In bijgevoegde versie van het overzicht treft u de voorgestelde wijzigingen aan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In bijgevoegde versie van het overzicht treft u de voorgestelde wijzigingen aan."

Transcriptie

1 Agendapunt 5 Dagelijks Bestuur/Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering d.d. 30 januari 2015 ACTUALISEREN MANDAAT- EN VERVANGINGSOVERZICHT Op 6 december 2013 is door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio de eerste en tot nu toe enige versie van het mandaat- en vervangingsoverzicht vastgesteld. Nu de organisatie zich meer en meer ontwikkelt, heeft een aantal zaken zich meer uitgekristalliseerd, wat leidt tot de noodzaak van het actualiseren van dit overzicht. In bijgevoegde versie van het overzicht treft u de voorgestelde wijzigingen aan. De tabel en voorgestelde wijzigingen zijn als volgt te lezen: a) in het zwart is de oorspronkelijke tekst weergegeven, zoals vastgesteld op 6 december 2013; b) in het rood zijn aangegeven de voorgestelde wijzigingen zoals die dienen te worden vastgesteld door het algemeen bestuur; c) in het blauw zijn weergegeven de voornemens tot ondermandaat c.a. zoals de directeur VR cq directeur GKG zich voorgenomen heeft deze te verstrekken. Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur dan wel de directeur VR c.q. directeur GKG besluiten, elk voor zover : - de voorstellen tot wijziging met betrekking tot het op 6 december 2013 vastgestelde mandaat- en vervangingsoverzicht vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van eerder genomen besluiten tot verlening van (onder)mandaten met betrekking tot dezelfde onderwerpen.

2 Onderwerp Vaststelling Mandaat- en vervangingsoverzicht Veiligheidsregio Groningen februari 2015 Vastgesteld Concept d.d. 30 januari 2015 Inwerkingtreding 1 januari 2015 en voor zover nodig met terugwerkende kracht, dan wel met ingang van specifiek genoemde datum Blad bekendmakingen 2015 nr x, uitgegeven y-z-2015 Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen maakt bekend dat door dit bestuur is vastgesteld het Mandaat- en vervangingsoverzicht, als bijlage behorende bij de Mandaatregeling, en luidende:

3 2 1. VR ALGEMEEN 1.1 Het voeren van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bestuur 1.2 Het beslissen op formele verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur 1.3 Het verstrekken van zakelijke inlichtingen aan derden omtrent algemeen geldende voorschriften en regelingen en over feiten en gegevens die geen beleidsaspecten bevatten 1.4 Vaststellen regionaal risicoprofiel DB Directeur VR Ondermandaat: eventueel nader te bepalen Uitgezonderd zijn: niet-routinematige correspondentie gericht aan de Kroon, ministers, staatssecretarissen (leden van de) Eerste en Tweede Kamer, het provinciaal bestuur en de gemeentebesturen AB DB Directeur VR Digitale weg voor indienen WOBverzoeken is afgesloten. DB Directeur VR Ondermandaat: aan medewerkers wiens/wier takenpakket dit betreft Uitgezonderd zijn: niet-routinematige correspondentie gericht aan de Kroon, ministers, staatssecretarissen (leden van de) Eerste en Tweede Kamer, het provinciaal bestuur en de gemeentebesturen. Tevens uitgezonderd politiek/bestuurlijk gevoelige onderwerpen. Art b GR VR Art. 2 Wob AB Geen mandaat Art. 15 Wvr

4 3 1.5 Vaststellen regionaal AB Geen mandaat Art. 14 Wvr beleidsplan 1.6 Vaststellen regionaal AB Geen mandaat Art. 16 Wvr crisisplan 1.7 Vaststellen korpsvisie & AB strategische agenda crisisbeheersing 1.8 Vaststellen deelvisies AB directeur Deelvisies passen binnen korpsvisie 1.9 Vaststellen Planning & AB DB Controlcyclus 1.7 (1.10) Sluiten convenanten met crisispartners AB Geen mandaat Art. 19 Wvr 2. VR PERSONEELSZAKEN ALGEMEEN 2.1 Vaststellen Organisatieplan AB Geen mandaat 2.2 Vaststellen Formatieplan AB Geen mandaat 2.3 Vaststelling Organisatie- en AB Geen mandaat Art. 9.4 GR VR mandaatsregeling 2.4 Vaststellen rechtspositieregeling personeel DB Geen mandaat Art. 9.5 GR VR 3. VR PERSONEELSZAKEN VRIJWILLIGE BRANDWEER 3.1 Openstellen vacature DB Directeur VR SH Incidentbestrijding 3.2 Aanstelling vrijwilliger DB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 19:6 CAR 3.3 Bevordering vrijwilliger DB Directeur VR Clustercommandant Art. 19:9 CAR 3.4 Toekenning vergoeding DB Directeur VR Clustercommandant Artt. 19:15; 19:16; 19:17 CAR 3.5 Opdragen consignatiedienst DB Directeur VR Clustercommandant Art. 19:18 CAR 3.6 Opdragen kazernering DB Directeur VR Clustercommandant Art. 19:19 CAR 3.7 Toekennen afbouwtoelage DB Directeur VR Hoofd DPOO

5 4 3.8 Toekennen gratificatie DB Directeur VR Tactisch/strategisch Art. 19:22 CAR 3.9 Vergoeding kosten DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 19:26 CAR geneeskundige behandeling 3.10 Toekenning schadevergoeding DB Directeur VR Hoofd Bedrijfsvoering Art. 19:28 CAR aan kleding en uitrusting 3.11 Afnemen eed of belofte DB Directeur VR Ondermandaat aan sector- Cf eerder genomen Art. 19:32 CAR en diensthoofden. Vanaf : geen ondermandaat. bestuursbesluit (NB: in oprichtingsjaar is heid tot beëdiging ondergemandateerd geweest ivm inhaalslag) 3.12 Toestemming gebruik DB Directeur VR Clustercommandant Art. 19:34 CAR motorvoertuig 3.13 Dragen voorgeschreven DB Directeur VR Clustercommandant Art. 19:35 CAR dienstkleding 3.14 Toestemming dragen dienstkleding DB Directeur VR Clustercommandant Art. 19:36 CAR buiten dienst 3.15 Oplegging DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 19:37 CAR schadevergoedingsplicht 3.16 Oplegging disciplinaire straf DB Directeur VR Ja, op basis van zwaarte Art. 19:39 CAR nader uit te werken 3.17 Oplegging schorsing DB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 19:40 CAR 3.18 Verlening ontslag op DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 19:41 CAR verzoek 3.19 Verlening ongevraagd ontslag (reorganisatieontslag, ontslag onbekwaamheid of ongeschiktheid, etc.) DB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 19:42 CAR

6 Uitvoering betalingsbeleid o.g.v. regeling vrijwilligers DB Directeur VR Ondermandaat mogelijk DPOO? 4. VR PERSONEELSZAKEN MEDEWERKERS, NIET ZIJNDE VRIJWILLIGERS 4.1 Aanstelling van personeel Openstellen vacatures DB Directeur VR Binnen formatieplan: Hoofd DPOO Buiten formatieplan: geen ondermandaat Afhandelen open sollicitaties DB Directeur VR DPOO beroepsmedewerkers Correspondentie met DB Directeur VR DPOO sollicitanten in werving en selectieprocedures beroepsmedewerkers Opdracht tot geneeskundig onderzoek bij aanstelling Aanstelling/wijziging aanstelling personeel binnen formatie: * in vaste dienst * in tijdelijke dienst * (niet) aanstelling in vaste dienst na proeftijd Aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd Beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling overleg Buiten formatie: melding aan DB/AB Artt. 2.4; 2.5 CAR DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 2.3 CAR DB Directeur VR Vaste aanstelling: geen ondermandaat Overig: Hoofd DPOO DB Directeur VR Vaste aanstelling: geen ondermandaat Overig: Hoofd DPOO Met uitzondering van functies waarvan de benoeming uitdrukkelijk is voorbehouden aan het algemeen bestuur: de directeur en plaatsvervangend directeur. Art. 2:1 CAR Art. 2:4 CAR Art. 2.7 CAR Art. 2.7a CAR Art. 2:5 CAR DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 2:5 CAR

7 Vermindering werktijd op eigen verzoek & verandering aanstellingsomvang DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 2:7 CAR 4.2 VR Salaris en vergoedingsregeling Vaststelling bezoldiging DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 3:1 CAR Vaststelling salaris bij DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 3:1:1 CAR indiensttreding. Vindt gelijktijdig plaats met de aanstelling Beslissing inzake reguliere periodieke verhoging DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 13 Bezold.- regeling Beslissing inzake een DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 3:1:2 CAR waarnemingstoelage Beslissing inzake een DB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 3:3:1 CAR persoonlijke toelage Beslissing inzake een DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 3:2 CAR overwerkvergoeding Beslissing inzake een DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 3:3 CAR toelage onregelmatige dienst Beslissing inzake vergoeding DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 3:3:1 CAR wacht- & storingsdienst / bereikbaarheid & beschikbaarheidsdienst Beslissing inzake DB Directeur VR Hoofd DPOO piketvergoeding Beslissing inzake een DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 9a:11 CAR afbouwtoelage Beslissing inzake buitendagvenstervergoeding DB Directeur VR Hoofd DPOO P.M.

8 Beslissing inzake DB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 3:5 CAR ambtsjubileumgratificatie Hoofd DPOO Arbeidsmarkttoelage DB Directeur VR Geen ondermandaat P.M Beslissing inzake vergoeding overig DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 20 Bezold.- reglement Toekenning extra periodieken DB Directeur VR Geen ondermandaat P.M. 4.3 VR Arbeidsduur en werktijden Vaststellen feitelijke arbeidsduur per week Vaststellen individuele werktijden DB Directeur VR Tactisch/strategisch DB Directeur VR Tactisch/strategisch Art. 4:1 CAR; verandert per Art. 4:2 CAR Verandert per VR Uitwisselen van arbeidsvoorwaarden Beslissing inzake verzoek DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 4a:1 CAR om vermindering vakantieuren Beslissing inzake verzoek DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 4a:2 CAR om vermeerdering vakantieuren Beslissing inzake uitruilen verlofuren tegen fiets, vakbondcontributie etc. DB Directeur VR Hoofd DPOO P.M. 4.5 VR Vakantie, vakantietoelage en verlof Beslissing inzake verlof DB Directeur VR Sector-/diensthoofd Art. 6:1:1 CAR Beslissing inzake verzoek om overschrijving verlof om redenen van dienstbelang DB Directeur VR Sector-/diensthoofd Art. 6:2:4 CAR

9 Intrekking verlof om dringende redenen van dienstbelang en toekenning vergoeding van schade Beslissing inzake verzoek om overschrijving van niet genoten verlof voor zover dit het aantal van 50% van het basisverlof 40 uur te boven gaat Beslissing inzake buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging bij met name genoemde gelegenheden (zie toelichting bij art. 6:4 en 6:4:1 in RAP Driessen) Beslissing inzake buitengewoon verlof in verband met ziekte gezinsleden Verlenen van vakbondsverlof Beslissing inzake buitengewoon verlof om andere redenen dan genoemd Beslissing inzake betaald ouderschapsverlof Beslissing inzake het treffen van een afwijkende regeling voor ouderschapsverlof DB Directeur VR Sector-/diensthoofd Art. 6:2:5 CAR DB Directeur VR Sector-/diensthoofd Art. 6:2:6 CAR DB Directeur VR Sector-/diensthoofd Art. 6:4 CAR Art. 6:4:1 CAR DB Directeur VR Tactisch/strategisch Art. 6:4 CAR DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 6:4:2 CAR DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 6:4:5 CAR DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 6:5 CAR DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 6:5:7 CAR

10 Beslissing inzake toekennen levensloopverlof DB Directeur VR Hoofd DPOO P.M. 4.6 VR Aanspraken en maatregelen bij ziekte Toekenning zwangerschaps- DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 6.7 CAR en bevallingsverlof Korten bezoldiging na resp. DB Directeur VR Geen ondermandaat P.M. 6, 12 & 24 maanden ziekte Verplichtingen bij ziekte en DB Directeur VR Tactisch/strategisch i.o.m. DPOO Hfd 7 CAR reïntegratie Opleggen sancties bij ziekte DB Directeur VR Geen ondermandaat Hfd 7 CAR 4.7 VR Disciplinaire maatregelen en ontslag Het nemen van disciplinaire maatregelen en/of opleggen van straffen DB Directeur VR Ja, nader uit te werken op basis van zwaarte Art. 8:13 CAR 16:1:2 CAR Ontslag op eigen verzoek DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 8:1 CAR Bepaling opzegtermijn DB Directeur VR Tactisch/strategisch Art. 8:1:1 CAR Ontslag wegens DB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 8:2a CAR ouderdomspensioen of FLO Ontslag wegens DB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 8:5a CAR arbeidsongeschiktheid Ontslag wegens FPU DB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 8:11 CAR Ontslag wegens onvoldoende DB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 8.5.a CAR meewerken aan reïntegratie Ontslag wegens DB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 8.3 CAR reorganisatie Ontslag wegens onbekwaamheid & ongeschiktheid DB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 8.6 CAR

11 Ontslag op andere gronden DB Directeur VR Geen ondermandaat Artt. 8.7 & 8.8 CAR Toekenning DB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 8:16:2 CAR overlijdensuitkering Ontslag bij privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst DB Directeur VR Geen ondermandaat P.M. 4.8 VR Overige rechten en verplichtingen Toestemming persoonlijk DB Directeur VR Ja, nader uit te werken. Art. 15:1b CAR gebruik van goederen of diensten Toestemming tot het DB Directeur VR Ja, nader uit te werken Art. 15:1e CAR uitoefenen van een nevenfunctie Opleggen van een DB Directeur VR Ja, nader uit te werken Art. 15:1:10 CAR verplichting tot tijdelijk verrichten van andere werkzaamheden Opleggen van een DB Directeur VR Tactisch/strategisch Art. 15:1:10 CAR verplichting tot tijdelijk verrichten van werkzaamheden buiten de voor de ambtenaar vastgesteld werktijden Toestemming aannemen van geld of goederen DB Directeur VR Nader uit te werken beleid P.M Opleggen van een verplichting tot het zich buiten de voor de betrekking vastgestelde werktijden ter beschikking houden DB Directeur VR Tactisch/strategisch Art. 15:1:10 CAR

12 Beoordeling ambtenaar DB Directeur VR Tactisch/strategisch Opleggen van een verplichting tot het dragen van een uniform of dienstkleding Opleggen van een woonverplichting in of meer nabij de standplaats Beslissing inzake vergoeding van schade door een ambtenaar geleden Beslissing inzake toestemming gebruik eigen motorrijtuig Opleggen van een verplichting tot het volgen van een opleiding Beslissing omtrent gebruik dienstauto voor woon/werkverkeer DB Directeur VR Tactisch/strategisch Art. 15:1:15 CAR Art. 15:1:16 CAR DB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 15:1:17 CAR DB Directeur VR Hoofd Bedrijfsvoering Art. 15:1:23 CAR DB Directeur VR Structureel: Hoofd DPOO Incidenteel: lijn, nader uit te werken DB Directeur VR Tactisch/strategisch DB Directeur VR Tactisch/strategisch Art. 15:1:24 CAR Art. 15:1:26 CAR P.M. 4.9 VR Opleidingen Opstellen persoonlijk ontwikkelingsplan DB Directeur VR Tactisch/strategisch Accorderen doen van DB Directeur VR Hoofd DPOO opleiding Toekennen studiefaciliteiten DB Directeur VR Tactisch/strategisch Informatie ri. DPOO Informatie ri. DPOO Art. 17:1:1 CAR

13 VR Verplaatsingskosten Beslissing inzake vergoeding verhuiskosten Tegemoetkoming woon- en werkverkeer en pensionkosten Verlenging duur van de tegemoetkoming in reis- en pensionkosten 4.11 VR Overige P&O-zaken Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met * tijdelijke krachten, of met ** adviesbureaus (niet zijnde een aanstelling of arbeidsovereenkomst) Het aangaan van detacheringsovereenkomsten (vervallen) (zie nu 4.9) Opstellen / wijzigen (4.11.3) functieprofiel Afgifte (4.11.4) werkgeversverklaringen Aangaan en ondertekenen (4.11.5) van stage-overeenkomsten (4.11.6) Beslissing inzake bevordering naar functieschaal of uitloopschaal DB Directeur VR Hoofd P&O Art. 18:1:2 CAR DB Directeur VR Hoofd P&O Art. 18:1:6 CAR DB Directeur VR Hoofd P&O Art. 18:1:10 CAR DB Directeur VR * Hoofd DPOO ** Geen ondermandaat DB Directeur VR Geen ondermandaat P.M. DB Directeur VR Hoofd DPOO P.M. DB Directeur VR Hoofd DPOO P.M. DB Directeur VR Hoofd DPOO P.M. DB Directeur VR Hoofd DPOO Art. 6 Bezoldigingsregeling P.M.

14 (4.11.7) Beslissing over buitenlandse reizen, verder dan Niedersachsen en Nordrheinwestphalen en België DB Directeur VR Geen ondermandaat. Binnen omschreven gebied: tactisch/strategisch P.M. 5. Financiën 5.1 Vaststellen financiële AB Geen mandaat Art GR VR verordening 5.2 Vaststellen AB Geen mandaat Art GR VR controleverordening 5.3 Vaststellen AB Geen mandaat Art GR VR treasuryverordening 5.4 Vaststellen verordening AB Geen mandaat rekenkamer 5.5 Vaststellen budgetregeling DB Geen mandaat 5.6 Vaststellen procuratieschema DB Directeur Geen ondermandaat 5.4 (5.7) Het doen van uitgaven binnen de vastgestelde begroting 5.5 (5.8) Het verstrekken van opdrachten voor afgifte accountantsverklaringen 5.6 (5.9) Het oninbaar verklaren van vorderingen op derden DB Directeur VR Medewerkers veiligheidsregio overeenkomstig regeling budgetbeheer P.M.: Art... regeling budgetbeheer AB Directeur VR Geen ondermandaat Art. 2 Controleverordening VR Voorzitter VR Directeur VR Diensthoofd Bedrijfsvoering Maximalisatie: < Hoofd Bedrijfsvoering < Directeur met terugkoppeling naar penningmeester > AB P.M.

15 (5.10) Het afsluiten van lang- en kortlopende geldleningen ten behoeve van de financiering van de VR 5.8 (5.11) Het openen en opheffen van bank- en girorekeningen 5.9 (5.12) Het aangaan van rekeningcourant overeenkomsten betreffende het betalingsverkeer en het bepalen van de limieten daarvan 5.10 Het controleren van saldi van geldleningen door de VR aangegaan en het doen van mededeling daar omtrent aan de geldlener (5.13) 5.12 (5.14) 5.13 (5.15) DB Directeur VR Geen ondermandaat P.M. DB Directeur VR Diensthoofd Bedrijfsvoering P.M. DB Directeur VR Diensthoofd Bedrijfsvoering P.M. DB Directeur VR Diensthoofd Bedrijfsvoering Deze 5.10 kan vervallen omdat dit punt in de praktijk niet voorkomt. Het doen van betalingen DB Directeur resp. hfd Bedrijfsvoering, samen met teamleider F&C Het converteren c.q. vervroegd aflossen van geldleningen Betalingen ten laste van de GHOR Ondermandaat mogelijk o.g.v. regeling budgetbeheer en vervangingsregeling Batch-betalingen geschieden op basis van handtekeningen van twee personen. DB Directeur VR Diensthoofd Bedrijfsvoering P.M. AB / DB Directeur GHOR Mandaat wordt geregeld in financiële mandaatregeling uitvoerende gemeente P.M. Nader vast te stellen regeling budgetbeheer P.M.

16 15 6. VR AANGAAN VAN OVEREENKOMSTEN 6.1 Het aangaan van bestuursovereenkomsten, dienstverleningsovereenkomsten, convenanten, hoe ook genaamd, waarbij uitvoering wordt gegeven aan door het bestuur vastgesteld beleid en vastgestelde beheers- en operationele plannen AB / DB / Vz VR 6.2 Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten of het verrichten van rechtshandelingen met betrekking tot roerende en/of onroerende zaken en/of diensten Het aangaan van overeenkomsten met personeel in het kader van mobiele telefonie AB / DB / Vz. VR Directeur VR Directeur VR Ja, nader te differentiëren Binnen de grenzen van de nog vast te stellen regeling budgetbeheer Ja, nader te differentiëren Binnen de grenzen van de nog vast te stellen regeling budgetbeheer AB / DB Directeur VR Voor de periode tm (ex tunc) Diensthoofden en sectorhoofden voor hun diensten resp. sectoren. Het Diensthoofd Bedrijfsvoering voor de directie en leden RMO. De directeur voor het diensthoofd bedrijfsvoering. Vanaf : Teamleider IM voor alle diensten en sectoren. Diensthoofdbedrijfsvoering voor de teamleider IM Bestuurlijke, politieke en maatschappelijk impact zijn ondermeer criteria Bestuurlijke en politieke impact zijn ondermeer criteria. Hoe dan ook binnen kaders van nader te bepalen regeling voor budgethouders P.M.

17 Inhuren coaching- en trainingsbureaus 6.4 Vaststellen algemene voorwaarden, waaronder Algemene Inkoopvoorwaarden AB / DB Directeur VR Ondermandaat mogelijk Hoofd DPOO AB DB Met terugwerkende kracht tot (vastgesteld bij besluit d.d ) P.M. 7. VR IN- EN BUITEN RECHTE VERTEGENWOORDIGEN; AANSPRAKELIJKHEDEN EN VERZEKERINGEN 7.1 Voor de oplossing van AB / DB Directeur VR Hoofd DPOO P.M. geschillen een mediationtraject doen volgen 7.2 Het instellen van (buiten)- gerechtelijke middelen waaronder begrepen verhaals- en incassoprocedures, en het aanspannen van administratiefrechtelijke en civielrechtelijke procedures Voorzitter VR Directeur VR Uitvoeringsmandaat mogelijk Art GR VR 7.3 Het voeren van verweer, zoals in administratiefrechtelijke, strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures 7.4 Het afhandelen van aansprakelijkheidstelling door derden (waaronder begrepen personeelsleden) inzake een onrechtmatige daad van de Veiligheidsregio Groningen Voorzitter VR Directeur VR Uitvoeringsmandaat mogelijk DB Directeur VR In plaats van ondermandaat is SLA wenselijk Art GR VR Art b GR VR

18 Het afsluiten, verlengen en opzeggen van verzekeringen, inclusief de ondertekening van dergelijke overeenkomsten 7.6 Het claimen van schade bij verzekeringsmaatschappijen 7.7 Het doen van aangifte wegens misbruik, vernieling of ontvreemding door derden van eigendommen van de dienst 7.8 Het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, subsidies, het doen van meldingen e.d. voor zover die dienstbaar zijn aan de taakuitoefeningen van de VR 7.9 Op naam stellen van voertuigen AB / DB / Vz. VR AB / DB / Voorz. VR Directeur VR Geen ondermandaat Overeenkomsten worden gesloten op basis van Europese aanbesteding in interregionaal verband Directeur VR Op basis van contract nu uitgevoerd door bureau verzekeringen van Gemeente Groningen Vz. VR Directeur VR Uitvoeringsondermandaat mogelijk AB / DB / Vz. VR Art b GR VR Art b GR VR Art b GR VR Directeur VR Lijn, Bedrijfsvoering Art b GR VR DB Directeur VR Ondermandaat aan teamleider facilitair Art b GR VR 8. VR ARCHIVERING 8.1 Vaststellen archiefverordening 8.2 Vaststellen verordening bekendmakingen en publicaties AB AB Geen (onder-) mandaat Geen (onder-) mandaat Art. 32ja e.v. Wet gemeenschappelijke regelingen

19 (8.3) Beheer van de archieven, voor zover deze niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats 8.2 (8.4) Uitvoeren van de in het Besluit informatiebeheer VR AB / DB / Vz. VR AB / DB / Vz. VR Directeur VR Hoofd bedrijfsvoering / Medewerkers DIV Directeur VR Hoofd bedrijfsvoering / Medewerkers DIV Archiefverordening VR en Besluit informatiebeheer VR Archiefverordening VR en Besluit informatiebeheer VR Art. 3 Besluit informatiebeheer VR Art. 5 Besluit informatiebeheer VR 9. VR BRANDWEER / RISICOBEHEERSING 9.1 Adviseren van colleges van B&W inzake gemeentelijke taak ex art. 3 Wet VR, incl. houden van toezicht op brandveilig gebruik AB / DB Advies mbt toezicht op brandveilig gebruik AB / DB Regionaal commandant Regionaal commandant Clustercommandanten Clustercommandanten Aandachtspunt: handhaving blijft bij gemeenten Sectorhoofd en teamleiders risicobeheersing bevorderen eenheid in beleid Teamhoofd brandveilig leven draagt zorg voor eenheid in beleid Art. 3 & 10 Wvr

20 Uitvoering * Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), * Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), * Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevs): adviseren gezag over groepsrisico en mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking omvang ramp of zwaar ongeval 9.3 Uitvoering * Besluit risico s en zware ongevallen 1999 (Brzo): beoordelen veiligheidsrapport en meedelen conclusies aan gezag inclusief toezicht houden op brandveiligheid 9.4 Vaststellen rampbestrijdingsplan of besluit dat geen rampbestrijdingsplan hoeft te worden vastgesteld AB / DB AB / DB AB Regionaal commandant Regionaal commandant Mandaat niet mogelijk cq ongewenst Via sectorhoofd Risicobeheersing aan Teamleider specialistisch advies Via sectorhoofd Risicobeheersing aan Teamleider specialistisch advies Aandachtspunt: handhaving door VRG, gemeenten, provincie en Inspectie SZW. Geen ondermandaat Aandachtspunt: handhaving bij gemeenten c.q. provincie (zowel voor Bevi, Bevb als Bevs) Taken worden ook uitgevoerd voor de * VR Drenthe (zie Dienstverleningsovereenkomst Industriële Veiligheid, vastgesteld in DB VRD ) * VR Fryslân (zie Dienst verleningsovereenkomst Industriële Veiligheid, vastgesteld door de vz VRF ) Check staat uit bij NIFV omtrent mandaatmogelijkheden Art. 12 lid 3 en art. 13 lid 3 Bevi Art. 15, jo. 16 Brzo 1999 Art. 17 lid 1 en 3 Wvr

21 Aanwijzen bedrijfs 9.6 Uitvoering Vuurwerkbesluit: het geven van advies mbt maatwerkvoorschriften voor opslag van vuurwerk en toestemming voor ontbranding vuurwerk 9.7 Aanwijzen veiligheidsconsultant industriële veiligheid op functie (gecertificeerd) 9.8 Aanwijzen toezichthouders brandveiligheid op functie 9.9 Aanwijzen chauffeurs 9.10 Het opleggen van een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 63 Wvr ter handhaving van artikel 31 en 48 van de Wvr 9.11 (vervallen; zie 9.1) AB DB AB / DB AB / DB / 23 gemeenten DB DB Mandaatmogelijkheden worden onderzocht (eventueel tbv DB) Regionaal commandant Regionaal commandant Regionaal commandant Regionaal commandant Regionaal commandant Directeur Geen ondermandaat Sectorhoofd Risicobeheersing (& event. teamleider specialistisch advies) Geen ondermandaat Sectorhoofd Risicobeheersing (& event. teamleider specialistisch advies) Geen ondermandaat Hoofd DPOO Sectorhoofd risicobeheersing NB: aanwijzing dient gepubliceerd in Staatscourant; wellicht wijzigt dit per Mandaat door gemeenten gegeven bij ondertekening mandaatsbesluiten bij overdrachtsdocumenten Aanwijzing voor HoVD en RCvD is voorbehouden aan commandant, geen ondermandaat voor deze functies Art. 31 lid 1 Wvr Art , en 3B.3a lid 7c Vwb Art Wvr Titel 5.2 Awb Titel 5.2 Awb Woningwet Wabo Bouwbesluit, bouwverordening Art. 4 Regeling optische en geluidssignalen 2009 en Brancherichtlijn optische en geluidssignalen Art. 63, jo. 31 en 48 Wvr

22 Goedkeuren van programma s van eisen voor brandpreventieve installaties daaronder mede begrepen alle handelingen om tot die goedkeuring te komen en voor het ondertekenen van deze programma s van eisen namens de gemeenten Ten Boer en Groningen Colleges Ten Boer en Groningen Directeur VR Ondermandaat mogelijk Sectorhoofd risicobeheersing & Teamleider specialistisch advies * collegebesluit Groningen d.d. 21 oktober 2014 * collegebesluit Ten Boer om uitvoering over te laten aan gemeente Groningen Het besluit mbt het ondermandaat wordt vastgesteld met terugwerkende kracht tot 28 oktober 2014.

23 GHOR 10.1 Het voeren van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bestuur Het beslissen op formele verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur, aangaande de GHOR 10.3 Het verstrekken van zakelijke inlichtingen aan derden omtrent algemeen geldende voorschriften en regelingen en over feiten en gegevens die geen beleidsaspecten bevatten DB DB DB Directeur Publieke Gezondheid Directeur Publieke Gezondheid Directeur Publieke Gezondheid Geen ondermandaat Geen ondermandaat Ondermandaat mogelijk medewerkers wiens/wier takenpakket dit betreft Uitgezonderd zijn: niet-routinematige correspondentie gericht aan de Kroon, ministers, staatssecretarissen (leden van de) Eerste en Tweede Kamer, het provinciaal bestuur en de gemeentebesturen Uitgezonderd zijn: niet-routinematige correspondentie gericht aan de Kroon, ministers, staatssecretarissen (leden van de) Eerste en Tweede Kamer, het provinciaal bestuur en de gemeentebesturen. Tevens uitgezonderd politiek/bestuurlijk gevoelige onderwerpen. Art b GR VR jo.art. 9.6 GR VR Art. 2 Wob

24 Het maken van schriftelijke afspraken met de RAV, de in de regio werkzame instellingen en zorgaanbieders 10.5 Advisering aan andere overheden en organisaties inzake de GHOR 10.6 Het aangaan van bestuursovereenkomsten, dienstverleningsovereenkom sten, convenanten, hoe ook genaamd, waarbij uitvoering wordt gegeven aan door het bestuur vastgesteld beleid en vastgestelde beheers- en operationele plannen op het werkterrein van de GHOR 10.7 (zie ook 5.13) Betalingen ten laste van de GHOR 10.8 Alle zaken inzake binnen de GHOR aangesteld personeel 10.9 Het doen van aangifte wegens misbruik, vernieling of ontvreemding door derden van eigendommen GHOR AB / DB AB AB / DB / Vz Vr AB / DB Raad / B&W Groningen DB Directeur Publieke Gezondheid Directeur Publieke Gezondheid Directeur Publieke Gezondheid Directeur Publieke Gezondheid Geregeld binnen organisatie- en mandaatsbesluit uitvoerende gemeente Directeur Publieke Gezondheid Geen ondermandaat Hoofd bureau GHOR Geen ondermandaat Financiële medewerker PG&Z Geregeld binnen organisatie- en mandaatsbesluit uitvoerende gemeente Uitvoeringsondermandaat mogelijk Binnen de financiële mandaatregeling van de uitvoerende gemeente (opname in kader van mogelijke bestuurlijke impact) Art. 9.6 GR VR, jo. Art Wvr Art. 1 Wvr, jo. Art. 9.6 GR VR Art GR VR P.M.

25 Het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, subsidies, het doen van meldingen e.d. voor zover die dienstbaar zijn aan de taakuitoefeningen van de GHOR DB Directeur Publieke Gezondheid Ondermandaat mogelijk in de lijn P.M. 11. GEMEENTELIJKE KOLOM 11.1 Het voeren van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bestuur 11.2 Het beslissen op formele verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur, aangaande de GKG DB Directeur GKG Geen ondermandaat Uitgezonderd zijn: niet-routinematige correspondentie gericht aan de Kroon, ministers, staatssecretarissen (leden van de) Eerste en Tweede Kamer, het provinciaal bestuur en de gemeentebesturen Art b GR VR jo.art. 9.6 GR VR DB Directeur GKG Geen ondermandaat Art. 2 Wob

26 Het verstrekken van zakelijke inlichtingen aan derden omtrent algemeen geldende voorschriften en regelingen en over feiten en gegevens die geen beleidsaspecten bevatten 11.4 Advisering aan andere overheden en organisaties inzake de GKG 11.5 Het aangaan van bestuursovereenkomsten, dienstverleningsovereenkomsten, convenanten, hoe ook genaamd, waarbij uitvoering wordt gegeven aan door het bestuur vastgesteld beleid en vastgestelde beheers- en operationele plannen op het werkterrein van de GKG 11.6 (zie ook 5.13) Betalingen ten laste van de GKG DB Directeur GKG Ondermandaat mogelijk medewerkers wiens/wier takenpakket dit betreft AB Directeur GKG Teamleider GKG AB / DB / Vz Vr Uitgezonderd zijn: niet-routinematige correspondentie gericht aan de Kroon, ministers, staatssecretarissen (leden van de) Eerste en Tweede Kamer, het provinciaal bestuur en de gemeentebesturen. Tevens uitgezonderd politiek/bestuurlijk gevoelige onderwerpen Directeur GKG Geen ondermandaat Art. 1 Wvr, jo. Art. 9.6 GR VR AB / DB Directeur GKG Teamleider GKG tot max Eén van de directeuren GKG heeft financiën in portefeuille. In Proquro is teamleider tot accorderen van betalingen tot

Mede gelet op de Arbeidsvoorwaardenregeling, de Regeling budgetbeheer en hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

Mede gelet op de Arbeidsvoorwaardenregeling, de Regeling budgetbeheer en hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht; CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR381875_1 28 oktober 2016 Mandaatregeling personele zaken 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal, Gelet op artikel 160 Gemeentewet

Nadere informatie

P&O mandaten Griffie (o.b.v. AVR)

P&O mandaten Griffie (o.b.v. AVR) P&O mandaten Griffie (o.b.v. AVR) Toelichting: Waar in de tabel bij staat vermeld, wordt hiermee bedoeld dat de Voorzitter van de werkgeverscommissie is de betreffende besluiten te nemen ten zien van de

Nadere informatie

Thans bevoegd. Door mandateren aan. Grondslag (AVR) Mandateren aan

Thans bevoegd. Door mandateren aan. Grondslag (AVR) Mandateren aan P&O mandaten (o.b.v. AVR) Waar afdelingsmanager vermeld staat, wordt hiermee tevens bedoeld de directeur, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van een afdeling Aanstelling en arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

P&O mandaten (o.b.v. AVR)

P&O mandaten (o.b.v. AVR) P&O mandaten (o.b.v. AVR) Aanstelling en arbeidsovereenkomst (hoofdstuk 2) Aanstelling/wijziging stelling medewerkers in vaste dienst in tijdelijke dienst (niet) stelling in vaste dienst na proeftijd Aang

Nadere informatie

Thans bevoegd. Door mandateren aan. Grondslag (AVR) Mandateren aan

Thans bevoegd. Door mandateren aan. Grondslag (AVR) Mandateren aan P&O mandaten (o.b.v. AVR) Waar afdelingsmanager vermeld staat, wordt hiermee tevens bedoeld de, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van een afdeling Het nemen van alle rechtspositionele besluiten

Nadere informatie

Team P&O/Juridische Zaken

Team P&O/Juridische Zaken Team P&O/Juridische Zaken P&O mandaten (o.b.v. AVR) Aanstelling en arbeidsovereenkomst (hoofdstuk 2) Aanstelling/wijziging stelling medewerkers in vaste dienst in tijdelijke dienst (niet) stelling in vaste

Nadere informatie

P&O mandaten (o.b.v. AVR)

P&O mandaten (o.b.v. AVR) P&O mandaten (o.b.v. AVR) Aanstelling en arbeidsovereenkomst (hoofdstuk 2) Aanstelling/wijziging stelling medewerkers in vaste dienst in tijdelijke dienst (niet) stelling in vaste dienst na proeftijd Aang

Nadere informatie

Algemene mandaten. Mandateren aan. Door mandateren aan aan projectmanagers van afd. Ontwikkeling tot 15.000 door teamleider Projecten

Algemene mandaten. Mandateren aan. Door mandateren aan aan projectmanagers van afd. Ontwikkeling tot 15.000 door teamleider Projecten Algemene mandaten In onderstde tabel zijn de algemene management -mandaten opgenomen, die voor alle genoemde leidinggevenden gelden, ieder voorzover het zijn organisatorische eenheid betreft. Deze algemene

Nadere informatie

Dagelijks & Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 13. 11 september 2015 & 16 oktober 2015

Dagelijks & Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 13. 11 september 2015 & 16 oktober 2015 Agendapunt 13 Dagelijks & Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 11 september 2015 & 16 oktober 2015 Vaststelling Archiefverordening en Besluit informatiebeheer Zoals elk overheidsorgaan, dient ook

Nadere informatie

Bijlage - Mandaatregister bij Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij

Bijlage - Mandaatregister bij Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij Bijlage - Mandaatregister bij Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij Omschrijving Wettelijke grondslag Bevoegd Mandaat Openstellen vacature Directie Uitvoeren procedure werving en selectie

Nadere informatie

Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken

Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken Rubricering c.q. wettelijk I. CAR/UWO Op volgorde van hoofdstuknummering in CAR/UWO I.1 - Aanstelling Aanstelling (zowel tijdelijk als vast), conform

Nadere informatie

Mandaatbesluit 2011, Overzicht 2.1 Algemene mandaten aan alle directeuren

Mandaatbesluit 2011, Overzicht 2.1 Algemene mandaten aan alle directeuren Mandaatbesluit 2011, Overzicht 2.1 Algemene mandaten aan alle directeuren 1 2 3 4 5 Omschrijving bevoegdheid mandaterend bestuursorgaan mandaat (M) volmacht (V) bevoegd functionaris specifieke bepalingen

Nadere informatie

Ondermandaat Schakelunit 2015

Ondermandaat Schakelunit 2015 - - - 2 3 Ondermandaat Schakelunit 2015 I. Vervangingsregeling A. 1. Vervangingsregeling concerndirecteur als lijnverantwoordelijke voor het organisatieonderdeel Schakelunit Vervangers zijn de overige

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland;

Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland; Mandaatregeling 2015 Overwegende dat: Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland; Veiligheidsregio Zeeland zorg draagt voor de uitvoering van de taken als genoemd

Nadere informatie

B & W gemeentesecretaris. Programmabesluit B&W programmamanager B&W , B&W

B & W gemeentesecretaris. Programmabesluit B&W programmamanager B&W , B&W versie 1.5 Mandaatregister 7 april 25 Volgnr. Omschrijving bevoegdheid Gebaseerd op Bevoegd Bestuursorgaan Mandaat aan Functienaam INSTRUCTIE 1. Mandaten Algemeen 1.a Algemeen 1a 1a 02 1a 03 Besluiten

Nadere informatie

Mandaatregeling gemeenteraad De Bilt 2011

Mandaatregeling gemeenteraad De Bilt 2011 De gemeenteraad van De Bilt; Gelet op onder meer de artikelen 10:1 t/m 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 32a, 77, 107 tot en met 107e Gemeentewet en artikel 1:3a Car-Uwo De Bilt gelezen

Nadere informatie

BIJLAGE III. Personeel en Organisatie

BIJLAGE III. Personeel en Organisatie BIJLAGE III Personeel en Organisatie Te mandateren aan de directeur Stafafdelingen, de directeur Beleidsafdelingen, de directeur Uitvoering en de directeur Matrixunits: de navolgende bevoegdheden met dien

Nadere informatie

afdelingshoofd of gemeentesecretaris afdelingshoofd of gemeentesecretaris -afdelingshoofd -hoofd uitvoeringsbedrijf openbare ruimte -hoofd handhaving

afdelingshoofd of gemeentesecretaris afdelingshoofd of gemeentesecretaris -afdelingshoofd -hoofd uitvoeringsbedrijf openbare ruimte -hoofd handhaving 1 Aanbrengen van verschuivingen binnen de door de raad geautoriseerde budgetten 2 Besluiten tot periodieke herziening van huren 3 Machtigen van ambtenaren om de bestuursorganen te vertegenwoordigen voor

Nadere informatie

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016;

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Coevorden. Nr. 128974 29 december 2015 Algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar

Nadere informatie

Concept-Mandaatregeling Veiligheidsregio Zeeland versie 6.0

Concept-Mandaatregeling Veiligheidsregio Zeeland versie 6.0 Concept-Mandaatregeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 versie 6.0 Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Zeeland; overwegende dat: Veiligheidsregio Zeeland zorg draagt voor de taken als genoemd in de

Nadere informatie

Bevoegdheid Kader stellend bevoegd orgaan

Bevoegdheid Kader stellend bevoegd orgaan Gemandateerde bevoegdheden - 1-1. Het voorbereiden en nemen van beslissingen en het ondertekenen a. hoofdstuk 1 CAR/UWO: de algemene bepalingen Uitvoerend bevoegd 1 2 2. Het voorbereiden en nemen van beslissingen

Nadere informatie

dit besluit elektronisch bekend te maken in het gemeenteblad;

dit besluit elektronisch bekend te maken in het gemeenteblad; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groningen. Nr. 131110 23 september 2016 Ondermandaat GGD 2016 versie 2 De concerndirecteur met lijnverantwoordelijkheid voor het organisatie onderdeel GGD; Gelet

Nadere informatie

Mandaatregister personeel

Mandaatregister personeel 1 Werving en selectie a Werven - openstellen vacature - plaatsen vacature - plaatsen externe zoekopdracht - uitnodigen/afwijzen (open) sollicitanten art. 2:1 t/m 2:6 CAR- UWO Onderdelen: - kosten advertentie

Nadere informatie

Argumenten Overgang medewerkers vrijwillige brandweer per 1 januari 2013

Argumenten Overgang medewerkers vrijwillige brandweer per 1 januari 2013 Onderwerp Ontwikkelingen Brandweer ZuidWest Voorgesteld besluit 1. In de doorontwikkelingsopdracht van de brandweer ZuidWest Drenthe ook de overgang van de medewerkers van vrijwillige brandweer per 1 januari

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 60 2 oktober 201 Mandaatbesluit OD NZKG 201 provincie Utrecht en de bijlage Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van

Nadere informatie

Overzicht van ondermandaten en doorgegeven volmachten behorend bij het Mandaat- en Volmachtbesluit Regio Gooi en Vechtstreek 2016 Nr.

Overzicht van ondermandaten en doorgegeven volmachten behorend bij het Mandaat- en Volmachtbesluit Regio Gooi en Vechtstreek 2016 Nr. Overzicht van ondermandaten en doorgegeven volmachten behorend bij het Mandaat- en Volmachtbesluit Regio Gooi en Vechtstreek 2016 Nr. 16.0001089 vastgesteld op 1 maart 2016 Bevoegdheden directeuren Ondermandaat/-volmacht

Nadere informatie

Artikel 1 Deze regeling heeft betrekking op de volgende rechtspositionele mandaten met betrekking tot het griffiepersoneel.

Artikel 1 Deze regeling heeft betrekking op de volgende rechtspositionele mandaten met betrekking tot het griffiepersoneel. besluit van de gemeenteraad voorstelnummer div-nummer 16 onderwerp Mandatenbesluit griffiepersoneel 2010 de raad van de gemeente gouda besluit: 1. Vast te stellen de rechtspositionele mandaten met betrekking

Nadere informatie

Onder besluit worden verstaan: beslissingen inhoudende publiekrechtelijke rechtshandelingen (zie artikel 1:3 Awb).

Onder besluit worden verstaan: beslissingen inhoudende publiekrechtelijke rechtshandelingen (zie artikel 1:3 Awb). Besluit mandaat, volmacht en machtiging Artikelsgewijze toelichting Algemeen Onder mandaat moet volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan

Nadere informatie

Besluitnummer: DB

Besluitnummer: DB INTEGRAAL BESLUIT MANDAAT, MACHTIGING EN VOLMACHT OMGEVINGSDIENST IJMOND DB 2016 Besluitnummer: DB 2016-002 Het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond, OVERWEGENDE DAT, de aanstaande zesde wijziging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29312 14 september 2015 Mandaatbesluit AIVD 2015 Datum: 21 juli 2015 De directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen-

Nadere informatie

Nr. Omschrijving bevoegdheid mandaterend. mandaat (M) volmacht (V) Ondermandaat wordt verleend aan. bestuursorgaan BEHEERSZAKEN

Nr. Omschrijving bevoegdheid mandaterend. mandaat (M) volmacht (V) Ondermandaat wordt verleend aan. bestuursorgaan BEHEERSZAKEN Mandaatbesluit 2011; Mandaatregister: Overzicht 2.1 Algemene mandaten aan alle directeuren Vastgesteld op 2 juli 2013 Gewijzigd op 25 november 2014; laatstelijk gewijzigd op 9/11 december 2014. 1 2 3 4

Nadere informatie

Mandaatbesluit Dagelijks Bestuur aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Mandaatbesluit Dagelijks Bestuur aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Mandaatbesluit Dagelijks Bestuur aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet op: - afdeling 10.1.1 van de Algemene

Nadere informatie

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Brandweer Midden- en West-Brabant (BMWB)

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Brandweer Midden- en West-Brabant (BMWB) Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Brandweer Midden- en West-Brabant (BMWB) Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de Voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant,

Nadere informatie

Tabel 1: Bevoegdheden, die het Algemeen Bestuur voor zichzelf houdt

Tabel 1: Bevoegdheden, die het Algemeen Bestuur voor zichzelf houdt Tabel 1: Bevoegdheden, die het Algemeen Bestuur voor zichzelf houdt Nr Bevoegdheid Grondslag MULTIDISCIPLINAIR 1 Vaststelling risicoprofiel 2 Vaststelling beleidsplan veiligheidsregio 3 Vaststelling crisisplan

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet op:

Nadere informatie

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling Houten

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling Houten * Daar waar gesproken wordt over mandateren van bevoegdheden aan strategisch manager II (shoofd) geldt voor besluiten die de strategisch manager II zelf aangaan dat deze gemandateerd worden aan de directie.

Nadere informatie

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht;

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht; ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2013 / 40 Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 4 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 19 februari 2016 FORMATIEPLAN 2016-2017 Hierbij ontvangt u het formatieplan voor 2016 en 2017 met het verzoek deze vast te stellen.

Nadere informatie

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den I Jssel en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR601483_1

CVDR. Nr. CVDR601483_1 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR601483_1 2 februari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning van de Provincie Groningen houdende regels omtrent mandaat Algemeen

Nadere informatie

Vastgesteld 6 december Inwerkingtreding (met terugwerkende kracht tot) 1 januari 2014

Vastgesteld 6 december Inwerkingtreding (met terugwerkende kracht tot) 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Organisatieregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 6 december 2013 Inwerkingtreding (met terugwerkende kracht tot) 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2013 nr 3, uitgegeven

Nadere informatie

Bijlage 5a mandaatlijst, behorende bij mandaatbesluit aan directeur Muskusrattenbestrijding. blz

Bijlage 5a mandaatlijst, behorende bij mandaatbesluit aan directeur Muskusrattenbestrijding. blz MANDAATLIJST Personele aangelegenheden 2 Algemene aangelegenheden 6 blz Behoort bij mandaatbesluit Directeur Dienst Muskusrattenbestrijding van de provincie Zuid-Holland d.d... 2011 Mandaatlijst Zuid-Holland,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 16

Nadere informatie

De Regionaal Commandant van de Brandweer Midden- en West-Brabant:

De Regionaal Commandant van de Brandweer Midden- en West-Brabant: Ondermandaatbesluit Brandweer Midden- en West-Brabant De Regionaal Commandant van de Brandweer Midden- en West-Brabant: gelet op: afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht; het Algemeen mandaat-,

Nadere informatie

Mandaatbesluit 2011 Overzicht 3.2 mandaten programma economie en werk (geactualiseerd naar de situatie per 1 januari 2013). Vastgesteld op

Mandaatbesluit 2011 Overzicht 3.2 mandaten programma economie en werk (geactualiseerd naar de situatie per 1 januari 2013). Vastgesteld op Mandaatbesluit 2011 Overzicht 3.2 mandaten programma economie en werk (geactualiseerd naar de situatie per 1 januari 2013). Vastgesteld op 25-9-2012 Nr Omschrijving bevoegdheid Manda- Man- Bevoegd Specifieke

Nadere informatie

Algemeen (geldt voor alle organisatieonderdelen) 1. Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het opmaken van notariële akten

Algemeen (geldt voor alle organisatieonderdelen) 1. Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het opmaken van notariële akten I-A Algemeen (geldt voor alle organisatieonderdelen) Nr. Omschrijving Bevoegdheid Bevoegd bestuursorgaan Juridische grondslag Aan Ondermandaat Instructie, opmerking of beperking 1. Het vertegenwoordigen

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet

Nadere informatie

Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Advies & Control. Versie [31 maart 2015]

Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Advies & Control. Versie [31 maart 2015] Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Advies & Control Versie [31 maart 2015] 1 LIJST 1 (Advies & Control) behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Aan de manager

Nadere informatie

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Mandaatbesluit Omgevingsdienst Brabant Noord 2014 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende

Nadere informatie

De Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;: gelet op: afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

De Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;: gelet op: afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht; Ondermandaatbesluit directie middelen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant De van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;: gelet op: afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende;

Nadere informatie

Mandaatbesluit 2011 Overzicht 2.1 Algemene mandaten aan alle directeuren (geactualiseerd naar de situatie per 2 juli 2013) Vastgesteld op 2 juli 2013

Mandaatbesluit 2011 Overzicht 2.1 Algemene mandaten aan alle directeuren (geactualiseerd naar de situatie per 2 juli 2013) Vastgesteld op 2 juli 2013 Mandaatbesluit 2011 Overzicht 2.1 Algemene mandaten aan alle directeuren (geactualiseerd naar de situatie per 2 juli 2013) Vastgesteld op 2 juli 2013 1 2 3 4 5 Nr. Omschrijving heid mandaterend BEHEERSZAKEN

Nadere informatie

Mandaat/ volmacht/ machtiging verleend aan. volmacht/ machtiging toegestaan

Mandaat/ volmacht/ machtiging verleend aan. volmacht/ machtiging toegestaan (ver)kopen/ (ver)huren (on) roerende zaken opdrachtverlening en neming werken als bedoeld in art. 7:750 BW opdrachtverlening en neming opdracht als bedoeld in art. 7:400 BW verrichten overige privaatrechtelijke

Nadere informatie

Mandaatoverzicht concernbreed Personeel en Organisatie

Mandaatoverzicht concernbreed Personeel en Organisatie Mandaatoverzicht concernbreed Personeel en Organisatie Bevoegdheid Wettelijke grondslag Oorspr. bev. 1. ` Aanbieden stageplaats Art. 1:2a lid1 ARL 1, 2 2. Tekenen tijdelijke stageovereenkomst 3 Aanbieden

Nadere informatie

Mandaatlijst Bestuur- en management ondersteuning februari 2014

Mandaatlijst Bestuur- en management ondersteuning februari 2014 Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten Gemeentewet art. 160 lid 1 binnen vastgestelde onder e budgetten Ondertekenen van overeenkomsten Gemeentewet art. 171 binnen vastgestelde budgetten Het vertegenwoordigen

Nadere informatie

III III!I III IIIIIIMMI

III III!I III IIIIIIMMI III III!I III IIIIIIMMI 15.017767 gemeenschappelijke regeling DE BEVELANDEN Mandaatbesluit P&O-taken en salarisadministratie van de gemeenten Borsele, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal en van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 104 Officiële naam regeling: Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord d.d. 1 januari 2014 Citeertitel: Mandaatbesluit

Nadere informatie

Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Advies & Control. Versie [mei 2017]

Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Advies & Control. Versie [mei 2017] Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en Advies & Control Versie [mei 2017] 1 LIJST 1 (Advies & Control) behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en Aan de manager van Advies & Control

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Regeling personeelsdossiers Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 8,

Nadere informatie

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING MANDAATLIJST Provincie Zeeland voor DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Algemeen BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING A01 Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures.

Nadere informatie

Algemeen. Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures. Kan worden doorgemandateerd aan het Afdelingshoofd Tijdelijke RUD van de provincie Zeeland

Algemeen. Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures. Kan worden doorgemandateerd aan het Afdelingshoofd Tijdelijke RUD van de provincie Zeeland MANDAATLIJST Brzo/IPPC voor DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures Besluiten op grond: a. art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde

Nadere informatie

Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Advies & Control. Versie [juli 2016]

Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Advies & Control. Versie [juli 2016] Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en Advies & Control Versie [juli 2016] 1 LIJST 1 (Advies & Control) behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en Aan de manager van Advies & Control

Nadere informatie

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013 Bijlage 1: MANDAATLIJST Goeree-Overflakkee aan DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 A04 A05 A06 Proceshandelingen op grond van: a) art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en

Nadere informatie

DCMR milieudienst Rijnmond

DCMR milieudienst Rijnmond DCMR milieudienst Rijnmond Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de directeur RUD-Zeeland inzake uitvoering van VTIH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2014 De directeur

Nadere informatie

Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland 2016 van gedeputeerde staten aan de sector Kabinet

Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland 2016 van gedeputeerde staten aan de sector Kabinet 2015 147 Besluit van de provinciesecretaris van Noord-Holland van 30 november 2015, nr. 721556/726068 tot vaststelling van het Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland 2016 van gedeputeerde

Nadere informatie

Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg

Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg BIJLAGE 2 Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht Gelet op: - afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

1. Algemeen MANDAATLIJST VAN HET BESTUUR VAN DE ABG-ORGANISATIE. 15int04896. Omschrijving bevoegdheid van het bestuur van de ABG-organisatie

1. Algemeen MANDAATLIJST VAN HET BESTUUR VAN DE ABG-ORGANISATIE. 15int04896. Omschrijving bevoegdheid van het bestuur van de ABG-organisatie MANDAATLIJST VAN HET BESTUUR VAN DE ABG-ORGANISATIE 1. Algemeen van het bestuur van de ABG-organisatie Aangaan/opzeggen lidmaatschap beroepsvereniging Budgethouder Regeling Budgetbeheer Het inzenden van

Nadere informatie

Alfabetisch trefwoordenregister

Alfabetisch trefwoordenregister Alfabetisch trefwoordenregister Aanstelling 2.1 Aanstelling, vast of tijdelijk 2.1.3 Aanvullende uitkering bij werkloosheid - anticumulatie 5.5.15 - berekeningsgrondslag 5.5.8 - bedrag 5.5.10 - beëindiging

Nadere informatie

Brandweer. Haaglanden Den Haag. Datum: 8 december 2008 Kenmerk: BRW 2008/26. De commandant van de Brandweer

Brandweer. Haaglanden Den Haag. Datum: 8 december 2008 Kenmerk: BRW 2008/26. De commandant van de Brandweer Brandweer Haaglanden Den Haag RIS144698_15-DEC-2008 Datum: 8 december 2008 Kenmerk: BRW 2008/26 De commandant van de Brandweer Gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van 2 december 2008, nr.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19496 1 oktober 2012 Besluit van het College bescherming persoonsgegevens (CBP), houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Veiligheidsregio Twente

Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Veiligheidsregio Twente Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Veiligheidsregio Twente Het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Veiligheidsregio Twente, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft; Overwegende

Nadere informatie

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015 Inhoud Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015... 2 Artikel 1 Begripsbepaling... 2 Artikel 2 Aanstelling... 2 Artikel 3 Bezoldiging... 2 Artikel

Nadere informatie

Werkgeverschap Griffiepersoneel

Werkgeverschap Griffiepersoneel Werkgeverschap Griffiepersoneel Inleiding De raad is werkgever van de griffier en de griffiemedewerkers en het college is werkgever van alle overige ambtenaren. Langere tijd heeft de raad diens werkgeversbevoegdheden

Nadere informatie

ANNOTATIE. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 28 november Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing Mandaat- en volmachtregeling

ANNOTATIE. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 28 november Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing Mandaat- en volmachtregeling ANNOTATIE Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 28 november 2014 Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing Mandaat- en volmachtregeling Opsteller: J.H. Poot Datum: 21-10-2014 Omschrijving: In hun

Nadere informatie

Hoofd afdeling of directeur Werkmaatschappij. Budgethouders (ook bij werkmaatschappijen)

Hoofd afdeling of directeur Werkmaatschappij. Budgethouders (ook bij werkmaatschappijen) Hoofdstuk 3 Ondermandaten aan medewerkers van de dienst OCSW Typering en beschrijving bevoegdheid Ondermandaat verleend aan 1. Privaatrechtelijke rechtshandelingen (art. 10 Algemeen mandaatbesluit) rechtshandelingen

Nadere informatie

MANDAATBESLUITEN BRANDWEER 2012

MANDAATBESLUITEN BRANDWEER 2012 MANDAATBESLUITEN BRANDWEER Hoofdstuk Pagina Opmerkingen 2 a. Hulpverlening en openbare orde, Brandveilig gebruik 4 b. Personeelszaken brandweer 6 c. Klachten brandweer 11 d. Organisatiezaken brandweer

Nadere informatie

Besluit 1 : Vast te stellen het volgende

Besluit 1 : Vast te stellen het volgende III111 '" «" "!" 09INT00629 De algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (hierna: "de algemeen directeur"), overwegende, - dat het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland

Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland; gelet op artikel 3, vijfde lid onder d van de Organisatieverordening/regeling

Nadere informatie

Lijst 3 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Strategisch beleidscentrum. Versie [mei 2017]

Lijst 3 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Strategisch beleidscentrum. Versie [mei 2017] Lijst 3 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Strategisch beleidscentrum Versie [mei 2017] 1 LIJST 3 (SBC) behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Aan de manager van

Nadere informatie

DCMR milieudienst Rijnmond

DCMR milieudienst Rijnmond Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de directeur RUD-Zeeland inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven gemeente Terneuzen 2014 De directeur van de DCMR Milieudienst

Nadere informatie

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Verordening rechtspositie, mandaat- en volmachtsbesluit griffie Purmerend 2014

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Verordening rechtspositie, mandaat- en volmachtsbesluit griffie Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532, gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 107e van de Gemeentewet, BESLUIT: de volgende

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 4 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 20 februari 2015 FORMATIEPLAN 2015 Hierbij ontvangt u ter vaststelling het formatieplan voor 2015. In de overlegvergadering van 17-12-2014

Nadere informatie

De bevoegdheid: CARH Bevoegd orgaan Gemandateerd aan Samenvatting instructie. Mandaatregister Houten PenO compleet Pagina 1

De bevoegdheid: CARH Bevoegd orgaan Gemandateerd aan Samenvatting instructie. Mandaatregister Houten PenO compleet Pagina 1 De bevoegdheid: CARH Bevoegd orgaan Gemandateerd aan Samenvatting instructie * Daar waar gesproken wordt over mandateren van bevoegdheden aan het afdelingshoofd geldt voor besluiten die het afdelingshoofd

Nadere informatie

MANDAATBESLUIT MILIEUTAKEN DIRECTEUR REGIONALE UITVOERINGSDIENST DRENTHE

MANDAATBESLUIT MILIEUTAKEN DIRECTEUR REGIONALE UITVOERINGSDIENST DRENTHE MANDAATBESLUIT MILIEUTAKEN DIRECTEUR REGIONALE UITVOERINGSDIENST DRENTHE Artikel 1,Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11078 23 april 2015 Regeling van de Directie van de RDW (Dienst Wegverkeer), houdende mandatering en volmachtverlening

Nadere informatie

Personele bevoegdheden

Personele bevoegdheden Bijlage II: Toelichting op " mandaat, volmacht personeel en organisatie aangelegenheden" Personele bevoegdheden Inleiding. Als manager bent u op basis van doorverleend mandaat bevoegd besluiten te nemen

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. b e s l u i t e n :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. b e s l u i t e n : GEMEENTE HOOGEVEEN Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, gelet op het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren

Nadere informatie

Lijst 7 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Beheer. Versie [mei 2017]

Lijst 7 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Beheer. Versie [mei 2017] Lijst 7 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Beheer Versie [mei 2017] 1 LIJST 7 (Beheer) behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Aan de manager van Beheer worden

Nadere informatie

directeur en hoofd afdeling P&O andere werkzaamheden Besluiten inzake het in buitengewone

directeur en hoofd afdeling P&O andere werkzaamheden Besluiten inzake het in buitengewone PERSONEEL & ORGANISATIE Voor elk ondermandaat vermeld in de lijst "Personeel en Organisatie" geldt dat degene aan wie ondermandaat is verleend niet bevoegd is te besluiten over functionarissen op hetzelfde

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS

Gemeente Den Haag BSD/ RIS Gemeente Den Haag BSD/2015.92 RIS 280743 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg, en het college

Nadere informatie

Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017

Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017 Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017 Nr: Bevoegdheid: Grondslag: Specifieke bepalingen / Intern RUD A1 A2 A3 Het opstellen van het regionaal

Nadere informatie

Mandaatoverzicht concernbreed algemeen

Mandaatoverzicht concernbreed algemeen Mandaatoverzicht concernbreed algemeen VOLMACHTEN/MACHTIGINGEN Nr Bevoegdheid 1 Machtiging Vertegenwoordiging van de gemeente of het gemeentebestuur bij administratieve, beroeps- en gerechtelijke procedures,

Nadere informatie

Mandaatbesluit burgemeester en college van burgemeester en wethouders

Mandaatbesluit burgemeester en college van burgemeester en wethouders Mandaatbesluit burgemeester en college van burgemeester en wethouders 1. De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders mandateren de in de bijlage bij dit besluit genoemde bevoegdheden

Nadere informatie

Lijst 7 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Beheer. Versie [november 2016]

Lijst 7 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Beheer. Versie [november 2016] Lijst 7 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Beheer Versie [november 2016] 1 LIJST 7 (Beheer) behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Aan de manager van Beheer worden

Nadere informatie

Mandaatregeling Veiligheidsregio Utrecht Met bijbehorend Mandatenregister VRU 2015

Mandaatregeling Veiligheidsregio Utrecht Met bijbehorend Mandatenregister VRU 2015 Mandaatregeling Veiligheidsregio Utrecht 2015 Met bijbehorend Mandatenregister VRU 2015 Vastgesteld door het en de voorzitter d.d. 23 maart 2015 Het en de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, ieder

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Lijst 3 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Strategisch beleidscentrum. Versie [Mei 2016]

Lijst 3 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Strategisch beleidscentrum. Versie [Mei 2016] Lijst 3 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Strategisch beleidscentrum Versie [Mei 2016] 1 LIJST 3 (SBC) behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Aan de manager van

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Mandaatbesluit Griffie Gemeente Veenendaal

Mandaatbesluit Griffie Gemeente Veenendaal Mandaatbesluit Griffie Gemeente Veenendaal Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Mandaat volgens de Algemene wet bestuursrecht 3. Opzet mandaatbesluit Bijlage I Bijlage II Reglement mandaatbesluit gemeente Veenendaal

Nadere informatie

1. In deze regeling worden de begrippen gehanteerd zoals omschreven in het Reglement van de KNAW en in het Reglement Directie KNAW.

1. In deze regeling worden de begrippen gehanteerd zoals omschreven in het Reglement van de KNAW en in het Reglement Directie KNAW. Regeling Standaardmandaat KNAW 2012 I Regeling Standaardmandaat KNAW 2012 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. In deze regeling worden de begrippen gehanteerd zoals omschreven in het Reglement van de KNAW

Nadere informatie