1 Samenstelling. Met dit jaarverslag leggen wij inhoudelijk en financieel verantwoording af. Dit doen wij over

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Samenstelling. Met dit jaarverslag leggen wij inhoudelijk en financieel verantwoording af. Dit doen wij over"

Transcriptie

1

2 Met dit jaarverslag leggen wij inhoudelijk en financieel verantwoording af. Dit doen wij over de periode vanaf onze benoeming - 12 november tot en met 31 december De vorige rekenkamercommissie was benoemd tot 1 juli Over de eerste helft van 2015 heeft deze rekenkamercommissie een jaarverslag gemaakt. Omdat wij eind 2015 in een opstartfase waren nemen wij november en december 2015 mee in dit jaarverslag van In dit jaarverslag gaan wij in op: de samenstelling van de rekenkamercommissie, onze werkwijze, het onderzoek en de financiën. 1 Samenstelling De samenstelling van de rekenkamercommissie 2016 was: Astrid van de Klift (voorzitter) Elma van de Mortel Mathijs van den Heuvel De rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden. Alle drie de leden hebben geen verbintenis met de gemeente Oss. De rekenkamercommissie kent een voorzitter (Astrid van de Klift). De functie van secretaris wordt door een van de andere leden vervuld. Deze functie laten we jaarlijks rouleren. In 2016 was Elma van de Mortel de secretaris. Er is in 2016 geen gebruik gemaakt van externe ondersteuning voor bijvoorbeeld het secretariaatschap. De rekenkamercommissie heeft maandelijks een reguliere vergadering. De achtergrond van de leden van de rekenkamercommissie ligt zowel in het doen van onderzoek als bij de overheid, met name gemeenten. De leden zijn door de selectiecommissie van de raad naast hun onderzoekservaring en gemeentelijke ervaring geselecteerd op bereidheid tot meer innovatieve werkwijzen.

3 2 Werkwijze: 2016 een verkennend jaar Uitgangspunten werkwijze De rekenkamercommissie wil graag dat haar onderzoeken zo goed mogelijk aansluiten bij de raad en ook het college en de organisatie. Dit omdat dat volgens ons belangrijk is om de onderzoeken effectief te laten zijn. Dit willen wij bereiken door innovatief te werken. Innovatief houdt voor ons in: 1) Andere manieren van onderzoeken Dit betekent dat een standaardonderzoeksmethode met een vooraf vastgesteld normenkader en vervolgens toetsing aan het normenkader niet altijd het uitgangspunt is. De werkwijze zal eerder zijn: een uitgebreidere verkenning - ook in gesprek - van een onderwerp en een normenkader dat geleidelijk aan wordt ontwikkeld. 2) Andere manieren van communiceren. Om de boodschap van een onderzoek goed over te brengen zullen we van diverse manieren van communiceren gebruik maken. Een rapport als eindresultaat blijft voor de hand liggen. Daarnaast zullen we ook kijken hoe een rapport vorm kan krijgen, bijvoorbeeld door een meer digitale vormgeving van een rapport. Daarnaast kijken we of het rapport ook op andere manieren kan worden overgebracht, bijvoorbeeld in een film. Vanuit deze uitgangspunten voor innovatief werken hebben we de volgende acties ondernomen: a) Verkenning Oss Gesprekken De rekenkamercommissie wil graag dat de onderzoeken goed aansluiten bij wat er leeft in Oss. Het gaat dan om het onderwerp, de onderzoeksvragen en de aanbevelingen. Om hier een gevoel voor te krijgen zijn we begonnen met het houden van gesprekken (zie bijlage 1). Dit is voor ons ook van belang, omdat we extern zijn en geen verbintenis hebben met Oss. We zijn bij alle fracties langs geweest, bij de burgemeester en de gemeentesecretaris. Eind 2016 zijn we ook gestart met het af en toe op bezoek gaan bij een wijk- of dorpsraad. Evaluatie Om ons werk goed te kunnen doen hebben we besloten te onderzoeken wat we kunnen leren van de onderzoeken van de vorige rekenkamercommissie. We hebben daarom een gesprek gehad met de voorzitter van de vorige rekenkamercommissie. Vervolgens hebben we een onderzoek gedaan naar de doorwerking van de rekenkamercommissie-onderzoeken Uit dit onderzoek hebben wij enkele conclusies uit getrokken voor onze werkwijze (zie verder onder 3. Onderzoek).

4 b) Verkenning omgeving Samenwerken De rekenkamercommissie wil graag samenwerken met andere rekenkamer(commissie)s. Dit omdat door samenwerken gemakkelijker vergelijkend onderzoek kan worden gedaan; dit kan leerzaam zijn voor de raad en de organisatie. Een andere reden is dat de samenwerking met andere rekenkamer(commissies) leerzaam kan zijn voor de rekenkamercommissie zelf. Overleg Brabantse rekenkamers De rekenkamercommissie heeft gekeken welke rekenkamers in de omgeving van Oss actief zijn. De rekenkamercommissie van Den Bosch is een actieve rekenkamercommissie. Deze rekenkamercommissie neemt deel aan een regionaal overleg genaamd de B4. De B4 bestaan uit: Den Bosch, Breda, Tilburg en Eindhoven. De rekenkamercommissie Oss is inmiddels ook tot dit overleg toegetreden. Het idee is in 2017 gezamenlijk een quick scan naar de invoering van de Omgevingswet te doen. Landelijk overleg Daarnaast hebben we ons aangesloten bij de NVRR; dat is de landelijke vereniging van rekenkamers en rekenkamercommissies. In 2016 hebben we deelgenomen aan het jaarcongres van de NVRR. Verder volgen we de website van deze organisatie. Eind 2017 zullen we evalueren of lidmaatschap van de NVRR toegevoegde waarde heeft. c) Communicatie Onderzoeken Bij de onderzoeken zijn we begonnen met enkele experimenten met meer interactieve manieren van onderzoeken (zie verder onder 3). Vormgeving Daarnaast zijn we met een vormgever in de slag om de manier van rapporteren aantrekkelijker vorm te geven; zowel op papier als digitaal. In aanvulling hierop hebben we gekozen voor een huisstijl die hierbij past. Dit jaarverslag is het eerste document wat in de nieuwe huisstijl is opgemaakt. Deze huisstijl symboliseert voor ons zowel onze onafhankelijkheid als ook onder rol voor Oss: wij willen Oss graag een spiegel voorhouden. d) Procedureel Tot slot, heeft de rekenkamercommissie bij haar start ook enkele procedurele zaken geregeld. De rekenkamercommissie heeft een nieuw reglement van orde en een nieuw onderzoeksprotocol opgesteld en vastgesteld. Beide zijn ter kennisneming naar de raad gestuurd.

5 3 Onderzoek Verantwoordelijkheid rekenkamercommissie De rekenkamercommissie is verantwoordelijk voor het doen van onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur van Oss gevoerde beleid. De nadruk ligt daarbij op doeltreffendheid en doelmatigheid. Dit betekent dat onderzoeken worden gedaan naar het verleden. Het betekent niet dat alleen onderwerpen die volledig zijn afgerond kunnen worden onderzocht; onderwerpen die enige tijd lopen kunnen gedurende de looptijd worden onderzocht. Het doel van onderzoek is leren en is daarmee toekomstgericht. Dit kan alleen als een onderzoek wordt gedaan naar een onderwerp dat niet te veel op zichzelf staat. In 2016 zijn we twee onderzoeken gestart: het onderzoek evaluatie doorwerking rekenkameronderzoeken en het onderzoek samenwerken in en buiten Oss. Het eerste onderzoek hebben we geselecteerd om onze werkwijze verder te bepalen. Het tweede onderzoek hebben we geselecteerd uit een lijst van mogelijke onderwerpen die we hadden opgehaald bij de kennismakingsgesprekken. Voor meer onderbouwing van de keuze voor het onderwerp zie bijlage 2. Het onderzoek evaluatie doorwerking rekenkameronderzoeken hebben we afgerond. Het onderzoek samenwerken in en buiten Oss is in de laatste fase van het onderzoek. Hieronder gaan we verder op beide onderzoeken in. Onderzoek: Evaluatie doorwerking rekenkameronderzoeken In het onderzoek evaluatie doorwerking rekenkameronderzoeken zijn zeven rekenkamerrapporten onderzocht op de doorwerking. Het gaat om de onderzoeken die van zijn gepubliceerd. Het onderzoek had als doel de effectiviteit van de toekomstige rekenkameronderzoeken te vergroten. Voor dit onderzoek hebben we de onderzoeken zelf en de raadsbehandeling onderzocht. Daarnaast hebben we interviews gehouden met medewerkers die betrokken waren bij de diverse onderzoeken. Over de eerste bevindingen hebben we vervolgens kringgesprekken gehouden met medewerkers, raadsleden en leden van het college. Na afronding van het onderzoek hebben we een podiumsessie over het onderzoek mogen houden. Het resultaat van het onderzoek is: Dat de raad in de vergadering van 26 januari 2017 heeft besloten de onderstaande aanbevelingen te onderschrijven: 1) Raad en college: maak de beoogde rollen van raad, college, organisatie en rekenkamer in de omgang met rekenkameronderzoek meer expliciet en handel daarnaar, als basis voor constructief samenspel; 2) Raad: richt een systematische monitoring in voor opvolging van aanbevelingen uit rekenkameronderzoek; 3) College van B&W: geef vanuit een kritische reflectie zoveel mogelijk een inhoudelijke bestuurlijke reactie op aanbevelingen van de rekenkamer; 4) College van B&W: geef sturing aan de uitwerking van aanbevelingen uit rekenkameronderzoek, door dit per onderzoek duidelijk in de organisatie te beleggen. De rekenkamercommissie zal op diverse momenten in een onderzoek, in ieder geval bij het bepalen van de onderzoeksvragen, aansluiting zoeken bij de behoefte van de raad, maar ook het college en de organisatie. De voor het onderzoek gemaakte praatplaat wordt bij ieder onderzoek nagelopen met als doel te komen tot een onderzoeksvraag en -methode die aansluit.

6 Onderzoek: Samenwerken in en buiten Oss De rekenkamercommissie Oss doet onderzoek naar samenwerken in en buiten Oss. De vragen die we ons daarbij stellen zijn: Voor welke vormen van samenwerking heeft Oss gekozen? En waarom? Wat betekenen deze keuzen voor de sturing van de raad? Voor dit onderzoek hebben we documenten geanalyseerd en hebben we in de beginfase enkele interviews gehouden met medewerkers. In een latere fase hebben we een kringgesprek gehouden met enkele medewerkers. Om een beeld te krijgen van hoe de raad over dit onderwerp denkt hebben we najaar 2016 een sessie met de raad gehouden. Voor deze sessie hadden we Marcel Boogers uitgenodigd. Vervolgens hebben we vanuit het onderzoek de raadsleden enkele vragen voorgelegd. Het onderzoek is nu in een laatste fase. Omdat het onderzoek erg breed is willen we twee dingen doen: Extra aandacht geven aan de vormgeving. Door een goede digitale versie van het rapport te maken streven we ernaar overzicht te geven en via doorklik mogelijkheden ook meer de diepte in te gaan. We maken het onderzoek verder concreet door enkele cases. Die cases doen we niet tegelijkertijd, maar gespreid in de tijd. In 2017 willen we de case economisch beleid uitwerken. Het onderzoek Samenwerken in en buiten Oss loopt nog door in Inmiddels zijn we ook begonnen met een verkenning van het onderzoek voor de case economisch beleid. Volledigheidshalve geven we hier aan dat we in 2017 ook zullen starten met een onderzoek over de Wmo. Dit onder andere naar een gesprek over mogelijke onderzoeken in het fractievoorzittersoverleg. In het najaar van 2017 willen we een gezamenlijk onderzoek starten met de andere rekenkamers in het B4-overleg (Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, Breda). Het gaat dan om een gezamenlijke quick scan met als onderzoeksvraag: hoe ver zijn de 5 gemeenten in de voorbereiding op de Omgevingswet? Zijn er al stappen gezet? Welk traject is uitgezet? Wat zijn de verschillen tussen de gemeenten in de voorbereiding?

7 4 Financiën Budget Het budget van de rekenkamercommissie is per jaar. In 2015 was afgerond over. Dit is bij het budget voor 2016 gevoegd, waardoor het totale budget was. Uitgaven In onderstaande tabel hebben we de uitgaven opgenomen. De uitgaven hebben we afgezet tegen de reguliere begroting. Uitgaven rekenkamercommissie 2016 ten opzichte van reguliere begroting Activiteit uitgegeven begroot saldo reguliere vergadervergoeding onderzoek Doorwerking rekenkameronderzoeken onderzoek Samenwerken in en buiten Oss overige werkzaamheden reiskosten overige (lidmaatschap e.d.) Uitgaven rekenkamercommissie 2016 ten opzichte van het overgehevelde budget 2015 Voor de overgehevelde middelen van 2015 was het onderzoek Verkenning economisch beleid gepland. Met het oppakken van dit onderzoek zijn we recent (in 2017) gestart. In 2016 zijn er daarom geen uitgaven voor dit onderzoek. Saldo Ten opzichte van het reguliere budget hebben we 14,539 over en ten opzichte van het beschikbare budget: Dit saldo wordt niet overgeboekt naar Een reden dat er budget over is, is in de eerste plaats dat we minder ver met de onderzoeken zijn gekomen door de vrij uitgebreide verkenning die we hebben gehouden. Anders gezegd als we de uitgaven vergelijken met onze raming voor 2016 dan loopt het onderzoek Samenwerken in en buiten Oss achter in de planning. Ook hadden we voor 2016 in onze planning om te starten met het onderzoek verkenning economisch beleid. Daarnaast zijn we vrij voorzichtig geweest met uitgeven omdat we in het eerste jaar nog geen goed inzicht hadden in de uitgaven. We verwachten voor 2017 wel een uitputting van het budget, omdat er inmiddels meer onderzoeken lopen. Ook verwachten we een uitbesteding van onderzoek, bijvoorbeeld voor de quick scan die we samen met de andere rekenkamer(- commissie)s willen gaan doen. Tot slot, gaan we een deel van de vormgeving/digitalisering van de rapporten uitbesteden.

8 bijlage 1 bijlage 2 bijlage 1 gesprekken Rekenkamercommissie Oss Kennismakingsgesprekken 11 januari 2016 Theo van Mullekom 11 januari 2016 CDA 12 januari 2016 VDG 12 januari 2016 SP 14 januari 2016 gemeentesecretaris Van Schaijk 14 januari 2016 burgemeester Buijs 18 januari 2016 PvdA 18 januari 2016 Beter Oss 19 januari 2016 D januari 2016 VVD 25 januari 2016 Groen Links 15 februari 2016 voorzitter rekeningcommissie Raad / Onderzoeken 23 november raadsbijeenkomst over samenwerken met Marcel Boogers 22 december podiumbijeenkomst: onderzoek doorwerking Onderzoeksprogramma 2016 en april gemeentesecretaris 20 april tijdens vergadering van de rekenkamercommissie: Emiel Broere 12 juli gemeentesecretaris over samenwerken in en buiten Oss 17 november rekeningcommissie Wijk- en dorpsraden 28 november Noordwest Contacten buiten Oss 21 april 2016 secretaris rekenkamercommissie Den Bosch 15 april 2016 deelgenomen aan het jaarcongres van de NVRR 7 juli 2016 rekenkamercommissie Den Bosch; voorzitter G. Backus 28 november 2016 secretarissenoverleg B4 Overige 20 juni Emiel Broere en Floor van Horen presentatie klare taal.

9 bijlage 1 bijlage 2 bijlage 2 onderbouwing keuze onderzoeksonderwerp De rekenkamercommissie Oss heeft maart 2016 haar onderzoeksprogramma voor 2016 naar de gemeenteraad gestuurd. Dit programma was gebaseerd op onderwerpen die waren genoemd in onze kennismakingsgesprekken met de fracties, gemeentesecretaris en burgemeester. Deze onderwerpen zijn naast onze selectiecriteria gehouden en vervolgens geselecteerd. Hieronder geven we kort de selectiecriteria van de rekenkamercommissie Oss en de selectie weer. In het onderzoeksprogramma 2016 kunt u de genoemde onderwerpen en een verdere toelichting vinden. Selectiecriteria De rekenkamercommissie is verantwoordelijk voor het doen van onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur van Oss gevoerde beleid. Bij de selectie van onderzoeken hanteert de rekenkamercommissie de volgende algemene criteria 1 : a. Het onderwerp heeft een substantieel financieel, organisatorisch, bestuurlijk of maatschappelijk belang. b. Het heeft toegevoegde waarde als de rekenkamercommissie het onderwerp onderzoekt. Toegevoegde waarde wil zeggen, het onderwerp: - is nog niet of niet volledig onderzocht; - vergt onafhankelijk onderzoek en/of vergt onderzoek waarvoor de (extra) bevoegdheden van de rekenkamercommissie relevant zijn; - is politiek relevant voor de raad. c. Het onderzoek is bruikbaar. Dat wil zeggen het onderzoek is wat betreft onderwerp en type aanbevelingen gericht op de raad, is goed getimed ten opzichte van het beleidsproces en het onderzoek is gericht op leereffecten. Een aanvullend criterium voor 2016 is dat we een breed onderwerp (dat is een onderwerp dat veel taken raakt) willen onderzoeken, zodat we een zo goed mogelijk beeld krijgen van de gemeente. Dit alle leden van de rekenkamercommissie nieuw zijn en de gemeente willen leren kennen. Selectie onderwerpen Er waren diverse onderwerpen die grotendeels aan de algemene criteria voldeden. Het grootste verschil zit in de criteria timing (een onderdeel van criterium c) en in het aanvullend criterium dat we voor 2016 hebben gebruikt: een gemeentebreed onderwerp. Er waren twee onderwerpen die hieraan voldeden: herindelingen en de voorzieningen in de kernen en de stad en samenwerken. We hebben gekozen voor samenwerken, omdat dit onderzoek de sturingsmogelijkheden van de raad betreft en daarmee belangrijk is voor het functioneren van de raad. Omdat de raad vrij veel nieuwe leden kent en pas per januari 2015 is gestart is het volgens ons van belang dat dit onderzoek als eerste gebeurt. Ook geeft het onderwerp ruimte om op een aantal specifieke casussen in te zoomen. Hierdoor kan aan sommige specifiekere vragen van fracties worden voldaan. Het onderwerp herindelingen en de voorzieningen in de kernen en de stad hebben wij op de voorraadagenda gezet. Tot slot, voor diverse onderwerpen is gezegd dat een onderzoek in 2016 nog te vroeg is. Van bezuinigingen en sociaal domein is dat met enige regelmaat gezegd. Deze twee belangrijke onderwerpen hebben we daarom niet geselecteerd voor 2016, maar hebben we op onze voorraadagenda gezet voor de komende jaren. Ook het onderwerp duurzame gemeente is een onderwerp dat nu nog te vroeg is om te selecteren. Het onderwerp bevindt zich nog in een startfase. 1 Deze criteria staan in het reglement van orde.

10 Colofon De rekenkamercommissie Oss is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat uit drie externe leden. Doel van de rekenkamercommissie Oss is om de rol van de gemeenteraad te versterken en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het lokaal bestuur. Dit doet de rekenkamercommissie door onderzoek te doen naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Leden Astrid van de Klift (voorzitter) Elma van de Mortel Mathijs van den Heuvel Contact Postbus BA Oss Astrid van de Klift ( ) Elma van de Mortel ( ) Mathijs van den Heuvel ( )

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 en jaarprogramma 2015 Rekenkamercommissie AGV Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94

Nadere informatie

Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011

Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011 Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011 Boxtel, maart 2011 Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksplan 2011 van de rekenkamercommissie Boxtel. Het onderzoeksplan is het resultaat van de suggesties die we

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Rekenkamer Weert. Jaarverslag 2008 en Vooruitblik 2009

Rekenkamer Weert. Jaarverslag 2008 en Vooruitblik 2009 Rekenkamer Weert Jaarverslag 2008 en Vooruitblik 2009 Maart 2009 2 Voorwoord Beste raadsleden, Voor u ligt het derde jaarverslag van de rekenkamer Weert. Hierin willen wij verantwoording afleggen over

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden Jaarplan 2015 1 Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden 1. Doel en werkwijze van de rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie Woerden is per 1 april 2004 ingesteld door de gemeenteraad. Sinds eind 2006

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Houten. Jaarplan 2015

Rekenkamercommissie Houten. Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Houten Jaarplan 2015 oktober 2014 COLOFON: De rekenkamercommissie van de gemeente Houten wordt gevormd door drie externe leden en bestaat uit: Hester Tjalma (voorzitter) Peter Siebers

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Jaarplan 2016 Lokale rekenkamer Leerdam Leden: Postadres: E-mail: Website: Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Postbus 15, 4140 AA Leerdam rekenkamer@leerdam.nl

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015 ONDERZOEKSPLAN Toezeggingen aan burgers en bedrijven Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Aanleiding... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Toetsingskader... 2 Afbakening...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 ONDERZOEKSPROGRAMMA 2007 REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND

JAARVERSLAG 2006 ONDERZOEKSPROGRAMMA 2007 REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND JAARVERSLAG 2006 ONDERZOEKSPROGRAMMA 2007 REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND VOORWOORD Op grond van de artikelen 81o lid 2 en 185 lid 4 van de Gemeentewet stelt de rekenkamercommissie elk jaar voor 1 april een

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deventer

Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer Jaarverslag 2008 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2008 van de Rekenkamercommissie Deventer. Met dit jaarverslag legt de commissie, onder verwijzing naar het wettelijke

Nadere informatie

Notitie zelfevaluatie

Notitie zelfevaluatie Notitie zelfevaluatie Rekenkamercommissie Dongen-Goirle-Loon op Zand 18 december 2014 Samenstelling rekenkamercommissie Dongen-Goirle-Loon op Zand De rekenkamercommissie bestaat uit de volgende externe

Nadere informatie

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl november 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Jaarplan 2009

Jaarverslag 2008. Jaarplan 2009 Jaarverslag 2008 Jaarplan 2009 Januari 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Jaarverslag 2008 4 1.Inleiding 2. Samenstelling 4 3. Vergaderingen 4 4. Activiteiten 4 5. Onderzoeken 6 6. Verantwoording budget 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag Onderzoeksplan 2016 Ermelo- De rekenkamercommissie Ermelo- bestaat uit: Mevrouw B. (Barbara) IJsselmuiden (voorzitter) De heer G.J. (Geert-Jan) Put (lid) De heer. G. (Gerbe) de Vos (lid) De

Nadere informatie

Jaarplan 2007 Rekenkamercommissie Gemeente Bussum

Jaarplan 2007 Rekenkamercommissie Gemeente Bussum Jaarplan 2007 Rekenkamercommissie Gemeente Bussum Inhoud 1. Algemeen 1.1. Instelling 3 1.2. Onafhankelijke positie 3 1.3. Ambiteniveau 3 1.4. Communicatie 3 1.5. Taken van de rekenkamercommissie 4 1.6.

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Bernisse Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-1

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Bernisse Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-1 JAARVERSLAG 2014 Versie 0-1 1 Colofon De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeenten,, en. Zij adviseert de raad ten aanzien van zijn controlerende en kaderstellende rol. De

Nadere informatie

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007

Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007 Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007 1. Inleiding In dit plan presenteren wij onze voornemens voor 2008. In het lopende jaar hopen wij tot een afronding te komen van de onderzoeken naar het re-integratiebeleid

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014

Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Rekenkamercommissie Dongen - Goirle - Loon op Zand Samenstelling rekenkamercommissie Dongen - Goirle - Loon op Zand Mevrouw drs. K. van den Berg De heer C.A.M. Kuijpers RA

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE. Elk oordeel heeft zijn voordeel. Nota van Werkwijze

REKENKAMERCOMMISSIE. Elk oordeel heeft zijn voordeel. Nota van Werkwijze REKENKAMERCOMMISSIE Elk oordeel heeft zijn voordeel Nota van Werkwijze Vastgesteld door de rekenkamercommissie Op 2 april 2007 WIE OF WAT IS DE REKENKAMERCOMMISSIE? De gemeenteraad van Katwijk heeft een

Nadere informatie

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 DATUM UW BRIEF VAN UW KF.NMERK ONS KENMERK t H API?, 2010 RKc/u 1 00 2 9 90 contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 INGEKOMEN NR.

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

0. Voorwoord... 3. 1. Inleiding... 4. 2. Samenstelling Rekenkamer... 4

0. Voorwoord... 3. 1. Inleiding... 4. 2. Samenstelling Rekenkamer... 4 Jaarverslag 2008 Rekenkamer Lelystad 24 februari 2009 Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2. Samenstelling Rekenkamer... 4 3. Activiteiten Rekenkamer... 4 A. Vergaderingen en werkvorm...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deventer

Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer Jaarverslag 2010 Voorwoord Voor u ligt het inmiddels zesde jaarverslag van de Rekenkamercommissie. Met dit jaarverslag legt de commissie, onder verwijzing naar het wettelijke

Nadere informatie

Reglement van Orde. Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist

Reglement van Orde. Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Reglement van Orde Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Vastgesteld tijdens de vergadering van de Rekenkamercommissie op 21 maart 2011 Maart 2011 11GRIF070 Hoofdstuk

Nadere informatie

Rekenkamercommissie ViP+ Jaarplan 2008 Rekenkamercommissies ViP+

Rekenkamercommissie ViP+ Jaarplan 2008 Rekenkamercommissies ViP+ Rekenkamercommissie ViP+ Jaarplan 2008 Rekenkamercommissies ViP+ november 2007 blad 2 van 8 1. Inleiding De zes gemeenten Barneveld, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg hebben vanuit

Nadere informatie

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld.

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld. JAARPLAN 2015 1 JAARPLAN 2015 REKENKAMERCOMMISSIE HLN I. Leren voor de toekomst De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout toetst het door de gemeentebesturen van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem. Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul. Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem. Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul. Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Jaarverslag 2008 Valkenburg aan de Geul, 30 januari 2009 Jaarverslag 2008 rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE WIJDEMEREN

REKENKAMERCOMMISSIE WIJDEMEREN 1 REKENKAMERCOMMISSIE WIJDEMEREN EEN INTRODUCTIE Chris Moen Wim van den Hoek Mohamed Rabbae maart 2006 2 1. Waarom deze introductienotitie? Op 9 maart jl. heeft de raad van de gemeente Wijdemeren de drie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Jaarverslag Rekenkamercommissie Vlagtwedde 2011

Jaarverslag Rekenkamercommissie Vlagtwedde 2011 Inhoudsopgave Blz 1. Inleiding 2 2. Doelstelling 2 3. Samenstelling 2 4. Activiteiten 2 4.1 Vergaderingen 2 4.2 Onderzoek 3 4.2.1 Selectie van onderwerpen 3 4.2.2 Afgeronde onderzoeken 3 4.2.3 Gestarte

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Voorstel aan de Raad 144/2003 (definitief) Registratienummer Fatale datum raadsbesluit 9 juli 2003 Opgesteld door, telefoonnummer Griffie, 2520 Programma Portefeuillehouder P.J.J. Lucassen Onderwerp van

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Rekenkamercommissie gemeente Renkum

Jaarverslag 2007. Rekenkamercommissie gemeente Renkum Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie gemeente Renkum Inhoudsopgave pag. 1. Organisatie 3 - samenstelling 3 - werkwijze 3 - evaluatie werkzaamheden 2007 3 - onderzoeksjaarplan 2007 4 - vergaderingen / bijeenkomsten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 EN JAARPLAN 2015

JAARVERSLAG 2014 EN JAARPLAN 2015 JAARVERSLAG 2014 EN JAARPLAN 2015 Rekenkamercommissie gemeente Hoorn maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2014 1. Inleiding 2. Verrichte onderzoeken 2.1 Historie 2.2 Toerismebeleid 2.3 Decentralisaties

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie VERSLAG VOORBESPREKING Rekenkamercommissie: jaarverslag 2008, onderzoeksplan tweede helft 2009, onderzoeksrapport Dossiervorming 2 juni 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Jaarplan 2015 December 2014

Jaarplan 2015 December 2014 December 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2. Onderzoeken in 2015... 5 3. Werkwijze en organisatie... 7 4. Communicatie... 8 5. Begroting... 9 Bijlagen: - Groslijst... 11

Nadere informatie

Reglement van orde. rekenkamercommissie Amersfoort

Reglement van orde. rekenkamercommissie Amersfoort Reglement van orde rekenkamercommissie Amersfoort november 2006 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Rekenkamercommissie gemeente Renkum

Jaarverslag 2011. Rekenkamercommissie gemeente Renkum Jaarverslag 2011 Rekenkamercommissie gemeente Renkum 2 Inhoudsopgave 1. Organisatie 5 1.1 Samenstelling. 5 1.2 Werkwijze.. 5 1.2.1 Taakverdeling. 5 1.2.2 Onderzoek zelf doen of uitbesteden... 6 1.3 Overzicht

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE TYNAARLO JAARVERSLAG 2009

REKENKAMERCOMMISSIE TYNAARLO JAARVERSLAG 2009 REKENKAMERCOMMISSIE TYNAARLO JAARVERSLAG 2009 Jaarverslag 2009, vastgesteld 29 maart 2010 Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag '' Rekenkamercommissie Tynaarlo 2009'". Wij doen als rekenkamercommissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. raad: de raad van de gemeente Raalte; b. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Gemeente Voorst. Gemeente Brummen. Rekenkamercommissie. 17 maart 2015 201519605

Jaarverslag 2014. Gemeente Voorst. Gemeente Brummen. Rekenkamercommissie. 17 maart 2015 201519605 Jaarverslag 2014 Rekenkamercommissie Gemeente Voorst Gemeente Brummen 17 maart 2015 201519605 Colofon De Rekenkamercommissie Brummen en Voorst De Rekenkamercommissie voor de gemeente Brummen en de Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Benoeming lid Rekenkamer. Van: Auditcommissie. Doel: Besluitvorming.

Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Benoeming lid Rekenkamer. Van: Auditcommissie. Doel: Besluitvorming. Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Benoeming lid Rekenkamer Van: Doel: Toelichting: Auditcommissie Besluitvorming Als gevolg van het vertrek van een van de leden van de Rekenkamer is er

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Rekenkamer Gemeente Steenwijkerland

Rekenkamer Gemeente Steenwijkerland Rekenkamer Gemeente Steenwijkerland Vervolgonderzoek naar de doorwerking in de programmabegroting van de aanbevelingen in de Quick scan programmabegroting 2007. Januari 2009 1 Samenstelling Rekenkamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 Nr. 11

Nadere informatie

1. Het college stelt jaarlijks een beleidsplan re-integratie voor. 2. De gemeenteraad van Wormerland vraagt het college om

1. Het college stelt jaarlijks een beleidsplan re-integratie voor. 2. De gemeenteraad van Wormerland vraagt het college om RAADSVOORSTEL Datum aanmaak Onderwerp Programma en portefeuillehouder Raadsvergadering Aan de raad van de gemeente Wormerland Oktober 2013 Rekenkameronderzoek Kaderstelling & controle WWB in Sociale Zaken-

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma 2007 en Jaarverslag 2006

Onderzoeksprogramma 2007 en Jaarverslag 2006 Rekenkamercommissie s-hertogenbosch Onderzoeksprogramma 2007 en Jaarverslag 2006 s-hertogenbosch, 24 januari 2007 De rekenkamercommissie, Drs. R.C.D. Berndsen MPA, voorzitter Drs. I.W.L.A. Caminada Dr.

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag 2009 van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, alsmede het jaarplan 2010.

Voor u ligt het jaarverslag 2009 van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, alsmede het jaarplan 2010. Jaarverslag 2009 en Jaarplan 2010 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2009 van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, alsmede het jaarplan 2010. Het jaar 2009 was voor de Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma Rekenkamer Almere 2014-2018

Onderzoeksprogramma Rekenkamer Almere 2014-2018 Onderzoeksprogramma Rekenkamer Almere 2014-2018 Almere, oktober 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Samenstelling en werkwijze van de Rekenkamer... 3 2. Soorten en vormen onderzoek... 4 2.1 Soorten

Nadere informatie

Plan van aanpak. Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Juli 2014

Plan van aanpak. Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Juli 2014 Plan van aanpak Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden Juli 2014 Rekenkamer Maastricht Samenstelling: Mevrouw dr. Klaartje Peters (voorzitter) De heer drs. Ton A.M.J. Dreuw RC De

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Onderzoek rekenkamercommissie naar de Bezwaarafhandeling in de gemeente s-hertogenbosch Reg.nr. : 12. B&W verg.. : Commissie : n.v.t. FES Cie_verg. : 27 augustus 2012

Nadere informatie

Rekenkamercommissies ViP+

Rekenkamercommissies ViP+ Rekenkamercommissies ViP+ P/a Gemeente Barneveld Postbus 63 3770 AB Barneveld Tel: 0342 495 911 Gemeenteraad Woudenberg Postbus 16 3930 EA WOUDENBERG Barneveld, 7 mei 2008 Ons kenmerk: verzonden op: Behandelend

Nadere informatie

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: 1 Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert Citeertitel: Geen citeertitel 1 Wettelijke grondslag Artikel 82 Gemeentewet

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

ons kenmerk ECFE/U201401021 Lbr. 14/036

ons kenmerk ECFE/U201401021 Lbr. 14/036 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Rapport Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECFE/U201401021

Nadere informatie

Lange Voorhout 8 Voorzitter van de Tweede Kamer

Lange Voorhout 8 Voorzitter van de Tweede Kamer Algemene Rekenkamer Lange Voorhout 8 Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20015 der Staten-Generaal 2500 EA Den Haag Binnenhof 4 r 070-342 43 44 DEN HAAG E voorlichbng@rekenkamer.nl w www.rekenkamer.ni

Nadere informatie

Jaarplan september december 2008

Jaarplan september december 2008 Jaarplan september december 2008 31 augustus 2008 Voorwoord Voor u ligt het eerste Jaarverslag van de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand, de opvolger van de drie afzonderlijke rekenkamercommissies

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag Rekenkamercommissie De Ronde Venen 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag Rekenkamercommissie De Ronde Venen 2012 Rekenkamercommissie Jaarverslag Rekenkamercommissie De Ronde Venen 2012 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave jaarverslag 2 Inleiding 3 Samenstelling 3 Afronding onderzoeken gestart in 2011 3 Onderzoeksagenda

Nadere informatie

Aan de Rekenkamercommissie. Geachte Commissie, Inleiding

Aan de Rekenkamercommissie. Geachte Commissie, Inleiding Aan de Rekenkamercommissie Uw brief Ons kenmerk Behandeld door J. Gorseling Doorkiesnummer 0591-535427 Bijlage 1 Datum 10 januari 2006 Onderwerp Reactie op onderzoek van de rekenkamercommissie m.b.t. gemeentelijk

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Jaarplan 2009 1 december 2008

Jaarplan 2009 1 december 2008 Jaarplan 2009 1 december 2008 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2 Doel (wat willen we bereiken?)... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2 Doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid... 5 2.3 Rekenschap...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Actualiseren verordeningen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Actualiseren verordeningen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Actualiseren verordeningen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet Status Besluitvormend Voorstel 1. de Financiële verordening gemeente Boxtel 2014 vast te stellen en die van 2004 in te trekken;

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016 Rekenkamercommissie Hardenberg

Jaarplan 2015 2016 Rekenkamercommissie Hardenberg Jaarplan 2015 2016 Rekenkamercommissie Hardenberg Hardenberg, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarplan 2015-2016 van de rekenkamercommissie gemeente Hardenberg. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5322 Inboeknummer Dossiernummer RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester Inleiding Op 7 april 2008 is de heer Van Gijzel benoemd als

Nadere informatie

Beslispunten: 1. Het onderdeel 'verkeersveiligheid' (uit het programma veiligheid) onderzoeken op doeltreffendheid.

Beslispunten: 1. Het onderdeel 'verkeersveiligheid' (uit het programma veiligheid) onderzoeken op doeltreffendheid. Onderwerp: Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken. Beslispunten: 1. Het onderdeel 'verkeersveiligheid' (uit het programma veiligheid) onderzoeken op doeltreffendheid. 2. De doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma 2015 / 2016

Onderzoeksprogramma 2015 / 2016 Onderzoeksprogramma 2015 / 2016 Rekenkamercommissie s-hertogenbosch s-hertogenbosch, 18 mei 2015 De Rekenkamercommissie, Dr. ir. G.B.C. Backus, voorzitter Dr. ir. P.J.M.M. Krumm MPA Drs. P.W.M. de Gouw

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROGRAMMA 2009

ONDERZOEKSPROGRAMMA 2009 Zuidlaren, februari 2009 Postadres De Ommelander rekenkamercommissie Postbus 155 9470 AD Zuidlaren Internet www.ommelanderrekenkamer.nl Emailadres ambtelijk secretaris jandob@hotmail.com De Ommelander

Nadere informatie

Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie

Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie (P.J. Vonk, hoofd concernstaf, ism de organisatie) Het verbeterplan is

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie waterschap Hollandse Delta

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie waterschap Hollandse Delta Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie waterschap Hollandse Delta 1. Inleiding Missie en visie van de Rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie wil door middel van onafhankelijke onderzoeken het waterschap

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s)

Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s) Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s) 1. Aanleiding voor het onderzoek De decentralisaties van de jeugdzorg, de extramurale AWBZ-taken en taken op

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Officiële uitgave van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Officiële uitgave van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Nr. 5506 10 juli 2015 Verordening op de rekenkamercommissie hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen van het lid Lempens (SP) over problemen bij sociale werkvoorziening Drechtwerk (ingezonden 19 februari 2009)

Antwoorden op de vragen van het lid Lempens (SP) over problemen bij sociale werkvoorziening Drechtwerk (ingezonden 19 februari 2009) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Evaluatie rekenkamercommissies Parkstad Limburg

Evaluatie rekenkamercommissies Parkstad Limburg Evaluatie rekenkamercommissies Parkstad Limburg Verslag van de beoordeling van de uitgebrachte rapporten In het kader van de evaluatie van de rekenkamercommissies in Parkstad Limburg 1 is door de projectleider

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/Vooruitblik 2014. Tilburg, januari 2014

Jaarverslag 2013/Vooruitblik 2014. Tilburg, januari 2014 Jaarverslag 2013/Vooruitblik 2014 Tilburg, januari 2014 2 Jaarverslag 2013/Vooruitblik 2014 Tilburg, 28 januari 2014 Vastgesteld in Rekenkamervergadering d.d. 27 januari 2014 Rekenkamer Tilburg De heer

Nadere informatie

Strategie en structuur IBT

Strategie en structuur IBT Strategie en structuur IBT Datum: Augustus 2014 De werkgroep Interbestuurlijke Trainees (IBT) brengt trainees van verschillende overheidslagen bij elkaar en laat deze over actuele onderwerpen nadenken,

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul. Verordening

Rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul. Verordening Rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul Verordening Valkenburg aan de Geul, 28 maart 2008 Verordening op de rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem,

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u het eindrapport aan van het rekenkameronderzoek naar de Doeltreffendheid

Nadere informatie

Onderzoek van de rekenkamer(commissie)

Onderzoek van de rekenkamer(commissie) Onderzoek lokaal bestuur in tweevoud Vergelijking en samenhang Sinds de invoering van het dualisme zijn gemeenten op grond van de Gemeentewet (GW) verplicht een tweetal soorten van onderzoek uit te voeren.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 287 Agendapunt: 22 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 287 Agendapunt: 22 ONDERWERP Eggengoor, Harriet PO S1 RAD: RAD131211 2013-12-11T00:00:00+01:00 BW: BW131105 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 11 december 2013 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie