Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland;"

Transcriptie

1 Mandaatregeling 2015

2 Overwegende dat: Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland; Veiligheidsregio Zeeland zorg draagt voor de uitvoering van de taken als genoemd in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland; Werken volgens het principe van integraal management bijdraagt aan een effectieve en efficiënte taakuitvoering door Veiligheidsregio Zeeland; Bijgedragen wordt aan het voeren van een effectief en efficiënt bestuur, wanneer als uitgangspunt wordt gehanteerd dat het mandateren van bevoegdheden waar mogelijk voorop dient te staan, zij het met inachtneming van daarbij te stellen regels; Voorts gelet op het bepaalde in Afdeling van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), gezien de verantwoordelijkheid voor het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Zeeland, zoals bepaald in betreffende artikelen van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013; Het algemeen bestuur bevoegdheden tot regeling en bestuur als bedoeld in het Besluit [naam] heeft overgedragen aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur kan deze bevoegdheden ondermandateren. BESLUIT: - Met ingang van [datum] de Mandaatregeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 in te trekken; - Vast te stellen de MANDAATREGELING VEILIGHEIDSREGIO ZEELAND 2015 Mandaatregeling

3 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit besluit en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder: a. Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen als bedoeld in art. 10:1 Awb; b. Ondermandaat: de door de mandaatgever aan de gemandateerde verleende bevoegdheid het mandaat door te mandateren aan een derde; c. Mandaatgever: het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Zeeland; d. Volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten; e. Gemandateerde: de algemeen directeur; f. Ondergemandateerde: de functionaris waaraan door de algemeen directeur een bevoegdheid is overgedragen; g. Awb: Algemene wet bestuursrecht; h. Ondergeschikte: een ambtenaar in dienst van Veiligheidsregio Zeeland; i. Ambtenaar: 1. Ambtenaar in de zin van de CAR-UWO; 2. De werknemer als bedoeld in artikel 2:5:1 van de CAR-UWO; j. Opdracht: een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die tussen een of meer ondernemers en de Veiligheidsregio Zeeland als aanbestedende dienst is gesloten en betrekking heeft op de uitvoering van werken, de levering van producten of de verlening van diensten; k. Werken: het product van bouwkundige of civieltechnische werken, in hun geheel ertoe bestemd als zodanig een economische of technische functie te vervullen; l. Levering: elke schriftelijke overeenkomst met een leverancier voor de aankoop, leasing, huur of het in huurkoop nemen (met of zonder koopoptie) van producten; m. Diensten: iedere overeenkomst op het gebied van dienstverlening, die niet kan worden beschouwd als opdracht voor levering of werken. In voorkomende gevallen en voor zover niet nader genoemd, zijn de begripsomschrijvingen bedoeld in artikel 1:1, lid 1 van de CAR-UWO van overeenkomstige toepassing. Artikel 2 Bevoegdheid 1. Mandaat (of volmacht) wordt verleend aan de algemeen directeur zoals vermeld op de bij dit besluit behorende mandaatregister. 2. De uitoefening van het mandaat wordt beperkt door de grenzen van het geformuleerde beleid, richtlijnen en instructies. 3. Het mandaat of de volmacht strekt uitsluitend tot het genoemde onderwerp. 4. De algemeen directeur heeft de bevoegdheden om het aan hem verleende mandaat als bedoeld in lid 1 over te dragen aan een ondergeschikte (ondermandaat). 5. De overgedragen bevoegdheden als bedoeld in lid 4 worden bijgehouden in een submandaatregister dat jaarlijks door de algemeen directeur aan het bestuur ter kennisname wordt aangeboden. 6. De bevoegdheid van de gemandateerde wordt voorbehouden aan het dagelijks bestuur, indien de bevoegdheid zou moeten worden uitgeoefend ten aanzien van hemzelf. 7. De bevoegdheid van een ondergemandateerde wordt voorbehouden aan de gemandateerde, indien de bevoegdheid zou moeten worden uitgeoefend ten aanzien van hemzelf. 8. Ten aanzien van bevoegdheden die financiële consequenties hebben, geldt dat hierin in de begroting moet zijn voorzien. Uitvoering van mandaat vindt plaats binnen de vigerende financiële bepalingen en regelingen. 9. Indien van de mandaatbevoegdheid een onjuist gebruik wordt gemaakt, kan de mandaatgever een mandaatbevoegdheid intrekken of wijzigen. Mandaatregeling

4 10. De gemandateerde of ondergemandateerde kan vervangen worden op de wijze als vermeld in de Organisatieverordening. Artikel 3 Ondermandaat 1. Ondermandaat wordt alleen verleend aan een ondergeschikte indien de aard van de bevoegdheid in verhouding staat tot de functionele positie van de ondergeschikte. 2. De algemeen directeur is bevoegd om de door hem toegekende ondermandaten, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk, in te trekken. 3. Een overzicht van de door de algemeen directeur verleende ondermandaten wordt jaarlijks ter kennis gebracht aan het dagelijks bestuur. Artikel 4 Volmacht en optreden in rechte 1. Ambtenaren en niet-ondergeschikten kunnen worden gevolmachtigd om in naam van de Veiligheidsregio Zeeland privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten. 2. In bestuursrechtelijke geschillen kunnen ambtenaren worden aangewezen om het bestuursorgaan in rechte te vertegenwoordigen, waarbij de volgende voorwaarden en beperkingen gelden: a. De ambtelijke inbreng ter zitting bij de rechtbank, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep of de Centrale Raad van Beroep voor het Bedrijfsleven bestaat uit het toelichten van het standpunt van het bestuursorgaan; b. In procedures waarin een verweerschrift is ingediend als bedoeld in artikel 8:42, lid 1 Awb bestaat de ambtelijke inbreng uit het toelichten van dat verweerschrift; c. De ambtenaar is bevoegd mee te werken aan een comparitie van partijen. Artikel 5 Ondertekening 1. Een in mandaat of volmacht genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. 2. Tenzij in dit besluit of in de daarbij behorende bijlagen anders is bepaald, strekken de mandaten mede tot ondertekening van besluiten c.q. correspondentie. 3. Een door de gemandateerde of ondergemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt als een besluit van de mandaatgever. 4. Bij uitoefening van het mandaat ondertekent de gemandateerde op de volgende wijze: Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Zeeland, Namens deze, De algemeen directeur, [Naam] [handtekening] 5. Bij uitoefening van het ondermandaat ondertekent de ondergemandateerde op de volgende wijze: Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Zeeland, Namens deze, De algemeen directeur, Voor deze, [Functie ondergemandateerde] [Naam ondergemandateerde] [handtekening] 6. Bij uitoefening van volmacht ondertekent de gevolmachtigde op de volgende wijze: De voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland, Namens deze, [Functie gevolmachtigde] [Naam gevolgmachtigde] [handtekening] Mandaatregeling

5 Artikel 6 Uitgesloten van mandatering 1. Geen mandaat wordt verleend van de bevoegdheid tot: a. Het beslissen op een bezwaar aan degene die het primaire besluit krachtens mandaat heeft genomen; b. Het geven van een oordeel over klachten; c. Het vaststellen van beleidsregels. 2. Geen mandaat wordt verleend aan personen die niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever (niet-ondergeschikten). Artikel 7 Bezwaar Tegen een besluit genomen krachtens mandaat kan schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het bevoegd bestuursorgaan. Artikel 8 Slotbepaling In alle gevallen waarin deze Regeling niet voorziet beslist het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Zeeland. Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding 1. Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling Veiligheidsregio Zeeland 2015 ; 2. De Mandaatregeling Veiligheidsregio Zeeland 2015 treedt in werking op [datum];. 3. De Mandaatregeling Veiligheidsregio Zeeland 2015 wordt minimaal een maal per 4 jaar (per beleidscyclus) geëvalueerd of zoveel eerder wanneer daar aanleiding toe is; Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. [datum]. Mandaatregeling

6 Bijlage 4: Mandaatregister Omschrijving bevoegdheid 1. Algemeen Specifieke bepalingen 1.1 Het sluiten en ondertekenen van overeenkomsten m.b.t. het onderhoud van de bij VRZ in gebruik zijnde (on)roerende zaken. Indien van toepassing een en ander conform de afgesproken dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente 1.2 Het sluiten en ondertekenen van overeenkomsten m.b.t. de levering van diensten c.q. faciliteiten t.b.v. de VRZ (kantoorbenodigdheden c.a.). 1.3 Het sluiten en ondertekenen van overeenkomsten m.b.t. levering van goederen. 1.4 Het beoordelen van verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet Openbaarheid van Bestuur. 1.5 Het verstrekken van informatie ten aanzien van de onder het organisatieonderdeel ressorterende aangelegenheden. Betreft informatie, niet zijnde een bestuurlijke aangelegenheid en niet zijnde operationele informatie tijdens een incident. 1.6 Het verzorgen van aangiften van schade bij verzekeringsmaatschappij. Bestuur informeren bij een schadebedrag > Het doorgeven van mutaties in verzekerde objecten aan verzekeringsmaatschappijen. 2. Uitvoering van taken ex artikel 6 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland Het inventariseren van risico s van branden, rampen en crises. 2.2 Het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald. 2.3 Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweerzorg. Mandaatregeling

7 Omschrijving bevoegdheid 2.4 Het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Specifieke bepalingen 2.5 Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel. 2.6 Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. 2.7 Het adviseren bij evenementenvergunningen. 3. Financiële bevoegdheden 3.1 Het doen van uitgaven binnen de begroting en vastgestelde budgetten en aangaan van financiële verplichtingen. 3.2 Het verlenen van vergoedingen voor: - Vervanging - Overwerk - Reis- en verblijfkosten - Schade aan kleding of uitrusting - Verplaatsingskosten Voor het verlenen van deze vergoedingen aan de algemeen directeur is de voorzitter van het bestuur bevoegd. 3.3 Het toewijzen van budgetten. 3.4 Het verwerven van subsidies van andere overheden en voor het organisatieonderdeel bestemde specifieke uitkeringen. 3.5 Het verwerven van andere geraamde inkomsten. 3.6 Uitvoeringsbevoegdheid met betrekking tot verordeningen ex art. 212 en 213 Gemeentewet, vastgesteld door het bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland. 4. Rechtsgedingen, bezwaar, beroep. Mandaatregeling

8 Omschrijving bevoegdheid Specifieke bepalingen 4.1 Het nemen van conservatoire maatregelen. Gebruikmaking van dit mandaat dient te worden gemeld in de eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur. 4.2 Het voeren van rechtsgedingen in eerste aanleg, kort geding en voeging in strafzaken. Gebruikmaking van dit mandaat dient te worden gemeld in de eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur. 4.3 Het maken van bezwaar resp. instellen van beroep, indien ingevolge wettelijk voorschrift een dergelijk recht aan het dagelijks bestuur toekomt. Gebruikmaking van dit mandaat dient te worden gemeld in de eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur. 4.4 Het nemen van een besluit tot verdaging van te nemen beschikking op bezwaarschriften. Gebruikmaking van dit mandaat dient te worden gemeld in de eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur. 5. Organisatie 5.1 Inrichting van organisatie-eenheden binnen de hoofdstructuur. 5.2 Uitbesteding van werkzaamheden aan externe organisaties. Betreft aanvragen van advies en eenmalige verzoeken. 5.3 Het openstellen van vacatures voor personeel. 5.4 Het inhuren van tijdelijk personeel als bedoeld in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland. 6. Personeel 6.1 Het aannemen van personeel. Het aanstellen van de algemeen directeur, directeur publieke gezondheid en directeur meldkamer is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. 6.2 Het verlenen van ontslag of beëindigen van een arbeidsovereenkomst. 6.3 Het vaststellen van functiebeschrijvingen. 6.4 Het opleggen van de verplichting om in het belang van de dienst tijdelijk ander werk te verrichten/tijdelijke werkzaamheden te verrichten buiten de geldende werktijden/zich ter beschikking houden buiten de vastgestelde werktijden. 6.5 Het opleggen van de verplichting om in tijden van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden andere werkzaamheden te verrichten dan die welke hij gewoonlijk verricht. 6.6 Het toekennen van de functie- en uitlooprang. Mandaatregeling

9 Omschrijving bevoegdheid Specifieke bepalingen 6.7 Het verstrekken van voorschotten op het salaris. Indien het salaris niet conform de geldende rechtspositieregeling wordt gestort, kan worden overgegaan tot het betalen van een voorschot. 6.8 Het verlenen van verlof. 6.9 Het verlenen van studiefaciliteiten Het verlenen van een jubileumgratificatie Disciplinaire straffen, met uitzondering van niet eervol ontslag als bedoeld in artikel 8:7, onder e van de CAR-UWO. 7. Privaatrechtelijke rechtshandelingen (volmacht) 7.1 Volmacht voor het ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten e.d. anders dan notariële akten. 8. Overig 8.1 Beslissen op verzoeken om ontheffing van het verbod om gevaarlijke stoffen te vervoeren als bedoeld in de Mandaatregeling ontheffingsverlening routering gevaarlijke stoffen. Bevoegde bestuursorgaan is de voorzitter. Mandaat is verleend door het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente. Ondertekening geschiedt als volgt: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [naam gemeente], Namens deze, De algemeen directeur, [naam] [handtekening] Mandaatregeling

10 Bijlage 6 Submandaatregister 2015 Omschrijving bevoegdheid Submandaat aan: Specifieke bepalingen 1. Algemeen 1.1 Het sluiten en ondertekenen van overeenkomsten m.b.t. het onderhoud van de bij VRZ in gebruik zijnde (on)roerende zaken. 1.2 Het sluiten en ondertekenen van overeenkomsten m.b.t. de levering van diensten c.q. faciliteiten t.b.v. de VRZ (kantoorbenodigdheden c.a.). 1.3 Het sluiten en ondertekenen van overeenkomsten m.b.t. levering van goederen. 1.4 Het beoordelen van verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet Openbaarheid van Bestuur. 1.5 Het verstrekken van informatie ten aanzien van de onder het organisatieonderdeel ressorterende aangelegenheden. 1.6 Het verzorgen van aangiften van schade bij verzekeringsmaatschappij. 1.7 Het doorgeven van mutaties in verzekerde objecten aan verzekeringsmaatschappijen. 2. Uitvoering van taken ex artikel 6 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland Het inventariseren van risico s van branden, rampen en crises. 2.2 Het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald. Teamleider Facilitair Teamleider MTL Teamleider Facilitair Teamleider MTL Teamleider Facilitair Teamleider MTL Afdelingsmanager bedrijfsvoering Afdelingsmanager Afdelingsmanager bedrijfsvoering Teamleider Facilitair Afdelingsmanager Risico- en Crisisbeheersing Afdelingsmanager Risico- en Crisisbeheersing Met inachtneming van hetgeen in de budgethoudersregeling is aangegeven Inventarisatie wordt periodiek ter kennis gebracht aan het bestuur door tussenkomst van de veiligheidsdirectie Mandaatregeling

11 Omschrijving bevoegdheid Submandaat aan: Specifieke bepalingen 2.3 Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweerzorg. 2.4 Het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. 2.5 Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel. 2.6 Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Afdelingsmanager Brandweer Afdelingsmanager Brandweer Afdelingsmanager Risico- en Crisisbeheersing Teamleider MTL Teamleider Facilitair Afdelingsmanager Risico- en Crisisbeheersing 2.7 Het adviseren bij evenementenvergunningen. Afdelingsmanager Risico- en Crisisbeheersing Ieder voor de aan de afdeling opgedragen taken Met in achtneming van hetgeen vermeld onder 1.1, 1.2 en 1.3 Uitgebrachte adviezen worden periodiek ter kennis gebracht aan de veiligheidsdirectie 3. Financiële bevoegdheden 3.1 Het doen van uitgaven binnen de begroting en vastgestelde budgetten en aangaan van financiële verplichtingen. 3.2 Het verlenen van vergoedingen voor: - Vervanging - Overwerk - Reis- en verblijfkosten - Schade aan kleding of uitrusting - Verplaatsingskosten Afdelingsmanagers Afdelingsmanagers Operationeel managers Teamleiders Met in achtneming van hetgeen vermeld in de budgethoudersregeling. Van toepassing op het onder directe leiding staande personeel. Mandaatregeling

12 Omschrijving bevoegdheid Submandaat aan: Specifieke bepalingen 3.3 Het verwerven van subsidies van andere overheden en voor het organisatieonderdeel bestemde specifieke uitkeringen. Afdelingsmanagers 3.4 Het verwerven van andere geraamde inkomsten. Afdelingsmanagers 6. Personeel 6.1 Het verstrekken van voorschotten op het salaris. Teamleider HRM Indien het salaris niet conform de geldende rechtspositieregeling wordt gestort, kan worden overgegaan tot het betalen van een voorschot. 6.2 Het verlenen van verlof. Afdelingsmanagers Operationeel managers Teamleiders Mandaatregeling

Concept-Mandaatregeling Veiligheidsregio Zeeland versie 6.0

Concept-Mandaatregeling Veiligheidsregio Zeeland versie 6.0 Concept-Mandaatregeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 versie 6.0 Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Zeeland; overwegende dat: Veiligheidsregio Zeeland zorg draagt voor de taken als genoemd in de

Nadere informatie

Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Veiligheidsregio Twente

Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Veiligheidsregio Twente Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Veiligheidsregio Twente Het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Veiligheidsregio Twente, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft; Overwegende

Nadere informatie

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016;

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Coevorden. Nr. 128974 29 december 2015 Algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar

Nadere informatie

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den I Jssel en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 60 2 oktober 201 Mandaatbesluit OD NZKG 201 provincie Utrecht en de bijlage Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van

Nadere informatie

Mandaatbesluit Dagelijks Bestuur aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Mandaatbesluit Dagelijks Bestuur aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Mandaatbesluit Dagelijks Bestuur aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet op: - afdeling 10.1.1 van de Algemene

Nadere informatie

Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem sociaal domein

Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem sociaal domein Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem sociaal domein Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Zandvoort, een ieder voor zover het de bevoegdheden van het betreffende

Nadere informatie

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Verordening rechtspositie, mandaat- en volmachtsbesluit griffie Purmerend 2014

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Verordening rechtspositie, mandaat- en volmachtsbesluit griffie Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532, gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 107e van de Gemeentewet, BESLUIT: de volgende

Nadere informatie

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Drenthe

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Drenthe Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Drenthe Vastgesteld in AB VRD 18-12-2013 1 Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Drenthe Het algemeen bestuur,

Nadere informatie

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht;

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht; ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2013 / 40 Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Nadere informatie

Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit gemeente..

Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit gemeente.. RECHT Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Burgemeester

Nadere informatie

ALGEMEEN MANDATEN-, VOLMACHTEN- EN PROCESVERTEGENWOORDIGINGSBESLUIT 2015

ALGEMEEN MANDATEN-, VOLMACHTEN- EN PROCESVERTEGENWOORDIGINGSBESLUIT 2015 ALGEMEEN MANDATEN-, VOLMACHTEN- EN PROCESVERTEGENWOORDIGINGSBESLUIT 2015 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Venray, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

Onder besluit worden verstaan: beslissingen inhoudende publiekrechtelijke rechtshandelingen (zie artikel 1:3 Awb).

Onder besluit worden verstaan: beslissingen inhoudende publiekrechtelijke rechtshandelingen (zie artikel 1:3 Awb). Besluit mandaat, volmacht en machtiging Artikelsgewijze toelichting Algemeen Onder mandaat moet volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan

Nadere informatie

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Mandaatbesluit Omgevingsdienst Brabant Noord 2014 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende

Nadere informatie

ANNOTATIE. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 28 november Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing Mandaat- en volmachtregeling

ANNOTATIE. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 28 november Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing Mandaat- en volmachtregeling ANNOTATIE Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 28 november 2014 Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing Mandaat- en volmachtregeling Opsteller: J.H. Poot Datum: 21-10-2014 Omschrijving: In hun

Nadere informatie

Mandaatregeling Veiligheidsregio Utrecht Met bijbehorend Mandatenregister VRU 2015

Mandaatregeling Veiligheidsregio Utrecht Met bijbehorend Mandatenregister VRU 2015 Mandaatregeling Veiligheidsregio Utrecht 2015 Met bijbehorend Mandatenregister VRU 2015 Vastgesteld door het en de voorzitter d.d. 23 maart 2015 Het en de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, ieder

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht/gemeente )

RUD UTRECHT. Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht/gemeente ) Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente PM/het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van

Nadere informatie

BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING FUMO

BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING FUMO Uitgegeven: 11 oktober 2013 2013, nr. 61 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit FUMO Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de FUMO d.d. 16 september 2013 BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING

Nadere informatie

Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, ieder voor zover bevoegd;

Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, ieder voor zover bevoegd; Geconsolideerde tekst van het Besluit van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 9 januari 2013, nr. 9.2. tot vaststelling van het Besluit mandaat,

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Inhoudsopgave Inleiding MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage:

Nadere informatie

Besluit volmachtverlening waterschap Vechtstromen

Besluit volmachtverlening waterschap Vechtstromen CVDR Officiële uitgave van Waterschap Vechtstromen. Nr. CVDR325909_2 6 juni 2017 Besluit volmachtverlening waterschap Vechtstromen Kenmerk: WVS Bestuur - 3 De interim-watergraaf van het waterschap Vechtstromen;

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS

Gemeente Den Haag BSD/ RIS Gemeente Den Haag BSD/2015.92 RIS 280743 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg, en het college

Nadere informatie

afdelingshoofd of gemeentesecretaris afdelingshoofd of gemeentesecretaris -afdelingshoofd -hoofd uitvoeringsbedrijf openbare ruimte -hoofd handhaving

afdelingshoofd of gemeentesecretaris afdelingshoofd of gemeentesecretaris -afdelingshoofd -hoofd uitvoeringsbedrijf openbare ruimte -hoofd handhaving 1 Aanbrengen van verschuivingen binnen de door de raad geautoriseerde budgetten 2 Besluiten tot periodieke herziening van huren 3 Machtigen van ambtenaren om de bestuursorganen te vertegenwoordigen voor

Nadere informatie

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010,

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010, 2014/13 Nummer 1641892 Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland maken, gelet op het bepaalde in art.

Nadere informatie

Mandaatbesluit FUMO. Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de FUMO d.d. 16 september Mandaatbesluit FUMO

Mandaatbesluit FUMO. Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de FUMO d.d. 16 september Mandaatbesluit FUMO Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de FUMO d.d. 16 september 2013 BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING FUMO Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam gemeenschappelijke

Nadere informatie

Mandaatbesluit milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst. Technische informatie. Gegevens van de regeling. Drenthe

Mandaatbesluit milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst. Technische informatie. Gegevens van de regeling. Drenthe Mandaatbesluit milieutaken Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe Technische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door gemeente Hoogeveen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten;

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3311 19 juni 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van16 juni 2015 nr. 8150649C houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Nr.14.0008493 MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Regio Gooi

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND

VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, overwegende dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zorgdraagt voor de taken als genoemd in artikel

Nadere informatie

instellingsbesluit commissie bezwaarschriften beschermd wonen en begeleiding maatschappelijke opvang Wmo 2015

instellingsbesluit commissie bezwaarschriften beschermd wonen en begeleiding maatschappelijke opvang Wmo 2015 Gemeenteblad nr. 739778 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 21 november 2016 Collegebesluit van 15 november 2016 gelet op artikel 84 Gemeentewet, artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

*Z00FB8EFC28* Registratienummer:/1211. Onderwerp: ondermandaat afdeling maatschappelijke zaken.

*Z00FB8EFC28* Registratienummer:/1211. Onderwerp: ondermandaat afdeling maatschappelijke zaken. *Z00FB8EFC28* Registratienummer:/1211 Onderwerp: ondermandaat afdeling maatschappelijke. Het hoofd van de afdeling maatschappelijke van de gemeente Goeree-Overflakkee, overwegende dat het college van burgemeester

Nadere informatie

MANDAATBESLUIT GEMEENTE AMSTELVEEN. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

MANDAATBESLUIT GEMEENTE AMSTELVEEN. Artikel 1. Begripsomschrijvingen MANDAATBESLUIT GEMEENTE AMSTELVEEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit en het bijbehorende mandatenoverzicht wordt verstaan onder: a. mandaatgever: het bestuursorgaan dat mandaat verleent; b.

Nadere informatie

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht; Uitgegeven: 5 september 2013 2013, nr. 53 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit Stelsel Natuur en Landschap 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 20 augustus 2013, nr.

Nadere informatie

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Handhavingsdienst Zuidwest Drenthe

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Handhavingsdienst Zuidwest Drenthe Besluit mandaat, volmacht en machtiging Handhavingsdienst Zuidwest Drenthe Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de deelnemende gemeenten in het samenwerkingsverband Handhavingsdienst

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen;

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen; Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen; Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van De Wolden; Het dagelijks bestuur onderscheidenlijk de voorzitter

Nadere informatie

Besluitnummer: DB

Besluitnummer: DB INTEGRAAL BESLUIT MANDAAT, MACHTIGING EN VOLMACHT OMGEVINGSDIENST IJMOND DB 2016 Besluitnummer: DB 2016-002 Het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond, OVERWEGENDE DAT, de aanstaande zesde wijziging

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10676 28 februari 2017 Bevoegdhedenregeling NWO 2017 (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) Vastgesteld

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22623 13 augustus 2013 Instellings- en mandaatbesluit spir-it 2013 Gelet op paragraaf 2 van de afdeling 6 van hoofdstuk

Nadere informatie

Onderwerp Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie en vaststellen delegatie- en mandaatbesluit

Onderwerp Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie en vaststellen delegatie- en mandaatbesluit Voorstel aan de raad Nummer: A13-03615 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: n.v.t. n.v.t. n.v.t. Steller: N. IJnema Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278417 E-mail: na.ijnema@lelystad.nl Punt 8f

Nadere informatie

Besluit mandaat, volmacht en machtiging. door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Besluit mandaat, volmacht en machtiging. door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Besluit mandaat, volmacht en machtiging door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het uitoefenen van bestuurs- en beheersbevoegdheden

Nadere informatie

Toelichting op het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa

Toelichting op het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa Toelichting op het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa Algemene toelichting Bij besluit van 16 oktober 2006 heeft de NZa het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa

Nadere informatie

Tabel 1: Bevoegdheden, die het Algemeen Bestuur voor zichzelf houdt

Tabel 1: Bevoegdheden, die het Algemeen Bestuur voor zichzelf houdt Tabel 1: Bevoegdheden, die het Algemeen Bestuur voor zichzelf houdt Nr Bevoegdheid Grondslag MULTIDISCIPLINAIR 1 Vaststelling risicoprofiel 2 Vaststelling beleidsplan veiligheidsregio 3 Vaststelling crisisplan

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR601483_1

CVDR. Nr. CVDR601483_1 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR601483_1 2 februari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning van de Provincie Groningen houdende regels omtrent mandaat Algemeen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Mandaatbesluit, Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, gelet op: de Jeugdwet, in het bijzonder artikel 2.8; de Verordening

Nadere informatie

Artikel 3. Taken voorzitter

Artikel 3. Taken voorzitter Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 14 maart 2013; overwegende dat het gewenst is de integrale bevoegdheid van

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer, Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap en de provinciale Subsidieverordening Inrichting

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen MANDAAT- EN MACHTINGENBESLUIT PROGRAMMA BEHEER, SUBSIDIEVERORDENING NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN SUBSIDIEREGELING KWALITEITSIMPULS NATUUR EN LANDSCHAP Paragraaf 1, Algemeen Artikel 1 1. De algemeen directeur,

Nadere informatie

Mandaatregeling 2016 gemeente Zuidplas

Mandaatregeling 2016 gemeente Zuidplas Mandaatregeling 2016 gemeente Zuidplas Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas en de burgemeester van de gemeente Zuidplas, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland

Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland; gelet op artikel 3, vijfde lid onder d van de Organisatieverordening/regeling

Nadere informatie

Mandaat en delegatie. mr. M.C. de Voogd

Mandaat en delegatie. mr. M.C. de Voogd Mandaat en delegatie mr. M.C. de Voogd Artikel 1:1 Awb 1. Onder bestuursorgaan wordt verstaan: a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of b. een ander persoon of college,

Nadere informatie

B & W gemeentesecretaris. Programmabesluit B&W programmamanager B&W , B&W

B & W gemeentesecretaris. Programmabesluit B&W programmamanager B&W , B&W versie 1.5 Mandaatregister 7 april 25 Volgnr. Omschrijving bevoegdheid Gebaseerd op Bevoegd Bestuursorgaan Mandaat aan Functienaam INSTRUCTIE 1. Mandaten Algemeen 1.a Algemeen 1a 1a 02 1a 03 Besluiten

Nadere informatie

Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2016

Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haarlemmermeer. Nr. 126742 31 december 2015 Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2016 Besluit van het college van burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland 2016 van gedeputeerde staten aan de sector Kabinet

Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland 2016 van gedeputeerde staten aan de sector Kabinet 2015 147 Besluit van de provinciesecretaris van Noord-Holland van 30 november 2015, nr. 721556/726068 tot vaststelling van het Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland 2016 van gedeputeerde

Nadere informatie

Nota mandaat 2007. Betekenis mandaatregeling.

Nota mandaat 2007. Betekenis mandaatregeling. Nota mandaat 2007 Deze nota behoort bij de mandaatregeling Bergen 2007 zoals vastgesteld door de burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders op De mandaatregeling is in 2002

Nadere informatie

Werkgeverschap Griffiepersoneel

Werkgeverschap Griffiepersoneel Werkgeverschap Griffiepersoneel Inleiding De raad is werkgever van de griffier en de griffiemedewerkers en het college is werkgever van alle overige ambtenaren. Langere tijd heeft de raad diens werkgeversbevoegdheden

Nadere informatie

MANDAATBESLUIT MILIEUTAKEN DIRECTEUR REGIONALE UITVOERINGSDIENST DRENTHE

MANDAATBESLUIT MILIEUTAKEN DIRECTEUR REGIONALE UITVOERINGSDIENST DRENTHE MANDAATBESLUIT MILIEUTAKEN DIRECTEUR REGIONALE UITVOERINGSDIENST DRENTHE Artikel 1,Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten

Nadere informatie

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; Besluit Het dagelijks bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en de voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, ieder voor zover het zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING GGD Hollands Noorden 2013

ORGANISATIEVERORDENING GGD Hollands Noorden 2013 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD Hollands Noorden) Het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden overwegende dat zich sinds de vaststelling van de geldende Organisatieverordening

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 16

Nadere informatie

Vast te stellen de volgende Budgethoudersregeling Veiligheidsregio Zeeland 2015.

Vast te stellen de volgende Budgethoudersregeling Veiligheidsregio Zeeland 2015. Regeling Budgethouders 2015 Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Zeeland; Gelet op: Afdeling 10 van de Algemene wet bestuursrecht; De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013; De

Nadere informatie

Overzicht van ondermandaten en doorgegeven volmachten behorend bij het Mandaat- en Volmachtbesluit Regio Gooi en Vechtstreek 2016 Nr.

Overzicht van ondermandaten en doorgegeven volmachten behorend bij het Mandaat- en Volmachtbesluit Regio Gooi en Vechtstreek 2016 Nr. Overzicht van ondermandaten en doorgegeven volmachten behorend bij het Mandaat- en Volmachtbesluit Regio Gooi en Vechtstreek 2016 Nr. 16.0001089 vastgesteld op 1 maart 2016 Bevoegdheden directeuren Ondermandaat/-volmacht

Nadere informatie

0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT

0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT ALGEMENE REGELS 0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT In dit hoofdstuk wordt in het eerste onderdeel nader ingegaan op de wettelijke voorschriften met betrekking tot mandaat. In het tweede gedeelte

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET. De raad van de gemeente Leeuwarden;

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET. De raad van de gemeente Leeuwarden; VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET De raad van de gemeente Leeuwarden; gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling

Nadere informatie

Mandaatbesluit gemeente Renkum maart 2014

Mandaatbesluit gemeente Renkum maart 2014 Mandaatbesluit gemeente Renkum maart 2014 Burgemeestersen B&W besluit Onderwerp 128992 Algemeen besluit mandaat, volmacht en machtiging 2014-1 Datum 6 mei 2014 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

*Z00FB8EFC28* Registratienummer:/1211. Onderwerp: ondermandaat afdeling maatschappelijke zaken.

*Z00FB8EFC28* Registratienummer:/1211. Onderwerp: ondermandaat afdeling maatschappelijke zaken. *Z00FB8EFC28* Registratienummer:/1211 Onderwerp: ondermandaat afdeling maatschappelijke. Het hoofd van de afdeling maatschappelijke van de gemeente Goeree-Overflakkee, overwegende dat het college van burgemeester

Nadere informatie

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Het bevoegd gezag van [GEMEENTE OF ORGANISATIE INVULLEN]; gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 69424 28 december 2016 Bevoegdhedenregeling NWO 2017 (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) INHOUD

Nadere informatie

ALGEMEEN MANDAATBESLUIT GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Het college, de burgemeester, en de heffingsambtenaar van de gemeente Leeuwarderadeel:

ALGEMEEN MANDAATBESLUIT GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Het college, de burgemeester, en de heffingsambtenaar van de gemeente Leeuwarderadeel: ALGEMEEN MANDAATBESLUIT GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Het college, de burgemeester, en de heffingsambtenaar van de gemeente Leeuwarderadeel: BESLUITEN: Ieder voor zover het de hem toebehorende bevoegdheid betreft:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel Ondergetekenden: 1. de gemeente Capelle aan den IJssel, te dezen vertegenwoordigd door M.J. van Cappelle,

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen

1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlaardingen. Nr. 81963 29 december 2014 1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Brandweer. Haaglanden Den Haag. Datum: 8 december 2008 Kenmerk: BRW 2008/26. De commandant van de Brandweer

Brandweer. Haaglanden Den Haag. Datum: 8 december 2008 Kenmerk: BRW 2008/26. De commandant van de Brandweer Brandweer Haaglanden Den Haag RIS144698_15-DEC-2008 Datum: 8 december 2008 Kenmerk: BRW 2008/26 De commandant van de Brandweer Gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van 2 december 2008, nr.

Nadere informatie

Mandaatbesluit 2011, Overzicht 2.1 Algemene mandaten aan alle directeuren

Mandaatbesluit 2011, Overzicht 2.1 Algemene mandaten aan alle directeuren Mandaatbesluit 2011, Overzicht 2.1 Algemene mandaten aan alle directeuren 1 2 3 4 5 Omschrijving bevoegdheid mandaterend bestuursorgaan mandaat (M) volmacht (V) bevoegd functionaris specifieke bepalingen

Nadere informatie

gelezen het collegevoorstel van de projectleider samenwerking WWB d.d. 15 maart 2010;

gelezen het collegevoorstel van de projectleider samenwerking WWB d.d. 15 maart 2010; Mandaatbesluit Coevorden-Emmen SZW 2010 Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; overwegende, dat voor de uitvoering van taken op het terrein van de sociale zekerheid met de gemeente Emmen

Nadere informatie

Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Noord-Holland 2014

Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Noord-Holland 2014 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 3 februari 2015 tot vaststelling van het Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Noord-Holland 2014 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Nadere informatie

Mandaatregeling gemeenteraad De Bilt 2011

Mandaatregeling gemeenteraad De Bilt 2011 De gemeenteraad van De Bilt; Gelet op onder meer de artikelen 10:1 t/m 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 32a, 77, 107 tot en met 107e Gemeentewet en artikel 1:3a Car-Uwo De Bilt gelezen

Nadere informatie

Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg

Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg BIJLAGE 2 Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht Gelet op: - afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Vergadering d.d. Agendapunt Onderwerp Portefeuillehouder

ALGEMEEN BESTUUR. Vergadering d.d. Agendapunt Onderwerp Portefeuillehouder ALGEMEEN BESTUUR Vergadering d.d. Agendapunt Onderwerp Portefeuillehouder : 11 november 2009 : 10.6 : Regeling Mandatering bevoegdheden Dagelijks Bestuur en de voorzitter : de heer H.J. Kaiser Toelichting:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 41897 9 augustus 2016 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit Besluit organisatie, mandaat,

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: Onderwerp Mandaatbesluit asbest eraf, zonnepanelen erop Meer Met Minder Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

GEMEENTE. KoREND.n< Mandaatbesluit, Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. op: Zuid-Holland Zuid;

GEMEENTE. KoREND.n< Mandaatbesluit, Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. op: Zuid-Holland Zuid; Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6.,. GEMEENTE ='*f** KoREND.n< KDK/03395/i.01285 Mandaatbesluit, Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen;

De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen; REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen; ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Rechtspositieregelingen Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Inhoud Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad... 3 Regeling Personele

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant. Nr. 111 19 juni 2015 Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gelet op: artikel 37 lid 3 en 38 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 21726 17 april 2014 Regeling Melding Vermoeden Misstand 2014 Zaaknummer: 1026247 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Het college van de gemeente Heusden; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, artikel 10, lid 2 van de Financiële Beheers- en Controleregeling en artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11078 23 april 2015 Regeling van de Directie van de RDW (Dienst Wegverkeer), houdende mandatering en volmachtverlening

Nadere informatie

DB/VZ secretaris sectorhoofden afdelingshoofden. DB/VZ secretaris sectorhoofden afdelingshoofden. DB/VZ secretaris sectorhoofden afdelingshoofden

DB/VZ secretaris sectorhoofden afdelingshoofden. DB/VZ secretaris sectorhoofden afdelingshoofden. DB/VZ secretaris sectorhoofden afdelingshoofden 1. Algemeen 1.1 Het ondertekenen van stukken die geen besluit van het bestuursorgaan vergen (bijv. het verstrekken of het opvragen van informatie) 1.2 Het voeren van correspondentie ter uitvoering van

Nadere informatie

Mandaat en volmacht ten behoeve van de secretaris van de gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta

Mandaat en volmacht ten behoeve van de secretaris van de gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta BIJLAGE 1 Mandaat en volmacht ten behoeve van de secretaris van de gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta Artikel 1 Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën;

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën; Regeling van de Minister van Financiën van 23 mei 2014, tot vaststelling van het Organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal voor Fiscale Zaken Besluit van 23 mei 2014, kenmerk BJZ/2014/1456M De

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Besluit van burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeenten, gelet

Nadere informatie