In bijgevoegde versie van het overzicht treft u de voorgestelde wijzigingen aan.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In bijgevoegde versie van het overzicht treft u de voorgestelde wijzigingen aan."

Transcriptie

1 Agendapunt 5 Dagelijks Bestuur/Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering d.d. 30 januari 2015 ACTUALISEREN MANDAAT- EN VERVANGINGSOVERZICHT Op 6 december 2013 is door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio de eerste en tot nu toe enige versie van het mandaat- en vervangingsoverzicht vastgesteld. Nu de organisatie zich meer en meer ontwikkelt, heeft een aantal zaken zich meer uitgekristalliseerd, wat leidt tot de noodzaak van het actualiseren van dit overzicht. In bijgevoegde versie van het overzicht treft u de voorgestelde wijzigingen aan. De tabel en voorgestelde wijzigingen zijn als volgt te lezen: a) in het zwart is de oorspronkelijke tekst weergegeven, zoals vastgesteld op 6 december 2013; b) in het rood zijn aangegeven de voorgestelde wijzigingen zoals die dienen te worden vastgesteld door het algemeen bestuur; c) in het blauw zijn weergegeven de voornemens tot ondermandaat c.a. zoals de directeur VR cq directeur GKG zich voorgenomen heeft deze te verstrekken. Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur dan wel de directeur VR c.q. directeur GKG besluiten, elk voor zover : - de voorstellen tot wijziging met betrekking tot het op 6 december 2013 vastgestelde mandaat- en vervangingsoverzicht vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van eerder genomen besluiten tot verlening van (onder)mandaten met betrekking tot dezelfde onderwerpen.

2 Onderwerp Vaststelling Mandaat- en vervangingsoverzicht Veiligheidsregio Groningen februari 2015 Vastgesteld Concept d.d. 30 januari 2015 Inwerkingtreding 1 januari 2015 en voor zover nodig met terugwerkende kracht, dan wel met ingang van specifiek genoemde datum Blad bekendmakingen 2015 nr x, uitgegeven y-z-2015 Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen maakt bekend dat door dit bestuur is vastgesteld het Mandaat- en vervangingsoverzicht, als bijlage behorende bij de Mandaatregeling, en luidende:

3 2 1. VR ALGEMEEN 1.1 Het voeren van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bestuur 1.2 Het beslissen op formele verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur 1.3 Het verstrekken van zakelijke inlichtingen aan derden omtrent algemeen geldende voorschriften en regelingen en over feiten en gegevens die geen beleidsaspecten bevatten 1.4 Vaststellen regionaal risicoprofiel DB Directeur VR Ondermandaat: eventueel nader te bepalen Uitgezonderd zijn: niet-routinematige correspondentie gericht aan de Kroon, ministers, staatssecretarissen (leden van de) Eerste en Tweede Kamer, het provinciaal bestuur en de gemeentebesturen AB DB Directeur VR Digitale weg voor indienen WOBverzoeken is afgesloten. DB Directeur VR Ondermandaat: aan medewerkers wiens/wier takenpakket dit betreft Uitgezonderd zijn: niet-routinematige correspondentie gericht aan de Kroon, ministers, staatssecretarissen (leden van de) Eerste en Tweede Kamer, het provinciaal bestuur en de gemeentebesturen. Tevens uitgezonderd politiek/bestuurlijk gevoelige onderwerpen. Art b GR VR Art. 2 Wob AB Geen mandaat Art. 15 Wvr

4 3 1.5 Vaststellen regionaal AB Geen mandaat Art. 14 Wvr beleidsplan 1.6 Vaststellen regionaal AB Geen mandaat Art. 16 Wvr crisisplan 1.7 Vaststellen korpsvisie & AB strategische agenda crisisbeheersing 1.8 Vaststellen deelvisies AB directeur Deelvisies passen binnen korpsvisie 1.9 Vaststellen Planning & AB DB Controlcyclus 1.7 (1.10) Sluiten convenanten met crisispartners AB Geen mandaat Art. 19 Wvr 2. VR PERSONEELSZAKEN ALGEMEEN 2.1 Vaststellen Organisatieplan AB Geen mandaat 2.2 Vaststellen Formatieplan AB Geen mandaat 2.3 Vaststelling Organisatie- en AB Geen mandaat Art. 9.4 GR VR mandaatsregeling 2.4 Vaststellen rechtspositieregeling personeel DB Geen mandaat Art. 9.5 GR VR 3. VR PERSONEELSZAKEN VRIJWILLIGE BRANDWEER 3.1 Openstellen vacature DB Directeur VR SH Incidentbestrijding 3.2 Aanstelling vrijwilliger DB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 19:6 CAR 3.3 Bevordering vrijwilliger DB Directeur VR Clustercommandant Art. 19:9 CAR 3.4 Toekenning vergoeding DB Directeur VR Clustercommandant Artt. 19:15; 19:16; 19:17 CAR 3.5 Opdragen consignatiedienst DB Directeur VR Clustercommandant Art. 19:18 CAR 3.6 Opdragen kazernering DB Directeur VR Clustercommandant Art. 19:19 CAR 3.7 Toekennen afbouwtoelage DB Directeur VR Hoofd DPOO

5 4 3.8 Toekennen gratificatie DB Directeur VR Tactisch/strategisch Art. 19:22 CAR 3.9 Vergoeding kosten DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 19:26 CAR geneeskundige behandeling 3.10 Toekenning schadevergoeding DB Directeur VR Hoofd Bedrijfsvoering Art. 19:28 CAR aan kleding en uitrusting 3.11 Afnemen eed of belofte DB Directeur VR Ondermandaat aan sector- Cf eerder genomen Art. 19:32 CAR en diensthoofden. Vanaf : geen ondermandaat. bestuursbesluit (NB: in oprichtingsjaar is heid tot beëdiging ondergemandateerd geweest ivm inhaalslag) 3.12 Toestemming gebruik DB Directeur VR Clustercommandant Art. 19:34 CAR motorvoertuig 3.13 Dragen voorgeschreven DB Directeur VR Clustercommandant Art. 19:35 CAR dienstkleding 3.14 Toestemming dragen dienstkleding DB Directeur VR Clustercommandant Art. 19:36 CAR buiten dienst 3.15 Oplegging DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 19:37 CAR schadevergoedingsplicht 3.16 Oplegging disciplinaire straf DB Directeur VR Ja, op basis van zwaarte Art. 19:39 CAR nader uit te werken 3.17 Oplegging schorsing DB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 19:40 CAR 3.18 Verlening ontslag op DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 19:41 CAR verzoek 3.19 Verlening ongevraagd ontslag (reorganisatieontslag, ontslag onbekwaamheid of ongeschiktheid, etc.) DB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 19:42 CAR

6 Uitvoering betalingsbeleid o.g.v. regeling vrijwilligers DB Directeur VR Ondermandaat mogelijk DPOO? 4. VR PERSONEELSZAKEN MEDEWERKERS, NIET ZIJNDE VRIJWILLIGERS 4.1 Aanstelling van personeel Openstellen vacatures DB Directeur VR Binnen formatieplan: Hoofd DPOO Buiten formatieplan: geen ondermandaat Afhandelen open sollicitaties DB Directeur VR DPOO beroepsmedewerkers Correspondentie met DB Directeur VR DPOO sollicitanten in werving en selectieprocedures beroepsmedewerkers Opdracht tot geneeskundig onderzoek bij aanstelling Aanstelling/wijziging aanstelling personeel binnen formatie: * in vaste dienst * in tijdelijke dienst * (niet) aanstelling in vaste dienst na proeftijd Aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd Beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling overleg Buiten formatie: melding aan DB/AB Artt. 2.4; 2.5 CAR DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 2.3 CAR DB Directeur VR Vaste aanstelling: geen ondermandaat Overig: Hoofd DPOO DB Directeur VR Vaste aanstelling: geen ondermandaat Overig: Hoofd DPOO Met uitzondering van functies waarvan de benoeming uitdrukkelijk is voorbehouden aan het algemeen bestuur: de directeur en plaatsvervangend directeur. Art. 2:1 CAR Art. 2:4 CAR Art. 2.7 CAR Art. 2.7a CAR Art. 2:5 CAR DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 2:5 CAR

7 Vermindering werktijd op eigen verzoek & verandering aanstellingsomvang DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 2:7 CAR 4.2 VR Salaris en vergoedingsregeling Vaststelling bezoldiging DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 3:1 CAR Vaststelling salaris bij DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 3:1:1 CAR indiensttreding. Vindt gelijktijdig plaats met de aanstelling Beslissing inzake reguliere periodieke verhoging DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 13 Bezold.- regeling Beslissing inzake een DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 3:1:2 CAR waarnemingstoelage Beslissing inzake een DB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 3:3:1 CAR persoonlijke toelage Beslissing inzake een DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 3:2 CAR overwerkvergoeding Beslissing inzake een DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 3:3 CAR toelage onregelmatige dienst Beslissing inzake vergoeding DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 3:3:1 CAR wacht- & storingsdienst / bereikbaarheid & beschikbaarheidsdienst Beslissing inzake DB Directeur VR Hoofd DPOO piketvergoeding Beslissing inzake een DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 9a:11 CAR afbouwtoelage Beslissing inzake buitendagvenstervergoeding DB Directeur VR Hoofd DPOO P.M.

8 Beslissing inzake DB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 3:5 CAR ambtsjubileumgratificatie Hoofd DPOO Arbeidsmarkttoelage DB Directeur VR Geen ondermandaat P.M Beslissing inzake vergoeding overig DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 20 Bezold.- reglement Toekenning extra periodieken DB Directeur VR Geen ondermandaat P.M. 4.3 VR Arbeidsduur en werktijden Vaststellen feitelijke arbeidsduur per week Vaststellen individuele werktijden DB Directeur VR Tactisch/strategisch DB Directeur VR Tactisch/strategisch Art. 4:1 CAR; verandert per Art. 4:2 CAR Verandert per VR Uitwisselen van arbeidsvoorwaarden Beslissing inzake verzoek DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 4a:1 CAR om vermindering vakantieuren Beslissing inzake verzoek DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 4a:2 CAR om vermeerdering vakantieuren Beslissing inzake uitruilen verlofuren tegen fiets, vakbondcontributie etc. DB Directeur VR Hoofd DPOO P.M. 4.5 VR Vakantie, vakantietoelage en verlof Beslissing inzake verlof DB Directeur VR Sector-/diensthoofd Art. 6:1:1 CAR Beslissing inzake verzoek om overschrijving verlof om redenen van dienstbelang DB Directeur VR Sector-/diensthoofd Art. 6:2:4 CAR

9 Intrekking verlof om dringende redenen van dienstbelang en toekenning vergoeding van schade Beslissing inzake verzoek om overschrijving van niet genoten verlof voor zover dit het aantal van 50% van het basisverlof 40 uur te boven gaat Beslissing inzake buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging bij met name genoemde gelegenheden (zie toelichting bij art. 6:4 en 6:4:1 in RAP Driessen) Beslissing inzake buitengewoon verlof in verband met ziekte gezinsleden Verlenen van vakbondsverlof Beslissing inzake buitengewoon verlof om andere redenen dan genoemd Beslissing inzake betaald ouderschapsverlof Beslissing inzake het treffen van een afwijkende regeling voor ouderschapsverlof DB Directeur VR Sector-/diensthoofd Art. 6:2:5 CAR DB Directeur VR Sector-/diensthoofd Art. 6:2:6 CAR DB Directeur VR Sector-/diensthoofd Art. 6:4 CAR Art. 6:4:1 CAR DB Directeur VR Tactisch/strategisch Art. 6:4 CAR DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 6:4:2 CAR DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 6:4:5 CAR DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 6:5 CAR DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 6:5:7 CAR

10 Beslissing inzake toekennen levensloopverlof DB Directeur VR Hoofd DPOO P.M. 4.6 VR Aanspraken en maatregelen bij ziekte Toekenning zwangerschaps- DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 6.7 CAR en bevallingsverlof Korten bezoldiging na resp. DB Directeur VR Geen ondermandaat P.M. 6, 12 & 24 maanden ziekte Verplichtingen bij ziekte en DB Directeur VR Tactisch/strategisch i.o.m. DPOO Hfd 7 CAR reïntegratie Opleggen sancties bij ziekte DB Directeur VR Geen ondermandaat Hfd 7 CAR 4.7 VR Disciplinaire maatregelen en ontslag Het nemen van disciplinaire maatregelen en/of opleggen van straffen DB Directeur VR Ja, nader uit te werken op basis van zwaarte Art. 8:13 CAR 16:1:2 CAR Ontslag op eigen verzoek DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 8:1 CAR Bepaling opzegtermijn DB Directeur VR Tactisch/strategisch Art. 8:1:1 CAR Ontslag wegens DB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 8:2a CAR ouderdomspensioen of FLO Ontslag wegens DB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 8:5a CAR arbeidsongeschiktheid Ontslag wegens FPU DB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 8:11 CAR Ontslag wegens onvoldoende DB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 8.5.a CAR meewerken aan reïntegratie Ontslag wegens DB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 8.3 CAR reorganisatie Ontslag wegens onbekwaamheid & ongeschiktheid DB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 8.6 CAR

11 Ontslag op andere gronden DB Directeur VR Geen ondermandaat Artt. 8.7 & 8.8 CAR Toekenning DB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 8:16:2 CAR overlijdensuitkering Ontslag bij privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst DB Directeur VR Geen ondermandaat P.M. 4.8 VR Overige rechten en verplichtingen Toestemming persoonlijk DB Directeur VR Ja, nader uit te werken. Art. 15:1b CAR gebruik van goederen of diensten Toestemming tot het DB Directeur VR Ja, nader uit te werken Art. 15:1e CAR uitoefenen van een nevenfunctie Opleggen van een DB Directeur VR Ja, nader uit te werken Art. 15:1:10 CAR verplichting tot tijdelijk verrichten van andere werkzaamheden Opleggen van een DB Directeur VR Tactisch/strategisch Art. 15:1:10 CAR verplichting tot tijdelijk verrichten van werkzaamheden buiten de voor de ambtenaar vastgesteld werktijden Toestemming aannemen van geld of goederen DB Directeur VR Nader uit te werken beleid P.M Opleggen van een verplichting tot het zich buiten de voor de betrekking vastgestelde werktijden ter beschikking houden DB Directeur VR Tactisch/strategisch Art. 15:1:10 CAR

12 Beoordeling ambtenaar DB Directeur VR Tactisch/strategisch Opleggen van een verplichting tot het dragen van een uniform of dienstkleding Opleggen van een woonverplichting in of meer nabij de standplaats Beslissing inzake vergoeding van schade door een ambtenaar geleden Beslissing inzake toestemming gebruik eigen motorrijtuig Opleggen van een verplichting tot het volgen van een opleiding Beslissing omtrent gebruik dienstauto voor woon/werkverkeer DB Directeur VR Tactisch/strategisch Art. 15:1:15 CAR Art. 15:1:16 CAR DB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 15:1:17 CAR DB Directeur VR Hoofd Bedrijfsvoering Art. 15:1:23 CAR DB Directeur VR Structureel: Hoofd DPOO Incidenteel: lijn, nader uit te werken DB Directeur VR Tactisch/strategisch DB Directeur VR Tactisch/strategisch Art. 15:1:24 CAR Art. 15:1:26 CAR P.M. 4.9 VR Opleidingen Opstellen persoonlijk ontwikkelingsplan DB Directeur VR Tactisch/strategisch Accorderen doen van DB Directeur VR Hoofd DPOO opleiding Toekennen studiefaciliteiten DB Directeur VR Tactisch/strategisch Informatie ri. DPOO Informatie ri. DPOO Art. 17:1:1 CAR

13 VR Verplaatsingskosten Beslissing inzake vergoeding verhuiskosten Tegemoetkoming woon- en werkverkeer en pensionkosten Verlenging duur van de tegemoetkoming in reis- en pensionkosten 4.11 VR Overige P&O-zaken Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met * tijdelijke krachten, of met ** adviesbureaus (niet zijnde een aanstelling of arbeidsovereenkomst) Het aangaan van detacheringsovereenkomsten (vervallen) (zie nu 4.9) Opstellen / wijzigen (4.11.3) functieprofiel Afgifte (4.11.4) werkgeversverklaringen Aangaan en ondertekenen (4.11.5) van stage-overeenkomsten (4.11.6) Beslissing inzake bevordering naar functieschaal of uitloopschaal DB Directeur VR Hoofd P&O Art. 18:1:2 CAR DB Directeur VR Hoofd P&O Art. 18:1:6 CAR DB Directeur VR Hoofd P&O Art. 18:1:10 CAR DB Directeur VR * Hoofd DPOO ** Geen ondermandaat DB Directeur VR Geen ondermandaat P.M. DB Directeur VR Hoofd DPOO P.M. DB Directeur VR Hoofd DPOO P.M. DB Directeur VR Hoofd DPOO P.M. DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 6 Bezoldigingsregeling P.M.

14 (4.11.7) Beslissing over buitenlandse reizen, verder dan Niedersachsen en Nordrheinwestphalen en België DB Directeur VR Geen ondermandaat. Binnen omschreven gebied: tactisch/strategisch P.M. 5. Financiën 5.1 Vaststellen financiële AB Geen mandaat Art GR VR verordening 5.2 Vaststellen AB Geen mandaat Art GR VR controleverordening 5.3 Vaststellen AB Geen mandaat Art GR VR treasuryverordening 5.4 Vaststellen verordening AB Geen mandaat rekenkamer 5.5 Vaststellen budgetregeling DB Geen mandaat 5.6 Vaststellen procuratieschema DB Directeur Geen ondermandaat 5.4 (5.7) Het doen van uitgaven binnen de vastgestelde begroting 5.5 (5.8) Het verstrekken van opdrachten voor afgifte accountantsverklaringen 5.6 (5.9) Het oninbaar verklaren van vorderingen op derden DB Directeur VR Medewerkers veiligheidsregio overeenkomstig regeling budgetbeheer P.M.: Art... regeling budgetbeheer AB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 2 Controleverordening VR Voorzitter VR Directeur VR Diensthoofd Bedrijfsvoering Maximalisatie: < Hoofd Bedrijfsvoering < Directeur met terugkoppeling naar penningmeester > AB P.M.

15 (5.10) Het afsluiten van lang- en kortlopende geldleningen ten behoeve van de financiering van de VR 5.8 (5.11) Het openen en opheffen van bank- en girorekeningen 5.9 (5.12) Het aangaan van rekeningcourant overeenkomsten betreffende het betalingsverkeer en het bepalen van de limieten daarvan 5.10 Het controleren van saldi van geldleningen door de VR aangegaan en het doen van mededeling daar omtrent aan de geldlener (5.13) 5.12 (5.14) 5.13 (5.15) DB Directeur VR Geen ondermandaat P.M. DB Directeur VR Diensthoofd Bedrijfsvoering P.M. DB Directeur VR Diensthoofd Bedrijfsvoering P.M. DB Directeur VR Diensthoofd Bedrijfsvoering Deze 5.10 kan vervallen omdat dit punt in de praktijk niet voorkomt. Het doen van betalingen DB Directeur resp. hfd Bedrijfsvoering, samen met teamleider F&C Het converteren c.q. vervroegd aflossen van geldleningen Betalingen ten laste van de GHOR Ondermandaat mogelijk o.g.v. regeling budgetbeheer en vervangingsregeling Batch-betalingen geschieden op basis van handtekeningen van twee personen. DB Directeur VR Diensthoofd Bedrijfsvoering P.M. AB / DB Directeur GHOR Mandaat wordt geregeld in financiële mandaatregeling uitvoerende gemeente P.M. Nader vast te stellen regeling budgetbeheer P.M.

16 15 6. VR AANGAAN VAN OVEREENKOMSTEN 6.1 Het aangaan van bestuursovereenkomsten, dienstverleningsovereenkomsten, convenanten, hoe ook genaamd, waarbij uitvoering wordt gegeven aan door het bestuur vastgesteld beleid en vastgestelde beheers- en operationele plannen AB / DB / Vz VR 6.2 Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten of het verrichten van rechtshandelingen met betrekking tot roerende en/of onroerende zaken en/of diensten Het aangaan van overeenkomsten met personeel in het kader van mobiele telefonie AB / DB / Vz. VR Directeur VR Directeur VR Ja, nader te differentiëren Binnen de grenzen van de nog vast te stellen regeling budgetbeheer Ja, nader te differentiëren Binnen de grenzen van de nog vast te stellen regeling budgetbeheer AB / DB Directeur VR Voor de periode tm (ex tunc) Diensthoofden en sectorhoofden voor hun diensten resp. sectoren. Het Diensthoofd Bedrijfsvoering voor de directie en leden RMO. De directeur voor het diensthoofd bedrijfsvoering. Vanaf : Teamleider IM voor alle diensten en sectoren. Diensthoofdbedrijfsvoering voor de teamleider IM Bestuurlijke, politieke en maatschappelijk impact zijn ondermeer criteria Bestuurlijke en politieke impact zijn ondermeer criteria. Hoe dan ook binnen kaders van nader te bepalen regeling voor budgethouders P.M.

17 Inhuren coaching- en trainingsbureaus 6.4 Vaststellen algemene voorwaarden, waaronder Algemene Inkoopvoorwaarden AB / DB Directeur VR Ondermandaat mogelijk Hoofd DPOO AB DB Met terugwerkende kracht tot (vastgesteld bij besluit d.d ) P.M. 7. VR IN- EN BUITEN RECHTE VERTEGENWOORDIGEN; AANSPRAKELIJKHEDEN EN VERZEKERINGEN 7.1 Voor de oplossing van AB / DB Directeur VR Hoofd DPOO P.M. geschillen een mediationtraject doen volgen 7.2 Het instellen van (buiten)- gerechtelijke middelen waaronder begrepen verhaals- en incassoprocedures, en het aanspannen van administratiefrechtelijke en civielrechtelijke procedures Voorzitter VR Directeur VR Uitvoeringsmandaat mogelijk Art GR VR 7.3 Het voeren van verweer, zoals in administratiefrechtelijke, strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures 7.4 Het afhandelen van aansprakelijkheidstelling door derden (waaronder begrepen personeelsleden) inzake een onrechtmatige daad van de Veiligheidsregio Groningen Voorzitter VR Directeur VR Uitvoeringsmandaat mogelijk DB Directeur VR In plaats van ondermandaat is SLA wenselijk Art GR VR Art b GR VR

18 Het afsluiten, verlengen en opzeggen van verzekeringen, inclusief de ondertekening van dergelijke overeenkomsten 7.6 Het claimen van schade bij verzekeringsmaatschappijen 7.7 Het doen van aangifte wegens misbruik, vernieling of ontvreemding door derden van eigendommen van de dienst 7.8 Het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, subsidies, het doen van meldingen e.d. voor zover die dienstbaar zijn aan de taakuitoefeningen van de VR 7.9 Op naam stellen van voertuigen AB / DB / Vz. VR AB / DB / Voorz. VR Directeur VR Geen ondermandaat Overeenkomsten worden gesloten op basis van Europese aanbesteding in interregionaal verband Directeur VR Op basis van contract nu uitgevoerd door bureau verzekeringen van Gemeente Groningen Vz. VR Directeur VR Uitvoeringsondermandaat mogelijk AB / DB / Vz. VR Art b GR VR Art b GR VR Art b GR VR Directeur VR Lijn, Bedrijfsvoering Art b GR VR DB Directeur VR Ondermandaat aan teamleider facilitair Art b GR VR 8. VR ARCHIVERING 8.1 Vaststellen archiefverordening 8.2 Vaststellen verordening bekendmakingen en publicaties AB AB Geen (onder-) mandaat Geen (onder-) mandaat Art. 32ja e.v. Wet gemeenschappelijke regelingen

19 (8.3) Beheer van de archieven, voor zover deze niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats 8.2 (8.4) Uitvoeren van de in het Besluit informatiebeheer VR AB / DB / Vz. VR AB / DB / Vz. VR Directeur VR Hoofd bedrijfsvoering / Medewerkers DIV Directeur VR Hoofd bedrijfsvoering / Medewerkers DIV Archiefverordening VR en Besluit informatiebeheer VR Archiefverordening VR en Besluit informatiebeheer VR Art. 3 Besluit informatiebeheer VR Art. 5 Besluit informatiebeheer VR 9. VR BRANDWEER / RISICOBEHEERSING 9.1 Adviseren van colleges van B&W inzake gemeentelijke taak ex art. 3 Wet VR, incl. houden van toezicht op brandveilig gebruik AB / DB Advies mbt toezicht op brandveilig gebruik AB / DB Regionaal commandant Regionaal commandant Clustercommandanten Clustercommandanten Aandachtspunt: handhaving blijft bij gemeenten Sectorhoofd en teamleiders risicobeheersing bevorderen eenheid in beleid Teamhoofd brandveilig leven draagt zorg voor eenheid in beleid Art. 3 & 10 Wvr

20 Uitvoering * Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), * Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), * Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevs): adviseren gezag over groepsrisico en mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking omvang ramp of zwaar ongeval 9.3 Uitvoering * Besluit risico s en zware ongevallen 1999 (Brzo): beoordelen veiligheidsrapport en meedelen conclusies aan gezag inclusief toezicht houden op brandveiligheid 9.4 Vaststellen rampbestrijdingsplan of besluit dat geen rampbestrijdingsplan hoeft te worden vastgesteld AB / DB AB / DB AB Regionaal commandant Regionaal commandant Mandaat niet mogelijk cq ongewenst Via sectorhoofd Risicobeheersing aan Teamleider specialistisch advies Via sectorhoofd Risicobeheersing aan Teamleider specialistisch advies Aandachtspunt: handhaving door VRG, gemeenten, provincie en Inspectie SZW. Geen ondermandaat Aandachtspunt: handhaving bij gemeenten c.q. provincie (zowel voor Bevi, Bevb als Bevs) Taken worden ook uitgevoerd voor de * VR Drenthe (zie Dienstverleningsovereenkomst Industriële Veiligheid, vastgesteld in DB VRD ) * VR Fryslân (zie Dienst verleningsovereenkomst Industriële Veiligheid, vastgesteld door de vz VRF ) Check staat uit bij NIFV omtrent mandaatmogelijkheden Art. 12 lid 3 en art. 13 lid 3 Bevi Art. 15, jo. 16 Brzo 1999 Art. 17 lid 1 en 3 Wvr

21 Aanwijzen bedrijfs 9.6 Uitvoering Vuurwerkbesluit: het geven van advies mbt maatwerkvoorschriften voor opslag van vuurwerk en toestemming voor ontbranding vuurwerk 9.7 Aanwijzen veiligheidsconsultant industriële veiligheid op functie (gecertificeerd) 9.8 Aanwijzen toezichthouders brandveiligheid op functie 9.9 Aanwijzen chauffeurs 9.10 Het opleggen van een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 63 Wvr ter handhaving van artikel 31 en 48 van de Wvr 9.11 (vervallen; zie 9.1) AB DB AB / DB AB / DB / 23 gemeenten DB DB Mandaatmogelijkheden worden onderzocht (eventueel tbv DB) Regionaal commandant Regionaal commandant Regionaal commandant Regionaal commandant Regionaal commandant Directeur Geen ondermandaat Sectorhoofd Risicobeheersing (& event. teamleider specialistisch advies) Geen ondermandaat Sectorhoofd Risicobeheersing (& event. teamleider specialistisch advies) Geen ondermandaat Hoofd DPOO Sectorhoofd risicobeheersing NB: aanwijzing dient gepubliceerd in Staatscourant; wellicht wijzigt dit per Mandaat door gemeenten gegeven bij ondertekening mandaatsbesluiten bij overdrachtsdocumenten Aanwijzing voor HoVD en RCvD is voorbehouden aan commandant, geen ondermandaat voor deze functies Art. 31 lid 1 Wvr Art , en 3B.3a lid 7c Vwb Art Wvr Titel 5.2 Awb Titel 5.2 Awb Woningwet Wabo Bouwbesluit, bouwverordening Art. 4 Regeling optische en geluidssignalen 2009 en Brancherichtlijn optische en geluidssignalen Art. 63, jo. 31 en 48 Wvr

22 Goedkeuren van programma s van eisen voor brandpreventieve installaties daaronder mede begrepen alle handelingen om tot die goedkeuring te komen en voor het ondertekenen van deze programma s van eisen namens de gemeenten Ten Boer en Groningen Colleges Ten Boer en Groningen Directeur VR Ondermandaat mogelijk Sectorhoofd risicobeheersing & Teamleider specialistisch advies * collegebesluit Groningen d.d. 21 oktober 2014 * collegebesluit Ten Boer om uitvoering over te laten aan gemeente Groningen Het besluit mbt het ondermandaat wordt vastgesteld met terugwerkende kracht tot 28 oktober 2014.

23 GHOR 10.1 Het voeren van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bestuur Het beslissen op formele verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur, aangaande de GHOR 10.3 Het verstrekken van zakelijke inlichtingen aan derden omtrent algemeen geldende voorschriften en regelingen en over feiten en gegevens die geen beleidsaspecten bevatten DB DB DB Directeur Publieke Gezondheid Directeur Publieke Gezondheid Directeur Publieke Gezondheid Geen ondermandaat Geen ondermandaat Ondermandaat mogelijk medewerkers wiens/wier takenpakket dit betreft Uitgezonderd zijn: niet-routinematige correspondentie gericht aan de Kroon, ministers, staatssecretarissen (leden van de) Eerste en Tweede Kamer, het provinciaal bestuur en de gemeentebesturen Uitgezonderd zijn: niet-routinematige correspondentie gericht aan de Kroon, ministers, staatssecretarissen (leden van de) Eerste en Tweede Kamer, het provinciaal bestuur en de gemeentebesturen. Tevens uitgezonderd politiek/bestuurlijk gevoelige onderwerpen. Art b GR VR jo.art. 9.6 GR VR Art. 2 Wob

24 Het maken van schriftelijke afspraken met de RAV, de in de regio werkzame instellingen en zorgaanbieders 10.5 Advisering aan andere overheden en organisaties inzake de GHOR 10.6 Het aangaan van bestuursovereenkomsten, dienstverleningsovereenkom sten, convenanten, hoe ook genaamd, waarbij uitvoering wordt gegeven aan door het bestuur vastgesteld beleid en vastgestelde beheers- en operationele plannen op het werkterrein van de GHOR 10.7 (zie ook 5.13) Betalingen ten laste van de GHOR 10.8 Alle zaken inzake binnen de GHOR aangesteld personeel 10.9 Het doen van aangifte wegens misbruik, vernieling of ontvreemding door derden van eigendommen GHOR AB / DB AB AB / DB / Vz Vr AB / DB Raad / B&W Groningen DB Directeur Publieke Gezondheid Directeur Publieke Gezondheid Directeur Publieke Gezondheid Directeur Publieke Gezondheid Geregeld binnen organisatie- en mandaatsbesluit uitvoerende gemeente Directeur Publieke Gezondheid Geen ondermandaat Hoofd bureau GHOR Geen ondermandaat Financiële medewerker PG&Z Geregeld binnen organisatie- en mandaatsbesluit uitvoerende gemeente Uitvoeringsondermandaat mogelijk Binnen de financiële mandaatregeling van de uitvoerende gemeente (opname in kader van mogelijke bestuurlijke impact) Art. 9.6 GR VR, jo. Art Wvr Art. 1 Wvr, jo. Art. 9.6 GR VR Art GR VR P.M.

25 Het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, subsidies, het doen van meldingen e.d. voor zover die dienstbaar zijn aan de taakuitoefeningen van de GHOR DB Directeur Publieke Gezondheid Ondermandaat mogelijk in de lijn P.M. 11. GEMEENTELIJKE KOLOM 11.1 Het voeren van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bestuur 11.2 Het beslissen op formele verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur, aangaande de GKG DB Directeur GKG Geen ondermandaat Uitgezonderd zijn: niet-routinematige correspondentie gericht aan de Kroon, ministers, staatssecretarissen (leden van de) Eerste en Tweede Kamer, het provinciaal bestuur en de gemeentebesturen Art b GR VR jo.art. 9.6 GR VR DB Directeur GKG Geen ondermandaat Art. 2 Wob

26 Het verstrekken van zakelijke inlichtingen aan derden omtrent algemeen geldende voorschriften en regelingen en over feiten en gegevens die geen beleidsaspecten bevatten 11.4 Advisering aan andere overheden en organisaties inzake de GKG 11.5 Het aangaan van bestuursovereenkomsten, dienstverleningsovereenkomsten, convenanten, hoe ook genaamd, waarbij uitvoering wordt gegeven aan door het bestuur vastgesteld beleid en vastgestelde beheers- en operationele plannen op het werkterrein van de GKG 11.6 (zie ook 5.13) Betalingen ten laste van de GKG DB Directeur GKG Ondermandaat mogelijk medewerkers wiens/wier takenpakket dit betreft AB Directeur GKG Teamleider GKG AB / DB / Vz Vr Uitgezonderd zijn: niet-routinematige correspondentie gericht aan de Kroon, ministers, staatssecretarissen (leden van de) Eerste en Tweede Kamer, het provinciaal bestuur en de gemeentebesturen. Tevens uitgezonderd politiek/bestuurlijk gevoelige onderwerpen Directeur GKG Geen ondermandaat Art. 1 Wvr, jo. Art. 9.6 GR VR AB / DB Directeur GKG Teamleider GKG tot max Eén van de directeuren GKG heeft financiën in portefeuille. In Proquro is teamleider tot accorderen van betalingen tot

MANDAATLIJST 2011. Afdelingshoofd Beh. ambtenaar

MANDAATLIJST 2011. Afdelingshoofd Beh. ambtenaar 1. ALGEMEEN Er geldt een algemeen mandaat voor de gemeentesecretaris in alle gevallen waarin op grond van deze regeling aan het afdelingshoofd mandaat is gegeven en deze het mandaat niet kan uitoefenen.

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland ARBEIDSVOORWAARDENREGELING voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland versie per 1 januari 2014 Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen:

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen: ; - PROVINCIE 2009-35 Nummer 911979 Algemeen mandaat/machtigingenbesluit Staten van Flevoland 2009 Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen: I. Vast te stellen

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDEN. Gemeente Kampen CAR/LAR. Bijgewerkt t/m 49 e wijziging Mei 2013 01-05-2013

ARBEIDSVOORWAARDEN. Gemeente Kampen CAR/LAR. Bijgewerkt t/m 49 e wijziging Mei 2013 01-05-2013 ARBEIDSVOORWAARDEN Gemeente Kampen CAR/LAR Bijgewerkt t/m 49 e wijziging Mei 2013 01-05-2013 Bijgewerkt tot en met LOGA circulaire ECCvA/U20130314 van 27 maart 2013 (49e wijziging) 1 Woord vooraf Voor

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Artikel 4 Geen of gedeeltelijke toepassing van de CAO 2. Algemene inleidende bepalingen Bladzijde

Hoofdstuk I. Artikel 4 Geen of gedeeltelijke toepassing van de CAO 2. Algemene inleidende bepalingen Bladzijde CAO GEZONDHEIDSCENTRA 2007-2008 Deze CAO-gezondheidscentra heeft een looptijd van 1 april 2007 t/m 31 maart 2008. Voor sommige CAO-bepalingen geldt een andere ingangsdatum. In dat geval wordt dit bij de

Nadere informatie

CAO GEZONDHEIDSCENTRA 2006-2007

CAO GEZONDHEIDSCENTRA 2006-2007 CAO GEZONDHEIDSCENTRA 2006-2007 Deze CAO Gezondheidscentra heeft een looptijd van 1 januari 2006 t/m 31 maart 2007. Voor sommige CAO-bepalingen geldt een andere ingangsdatum. In dat geval wordt dit bij

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20613 18 juli 2014 Bevoegdhedenregeling COA Inhoudsopgave 1. Algemene kaders en voorschriften 2 1.1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES

COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES INHOUDSOPGAVE PAGINA AANHEF EN PREAMBULE 1 Artikel I (invoering CAP) 1 HOOFDSTUK A ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel A.1 Definities 2 Artikel A.2 Wijziging

Nadere informatie

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) Deel 1: bindende regelingen Deel 2: modellen Uitgave juli 2010 Voorwoord Voor u

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 1. Algemene kaders en voorschriften 2

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 1. Algemene kaders en voorschriften 2 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18134 30 juni 2015 Bevoegdhedenregeling COA datum: 15 juni 2015 bedrijfsonderdeel: Unit Staf/team Juridische Zaken Inhoudsopgave

Nadere informatie

CAO G E Z O N D H E I D S C E N T R A

CAO G E Z O N D H E I D S C E N T R A CAO G E Z O N D H E I D S C E N T R A 1 CAO Gezondheidscentra 2013-2014 Deze CAO Gezondheidscentra heeft een looptijd van 1 april 2013 t/m 31 december 2014. Voor sommige CAO-bepalingen geldt een andere

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) Deel 1: bindende regelingen Deel 2: basisregelingen 2013 Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2013-31 december 2014 sector ambulancezorg Partijen Preambule Ondergetekenden: I Ambulancezorg Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Simons

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Stichting DLO. 1 april 2011 tot 1 april 2013

Collectieve Arbeidsovereenkomst Stichting DLO. 1 april 2011 tot 1 april 2013 Collectieve Arbeidsovereenkomst Stichting DLO 1 april 2011 tot 1 april 2013 31 januari 2012 2 CAODLO 2011-2013 Onderhandelaarsakkoord CAO DLO 1 april 2011 tot 1 april 2013 1 Looptijd De looptijd van de

Nadere informatie

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur;

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur; - 1 - GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VOOR HET GROENBEHEER HOEKSCHE WAARD De Verenigde Vergadering, alsmede het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Hollandse Delta en de raden en colleges

Nadere informatie

REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : 16 april 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 1

REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : 16 april 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 1 REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : 16 april 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Paragraaf 1.1 Begripsbepalingen blz. 13 Hoofdstuk 2 Premie

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

VGGM Publicatieblad VGGM PUBLICATIEBLAD. Datum: 5 januari 2015 5 e jaargang/ ed. 01. Overzicht bekendmaking:

VGGM Publicatieblad VGGM PUBLICATIEBLAD. Datum: 5 januari 2015 5 e jaargang/ ed. 01. Overzicht bekendmaking: VGGM Publicatieblad VGGM PUBLICATIEBLAD Elektronisch publicatieblad van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Datum: 5 januari 2015 5 e jaargang/ ed. 01 Overzicht bekendmaking: Openbare

Nadere informatie

Cao ABVAKABO FNV 2006

Cao ABVAKABO FNV 2006 Cao ABVAKABO FNV 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Definities 4 1.2 Werkingssfeer 5 1.3 Werkingsduur 5 1.4 Verplichtingen van de werkgever 6 1.5 Verplichtingen van de werknemer 7 1.6 Verantwoordingsgesprek

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 1 PREAMBULE GRONDSLAGEN PERSONEELBELEID... 3

INHOUDSOPGAVE... 1 PREAMBULE GRONDSLAGEN PERSONEELBELEID... 3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 PREAMBULE GRONDSLAGEN PERSONEELBELEID... 3 CAO HOOFDSTUK I DEFINITIES... 6 HOOFDSTUK II WERKINGSSFEER... 8 HOOFDSTUK III VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN... 9

Nadere informatie

CAO JEUGDZORG 2010-2011. CAO Jeugdzorg 1 mei 2010 30 april 2011

CAO JEUGDZORG 2010-2011. CAO Jeugdzorg 1 mei 2010 30 april 2011 CAO JEUGDZORG 2010-2011 CAO Jeugdzorg 1 mei 2010 30 april 2011 Inhoudsopgave Preambule 4 Hoofdstuk I Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer 6 Artikel 3 Looptijd 8 Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1:1 1. Voor de toepassing van deze regeling en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen wordt verstaan onder: - aanstelling: het besluit

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Bijlagen Bedrijfsplan Colofon Datum 13 maart 2013 Auteur Secretarissenteam Versie 3.1 Status Definitief concept Inhoudsopgave 1 Aanleiding en proces RUD-vorming...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK - 1 - ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK I N H O U D 1 Algemene bepalingen 2 Aanstelling en arbeidsovereenkomst 3 Salaris en vergoedingsregelingen 4 Arbeidsduur en werktijden a. Uitwisselen

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst

Collectieve arbeidsovereenkomst INHOUDSOPGAVE Collectieve arbeidsovereenkomst Artikel 1; Definities... 2 Artikel 2; Algemene verplichtingen van Teva Pharmachemie... 4 Artikel 3; Algemene verplichtingen van de werknemersvereniging...

Nadere informatie

CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015

CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015 CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015 CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015 (v.140825) 1 Inhoud Bladzijde Ondertekening 3 Protocol 2013-2014 4 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 6 Hoofdstuk 2 De arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De

Nadere informatie