Nota van B&W. onderwerp Nota eigen bijdrage Wmo 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota van B&W. onderwerp Nota eigen bijdrage Wmo 2016"

Transcriptie

1 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Nota eigen bijdrage Wmo 2016 Portefeuillehouder dr. Tom Horn Collegevergadering 17 november 2015 inlichtingen Tessa Kraemer ( ), Femke Nederstigt Registratienummer Samenvatting Met ingang van 1 januari 2015 is een aantal taken vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) overgeheveld. Deze overgang van AWBZ naar Wmo heeft ook gevolgen voor de eigen bijdrage die inwoners moeten betalen. In deze nota stellen wij nieuw beleid voor 2016 vast met betrekking tot eigen bijdragen in het kader van de Wmo. Uitgangspunten hierbij zijn: - dat inwoners naar draagkracht bijdragen aan de zorg die zij ontvangen; - dat de regeling eenvoudiger en minder foutgevoelig is dan de huidige regeling; - dat het totaal van de bijdragen in de kosten van maatwerkvoorzieningen en pgb's is gelimiteerd tot een bedrag gelijk aan de kostprijs van de voorzieningen en - dat de keuzen niet tot tekorten voor de gemeente leiden. Inleiding Voor Wmo-voorzieningen zoals hulpmiddelen, woningaanpassingen en hulp bij het huishouden betalen inwoners van Haarlemmermeer al sinds de invoering van de Wmo in 2007 een eigen bijdrage aan de gemeente. Vanaf 1 januari 2015 is een aantal extramurale taken uit de AWBZ naar de gemeente overgeheveld. Het betreft begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Daarnaast is beschermd wonen onder verantwoordelijkheid van de centrumgemeenten komen te vallen. Voor 1 januari 2015 betaalden inwoners van Haarlemmermeer voor deze vormen van zorg een eigen bijdrage op basis van de AWBZ. Voor overgangsklanten vanuit de AWBZ - die nu onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen- geldt dat hun overgangsrecht ook de eigen bijdrage betreft. Pas als hun indicatie op basis van de AWBZ afloopt (uiterlijk op ) en zij een herindicatie van de gemeente hebben gekregen, wordt een eigen bijdrage op basis van de Wmo opgelegd. De eigen bijdrage bestaat uit een inkomensonafhankelijk deel en een inkomensafhankelijk deel. In het landelijk Uitvoeringsbesluit Wmo zijn de kaders voor de eigen bijdrage vastgelegd. Dit betreft: - het maximale tarief voor het inkomensonafhankelijk deel; - het minimale startpunt van het inkomensafhankelijk deel per groep (wel/niet pensioengerechtigd en één- of meerpersoons inkomen) en - het maximale percentage van het meerinkomen waarmee het inkomensafhankelijk deel wordt berekend.

2 Volgvel 2 Gemeenten hebben, binnen de kaders van het landelijk Uitvoeringsbesluit, beleidsvrijheid als het gaat om het bepalen van: 1. de voorzieningen waarvoor een eigen bijdrage wordt opgelegd; 2. het tarief van het inkomensonafhankelijk deel van de eigen bijdrage; 3. het al dan niet hoger vaststellen van het startpunt van het inkomensafhankelijk deel van de eigen bijdrage; 4. het percentage van het meerinkomen dat wordt gebruikt voor het berekenen van de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage en 5. de wijze waarop de tarieven per product per aanbieder worden gebruikt in de berekening (gedifferentieerd of vast tarief per product). In de verordening moet worden vastgelegd voor welke voorzieningen een eigen bijdrage wordt opgelegd. Ook moet in de verordening worden opgenomen hoe de kostprijs van een maatwerkvoorziening wordt vastgesteld. De Verordening sociaal domein 2016 wordt op dit punt aangepast en er wordt er een lid toegevoegd waarin staat dat de kostprijs van een maatwerkvoorziening en persoonsgebonden budget (pgb) wordt bepaald door een aanbesteding, na een consultatie in de markt of in overleg met de aanbieder. Hierin volgen we de modelverordening van de VNG. In de Verordening Sociaal Domein 2015 is opgenomen dat inwoners van 18 jaar of ouder een eigen bijdrage betalen voor alle maatwerkvoorzieningen Wmo 1. Voor woningaanpassingen geldt de eigen bijdrage ook voor inwoners tot 18 jaar. In 2015 is, in lijn met voorgaande jaren, gekozen voor het heffen van een maximale inkomensafhankelijke eigen bijdrage (volgens de kaders van het Uitvoeringsbesluit Wmo). Daarnaast is - ter compensatie van het wegvallen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) - in 2015 besloten om in het overgangsjaar 2015 de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage op nihil vast te stellen 2. In deze nota stellen wij de nadere regeling voor 2016 vast voor het bepalen van de eigen bijdragen voor de Wmo. Context Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt, namens de gemeente, de hoogte van de eigen bijdrage vast. Het CAK vraagt hiervoor gegevens op bij de Belastingdienst. Op de beschikking van het CAK staat maximaal per vier weken aan eigen bijdrage moet worden betaald. Dit wordt de maximale periodebijdrage genoemd. De hoogte van de maximale periodebijdrage is afhankelijk van een aantal factoren: 1. inkomen en vermogen 3 ; 2. de samenstelling van het huishouden (een- of meerpersoons) en 3. leeftijd (wel of niet pensioengerechtigd). De werkelijke eigen bijdrage die per periode van vier weken betaald moet worden, is afhankelijk van de omvang van de zorg die men ontvangt, het uurtarief van de voorziening en/of de kosten van hulpmiddel of woningaanpassing en (indien van toepassing) de hoogte van het pgb. Voor inwoners met een pgb wordt het maximale bedrag berekend aan de hand van het (vooraf) toegekende budget en de werkelijke eigen bijdrage wordt (achteraf) vastgesteld op basis van de werkelijke bestedingen van het pgb-budget M.u.v. rolstoelen, waarvoor landelijk is bepaald dat er geen eigen bijdrage mag worden gevraagd. Nota van B&W 'Vaststelling beleidsregels sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2015 ( ) 8% van de grondslag sparen en beleggen

3 Volgvel 3 Het totaal van de bijdragen in de kosten van maatwerkvoorzieningen en pgb's is gelimiteerd tot een bedrag gelijk aan de kostprijs van de voorzieningen. Als de kosten van de zorg die een inwoner ontvangt hoger zijn dan de maximale periodebijdrage, dan betaalt hij zijn maximale periodebijdrage. Zijn de kosten lager, dan betaalt hij alleen de kosten van de zorg die hij heeft ontvangen. Aan het begin van elk jaar geven we voor zorg in natura de tarieven door aan het CAK. Elke vier weken leveren de zorgaanbieders op cliëntniveau de afgenomen zorg aan het CAK aan. Voor zorg in de vorm van een pgb voeren wij zelf de hoogte van het bijdrageplichtig bedrag per vier weken op bij het CAK. Bij een pgb wordt gerekend met 80% van het gemiddelde van de uurtarieven van de door de gemeente gecontracteerde aanbieders voor Zorg in Natura (rekening houdend met overheadkosten die bij een pgb niet aan de orde zijn). Voor het overgangsrecht AWBZ geldt dat de eigen bijdrage in 2015 wordt berekend op basis van een uniform tarief van 14,20 per uur/dagdeel, ongeacht bij welke aanbieder welk product wordt afgenomen. Voor de nieuwe taken die vanuit de AWBZ zijn overgekomen (begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf) hebben wij er voor 2015 voor gekozen om de eigen bijdrage te berekenen op basis van de gecontracteerde tarieven per product per aanbieder. Het uurtarief voor individuele begeleiding voor nieuwe cliënten kan hierdoor variëren tussen 21, - en 77,97 4 per uur; het tarief voor dagbesteding tussen 27, - en 65,53 per dagdeel en voor kortdurend verblijf tussen de 75, - en 221,23 per etmaal. Over het algemeen geldt: hoe specialistischer de zorg, hoe hoger het tarief. Een aantal ontwikkelingen heeft ervoor gezorgd dat wij opnieuw hebben gekeken naar de keuzen die wij voor 2015 hebben gemaakt met betrekking tot de wijze van berekenen van eigen bijdrage Wmo. Ten eerste hebben we geconstateerd dat door gebruik te maken van gedifferentieerde tarieven per product per aanbieder, sommige inwoners met overgangsrecht uit de AWBZ na herindicatie een (fors) hogere eigen bijdrage zijn gaan betalen. Dit geldt voornamelijk voor inwoners met een relatief hoog inkomen; minima merken deze verhoging van tarieven niet omdat zij al aan hun maximale periodebijdrage zaten met het lagere AWBZ-uurtarief. Daarnaast hebben we in 2015 gemerkt dat de werkwijze met veel verschillende tarieven en codes per aanbieder per product, foutgevoelig is. Dit heeft bij een aantal aanbieders geleid tot achterstanden in de aanlevering van gegevens door zorgaanbieders aan het CAK, met als gevolg achterstanden in facturen die het CAK aan de cliënt stuurt. In een aantal gevallen zijn inwoners hierdoor geconfronteerd met grote aantallen facturen in een keer. Daarnaast hebben we in 2015 voor één jaar de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage op nihil gesteld, ter compensatie van het wegvallen van de 33% korting op de eigen bijdrage in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Dit betrof een éénmalige regeling en in 2016 gaan inwoners weer zowel een inkomensonafhankelijk- als afhankelijk deel betalen. Hiermee gaat de eigen bijdrage voor iedereen dus omhoog. 4 21, - is een tarief voor resultaatfinanciering begeleiding bij het huishouden; 77,97 voor specialistische begeleiding (bij de duurste aanbieder).

4 Volgvel 4 Begin september is landelijk afgesproken dat inwoners met een pgb met overgangsrecht vanuit de AWBZ, die niet voor 1 oktober 2015 opnieuw beoordeeld zijn, verlengd worden tot 1 mei Dit heeft ook gevolgen voor de eigen bijdrage: deze zou, zonder aanvullende actie van onze kant, per volgens het nieuwe regime worden berekend in plaats van het AWBZ-tarief. Dit kan een stijging van de eigen bijdrage betekenen, zonder dat er een gesprek met de inwoner heeft plaatsgevonden. In deze nota doen wij een voorstel voor een nieuwe wijze van berekenen van de eigen bijdrage voor de nieuwe Wmo-voorzieningen begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf en doen wij een voorstel voor inwoners met een pgb met overgangsrecht die niet voor 1 oktober opnieuw beoordeeld zijn en automatisch verlengd worden tot 1 mei Doelstelling Voor 2016 willen wij een nieuwe wijze van berekenen van de eigen bijdrage Wmo (voor de nieuwe taken) vaststellen. Uitgangspunten hierbij zijn dat: inwoners naar draagkracht bijdragen aan de zorg die zij ontvangen; de regeling eenvoudiger en minder foutgevoelig is dan de huidige regeling; het totaal van de bijdragen in de kosten van maatwerkvoorzieningen en pgb's is gelimiteerd tot een bedrag gelijk aan de kostprijs van de voorzieningen en de keuzen niet leiden tot tekorten voor de gemeente. Daarnaast moeten we een besluit nemen over de eigen bijdrage voor cliënten met een pgb met overgangsrecht die niet voor 1 oktober 2015 geherindiceerd zijn en voor wie op basis van landelijke afspraken is besloten de bestaande indicatie te verlengen tot 1 mei Oplossingen Scenario's voor het berekenen van de eigen bijdrage Wij hebben een aantal scenario's voor het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage in 2016 uitgewerkt: 1. we houden de differentiatie tussen tarieven per product per aanbieder in stand; 2. we stellen een vast tarief vast voor begeleiding, begeleiding gericht op een gestructureerd huishouden, dagbesteding, vervoer dagbesteding en kortdurend verblijf, op basis waarvan de eigen bijdrage wordt berekend; 3. we houden het huidig beleid in stand: differentiatie van tarieven en inkomensonafhankelijke eigen bijdrage is nihil; 4. we houden het huidig beleid in stand, maar compenseren inwoners voor de afschaffing van de 33% korting op de eigen bijdrage in het kader van de Wtcg; 5. we hanteren een lager percentage van het meerinkomen voor het berekenen van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

5 Volgvel 5 Scenario 1: We houden de differentiatie tussen tarieven per product per aanbieder in stand. Het enige verschil ten opzichte van de situatie in 2015 is dat in 2016 in dit scenario de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage in 2016 niet meer nihil is. Binnen dit scenario zijn er twee mogelijkheden: ofwel de gecontracteerde tarieven doorgeven aan het CAK (1A), ofwel een vast percentage van het tarief (bijvoorbeeld 2/3 deel 5 ) doorgeven (1B). Voordeel van dit scenario is dat mensen een prikkel hebben om te kiezen voor een minder dure voorziening. Dit geldt vooral voor de groep met een relatief hoog inkomen; mensen met een minimum of gemiddeld inkomen merken het verschil in tarieven niet of nauwelijks omdat zij al aan hun maximale periodebijdrage zitten. Nadeel is dat dat dit scenario vrij foutgevoelig in de uitvoering is, zowel voor aanbieders als gemeente, omdat per aanbieder per product op aparte codes moet worden aangeleverd aan het CAK. Verder zijn inwoners met zwaardere beperkingen die nog niet aan hun maximale periodebijdrage zitten en aangewezen zijn op meer specialistische (duurdere) zorg, in dit scenario in het nadeel. Indien we voor dit scenario kiezen, zijn we wettelijk verplicht om alle tarieven openbaar te maken voor onze inwoners, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken. Scenario 2: We stellen een tarief per productgroep vast dat voor alle aanbieders binnen de gemeente geldt In dit scenario stellen we een vast tarief per productgroep (begeleiding, begeleiding gericht op een gestructureerd huishouden, dagbesteding, vervoer dagbesteding en kortdurend verblijf) vast (scenario 2A). Eventueel kan nog worden gekozen voor onderscheid binnen een productgroep (bijvoorbeeld begeleiding) tussen basis, midden of hooggespecialiseerde zorg. Voordeel is dat alle cliënten gelijk worden behandeld en niet meer eigen bijdrage moeten betalen naarmate de zorg duurder is. Daarnaast is het gemakkelijk uitvoerbaar en weinig foutgevoelig. Nadeel is wellicht dat inwoners geen prikkel hebben om te kiezen voor een goedkopere voorziening (in scenario 2B is die prikkel er iets meer). In beide scenario's mag het tarief per productgroep maximaal het laagst gecontracteerde tarief zijn, omdat de eigen bijdrage die men betaalt nooit hoger mag zijn dan de kostprijs van een voorziening. Scenario 3: we stellen de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage op nihil vast en Scenario 4: we compenseren inwoners voor de afschaffing van de 33% korting op de eigen bijdrage in het kader van de Wtcg Zowel bij scenario 3 als 4 gaan we uit van de huidige situatie (verschillende tarieven per product per aanbieder). Bij scenario 3 wordt hier aan toegevoegd het continueren van de éénmalige regeling van het overgangsjaar 2015 waarbij de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage op nihil wordt gesteld. Bij scenario 4 compenseren we voor het afschaffen van de 33% korting op de eigen bijdrage in het kader van de inmiddels afgeschafte Wtcg. 5 We kiezen hier voor 2/3 deel omdat in het verleden in het kader van de Wtcg 33% van de eigen bijdrage werd gecompenseerd.

6 Volgvel 6 Keuze voor een van deze twee scenario's zou echter in strijd zijn met de uitgangspunten van het raadsvoorstel Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten ( ). Hierin zijn we juist afgestapt van het op dezelfde wijze compenseren van inwoners, ongeacht het inkomen en zijn we overgegaan op meer gerichte ondersteuning van diegenen die dat het meeste nodig hebben. Scenario 5: We hanteren een lager percentage van het meerinkomen voor het berekenen van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. In plaats van 15% van het meerinkomen te gebruiken voor het berekenen van de eigen bijdrage, kunnen we er ook voor kiezen om een lager percentage te hanteren. Wij hebben als rekenvoorbeeld gekozen voor een percentage van 10%. Dit houdt in dat we in dit scenario dan kiezen om niet de maximale inkomensafhankelijke eigen bijdrage te heffen. Dit scenario is voornamelijk gunstig voor mensen met een gemiddeld tot hoog inkomen: zij gaan minder inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen. Minima merken hier niets van, aangezien zij alleen het inkomensonafhankelijk deel betalen. Beoordelingskader voor het niet opleggen van een eigen bijdrage In de praktijk komen met enige regelmaat situaties voorbij waarbij inwoners op basis van hun inkomen een eigen bijdrage opgelegd krijgen, maar feitelijk niet over dit inkomen kunnen beschikken. De eigen bijdrage is dan hoog ten opzicht van het inkomen, waardoor inwoners ervoor kiezen de zorg die eigenlijk nodig is stop te zetten. In de Wmo is een hardheidsclausule opgenomen, waarin staat dat de gemeente kan beslissen de eigen bijdrage niet op te leggen wanneer de veiligheid van minderjarige kinderen in het gedrang is. Er zijn echter nog meer situaties denkbaar waarbij het wenselijk zou zijn (al dan niet tijdelijk) de eigen bijdrage niet op te leggen. Denk aan: zorgmijders waarbij de situatie niet stabiel is; mensen met dermate hoge schulden dat de eigen bijdrage buiten verhouding is met het werkelijke inkomen; inwoners die door stapeling van kosten/eigen bijdragen beschikken over minder inkomen. In bovenstaande situaties is het (ook nu al) mogelijk om een beroep de te doen op de bijzondere bijstand. In het geval van schuldenproblematiek moet dan wel aannemelijk worden gemaakt dat door het niet leveren van de zorg aan de inwoner, er een risico is dat er in de toekomst duurdere zorg nodig is. Eigen bijdrage voor overgangspgb's die automatisch verlengd worden Begin september is landelijk afgesproken dat pgb's met overgangsrecht die niet voor 1 oktober opnieuw beoordeeld zijn, tot 1 mei 2016 verlengd worden. De gemeente Haarlemmermeer heeft daarom besloten alle overgangspgb's met een einddatum tussen 1 oktober 2015 en 1 januari 2016 te verlengen tot 1 mei Het betreft 93 personen uit de AWBZ en twee personen met een overgangsindicatie voor hulp bij het huishouden. Er moet nu een keuze gemaakt worden over de eigen bijdrage: wordt deze tussen en berekend op basis van het uurtarief van 14,20 uit de AWBZ of gaan we (zonder dat er een keukentafelgesprek heeft plaatsgevonden) al over op het Wmo-regime?

7 Onderwerp Nota Eigen bijdrage Wmo 2016 Volgvel 7 Wij zijn van mening dat we de eigen bijdrage niet mogen verhogen zonder dat er een gesprek heeft plaatsgevonden. Het verhogen van de eigen bijdrage zonder dat er een gesprek heeft plaatsgevonden betekent dat pgb-houders mogelijk door hogere eigen bijdrage hun zorg niet kunnen betalen of aan moeten passen. Daar hebben ze voldoende tijd voor nodig. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) en belangenvereniging Per Saldo stellen dat hier drie maanden voor nodig is. Als de nieuwe eigen bijdrage Wmo pas op 1 januari 2016 bekend is, dan kunnen pgb-houders redelijkerwijs pas op 1 april 2016 hun zorg aangepast hebben, inclusief het aanpassen van de zorgovereenkomst bij de SVB. Dit levert slechts één maand tijdswinst op omdat de nieuwe Wmo-beschikking (indien van toepassing) al per 1 mei 2016 zal ingaan. We kiezen er daarom voor om de eigen bijdrage op basis van het AWBZ-regime ook tot 1 mei 2016 te continueren. Pas nadat de herbeoordeling heeft plaatsgevonden, gaan wij over op een eigen bijdrage volgens het regime van de Wmo. Effecten Wij hebben een raming gemaakt van de financiële consequenties voor de maximale periodebijdrage voor een inwoner met 1) een minimuminkomen, 2) een gemiddeld inkomen van en een hoog inkomen van , met onderscheid tussen eenpersoons- of meerpersoonshuishoudens en gepensioneerden dan wel niet gepensioneerden. Indien er sprake is van een scenario met gedifferentieerde tarieven, geven we in de tabel het verschil aan tussen het laagst gecontracteerde tarief, het hoogst gecontracteerde tarief en een gemiddeld tarief, om zo de range inzichtelijk te maken. We zetten de vier scenario's af tegen de situatie van overgangsclienten uit de AWBZ, die in 2015 nog onder deze voorwaarden vielen en een uniform uurtarief van 14,20 betaalden (het 0-scenario). Daarnaast is het 'basisprincipe' in de tabel opgenomen: dit is de maximale eigen bijdrage die mag worden geheven op basis van het landelijk Uitvoeringsbesluit Wmo. Bij de berekeningen hebben wij een aantal aannamen moeten doen (op basis van gegevensbestanden het CAK, CIZ en gemeente uit 2014 en 2015): 1. 60% van de cliënten heeft een minimuminkomen en betaald dus een minimale eigen bijdrage (= alleen het inkomensonafhankelijk deel); 40% betaald een bedrag hoger dan de minimale eigen bijdrage; 2. voor de groep klanten die een bedrag hoger dan de minimale eigen bijdrage betaald, hebben wij een gemiddeld inkomen van genomen voor de berekening van de eigen bijdrage. Een deel van de groep zit hier dus boven en een deel hieronder; 3. 83% van de klanten heeft een eenpersoons huishouden en 17% een meerpersoonshuishouden; 4. we gaan uit van een gemiddelde omvang van zorg van klasse 2 uit de AWBZ (gemiddeld 3 uur per week zorg). Voor alle inkomensgroepen is scenario 4 (33% korting op de eigen bijdrage) het meest voordelig. Alle groepen (ongeacht hoogte van het inkomen) op gelijke wijze compenseren is echter onwenselijk en ook in strijd met de lijn die wij hebben ingezet na afschaffing van de Wtcg en de CER, namelijk een meer gerichte ondersteuning van die mensen die dat het hardst nodig hebben. Voor cliënten met een minimuminkomen zijn scenario 3 (onafhankelijke bijdrage op nihil) en scenario 4 (33% korting) de enige twee die verschil maken ten opzichte van de rest. Deze twee scenario's zijn echter onwenselijk, omdat daarmee in gelijke mate ook de hoge(re) inkomens worden gecompenseerd.

8 Volgvel 8 Voor iemand met een gemiddeld of hoog inkomen is scenario 5 (rekenen met 10% van het meerinkomen in plaats van 15%) voordelig. Daarnaast is ook scenario 1B (tweederde van de gecontracteerde tarieven gebruiken) voordeliger ten opzichte van de andere scenario's. Dit is alleen het geval wanneer het uurtarief laag is; bij hoge uurtarieven is dit scenario niet voordeliger ten opzichte van de andere scenario's. De verschillen tussen de scenario's zijn voornamelijk voelbaar voor de groep met een inkomen van of meer. 1B (tweederde van de tarieven) is voor deze groep het meest voordelig. Afweging Wij zijn van mening dat inwoners naar draagkracht moeten bijdragen aan de maatwerkvoorzieningen die zij ontvangen. Met het afschaffen van de Wtcg en CER heeft het Rijk een lijn ingezet tot meer gericht ondersteunen van minima. Wij kiezen daarom niet voor scenario 3 en 4, waarbij iedereen, ongeacht inkomen, op gelijke wijze wordt gecompenseerd. Voor minima maakt het niet uit welke van de overige scenario's we kiezen. Gezien de ervaringen in de uitvoering in 2015 vinden wij het belangrijk dat de regeling die we kiezen eenvoudig uitvoerbaar en transparant is. Wij kiezen daarom voor scenario 2A, waarbij een vast tarief voor begeleiding, begeleiding gericht op het huishouden, dagbesteding, vervoer dagbesteding en kortdurend verblijf wordt vastgesteld, dat zowel voor Zorg in Natura als een pgb geldt. Dit tarief stellen wij vast op een tarief dat lager dan of gelijk aan het laagst gecontracteerde tarief voor de betreffende productgroep is. Deze vaste tarieven per product maken we ook openbaar, zodat de regeling transparant is voor onze inwoners. Middelen Uit de tabel blijkt dat het voor de individuele cliënt met een minimum of gemiddeld inkomen weinig tot niets uitmaakt voor welk scenario wordt gekozen. Alleen voor de groep met een inkomen van of hoger zijn de verschillen merkbaar. Deze groep is echter relatief klein. Voor de raming van de inkomsten eigen bijdrage in 2016 voor de nieuwe taken (begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf) maakt het dus ook weinig uit voor welk scenario we kiezen; het beperkte aantal uitschieters met een hoog inkomen heeft weinig effect op deze raming. Bij de raming van de inkomsten voor de gemeente gaan we uit van dezelfde aannames over het klantenbestand als in de vorige paragraaf. We gaan daarnaast uit van 1166 unieke cliënten met begeleiding, dagbesteding of kortdurend verblijf, die niet al een oude Wmovoorziening hadden. Als we uitgaan van bovenstaande aannames, ontvangen we in 2016 een bedrag van , - aan eigen bijdrage voor de nieuwe taken begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. In de Najaarsrapportage 2015 zijn de lagere inkomsten voor de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden en de hogere inkomsten als gevolg van de nieuwe Wmo-taken verwerkt. De verwachte hogere inkomsten voor de nieuwe taken in 2016 en verder worden Voorjaarsnota 2016 structureel verwerkt Juridische aspecten In de Verordening sociaal domein is opgenomen dat voor een maatwerkvoorziening of pgb een eigen bijdrage verschuldigd is. Het college bepaalt bij nadere regeling de hoogte van de eigen bijdrage.

9 Volgvel 9 Evaluatie In het vierde kwartaal van 2016 evalueren wij de effecten van dit nieuwe eigen bijdrage beleid en stellen wij zo nodig in 2017 bij. Participatie en Communicatie We zullen inwoners informeren over de nieuwe keuzen, middels informatie op de website, een bericht in Informeer en een aangepaste factsheet waarin de nieuwe berekeningswijze wordt toegelicht. Daarnaast dragen we extra zorg dat de professionals - die verantwoordelijk zijn voor de toeleiding naar Wmo-voorzieningen - goed op de hoogte zijn, zodat zij inwoners tijdens de keukentafelgesprekken goed kunnen informeren over de hoogte van de eigen bijdrage en de wijze van berekenen. Ook maken wij een folder waarin de keuzen en berekeningssystematiek op eenvoudige wijze worden toegelicht. Met een aantal leden van de Participatieraad heeft een consultatie plaatsgevonden over de conceptnota. In grote lijnen kon men zich vinden in scenario 2A. Daarnaast werd ook scenario 5 genoemd als wenselijk scenario. Belangrijkste aandachtspunten van de Participatieraad waren: 1. zorg dat je de regeling zo eenvoudig mogelijk maakt voor inwoners en hierover helder communiceert, onder andere door een eenvoudige folder; 2. zorg voor mogelijkheden om af te wijken van de regels, bijvoorbeeld als er sprake is van een gezin met enorme stapeling aan zorgkosten. Beide punten zijn in de nota overgenomen. Na vaststellen van de nota wordt deze voor formeel advies aan de Participatieraad aangeboden. Besluit Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om 1. voor 2016 een vast tarief vast te stellen ten behoeve van het berekenen van de eigen bijdrage voor begeleiding, begeleiding gericht op een gestructureerd huishouden, dagbesteding, vervoer dagbesteding en kortdurend verblijf, dat zowel geldt voor zorg in natura als voor zorg in de vorm van een pgb; 2. de overige parameters (het tarief voor het inkomensonafhankelijk deel, het startpunt van het inkomensafhankelijk deel en het percentage meerinkomen) gelijk te houden aan de maxima uit het landelijk Uitvoeringsbesluit Wmo; 3. voor inwoners met een pgb met overgangsrecht die niet voor 1 oktober opnieuw beoordeeld zijn en die verlengd worden tot 1 mei 2016, ook pas vanaf die datum de eigen bijdrage te berekenen volgens het Wmo-regime; 4. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, namens dezen, de portefeuillehouder,

Raadsvoorstel 2015.0053399

Raadsvoorstel 2015.0053399 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2015.0053399 onderwerp Uitzonderingen eigen bijdrage Wmo 2015 Portefeuillehouder dr. Tom Hom steiier Tessa Kraemer Collegevergadering 17 november 2015 Raadsvergadering

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster contactpersoon

Nadere informatie

Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten)

Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten) Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten) Inleiding Het vaststellen van de eigen bijdrage kent veel factoren. Om duidelijkheid te scheppen in de wijze waarop de eigen bijdrage op

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318

DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318 DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318 OPSCHRIFT Vergadering van 19 april 2016 Bevoegde portefeuillehouder: Arno van Kempen Onderwerp Raadsmededeling over: motie voorkomen stapeling eigen bijdrage - Besluitvormend

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie

Notitie bijdrage Wmo 2015

Notitie bijdrage Wmo 2015 Notitie bijdrage Wmo 2015 Inleiding. Deze notitie richt zich op het onderdeel eigen bijdrage binnen de Wmo 2015 (hierna te noemen bijdrage). In de ontwerp Wmo verordening zijn al de nodige zaken geregeld

Nadere informatie

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Bijlage 1 bij raadsvoorstel. (RV 2012.015) Voorstel uitbreiding eigen bijdrage regeling De eigen bijdrage is wettelijk geregeld in artikel 15 van de Wmo en het hierop gebaseerde (landelijk geldende) Besluit

Nadere informatie

Bijlage 3. Inzake motie eigen bijdragen Wmo bij raadsvoorstel nieuw beleid Wmo

Bijlage 3. Inzake motie eigen bijdragen Wmo bij raadsvoorstel nieuw beleid Wmo Bijlage 3. Inzake motie eigen bijdragen Wmo bij raadsvoorstel nieuw beleid Wmo Inleiding In de vergadering van de gemeenteraad van 1 juni jl. is een motie van de fractie van de PvdA aangenomen, waarin

Nadere informatie

De systematiek van de eigen bijdrage Wmo

De systematiek van de eigen bijdrage Wmo De systematiek van de eigen bijdrage Wmo Binnen de Wmo is de eigen bijdrage regeling al sinds de invoering van de Wmo (2007) van kracht. De landelijke kaders die daarvoor zijn opgesteld zijn hetzelfde

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

8200 AB Lelystad 8244 DJ Lelystad

8200 AB Lelystad 8244 DJ Lelystad Aan College van de Gemeente Lelystad Van Wmo Cliëntenraad Lelystad Tav wethouder mevr. J. Sparreboom Adres Postbus 91 Adres Lemmerstraat 127 8200 AB Lelystad 8244 DJ Lelystad Telefoon 0320 264407 E-mail

Nadere informatie

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo De klant betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die deze thuis krijgt (zorg zonder verblijf),

Nadere informatie

Uitwerking motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen

Uitwerking motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen Uitwerking motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen - 20160927 Aanleiding Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2016 stelde de raad de motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen vast.

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

lx] Factsheet parameters Wmo 1.0 GESCAND OP -3 MilM 2015 Gemeente Oostzaan Lbr. 16/010 Hoogte eigen bijdrage Wmo Page 1 of2 Tjoelker, Nicolien Q) 1

lx] Factsheet parameters Wmo 1.0 GESCAND OP -3 MilM 2015 Gemeente Oostzaan Lbr. 16/010 Hoogte eigen bijdrage Wmo Page 1 of2 Tjoelker, Nicolien Q) 1 Lbr. 16/010 Hoogte eigen bijdrage Wmo Page 1 of2 Tjoelker, Nicolien Q) 1 Onderwerp: FW: Lbr. 16/010 Hoogte eigen bijdrage Wmo Van: VNG [nnailto:vng=vng.ni@nnaillo.wdco3.rsgsv.net] Namens VNG Verzonden:

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

De hoogte van de eigen bijdrage zou in een aantal gevallen niet in verhouding staan tot de omvang van de geleverde zorg.

De hoogte van de eigen bijdrage zou in een aantal gevallen niet in verhouding staan tot de omvang van de geleverde zorg. Memo Werkorganisatie van de gemeenten Van : Eric van Maaren (Beleidsadviseur Sociaal Beleid CGM) Aan : Commissie Burger gemeente Cuijk CC : Datum : 10 september 2015 Onderwerp : Her indicaties Pgb en eigen

Nadere informatie

onderwerp: Wijzigingen beleidsregels en besluit maatschappelijke ondersteuning met ingang van 1 januari 2016 Weth. Gommers

onderwerp: Wijzigingen beleidsregels en besluit maatschappelijke ondersteuning met ingang van 1 januari 2016 Weth. Gommers 10 B&W-nota Dat. ontv. nr(s) geregistreerde stuk(ken): 102810 blad: 1/7 Beh. Afgedaan Par. datum nota: 07-12-2015 programma: 10. Maatschappelijke participatie en zorg werkdoel: 539 - Individuele Wmo voorzieningen

Nadere informatie

ECSD/U201600288 Lbr. 16/010

ECSD/U201600288 Lbr. 16/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Hoogte eigen bijdragen Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201600288 Lbr. 16/010 bijlage(n) 1 datum 1 maart 2016

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Rapport aan B&W d.d. 25 november 2015 secretaris Pauline van Gelder. Gemeentewinkel

Rapport aan B&W d.d. 25 november 2015 secretaris Pauline van Gelder. Gemeentewinkel Onderwerp: CAK tarieven 2016 openbaar Rapport aan B&W d.d. 25 november 2015 secretaris Pauline van Gelder Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling Gemeentewinkel Bedrijfsvoering Samenleving Ruimte

Nadere informatie

Vooruitblik op uitwerking nadere regels bij Verordening Maatschappelijke ondersteuning MVS 2015

Vooruitblik op uitwerking nadere regels bij Verordening Maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 Vooruitblik op uitwerking nadere regels bij Verordening Maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 Inleiding De verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 biedt het kader voor de verstrekking van

Nadere informatie

I ľll I III III III: III IHII

I ľll I III III III: III IHII GEMEENTE \ LEUNINGEN Opinienota Raad Onderwerp Nummer(agenda) Registratienummer Registratiecode Auteur Status Persgesprek Verordening Jeugd en Wmo BW14.00564 III III I André Goudriaan Openbaar 14 juli

Nadere informatie

Telefoonnummer {0318)

Telefoonnummer {0318) MEMO Documentnummer 2016\ 5841 Aan De Raad Kopie aan Van Afdeling Het college Maatschappelijke Ondersteuning Telefoonnummer {0318) 538532 Datum Onderwerp 19 april 2016 Onderzoek eigen bijdrage Wmo Veenendaal

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage

Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage Wat is eigen bijdrage? In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat u een beroep kunt doen op de gemeente wanneer u hulpmiddelen of zorg nodig

Nadere informatie

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ..

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raadsvoorstel no. R2014.0120 Agendapunl no. 9 z Onderwerp Uitgeest. 13 januari 2015 Voorstel inzake Hulp bij het huishouden in 2016 Aan

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Eigen bijdrage (Wmo) en ouderbijdrage (Jeugdwet)

Eigen bijdrage (Wmo) en ouderbijdrage (Jeugdwet) Onderwerp Registratienummer Registratiecode Auteur Status : Eigen bijdrage (Wmo) en ouderbijdrage (Jeugdwet) : AT14002135 : *AT14002135* : André Goudriaan : Openbaar Eigen bijdrage (Wmo) en ouderbijdrage

Nadere informatie

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen 2016 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Eigen bijdrage 7 2 Maximale periodebijdrage 8 3 Kosten van de voorziening 11 4 Hoe lang betaalt u de eigen bijdrage?

Nadere informatie

B&W-voorstel. Persgesprek : 23 december 2014

B&W-voorstel. Persgesprek : 23 december 2014 B&W-voorstel Onderwerp : Financieel Besluit Wmo, Besluit Jeugdhulp en beleidsregels Wmo B&W-vergadering : 23 december 2014 Registratienummer : BW14.00998 Registratiecode : *BW14.00998* Auteur : André Goudriaan

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

6.004461. ttofí: Ambt/.. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 1

6.004461. ttofí: Ambt/.. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 1 ttofí: Ambt/.. B.V.O.: Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 1 betreft ons kenmerk datum Hoogte

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

De Wmo en inkomensgrenzen (2012)

De Wmo en inkomensgrenzen (2012) De Wmo en inkomensgrenzen (2012) 1. Aanleiding Recent zijn er door de Tweede Kamer en diverse gemeenten vragen gesteld over inkomensgrenzen in de Wmo, mede naar aanleiding van enkele rechterlijke uitspraken

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2015, nr IX-5 Te behandelen door mevrouw drs. I.G. Saris onderwerp Blad 1/5 Aan de raad, Inleiding Sinds 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Zaaknummer : Onderwerp : Bespreking eigen bijdragen, inkomensregelingen en stapeling met de Raad

Zaaknummer : Onderwerp : Bespreking eigen bijdragen, inkomensregelingen en stapeling met de Raad Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 27 augustus 2014 Opgesteld door: Ine Boksebeld Zaaknummer : 18431 Onderwerp : Bespreking eigen bijdragen, inkomensregelingen

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Onderwerp Administratief verlengen persoonsgebonden budgetten tot 1 mei 2016 / Aanleveren budgetten voor 1 november 2015 bij SVB

Onderwerp Administratief verlengen persoonsgebonden budgetten tot 1 mei 2016 / Aanleveren budgetten voor 1 november 2015 bij SVB B en W-nummer 15.0920; besluit d.d. 27-10-2015 Onderwerp Administratief verlengen persoonsgebonden budgetten tot 1 mei 2016 / Aanleveren budgetten voor 1 november 2015 bij SVB Besluiten: 1. kennis te nemen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning 34 104 Langdurige zorg Nr. 195 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017.

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam; gelet op artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 24 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 24 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo Raadscommissie

Eigen bijdrage Wmo Raadscommissie Eigen bijdrage Wmo 15-09-2016 Raadscommissie Jordy van Slooten 1 Agenda 1. Achtergrond eigen bijdrage 2. Lokaal beleid 3. Maximale periode bijdrage 4. Inkomsten 5. Veranderingen t.o.v. 2014 6. Conclusies

Nadere informatie

Behoort bij zaaknummer Notitie Eigen bijdrage Wmo-maatwerkvoorzieningen

Behoort bij zaaknummer Notitie Eigen bijdrage Wmo-maatwerkvoorzieningen Behoort bij zaaknummer 56375 Notitie Eigen bijdrage Wmo-maatwerkvoorzieningen Ede, oktober 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Kaders Ede voor nieuw beleid... 3 1.2. Samenhang met ander beleid Wmo...

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

DE EIGEN BIJDRAGE WMO

DE EIGEN BIJDRAGE WMO DE EIGEN BIJDRAGE WMO De eigen bijdrage Wmo in de gemeente Scherpenzeel Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL Stationsweg 389a 3925 CC SCHERPENZEEL Telefoon: (033) 277 23 24 Fax: (033) 277 46 84 E-mail: info@scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 169685 5 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude

Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 24-12-2014 Nummer gemeenteblad: 0368 Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2017

Eigen bijdrage Wmo 2017 Eigen bijdrage Wmo 2017 Iedere inwoner die gebruik maakt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalt daarvoor een eigen bijdrage. Inwoners die gebruik maken van bepaalde voorzieningen (bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst PGB dienstverleners Wmo en Jeugdzorg 22-1-2015

Informatiebijeenkomst PGB dienstverleners Wmo en Jeugdzorg 22-1-2015 Informatiebijeenkomst PGB dienstverleners Wmo en Jeugdzorg 22-1-2015 Programma Opening en welkom: Jac Huijsmans PGB-regels en tarieven Wmo/Jeugd: Mieke van der Donk Toegang Wmo: Mieke van der Donk Toegang

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening:

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening: reg.nummer: GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: ONDERWERP : Vergoeding kosten aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo www.hetcak.nl Inhoud.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Secretaris-generaal Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt Algemeen

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015 Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Nr Onderwerp Opties Voorgestelde beslissing 1 Persoonsgebonden budget Optie

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst; gelet op: - de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 - de Verordening

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Stand van zaken inning eigen bijdrage Wmo en herbeoordeling pgb's

Stand van zaken inning eigen bijdrage Wmo en herbeoordeling pgb's Openbaar Onderwerp Stand van zaken inning eigen bijdrage Wmo en herbeoordeling pgb's Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met bijgaande raadsinformatiebrief informeren

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2017

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwartewaterland. Nr. 10635 23 januari 2017 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2017 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Besluit maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp; gelet op de artikelen 11 vierde en zevende lid, 12 tweede, derde en vierde

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen.

Nadere informatie

Uitvoering Wmo in 2015

Uitvoering Wmo in 2015 Uitvoering Wmo in 2015 Werkbijeenkomst gemeente Mill en Sint Hubert 11 september 2014 H.J. (Eric) van Maaren Beleidsadviseur Sociaal Domein Werkorganisatie CGM Beleidskaders Wmo 2015 Wettelijk beleid Gemeentelijk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Houten BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HOUTEN 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten, gelet op de artikelen 6.2, 11.6, 11.7, 13.2, 13.3, 14.2, 22.4 van de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

'""''"'"'!9. * 1 Na aanpas1sing rhet '.memo: 1 ortderzoek eigen. /~ Akkoord Bespreken Kopie. B&W voorstel 1 7 MEI 2016

'''''!9. * 1 Na aanpas1sing rhet '.memo: 1 ortderzoek eigen. /~ Akkoord Bespreken Kopie. B&W voorstel 1 7 MEI 2016 B&W voorstel Nummer Onderwerp Effecten eigen bijdrage Wmo '""''"'"'!9 Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer M.R. Agterberg-Timmerman Maatschappelijke Ondersteuning (0318) 538532 Paraaf afdelingsmanager Datum

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel 2.1.3, en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. AOW-gerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, gelet op de artikelen 11, vierde en vijfde lid, 12, tweede, derde

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen.

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. Gemeentelijk maatwerk chronisch zieken en gehandicapten In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. * de

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer

Collegevoorstel. Zaaknummer Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis De Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bepalen dat u uitgangspunten voor het toekennen van Persoonsgebonden Budget (PGB) moet vaststellen.

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Knelpunten trekkingsrecht Persoonsgebonden budget (pgb)

Nota van B&W. onderwerp Knelpunten trekkingsrecht Persoonsgebonden budget (pgb) 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilehouder dr. Tom Horn, drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Derk Reneman Collegevergadering 20 januari 201 5 inlichtingen Femke Immerman (023

Nadere informatie

Hoogte eigen bijdragen Wmo en minimabeleid

Hoogte eigen bijdragen Wmo en minimabeleid Hoogte eigen bijdragen Wmo en minimabeleid Inhoudsopgave Doel van deze avond: informeren Aanleiding Eigen bijdragen en zorgkosten Wat kunnen we als gemeente doen? Wat doen we al? Wat gaan we nog doen?

Nadere informatie

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente.

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. De WMO WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. Het doel van de WMO is om mensen met een beperking te ondersteunen. Heeft u hulp nodig bij het opruimen

Nadere informatie

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn NOTA datum: 13 oktober 2014 registratienummer: DS/1401219 afdelingsnaam: WIZ/Trajectbegeleiding steller: mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: onderwerp: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

Nadere informatie

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 I-SZ/2015/2087 / RIS 2015-546 (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 Vastgesteld door het College 20 oktober 2015 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 2 Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 (RCZ)

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands kroon; gelet op de artikelen 11, vijfde, zesde en zevende lid, 12, eerste

Nadere informatie