Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer"

Transcriptie

1 Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer Notitie Aan Dagelijks Bestuur Van Portefeuillehouder RO Onderwerp Resultaten haalbaarheidsonderzoek jongerenhuisvesting Klieverink Datum 10 december 2014 Aanleiding In overleg met de programmamanager jongeren- en studentenhuisvesting van de gemeente Amsterdam meldden medio 2013 initiatiefnemers Rochdale en Plegt Vos Bouwgroep BV zich bij het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer / stadsdeel Zuidoost met een verzoek voor een locatie voor de ontwikkeling van circa 170 tijdelijke huureenheden (modulaire bouw) voor jongeren in de leeftijdsgroep jaar te verhuren met jongerencontract. Begin 2014 heeft Rochdale zich teruggetrokken uit het project (zie bijlage 1). Belegger Haerzathe heeft april 2014 aangegeven door te willen gaan met het project, en het risico van beheer en verhuur van het project zelf op zich te nemen. Haerzathe is een investeringsmaatschappij in diverse vastgoedprojecten en is onder andere betrokken bij de studentenwoningen in de D- buurt. Gezien het bestuurlijke belang dat Zuidoost hecht aan de bouw van jongerenwoningen én het belang dat de Centrale Stad hieraan hecht is besloten op dit verzoek in te gaan. Deze leeftijdscategorie jongeren van jaar wordt nauwelijks bediend in de huidige markt. Het gaat om woningen in het goedkoopste huursegment. Voor de K-buurt biedt de jongerenhuisvesting een welkome invulling voor een van de (vele) beschikbare bouwlocaties, het brengt levendigheid in de buurt en vergroot het draagvlak voor de voorzieningen. Intentieovereenkomst In juni 2014 heeft (toenmalig) wethouder grondzaken van de gemeente Amsterdam, dhr. Van Poelgeest ingestemd met de enkelvoudige selectie van Haerzathe Investments voor deze ontwikkeling. Voor de realisatie van ongeveer 200 jongerenwoningen op de locatie Klieverink is met deze belegger een intentieovereenkomst afgesloten. In de intentieovereenkomst met Haerzathe is afgesproken dat in de periode tot 15 november 2014 gewerkt wordt aan een haalbaarheidsstudie. Voor een samenvatting van de inhoud van de intentieovereenkomst en de uitgangspunten van de haalbaarheidsstudie verwijzen we naar de bijlage 2. Leeswijzer In deze notitie worden de resultaten van de haalbaarheidsstudie per onderwerp behandeld. Deze onderwerpen zijn: 1. Doelgroep 2. Visie op beheer 3. Ontwerp 4. Woningaantal 5. Parkeren 6. Kavelexploitatie.

2 Pagina 2 van 17 Vervolgens wordt ingegaan op de planning en procedures, met name het uitgangspunt van de ontwikkelaar om de bouwaanvraag voor 1 januari 2015 in te dienen. Als laatste wordt ingegaan op het verzoek van de portefeuillehouder om een beperkt aantal woningen beschikbaar te stellen voor een bijzondere doelgroep kwetsbare jongeren. De notitie eindigt met conclusies ten aanzien van de haalbaarheidsstudie. Kernvragen Voor ingegaan wordt op deze punten de kernvragen die in het kader van het haalbaarheidsonderzoek nog spelen in dit project. 1. Huurcontract: Op dit moment is er nog geen juridisch kader voor een tijdelijk huurcontract aan gewenste doelgroep. Haerzathe is geen partij in de Amsterdamse pilot met het jongerencontract. Het Ministerie is bezig met een algemeen tijdelijk huurcontract voor de leeftijdsgroep tot 28 jaar. Duidelijk is in ieder geval dat bij het aangaan van de ontwikkelovereenkomst de grondslag ontbreekt om vast te leggen dat de woningen voor de beoogde doelgroep beschikbaar blijven. Wat als dit niet tijdig is geregeld en er dus geen juridisch instrumentarium is om toewijzing aan de doelgroep te regelen op die wijze dat gegarandeerd is dat bij het bereiken van een bepaalde leeftijd, het huurcontract kan worden opgezegd? 2. Doelgroep: Wat als de gewenste doelgroep niet / onvoldoende wordt bereikt? Ontwikkelaar heeft aangegeven een achtervang voor de doelgroep jongeren te willen hebben. In de intentieovereenkomst is aangegeven dat wijziging van de doelgroep alleen mag na instemming van het DB. Onderstaand zal per punt worden ingegaan op de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek. 1. Doelgroep De doelgroep voor deze huureenheden zijn jongeren 1 bij voorkeur afkomstig uit stadsdeel Zuidoost en vervolgens jongeren uit geheel Amsterdam, in de leeftijdscategorie van 18 tot 23 jaar ten tijde van het tekenen van het huurcontract. Gelijktijdig met dit project ligt er een ander initiatief in het stadsdeel voor het bouwen van ruim 500 woningen voor starters op de woningmarkt in de leeftijd van 23 tot 30 jaar. Beide projecten vullen elkaar dus mooi aan: de gehele groep van jaar kan worden bediend. Haerzathe omschrijft het als volgt: Onze doelgroep bestaat uit zelfredzame jongeren op de Amsterdamse woningmarkt, bij voorkeur uit Amsterdam Zuidoost, in de leeftijd van jaar, die niet voltijds studeren met een bruto-inkomen van maximaal euro per jaar. Het kan gaan om Amsterdamse jongeren die bij hun ouders wonen en een stap willen maken richting zelfstandigheid. Het kan ook om Young Professionals gaan die afkomstig zijn uit Amsterdam of uit andere steden en in hun eerste baan starten op de arbeidsmarkt. 1 In Amsterdam wordt beleidsmatig onderscheid gemaakt tussen het begrip jongere en student. De jongere wordt gedefinieerd als iemand tussen jaar met maximaal een MBO diploma die aangewezen is op een sociale huurwoning. Een jongere is geen voltijds student. 2

3 Pagina 3 van 17 Verwacht wordt dat er voldoende aanbod is van jongeren in Amsterdam in deze leeftijdscategorie. Uit onderzoek naar het aantal verhuisgeneigden in de gemeente Amsterdam, zoals het onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) met gegevens uit 2011, blijkt dat voor de doelgroep jarigen en een inkomen boven de 850 euro, circa 1350 jongeren in Amsterdam te kenmerken zijn als beslist verhuisgeneigd. In Zuidoost is de wachttijd voor starters (dit zijn vooral jongeren) voor een sociale huurwoning 6,8 jaar (2013). Dat geeft aan dat er een grote vraag naar zelfstandige woonruimte onder jongeren is. Daarnaast is er een groot aantal studenten (op een MBO-, HBO- of WO-opleiding) met een huurcontract in Zuidoost. In 2015 zijn er meer dan 2000 studenten met een zogenaamd campuscontract, dat afloopt als de studie is beëindigd, waarna de ex-student de woning moet verlaten. Jongeren tot 23 jaar, zoals afgestudeerde MBO-ers. zouden goed kunnen doorstromen naar de woningen in Klieverink. Dit biedt perspectief voor bezetting van de woningen in het complex. Het stadsdeel wil deze studenten graag als bewoner vasthouden als zij hun studie hebben beëindigd. Tot de doelgroep behoren niet Young Professionals uit andere steden dan Amsterdam, zoals Haerzathe aangeeft in haar omschrijving van de doelgroep. Terugvaloptie bij onvoldoende aanbod jongeren Haerzathe heeft aangegeven een terugvaloptie te willen voor geval er in de aanloop naar of bij oplevering dan wel gedurende de exploitatieperiode deze doelgroep niet voldoende is om te complex verhuurd te krijgen dan wel verhuurd te houden. Zij geven conform het advies van het stadsdeel aan dat bij onvoldoende aanbod van huurders de doelgroep uitgebreid kan worden naar (in volgorde): 1. Uit de stadsregio Amsterdam komend 2. Uit een hogere leeftijdsgroep: tot 26 jaar in de volgorde uit Amsterdam Zuidoost, uit Amsterdam, uit de stadsregio Amsterdam. In de intentieovereenkomst is aangegeven dat het DB toestemming moet geven om af te wijken van de primaire doelgroep. Aan deze voorwaarde zal worden vastgehouden en deze zal worden opgenomen in de ontwikkelovereenkomst. Dit zal te zijner tijd worden vastgelegd in de nog op te stellen erfpachtakte. In de bijzondere bepalingen van de erfpachtakte kunnen de bestemming en het gebruik (aantal woningen en doelgroep jongeren) opgenomen worden. Standaard staat ook opgenomen dat het de erfpachter niet is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente een andere bestemming aan het terrein te geven. Indienmocht blijken dat de doelgroep niet of onvoldoende bereikt wordt en de erfpachter de bestemming zou willen verruimen of wijzigen, dan is de erfpachter verplicht schriftelijke toestemming te vragen aan de gemeente. Huurcontract: juridisch kader In dit project willen we gedurende 20 jaar een zo groot mogelijk deel van de primaire doelgroep (18-23 jarigen) bedienen. Derhalve is het belangrijk dat er een borgingsmechanisme aanwezig is 3

4 Pagina 4 van 17 voor het uitstromen van bewoners na het bereiken van een bepaalde leeftijd. Deze verankering is wettelijk nog niet gevonden. Het jongerencontract 2 is niet van toepassing omdat Haerzathe geen partij is in de Amsterdamse pilot met 3 woningcorporaties. Het Ministerie van Wonen en Bouwen werkt aan een Starterscontract, een contract met een duur van maximaal 5 jaar, voor bewoners tot maximaal 28 jaar. Voorzien is dat dit contract medio 2015 in werking gaat treden. In de bijzondere bepaling van de erfpachtakte zal ook de verplichting worden opgenomen om het starterscontract te gebruiken vanaf het moment dat die wettelijk is vastgesteld. Mocht het Starters contract niet tijdig wettelijk geregeld zijn, dan dient de vraag zich aan, op welke wijze de toewijzing aan de doelgroep en met name de doorstroming geregeld kan worden. Verhuur zou vooralsnog kunnen plaatsvinden met een regulier huurcontract. Het is dan niet mogelijk het huurcontract te beëindigen omdat de huurder een bepaalde leeftijdsgrens heeft bereikt. Dit is een risico voor de doorstroming en het beschikbaar houden van de woningen voor de door het stadsdeel gewenste doelgroep. Geadviseerd wordt dit risico te nemen, om de hieronder genoemde redenen. Gezien de grootte van de woning ligt het in de lijn der verwachting dat de meeste jongeren voor hun 30-ste het complex zullen verlaten. Tijdens de woontijd in het complex loopt de inschrijftijd bij Woningnet in de Stadsregio Amsterdam gewoon door. De jongere kan zich vanaf zijn 18e inschrijven bij Woningnet, zodat hij flink wat jaren kan opbouwen voordat hij actief gaat zoeken op de sociale huurmarkt. De gemiddelde wachttijd in Zuidoost is nu bijna 7 jaar voor starters op de markt voor sociale huurwoningen. Dit betekent dat de jongere, na enkele jaren gewoond te hebben in het complex, een goede kans heeft om door te stromen naar een andere huurwoning. Het toekomstige Starterscontract geldt voor een bredere doelgroep dan die in dit project gewenst is. In de ontwikkelovereenkomst zal worden vastgehouden aan de eerder genoemde leeftijdscategorie. Conclusie: Er is op dit moment geen juridisch instrumentarium om de toewijzing aan de doelgroep te regelen en de doorstroom te garanderen. Bestemming en gebruik (jongerenwoningen voor een bepaalde doelgroep) kunnen worden vastgelegd in de bijzondere bepalingen bij de erfpachtakte. Over de instroom van bewoners worden afspraken gemaakt met Haerzathe. Een borgingsmechanisme voor het uitstromen van bewoners na het bereiken van een 2 Het jongerencontract wordt aangeboden aan jongeren van 18 tot 23 jaar. Zo n type contract wordt beëindigd wanneer de leeftijd van 26 jaar wordt bereikt, met een opzegtermijn van een half jaar. De jongere kan dus minimaal 3,5 jaar op de jongerenwoning blijven wonen. Door het jongerencontract zal een als jongerenwoning gelabelde woning voor de doelgroep bestemd blijven. Rochdale is een van de 3 Amsterdamse woningcorporaties die gebruik kan maken van dit jongerencontract. 4

5 Pagina 5 van 17 bepaalde leeftijd is wettelijk nog niet gevonden. De borging van de uitstroom van bewoners zullen gemeente en Haerzathe in het kader van de ontwikkelovereenkomst nader uitwerken. Huurprijs van de woningen Op grond van het Woning Waarderingsstelsel (WWS) worden punten gegeven aan een woning. Voor woningen gewaardeerd met minder dan 142 punten is de huur van de woning niet vrij te bepalen, maar geldt een wettelijk vastgesteld maximum. Haerzathe beoogt een woning te bouwen van 87 punten, het gaat dus om een sociale huurwoning. Om de bewoner (tot 23 jaar) in aanmerking te laten komen voor huurtoeslag mag de huurprijs (inclusief servicekosten) niet hoger zijn 395,05 (prijspeil 2014). Haerzathe gaat uit van een huur van 395,00. Hiermee voldoet Haerzathe aan het gestelde huurniveau in de intentieovereenkomst. Inkomenseis Haerzathe heeft op basis van het huurniveau als inkomenseis een netto inkomen van 900 per maand gesteld. Uitgangspunten hierbij zijn dat de huurlasten maximaal 30% van het netto inkomen bedragen, dat de gewenste huurder zelfredzaam is en bij voorkeur een baan heeft. Dit nettobedrag ligt boven het wettelijk vastgestelde minimuminkomen voor jongeren van jaar. Jongeren die slechts een bijstandsuitkering hebben zullen pas vanaf hun 22-ste aan de inkomenseis voldoen. Aangezien wij onderschrijven dat de doelgroep uit zelfredzame jongeren moet bestaan vinden wij dit een redelijke eis. Er zal toetsing plaatsvinden aan BKR registratie. Een BKR registratie leidt in beginsel niet tot uitsluiting. Dit punt zal nader worden uitgewerkt in de ontwikkelovereenkomst. Conclusie: De combinatie van de gehanteerde huurprijs en gestelde inkomenseis maakt de woningen voor jongeren uit de gewenste doelgroep voldoende bereikbaar. Een BKR registratie leidt in beginsel niet tot uitsluiting. Dit punt zal nader worden uitgewerkt in de ontwikkelovereenkomst. 2. Visie op beheer Voor het beheer heeft Haerzathe Investments / Wolf Huisvestingsgroep een beheerplan opgesteld. Bij de huurovereenkomst gaat een huishoudelijk reglement. In deze documenten zijn de volgende uitgangspunten van beheer opgenomen: Dagelijks beheer: onder meer het aanstellen van een vaste beheerder die wekelijks op vaste spreektijden fysiek aanwezig is op het complex, het aanstellen van aanspreekpunten per verdieping, zoveel mogelijk samenwerken met huurders om bij te dragen aan een goede onderlinge band met omwonenden, het opzetten van een facebookpagina en de mogelijkheid bieden van coöptatie. Screening: motivatie, kredietwaardigheid, verhuurdersverklaring, inkomenseis; geen lopende justitiële zaken. Opstellen en handhaving huisregels (bijvoorbeeld tegen overbewoning). 5

6 Pagina 6 van 17 Ten aanzien van overbewoning wordt in het huurcontract opgenomen dat de woning verhuurd wordt voor bewoning door één bewoner. Bij de beheerder en aanspreekpunten ligt het signaleren hiervan. Op basis van het beheerplan en gesprekken met belegger en beheerder hebben we er vertrouwen in dat het beheer goed wordt opgepakt en de belangrijkste aandachtspunten in beeld zijn bij de ontwikkelaar. Het plan behoeft in de vervolgfase nog een nadere uitwerking / verdiepingsslag. Gezien het belang van goed beheer voor dit complex wordt voorgesteld het beheerplan in de vervolgfase nader uit te werken mede op basis van gesprekken met onder andere de politie, de veiligheidscoördinator, wijkcoördinator. Daarnaast kan dit ingevuld worden door gesprekken aan te gaan met woningcorporaties (bijvoorbeeld: Rochdale, Alliantie) die veel ervaring met het beheer van grote complexen hebben opgebouwd. Conclusie: We adviseren om akkoord te gaan met de visie van Haerzathe/Wolf op het beheer. Het plan behoeft in de vervolgfase nog een nadere uitwerking / verdiepingsslag. 3. Ontwerp Het ontwerp is in meerdere ontwerpslagen met de architect Te Kiefte Architecten tot stand gekomen. In overleg met de supervisor is een gebouw tot stand gekomen dat past in het beeld van de Karspeldreef: Braziliaans, stoer, alzijdig en zelfbewust. Het okergele / oranje gebouw komt aan drie zijden in het gras te staan. Aan de kant van de dreef heeft het een hoge entree, die een doorkijk naar het binnenterrein geeft, en het gebouw positioneert aan de ventweg. Door de nog aan te leggen parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de ventweg krijgt het trottoir een breedte van 3,70m. Hierin dient een goede overgang privéopenbaar te komen. 70 cm is voldoende om een afstand te scheppen tot aan de open glasgevel. De woningen zijn eenzijdig georiënteerd met een grote glazen pui. De woningen staan direct aan het trottoir waardoor een goede overgang privé-openbaar dient te worden vormgegeven. Het gebouw is gewijzigd van een U-blok naar een alzijdig gesloten bouwblok, wat ook het uitgangspunt is voor de bebouwing langs de Karspeldreef. De fietsenstalling en wasmachineruimte is onderdeel van de wand die het bouwblok sluit en heeft dezelfde gevelindeling als de rest van het blok. Dit geeft het blok een rustige uitstraling. Hiermee is een goede oplossing gevonden voor de fietsenstalling en blijft het binnenterrein vrij van een gebouwde fietsenstalling. Het gebouw heeft één entree. Om geen achterzijde te creëren en om redenen van sociale veiligheid krijgt de fietsenstalling geen toegangen aan de zuidzijde (Kantershofpad). Fietsers moeten door de entree over het binnenterrein naar de fietsenstalling. De vluchtuitgangen zijn in het bouwvolume opgenomen. Voor het dak (vijfde gevel) is onderzocht is of een sedum dak gerealiseerd kon worden. Hiervoor bleken kostbare bouwkundige ingrepen noodzakelijk die financieel niet haalbaar zijn. In plaats daarvan komt er een gekleurd dak dat aansluit op de kleurstelling van de zijgevels. 6

7 Pagina 7 van 17 Het gebouw is rondom 4 lagen hoog. De woningen krijgen een grote raampartij die 45 centimeter terugligt ten opzichte van de gevel. Om redenen van privacy en het verbergen van installaties wordt getint glas toegepast waar je enigszins doorheen kijkt maar niet al te veel. Hieronder impressies van het plan. Het deel dat in de vogelvluchttekening als groen is ingetekend is een reservering voor extra dwarsparkeerplaatsen langs de ventweg om te kunnen voorzien in de parkeerbehoefte van de torens. 7

8 Pagina 8 van 17 Voor het ontwerp van de binnentuin is ontwerpbureau Ruys ingeschakeld. Hieronder een referentiebeeld: een klump bomen met een brede zitrand die dient als ontmoetings- en verblijfsplek. Na een laatste ontwerpslag en advies supervisor kan het ontwerp door naar Welstand. Conclusie ontwerp: Het ontwerp past goed in het beeld van de Karspeldreef. Na een laatste ontwerpslag en (positief) advies supervisor kan het ontwerp door naar Welstand. 4. Woningaantal De intentieovereenkomst gaat uit van ongeveer 200 woningen. Het plan dat samen met Rochdale ontwikkeld was (U-vormig blok) ging uit van 207 woningen. Het huidige gesloten bouwblok is ingetekend met 217 woningen. Vanuit de opgave van 200 woningen is verzocht dit woningaantal terug te brengen. Door het weghalen van één beuk vervallen er 7 woningen. Dit ontwerp met 210 woningen heeft vanuit stedenbouw en supervisie een lichte voorkeur vanwege de compactere opzet en het beter kunnen inpassen van de parkeeropgave. Haerzathe geeft aan dat het plan financieel haalbaar is bij 217 woningen. Om de gewenste uitstraling van het gebouw te krijgen zijn kostenverhogende wijzigingen in het ontwerp gedaan. Ook de inpassing van fietsenstalling en wasmachineruimte lukt volgens Haerzathe beter in het plan met 217 woningen. In het lange proces dat heeft geleid tot het voorliggende ontwerp heeft 8

9 Pagina 9 van 17 ook het stadsdeel stappen gezet om de financiële haalbaarheid te vergroten, zo is de exploitatieperiode verlengd tot 20 jaar (was 17 jaar), het sedum dak is komen te vervallen en het woningaantal verhoogd ten opzichte van de 207 woningen uit het plan van Rochdale. Rochdale is er echter tussenuit gegaan en daarmee ook de huurgarantie: in het voorliggende plan ligt het risico ten aanzien van de verhuur volledig bij belegger Haerzathe. Conclusie woningaantal: Alles afwegende stellen we voor akkoord te gaan met 217 woningen. 5. Parkeren Onderdeel van de haalbaarheidsstudie was het bepalen van de parkeernorm voor de jongeren. Uitgangspunt is het realiseren van (zoveel als mogelijk) parkeerplaatsen binnen het plangebied. Parkeernorm De te hanteren parkeernorm voor het project Klieverink is op basis van onderzoek van Ecorys bepaald op 0,25 parkeerplaats per woning. Ecorys adviseert een bandbreedte van 0,25-0,4 parkeerplaats per woning. Gezien de jonge leeftijdscategorie van de doelgroep instroom jaar en de nabijheid van het openbaar vervoer (metro- en bushaltes op loopafstand) is door de afdeling verkeer geadviseerd de onderkant van de bandbreedte te hanteren, dat wil zeggen 0,25 parkeerplaats per woning. Op basis van de norm van 0,25 parkeerplaats per woningen moeten voor het project Klieverink 54 parkeerplaatsen (217 woningen) worden gerealiseerd. Openbare parkeerplaatsen De parkeerplaatsen zijn openbaar. Het merendeel van de parkeerplaatsen (39 parkeerplaatsen) kan aan de westzijde van het complex worden ingepast, binnen het plangebied. De overige 15 parkeerplaatsen kunnen langs de dreef worden gerealiseerd. De exacte locatie wordt uitgewerkt in het nog te maken ontwerp openbare ruimte, dat ook de inrichting van de openbare ruimte toren Klieverink omvat. De parkeerbalans voor geheel K-midden in de eindsituatie laat zien dat een haalbare parkeerbalans verkregen kan worden. Daarbij is uitgegaan van de sloop van alle parkeergarages en nog te realiseren dubbelzijdig parkeren langs de zuidelijke ventweg van de Karspeldreef. Uiteindelijk betekent dit dat voor De Key-torens een aangepast parkeernorm van 0,5 parkeerplaats per woning moet worden gehanteerd die meer in overeenstemming is met het autobezit. Conclusie parkeren: De te hanteren parkeernorm voor het project Klieverink is op basis van onderzoek van Ecorys bepaald op 0,25 parkeerplaats per woning. Voor 217 woningen zijn dan 54 parkeerplekken nodig. Deze openbare parkeerplekken kunnen goeddeels binnen het plangebied worden gerealiseerd. 6. Kavelexploitatie Dit project valt onder het Centraal Vereveningsfonds. Er is een voorlopige opstelling gemaakt van de kosten en opbrengsten. Deze voorlopige kavelexploitatie heeft een positief saldo. 9

10 Pagina 10 van Planning Haerzathe wil voor 1 januari 2015 de omgevingsvergunning aanvragen, in verband met wijziging bouwbesluit per 1/1/15. In het bouw besluit wordt de EPC waarde verlaagd, wat leidt tot kostenverhogende bouwkundige ingrepen, het opnieuw doorrekenen van het plan en beoordelen van de haalbaarheid. Vandaar dat in de conceptplanning wordt uitgegaan van indiening aanvraag medio december Het plan is strijdig met het bestemmingsplan en zal derhalve met een WABO projectafwijkingsprocedure mogelijk gemaakt moeten worden. In de conceptplanning wordt uitgegaan van start bouw eind juli Uitgegaan wordt van een bouwtijd van 4 maanden. De woningen worden dan eind november 2015 opgeleverd. Haerzathe wil deze planning vervroegen met een maand. Aandachtspunt is tevens de wenstracéprocedure. 8. Inspraak Over de huidige plannen is nog niet met omwonenden en andere belanghebbenden gecommuniceerd. Dit is bij een dergelijk plan wel gebruikelijk aangezien het een omvangrijke bebouwing betreft voor een specifieke doelgroep. De huidige planning heeft als consequentie dat inspraak en ter inzagelegging moeten worden gecombineerd. Dit houdt in dat tijdens de terinzagelegging van het concept WABO-besluit een informatieavond wordt belegd. Indien omwonenden en/of andere belanghebbenden een reactie willen geven zal dit in de vorm van een officiële zienswijze zijn. Bij meer tijd kan gekozen worden om inspraak vooraf te laten gaan aan zienswijzen termijn. Ervaring leert dat veel bezwaren en bedenkingen kunnen worden weggenomen na de inspraak. Inspraak koppelen aan de officiële zienswijzen is in die zin risicovol, omdat de buurt dan nog niet is geïnformeerd en dus eerder geneigd zal zijn om in te spreken. Dit bezwaar kan deels weggenomen worden door in december een bewonersbrief rond te sturen waarin het initiatief voor de ontwikkeling van ruim 200 jongerenwoningen Klieverink wordt bekend gemaakt en een informatieavond in januari wordt aangekondigd waar de ontwikkelaar de plannen toelicht. In januari wordt dan een officiële uitnodiging voor deze avond rondgestuurd. 9. Bijzondere doelgroep Portefeuillehouder heeft in een gesprek met Haerzathe en de programmamanager jongeren- en studentenhuisvesting verzocht om een beperkt aantal woningen voor een bijzondere doelgroep te bestemmen, jongeren die het thuis moeilijk hebben, couch surfen, e.d. en hier indien nodig een (financiële) bijdrage aan te willen leveren. Haerzathe staat hier welwillend tegenover, echter ziet ook risico s. De bijzondere doelgroep is niet meegenomen in voorliggende haalbaarheidsstudie. Mogelijke doelgroep Eventuele mogelijkheid is de uitstroom van jongeren uit de maatschappelijke opvang in Amsterdam. In Nieuw West loopt nu een project waar een kleine groep in een zelfde soort jongerenhuisvestingsproject als Klieverink, wordt opgenomen. OGA en DMO hebben dit proces begeleid: OGA voor de groep van jaar; DMO gaat over jongeren tot 23 jaar. 10

11 Pagina 11 van 17 Bij Klieverink zou een beperkt aantal woningen vast kunnen worden gehuurd door een zorginstelling. De verhuurder heeft dan gegarandeerd zijn inkomsten. De zorginstelling kent de bewoner die klaar is met een begeleidingstraject en legt de keuze om deze jongere te laten uitstromen voor aan de zg uitstroomtafel. Hier zitten diverse professionals bij elkaar om te beslissen of de jongere zelfstandig kan wonen. OGA adviseert voor deze groep een leeftijdsgrens te hanteren tot 30 jaar, bij mutatie is dan voldoende aanbod van geschikte jongeren om in Klieverink te gaan wonen. OGA ziet kansen voor 20 zorgwoningen, bij voorkeur jongeren die klaar zijn met de 24-uurs opvang. Te denken valt aan spikkelwoningen, ofwel woningen die niet geclusterd bij elkaar liggen, maar gespikkeld over het complex. Wel zou hierbij als eis kunnen worden meegegeven dat de jongere die op Klieverink komt wonen een vorm van dagbesteding moet hebben, zodat de jongere niet gaat hangen bij zijn woning. De zorginstelling heeft wekelijks contact met de bewoner en kan bij teveel overlast de huurder terugtrekken en een andere bewoner voorstellen. De instroom van deze kwetsbare groep behoeft nog nader onderzoek met partijen. Conclusie: een invulling van deze bijzondere doelgroep zal worden uitgewerkt in het kader van de ontwikkelovereenkomst in de periode tot de erfpachtaanbieding. 10. Conclusies haalbaarheidsstudie De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek laten zien dat de ontwikkeling van jongerenwoningen op de locatie Klieverink haalbaar is. Per onderdeel zijn de volgende conclusies getrokken. 1. Doelgroep Jongeren bij voorkeur afkomstig uit stadsdeel Zuidoost en vervolgens jongeren uit geheel Amsterdam, in de leeftijdscategorie van 18 tot 23 jaar ten tijde van het tekenen van het huurcontract. Terugvaloptie indien onvoldoende aanbod van huurders uit de bovengenoemde primaire doelgroep uit te breiden naar jongeren 1. Uit de stadsregio Amsterdam komend 2. Uit een hogere leeftijdsgroep: tot 26 jaar in de volgorde uit Amsterdam Zuidoost, uit Amsterdam, uit de stadsregio Amsterdam. In de intentieovereenkomst is aangegeven dat het DB toestemming moet geven om af te wijken van de primaire doelgroep. Aan deze voorwaarde zal worden vastgehouden en deze zal worden opgenomen in de ontwikkelovereenkomst. Bestemming en gebruik (jongerenwoningen voor een bepaalde doelgroep) kunnen worden vastgelegd in de bijzondere bepalingen bij de erfpachtakte. Huurcontract: juridisch kader Er is op dit moment geen juridisch instrumentarium om de toewijzing aan de doelgroep te regelen en de doorstroom te garanderen. Over de instroom van bewoners zijn afspraken te maken met Haerzathe. Een borgingsmechanisme voor het uitstromen van bewoners na het bereiken van een bepaalde leeftijd is wettelijk nog niet gevonden. Tot 11

12 Pagina 12 van 17 die tijd is ons voorstel te werken met een regulier huurcontract. Gezien de grootte van de jongerenwoning en het feit dat gedurende de woontijd er inschrijvingsduur bij Woningnet wordt opgebouwd wordt dit risico aanvaardbaar geacht. De borging van de uitstroom van bewoners zullen gemeente en Haerzathe in het kader van de ontwikkelovereenkomst nader uitwerken. Huurprijs en inkomenseis Haerzathe gaat uit van een huur van 395,00. Hiermee voldoet Haerzathe aan het gestelde huurniveau in de intentieovereenkomst, waarbij de huur de maximale huurgrens voor huurtoeslag voor jongeren tot 23 jaar, niet mag overschrijden. Haerzathe hanteert een inkomenseis van 900 netto per maand. De combinatie van de gehanteerde huurprijs en gestelde inkomenseis maakt de woningen voor jongeren uit de gewenste doelgroep voldoende bereikbaar. Er zal toetsing plaatsvinden aan BKR registratie. Een BKR registratie leidt in beginsel niet tot uitsluiting. Dit punt zal nader worden uitgewerkt in de ontwikkelovereenkomst. 2. Visie op beheer We adviseren om akkoord te gaan met de visie van Haerzathe/Wolf op het beheer. Het plan behoeft in de vervolgfase nog een nadere uitwerking / verdiepingsslag. 3. Ontwerp Het plan heeft een ruimtelijke kwaliteit die voldoende aansluit op de omgeving. Het ontwerp kan na een laatste aanpassing met (positief) advies van de supervisor worden voorgelegd aan Welstand. 4. Woningaantal Haerzathe geeft aan dat het plan haalbaar is bij 217 woningen. Gezien de kostenverhogende aanpassingen die in het ontwerp zijn gedaan wordt voorgesteld akkoord te gaan met 217 woningen. 5. Parkeren De te hanteren parkeernorm voor het project Klieverink is op basis van onderzoek van Ecorys bepaald op 0,25 parkeerplaats per woning. Voor 217 woningen zijn dan 54 parkeerplekken nodig. Deze openbare parkeerplekken kunnen goeddeels binnen het plangebied worden gerealiseerd. Te nemen besluit: In te stemmen met een parkeernorm voor jongerenhuisvesting Klieverink van 0,25 parkeerplaats per woning 6. Kavelexploitatie Dit project valt onder het Centraal Vereveningsfonds. Er is een voorlopige opstelling gemaakt van de kosten en opbrengsten. Deze voorlopige kavelexploitatie heeft een positief saldo. 12

13 Pagina 13 van 17 Planning en inspraak Haerzathe wil voor 1 januari 2015 de omgevingsvergunning aanvragen, in verband met wijziging bouwbesluit per 1/1/15. In het bouw besluit wordt de EPC waarde verlaagd, wat leidt tot kostenverhogende bouwkundige ingrepen. Dit is dan ook een uitgangspunt in de planning. De huidige planning heeft als consequentie dat inspraak en ter inzagelegging moeten worden gecombineerd. Het initiatief jongerenhuisvesting is eerder nog niet besprken met de buurt. Voorgesteld wordt om in december een bewonersbrief rond te sturen waarin het initiatief voor de ontwikkeling van ruim 200 jongerenwoningen Klieverink wordt bekend gemaakt en een informatieavond in januari wordt aangekondigd waar de ontwikkelaar de plannen toelicht. In januari wordt dan een officiële uitnodiging voor deze avond rondgestuurd. Bijzondere doelgroep Een invulling van deze bijzondere doelgroep zal worden uitgewerkt in het kader van de ontwikkelovereenkomst in de periode tot de erfpachtaanbieding. Te nemen besluit: in het kader van de ontwikkelovereenkomst het toevoegen van een bijzondere doelgroep jongeren nader onderzoeken. 11. Risicoparagraaf Het draagvlak in de buurt voor dit initiatief is nog niet bekend. Het huidige plan is nog niet met omwonenden en andere belanghebbenden gecommuniceerd. Dit is bij een dergelijk plan wel gebruikelijk aangezien het een omvangrijke bebouwing betreft voor een specifieke doelgroep. Haerzathe wil voor 1 januari 2015 een omgevingsvergunning aanvragen in verband met wijziging Bouwbesluit en de kostenverhogende bouwkundige ingrepen die dit tot gevolg heeft. Dit betekent dat inspraak en terinzagelegging worden gecombineerd en men waarschijnlijk eerder geneigd zal zijn in te spreken. Dit bezwaar kan deels worden weggenomen door in december een bewonersbrief rond te sturen waarin het initiatief voor de ontwikkeling van jongerenwoningen wordt bekendgemaakt en een informatieavond in januari 2015 wordt aangekondigd waarop de ontwikkelaar de plannen toelicht. Er is op dit moment geen juridisch instrumentarium om de toewijzing aan de doelgroep te regelen en de doorstroom te garanderen. Dit risico wordt ten dele ondervangen door in de bijzondere bepaling van de erfpachtakte bestemming en gebruik (jongerenwoningen voor een bepaalde doelgroep) vast te leggen. Gezien de grootte van de woning en het feit dat gedurende de woontijd inschrijvingsduur bij Woningnet wordt opgebouwd wordt het risico van onvoldoende uitstroom aanvaardbaar geacht. De borging van de uitstroom van bewoners zal in het kader van de ontwikkelovereenkomst nader worden uitgewerkt. 13

14 Pagina 14 van Besluitvorming en vervolg Het DB neemt een besluit over de haalbaarheid van het initiatief. Besluitvorming door DB is vooralsnog ingepland op 9 december Indien het plan door partijen haalbaar wordt geacht zal een vervolgovereenkomst worden afgesloten. Als tussenstap tussen intentieovereenkomst en erfpachtuitgifte, wordt een ontwikkelovereenkomst afgesloten. Dit vanwege de bijzondere projectafspraken: De tijdelijkheid van het project (20 jaar). Het beheerplan. De bijzondere doelgroep die moet worden toegevoegd. 14

15 Pagina 15 van 17 Bijlage 1: Achtergrond 200 tijdelijke huureenheden voor jongeren In overleg met programmamanager jongeren- en studentenhuisvesting meldden medio 2013 initiatiefnemers Rochdale en Plegt Vos Bouwgroep BV zich bij het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer / stadsdeel Zuidoost met een verzoek voor een locatie voor de ontwikkeling van 200 tijdelijke huureenheden (modulaire bouw) voor jongeren in de leeftijdsgroep jaar. Gezien het bestuurlijke belang dat Zuidoost hecht aan de bouw van jongerenwoningen én het belang dat de Centrale Stad hieraan hecht is besloten op dit verzoek in te gaan. Deze leeftijdscategorie jongeren wordt nauwelijks bediend in de huidige markt. Het gaat om woningen in het goedkoopste huursegment. Locatie Klieverink (Karspeldreef, K-buurt) Het stadsdeel heeft voor dit initiatief de locatie Klieverink in de K-buurt aangewezen. De garage Klieverink werd gesloopt (juni 2014: sloop gereed). De herontwikkeling van de garages langs de Karspeldreef was eind 2012 door ontwikkelaar De Key afgeblazen, toen deze aangaf niet meer te beschikken over de financiële middelen voor de herontwikkeling. Aan de Karspeldreef is nog een ruim aanbod van beschikbare bouwlocaties zonder ontwikkelaar. Ten oosten van de metrobaan is het gebied momenteel voor het grootste deel braakliggend. Een initiatief voor een periode van 20 jaar geeft een gewenste invulling aan een van deze locaties en schept op termijn weer nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. De (tijdelijke) jongerenhuisvesting vergroot de levendigheid in het gebied en draagt bij aan het draagvlak voor de voorzieningen in de K-buurt. Voor de jongeren is de locatie geschikt vanwege nabijheid van voorzieningen zoals een winkelcentrum, buurthuis, sportvoorzieningen en openbaar vervoer. Ontwikkeling medio 2013 februari 2014: Plegt Vos en Rochdale In de periode medio 2013 tot februari 2014 is met initiatiefnemers Rochdale en Plegt Vos gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek met als belangrijkste uitgangspunten 200 jongerenwoningen (verhuur met jongerencontract), bereikbaar voor jongeren tot 23 jaar, dus met een voor huurtoeslag subsidiabele huur van ten hoogste 389 per maand, met een gelimiteerde exploitatieperiode van 20 jaar. Plegt Vos heeft hierbij de rol van bouwer (vergl Spinozacampus). Rochdale zou zorgdragen voor het beheer en de exploitatie van het project en een huurgarantie afgeven waarmee het risico voor een particuliere investeerder/belegger wordt beperkt. Plegt Vos gaf aan voor dit project een geïnteresseerde belegger te hebben: Haerzathe Investments, investeerder in de beide fasen van de Spinozacampus. Uit budget jongeren- en studentenhuisvesting is aan de beoogde bouwer Plegt-Vos een stimuleringsbijdrage toegekend van ,-, onder voorwaarde start bouw in Rochdale haakt af Het project stagneerde in februari 2014 doordat Rochdale geen huurgarantie kon afgeven in verband met hun financiële positie, in het bijzonder hun solvabiliteit en beschikbare leencapaciteit. Rochdale haakte af waardoor het project geen doorgang kon vinden. 15

16 Pagina 16 van 17 Doorstart april 2014: Haerzathe neemt risico huurgarantie over Haerzathe Investments heeft in een gesprek op 7 april jl. met stadsdeel Zuidoost en de programmamanager jongeren- en studentenhuisvesting aangegeven graag door te willen gaan met het project Klieverink. Haerzathe wil zelf het risico van het ontbreken van een huurgarantie op zich nemen. Haerzathe wil op zo kort mogelijke termijn starten met het project Klieverink. Voor het project moet een WABO-procedure worden doorlopen. Haerzathe wil onder de formule wonen zoals je wilt leven hun concept ten aanzien van huisvesting van jongeren verder ontwikkelen en uitbreiden over Amsterdam en eventueel elders in Nederland. 16

17 Pagina 17 van 17 Bijlage 2: Uitgangspunten haalbaarheidsonderzoek voorjaar 2014 Het haalbaarheidsonderzoek dient te voldoen aan de in artikel 4 van de intentieovereenkomst gestelde kaders: - Het plan dient circa tweehonderd tijdelijke zelfstandige jongerenwoningen te bevatten. - Doelgroep: jongeren 18 tot 23 jaar (met jongerencontract) bij voorkeur uit Zuidoost. - De erfpachter is verplicht huurcontracten af te sluiten die naar hun aard van korte duur zijn. De huurprijs van de jongerenwoning mag de grens voor huurtoeslag voor jongeren tot 23 jaar niet overschrijden. In 2014 is deze maximale huurgrens voor huurtoeslag voor jongeren tot 23 jaar 389,05 per maand. - De grond zal vanaf datum start bouw in tijdelijke erfpacht worden uitgegeven voor een periode van maximaal twintig en een half jaar. - Het terrein wordt bouwrijp aan Haerzathe geleverd. De kosten voor het woonrijp maken van het openbaar areaal komen voor rekening van de gemeente. - De parkeernorm voor jongerenhuisvesting is in de Parkeernota van Amsterdam Zuidoost vastgesteld op 0,5 parkeerplaats per woning. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de vast te stellen parkeernorm voor de jongerenwoningen te Klieverink. De ruimtelijke inpassing van het parkeren wordt door het stadsdeel onderzocht. Parkeren dient zoveel als mogelijk binnen het plangebied plaats te vinden. - Het plan dient een ruimtelijke kwaliteit te hebben die aansluit op de omgeving. Gezien de ligging en de hoogte van het te bouwen blok dient het plan aandacht te besteden aan de vijfde gevel. Het plan dient daarnaast een goede ruimtelijke oplossing voor de binnenzijde van het blok te bevatten. - Het op te stellen onderzoeksrapport dient duidelijke uitgangspunten voor toewijzing, beheer en handhaving te bevatten, waarbij wordt ingegaan op problemen als overbewoning (meer dan één bewoner per woning), niet toegestane onderverhuur en (sociale) veiligheid. In artikel 5 van de intentieovereenkomst is de volgende taakverdeling opgenomen: Taken van het Stadsdeel : - Het uitvoeren van een onderzoek naar de vraag in hoeverre de Huisvestingswet en de Huisvestingsverordening mogelijkheden bieden om de toewijzing van de te realiseren jongerenwoningen aan de gewenste doelgroep te regelen. - Het uitvoeren van een onderzoek naar de vraag welke erfpachtvoorwaarden bij eventuele uitgifte van het Plangebied of een gedeelte daarvan van toepassing zullen zijn. - Het uitvoeren van een studie naar de mogelijkheden van (gedeeltelijke) inpassing van de parkeerbehoefte in de openbare ruimte binnen het Plangebied en in de omgeving daarvan. - Het besluiten over de haalbaarheid van het nog op te stellen studieresultaat. Taken van Haerzathe : - Het uitvoeren van de studie zoals vermeld in artikel 3 van de intentieovereenkomst (zie bijlage) met inachtneming van de randvoorwaarden en kaders zoals vermeld in artikel 4. - Het besluiten over de haalbaarheid van het nog op te stellen studieresultaat. 17

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team Nummer BD2014-002377 Zuidas Voordracht voor de Datum: 19-11-2014 Publicatiedatum 14 november 2014 Programma 13 Wijken Datum besluit DB 28-10- 2014 Te publiceren tekst Onderwerp Strategiebesluit Verplaatsing

Nadere informatie

Akropolis op Zeeburgereiland

Akropolis op Zeeburgereiland Akropolis op Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland is een nieuw stuk stad, tussen het Oostelijk Havengebied en IJburg in. Het hele Zeeburgereiland bestaat uit verschillende buurten. Voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 156 Voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling

Nadere informatie

HUIDIGE SITUATIE DC VAN HALL. Meer informatie www.dcvanhall.amsterdam BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL GEBOUW MERKELBACH

HUIDIGE SITUATIE DC VAN HALL. Meer informatie www.dcvanhall.amsterdam BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL GEBOUW MERKELBACH DC VAN HALL HUIDIGE SITUATIE NAARGEESTIGE U ITSTRALING DONKER CURTIUS ZIJDE (DEELS) VERVANGEN LIFTEN ONSAMENHANGEND GEHEEL PAND IN SLECHTE CONDITIE SLECHTE GALLERIJEN BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER Algemene toelichting Stichting Brentano Amstelveen (SBA) is gespecialiseerd in wonen, zorg en dienstverlening aan ouderen in Amstelveen. SBA is al 40 jaar actief

Nadere informatie

Vraag en antwoord subsidieregeling huisvestingsvoorziening

Vraag en antwoord subsidieregeling huisvestingsvoorziening Vraag en antwoord subsidieregeling huisvestingsvoorziening Huisvestingsvoorziening en taakstelling 1 Wij willen in onze gemeente de regeling huisvestingsvoorziening gebruiken om 50 vergunninghouders te

Nadere informatie

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar 1 Aanleiding Bij behandeling van het beleidsvoorstel Actualisatie Woonruimteverdeling op 16 oktober

Nadere informatie

Aanhangsel nr. 392403

Aanhangsel nr. 392403 Aanhangsel nr. 392403 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden,

Nadere informatie

Onderzoek naar Zee- burgertafel als instrument voor gebiedsontwikkeling Beknopt verslag, juni 2014

Onderzoek naar Zee- burgertafel als instrument voor gebiedsontwikkeling Beknopt verslag, juni 2014 Onderzoek naar Zeeburgertafel als instrument voor gebiedsontwikkeling Beknopt verslag, juni 2014 Aanleiding Tertium doet in opdracht van het ministerie van I & M onderzoek naar toepassingsmogelijkheden

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013. Status Openbaar Datum 13 mei 2013

Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013. Status Openbaar Datum 13 mei 2013 Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013 voor Status Openbaar Datum 13 mei 2013 1. Organisatie Gemeente Weert a) bestuurlijk College van B&W, H.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Gemeente Amsterdam Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Stadsdeel Zuid Vastgesteld Gemeente Amsterdam Ruimte en Duurzaamheid bestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas Colofon Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

Nota beantwoording van zienswijzen Documentnummer INT-15-22326 Bijlage bij besluit d.d. 10 november 2015 met nummer 20140167 tot verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 appartementen

Nadere informatie

Zaaknummer : 16242. 1 van 5

Zaaknummer : 16242. 1 van 5 Aan de gemeenteraad van3 : Gemeente Lemsterland Raadsvergadering : 19 december 2013 Commissievergadering : 4 december 2013 Agendapunt : RB 5 Nummer : 2013/ Datum voorstel : 5 november 2013 Onderwerp :

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

min Stadsdeel Zuidoost Gemeente Amsterdam COMMISSIE: ROVB Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer en Beheer DATUM : 13 februari 2013 AGENDAPUNT NR.

min Stadsdeel Zuidoost Gemeente Amsterdam COMMISSIE: ROVB Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer en Beheer DATUM : 13 februari 2013 AGENDAPUNT NR. Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost COMMISSIE: ROVB Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer en Beheer AGENDAPUNT NR. DATUM : 13 februari 2013 ONDERWERP: Tijdelijke invulling van garage Kempering (motie 143)

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015.

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015. Aan het bestuur van de Bewonersraad Rochdale Postbus 56659 1040AR Amsterdam Amsterdam, 2 februari 2015 Ons kenmerk: RvB/HvB/mdv/15.005 Onderwerp: Huurverhoging 2015 Geachte Bestuur, Hierbij ontvangt u

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

- 1. Ruimtelijke Onderbouwing. Verplaatsen 24 Spaceboxen locatie Rietlanden te Lelystad. Door: Kuiper Van Tuinen Architecten BNA / Sjoerd van Tuinen

- 1. Ruimtelijke Onderbouwing. Verplaatsen 24 Spaceboxen locatie Rietlanden te Lelystad. Door: Kuiper Van Tuinen Architecten BNA / Sjoerd van Tuinen Ruimtelijke Onderbouwing Verplaatsen 24 Spaceboxen locatie Rietlanden te Lelystad Door: Kuiper Van Tuinen Architecten BNA / Sjoerd van Tuinen Utrecht, - 1 Ruimtelijke onderbouwing 1 Aanleiding 2 Gebiedsbeschrijving

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 3 maart 2015 Versie Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Definitief L. Sakkers Ja Dhr. J. Brink Voorgenomen concept

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Nieuw Crooswijk. Visie op Nieuw Crooswijk in een nieuw tempo

Nieuw perspectief voor Nieuw Crooswijk. Visie op Nieuw Crooswijk in een nieuw tempo Nieuw perspectief voor Nieuw Crooswijk Visie op Nieuw Crooswijk in een nieuw tempo Juni 2013 Inleiding De gemeente, deelgemeente en de partijen Woonstad Rotterdam (Woonstad), ERA Contour en Proper-Stok

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Bezwaren van 38 omwonenden Achterom Geldersesteeg

Bezwaren van 38 omwonenden Achterom Geldersesteeg Bouwplan Westerdijk oude parkschouwburglocatie Bezwaren van 38 omwonenden Achterom Geldersesteeg Inleiding: Terug in de tijd: Bouwproject La Parisienne Veel constructief overleg tussen De Peyler, gemeente

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Gewijzigd Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 12 Sliedrecht, 13 mei 2008 Onderwerp: Startnotitie Oude Uitbreiding West Samenvatting: De gemeente Sliedrecht is in het voorjaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

VERSLAG INFORMATIE AVOND: Prinses Irenestraat te Gemert 26 februari 2014, 19.00-20.30uur. Aanwezigen: Volgens bijgaand overzicht. Nr.

VERSLAG INFORMATIE AVOND: Prinses Irenestraat te Gemert 26 februari 2014, 19.00-20.30uur. Aanwezigen: Volgens bijgaand overzicht. Nr. VSLAG INFORMATIE AVOND: Project: Datum: Prinses Irenestraat te Gemert 26 februari 2014, 19.00-20.30uur Aanwezigen: Volgens bijgaand overzicht Nr. Onderwerp Actie 1. Introductie 1.1 De heer Wismans opent

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling. De locatie

Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling. De locatie Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling De locatie D Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling Inleiding MBB Ontwikkeling is verheugd haar plan voor De Slinger West Houten aan u te mogen presenteren. Dit boekje bevat een

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Openen Exploitatie Stijn Streuvelslaan Registratienummer: 00539526 Op voorstel B&W d.d.: 28-04-2015 Datum vergadering: 07-07-2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST)

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST) Aanwezig L. Ederveen Voorzitter, SDAN N. Pouwels Projectmanager Kadoelerbreek, SDAN M. Neep Stedenbouwkundige, RPHS-architecten S. Bach Projectleider, Woningcorporatie Ymere alsmede circa 30 personen als

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Woningruil

Huurdersinformatie. Woningruil 1 Huurdersinformatie Woningruil Woningruil Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Maar komt u met uw inschrijftijd of woonduur nog niet in aanmerking voor een andere woning via WoningNet? Dan kunt u denken

Nadere informatie

Onderwerp Keuze voor nieuwbouw n.a.v. onderzoek uitbreiding huisvesting Recreatie Noord-Holland NV

Onderwerp Keuze voor nieuwbouw n.a.v. onderzoek uitbreiding huisvesting Recreatie Noord-Holland NV Adviescommissie 28 oktober 2009 Dagelijks bestuur 4 november 2009 Algemeen bestuur 25 november 2009 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 14 Onderwerp Keuze voor nieuwbouw n.a.v. onderzoek uitbreiding huisvesting

Nadere informatie

17 oktober 2007 DE/2007/37242 14 juni 2007 OCW0700350/JG07000040/ SZW0700261

17 oktober 2007 DE/2007/37242 14 juni 2007 OCW0700350/JG07000040/ SZW0700261 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk Uw brief van Uw kenmerk 17 oktober 2007 DE/2007/37242 14 juni 2007 OCW0700350/JG07000040/ SZW0700261

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Tijdelijke huisvesting basisschool De Wegwijzer. Agendapunt Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 2

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 2 RDSIJEENKOMST LELYSTD SESSIE 2 Datum: 1 oktober 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Presentatiezaal Doel: eeldvorming. Onderwerp: Meningpeiling transformatie De Schans 18-02 Toelichting: Een initiatiefnemer

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

ARTIKEL I. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 232, vierde lid, vervalt.

ARTIKEL I. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 232, vierde lid, vervalt. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Leegstandwet (uitbreiding van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik en uitbreiding van de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur) Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Retouradres: SNW, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam Aan de leden

Nadere informatie

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Idn: NL.IMRO.0733.BPASPDEENGIIZZ-VS01 Versie: Definitief Asperen, 25 mei 2016 Definitief 25 mei 2016 1 Definitief 25 mei 2016 2 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Reacties en Q & A informatieavond omwonenden op 11 april jl. en ondernemers op 7 april jl. (versie 13 juni 2016)

Reacties en Q & A informatieavond omwonenden op 11 april jl. en ondernemers op 7 april jl. (versie 13 juni 2016) Reacties en Q & A informatieavond omwonenden op 11 april jl. en ondernemers op 7 april jl. (versie 13 juni 2016) Reacties - Fijn dat er nu eindelijk wat gaat gebeuren, het gebouw is in slechte staat. -

Nadere informatie

Toelichting op het gebruik van de ruimten onder de trambaan aan de Pelikaanstraat

Toelichting op het gebruik van de ruimten onder de trambaan aan de Pelikaanstraat Toelichting op het gebruik van de ruimten onder de trambaan aan de Pelikaanstraat Versie: 1.0 11 maart 2015 1 Inleiding In 2010 is door de gemeente besloten om de ruimte onder de trambaan langs de Pelikaanstraat

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 19

Uitvoeringsinstructie 19 Uitvoeringsinstructie 19 Vaststellen peildatum sloop- en renovatieprojecten Datum van ingang: Relatie met de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Artikel 14 Urgentie Artikel 15 lid

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA. Uitwerkingsplan Veerstraat

ZIENSWIJZENNOTA. Uitwerkingsplan Veerstraat ZIENSWIJZENNOTA Uitwerkingsplan Veerstraat Gemeente Hilversum, Dienst Stad Afdeling Stedelijke Ontwikkeling, Team Bestemmingsplannen & Monumenten December 2010 Pagina 2 van 17 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 16 september 2015. Steller Documentnummer Afdeling. S.L. Strauss 15I0006740 Ruimte

Burgemeester en Wethouders 16 september 2015. Steller Documentnummer Afdeling. S.L. Strauss 15I0006740 Ruimte Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling 15I0006740 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229423 Nee W.P. van der Es Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure

Nadere informatie

Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is.

Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is. Huurrecht - kantoorruimte en overige bedrijfsruimte De meeste huurvragen hebben betrekking op het huurrecht en een huurovereenkomst betreffende het (ver)huren van een onroerende zaak. De wet maakt onderscheid

Nadere informatie

Notitie Starterswoningen Harmelen

Notitie Starterswoningen Harmelen Notitie Starterswoningen Harmelen Auteur: A.E.M. van Soest- Vernooij Inleiding Harmelen is de laatste jaren achtergebleven als het gaat om het aanbod aan nieuwbouwwoningen. Behalve de woningen in De Driesprong

Nadere informatie

64809 Woon- en leefomgeving Ruimte dhr. H.C.V. Veldhuijsen N.E.C. Versteegh n.versteeah@odru.nl/ 088 022 5123

64809 Woon- en leefomgeving Ruimte dhr. H.C.V. Veldhuijsen N.E.C. Versteegh n.versteeah@odru.nl/ 088 022 5123 Raadsvoorstel gs % Gcmcente *Zl IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer Programma Cluster Portefeuillehouder: Informatie bij E-mail/tel.nr. 64809 Woon- en leefomgeving

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 15.11294 vergaderdatum raad 9 juli 2015 jaar/nummer (griffie)

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening.

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 29 april 2010 Datum voorstel 02 maart 2010 Agendapunt Onderwerp vervangende nieuwbouw Huize Het Oosten, Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Interne verbouwing en gebruik van Drachtster Heawei 16 De Veenhoop als zorginstelling. Ruimtelijke onderbouwing voor interne verbouwing en gebruik van Drachtster Heawei 16 De Veenhoop

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp De Wederik Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp Team stedenbouw Versie 10 april 2015 De Wederik Stedenbouwkundig plan (ontwerp) Inhoud 1. Inleiding 2. Bestaande situatie 3. Project

Nadere informatie

Faq s Scheiden van Wonen en Zorg

Faq s Scheiden van Wonen en Zorg Faq s Scheiden van Wonen en Zorg In onderstaand overzicht zijn de meest gestelde vragen over het Scheiden van Wonen en Zorg verzameld. Mocht uw vraag hier niet worden behandeld mail deze dan naar scheidenvanwonenenzorg@tno.nl.

Nadere informatie

Sturing en Beleid. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Driehoek 't Zand

Sturing en Beleid. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Driehoek 't Zand Aan de gemeenteraad 13 september 2011 Onderwerp: Driehoek 't Zand 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. een aanvullend krediet van 1.344.800,-- beschikbaar te stellen voor de bouw van de sporthal met horecagelegenheid

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Woningruil

Huurdersinformatie. Woningruil 1 Huurdersinformatie Woningruil Woningruil Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Maar komt u met uw inschrijftijd of woonduur nog niet in aanmerking voor een andere woning via WoningNet? Dan kunt u denken

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

Informatiebrochure 33 Bijzondere eengezinswoningen met badkamer en één slaapkamer op begane grond Nieuwbouwproject Westerdel in Langedijk

Informatiebrochure 33 Bijzondere eengezinswoningen met badkamer en één slaapkamer op begane grond Nieuwbouwproject Westerdel in Langedijk Informatiebrochure 33 Bijzondere eengezinswoningen met badkamer en één slaapkamer op begane grond Nieuwbouwproject Westerdel in Langedijk 1. Algemene informatie over de wijk Westerdel is een nieuwe woonwijk

Nadere informatie

Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen. definitief

Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen. definitief Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen definitief 25-09-2009 1 Inleiding De Leegstandwet voorziet in de mogelijkheid voor eigenaren om bepaalde leegstaande woningen tijdelijk te

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

Blok 4 August Allebéplein

Blok 4 August Allebéplein Blok 4 August Allebéplein Bouwenvelop 09-10-2014 Inhoud Inleiding, toelichting Matentekening Ruimtelijke randvoorwaarden Doorsneden Toelichting De bouwenvelop is opgesteld binnen het kader van het Uitwerkingsplan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1083956 Datum:19juni 2013 Behandeld door: C.F.J.Mens Afdeling/Team: RO-Beleid Onderwerp: gewijzigd raadsvoorstel: krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat

Nadere informatie

Foolen & Reijs Vastgoed BV

Foolen & Reijs Vastgoed BV Verslag informatiebijeenkomst Philips Lighting / Emmapark Datum: donderdag 9 april 2015 Locatie: LAC, Mathildelaan Opening Programmamanager Jos Roijmans opent de avond met een korte schets van het geleidelijk

Nadere informatie

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay)

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) 30 oktober 2013 Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) Inhoudsopgave blz 1. 2. 3. Achtergrond 3 Doelgroep van beleid 3 Huisvestingsmogelijkheden binnen het beleid 3 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Aan de raad. Hoogmadeseweg 60A Besluit categorie vvgb 09-2014 Beslispunten *Z001D11AA5 5* 1.

Nadere informatie

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning Ondergetekenden Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... komen het volgende overeen: A. DE WOONRUIMTE Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de

Nadere informatie

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil.

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil. Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Samenvatting: Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen van 325.000,- voor de aankoop van de benedenverdieping

Nadere informatie

voorstel Informatienota voor de raad Onderwerp Locatiekeuze COA Versienummer V1.

voorstel Informatienota voor de raad Onderwerp Locatiekeuze COA Versienummer V1. Informatienota voor de raad Onderwerp Locatiekeuze COA Versienummer V1. Portefeuillehouder HJ. Meijer Informant H.A.F. Nijmeijer Eenheid/Afdeling Ontwikkeling/OW Telefoon 038 498 5109 Email H.Nijmeijer@zwolle.nl

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016 Raadsvoorstel Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Vergunninghouders Commissie: Samen leven 9 juni 2016 BBVnr: 1084300 Portefeuillehouder: Mevr. T. Keuzenkamp e-mailadres opsteller: b.monsma@bar-organisatie.nl

Nadere informatie

Nota Zienswijzen. Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o.

Nota Zienswijzen. Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o. Nota Zienswijzen Samenvatting en beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o. Gemeente Zoetermeer Juli 2015 1. Inleiding Op 21 april

Nadere informatie

aaattttaaa Leusden ro.o m Ruimtelijke onderbouwing Hessenweg 3L0 Bijlage I Stedenbouwkundig onderzoek

aaattttaaa Leusden ro.o m Ruimtelijke onderbouwing Hessenweg 3L0 Bijlage I Stedenbouwkundig onderzoek Ruimtelijke onderbouwing i aaattttaaa Leusden roo m Hessenweg 3L0 Bijlage I Stedenbouwkundig onderzoek u^", /Advies Betref' Hessenweg 3ot, Achterveld Aan: RengerDuinsbergen Van: Algon Schuurman / f ruimtelíjke

Nadere informatie

Mondelinge vragen huur woonwagenstandplaatsen Amsterdam

Mondelinge vragen huur woonwagenstandplaatsen Amsterdam Raad 4 juli 2012 Mondelinge vragen huur woonwagenstandplaatsen Amsterdam Vla de Dorpsraad ontvingen wij het bericht dat het Amsterdamse Huurbeleid voor woonwagenstandplaatsen gewijzigd gaat worden. Dit

Nadere informatie

+XXURYHUHHQNRPVWRQ]HOIVWDQGLJHZRRQHHQKHLG

+XXURYHUHHQNRPVWRQ]HOIVWDQGLJHZRRQHHQKHLG +XXURYHUHHQNRPVWRQ]HOIVWDQGLJHZRRQHHQKHLG (campuscontract) Verhuurder In deze huurovereenkomst wordt verstaan onder: Ymere: de Stichting Ymere, gevestigd te Amsterdam, hierbij vertegenwoordigd door een

Nadere informatie

Beste leden van de Huurderskoepels,

Beste leden van de Huurderskoepels, Beste leden van de Huurderskoepels, Op maandag 16 maart heb ik u het definitieve huurverhogingsvoorstel voor 2015 gedaan. Dit naar aanleiding van onze discussie op 9 maart jl. waarin wij een concept-voorstel

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad pagina 1 van 8 ontwerpvoorstel aan de raad Tijdelijke studentenhuisvesting Van Lieflandlaan Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 Vooruitlopend op de

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Inleiding De Prioriteringssessie Woonvisie is een belangrijk vervolg op de co-makersgesprekken die zijn gevoerd en de 5 thematafels die

Nadere informatie

Te huur. Atelier / kantoorruimte Gebouw KB

Te huur. Atelier / kantoorruimte Gebouw KB Te huur Atelier / kantoorruimte Gebouw KB Industriepark Kleefse Waard real estate B.V. visit: Westervoortsedijk 73 6827 AV Arnhem post: PO Box 5197 6802 ED Arnhem T +31 (0)26 384 46 46 F +31 (0)26 384

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie Manifeste lokale woningbehoefte Vraag zoekt locatie 10-3-2015 Inleiding In de gemeentelijke Visie op Wonen en Leefbaarheid (2012) is uitgesproken dat de gemeente in principe in alle kernen ruimte wil zoeken

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Campagne draaiboek. Gemeenteraasdsverkiezingen PerspectieF, ChristenUnie-jongeren. Campagneplan. gemeenteraadsverkiezingen 2014

Campagne draaiboek. Gemeenteraasdsverkiezingen PerspectieF, ChristenUnie-jongeren. Campagneplan. gemeenteraadsverkiezingen 2014 Campagne draaiboek Gemeenteraasdsverkiezingen 2014 PerspectieF, ChristenUnie-jongeren Campagneplan 1 gemeenteraadsverkiezingen 2014 Draaiboek campagne gemeenteraadsverkiezingen 2014 PerspectieF, ChristenUnie-jongeren

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING VGO-nummer «VGO001i» De ondergetekenden: «RegBedr001» gevestigd te «RegBedr021» aan de «RegBedr019», deel uitmakend van Stichting de Alliantie,

Nadere informatie

Informatiebrochure 42 eengezinswoningen Nieuwbouwproject Westerdel in Langedijk

Informatiebrochure 42 eengezinswoningen Nieuwbouwproject Westerdel in Langedijk Informatiebrochure 42 eengezinswoningen Nieuwbouwproject Westerdel in Langedijk 1. Algemene informatie over de wijk Westerdel is een nieuwe woonwijk in de gemeente Langedijk, ten westen van de wijk Mayersloot

Nadere informatie

BESLUITEN. verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector. B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006

BESLUITEN. verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector. B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006 Behoudens advies van de commissie ROW B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006 Onderwerp verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector BESLUITEN 1. te constateren dat het hanteren van toewijzingsregels voor nieuwbouw

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie