Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten)"

Transcriptie

1 Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten) Inleiding Het vaststellen van de eigen bijdrage kent veel factoren. Om duidelijkheid te scheppen in de wijze waarop de eigen bijdrage op dit moment wordt geregeld, geven we in deze notitie een overzicht van de huidige uitvoering van de eigen bijdrage. Tevens wordt aangegeven welke signalen er vanuit de praktijk in de gemeente Berg en Dal naar voren komen over het effect van de hoogte van de eigen bijdrage. Ook geven we inzicht in de mogelijkheden die de gemeente heeft om de eigen bijdrage bij te stellen. Waarom een eigen bijdrage? De wetgever beoogd met de Wmo 2015 en het landelijk Besluit maatschappelijke ondersteuning dat mensen met een hoger inkomen een hogere eigen bijdrage betalen. Zij bepalen zelf en vooraf of zij ondersteuning vanuit de gemeente willen en daarmee ook de eigen bijdrage betalen óf dat zij de ondersteuning zelf kopen (of huren) of bijvoorbeeld afzien van een voorziening voor incidenteel gebruik. De eigen bijdrage is door de wetgever in het leven geroepen om de zorgkosten beheersbaar te houden. Daarnaast past het bij de kantelingsgedachte van de Wmo, waarbij uitgegaan wordt van eigen kracht. Bij de omslag naar eigen kracht hoort ook het vergroten van het kostenbewustzijn en meer financiële verantwoordelijkheid voor diegenen die dat kunnen betalen. Het vragen een eigen bijdrage is niet nieuw. Ook voor 2015 werd onder de Wmo en de AWBZ een eigen bijdrage gevraagd. De maximale eigen bijdrage wordt jaarlijks door de 2e kamer vastgesteld. De gemeente Berg en Dal hanteert net als de regiogemeenten (uitgezonderd gemeente Nijmegen 1 ) de maximale wettelijk toegestane eigen bijdrage en gaat uit van de daadwerkelijke kostprijs van de voorziening. De gemeente bracht vóór 2015 voor de oude voorzieningen van de Wmo reeds de werkelijke kostprijs in rekening (zoals hulp bij het huidhouden, hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen). Vanaf 1 januari 2015 geldt dit ook voor de nieuwe voorzieningen. Voor overgangcliënten geldt dit uiterlijk per 1 januari Voor welke Wmo VOORZIENINGEN geldt een eigen bijdrage? Voor Wmo-maatwerkvoorzieningen geldt een bijdrage in de kosten, aangeduid als de eigen bijdrage. De eigen bijdrage geldt alleen voor 18+. De Jeugdwet kent geen eigen bijdrage. Gemeenten bepalen, binnen het vastgestelde wettelijk kader, zelf het beleid met betrekking tot de eigen bijdrage. Voor alle Wmo voorzieningen geldt een eigen bijdrage, met uitzondering van ondergenoemde voorzieningen. a. Rolstoelvoorziening, rolstoelaccessoires en duwondersteuning. b. De Vervoerspas ten behoeve van het collectief vervoer; c. Maatwerkvoorzieningen (Wmo 2015) of Individuele voorzieningen (Jeugdwet) voor een minderjarig kind, met uitzondering van woonvoorzieningen; d. Arbeidsmatige dagbesteding; e. Eenmalige tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen; f. Vergoeding voor huurderving g. Jeugdhulp h. Maatwerkvoorzieningen voor Zorgmijders zolang de situatie niet stabiel is 1 De gemeente Nijmegen heeft een maximale kostprijs van 20,- vastgesteld voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf (max. 20,- per rep. uur, dagdeel of etmaal). Daarnaast hanteert Nijmegen afwijkende/hogere inkomensgrenzen voor de lage eigen bijdrage. 1

2 Als het gaat om een woningaanpassing ten behoeve van een minderjarige cliënt wordt wel een eigen bijdrage in de kosten opgelegd, namelijk aan de ouder(s) van deze cliënt. Berekening en hoogte van de eigen bijdrage De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld op basis van het zorggebruik per 4 weken en de hoogte van de kostprijs van de voorziening en de maximale periode bijdrage. De maximale periode bijdrage is afhankelijk van de leeftijd, gezinssamenstelling, het inkomen en vermogen van de klant 2. Er wordt nooit meer betaald dan de kostprijs van de voorziening en nooit meer dan de wettelijke maximale periode bijdrage die hoort bij de leeftijd, gezinssamenstelling, het inkomen en vermogen 3. Voorbeeld kostprijs: voor een scootmobiel betaalt de gemeente 40,- huur per maand. De kostprijs per periode van vier weken is 36,90. Voorbeeld 2: kostprijs specialistische dagbesteding is 35,- per dagdeel. Wanneer de klant 4 dagdelen per week naar de dagbesteding gaat, is de kostprijs per periode van vier weken 560,- ( 35,- x4x4). Is de maximale periode bijdrage van de klant behorend bij zijn inkomen etc lager dan de zorgkosten, dan betaalt de klant deze lagere periode bijdrage. De gemeente geeft de kostprijs van de voorziening door aan het CAK. Vervolgens wordt de eigen bijdrage berekend en geïnd door het CAK. Het CAK stelt ook de maximale periode bijdrage vast op basis van het verzamelinkomen ( en 8% van het vermogen, grondslag sparen en beleggen) Het CAK zorgt er via het anticumulatiebeding voor dat klanten bij een stapeling van Wmovoorzieningen nooit meer betalen dan de wettelijke maximale periode bijdrage die hoort bij het inkomen en vermogen. Minimabeleid: kwijtschelding eigen bijdrage voor lage inkomens Net als voorgaande jaren heeft de gemeente Berg en Dal voor 2016 de afspraak met het CAK dat inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen. Wanneer de klant in aanmerking komt voor vergoeding van (een deel van) de kosten van de bijdrage, dan wordt dit automatisch door het CAK toegepast. 2 Zie tabel 1 voor de maximale eigen bijdrage naar inkomensgroep op blz 4. 3 De klant betaalt óf de kostprijs van de voorziening(en) óf de maximale periode bijdrage. De klant betaalt altijd de laagste van deze twee. 2

3 Factoren die hebben geleid tot hogere eigen bijdrage 1 Afschaffing van de Wtcg korting Het Rijk heeft de CER (Compensatieregeling Eigen Risico) en de Wtcg-korting (Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten) afgeschaft per januari Tot 1 januari 2015 werd op grond van de Wtcg-regeling een korting van 33% op de eigen bijdrage bij zorg of ondersteuning toegepast. Nu de korting is weggevallen, betekent dit dat de eigen bijdrage sinds 1 januari 2015 hoger is dan voorheen, ook als er verder niets in de situatie voor de klant is gewijzigd. 2. Andere kostprijs AWBZ en Wmo De AWBZ werkte met vaste (fictieve) tarieven die werden doorgegeven aan het CAK. Deze waren lager dan de kostprijs. Klanten betaalden voor begeleiding of dagbesteding maximaal 14,- per uur of dagdeel. Bij de overheveling van de taken vanuit de AWBZ naar de Wmo konden gemeenten vasthouden aan dit fictieve tarief van 14,- of kiezen voor het ophogen van de maximale eigen bijdrage naar kostprijs, binnen het vastgesteld wettelijk kader. De regiogemeenten kozen voor het laatste. 3 Einde overgangsrecht AWBZ- cliënten die onder het overgangsrecht vielen, betaalden in 2015 nog het fictieve tarief van 14,- per uur/dagdeel. Nu het overgangsrecht per 1 januari 2016 is vervallen, kunnen zij te maken hebben gekregen met veranderingen in de eigen bijdrage. Voor voormalig AWBZklanten betekent de wijziging dat de werkelijke kostprijs van dagbesteding en begeleiding nu mede de maximale eigen bijdrage bepaalt in plaats van 14. Het gaat om de volgende tarieven: 31 a 35,- per dagdeel voor dagbesteding of 45 tot 63 per uur voor ambulante begeleiding. 4 Stapelfactuur Vanwege vertraging in de gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders, gemeenten en CAK, heeft een aantal Wmo-cliënten pas later in 2015 de eerste facturen voor de eigen bijdrage ontvangen. Hierdoor heeft een aantal Wmo-cliënten stapelfacturen ontvangen. Als mensen hierdoor in de problemen komen, was en is een betalingsregeling mogelijk, zodat gespreid betaald kan worden. In onze gemeente zijn er geen klanten die een betalingsregeling bij het CAK hebben aangevraagd. Effect: Door het wegvallen van de Wtcg en de CER werden vooral de lagere inkomensgroepen gedupeerd. Daarom is ervoor gekozen om meer mensen gebruik te laten maken van de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ). Hiervoor is de inkomensgrens voor toelating tot de CAZ verhoogd naar 120 % van de bijstandsnorm. Daarnaast zijn ook de afspraken met het CAK over de kwijtschelding van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen verlengd. Alle minima met een inkomen tot 110% bijstandsnorm, die een Wmo-voorziening hebben, ontvangen via deze regeling bijzondere bijstand doordat ze de eigen bijdrage niet hoeven te betalen. Daarmee zijn ook veel chronisch zieken en gehandicapten geholpen, omdat zij vaak gebruik maken van een Wmo-voorziening. Door deze maatregelen is binnen onze gemeente vooral bij de midden- en hogere inkomens de afschaffing van de 33% Wtcg-korting (sterk) merkbaar. Mede in combinatie met het aflopen van het overgangsrecht leidt dit tot een hogere eigen bijdrage. Vooral bij cliënten met hogere inkomens en/of vermogen die weinig zorg afnemen en nog ruimte hebben in hun maximale eigen bijdrage kan dit in individuele gevallen leiden tot een stijging van de eigen bijdrage. Inkomens net boven 120% kunnen door stapeling van kosten onder de bijstandsnorm terechtkomen. De Wmo-raad waarschuwt in dit kader voor armoedeval. 3

4 Signalen uit de praktijk Uit landelijk onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt dat 25% van de mensen die Wmoondersteuning nodig hebben, deze vermijdt vanwege de eigen bijdrage. Ook in de gemeente Berg en Dal zijn er signalen van zorgmijding. Deze kunnen we (nog) niet onderbouwen met aantallen. Ook de ernst en gevolgen van de zorgmijding hebben we nog niet in beeld. De signalen zijn: Er zijn mensen die zorg weigeren of dreigen te weigeren vanwege de eigen bijdrage. Klanten zien soms tijdens de toeleiding af van ondersteuning. Niet eens zozeer vanwege de daadwerkelijke hoogte van de eigen bijdrage (want die is dan nog niet bekend), maar vanwege de onzekerheid over de eigen bijdrage. Zorg stopzetten van een voorziening komt voor. Er zijn geen aantallen bekend. Wat gezien wordt is dat met name mensen die al richting zorg mijden gaan en die een laag inkomen hebben, de zorg dreigen af te slaan vanwege de eigen bijdrage. Het gaat dan om inwoners waar het moeilijk binnen te komen is, waar problematiek door verstandelijke beperkingen een rol speelt en er vaak kinderen in het spel zijn (dat is vaak de reden dat we daar toch binnen willen komen). Of als ze eigenlijk geen zorg willen, grijpen ze de eigen bijdrage aan om het niet te doen. Vorig jaar hebben sociale teamleden regelmatig de vraag gesteld of er een manier was om de eigen bijdrage kwijt te schelden. Wat er ook is/wordt geprobeerd om de zorg dan via de jeugdwet in te zetten (wat eigenlijk oneigenlijk is) zodat er geen eigen bijdrage betaald hoef te worden. Een probleem bij de eigen bijdrage is dat het CAK wel naar het inkomen kijkt maar niet naar de uitgaven. Als mensen in de schuldsanering zitten kunnen ze nog best een redelijk inkomen hebben, maar houden ze weinig over om uit te geven en dan vinden ze de eigen bijdrage te hoog. Er zijn een paar signalen van klanten die geen indicatie willen voor specialistische dagbesteding (ouderen) vanwege de hoge(re) eigen bijdrage. Deze klanten kiezen voor de algemene voorziening in blok A. Blok A kan echter de zwaardere ondersteuning die zij nodig hebben, nog niet altijd bieden. Het komt voor dat klanten kiezen voor minder dagdelen/uren specialistische ondersteuning. Een klant vond de kosten te hoog en ging het zelf (goedkoper) regelen. Om beter zicht te krijgen op de gevolgen van het huidige eigen bijdragebeleid zijn we in overleg met de Wmo-raad, de Sociale Teams en de aanbieders. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheden voor van financiële ondersteuning van minima en de mogelijkheid van het leveren van maatwerk. Informatieverstrekking over de hoogte van de eigen bijdrage Inwoners/klanten worden tijdens de toeleiding verteld dat er een eigen bijdrage verschuldigd is. Het Sociaal Team (ST) vertelt nog niet hoe hoog de eigen bijdrage zal zijn. De ST mogen namelijk geen inkomensgegevens vragen en kunnen daardoor de eigen bijdrage niet berekenen. Klanten hebben wel behoefte aan die informatie. Op de website van het CAK kan een voorbeeldberekening worden gemaakt. Ook is er inmiddels een eigen bijdrage app van het CAK. Deze is verspreid onder de ST s. 4

5 Aan welke knoppen kan de gemeente draaien om de eigen bijdrage bij te stellen? Parameters Voor de hoogte van de eigen bijdragen hebben gemeenten 3 parameters waaraan ze kunnen draaien. De standaard parameters zijn maxima. Ieder jaar stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de standaard parameters van de Wmo 2015 wettelijk vast. De gemeente mag de parameters aanpassen. Aanpassing van de wettelijke parameters mag alleen tot een lagere bijdrage leiden en niet tot een hogere. Het gaat om de volgende parameters: 1. Parameter 1 (A): Maximale periode bijdrage De ondergrens van de maximale eigen bijdrage die per 4 weken betaald moet worden. Deze ondergrens is afhankelijk van het aantal personen in een leefeenheid (meerpersoons of éénpersoons). De ondergrens van de maximale EB (parameter 1) is voor 2016 vastgelegd op: 19,40 voor de groep 65 plus ongehuwd en 65 min ongehuwd en 27,80 voor de groep 65 plus gehuwd en 65 min gehuwd. De gemeente kan dezelfde of lagere tarieven kiezen. Wie heeft profijt van aanpassing van deze parameter? Alle klanten. 2. Parameter 2 (B): Inkomensgrens Het inkomenspunt vanaf waar de eigen bijdrage met een vast percentage toeneemt. Startpunt inkomensafhankelijk deel (parameter 2) ligt op 120% van het relevant sociaal minimum. Dit inkomen is vastgelegd in de AMvB (Alg. Maatregel van Bestuur). Hiervoor zijn vier inkomensgroepen bepaald. Deze groepen zijn: o 65 - ongehuwd o 65+ ongehuwd o 65 - gehuwd o 65+ gehuwd Het is mogelijk om het startpunt van het inkomensafhankelijk deel te verhogen waardoor meer mensen de lage eigen bijdrage van 19,40 of 27,40 gaan betalen. Nijmegen heeft er voor gekozen om van deze mogelijkheid gebruik te maken en het startpunt van het inkomensafhankelijke deel van te verhogen Wie heeft profijt van deze aanpassing? Alle klanten. 3. Parameter 3 (C): Marginaal tarief Het stijgingspercentage van het inkomensafhankelijk deel van de eigen bijdrage. Het inkomensafhankelijk deel (parameter 3) mag niet hoger zijn dan een door het ministerie bepaald percentage, in 2016 is dit vastgesteld op 15%. Dit is ook vastgelegd in de AMvB. Het is mogelijk om dit tarief lager vast te stellen dan 15% waardoor mensen minder eigen bijdrage betalen over hun meerinkomen. Wie heeft profijt van deze aanpassing? Klanten met een inkomen vanáf de inkomensgrens bij 2. 5

6 Tabel 1: In het overzicht hieronder staan de standaard parameters in een tabel. Huishouden + leeftijd 1. Max.periode bijdrage 2. Inkomensgrens 3. Marginaal tarief Eenpersoonshuishouden 19, ,- 15% 65 - Meerpersoonshuishouden 27, ,- 15% 65 - Eenpersoonshuishouden 19, ,- 15% 65+ Tweepersoonshuishouden , ,- 15% Minimabeleid parameters Het minimabeleid maakt het voor gemeenten mogelijk om klanten tot een bepaalde inkomensgrens te ontzien van het betalen van een eigen bijdrage. Hier heeft de gemeente Berg en Dal voor gekozen. Wie heeft er profijt van het minimabeleid? klanten met een inkomen tot de bepaalde inkomensgrenzen hoeven geen eigen bijdrage te betalen. De kosten voor de eigen bijdrage van deze klanten betaalt de gemeente. Het CAK verrekent de kosten hiervan met de afdracht van de eigen bijdrage aan de gemeente. Aanpassen uurtarieven, kostprijs/huurprijs hulpmiddel, pgb Daarnaast kan de gemeente bepalen welk maximum zij doorgeeft als kostprijs (nooit meer dan de kostprijs die wij aan de aanbieder/leverancier betalen). Wanneer de kostprijs bijvoorbeeld 60,- is voor een uur begeleiding, kan de gemeente ervoor kiezen om slechts 30,- te laten doorberekenen in de eigen bijdrage aan de klant. Deze aanpassing mag uitsluitend in het voordeel van de klant. Een hoger bedrag factureren dan de kostprijs, is niet toegestaan. 6

7 Voorbeelden eigen bijdrage naar inkomensgroep. Let op: het bijdrageplichtig inkomen is het inkomen plus 8% bijtelling van het vermogen boven het heffingsvrije vermogen( grondslag sparen en beleggen, box 3). Voorbeeld: bij een inkomen van en een vermogen in box 3 (exclusief het heffingsvrije vermogen) van is het bijdrageplichtig inkomen (8% van )= persoons huishoudens 65- landelijke systematiek maximale EB inkomensgrens minimale EB per 4 wkn 19,4 bijdrageplichtig inkomen EB inkomen EB max EB per periode (4 weken) minimale EB totaal max per jaar EB per jaar (A) (B) 15% *(B)=(D) (F) (D)+(F)=(G) (G)/ Meer persoons huishoudens 65- landelijke systematiek maximale EB inkomensgrens minimale EB per 4 wkn 27,8 bijdrageplichtig inkomen EB inkomen EB max EB per periode (4 weken) minimale EB totaal max per jaar EB per jaar (A) (B) 15% *(B)=(D) (F) (D)+(F)=(G) (G)/

8 1 persoons huishoudens 65+ landelijke systematiek maximale EB inkomensgrens minimale EB per 4 wkn 19,4 bijdrageplichtig inkomen EB inkomen EB max EB per periode (4 weken) minimale EB totaal max per jaar EB per jaar (A) (B) 15% *(B)=(D) (F) (D)+(F)=(G) (G)/ Meer persoons huishoudens 65+ landelijke systematiek maximale EB inkomensgrens minimale EB per 4 wkn 27,8 bijdrageplichtig inkomen EB inkomen EB max EB per periode (4 weken) minimale EB totaal max per jaar EB per jaar (A) (B) 15% *(B)=(D) (F) (D)+(F)=(G) (G)/

9 Voorbeeld zorgkosten per 4 weken uren/dagdelen AWBZ prijs Wmo ambulante ( 14) begeleiding kostprijs per uur ( 45) Wmo specialistische dagbesteding kostprijs per dagdeel ( 35) Fictief ( 20) 14,00 45,00 35,00 20, ,00 360,00 280,00 160, ,00 720,00 560,00 320, , ,00 840,00 480, , , ,00 640, , , ,00 800,00 N.b. de klant betaalt nooit meer dan de voor hem geldende maximale periode bijdrage. Dus een klant met een bijdrageplichtig inkomen van betaalt nooit meer dan circa 800,- per vier weken. Een klant met een bijdrage plichtig inkomen van betaalt nooit meer dan circa 300,- / 400,- per vier weken. 9

Kan ik mijn eigen bijdrage nog dragen?

Kan ik mijn eigen bijdrage nog dragen? Kan ik mijn eigen bijdrage nog dragen? Rapportage enquête eigen bijdrage Wmo-maatwerkvoorzieningen in Berg en Dal WMO-Adviesgroep Berg en Dal Werkgroep rapportage Wmo-enquête Gaby Haukes Herman Heuver

Nadere informatie

lx] Factsheet parameters Wmo 1.0 GESCAND OP -3 MilM 2015 Gemeente Oostzaan Lbr. 16/010 Hoogte eigen bijdrage Wmo Page 1 of2 Tjoelker, Nicolien Q) 1

lx] Factsheet parameters Wmo 1.0 GESCAND OP -3 MilM 2015 Gemeente Oostzaan Lbr. 16/010 Hoogte eigen bijdrage Wmo Page 1 of2 Tjoelker, Nicolien Q) 1 Lbr. 16/010 Hoogte eigen bijdrage Wmo Page 1 of2 Tjoelker, Nicolien Q) 1 Onderwerp: FW: Lbr. 16/010 Hoogte eigen bijdrage Wmo Van: VNG [nnailto:vng=vng.ni@nnaillo.wdco3.rsgsv.net] Namens VNG Verzonden:

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318

DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318 DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318 OPSCHRIFT Vergadering van 19 april 2016 Bevoegde portefeuillehouder: Arno van Kempen Onderwerp Raadsmededeling over: motie voorkomen stapeling eigen bijdrage - Besluitvormend

Nadere informatie

6.004461. ttofí: Ambt/.. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 1

6.004461. ttofí: Ambt/.. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 1 ttofí: Ambt/.. B.V.O.: Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 1 betreft ons kenmerk datum Hoogte

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Nota eigen bijdrage Wmo 2016

Nota van B&W. onderwerp Nota eigen bijdrage Wmo 2016 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Nota eigen bijdrage Wmo 2016 Portefeuillehouder dr. Tom Horn Collegevergadering 17 november 2015 inlichtingen Tessa Kraemer (+31235674957), Femke Nederstigt

Nadere informatie

De systematiek van de eigen bijdrage Wmo

De systematiek van de eigen bijdrage Wmo De systematiek van de eigen bijdrage Wmo Binnen de Wmo is de eigen bijdrage regeling al sinds de invoering van de Wmo (2007) van kracht. De landelijke kaders die daarvoor zijn opgesteld zijn hetzelfde

Nadere informatie

Uitwerking motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen

Uitwerking motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen Uitwerking motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen - 20160927 Aanleiding Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2016 stelde de raad de motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen vast.

Nadere informatie

Bijlage 3. Inzake motie eigen bijdragen Wmo bij raadsvoorstel nieuw beleid Wmo

Bijlage 3. Inzake motie eigen bijdragen Wmo bij raadsvoorstel nieuw beleid Wmo Bijlage 3. Inzake motie eigen bijdragen Wmo bij raadsvoorstel nieuw beleid Wmo Inleiding In de vergadering van de gemeenteraad van 1 juni jl. is een motie van de fractie van de PvdA aangenomen, waarin

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster contactpersoon

Nadere informatie

Anouk Laudy & Xander de Graaf

Anouk Laudy & Xander de Graaf Anouk Laudy & Xander de Graaf Relatiemanagers CAK Hoe sluit de eigen bijdrage aan op uw gemeentelijk beleid? Programma - Wie zit er in de zaal? - De aanleiding - Profielen - Trends - Opdracht - Gemeente

Nadere informatie

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen 2016 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Eigen bijdrage 7 2 Maximale periodebijdrage 8 3 Kosten van de voorziening 11 4 Hoe lang betaalt u de eigen bijdrage?

Nadere informatie

Hoogte eigen bijdragen Wmo en minimabeleid

Hoogte eigen bijdragen Wmo en minimabeleid Hoogte eigen bijdragen Wmo en minimabeleid Inhoudsopgave Doel van deze avond: informeren Aanleiding Eigen bijdragen en zorgkosten Wat kunnen we als gemeente doen? Wat doen we al? Wat gaan we nog doen?

Nadere informatie

ECSD/U201600288 Lbr. 16/010

ECSD/U201600288 Lbr. 16/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Hoogte eigen bijdragen Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201600288 Lbr. 16/010 bijlage(n) 1 datum 1 maart 2016

Nadere informatie

Notitie bijdrage Wmo 2015

Notitie bijdrage Wmo 2015 Notitie bijdrage Wmo 2015 Inleiding. Deze notitie richt zich op het onderdeel eigen bijdrage binnen de Wmo 2015 (hierna te noemen bijdrage). In de ontwerp Wmo verordening zijn al de nodige zaken geregeld

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

DE EIGEN BIJDRAGE WMO

DE EIGEN BIJDRAGE WMO DE EIGEN BIJDRAGE WMO De eigen bijdrage Wmo in de gemeente Scherpenzeel Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL Stationsweg 389a 3925 CC SCHERPENZEEL Telefoon: (033) 277 23 24 Fax: (033) 277 46 84 E-mail: info@scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Telefoonnummer {0318)

Telefoonnummer {0318) MEMO Documentnummer 2016\ 5841 Aan De Raad Kopie aan Van Afdeling Het college Maatschappelijke Ondersteuning Telefoonnummer {0318) 538532 Datum Onderwerp 19 april 2016 Onderzoek eigen bijdrage Wmo Veenendaal

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de commissie Samenleving. Jurriaan van der Meijden. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de commissie Samenleving. Jurriaan van der Meijden. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten Typ teksttyp teksttyp tekst drs. K.P. Klein Wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens 030 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de commissie Samenleving Datum 17 januari

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Bijlage 1 bij raadsvoorstel. (RV 2012.015) Voorstel uitbreiding eigen bijdrage regeling De eigen bijdrage is wettelijk geregeld in artikel 15 van de Wmo en het hierop gebaseerde (landelijk geldende) Besluit

Nadere informatie

Eigen bijdrage (Wmo) en ouderbijdrage (Jeugdwet)

Eigen bijdrage (Wmo) en ouderbijdrage (Jeugdwet) Onderwerp Registratienummer Registratiecode Auteur Status : Eigen bijdrage (Wmo) en ouderbijdrage (Jeugdwet) : AT14002135 : *AT14002135* : André Goudriaan : Openbaar Eigen bijdrage (Wmo) en ouderbijdrage

Nadere informatie

Deze toelichting is u toegezegd in de Algemene Raadscommissie van 9 september jl.

Deze toelichting is u toegezegd in de Algemene Raadscommissie van 9 september jl. Ivanl -W- -W- GEMEENTE Hoorn Afdeling Sociale Zaken Aan de leden van de raad Bureau Beleid en Bedrijfsvoering Contactpersoon Telefoonnr. Email D. Bruijn 0229-252200 gemeente@hoorn.nl Uw brief d.d. Zaaknummer

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

Behoort bij zaaknummer Notitie Eigen bijdrage Wmo-maatwerkvoorzieningen

Behoort bij zaaknummer Notitie Eigen bijdrage Wmo-maatwerkvoorzieningen Behoort bij zaaknummer 56375 Notitie Eigen bijdrage Wmo-maatwerkvoorzieningen Ede, oktober 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Kaders Ede voor nieuw beleid... 3 1.2. Samenhang met ander beleid Wmo...

Nadere informatie

Onderwerp: Overzicht maatregelen Terneuzen ter voorkoming van stapeling zorgkosten.

Onderwerp: Overzicht maatregelen Terneuzen ter voorkoming van stapeling zorgkosten. Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen Telefoon: 14 0115 Vanuit buitenland: +31 115 455 000 E-mail : gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Bij

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 24 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 24 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

De Wmo en inkomensgrenzen (2012)

De Wmo en inkomensgrenzen (2012) De Wmo en inkomensgrenzen (2012) 1. Aanleiding Recent zijn er door de Tweede Kamer en diverse gemeenten vragen gesteld over inkomensgrenzen in de Wmo, mede naar aanleiding van enkele rechterlijke uitspraken

Nadere informatie

8200 AB Lelystad 8244 DJ Lelystad

8200 AB Lelystad 8244 DJ Lelystad Aan College van de Gemeente Lelystad Van Wmo Cliëntenraad Lelystad Tav wethouder mevr. J. Sparreboom Adres Postbus 91 Adres Lemmerstraat 127 8200 AB Lelystad 8244 DJ Lelystad Telefoon 0320 264407 E-mail

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 - De colleges van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De hoogte van de eigen bijdrage zou in een aantal gevallen niet in verhouding staan tot de omvang van de geleverde zorg.

De hoogte van de eigen bijdrage zou in een aantal gevallen niet in verhouding staan tot de omvang van de geleverde zorg. Memo Werkorganisatie van de gemeenten Van : Eric van Maaren (Beleidsadviseur Sociaal Beleid CGM) Aan : Commissie Burger gemeente Cuijk CC : Datum : 10 september 2015 Onderwerp : Her indicaties Pgb en eigen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo Veenendaal Welke gevolgen heeft het betalen van de eigen bijdrage voor inwoners?

Eigen bijdrage Wmo Veenendaal Welke gevolgen heeft het betalen van de eigen bijdrage voor inwoners? Eigen bijdrage Wmo Veenendaal Welke gevolgen heeft het betalen van de eigen bijdrage voor inwoners? Consultatienotitie Augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Toelichting op de aanleiding...

Nadere informatie

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo De klant betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die deze thuis krijgt (zorg zonder verblijf),

Nadere informatie

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK Scenarioanalyse Sociaal Domein gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Oktober 2014 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp Anne-Wil

Nadere informatie

Geachte mevrouw Gooijer, U heeft vragen gesteld over de eigen bijdrage in de Wmo. In deze brief geven wij antwoord op uw vragen.

Geachte mevrouw Gooijer, U heeft vragen gesteld over de eigen bijdrage in de Wmo. In deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Samenleving Advies bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Internet www.delft.nl Telefoon 14015 Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Fractie ChristenUnie

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Rapport aan B&W d.d. 25 november 2015 secretaris Pauline van Gelder. Gemeentewinkel

Rapport aan B&W d.d. 25 november 2015 secretaris Pauline van Gelder. Gemeentewinkel Onderwerp: CAK tarieven 2016 openbaar Rapport aan B&W d.d. 25 november 2015 secretaris Pauline van Gelder Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling Gemeentewinkel Bedrijfsvoering Samenleving Ruimte

Nadere informatie

Hellendoorn, 8 januari Aan het College van Burgemeester en Wethouders Willem Alexanderstraat MA NIJVERDAL

Hellendoorn, 8 januari Aan het College van Burgemeester en Wethouders Willem Alexanderstraat MA NIJVERDAL Hellendoorn, 8 januari 2016 Aan het College van Burgemeester en Wethouders Willem Alexanderstraat 7 7442 MA NIJVERDAL Betreft: Stijging eigen bijdrage begeleidingstaken WMO Geacht College, Op 13 oktober

Nadere informatie

Openbaar. Vragen ex artikel 39 van de SP over eigen bijdrage Wmo. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Vragen ex artikel 39 van de SP over eigen bijdrage Wmo. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van de SP over eigen bijdrage Wmo Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De fractie van de SP heeft vragen

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken. Nibud, september 2016

Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken. Nibud, september 2016 Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken Nibud, september 2016 Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken Nibud,

Nadere informatie

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 I-SZ/2015/2087 / RIS 2015-546 (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 Vastgesteld door het College 20 oktober 2015 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 2 Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 (RCZ)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Secretaris-generaal Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt Algemeen

Nadere informatie

Onderzoek eigen bijdrage

Onderzoek eigen bijdrage Onderzoek eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning Ons kenmerk: 16.0005447 Datum: 21 juni 2016 Contactpersoon: H. Uneken / J. van Slooten E-mail: sociaaldomein@regiogv.nl Pagina 2 van 17 INHOUD

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Zaaknummer : Onderwerp : Bespreking eigen bijdragen, inkomensregelingen en stapeling met de Raad

Zaaknummer : Onderwerp : Bespreking eigen bijdragen, inkomensregelingen en stapeling met de Raad Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 27 augustus 2014 Opgesteld door: Ine Boksebeld Zaaknummer : 18431 Onderwerp : Bespreking eigen bijdragen, inkomensregelingen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 104 Langdurige zorg 29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning Nr. 165 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Nadere informatie

De eigen bijdrage bij AWBZ-zorg en Wmo-verstrekkingen en voorzieningen

De eigen bijdrage bij AWBZ-zorg en Wmo-verstrekkingen en voorzieningen De eigen bijdrage bij AWBZ-zorg en Wmo-verstrekkingen en voorzieningen Han Willems Wmo-raad en Algemene Senioren Vereniging Zeist, versie 28 juni 2013 Langdurige zorg die niet is verzekerd op basis van

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid.

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid. Beleidsnota compensatieregeling Chronisch zieken & gehandicapten Behandelend ambtenaar: F. de Waal Datum: 22 september 2014 Aanleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) & de

Nadere informatie

Discussienotitie: Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Datum: 9 Mei 2012 Portefeuillehouder: Wiebe Zorge.

Discussienotitie: Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Datum: 9 Mei 2012 Portefeuillehouder: Wiebe Zorge. Discussienotitie: Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo Datum: 9 Mei 2012 Portefeuillehouder: Wiebe Zorge Pagina 1 van 18 Discussienotitie: Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo Samenvatting

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo www.hetcak.nl Inhoud.

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel;

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; Gemeenteblad Jaar 2016 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum initiatiefvoorstel Onderwerp Gewijzigd initiatiefvoorstel ter instemming van de raadsleden mevrouw oosma (GroenLinks), mevrouw

Nadere informatie

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage

Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage Wat is eigen bijdrage? In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat u een beroep kunt doen op de gemeente wanneer u hulpmiddelen of zorg nodig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning 34 104 Langdurige zorg Nr. 195 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 011 01 33 04 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

Notitie Beleid eigen bijdrage vanaf 2018 Inhoud

Notitie Beleid eigen bijdrage vanaf 2018 Inhoud Notitie Beleid eigen bijdrage vanaf 2018 Inhoud 1. Aanleiding... 3 2. Inleiding: Ontwikkelingen Eigen bijdragebeleid Wmo 2014 2017... 4 3. Scenario s Eigen bijdragesystematiek... 6 3.1 Scenario I. Geen

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Het college van de gemeente Geertruidenberg. Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verordening Wmo 2015

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017.

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam; gelet op artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening:

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening: reg.nummer: GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: ONDERWERP : Vergoeding kosten aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2016

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2016 Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2016 Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Artikel 1. Bedragen persoonsgebonden budget voor maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst PGB dienstverleners Wmo en Jeugdzorg 22-1-2015

Informatiebijeenkomst PGB dienstverleners Wmo en Jeugdzorg 22-1-2015 Informatiebijeenkomst PGB dienstverleners Wmo en Jeugdzorg 22-1-2015 Programma Opening en welkom: Jac Huijsmans PGB-regels en tarieven Wmo/Jeugd: Mieke van der Donk Toegang Wmo: Mieke van der Donk Toegang

Nadere informatie

Vooruitblik op uitwerking nadere regels bij Verordening Maatschappelijke ondersteuning MVS 2015

Vooruitblik op uitwerking nadere regels bij Verordening Maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 Vooruitblik op uitwerking nadere regels bij Verordening Maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 Inleiding De verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 biedt het kader voor de verstrekking van

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad Openbaar Onderwerp Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Sinds 1 januari 2014 zijn

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 www.utrecht.nl Raadscommissie Mens en Samenleving 9999AB Behandeld door Wilbert van Ittersum Doorkiesnummer 030-28 65113 Ons kenmerk 16.500

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ook in 2016

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ook in 2016 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet in de gemeente Dongen zoals die sinds 1 januari 2015 gelden. In deze tijd van verandering wil de gemeente Dongen inwoners,

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2017

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwartewaterland. Nr. 10635 23 januari 2017 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2017 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van het college van B & W van 22 december 2015 Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015 van de gemeente Mook en Middelaar.

Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015 van de gemeente Mook en Middelaar. Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015 van de gemeente Mook en Middelaar. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mook en Middelaar; Op grond van de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel 2.1.3, en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr. 264157 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Zorgmijding, eigen bijdragen en financieel maatwerk Wmo 2015

Zorgmijding, eigen bijdragen en financieel maatwerk Wmo 2015 Zorgmijding, eigen bijdragen en financieel maatwerk Wmo 2015 Marc Soeters Gerrold Verhoeks Zorgmijding, eigen bijdragen en financieel maatwerk Wmo 2015 2 Kwalitatief onderzoek naar zorgmijding, eigen bijdragen

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Eigen bijdrage onder de WMO

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Eigen bijdrage onder de WMO Aan de gemeenteraad 7 november 2006 Onderwerp: Eigen bijdrage onder de WMO 1. Voorstel Bij de toepassing van de eigen bijdrage binnen de WMO wordt uitgegaan van variant 3 handhaven status quo. Het beleid

Nadere informatie

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR)

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Regeling voor mensen met laag inkomen en hoge zorgkosten In de Perspectiefnota 2016 is structureel een bedrag van 575.000 vrij

Nadere informatie

Beantwoording vragen en aanvullende vragen omtrent het Beleid van de gemeente Sittard-Geleen t.a.v Eigen Bijdrage Wmo ondersteuning

Beantwoording vragen en aanvullende vragen omtrent het Beleid van de gemeente Sittard-Geleen t.a.v Eigen Bijdrage Wmo ondersteuning 1. Hoeveel Wmo-cliënten (procentueel en absoluut) in de gemeente Sittard-Geleen krijgen vanaf 01 januari 2016 te maken met een hogere eigen bijdrage voor Wmo ondersteuning? Niet bekend en is voor gemeenten

Nadere informatie

Onderzoek naar de effecten van de eigen bijdrage op het gebruik van de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning

Onderzoek naar de effecten van de eigen bijdrage op het gebruik van de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning Onderzoek naar de effecten van de eigen bijdrage op het gebruik van de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning 1. Aanleiding Tijdens de raadsvergadering van 24 november 2016 is een motie aangenomen

Nadere informatie

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Jasja Bos Marcel Warnaar

Nadere informatie

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg April 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 3 1.1 Voormalige Wtcg en CER... 3 1.2 Financiën... 4 1.3 Doelgroep... 5 1.4 Landelijk

Nadere informatie

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014 Memo Aan : Van : N.M. Hazelzet Onderwerp : Wtcg en CER Datum : 30 juli 2014 Inleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie eigen risico (CER) worden afgeschaft.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 24 januari 2017 Betreft CBS-onderzoekrapport

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 24 januari 2017 Betreft CBS-onderzoekrapport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Toelichting bij de uitkomsten van de rekenvoorbeelden I Toelichting bij de Buitengewone uitgaven Het bepalen van de aftrek buitengewone

Nadere informatie