen van zowel het werkgelegenheidsbeleid als ook de projecten volledig, duidelijk en toetsbaar geformuleerd? Zijn indicatoren voor doelrealisatie benoemd en wordt daarop gemonitord? op basis van welke gegevens kunnen de effecten op de lange termijn worden beoordeeld? Op basis van deze quick scan concludeert de rekenkamercommissie dat: - er geen vastgestelde meetbare doelstellingen zijn op het gebied van het creëren van arbeidsplaatsen c.q. het scheppen van de randvoorwaarden daarvoor; - op het gebied van het arbeidsmarktbeleid wel meetbare doelstellingen zijn vastgesteld. Rekening houdend met deze conclusies zal de rekenkamercommissie in 2007 haar onderzoek op dit terrein verder vormgeven en uitvoeren. 2

6 3. Onderwijsmiddelen. In het onderzoeksprogramma 2006 was als onderzoeksonderwerp onderwijsmiddelen opgenomen. Het onderwijsterrein is veelomvattend en complex. Een inperking van het onderzoeksonderwerp achtte de rekenkamercommissie dan ook noodzakelijk. Besloten is onderzoek uit te voeren naar het onderwijshuisvestingsbeleid in relatie tot de inzet van middelen uit de algemene uitkering. De rekenkamercommissie heeft daarbij de volgende vragen geformuleerd: hoe is het onderwijshuisvestingsbeleid in de gemeente Roermond vormgegeven? Wat zijn de vastgestelde beleidsdoelen? Zijn deze doelen vastgelegd in een algemene kaderstellende visie? worden de beoogde doelstellingen gerealiseerd? op welke wijze is beleid gekoppeld aan financiële middelen? Wat is de omvang van de financiële middelen die worden ingezet voor onderwijshuisvesting? wat is voor de gemeente Roermond de omvang van het fictieve budget voor onderwijshuisvesting in de algemene uitkering van het gemeentefonds? worden voldoende middelen beschikbaar gesteld voor een doeltreffende uitvoering van het beleid? is de informatievoorziening aan de raad omtrent de benodigde en beschikbare middelen adequaat en transparant zodat de raad een afgewogen besluit kan nemen over het te reserveren budget en de besteding daarvan? Het onderzoek naar het onderwijshuisvestingsbeleid is in de periode september tot en met december 2006 in opdracht van de rekenkamercommissie uitgevoerd door Research voor Beleid. De rapportage van de onderzoeksresultaten is voorzien voor het tweede kwartaal van Financieringsstructuur centrummanagement. Door middel van een quick scan wil de rekenkamercommissie nader zicht krijgen op de structuur van financiering van het centrummanagement waarbij zowel de reguliere als de projectmatige financiering worden bezien. Daarnaast wordt de omvang van de middelen die worden ingezet (inclusief de ambtelijke ondersteuning) nader in beeld gebracht vooral ook vanuit een oogpunt van effectiviteit. Uitvoering van deze quick scan is nog niet ter hand genomen en is voorzien voor het tweede en derde kwartaal van Adoptie van onderzoeken. De rekenkamercommissie werkt met adoptie van onderzoeken: elk onderzoek wordt geadopteerd door een extern lid en een raadslid. Beide leden en de secretaris houden zich mede om de werkzaamheden te spreiden intensief bezig met (de voorbereidingen en begeleiding van) het onderzoek. Besluitvorming vindt plaats in de vergaderingen van de voltallige rekenkamercommissie. De adoptie van de onderzoeken uit het onderzoeksprogramma 2006 was als volgt. Aanbestedingsbeleid en aanbestedingen: mevrouw Simons en de heer Moison. Lokaal en regionaal werkgelegenheidsbeleid: mevrouw Cox en de heer van Dijk. Onderwijsmiddelen c.q. onderwijshuisvesting: mevrouw Schoenmakers en mevrouw Cox. 3

7 3. Overige activiteiten in In 2006 heeft de rekenkamercommissie twaalf keer voltallig vergaderd. Begin 2006 heeft de rekenkamercommissie de relevante bepalingen uit de Verordening op de rekenkamercommissie en haar reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden uitgewerkt in een onderzoeksprotocol. In dit onderzoeksprotocol zijn richtlijnen opgenomen met betrekking tot de onderwerpselectie, soorten rekenkameronderzoek, onderzoeksopzet, aankondiging van onderzoeken, uitbesteding aan externe onderzoeksbureaus, rapportage van onderzoeksresultaten, hoor en wederhoor, publicatie en presentatie en nazorg. De rekenkamercommissie is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). De NVRR heeft als doel kennis en ervaring uit te wisselen. De secretaris van de rekenkamercommissie neemt deel aan de landelijke kring van secretarissen van rekenkamers en rekenkamercommissies. Bij de vaststelling van de Verordening op de rekenkamercommissie in 2004 heeft de raad besloten deze verordening in 2006 te evalueren. De rekenkamercommissie heeft gemeend de raad op grond van haar ervaringen daarin te moeten bijstaan en heeft (onderbouwd) haar mening gegeven over de volgende (in de Verordening opgenomen of daaraan nauw gerelateerde) aspecten: de keuze voor een rekenkamer of voor een rekenkamercommissie; samenstelling en omvang van de rekenkamercommissie; ambtelijke ondersteuning en budget; vergoeding aan externe leden; profiel (externe) leden. Ten aanzien van deze onderwerpen adviseerde de rekenkamercommissie: - de keuze voor een rekenkamercommissie te handhaven; - omvang en samenstelling (drie externe leden en drie raadsleden) ongewijzigd te laten; - het budget van de rekenkamercommissie structureel vast te stellen op ,-. en de omvang van de ondersteuning en de rol van de ambtelijk secretaris ongewijzigd te laten; - de huidige systematiek van de vergoeding voor externe leden vooralsnog te handhaven; - het profiel van nieuw te werven (externe) leden per situatie vast te stellen en de voorzitter van de rekenkamercommissie deel te laten uitmaken van de selectiecommissie. Op 2 januari 2007 heeft de raad besloten de Verordening op de rekenkamercommissie inhoudelijk ongewijzigd vast te stellen. Eind 2006 heeft de rekenkamercommissie afscheid genomen van vier van haar leden: mevrouw Cox en de heren van der Donk, van Dijk en Moison. In de vacature van extern lid die ontstond vanwege het vertrek van de heer van Dijk, heeft de raad nog in 2006 voorzien. De voorzitter van de rekenkamercommissie maakte deel uit van de werkgroep die door de raadscommissie voor Algemene Zaken werd ingesteld om te voorzien in deze vacature. 4

8 4. Financieel overzicht De rekenkamercommissie beschikte in 2006 over een budget van ,- (exclusief de salariskosten van de ambtelijk secretaris). In onderstaande tabel is (afgerond) de verdeling van het budget alsmede de realisatie op de onderdelen aangegeven. Omschrijving Budget ( ) Realisatie ( ) Vergoeding externe leden Opleidingen / congressen / seminars Externe begeleiding / uitbesteding onderzoek Lidmaatschappen en abonnementen Representatiekosten en drukwerk Overig TOTAAL In 2006 was sprake van een overschrijding van het beschikbare budget. Dit werd met name veroorzaakt door hogere kosten voor uitbesteding van onderzoeken en bijbehorend drukwerk. 5

9 ONDERZOEKSPROGRAMMA Inleiding 1 2. Totstandkoming onderzoeksprogramma Onderzoeksonderwerpen Overige activiteiten Planning Begroting

10 ONDERZOEKSPROGRAMMA Inleiding Elk jaar stelt de rekenkamercommissie een onderzoeksprogramma op voor het betreffende kalenderjaar. Thans ligt voor het onderzoeksprogramma In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de totstandkoming van dit onderzoeksprogramma. Daarbij is vooral uitgegaan van de afronding van de onderzoeken uit het programma Hoofdstuk 3 beschrijft de onderzoeksonderwerpen voor 2007 (daar waar reeds beschikbaar inclusief probleemstelling en onderzoeksvragen). In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de overige activiteiten van de rekenkamercommissie in Hoofdstuk 5 bevat de planning voor 2007 en hoofdstuk 6 de begroting. Dit onderzoeksprogramma wordt conform het reglement van orde van de rekenkamercommissie ter kennisneming gezonden aan de gemeenteraad, het college en de organisatie en openbaar gemaakt door plaatsing op de gemeentelijke pagina in een huis-aan-huis blad dan wel op de website. De rekenkamercommissie van de gemeente Roermond bestaat uit drie externe leden en drie raadsleden en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. In 2007 is de samenstelling van de rekenkamercommissie als volgt. Voorzitter: Leden: Secretaris: mevrouw drs. A.M.J. Schoenmakers de heer F.J. van Dael, de heer drs. E.F.J.M. Lomans, de heer drs. P.C.A. Severijnen, mevrouw drs. M.C.H.A. Simons RA BC en mevrouw M.A.J. Smitsmans-Burhenne mevrouw drs. A.T.G. Franssen-Peulen 2. Totstandkoming onderzoeksprogramma Op grond van het reglement van orde hanteert de rekenkamercommissie bij de totstandkoming van haar onderzoeksprogramma normaal gesproken de volgende procedure. 1. De rekenkamercommissie doet een actieve oproep aan raadsfracties om mogelijke onderzoeksonderwerpen aan te dragen. 2. Op basis van overleg binnen de rekenkamercommissie bepaalt zij haar keuze en stelt zij het onderzoeksprogramma voor het komende jaar vast. 3. De rekenkamercommissie stuurt onder normale omstandigheden uiterlijk in januari het onderzoeksprogramma ter kennisneming naar de gemeenteraad, het college en de organisatie en maakt dit openbaar door plaatsing op de gemeentelijke pagina in een huisaan-huis blad dan wel op de website. 1

11 De rekenkamercommissie heeft de afgelopen jaren ambitieuze onderzoeksprogramma s vastgesteld waarvan achteraf bleek dat deze binnen de beschikbare middelen niet gerealiseerd konden worden. Het jaar 2007 staat daarom voor de rekenkamercommissie in het teken van het afronden van nog lopende en het oppakken van reeds eerder gekozen onderzoeksonderwerpen. Vanuit dit oogpunt is afgezien van het inventariseren van nieuwe onderzoeksonderwerpen. Andere overwegingen daarbij zijn geweest dat op 1 januari 2007 een nieuwe gemeenteraad is aangetreden die zich nog moet inwerken en de doorstart van de rekenkamercommissie zelf met vier nieuwe leden speelt daarbij een rol. Daarnaast stelt het beschikbare budget grenzen aan de ambities van de rekenkamercommissie. Dat neemt niet weg dat de rekenkamercommissie uiteraard open staat voor eventuele verzoeken van de raad om bepaalde onderwerpen te onderzoeken. De rekenkamercommissie is voornemens ten behoeve van het onderzoeksprogramma 2008 de draad van het inventariseren van onderzoeksonderwerpen bij de raadsfracties weer op te pakken. Daartoe zal de rekenkamercommissie in het derde en vierde kwartaal van 2007 met alle fracties gesprekken voeren. 3. Onderzoeksprogramma 2007 Het onderzoeksprogramma voor 2007 bestaat uit de volgende onderzoeken: 1. Onderwijshuisvesting Zoals aangegeven in het jaarverslag 2006 is het onderzoek naar het onderwijshuisvestingsbeleid en de daarvoor beschikbare middelen uitgevoerd in de periode van september 2006 tot en met december De onderzoeksresultaten worden thans verwerkt in een onderzoeksrapportage. Deze zal naar verwachting in april 2007 worden toegezonden aan de ambtelijke organisatie voor het ambtelijk wederhoor en in mei 2007 aan het college van burgemeester en wethouders voor bestuurlijk wederhoor. Publicatie van de rapportage is voorzien voor juni Financieringsstructuur centrummanagement Door middel van een quick scan wil de rekenkamercommissie nader zicht krijgen op de structuur van financiering van het centrummanagement waarbij zowel de reguliere als de projectmatige financiering worden bezien. Daarnaast wordt de omvang van de middelen die worden ingezet (inclusief de ambtelijke ondersteuning) nader in beeld gebracht vooral ook vanuit een oogpunt van effectiviteit. De rekenkamercommissie heeft de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: wat zijn de doelstellingen van de Stichting Centrummanagement en wat beoogt de gemeente Roermond met subsidiëring van de stichting? wat is de totale omvang van de middelen (regulier, projectmatig en ambtelijke inzet) die de gemeente Roermond beschikbaar stelt aan de Stichting Centrummanagement en onder welke voorwaarden worden deze middelen verstrekt? op welke wijze wordt door de stichting verantwoording afgelegd over de besteding van de ontvangen gelden? Wordt op basis van deze verantwoordingen vastgesteld dat de gelden doeltreffend en doelmatig zijn besteed? 2

12 van welke andere partijen ontvangt de Stichting Centrummanagement financiële middelen en onder welke voorwaarden? hoe vindt financiering van soortgelijke organisaties in andere gemeenten plaats? Deze quick scan wordt in het derde en vierde kwartaal van 2007 uitgevoerd. Zo mogelijk zal daarbij ook worden bezien in welke mate de doelstellingen van de Stichting Centrummanagement en de doelstellingen van subsidieverstrekking door de gemeente Roermond worden gerealiseerd. 3. Werkgelegenheidsbeleid / arbeidsmarktbeleid Bij de formulering van probleemstelling en onderzoeksvragen is voor de rekenkamercommissie haar takenpakket uitgangspunt. De taak van de rekenkamercommissie is het toetsen van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur op doeltreffendheid (zijn de beoogde effecten van het beleid daadwerkelijk gerealiseerd), doelmatigheid (is het doel gerealiseerd met zo min mogelijk inzet of tegen zo laag mogelijke kosten) en rechtmatigheid (voldoet de uitvoering aan wet- en regelgeving). De beoogde doelen en effecten van het beleid staan daarom vaak centraal in onderzoeken van rekenkamercommissies. Dit geldt ook voor dit onderzoeksonderwerp: in 2006 heeft de rekenkamercommissie een quick scan uitgevoerd waarbij de doelstellingen van het werkgelegenheidsbeleid zijn geanalyseerd. De centrale vraag daarbij was: wat wil de gemeente Roermond op het gebied van de werkgelegenheid bereiken, wat zijn de vastgestelde beleidsdoelen en wat is het ambitieniveau van het werkgelegenheidsbeleid? De rekenkamercommissie heeft geconcludeerd (zie ook het jaarverslag 2006) dat er geen vastgestelde meetbare doelstellingen zijn op het gebied van het creëren van arbeidsplaatsen c.q. het scheppen van de randvoorwaarden daarvoor. De doeltreffendheid van dit beleid kan wegens het ontbreken daarvan niet worden gemeten. Op het gebied van het arbeidsmarktbeleid zijn wel meetbare doelstellingen vastgesteld. De doeltreffendheid en doelmatigheid van dit beleid kan daardoor wel worden onderzocht. In 2007 zal de rekenkamercommissie in vervolg op de quick scan de doeltreffendheid en zo mogelijk de doelmatigheid van het arbeidsmarktbeleid verder onderzoeken. In de komende periode zal de probleemstelling nader worden geformuleerd en de onderzoeksopzet worden bepaald. 4. Nazorg onderzoeken subsidiebeleid en -verstrekking en aanbestedingsbeleid en -gedrag. Voor de effectiviteit van de rekenkamercommissie is het van belang te volgen wat er met de rapporten en aanbevelingen wordt gedaan. Het is daarom aan te bevelen dat de raad bijvoorbeeld een jaar na dato toetst of aanbevelingen door het college van burgemeester en wethouder ter hand zijn genomen. De rekenkamercommissie wil de raad daarbij graag van dienst zijn. Zij volgt daarom de ontwikkelingen en voert nazorgonderzoek uit. In 2007 zal dan ook worden bezien in hoeverre uitvoering is gegeven aan de (door de raad overgenomen) aanbevelingen uit de eerdere onderzoeken van de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie zal de raad daarvan verslag doen. 3

13 Adoptie van onderzoeken. De rekenkamercommissie werkt met adoptie van onderzoeken: elk onderzoek wordt geadopteerd door (minimaal) een extern lid en een raadslid. Beide leden en de secretaris houden zich mede om de werkzaamheden te spreiden intensief bezig met (de voorbereidingen en begeleiding van) het onderzoek. Besluitvorming vindt plaats in de vergaderingen van de voltallige rekenkamercommissie. De adoptie van de onderzoeken uit het onderzoeksprogramma 2007 is als volgt. Onderwijshuisvesting: mevrouw Schoenmakers. Financieringsstructuur centrummanagement: mevrouw Simons en de heer van Dael. Werkgelegenheidsbeleid / arbeidsmarktbeleid: mevrouw Smitsmans, de heer Lomans en de heer Severijnen. Nazorgonderzoek: mevrouw Schoenmakers, mevrouw Smitsmans en mevrouw Simons. 4. Overige activiteiten Voor 2007 zijn tien vergaderingen van de rekenkamercommissie gepland. Het jaar 2007 zal voor de rekenkamercommissie met vier nieuwe leden in het teken staan van een nieuwe start, teambuilding en het inwerken en zo nodig scholen van deze nieuwe leden. De Rekenkamercommissie Roermond is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). Indien opportuun wordt deelgenomen aan de activiteiten van de NVRR. De secretaris van de rekenkamercommissie neemt deel aan de landelijke kring van secretarissen van rekenkamers en rekenkamercommissies en aan de kring van secretarissen Limburg. Ook in 2007 zal een aantal bijeenkomsten met voorzitters en secretarissen van rekenkamercommissies uit de regio Noord- en Midden-Limburg plaatsvinden waarbij kennis en ervaringen worden uitgewisseld. De voorzitter en secretaris van de rekenkamercommissie nemen daaraan deel. 4

14 5. Planning 2007 Onderzoek onderwijsmiddelen Quick scan financieringsstructuur centrummanagement Onderzoek lokaal en regionaal werkgelegenheidsbeleid Nazorgonderzoek Inventariseren onderzoeksonderwerpen e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal 6. Begroting 2007 De rekenkamercommissie beschikt in 2007 over een budget van (exclusief de salariskosten van de ambtelijk secretaris). Dit budget zal naar verwachting als volgt worden ingezet. Omschrijving Budget ( ) Vergoeding externe leden Opleidingen Externe begeleiding / uitbesteding onderzoek Lidmaatschappen en abonnementen Deelname aan congressen en seminars Representatiekosten en drukwerk TOTAAL

JAARVERSLAG 2009 PLANNING ACTIVITEITEN 2010 VAN REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND

JAARVERSLAG 2009 PLANNING ACTIVITEITEN 2010 VAN REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND JAARVERSLAG 2009 EN PLANNING ACTIVITEITEN 2010 VAN REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND VOORWOORD Op grond van de artikelen 81oa lid 2 en 185 lid 3 van de Gemeentewet stelt de rekenkamercommissie elk jaar voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Onderzoeken Overige activiteiten 2017

1. Inleiding. 2. Onderzoeken Overige activiteiten 2017 JAARVERSLAG 2017 VOORWOORD Op grond van de artikelen 81oa lid 2 en 185 lid 3 van de Gemeentewet stelt de rekenkamercommissie elk jaar een verslag op van haar werkzaamheden van het voorgaande jaar. Voor

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Zuidwolde, 21 maart 2013 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 1.1. De grondslag en de taak

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 en jaarprogramma 2015 Rekenkamercommissie AGV Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN Bijlage(n): Jaarverslag 2006 Onderwerp: Rekenkamercommissie Datum: 20 maart 2007 Verzonden: 29 maart 2007 Geachte leden van de Raad, Hierbij heeft de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Houten. Jaarplan 2015

Rekenkamercommissie Houten. Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Houten Jaarplan 2015 oktober 2014 COLOFON: De rekenkamercommissie van de gemeente Houten wordt gevormd door drie externe leden en bestaat uit: Hester Tjalma (voorzitter) Peter Siebers

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. De rekenkamercommissie 2 Artikel 3. De ambtelijk secretaris

Nadere informatie

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl november 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden Jaarplan 2015 1 Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden 1. Doel en werkwijze van de rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie Woerden is per 1 april 2004 ingesteld door de gemeenteraad. Sinds eind 2006

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Dit protocol is een bijlage bij (artikel 14 van) het Reglement van Orde van de Rekenkamercommissie gemeente Roermond.

Dit protocol is een bijlage bij (artikel 14 van) het Reglement van Orde van de Rekenkamercommissie gemeente Roermond. ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND 1. Inleiding In dit onderzoeksprotocol beschrijft de rekenkamercommissie de richtlijnen die zij hanteert bij de onderwerpselectie en de uitvoering van haar

Nadere informatie

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld.

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld. JAARPLAN 2015 1 JAARPLAN 2015 REKENKAMERCOMMISSIE HLN I. Leren voor de toekomst De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout toetst het door de gemeentebesturen van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Teylingen Jaarplan 2011

Rekenkamercommissie Teylingen Jaarplan 2011 Rekenkamercommissie Teylingen Jaarplan 2011 Rekenkamercommissie Teylingen Vastgesteld in haar vergadering van 14 december 2010 Rekenkamercommissie Teylingen Postbus 149 2215 ZJ VOORHOUT 0252-783591 Contactpersoon:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum: 27 maart 2014 Onderwerp: Aanbieding jaarverslag 2013 Geachte raad, Hierbij bied ik u aan het jaarverslag 2013 van de rekenkamercommissie Wormerland. Het jaarverslag

Nadere informatie

Gewijzigde verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2011

Gewijzigde verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2011 RAADSBESLUIT GEWIJZIGD Blad 1 29 maart 2011 Nr. 515 Vastgesteld 29 maart 2011 Gewijzigde verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE LITTENSERADIEL JAARVERSLAG

REKENKAMERCOMMISSIE LITTENSERADIEL JAARVERSLAG REKENKAMERCOMMISSIE LITTENSERADIEL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Grondslag 3 3. Samenstelling 3 4. Visie, missie en doelstelling 4 5. Activiteiten 5 6. Kosten van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX Voorburg Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon (070) 300 85 63 Fax (070)

Nadere informatie

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Jaarplan 2016 Lokale rekenkamer Leerdam Leden: Postadres: E-mail: Website: Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Postbus 15, 4140 AA Leerdam rekenkamer@leerdam.nl

Nadere informatie

Olst/Wijhe, doc. nr.: MID-NF. Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie gemeente Olst-Wijhe

Olst/Wijhe, doc. nr.: MID-NF. Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe, 2008. doc. nr.: 0808-93-MID-NF Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie gemeente Olst-Wijhe 1. Inleiding Dit is het tweede jaarverslag van de rekenkamercommissie Olst-Wijhe. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Coevorden. Jaarverslag 2007

Rekenkamercommissie Coevorden. Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie Coevorden Jaarverslag 2007 Gemeente Coevorden Rekenkamercommissie Postbus 2 7740 AA Coevorden T (0524) 598 598 E rekenkamer@coevorden.nl I www.coevorden.nl/rekenkamer Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Jaarverslag 2011 & Jaarplan 2012

Rekenkamercommissie. Jaarverslag 2011 & Jaarplan 2012 Jaarverslag 2011 & Jaarplan 2012 Vastgesteld: 21 februari 2012 Samenstelling rekenkamercommissie Externe leden De heer G.D. Scholtes, voorzitter De heer mr. A.V.N.M. Steur (tot en met juli 2011) De heer

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken? 1. Aanleiding

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2005; gelet op artikel 81o van

Nadere informatie

1 Samenstelling. Met dit jaarverslag leggen wij inhoudelijk en financieel verantwoording af. Dit doen wij over

1 Samenstelling. Met dit jaarverslag leggen wij inhoudelijk en financieel verantwoording af. Dit doen wij over Met dit jaarverslag leggen wij inhoudelijk en financieel verantwoording af. Dit doen wij over de periode vanaf onze benoeming - 12 november 2015 - tot en met 31 december 2016. De vorige rekenkamercommissie

Nadere informatie

JAARVERSLAG. gemeente veendam. voorkant_jaarverslag.indd :49:13

JAARVERSLAG. gemeente veendam. voorkant_jaarverslag.indd :49:13 JAARVERSLAG 2005 gemeente veendam voorkant_jaarverslag.indd 1 31-03-2006 10:49:13 JAARVERSLAG 2005 De Ommelander Rekenkamer: De Ommelander rekenkamercommissie vormt via een personele unie de rekenkamercommissie(s)

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE. Jaarverslag van de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland

REKENKAMERCOMMISSIE. Jaarverslag van de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland REKENKAMERCOMMISSIE Jaarverslag 2013 van de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland april 2014 Rekenkamercommissie gemeente Smallingerland.......... Jaarverslag 2013 van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID. Verantwoord vertrouwen

CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID. Verantwoord vertrouwen CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID Verantwoord vertrouwen 20160210 Secretariaat Rekenkamercommissie BBLM p/a gemeente Bronckhorst Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo tel. 0575-750 545 mail: j.schreur@bronckhorst.nl

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK Waalwijk, 5 oktober 2016 ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK 1. Inleiding In dit onderzoeksprotocol beschrijft de Rekenkamercommissie de richtlijnen

Nadere informatie

Reglement van orde van de Rekenkamer Breda

Reglement van orde van de Rekenkamer Breda Reglement van orde van de Rekenkamer Breda Vastgesteld door de Rekenkamer Breda in de vergadering van 24 november 2005. De Rekenkamer Breda besluit - gelet op het bepaalde in artikel 81i van de Gemeentewet;

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 REKENKAMERCOMMISSIE GOEREE-OVERFLAKKEE

JAARVERSLAG 2012 REKENKAMERCOMMISSIE GOEREE-OVERFLAKKEE JAARVERSLAG 2012 REKENKAMERCOMMISSIE GOEREE-OVERFLAKKEE JULI 2013 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee 2 Inhoudsopgave 1 De rekenkamercommissie... 5 1.1 Commissie... 5 1.2 Toelichting

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-2

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-2 JAARVERSLAG 2015 Versie 0-2 1 Colofon De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeenten, en. Zij adviseert de raad ten aanzien van zijn controlerende en kaderstellende rol. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Onderzoeken... 4 2.1. Stichting Cultura... 4 2.2. Informatievoorziening grote projecten... 4 2.3. Voortgang onderzoek leges en tarieven... 5 3. Ontwikkelingen...

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan 2011

Jaarverslag Jaarplan 2011 Jaarverslag 2010 Jaarplan 2011 Maart 2011 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Jaarverslag 2010 1. Inleiding 4 2. Samenstelling 4 3. Missie 4 4. Vergaderingen 4 5. Onderzoeken 4 6. Verantwoording budget 8 Jaarplan

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

- Inkomsten : Gemeenten Reserve 2016

- Inkomsten : Gemeenten Reserve 2016 - Juridische borging privacy (begonnen in 2016) - Externe inhuur (begonnen in 2016) - Sociaal domein (nog in te vullen) - Inkomsten : Gemeenten Reserve 2016 51.000,00 PM Totaal 51.000,00 - Uitgaven : Onderzoeken

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 & Jaarprogramma Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau

Jaarverslag 2013 & Jaarprogramma Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Jaarverslag 2013 & Jaarprogramma 2014 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle- Mei 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Doel en samenstelling van de rekenkamercommissie... 3 2 Jaarverslag 2013...

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 3 onderwerp Verordening op de rekenkamer Gouda De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het presidium van 2 januari 2007 nr 3; gehoord

Nadere informatie

dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2010

dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2010 De raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van het presidium van 22 november 2010; OVERWEGENDE GELET OP BESLUIT dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; de

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie Terneuzen 23 januari 2013 Samenstelling van de Rekenkamercommissie Terneuzen de heer drs. A.W. Zabel (voorzitter) de heer M.A. de Doelder (lid)

Nadere informatie

De Rekenkamercommissie Hengelo bestaat uit 3 externe leden en 3 interne leden:

De Rekenkamercommissie Hengelo bestaat uit 3 externe leden en 3 interne leden: 0BOnderzoeksprogramma 2017 1BRekenkamercommissie Hengelo 2BSamenstelling De Rekenkamercommissie Hengelo bestaat uit 3 externe leden en 3 interne leden: Externe leden: De heer N.S. Groenendijk (voorzitter)

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten juli 2012 1 inleiding 1-1 aanleiding De rekenkamer voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het

Nadere informatie

5 Hoofdstuk 4: Onderwerpselectie en onderzoeken 5 Artikel 14: Werkwijze bij onderwerpselectie en onderzoeken

5 Hoofdstuk 4: Onderwerpselectie en onderzoeken 5 Artikel 14: Werkwijze bij onderwerpselectie en onderzoeken Reglement van Orde (RvO) van de Rekenkamercommissie gemeente Roermond (RKC). Inhoudsopgave Blz. Omschrijving 2 Hoofdstuk 1: Inleiding 2 Missie en doelen 2 Ambitieniveau 2 Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Jaarverslag maart Postbus KA ROOSENDAAL.

Jaarverslag maart Postbus KA ROOSENDAAL. 28 maart 2017 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Doelstellingen en organisatie 6 2.1. Wettelijke grondslag 6

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Culemborg

Rekenkamercommissie Culemborg Rekenkamercommissie Culemborg Aan de raad van de gemeente Culemborg Datum 19 november 2015 Betreft Jaarplan 2016 Geachte leden van de raad, De rekenkamercommissie Culemborg (RKC) biedt u hierbij het Jaarplan

Nadere informatie

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. CONCEPT VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE TIEL De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van het presidium van.. 2016; gelet op het bepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewet; besluit: 1.

Nadere informatie

Reglement van orde. rekenkamercommissie Amersfoort

Reglement van orde. rekenkamercommissie Amersfoort Reglement van orde rekenkamercommissie Amersfoort november 2006 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g

j a a r v e r s l a g j a a r v e r s l a g 2015 / 2016 Rekenkamercommissie Heerenveen Jaarverslag 2015/2016 Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Samenstelling rekenkamercommissie 4 3. Werkwijze 4 4. Onderzoeksprotocol 4 5.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak Onderzoeksaanpak Rekenkameronderzoek Feitenrelaas Ligne Status Datum Omschrijving Door Status 26 maart 15 Onderzoeksplan Ligne TH Concept, ter bespreking in RKC 31-3-15 31 maart 15 Vaststelling onderzoeksplan

Nadere informatie

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Juni 2008 Rekenkamercommissie gemeente Hoogeveen Samenstelling: Drs. E. de Haan (voorzitter) A.W. Hiemstra J. Steenbergen Drs. F. Galesloot

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 2 Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk

Nieuwsbrief nr. 2 Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk Nieuwsbrief nr. 2 Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk Maart 2017 Met genoegen bieden wij u de tweede nieuwsbrief van de rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk aan. Middels deze nieuwsbrief willen we u

Nadere informatie

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Jaarplan 2017 Lokale rekenkamer Leerdam Leden: Postadres: E-mail: Website: Jos Buijserd (voorzitter) Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Postbus 15, 4140 AA Leerdam rekenkamer@leerdam.nl www.leerdam.nl/bestuur

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deventer

Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer Jaarverslag 2008 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2008 van de Rekenkamercommissie Deventer. Met dit jaarverslag legt de commissie, onder verwijzing naar het wettelijke

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE HULST-TERNEUZEN

REKENKAMERCOMMISSIE HULST-TERNEUZEN REKENKAMERCOMMISSIE HULST-TERNEUZEN JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld op Kennis van genomen door de gemeenteraad van Hulst op 11 juni 2015. Kennis van genomen door de gemeenteraad van Terneuzen op 4 juni 2015.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 EN 2012

JAARVERSLAG 2011 EN 2012 JAARVERSLAG 2011 EN 2012 Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderzoeken 2.1 Effectiviteit behandeling bezwaarschriften 3 2.2 Verstrekte geldleningen en garanties derden 4 3. Kennismakingen, deelname

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag Onderzoeksplan 2016 Ermelo- De rekenkamercommissie Ermelo- bestaat uit: Mevrouw B. (Barbara) IJsselmuiden (voorzitter) De heer G.J. (Geert-Jan) Put (lid) De heer. G. (Gerbe) de Vos (lid) De

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan subsidiebeleid

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan subsidiebeleid Rekenkamercommissie Onderzoeksplan subsidiebeleid gemeente Best Oktober 2015 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

opzet onderzoek aanbestedingen

opzet onderzoek aanbestedingen opzet onderzoek aanbestedingen 1 inleiding aanleiding In het onderzoeksplan 2014 van de Rekenkamer Barendrecht is aangekondigd dat in 2014 een onderzoek zal worden uitgevoerd naar aanbestedingen van de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN VENLO

GEMEENTEBLAD VAN VENLO Postbus 3434, 5902 RK Venlo GEMEENTEBLAD VAN VENLO -2.07.72 Verordening op de gemeentelijke rekenkamerfunctie Vastgesteld bij besluit d.d. 26 april 2006 van de Raad Afgekondigd d.d. 10 mei 2006 In werking

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Jaarverslag 2005-2006. Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf

Jaarverslag 2005-2006. Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf Jaarverslag 2005-2006 Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf maart 2007 Contactgegevens: Gemeente Ooststellingwef Postbus 38 8430 AA Oosterwolde rekenkamercommissie@ooststellingwerf.nl Uitgave:

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Heerenveen. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Taken en doelstelling 1.2 Onderzoeksprotocol 1.

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Heerenveen. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Taken en doelstelling 1.2 Onderzoeksprotocol 1. Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Heerenveen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Taken en doelstelling 1.2 Onderzoeksprotocol 1.3 Missie 2. Onderwerpselectie 2.1 Algemeen 2.2 Selectiecriteria 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoeksplan Subsidiebeleid. Rekenkamercommissie

Onderzoeksplan Subsidiebeleid. Rekenkamercommissie Rekenkamercommissie Onderzoeksplan Subsidiebeleid gemeente Oss Oss, 23 februari 2005 1 1. Inleiding De Rekenkamercommissie is door de gemeenteraad van Oss ingesteld op 1 september 2004. Inmiddels heeft

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE BEVERWIJK. Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015

REKENKAMERCOMMISSIE BEVERWIJK. Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 REKENKAMERCOMMISSIE BEVERWIJK Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 Beverwijk, maart 2015 Voorwoord De rekenkamercommissie wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Datum 12 april Rekenkamercommissie AGV Jaarverslag 2016 en programma 2017

Datum 12 april Rekenkamercommissie AGV Jaarverslag 2016 en programma 2017 Datum 12 april 2017 Rekenkamercommissie AGV Jaarverslag 2016 en programma 2017 Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Organisatie en Onderzoek 7 2.1 Organisatie 7 2.2 Vergaderingen en bijeenkomsten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 REKENKAMERCOMMISSIES CUIJK, GRAVE EN SINT ANTHONIS =================================================================

JAARVERSLAG 2011 REKENKAMERCOMMISSIES CUIJK, GRAVE EN SINT ANTHONIS ================================================================= JAARVERSLAG 2011 REKENKAMERCOMMISSIES CUIJK, GRAVE EN SINT ANTHONIS ================================================================= VOORWOORD Dit jaarverslag bevat, een overzicht van de werkzaamheden

Nadere informatie

Reglement van Orde. Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist

Reglement van Orde. Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Reglement van Orde Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Vastgesteld tijdens de vergadering van de Rekenkamercommissie op 21 maart 2011 Maart 2011 11GRIF070 Hoofdstuk

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Algemeen Ingevolge de Gemeentewet dient elke gemeente per 1 januari 2006 te beschikken over een rekenkamer

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding

Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding Secretariaat: Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn Tel. (055) 527 24 01 secretariaat.smo@veluwe.nl Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding Datum 17 augustus 2010 Opgemaakt door Waterschap Veluwe Beheers- en

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deventer

Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer Jaarverslag 2007 Voorwoord De Rekenkamercommissie Deventer biedt u hierbij, onder verwijzing naar het wettelijke voorschrift daartoe en artikel 17 van haar Reglement van Orde,

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Bernisse Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-1

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Bernisse Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-1 JAARVERSLAG 2014 Versie 0-1 1 Colofon De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeenten,, en. Zij adviseert de raad ten aanzien van zijn controlerende en kaderstellende rol. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Jaarplan 2009

Jaarverslag 2008. Jaarplan 2009 Jaarverslag 2008 Jaarplan 2009 Januari 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Jaarverslag 2008 4 1.Inleiding 2. Samenstelling 4 3. Vergaderingen 4 4. Activiteiten 4 5. Onderzoeken 6 6. Verantwoording budget 9

Nadere informatie

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders; b. commissie: commissie voor de rekenkamer

Nadere informatie

Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011

Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011 Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011 Boxtel, maart 2011 Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksplan 2011 van de rekenkamercommissie Boxtel. Het onderzoeksplan is het resultaat van de suggesties die we

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Boxtel. Jaarverslag Rekenkamercommissie 2012

Rekenkamercommissie Boxtel. Jaarverslag Rekenkamercommissie 2012 Rekenkamercommissie Boxtel Jaarverslag Rekenkamercommissie 2012 Boxtel, maart 2013 Inhoud 1. Inleiding...2 2. De rekenkamer...2 3. Werkzaamheden / onderzoek...2 3.1 Vergaderingen rekenkamercommissie...2

Nadere informatie

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Rekenkamer Súdwest-Fryslân Rekenkamer Súdwest-Fryslân Jaarverslag 2012 Januari 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Jaarverslag 2012 Januari 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter) dr. M. S. (Marsha) de

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag rekenkamer Venlo 2015

Inhoudsopgave Jaarverslag rekenkamer Venlo 2015 Inhoudsopgave Jaarverslag rekenkamer Venlo 2015 1 Rekenkamer Venlo Missie en doelstellingen Vernieuwing Samenstelling rekenkamer Reglementen en voorschriften Overleg en afstemming 2 Onderzoeken Inleiding

Nadere informatie

Colofon. Rekenkamer Heerlen Lieve Schouterden, voorzitter en enig lid. Contactgegevens Rekenkamer

Colofon. Rekenkamer Heerlen Lieve Schouterden, voorzitter en enig lid. Contactgegevens Rekenkamer 1 Colofon Rekenkamer Heerlen Lieve Schouterden, voorzitter en enig lid. Contactgegevens Rekenkamer lieve@schouterden.com 06 55555 666 Griffie: Alexandra van der Weijden a.van.der.weijden@heerlen.nl 045

Nadere informatie

Jaarplan November Postbus KA ROOSENDAAL.

Jaarplan November Postbus KA ROOSENDAAL. November 2016 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag Rekenkamercommissie De Ronde Venen 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag Rekenkamercommissie De Ronde Venen 2012 Rekenkamercommissie Jaarverslag Rekenkamercommissie De Ronde Venen 2012 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave jaarverslag 2 Inleiding 3 Samenstelling 3 Afronding onderzoeken gestart in 2011 3 Onderzoeksagenda

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best Rekenkamercommissie Onderzoeksplan proces- kwaliteit gemeente Best September 2014 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015. Rekenkamercommissie Amstelveen

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015. Rekenkamercommissie Amstelveen Rekenkamercommissie Amstelveen Jaarplan 2015 Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Amstelveen Vastgesteld op 26 maart 2015 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Samenstelling Rekenkamercommissie... 4 3 Onderzoeksonderwerpen...

Nadere informatie

De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking

De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking In september 2012 heeft de commissie Kwaliteitszorg weer een korte enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan op welke

Nadere informatie

Jaarplan 2015 December 2014

Jaarplan 2015 December 2014 December 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2. Onderzoeken in 2015... 5 3. Werkwijze en organisatie... 7 4. Communicatie... 8 5. Begroting... 9 Bijlagen: - Groslijst... 11

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en werkplan Rekenkamercommissie De Bilt

Jaarverslag 2015 en werkplan Rekenkamercommissie De Bilt Jaarverslag 2015 en werkplan 2016 Rekenkamercommissie De Bilt Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 De rekenkamercommissie... 4 Missie... 4 Samenstelling... 4 Groslijst... 4 Vergaderingen en externe contacten...

Nadere informatie