INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern"

Transcriptie

1 INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze van ontruiming Verzamelplaats van de horizontale ontruiming Verzamelplaats van de verticale ontruiming Verzamelplaats bij gehele ontruiming 5. Alarmlijst 6. Implementatie instructies en procedures 1

2 OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN 1. Algemene gegevens Naam object: Huygens Laboratoria Objectnr-Brandweer: 3309 Adres: Niels Bohrweg 2 Gemeente: Leiden Aantal aanwezigen overdag: Aantal aanwezigen avonduren: Het ontruimingsplan en calamiteitenplan is aanwezig in de receptie 2. Alarmering intern Het piepersysteem werkt als stuurfunctie van de brandmeldinstallatie. In geval van brand geeft de pieper een akoestisch signaal. 3. Taken coördinator / ploegleider BHV a. Toetst en past de algemene meldprocedure bij calamiteiten toe; b. Roept bij grotere calamiteiten het crisisteam bij elkaar. Taken bedrijfshulpverleners a. gaan naar de plaats van de calamiteit; b. afhankelijk van de aard van de calamiteit gaan div. procedures van start. Taken receptie a. Waarschuwt na een brandmelding de BHV; b. Waarschuwt na een ongevalmelding de EHBO; c. Verwijst externe hulpdiensten naar de plaats van de calamiteit; d. Waarschuwt de Regionale Alarmcentrale (RAC); e. Blokkeert inkomende gesprekken; h. Laat tot nader order geen bezoekers meer toe tot het gebouw; i. Zet indien nodig het ontruimingssignaal in werking; j. Blijft ter plaatse tot nader order van de BHV. 2

3 4. Wijze van ontruiming a. Ontruimen geschiedt in overleg met de brandweer; b. Ontruimen geschiedt in opdracht van de ploegleider BHV. Het ontruimen geschiedt in drie fasen: FASE 1: Horizontaal ontruimen ( minimaal één verdieping). FASE 2: Verticaal ontruimen (verdiepingen boven en onder de brand). FASE 3: Geheel ontruimen. (gebouw of meerdere gebouwen) Verzamelplek bij de horizontale en de verticale ontruiming Bij een ontruiming worden de bezoekers en overig personeel naar het restaurant gebracht. Verzamelplek bij gehele ontruiming Bij een totale ontruiming is de verzamelplaats de kantine van het Snellius. Op de verzamelplaats wordt door de ploegleider van de BHV het appèl gehouden. # Vermissing van personen wordt aan de bevelvoerder van de brandweer doorgegeven. 5. ALARMLIJST 2005 Instelling: Huygens Laboratoria Objectnr- Brandweer: 3309 ADRES: Niels Bohrweg 2 AMD: 5760/4312/4333/4662 OVERDAG: aanwezigen AVOND:10-30 aanwezigen Automatische Brandmeldinstallatie in receptie Na uur directe doormelding: - Brandweer Hollands Midden WAARSCHUWEN BIJ BRAND ANDERE CALAMITEITEN buiten werktijd Storingsdienst TD Storingsdienst CD 3

4 6. Implementatie van instructies en procedures Bijlage 2 ORGANISATIE - gebouwbezetting: bekend bij BHV, bestuur - verantwoordelijkheden: zo nodig opnemen in functiebeschrijvingen - BHV : aanpassen aan gebouwbezetting en moeilijkheidsfactor Bijlage 3 PREPERATIE - algemene meld- en alarmprocedures: bekend bij BHV / EHBO - ontruimingsprocedure, portofoonprocedure: BHV - procedure bij calamiteiten: BHV - bommelding: receptie, ploegleider en coördinator BHV - formulier ontvangen bommelding: aanwezig bij receptie - taken coördinator en ploegleider BHV: AMD - taken & instructie receptie: medewerkers - taken BHV: ploegleider en alle BHV-ers Bijlage 4 PREVENTIE MAATREGELEN & VOORZIENINGEN - algemene veiligheidsinstructies: medewerkers (veiligheidsreglement) - risico werkzaamheden: coördinator TD/ Vastgoed - locatie afsluiters en schakelaars: coördinator/ medewerkers TD - aan alarmsignaal gekoppelde voorzieningen: coördinator TD - brandmeldinstallatie: coördinator / medewerkers TD - risicoruimten: alle BHV-ers 4

5 INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN MET OVERIGE INFORMATIE 1. ONTRUIMINGSPLAN 6,7 pagina 2 ORGANISATIE 2.1 Gebouwbezetting Organisatiestructuur en Samenstelling BHV Verantwoordelijkheden PREPERATIE (Alarmering, melding en communicatie) 3.1 Algemene alarm- en meldprocedures bij calamiteiten Calamiteitenprocedure voor ploegleider Ontruimingsprocedure 15, Portofoonprocedure Bommeldingprocedure a Formulier ontvangen bommelding Taken receptie 19, Taken coördinator en ploegleider BHV Taken BHV PREVENTIEVE MAATREGELEN & VOORZIENINGEN 4.1 Algemene veiligheidsinstructies Locatie afsluiters en schakelaars Aan alarmsignaal gekoppelde voorzieningen Brandgevaarlijke werkzaamheden a Meldergroep (BMC) Brandmeldcentrale (BMC) Plattegronden 5

6 1. HET ONTRUIMINGSPLAN Ondanks de aanwezige voorzieningen in een universitair gebouw is een calamiteit nooit helemaal te voorkomen. Als gevolg van een calamiteit (brand, rook, wateroverlast, bommelding) kan het noodzakelijk zijn dat de aanwezigen het gebouw zo snel mogelijk verlaten. Het ontruimingsplan en calamiteitenplan is daarbij een handleiding. Deze plannen zijn dus voor de bedrijfshulpverlening onontbeerlijk. Het kunnen ontruimen van een gebouw door de bedrijfshulpverlening (BHV) is verplicht gesteld in de Arbowet. De bedoeling is dat de BHV met enige regelmaat aspecten uit het ontruimingsplan opneemt in de oefeningen. In het ontruimingsplan zijn de procedures vastgelegd die binnen het Huygens /KOL /OORT gevolgd moeten worden in geval van calamiteit, brand en eventuele ontruiming. In het calamiteitenplan staat een overzicht van de plaatsen waarbij een eventuele calamiteit mogelijk gevaar te verwachten is. Dit plan is opgesteld op basis van de vergunningen van de wet milieubeheer (Wm) en de wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). De organisatie van de bedrijfshulpverlening is vastgelegd in de universitaire regeling Bedrijfshulpverlening en verder beschreven in de regeling repressieve risicobeheersing in noodsituaties en calamiteiten binnen de faculteit W&N. De verantwoording voor de inhoud van dit plan berust bij het faculteitsbestuur W&N. Het ontruimingsplan en calamiteitenplan ligt ter inzage bij de Arbo en Milieudienst (AMD) en de Receptie en bij alle BHV ers. Elementen van de plannen Regelmatig wordt door het voorkomen van brand in bedrijven en instellingen aangetoond dat, naast het nemen van brandpreventieve maatregelen, een effectief ontruimingsplan en calamiteitenplan noodzakelijk is. Deze plannen zijn een informatiebron voor degene van wie bij brand of andere calamiteit het nemen van actie en eventuele maatregelen verwacht wordt. Door kennis te nemen van deze plannen ontstaat een 'helicopterview' omtrent alle organisatorische aspecten en vervolgens zijn deze plannen een leidraad voor de in de organisatie te treffen maatregelen. In het ontruimingsplan en calamiteitenplan zijn de meest voorkomende elementen vastgelegd. Daaronder vallen o.a. de taakverdeling van de betrokkenen, de verzamelplaats(en), de Brandmeldinstallatie en de ontruimingsinstallatie. Daarnaast zijn in de artikelen 14 en 15 van de ARBO-WET onderwerpen opgenomen over de organisatie van de BHV. Verder dient het als leidraad voor het bestrijden van calamiteiten bij o.a.: BRAND EXPLOSIE WATEROVERLAST BOMMELDING Het pretendeert niet in alle gevallen volledig te zijn. Waar niet in is voorzien zal naar bevind van zaken moeten worden gehandeld. 6

7 Gebruik van de plannen Dit plan geeft een overzicht van alle organisatorische aspecten bij een calamiteit of ontruiming. Op het moment van een calamiteit of ontruiming heeft het raadplegen van dit plan weinig zin meer. Elementen uit de plannen moeten immers in de organisatie zijn ingebed. De medewerkers van de receptie en BHV dienen direct te weten wat ze moeten doen, de instructies aan medewerkers moeten bij hen bekend zijn en procedures moeten vooraf zijn getoetst. Het volgende overzicht geeft de positie weer van de plannen in de 'calamiteiten organisatie': - bijlage ontruimingsplan: samenhangend, integraal overzicht van alle aspecten, als zodanig niet bedoeld om als 'operationeel' plan te hanteren. - implementatie: instructies, procedures vanuit het plan invoeren in de organisatie; dit zijn operationele taak instructies. - BHV oefeningen: oefeningen met de operationele taakinstructies; evalueren van de oefeningen. - bijstellen van de plannen: vanuit de knelpunten in de taakinstructies e.d. de plannen integraal aanpassen. Bekendheid en implementatie van de plannen Voorwaarde voor een goede werking van de plannen is dat de taken bij de betrokkenen bekend zijn. Voor hen die met naam of functie genoemd worden geldt dat nauwkeurig kennis dient te worden genomen van de taken. Het ontruimingsplan & calamiteitenplan moet op diverse plaatsen in de organisatie aanwezig zijn: - receptie - Arbo & Milieudienst (AMD) - de BHV organisatie - Hoofd Fac. Management 7

8 2.2 ORGANISATIESTRUCTUUR BHV 2004 coördinator BHV ploegleider BHV BHV ploeg EHBO-ers/bedrijfshulpverleners/ademluchtmaskerdragers/ reanimanten/ontruimers Het bellen van een pieper gaat als volgt: 4578/ pieper nr./ toestel nr. Samenstelling Centraal Crisisteam (CCT) Het Centraal Crisisteam (CCT) bestaat uit de volgende personen: Voorzitter/ Secretaris van het College van Bestuur (CvB) Persvoorlichter Hoofd EC Vastgoed Hoofd van de Interne Arbodienst /Dienst Veiligheid en Milieu Per calamiteit toegevoegd: Faculteitsdirecteur of Wetenschappelijk Directeur 8

9 2.3 VERANTWOORDELIJKHEDEN De BHV moet in staat zijn de wettelijke taken - eerste hulp, brandbestrijding, ontruiming, communicatie met externe hulpverlening te vervullen. Nadere omschrijving vind men in de universitaire regeling Bedrijfshulpverlening. Volgens het ARBO-Besluit is het o.a. verplicht om: - de organisatie van de BHV vast te leggen; - schema met externe alarmering op te stellen; - de BHV af te stemmen op de aanwezige risico's en het aantal aanwezigen; - hulpverlenend op te kunnen treden binnen enkele minuten; - de geoefendheid op peil te houden. Decaan of gemandateerde: - Is verantwoordelijk voor de organisatie van de bedrijfshulpverlening. - Zorgt dat het personeel medewerking verleent wanneer er door de BHV oefeningen worden gehouden. - Zorgt dat er voor het houden van oefeningen tijd ter beschikking wordt gesteld. - Zorgt dat het personeel de instructies van de BHV strikt opvolgt. Ploegleider BHV: - Stuurt de BHV aan. - aanstellingsbesluit Coördinator BHV: - Update van het ontruimingsplan & calamiteitenplan - Kan adviserend optreden tijdens een calamiteitenbestrijding. - Laat zich bijstaan door een ploegleider BHV. - Stelt het jaarlijkse oefenprogramma op in overleg met de BHV en de brandweer. - Zorgt ervoor dat alle EHBO/ BHV middelen in orde zijn. BHV: - Kan binnen enkele minuten hulpverlenend optreden (< 6 minuten doormelding naar RAC) - Neemt ingeval van calamiteiten passende maatregelen ter bescherming van personen, goederen en de gebouwen. - Neemt zo veel mogelijk deel aan de herhalingsoefeningen (min. 6x jaarlijks). 9

10 - 3. PREPERATIE - ALARMERING, MELDING EN COMMUNICATIE 3.1 ALGEMENE MELD- EN ALARMPROCEDURES BIJ CALAMITEITEN Schema meldprocedures bij calamiteiten onder werktijd (down-up) CCT IAD FB AMD Brandweer Receptie -Ploegleider BHV EHBO Deskundigen - rechtstreekse melding via de piepers van de bedrijfshulpverleners - de receptionist roept de Bedrijfshulpverlening (BHV) op via de piepers. - indien noodzakelijk waarschuwt de ploegleider BHV deskundige(n) van geclassificeerde ruimte(n) Bij een voor de BHV beheersbare calamiteit - melding via intern registratieformulier Bij een voor de BHV niet beheersbare calamiteit - Oproep Brandweer - Oproep voor Interne Arbodienst /DVM door de Officier van Dienst van de Brandweer. Indien noodzakelijk volgt een waarschuwingsprocedure door Interne Arbodienst /DVM. 10

11 Schema meldprocedures bij calamiteiten buiten werktijd (down-up) - Bij brandalarm automatisch doormelding naar de Regionale Alarmcentrale. - de Regionale Alarmcentrale belt de storingstelefoon van de TD. - Bij een calamiteit in geclassificeerde ruimte(n) worden deskundige(n) gewaarschuwd. IAD Central Crisis Team WD Instituut FB W&N Brandweer Ambulance Melding RAC Storingstelefoon TD Storingstelefoon CD 11

12 Overige Meldprocedures Bij lozingen in het milieu: Bij onverwachte en ongewenste lozingen in het MILIEU (b.v. chemicaliën) door de faculteit of een externe firma de Interne Arbodienst /DVM waarschuwen ( 8080) Bij bedrijfsongevallen: De AMD meldt een bedrijfsongeval aan de Interne Arbodienst /DVM via 8080 en schakelt zo nodig de Arbeidsinspectie in. Onder een bedrijfsongeval wordt verstaan: - ongeval met verzuim; - ziekenhuisopname binnen 24 uur (observatie of behandeling); - als naar redelijk oordeel blijvend letsel ontstaat; - overlijden - materiële schade aan roerend en onroerend goed van de UL van > euro - acuut ingrijpen door de GBGD in de werksituatie. De afhandeling staat vermeld in de universitaire regeling Bedrijfsongevallen. Bij ernstige ongevallen: - is het opruimen van de plaats van het ongeval in verband met nader onderzoek (b.v. Arbeidsinspectie) niet toegestaan. - moet zo nodig contact met de familie van betrokkenen worden opgenomen. Bij elke ernstige calamiteit: Bij elke (ernstige) calamiteit die een nadelige invloed heeft op onderwijs- en onderzoek infrastructuur moet het crisisteam bijeen worden geroepen. Bij schade die directe actie vereist: Spoedmelding***. Hierna wordt bepaald of experts van de verzekeraar of deskundigen op het gebied van o.a. salvage en reiniging moeten komen. *** Spoed geldt bij: - noodzaak tot dichttimmeren van een gebouw; - noodzaak tot leegpompen; - rook,- en roetschade; - blikseminslag waardoor installaties zijn uitgevallen; - gebouwschade door bijv. storm; - schade waardoor inventaris /ruimte voor langere tijd buiten gebruik zal zijn, zodat een vervangende ruimte noodzakelijk is. 12

13 3.2 DE CALAMITEITENPROCEDURE voor ploegleiders BHV Bij alarmmelding: - Brandweer wel of niet laten komen: - niet: bel het alarmnummer 5678 (laten resetten) - wel: bel het alarmnummer 4444 of gebruik de handbrandmelder. - indien nodig EHBO oproepen. - indien nodig Brandweer opvangen. - TD inschakelen voor het uitzetten van stroom en gas. - Zo nodig verdieping of gebouw ontruimen. - Indien er met water geblust wordt: De apparatuur afdekken in de ondergelegen ruimten eventueel met vrijwilligers. Bij aankomst op de plaats van de calamiteit: Bij het betreden van de desbetreffende ruimte(n) altijd zorgen dat er tenminste drie BHV'ers aanwezig zijn, waarvan er twee de verkenningsgroep vormen en de derde tijdelijk het bevel voert. Eerst eventuele slachtoffers verwijderen en daarna de aangrenzende ruimten (ook boven en onder) controleren op rook en wateroverlast. Procedure betreden geclassificeerde ruimten door de BHV: Bij een calamiteit in een laboratoriumruimte is de zaalbeheerder de eerste bron van informatie. In Radionucliden-laboratoria is dit vaak de C-deskundige (naam op de deur): Bij afwezigheid kan een beroep worden gedaan op de C-deskundige van de AMD of de andere werkgroepen. Een Radionucliden-laboratorium wordt pas betreden na toestemming van de C-deskundige. Een kant -en klaar voorschrift voor een calamiteit is echter onmogelijk te geven. Toelichting geclassificeerde ruimten: Geel bord op de deur met naam van verantwoordelijke persoon. De ruimten zijn onderverdeeld in: - Laserruimten: klasse 3 en 4. - Ingeperkte ruimten: klasse ML1 - Ruimten met UV-bronnen. - Ruimten met sterke magneetvelden (gevaarlijk voor pacemakerdrager). - Radionuclidenlaboratoria: klasse C. Materiaal: Pakken, laarzen, apparatuur en flessen bevinden zich in de ruimten naast personenlift. De sleutels zijn onder beheer bij de BHV-ploegleiders. Portofoongebruik: Bij oefeningen en calamiteiten (afhankelijk van de aard en omvang). Onderhoud: Vastgoed Locatie: receptie. Verdeling: ploegleiders EHBO-kamer: LMUY 009 (zie pictogram). Brancardopslag: Gang t.o cryogeen afdeling 13

14 3.3 ONTRUIMINGSPROCEDURE a. Ontruiming: Het ontruimen kan bij een brand of calamiteit geheel of gedeeltelijk gebeuren. Een gedeeltelijke ontruiming gebeurt meestal in grotere complexen waarin brandcompartimentering aanwezig is; hierbij kan men kiezen voor een verzamelplaats binnen het gebouw (kantine). Bij een gehele ontruiming is de verzamelplaats buiten het gebouw (parkeerplaats bij hoofdingang). b. Ontruimingsploeg: Deze wordt geformeerd uit de BHV als door de ploegleider tot ontruiming wordt besloten. c. Ontruimingssignaal: De opdracht tot het geven van het ontruimingssignaal wordt door de ploegleider of zijn plaatsvervanger gedaan. De ontruiming wordt als volgt kenbaar gemaakt: - slow-woop signaal (van laag naar hoog oplopende toon) - daarna tekst d. Wijze van ontruiming: De ontruiming kan in drie fasen -horizontaal, verticaal, geheel- verlopen. Afhankelijk van de ernst van de calamiteit kan na iedere fase worden besloten de ontruiming te stoppen. In eerste instantie moet een horizontale ontruiming plaatsvinden naar een veilige plaats. Afhankelijk van de plaats van de calamiteit, is het in de HUYGENS zinvol om de ontruiming bij de trappenhuizen te starten. Mocht het om welke reden dan ook niet mogelijk zijn een trappenhuis te gebruiken, loods de personen dan via de andere nooduitgangen naar een veilige plaats. De BHV dienen toiletten en koude kamers niet over het hoofd te zien. FASE 1: HORIZONTALE ONTRUIMING OF een gedeelte van VERDIEPING ( COMPARTIMENT) - ontruim de ruimte met de brandhaard - ontruim de tegenoverliggende ruimten - ontruim de naast gelegen ruimten - ontruim de overige ruimten FASE 2: VERTICALE ONTRUIMING - ontruim de verdieping boven en onder de brandhaard - ontruim zo nodig overige verdiepingen FASE 3: GEHELE ONTRUIMING - ontruim van boven naar beneden de overige verdiepingen - gebruik vluchtroutes zo ver mogelijk van de brandhaard Wie heeft de algemene leiding Tijdens een ontruiming berust de algemene leiding bij de ploegleider met ondersteuning van zijn plaatsvervangers. De BHV zorgt voor opvang van de brandweer, ambulance e.d. Zij betrekt zonodig deskundigen bij de beslissingen en kan een beroep doen op de Arbo & Milieudienst. Na het arriveren van de brandweer is de algehele leiding in handen van de bevelvoerder van de brandweer. Alleen door de brandweer mag het sein veilig worden gegeven. 14

15 Verzamelplaats BHV/EHBO-ploeg De verzamelplaats bevindt zich, indien mogelijk in de omgeving van de calamiteit. Minimaal aantal BHV'ers Voorbeeld: ontruiming (Huygens) i.v.m. brand op verdieping 4. Om op adequate wijze een verdieping te ontruimen is een minimaal aantal van 8 BHV'ers noodzakelijk. In onderstaand voorbeeld zal dit worden verduidelijkt. Door de ploegleider BHV is besloten de verdiepingen 4, 5 en 3 te laten ontruimen. Er wordt begonnen met ontruiming van de 4e. Hiervoor zijn 8 BHV'ers nodig, 1 ploegleider(p), 4 ademluchtmaskerdragers (A) en 3 ontruimers (O). De 3 O worden geïnstrueerd en nemen plaats bij één van de toegangsdeuren van de trappenhuizen. De 4 A ontruimen ieder een vast afgebakend stuk (zie ontruimingskaart) en verzamelen zich weer bij het trappenhuis. Vervolgens moet de 5e ontruimd worden. De P meldt het vertrek naar de 5e aan een centraal punt. De 3 O van de 4e blijven op hun post. Op de 5e zijn 3 nieuwe O nodig. Het ontruimen wordt herhaald. Het vertrek van de 4 A wordt weer gemeld. De O van de 5e blijven op hun post en zorgen er voor dat niemand van een hoger gelegen verdieping, de 5e betreedt of passeert. De 4 A dalen ieder via een trappenhuis naar de 3e en nemen de O van de 4e mee naar de 3e. Het ontruimen wordt herhaald. De O van de 3e moeten er voor zorgdragen dat niemand van een lager gelegen verdieping, de 3e betreedt of passeert. Tevens moeten zij er op letten dat alle mensen die geëvacueerd worden ook echt naar beneden gaan om het gebouw te verlaten. Waar wordt verzameld en opgevangen Na het ontruimingssignaal worden de medewerkers van de te ontruimen verdiepingen in de kantine opgevangen. Bij ontruiming van het complex is de verzamelplaats de parkeerplaats bij de hoofdingang. Deze plaatsen zullen ook gebruikt worden voor de opvang van eventuele gewonden. In overleg met de brandweer is afgesproken dat zij de goederenlift altijd gebruiken als brandweerlift. Op deze wijze beïnvloeden de ontruiming en de hulpverlening elkaar niet. Persoons-registratie In gebouwen met veel studenten, bezoekers en medewerkers is een algemene registratie binnen werktijd ondoenlijk. De BHV zal laten nagaan of er personen worden vermist. Bij twijfel wordt de brandweer ingelicht. Buiten werktijd is er een registratieplicht. Werkplekinformatie Wat te doen bij ontruiming / What to do in case of A. Bij ontruimingssignaal 1. Pak zonodig uw waardevolle papieren 2. Sluit ramen en deuren 3. Gebruik nooit de lift 4. Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang 5. Volg de instructies op van de BHV of Brandweer 6. Ga naar de verzamelplaats en laat u registreren B. Wat doet men met bezittingen In principe laat men alles achter. Het inpakken van tassen en opzoeken van jassen werkt zeer vertragend. 15

16 3.4 DEPORTOFOONPROCEDURE HET GEBRUIK VAN DE PORTOFOONS Draai de volumeregelaar links boven op de portofoon een kwartslag naar rechts. U hoort nu een korte pieptoon (gedurende 1 seconde). De kanalenkiezer rechts op de portofoon staat op 1 De speakerschakelaar links achter de volumeknop moet naar rechts staan. De portofoon is nu klaar voor gebruik. Spreek luid en duidelijk. Bent u klaar met het verzenden van uw bericht, laat dan de zendknop los. De zender gaat dan over op ontvangst. U kunt nu luisteren naar het bericht van de portofoon. Na gebruik de portofoon uitzetten en terug in de lader plaatsen. De portofoons staan in een kast bij de receptie. De leiding van het berichtenverkeer heeft de ploegleider of diens plaatsvervanger. 3.5 BOMMELDINGPROCEDURE De echte bomlegger geeft vaak voor het afgaan van de bom meestal een tijd op die correct is. Het is gewenst de volgende acties ondernemen: Receptie: de verkregen informatie van de bommelder verwerken in het formulier "ONTVANGEN BOMMELDING" (5a) - Politie waarschuwen via in overleg met Politie beslissen over al dan niet ontruimen. Waarbij een aantal zaken worden afgewogen, zoals: - zijn er meerdere bommeldingen in de buurt; - zijn er bepaalde acties aan de gang; - kunnen er zaken zijn waarmee het bedrijf zich impopulair heeft gemaakt; - zijn er personen binnen het bedrijf die publiciteitsgevoelig zijn. Het belangrijkste is de bom, indien aanwezig, te lokaliseren. In de regel is die verpakt in een doos, pakje, kistje, koker, tas of krant. In ieder geval in iets dat er onschuldig uitziet. Het personeel dient bijzondere aandacht te schenken aan dergelijke voorwerpen die op een bepaalde plaats niet thuishoren. Geef de locatie door aan de politie en raak dergelijke voorwerpen niet aan. Een ieder dient bij het verlaten van het gebouw eigendommen, zoals pakjes en tassen, mee te nemen. Dat vergemakkelijkt het zoeken. Via de omroepinstallatie moet dit kenbaar worden gemaakt. De beslissing "ontruimen of niet ontruimen" is een moeilijke en zal in overleg met de politie toch dienen te worden genomen. In dit soort situaties geldt alles of niets: of het gebouw geheel ontruimen of in het geheel niet. Het gedeeltelijk ontruimen heeft bij een bommelding weinig zin. De ontvanger van de bommelding (meestal receptie) meldt dit direct aan de ploegleider, de coördinator BHV en de directie en het crisisteam. Deze zijn verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van de bommelding en moeten contact met de politie opnemen. 16

17 3.5a FORMULIER ONTVANGEN BOMMELDING Bericht ontvangen: datum... tijdstip...uur inhoud bericht : VRAGEN OP VRIENDELIJKE TOON: - wanneer ontploft de bom? : - waar ligt de bom? (locatie) : - hoe ziet de bom eruit? : - wie bent u? : - waarom doet u dit? : INDENTIFICEREN BERICHTGEVER a. Stem : man /vrouw /kind b. Spraakkenmerken : langzaam /normaal /snel/ ernstig/ lachend/ hees/ dialect ACHTERGRONDGELUIDEN : opvallende kenmerken Bericht opgenomen door telefonisch doorgegeven aan tijdstip van doorgave : : : : Voor eventuele bijzonderheden achterzijde formulier invullen. HET BOMMELDINGFORMULIER DIENT ONMIDDELLIJK NA ONTVANGST VAN DE BOMMELDING TE WORDEN INGEVULD EN AAN DE PLOEGLEIDER of COöRDINATOR BHV WORDEN OVERHANDIGD. 17

18 3.6 TAKEN RECEPTIE Instructie receptie De brandmeldcentrale kent twee verschillende meldingen: de automatische brandmelding op het paneel (rechtstreekse melding op de BHV-piepers) en telefonische meldingen. Bij een brandmelding op het paneel buiten werktijd wordt de brandweer automatisch opgeroepen. 1 BRANDMELDING Brandmelding binnen werktijd (8u u) a. Bepaal de plaats van de calamiteit: 1- uit de melding (5678) b. Reset binnen 1 minuut de afstelzoemer op het paneel. c. Roep de BHV op en geef de plaats van de calamiteit door. d. Eén van de leden van de BHV belt en meldt dat de calamiteit onder controle: Reset de Brandmeldinstallatie (binnen 6 min.). - als de calamiteit niet onder controle is, bel e. Blijf ter plaatse tot nadere instructies volgen. 2 ONTRUIMING (slow-woop afgewisseld met tekst) Bij ontruimen zijn er twee mogelijkheden: 1. VERDIEPING(en) 2. GEBOUW(en) a. Activeer het ontruimingssignaal voor de gewenste VERDIEPING. Ontruim door het indrukken van de volgende toetsen. a. gewenste verdieping b. slow-woop (gedurende 30 seconde) c. reset d. gewenste verdieping e. tekst (gedurende 30 seconde) HERHAAL bovengenoemde handelingen (a t/m e) tot tegenbericht. b. Activeer het ontruimingssignaal voor het gewenste GEBOUW. Ontruim door het indrukken van de volgende toetsen. a. gewenste gebouw b. slow-woop (gedurende 30 seconde) c. reset d. gewenste gebouw e. tekst (gedurende 30 seconde) HERHAAL bovengenoemde handelingen (a t/m e) tot tegenbericht. 18

19 3 ONGEVALMELDING Ongevalmelding binnen werktijd (8u u) a. noteer: -plaats en toedracht ongeval -aantal slachtoffers b. waarschuw de EHBO'ers via de piepers c. waarschuw in opdracht van EHBO zonodig de ambulance via 4444 d. indien ambulance is gewaarschuwd, meldt dit aan het secretariaat faculteitsbestuur 4 BOMMELDING - direct melden aan ploegleider en coördinator BHV - direct melden aan secretariaat faculteitsbestuur - direct de politie bellen via 0-112; - na de bommelding het modelformulier "Ontvangen Bommelding" invullen - in opdracht van de BHV het ontruimingssignaal in werking zetten; Brandmelding buiten werktijd a. Gebruik 4444 of sla de handbrandmelder naast het brandmeldpaneel in, de melding gaat rechtstreeks naar de brandweer. b Bij een brandmelding op het paneel wordt de brandweer en de storingsdienst automatisch opgeroepen. c. Bij een brandmelding wordt de alarmtelefoon van de AMD gebeld door de Regionale Alarmcentrale van de Brandweer. Ongevalmelding buiten werktijd a. Gebruik het alarmnummer

20 3.7 TAKEN COöRDINATOR / PLOEGLEIDER BHV 1 BRANDMELDING EN ONTRUIMING - brandweer gewaarschuwd; - ontruimers ingezet; - BHV ingezet; - liften naar beneden en geblokkeerd; - brandweer opvangen; - gids voor brandweer aanwezig; - gebouw ontruimd; - algemene alarm- en meldprocedures uitgevoerd - Bij ontruiming melden aan het secretariaat faculteitsbestuur - gas en elektra uitgezet (TD) NA DE BRAND - Neemt contact op met TD over de gebouwfuncties zoals : - gas water elektra; - het brandmeldsysteem; - ventilatie; - liften; - vervangen gebruikte blustoestellen; 2 ONGEVALMELDING EHBO'er gewaarschuwd; Ambulance gewaarschuwd; Ambulance opvangen. 3 BOMMELDING - politie gewaarschuwd; - BHV ingezet; - ontruimers ingezet; - verzamelplaats aangewezen - politie opvangen; - gids voor politie; - gebouw ontruimd. 4 WATEROVERLAST TD waarschuwen 20

21 3.8 TAKEN BEDRIJFSHULPVERLENERS 1 BRANDMELDING EN ONTRUIMING - zie: operationeel ontruimingsplan - verwijzen naar de vluchtroutes; - verwijzen naar de verzamelplaats; - voorkomen dat de liften worden gebruikt; - begeleiden van invaliden. Ploegleider BHV deelt de taken in zoals: - redden of begeleiden van personen; - bestrijden van een beginnende brand met kleine blusmiddelen; - opvangen en begeleiden brandweer; - indien nodig: * inschakelen van deskundigen geclassificeerde ruimten * afsluiten van gas, water en elektra (TD) * (water)schade beperken (vrijwilligers) - Bij ontruiming: voorkomen van voortijdig terugkeer van personen naar ontruimde afdelingen, bewaken van in- en uitgangen. - rapportage aan BHV coördinator 2 ONGEVALMELDING - De EHBO'ers begeven zich naar de plaats van het ongeval met EHBO tas; - verlenen van eerste hulp; - indien noodzakelijk: doorverwijzen naar het ziekenhuis, een EHBO'er waarschuwt een ambulance ( 4444); - indien noodzakelijk via de AMD het ongeval laten melden aan DVM-Arbodienst (bij bedrijfsongeval) - opvangen van de ambulance en als gids of begeleider fungeren; - zo nodig familie (laten) informeren. - Invullen ongevalmeldingformulier 3 VERBINDINGEN en CONTACTEN MET EXTERNE HULPDIENSTEN - bij een ernstig ongeval of niet beheersbare calamiteit de Regionale Alarmcentrale ( 4444) waarschuwen. Geef door: aard plaats aanwezigheid en toestand slachtoffers eigen naam en telefoonnummer - opvang van brandweer, politie of ambulance; - fungeren als gids en informant; - onder leiding fungeren van de brandweer. - verstrekken van informatie aan de externe hulpdiensten over: plaats van de calamiteit aanwezige gevaren ondernomen acties van de BHV - adequate kennis van: aanwezigheid hulpmiddelen gebouwindeling organisatie 21

22 4. PREVENTIEVE MAATREGELEN & VOORZIENINGEN 4.1 ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES & MIDDELEN - het veiligheidsreglement - incidentenregistratie - alarmsticker op de telefoon - voorlichting & instructie - BHV - EHBO - rookverbod - calamiteiteninstructie (A4) - RIE - Safety & Emergency - Jaarverslag - Instructie Receptie - inspectierondes AMD BLUSMIDDELEN Slanghaspels, Handblussers (Jaarlijkse keuring in opdracht van Vastgoed) DROGE STIJGLEIDING: De keuring in opdracht van Vastgoed 4.2 LOKATIE AFSLUITERS EN SCHAKELAARS: WATER - ELEKTRA - GAS WATER Bij wateroverlast: 4600, na werktijd storingstelefoon. ELECTRA Bij gevaar van sluiting in elektra: 4600, na werktijd storingstelefoon GAS Bij gaslekkage: 4600, na werktijd storingstelefoon Werkzaamheden en afsluitingen altijd door of in overleg met de TD of Vastgoed. 4.3 AAN ALARMSIGNAAL GEKOPPELDE VOORZIENINGEN - Ventilatiesysteem: gaat aan in brandsituatie (is handmatig te bedienen via paneel BMC) - Brandweerlift en personenliften: gaan naar begane grond - Deurontgrendelinrichtingen: elektrisch gekoppelde (nood)uitgangen worden ontgrendeld - Personenzoekinstallatie: groepsoproep BHV en Storingsdienst - Zuurkasten: gaan aan in brandsituatie - Slowwoopsysteem: geluid afwisselend met tekst (handmatige bediening) - Handbrandmelders zijn gekoppeld aan het slowwoopsysteem - Sprinklerinstallatie OORT-gebouw 22

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: 015-2781226 Waarschuw daarnaast

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 8 januari 2013 nr. 8. Laatst geactualiseerd 14 mei 2013 INLEIDING...

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

MODEL CALAMITEITENPLAN

MODEL CALAMITEITENPLAN MODEL CALAMITEITENPLAN Leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Brandweer Buren / Culemborg Toelichting op de leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Het model

Nadere informatie

handreiking Bedrijfshulpverlening

handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda januari 2008 SSC P&O Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten agressiebeleid 3 3. Definitie,

Nadere informatie

I. Intern noodplan. 1. Doel:

I. Intern noodplan. 1. Doel: I. Intern noodplan 1. Doel: Een uitgewerkt plan om in crisissituaties passend te reageren en zodoende de ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen ervan te bestrijden en te beperken. 2. Inhoud:

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem

Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem Versie 8.0 AAnsluitvoorwaarden openbaar meldsysteem Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 01 02 Inhoudsopgave 1. Algemeen 05 2.

Nadere informatie

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

Op het ergste voorbereid

Op het ergste voorbereid Op het ergste voorbereid Handreiking Crisismanagement Voorwoord Tijdens de Cospa-bijeenkomst Verantwoorde internationale Stages: Waar Liggen de Grenzen op 10 juni 1999 werd in één van de discussiegroepen

Nadere informatie

BEDRIJFSHULPVERLENER

BEDRIJFSHULPVERLENER BEDRIJFSHULPVERLENER Versie: Juli 2011 1 Bedrijfshulpverlening (BHV) - Voldoen aan de Arbo-wetgeving - Voorkomen van rechtelijke aanspraken - Bedrijfshulpverlening is verplicht voor alle bedrijven en instellingen

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Regionale Brandweer Groningen Colofon Uitgave: Regionale Brandweer Groningen Vastgesteld: College Commandanten

Nadere informatie