Telefoonnummer {0318)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Telefoonnummer {0318)"

Transcriptie

1 MEMO Documentnummer 2016\ 5841 Aan De Raad Kopie aan Van Afdeling Het college Maatschappelijke Ondersteuning Telefoonnummer {0318) Datum Onderwerp 19 april 2016 Onderzoek eigen bijdrage Wmo Veenendaal 1. Inleiding Op 26 november 2015 heeft u het Wmo beleidskader 'stimuleren en ondersteunen' vastgesteld. In dit beleidskader is een nader onderzoek naar de eigen bijdrage (EB) en de effecten daarvan aangekondigd. In februari hebben we dit onderzoek lokaal uitgevoerd. Vervolgens hebben we de resultaten aan het Wmo forum voorgelegd. Nu we de reactie van het Wmo forum hebben ontvangen sturen we de resultaten ook aan u. In dit memo leest u meer over dit onderzoek. Na het vaststellen van het Wmo beleidskader bereikten ons signalen dat de hoogte van de eigen bijdrage mogelijk een effect heeft op het minder gebruiken of stopzetten van ondersteuning. De afgelopen maanden namen de signalen toe. Zowel landelijk als lokaal is duidelijker geworden dat de hoogte van de eigen bijdrage tot zorgmijding kan leiden en dat inwoners meer voor de zorg en ondersteuning zijn gaan betalen. Dit geldt overigens niet alleen voor de kosten van de Wmo ondersteuning. Ook de zorgkosten in het algemeen zijn voor veel inwoners toegenomen. In februari 2016 zijn de resultaten uit een landelijk rapport 'Meldactie eigen bijdrage' gepubliceerd. Aan het onderzoek hebben 600 cliënten en 70 gemeenten meegewerkt. Gezien de aantallen (cliënten en gemeenten) is het geen representatief onderzoek maar het geeft inzicht in de effecten die het heffen van eigen bijdrages kan hebben. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 1 op de 4 cliënten door de hoogte van de eigen bijdrage minder zorg afnemen of er helemaal van afzien. Bovenstaand in ogenschouw genomen heeft ons onderzoek tot doel inzicht te geven in welke mate zorgmijdersgedrag optreedt door de hoogte van de eigen bijdrage. Deze analyse moet in nauwe samenhang met het minimabeleid worden bekeken. Binnen het minimabeleid zijn een aantal maatregelen getroffen om de hoogte van de eigen bijdrage voor minima te compenseren. De tussenevaluatie van dit beleid wordt om deze reden bij voorkeur gelijktijdig met deze analyse in de gemeenteraad van juni besproken. Raadhuisplein GA Veenendaal Postbus BC Veenendaal Tel. (0318) Fax (0318)

2 2. De eigen bijdrage regeling in Veenendaal Binnen de Wmo is geregeld dat de hoogte van de eigen bijdrage niet hoger mag zijn dan de kostprijs van de voorziening of ondersteuning die geleverd wordt. In het landelijk uitvoeringsbesluit Wmo zijn de parameters vastgesteld waarbinnen de eigen bijdrage mag worden gevraagd. Veenendaal heeft ervoor gekozen om aan te sluiten bij de landelijke parameters en hier geen afwijkende regels op vast te stellen (in de bijlage ziet u de landelijke parameters). Bij het berekenen van het uurtarief voor geleverde ondersteuning berekenen wij maximaal de kostprijs toe. 3. Resultaten onderzoek Voor dit onderzoek wilden we inzicht krijgen in de effecten die in Veenendaal merkbaar zijn als gevolg van de huidige eigen bijdrage regeling. Hiervoor zijn de volgende acties ondernomen: Alle gecontracteerde aanbieders zijn gevraagd inzicht te geven in de mate van niet afnemen van zorg dan wel minder afnemen van zorg en signalen die zij daarbij ontvangen van hun cliënten. Tijdens de accountgesprekken met zorgaanbieders is het onderwerp eigen bijdrage in de meeste gevallen een gespreksonderwerp geweest. De Wmo consulenten en de frontoffice medewerkers hebben inzicht gegeven in de vragen en signalen die zij hebben ontvangen. Tijdens de lunchbijeenkomsten tussen de wethouder en Wmo cliënten is de hoogte van de eigen bijdrage meerdere keren besproken. Daarnaast zijn de gemeentelijke registratiegegevens geanalyseerd 3. 1 Gecontracteerde zorgaanbieders Onze aanbieders zijn een belangrijke partner in het signaleren van eventuele problemen bij de matching tussen de geïndiceerde ondersteuning en afname van ondersteuning (waar de eigen bijdrage onderdeel van is). In dit kader zien we ook Veens als een belangrijke gecontracteerde zorgpartij. Zij spreken en zien veel inwoners. Vandaar dat zij ook gevraagd zijn om aan ons kenbaar te maken wat zij zien gebeuren rondom de eigen bijdrage en op welke wijze dit invloed heeft op de te leveren ondersteuning. Een cliënt ontvangt de indicatie van het Wmo loket. Het CAK 1 berekent de hoogte van de eigen bijdrage nadat alle gegevens zijn ontvangen van een cliënt. Feitelijk krijgt de cliënt dus pas na de indicatie zicht op de hoogte van de eigen bijdrage. Bij de zorgaanbieder (na het keukentafelgesprek en de indicatie) komt de hoogte van de eigen bijdrage ter sprake. De zorgaanbieder heeft hierdoor in beeld welk effect de eigen bijdrage heeft op de afname van ondersteuning. In 2015 gaven aanbieders in onze accountgesprekken aan dat zij zien dat de hoogte van de eigen bijdrage voor cliënten aanleiding is om minder of geen ondersteuning af te nemen. In februari 2016 zijn alle aanbieders gevraagd schriftelijk aan te geven welke signalen zij af willen geven m.b.t. eigen bijdrage versus afname van ondersteuning. 1 CAK: Centraal Administratie Kantoor Onderzoek Eigen bijdrage Wmo Veenendaal 2

3 Van de meeste aanbieders hebben wij een reactie ontvangen. Deze zorgaanbieders geven het volgende aan: Op het moment van indicatie door het Wmo loket weet de cliënt zijn eigen bijdrage niet. Zie hiervoor het onderdeel Wmo loket. Als precies duidelijk is wat de eigen bijdrage is voor de cliënt is maken een aantal nu de afweging om geheel dan wel gedeeltelijk te stoppen met ondersteuning. Meerdere aanbieders geven aan dat er cliënten met midden- en hoge inkomens zijn gestopt of minder dagdelen afnemen vanwege de eigen bijdrage. De aanbieders signaleren bij cliënten met een minimuminkomen nauwelijks tot geen gevolgen inzake het afnemen van de geïndiceerde ondersteuning Dit komt waarschijnlijk door de beschikbare regel ingen voor minima in Veenendaal. Een aandachtspunt hierbij is dat niet iedereen voldoende op de hoogte is van de beschikbare minimaregelingen. Bij Veens komen meer meldingen van cliënten die wel geïndiceerd zijn voor ondersteuning maar hier geen gebruik van maken. Zij vragen Veens (niet geïndiceerde ondersteuning) om hulp. Bij cliënten met een hoger inkomen kan de hoogte van de eigen bijdrage de gehele kostprijs voor bijvoorbeeld dagopvang zijn. Aanbieders zien dat vooral ouderen met een hoger inkomen zich gesteld zien voor het volledig zelf betalen van de dagopvang.. Zij hebben veelal eigen vermogen (spaargeld, huizenbezit). Dit is voor hun reden om minder zorg af te nemen, terwijl ze deze zorg wel geïndiceerd hebben gekregen. Onze aanbieder van materiële voorzieningen constateert een afname in aanschaf van voorzieningen van 10%, dit betreft met name scootmobielen en handbewogen rolstoelen. De groep cliënten met een niet aangeboren hersenaandoening (NAH) wordt genoemd als groep die vaak een hoge eigen bijdrage hebben. Dit raakt vooral NAH cliënten die voordat zij beperkt raakten een hoog salaris ontvingen waardoor hun inkomen bij start zorg nog als hoog berekend wordt door CAK en er dus ook een hoge eigen bijdrage wordt gevraagd. Feitelijk zien zij zich dus gesteld voor een teruggang is inkomsten (vanwege ziektewet of (gedeeltelijke) WAO) en een eigen bijdrage voor zorg. Dit is anders bij bijvoorbeeld de licht verstandelijk beperkte (LVB) cliënten. Hun eigen bijdrage is gemiddeld laag doordat zij veelal een Wajong uitkering hebben. Aanbieders verwachten dat meer cliënten minder zorguren gaan afnemen of stoppen na het eerste kwartaal van Dit omdat dan duidelijk wordt hoe hoog de eigen bijdrage in 2016 voor hen is. In 2015 vielen meerdere cliënten nog onder het overgangsrecht waardoor de eigen bijdrage berekening nog volgens de AWBZ systematiek ging. 3.2 Wmo loket De medewerkers van het Wmo loket zijn bevraagd op signalen van cliënten m.b.t. eigen bijdrage. Bij onderstaande punten hebben we ook de opmerkingen betrokken die gemaakt zijn tijdens lunchbijeenkomsten met de wethouder. Wmo-consulenten kunnen tijdens het keukentafelgesprek geen inzicht geven in de werkelijke hoogte van de eigen bijdrage, vanwege het feit dat zij niet over inkomensgegevens beschikken van de cliënt. De feitelijke eigen bijdrage berekent het CAK. Zij beschikken over de inkomensgegevens (via de belastingdienst). De consulent wijst de cliënt op het feit dat er een eigen bijdrage wordt geheven, vertelt de kostprijs van de zorg waarvoor geïndiceerd wordt en geeft aan dat de hoogte van de eigen bijdrage afhankelijk is van het inkomen en het eigen vermogen. Ook wijzen zij de cliënt op de mogelijkheid een voorbeeld berekening te maken via het rekenprogramma van het CAK. Echter niet iedereen maakt deze proefberekening. Hierdoor weet de cliënt voorafgaand aan de ondersteuning niet wat hij of zij exact aan eigen bijdrage moet betalen. Onderzoek Eigen bijdrage Wmo Veenendaal 3

4 De ervaring vanuit het Wmo-loket is dat voor de lagere inkomens de minimaregeling voldoet. De regelingen raken steeds beter bekend bij deze doelgroep. De zorgaanbieders ervaren de bekendheid van de regelingen nog wel als een aandachtspunt. Als cliënten niet in aanmerking komen voor een minimaregeling leidt dit regelmatig tot vermindering/beëindiging van zorg. De eigen bijdrage kan hoog zijn voor cliënten met midden en hogere inkomens, vooral bij een indicatie uit de midden en zware categorie zorg. Zo is de kostprijs voor dagbesteding midden 38,- per dagdeel. Voor een cliënt met een hoog inkomen die hiervoor een indicatie van drie dagen (6 dagdelen) per week ontvangt, kan dit een eigen bijdrage van 912,- per 4 weken (periode) betekenen. Bij de berekening van de eigen bijdrage door het CAK wordt het inkomen en het vermogen gebruikt. Er wordt geen rekening gehouden met de vaste lasten en bestedingen van de cliënt. Terwijl deze uitgaven wel mee spelen in het kunnen voorzien in het levensonderhoud van de cliënt. De 1 e facturen over de eigen bijdrage 2015 ontvingen cliënten medio juli/augustus. Voor zorgaanbieders en CAK was het na de transitie veel werk om alle administratieve systemen op orde te krijgen. In veel gevallen betrof de eerste factuur een opeenstapeling van meerdere periodes. Het Wmo-loket zoekt contact met de cliënt als zij een signaal ontvangt over ongewenst 2 zorgmijdend gedrag door de hoogte van de eigen bijdrage.. Er is hierbij een onderscheid te maken tussen de doelgroep die voor materiële voorzieningen (bv een scootmobiel) is geïndiceerd en immateriële voorzieningen (bv zorg bij psychische problematiek) Deze signalen ontvangt zij van aanbieders waardoor de cliënt in beeld blijft. Het verzoek tot het innemen van een materiële voorziening (bijvoorbeeld scootmobiel) in verband met de eigen bijdrage heeft vaak te maken met een hoog inkomen waardoor de cliënt de voorziening uiteindelijk zelf betaalt. Deze kiest er dan voor om de voorziening zelf te kopen zonder tussenkomst van de gemeente.. Het Wmo loket kan niet beoordelen of er sprake is van het 'niet willen betalen' of het werkelijk 'niet kunnen betalen'. Het is niet mogelijk te bepalen of er werkelijk een financieel probleem is aangezien het Wmo loket de financiële situatie van de cliënt niet kent en vanuit de Wmo ook niet mag opvragen. 3.3 Gemeentelijke gegevens over onderbenutting van de geïndiceerde ondersteuning door eigen bijdrage Voor een analyse onderbouwd met financiële gegevens over de cliënt ontbreekt het de gemeente aan de noodzakelijke gegevens. De eigen bijdrage wordt berekend door het CAK. Het inkomensniveau en de zorgzwaarte zijn de belangrijkste factoren voor de berekening. Het wettelijk kader (Wmo) biedt de gemeente geen ruimte om inkomensgegevens van Wmo-cliënten op te vragen, hierdoor is het onmogelijk om met zekerheid te stellen bij welke inkomens het accent ligt van onderbenutting van ondersteuning. In 2015 was de onderbenutting van Wmo ondersteuning groot; er werd minder gebruik gemaakt van ondersteuning dan dat er geïndiceerd was. Juist bij de zwaardere categorie van ondersteuning was de onderbenutting hoog. Zo loopt het percentage onderbenutting van individuele ondersteuning op van 28% bij licht tot 43% bij de categorie zwaar. Bij groepsgerichte ondersteuning is dit van 36% licht naar 46% bij de categorie zwaar. Dit zijn de cliënten die gebruik maken van ondersteuning vanwege o.a. psychische problematiek, niet aangeboren hersenletsel, dementie. 2 Ongewenst: zorgaanbieder of omstanders van een cliënt merken en vinden dat cliënt meer ondersteuning nodig heeft. Client is hiervoor geïndiceerd maar maakt hier geen gebruik van. Onderzoek Eigen bijdrage Wmo Veenendaal 4

5 Om meer zicht te krijgen op de onderbenutting zijn in februari 2016 van de 300 beëindigingen van ondersteuning 65 onderzocht. Van deze klanten hebben 12 aangegeven dat ze de eigen bijdrage te hoog vinden, hun inkomen is ons niet bekend. Dit gaat met name over het verminderen van uren huishoudelijke hulp en beëindigen van gebruik scootmobiel. Hiermee hebben we niet de verklaring voor de onderbenutting van individuele - en groepsondersteuning achterhaald. Over de onderbenutting zijn wij continu met onze aanbieders in gesprek om de reden te achterhalen. Onderbenutting merken we op als de aanbieder minder declareert dan is beschikt aan een cliënt. Gezien de uitkomsten van dit onderzoek onder de aanbieders, het Wmo loket en de cijfers over onderbenutting is de verwachting reëel dat de hoogte van de eigen bijdrage een rol speelt in onderbenutting. De signalen geven echter geen inzicht of het hier ongewenst zorgmijdend gedrag betreft. Dit kan niet aangetoond worden op deze manier omdat de gemeente niet over inkomensgegevens van zijn Wmo-cliënten beschikt. Dit is een beperking in ons onderzoek. Ook in landelijke onderzoeken zijn deze gegevens niet cijfermatig naast elkaar gelegd. 4. Eigen bijdrage en ons minimabeleid Vanuit de medewerkers van het Wmo loket wordt ervaren dat de lage inkomens voldoende gecompenseerd worden vanuit minimabeleid. De vastgestelde regeling vanuit minima voldoet om cliënten met een laag inkomen te compenseren. Het aandachtspunt dat hier nog door de zorgaanbieders wordt ervaren is de onbekendheid van de regelingen. Dit punt was al bekend en is reeds opgepakt vanuit de afdeling Economie en Werk. Hieronder een opsomming van de compensatie regelingen en het gebruik ervan. 4.1 De compensatieregelingen vanuit minimabeleid inzake tegemoetkoming kosten eigen bijdrage. Aanvullende verzekering via de collectieve ziektekostenverzekering Veenendaal kent een collectieve ziektekostenverzekering voor minima bij Menzis. Er bestaan 3 aanvullende verzekeringspakketten (Garant 1,2, en 3). Garant 3 is het meest uitgebreide pakket. Binnen alle pakketten is de eigen bijdrage Wmo verzekerd. Pakket 1 en 2 staat open voor inkomens tot 120% van de bijstandsnorm. Pakket 3 is toegankelijk voor inkomens tot 130%. De verzekering kent geen vermogenstoets. De gemeente betaalt een deel van de premie, Binnen pakket 3 betaalt de gemeente voor aanvullende vergoedingen en het eigen risico ziektekostenverzekering (ad 385) Begin 2016 zijn volwassenen bij Menzis verzekerd. Hiervan zijn 790 personen Garant 3 verzekerd. Regeling eigen bijdrage Wmo Inwoners die niet bij Menzis zijn verzekerd kunnen gebruik maken van de regeling eigen bijdrage Wmo. Voor 2016 is de norm opgehoogd van 110% naar 130%. Dit betekent dat er in de praktijk een eigen bijdrage dient te worden betaald bij een inkomen boven de 130% (of lager inkomen met vermogen). Regeling meerkosten chronisch zieken en gehandicapten Per 1 januari 2016 kent de gemeente de regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Deze regeling is bedoeld om indirecte zorgkosten, zoals hoge stookkosten of kledingslijtage, te compenseren. De tegemoetkoming bedraagt 200,- en is beschikbaar voor mensen met een inkomen tot maximaal 110% van de bijstandsnorm. Andere voorwaarden zijn dat iemand in het afgelopen jaar Onderzoek Eigen bijdrage Wmo Veenendaal 5

6 het volledige eigen risico voor de zorgverzekering heeft betaald, of een eigen bijdrage betaalt aan het CAK voor Wmo-maatwerkvoorzieningen of een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt. Tussenevaluatie minimabeleid Tegelijkertijd met deze notitie ligt ook de tussenevaluatie minimabeleid voor aan het Wmo forum en vervolgens gaat dit naar de Raad. Landelijk onderzoek leert dat in 2015 van de consumenten met betalingsproblemen 22% hoge zorgkosten aanvoert als reden. In 2012 was dit percentage 10%. 5. Samenvatting en vervolgonderzoek Dit onderzoek over de eigen bijdrage laat samengevat het volgende zien. Cliënten die gebruik maken van de zwaardere vormen van ondersteuning en een hoger inkomen/vermogen hebben moeten substantieel meer betalen aan eigen bijdrage dan voor Cliënten met een laag inkomen (tot 130%) van het minimum hebben de mogelijkheid gebruik te maken van compenserende maatregelen zodat zij de eigen bijdrage kunnen betalen. Aandachtspunt hierbij is de bekendheid van de regelingen onder de doelgroep. De mogelijkheden voor informatievoorziening over de eigen bijdrage door het Wmo loket zijn beperkt. Omdat de wet niet toelaat inkomensgegevens door Wmo medewerkers te laten opvragen. Cliënten die geconfronteerd worden met een hoge eigen bijdrage nemen in een aantal gevallen minder dan wel helemaal geen ondersteuning af. Het is aan de hand van de nu beschikbare informatie niet mogelijk om te constateren of dit ongewenst zorgmijdend gedrag betreft. Hiervoor is nader onderzoek nodig waarbij de inkomens- en vermogenspositie van de cliënt wordt betrokken. Een dergelijk kwalitatief en kwantitatief onderzoek moet worden uitbesteed De hoogte van de eigen bijdrage leidt bij cliënten tot een bewustere afweging of de ondersteuning wel/niet wordt afgenomen. We zien bij de hogere inkomens dat dit vaker leidt tot minder gebruik van de geïndiceerde ondersteuning. Tevens dat minder materiële voorzieningen worden aangeschaft Vervolgonderzoek De resultaten die we nu hebben vinden we te prematuur om hier conclusies aan te kunnen verbinden. De komende periode voeren we nader onderzoek uit waarbij we de volgende vragen centraal stellen: Wat is ongewenste zorgmijding; Zijn er specifieke groepen waar de gevolgen van de hoogte van de eigen bijdrage groter zijn. Welke zijn dit dan? Wat zijn de effecten van de eigen bijdrage in het bestedingspatroon van cliënten. Onderzoek Eigen bijdrage Wmo Veenendaal 6

7 Bijlage 1: Landelijke parameters Eigen bijdrage In het landelijk Uitvoeringsbesluit Wmo staan de landelijke parameters benoemd die het CAK standaard hanteert bij het berekenen van de maximale periodebijdrage. Een inwoner betaalt nooit meer dan deze bijdrage en nooit meer dan de kostprijs van de voorziening. Onderstaande bedragen zijn standaard, de gemeente mag en kan hier van afwijken. De maximale periodebijdrage mag dan alleen later uitvallen nooit hoger. Parameters 1 persoons- of Minimale Drempelinkomen % boven het meerpersoonshuishouden periodebijdrage (Bijdrageplichtig meerinkomen inkomen 3 waarboven hogere eigen bijdrage wordt gevraagd). Niet 1 persoons 19, ,- 1 persoons 19, ,- Niet Meerpersoons 27, ,- Meerpersoons 27, ,- Uitleg en voorbeeldberekening Een alleenstaande die is. Bijdrageplichtig inkomen + 8% grondslag sparen en beleggen ,- van ,20 (13*19,40) 13 perioden Maximale periodebijdrage ,00 0, ,00 -/ , ,95 252,20 +/ ,15 147,63 147,63 3 Bijdrageplichtig inkomen: het totaal van het verzamelinkomen en 8% van de grondslag sparen en beleggen. Onderzoek Eigen bijdrage Wmo Veenendaal 7

'""''"'"'!9. * 1 Na aanpas1sing rhet '.memo: 1 ortderzoek eigen. /~ Akkoord Bespreken Kopie. B&W voorstel 1 7 MEI 2016

'''''!9. * 1 Na aanpas1sing rhet '.memo: 1 ortderzoek eigen. /~ Akkoord Bespreken Kopie. B&W voorstel 1 7 MEI 2016 B&W voorstel Nummer Onderwerp Effecten eigen bijdrage Wmo '""''"'"'!9 Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer M.R. Agterberg-Timmerman Maatschappelijke Ondersteuning (0318) 538532 Paraaf afdelingsmanager Datum

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318

DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318 DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318 OPSCHRIFT Vergadering van 19 april 2016 Bevoegde portefeuillehouder: Arno van Kempen Onderwerp Raadsmededeling over: motie voorkomen stapeling eigen bijdrage - Besluitvormend

Nadere informatie

Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten)

Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten) Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten) Inleiding Het vaststellen van de eigen bijdrage kent veel factoren. Om duidelijkheid te scheppen in de wijze waarop de eigen bijdrage op

Nadere informatie

8200 AB Lelystad 8244 DJ Lelystad

8200 AB Lelystad 8244 DJ Lelystad Aan College van de Gemeente Lelystad Van Wmo Cliëntenraad Lelystad Tav wethouder mevr. J. Sparreboom Adres Postbus 91 Adres Lemmerstraat 127 8200 AB Lelystad 8244 DJ Lelystad Telefoon 0320 264407 E-mail

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie

Deze toelichting is u toegezegd in de Algemene Raadscommissie van 9 september jl.

Deze toelichting is u toegezegd in de Algemene Raadscommissie van 9 september jl. Ivanl -W- -W- GEMEENTE Hoorn Afdeling Sociale Zaken Aan de leden van de raad Bureau Beleid en Bedrijfsvoering Contactpersoon Telefoonnr. Email D. Bruijn 0229-252200 gemeente@hoorn.nl Uw brief d.d. Zaaknummer

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster contactpersoon

Nadere informatie

De systematiek van de eigen bijdrage Wmo

De systematiek van de eigen bijdrage Wmo De systematiek van de eigen bijdrage Wmo Binnen de Wmo is de eigen bijdrage regeling al sinds de invoering van de Wmo (2007) van kracht. De landelijke kaders die daarvoor zijn opgesteld zijn hetzelfde

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage

Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage Wat is eigen bijdrage? In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat u een beroep kunt doen op de gemeente wanneer u hulpmiddelen of zorg nodig

Nadere informatie

Uitwerking motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen

Uitwerking motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen Uitwerking motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen - 20160927 Aanleiding Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2016 stelde de raad de motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen vast.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Nota eigen bijdrage Wmo 2016

Nota van B&W. onderwerp Nota eigen bijdrage Wmo 2016 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Nota eigen bijdrage Wmo 2016 Portefeuillehouder dr. Tom Horn Collegevergadering 17 november 2015 inlichtingen Tessa Kraemer (+31235674957), Femke Nederstigt

Nadere informatie

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding Bijlage 1 Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten Inleiding Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Hoogte eigen bijdragen Wmo en minimabeleid

Hoogte eigen bijdragen Wmo en minimabeleid Hoogte eigen bijdragen Wmo en minimabeleid Inhoudsopgave Doel van deze avond: informeren Aanleiding Eigen bijdragen en zorgkosten Wat kunnen we als gemeente doen? Wat doen we al? Wat gaan we nog doen?

Nadere informatie

Anouk Laudy & Xander de Graaf

Anouk Laudy & Xander de Graaf Anouk Laudy & Xander de Graaf Relatiemanagers CAK Hoe sluit de eigen bijdrage aan op uw gemeentelijk beleid? Programma - Wie zit er in de zaal? - De aanleiding - Profielen - Trends - Opdracht - Gemeente

Nadere informatie

Bijlage 3. Inzake motie eigen bijdragen Wmo bij raadsvoorstel nieuw beleid Wmo

Bijlage 3. Inzake motie eigen bijdragen Wmo bij raadsvoorstel nieuw beleid Wmo Bijlage 3. Inzake motie eigen bijdragen Wmo bij raadsvoorstel nieuw beleid Wmo Inleiding In de vergadering van de gemeenteraad van 1 juni jl. is een motie van de fractie van de PvdA aangenomen, waarin

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Secretaris-generaal Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt Algemeen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo Raadscommissie

Eigen bijdrage Wmo Raadscommissie Eigen bijdrage Wmo 15-09-2016 Raadscommissie Jordy van Slooten 1 Agenda 1. Achtergrond eigen bijdrage 2. Lokaal beleid 3. Maximale periode bijdrage 4. Inkomsten 5. Veranderingen t.o.v. 2014 6. Conclusies

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen 2016 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Eigen bijdrage 7 2 Maximale periodebijdrage 8 3 Kosten van de voorziening 11 4 Hoe lang betaalt u de eigen bijdrage?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo Veenendaal Welke gevolgen heeft het betalen van de eigen bijdrage voor inwoners?

Eigen bijdrage Wmo Veenendaal Welke gevolgen heeft het betalen van de eigen bijdrage voor inwoners? Eigen bijdrage Wmo Veenendaal Welke gevolgen heeft het betalen van de eigen bijdrage voor inwoners? Consultatienotitie Augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Toelichting op de aanleiding...

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de commissie Samenleving. Jurriaan van der Meijden. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de commissie Samenleving. Jurriaan van der Meijden. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten Typ teksttyp teksttyp tekst drs. K.P. Klein Wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens 030 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de commissie Samenleving Datum 17 januari

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0053399

Raadsvoorstel 2015.0053399 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2015.0053399 onderwerp Uitzonderingen eigen bijdrage Wmo 2015 Portefeuillehouder dr. Tom Hom steiier Tessa Kraemer Collegevergadering 17 november 2015 Raadsvergadering

Nadere informatie

Geachte mevrouw Gooijer, U heeft vragen gesteld over de eigen bijdrage in de Wmo. In deze brief geven wij antwoord op uw vragen.

Geachte mevrouw Gooijer, U heeft vragen gesteld over de eigen bijdrage in de Wmo. In deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Samenleving Advies bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Internet www.delft.nl Telefoon 14015 Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Fractie ChristenUnie

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Hellendoorn, 8 januari Aan het College van Burgemeester en Wethouders Willem Alexanderstraat MA NIJVERDAL

Hellendoorn, 8 januari Aan het College van Burgemeester en Wethouders Willem Alexanderstraat MA NIJVERDAL Hellendoorn, 8 januari 2016 Aan het College van Burgemeester en Wethouders Willem Alexanderstraat 7 7442 MA NIJVERDAL Betreft: Stijging eigen bijdrage begeleidingstaken WMO Geacht College, Op 13 oktober

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen.

Nadere informatie

lx] Factsheet parameters Wmo 1.0 GESCAND OP -3 MilM 2015 Gemeente Oostzaan Lbr. 16/010 Hoogte eigen bijdrage Wmo Page 1 of2 Tjoelker, Nicolien Q) 1

lx] Factsheet parameters Wmo 1.0 GESCAND OP -3 MilM 2015 Gemeente Oostzaan Lbr. 16/010 Hoogte eigen bijdrage Wmo Page 1 of2 Tjoelker, Nicolien Q) 1 Lbr. 16/010 Hoogte eigen bijdrage Wmo Page 1 of2 Tjoelker, Nicolien Q) 1 Onderwerp: FW: Lbr. 16/010 Hoogte eigen bijdrage Wmo Van: VNG [nnailto:vng=vng.ni@nnaillo.wdco3.rsgsv.net] Namens VNG Verzonden:

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

DE EIGEN BIJDRAGE WMO

DE EIGEN BIJDRAGE WMO DE EIGEN BIJDRAGE WMO De eigen bijdrage Wmo in de gemeente Scherpenzeel Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL Stationsweg 389a 3925 CC SCHERPENZEEL Telefoon: (033) 277 23 24 Fax: (033) 277 46 84 E-mail: info@scherpenzeel.nl

Nadere informatie

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK Scenarioanalyse Sociaal Domein gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Oktober 2014 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp Anne-Wil

Nadere informatie

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 I-SZ/2015/2087 / RIS 2015-546 (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 Vastgesteld door het College 20 oktober 2015 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 2 Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 (RCZ)

Nadere informatie

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Bijlage 1 bij raadsvoorstel. (RV 2012.015) Voorstel uitbreiding eigen bijdrage regeling De eigen bijdrage is wettelijk geregeld in artikel 15 van de Wmo en het hierop gebaseerde (landelijk geldende) Besluit

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Onderzoek eigen bijdrage

Onderzoek eigen bijdrage Onderzoek eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning Ons kenmerk: 16.0005447 Datum: 21 juni 2016 Contactpersoon: H. Uneken / J. van Slooten E-mail: sociaaldomein@regiogv.nl Pagina 2 van 17 INHOUD

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo www.hetcak.nl Inhoud.

Nadere informatie

Zaaknummer : Onderwerp : Bespreking eigen bijdragen, inkomensregelingen en stapeling met de Raad

Zaaknummer : Onderwerp : Bespreking eigen bijdragen, inkomensregelingen en stapeling met de Raad Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 27 augustus 2014 Opgesteld door: Ine Boksebeld Zaaknummer : 18431 Onderwerp : Bespreking eigen bijdragen, inkomensregelingen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Beantwoording vragen en aanvullende vragen omtrent het Beleid van de gemeente Sittard-Geleen t.a.v Eigen Bijdrage Wmo ondersteuning

Beantwoording vragen en aanvullende vragen omtrent het Beleid van de gemeente Sittard-Geleen t.a.v Eigen Bijdrage Wmo ondersteuning 1. Hoeveel Wmo-cliënten (procentueel en absoluut) in de gemeente Sittard-Geleen krijgen vanaf 01 januari 2016 te maken met een hogere eigen bijdrage voor Wmo ondersteuning? Niet bekend en is voor gemeenten

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Instructie rekenprogramma eigen bijdrage CAK

Instructie rekenprogramma eigen bijdrage CAK Wijkteam Almere Instructie rekenprogramma eigen bijdrage CAK Met het rekenprogramma van het Centraal Administratiekantoor (CAK) kunt u een proefberekening maken voor de eigen bijdrage. Deze instructie

Nadere informatie

Regelingen die in het herijkte minimabeleid 2015 voor chronisch zieken en gehandicapten opgenomen zijn, zijn:

Regelingen die in het herijkte minimabeleid 2015 voor chronisch zieken en gehandicapten opgenomen zijn, zijn: Doorontwikkeling regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten middels een

Nadere informatie

Onderzoek naar de effecten van de eigen bijdrage op het gebruik van de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning

Onderzoek naar de effecten van de eigen bijdrage op het gebruik van de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning Onderzoek naar de effecten van de eigen bijdrage op het gebruik van de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning 1. Aanleiding Tijdens de raadsvergadering van 24 november 2016 is een motie aangenomen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf 2009. Informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf 2009. Informatie Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf 2009 Informatie Hoe werkt de AWBZ? AWBZ Moet u vanwege een ziekte, een handicap of ouderdom worden opgenomen in een verpleeghuis? Of heeft een gezinslid thuis verzorging

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten Wmo CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ is verantwoordelijk voor de administratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning 34 104 Langdurige zorg Nr. 195 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR)

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Regeling voor mensen met laag inkomen en hoge zorgkosten In de Perspectiefnota 2016 is structureel een bedrag van 575.000 vrij

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oud-Beijerland. Nr. 162135 21 november 2016 Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland 1. Inleiding Met de Wtcg (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente.

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. De WMO WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. Het doel van de WMO is om mensen met een beperking te ondersteunen. Heeft u hulp nodig bij het opruimen

Nadere informatie

ECSD/U201600288 Lbr. 16/010

ECSD/U201600288 Lbr. 16/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Hoogte eigen bijdragen Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201600288 Lbr. 16/010 bijlage(n) 1 datum 1 maart 2016

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Reactienota op advies PRS m.b.t. Vangnetregeling schoonmaak d.d. 19 november 2014

Reactienota op advies PRS m.b.t. Vangnetregeling schoonmaak d.d. 19 november 2014 Reactienota op advies PRS m.b.t. Vangnetregeling schoonmaak d.d. 19 november 2014 De PRS is op 22 oktober 2014 gevraagd om advies over de Vangnetregeling schoonmaak. Dit advies is ontvangen op 19 november

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Rapport aan B&W d.d. 25 november 2015 secretaris Pauline van Gelder. Gemeentewinkel

Rapport aan B&W d.d. 25 november 2015 secretaris Pauline van Gelder. Gemeentewinkel Onderwerp: CAK tarieven 2016 openbaar Rapport aan B&W d.d. 25 november 2015 secretaris Pauline van Gelder Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling Gemeentewinkel Bedrijfsvoering Samenleving Ruimte

Nadere informatie

6.004461. ttofí: Ambt/.. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 1

6.004461. ttofí: Ambt/.. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 1 ttofí: Ambt/.. B.V.O.: Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 1 betreft ons kenmerk datum Hoogte

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening:

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening: reg.nummer: GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: ONDERWERP : Vergoeding kosten aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg April 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 3 1.1 Voormalige Wtcg en CER... 3 1.2 Financiën... 4 1.3 Doelgroep... 5 1.4 Landelijk

Nadere informatie

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014 Memo Aan : Van : N.M. Hazelzet Onderwerp : Wtcg en CER Datum : 30 juli 2014 Inleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie eigen risico (CER) worden afgeschaft.

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Gemeente Sint Anthonis Besluit College d.d. 25 oktober 2016 Reg.nr.: I-SZ/2016/1995 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Sint Anthonis 2 Regeling Compensatie Zorgkosten

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ is

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Implementatieplan invoering maatwerkvoorziening HH Basis

Implementatieplan invoering maatwerkvoorziening HH Basis Implementatieplan invoering maatwerkvoorziening HH Basis 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Stappen die moeten worden doorlopen pag. 4 3. Wat wijzigt er voor de cliënt pag. 5 2 1. Inleiding In oktober

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo De klant betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die deze thuis krijgt (zorg zonder verblijf),

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN

AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN EENHEID KLANT Postbus 30018, 9400 RA ASSEN Noordersingel 33, 9401 JW ASSEN Telefoon 14-0592 Fax 0592-366 413 AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN Wet Maatschappelijke Ondersteuning In te vullen door

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo voorzieningen

Eigen bijdrage Wmo voorzieningen Eigen bijdrage Wmo voorzieningen Ondersteuning vanuit de Wmo foto: Welzorg De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om mensen zo lang mogelijk zelfstandig mee te laten doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift met bijlagen op 16 juni 2016.

Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift met bijlagen op 16 juni 2016. Dossiernummer 2016 044 RAPPORT Verzoekster Mevrouw A., hierna genoemd: verzoekster. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift met bijlagen op 16 juni 2016. Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 24 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 24 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Het Centraal Administratie Kantoor () berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wmo en is verantwoordelijk

Nadere informatie

Persoonlijke verzorging in de Wmo

Persoonlijke verzorging in de Wmo Persoonlijke verzorging in de Wmo Notitie d.d. 18 maart 2015 1. Inleiding In 2014 is er lange tijd onzekerheid geweest voor welke taken op het gebied van persoonlijke verzorging gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten opm. CAK toel zzv def.indd 1 09-05-2008 17:00:51 CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ

Nadere informatie

Ons kenmerk. Uw kenmerk. Behandeld door

Ons kenmerk. Uw kenmerk. Behandeld door t PA= miw ry IIMr Gemeente Zeist Publiekshal. Het Rond 1, Zeist Postbus 513, 3700 AM Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.n1 wwvv.zeist.n1 www.twitter.com/gemeentezeist www.facebook.com/gemeentezeist Aan

Nadere informatie

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen.

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. Gemeentelijk maatwerk chronisch zieken en gehandicapten In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. * de

Nadere informatie

Discussienotitie: Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Datum: 9 Mei 2012 Portefeuillehouder: Wiebe Zorge.

Discussienotitie: Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Datum: 9 Mei 2012 Portefeuillehouder: Wiebe Zorge. Discussienotitie: Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo Datum: 9 Mei 2012 Portefeuillehouder: Wiebe Zorge Pagina 1 van 18 Discussienotitie: Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo Samenvatting

Nadere informatie

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015 Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Nr Onderwerp Opties Voorgestelde beslissing 1 Persoonsgebonden budget Optie

Nadere informatie

De eigen bijdrage bij AWBZ-zorg en Wmo-verstrekkingen en voorzieningen

De eigen bijdrage bij AWBZ-zorg en Wmo-verstrekkingen en voorzieningen De eigen bijdrage bij AWBZ-zorg en Wmo-verstrekkingen en voorzieningen Han Willems Wmo-raad en Algemene Senioren Vereniging Zeist, versie 28 juni 2013 Langdurige zorg die niet is verzekerd op basis van

Nadere informatie

Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken. Nibud, september 2016

Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken. Nibud, september 2016 Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken Nibud, september 2016 Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken Nibud,

Nadere informatie

INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM

INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM Inventarisatie maatwerkregeling chronisch zieken gemeente Hattem Colofon Opdrachtgever Gemeente Hattem Datum Maart 2015 Auteurs Tessa Schoot

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Notitie bijdrage Wmo 2015

Notitie bijdrage Wmo 2015 Notitie bijdrage Wmo 2015 Inleiding. Deze notitie richt zich op het onderdeel eigen bijdrage binnen de Wmo 2015 (hierna te noemen bijdrage). In de ontwerp Wmo verordening zijn al de nodige zaken geregeld

Nadere informatie

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Gemeente Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo Inhoud ALGEMENE VRAGEN... 3 Bij welke zorgverzekeraars kan ik een collectieve verzekering afsluiten?...

Nadere informatie

Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking

Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goirle Oranjeplein 1 5051 LT Goirle Goirle, 21 oktober

Nadere informatie

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid Algemene toelichting Inleiding In het Wmo Beleidsplan 2015-2019 heeft de gemeente ervoor gekozen om de gemeentelijke middelen voor de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten over te

Nadere informatie