Agenda van de commissie Bestuurlijke Organisatie, Communicatie en Middelen d.d. 10 december uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda van de commissie Bestuurlijke Organisatie, Communicatie en Middelen d.d. 10 december 2009 10.00 uur"

Transcriptie

1 Commissie BOC&M vergadering 10 december juni 2009 Agenda van de commissie Bestuurlijke Organisatie, Communicatie en Middelen d.d. 10 december uur 1. Opening en Mededelingen. 2. Verslag van de gecombineerde vergadering van de commissie Bestuurlijke Organisatie, Communicatie en Middelen d.d. 25 juni Ingekomen en uitgegane stukken. Gevraagde beslissing: 1. in te stemmen met de voorgestelde afdoening van de ingekomen stukken. 4. Regionale samenwerking na Gevraagde beslissing: 1. de regioraad voor te stellen in te stemmen met Verbindende kracht, een realistische visie op regionale samenwerking na 2010 ; 2. ten aanzien van de samenstelling van het algemeen bestuur de regioraad te adviseren in te stemmen met de variant waarbij elke gemeente twee vertegenwoordigers aanwijst uit haar college van burgemeester en wethouders of gemeenteraad. 5. Wijziging gemeenschappelijke regeling. Gevraagde beslissing: 1. de regioraad voor te stellen het ontwerp van de gemeenschappelijke regeling vast te stellen en deze ter besluitvorming aan te bieden aan de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten maandsbestuursprogramma. Gevraagde beslissing: 1. de regioraad voor te stellen in te stemmen met de 8-maands bestuursrapportage 2009 en deze ter kennisname voor te leggen aan de regioraad en deze raad voor te stellen om de daarin opgenomen begrotingswijziging conform vast te stellen. 7. Investeringsstrategie Gevraagde beslissing: 1. de regioraad voor te stellen om in te stemmen met de notitie Investeringstrategie regio Rotterdam ; 2. de regioraad voor te stellen om het omslagstelsel voor te zetten conform de huidige systematiek en uitgangspunten voor tariefstelling van de omslagheffing; Agenda BOC&M / / BZC / HEA / 10 december 2009 Pagina 1

2 3. de regioraad voor te stellen om de omslagbaten in te zetten voor investeringen in de regionale opgave voor groen, infrastructuur, wonen en economie. 4. de regioraad voor te stellen om in principe in te stemmen met de instelling van een Investeringsreserve en na afwikkeling van de aangegane verplichtingen en verantwoording het Omslagfonds (2011), het Fonds Verstedelijking en Stedelijke Vernieuwing (2011) en het Fonds Groen (na 2013) te liquideren. 5. voor de opstelling van de begroting 2011 als richting meegeven dat een nader te bepalen deel van de voeding van de Investeringsreserve wordt afgezonderd in de begroting ten behoeve van procesondersteuning, opdat de Investeringsreserve uitsluitend investeringsmiddelen bevat. 8. Vergaderschema Commissie BOC&M Gevraagde beslissing: 1. vast te stellen van het vergaderschema 2010 voor de vergaderingen van de commissie BOC&M. 9. Rondvraag en sluiting. Agenda BOC&M / / BZC / HEA / 10 december 2009 Pagina 2

3 Commissie BOC&M vergadering 10 december 2009 agendapunt 2 Verslag van de vergadering van de commissie Bestuurlijke Organisatie, Communicatie en Middelen d.d. 25 juni uur Aanwezig: de heer t Hart, de heer E. Van Vliet, de heer Jansen, de heer Hekman, mevrouw Van Viegen, de heer Siljee. Alsmede: de secretaris directeur mevrouw M.C.J. Jansen (agendapunt 4), en medewerkers van de stadsregio, de heer Bierhuizen, de heer Osnabrugge, mevrouw Konijnendijk en mevrouw El Aissati. 1. Opening en mededelingen. De heer t Hart opent (voorzitter) opent de vergadering en meldt dat er afmeldingen zijn ontvangen van de heer Bruinsma (gemeente Vlaardingen), mevrouw Bouvy Koene (gemeente Bernisse), de heer Van Belzen (gemeente Barendrecht), de heer Suijker (gemeente Rozenburg), de heer Ten Kate (gemeente Lansingerland) en mevrouw de Jongh (gemeente Hellevoetsluis). De heer Siljee meldt de afwezigheid van de heer Groene (gemeente Schiedam). De heer 't Hart meldt de ter vergadering uitgereikte stukken: 1. Reactie van de gemeente Krimpen aan den IJssel aan GS van Zuid Holland inzake het besluit over de toekomst van de gemeenten in de Krimpenerwaard. 2. Reactie van de gemeente Gouda aan het college van GS in Zuid-Holland inzake het besluit over de toekomst van de gemeenten in de Krimpenerwaard. 3. Factsheet over het regionaal omslagstelsel. 2. Verslag van de gecombineerde vergadering van de commissies Bestuurlijke Organisatie en Communicatie en Middelen (BOC&M) d.d. 5 februari Het verslag wordt vastgesteld. 3. Ingekomen en uitgegane stukken. De heer 't Hart meldt dat er behoudens de bij de agendaposten gevoegde stukken - geen ingekomen en uitgegane stukken zijn. 4. DIALOOG Vanwege de afwezigheid van de heer Bruinsma licht mevrouw Jansen de actuele ontwikkelingen inzake DIALOOG 2009 toe. Mevrouw Jansen meldt dat in het eindrapport De stille kracht, over de noodzaak van stadsregio s van de commissie Nijpels de conclusie getrokken is dat de stadsregio s prima werk leveren. Samenwerking tussen gemeenten moet volgens de commissie Nijpels worden voortgezet. Mevrouw Jansen meldt de conclusies uit de gecombineerde vergadering van de bestuurlijke en ambtelijke werkgroep DIALOOG 2009 d.d. 15 juni Ze geeft aan dat de regionale samenwerking volgens de werkgroepen zoals die nu verloopt uitstekend is en dus voortgezet moet worden. En zal daarentegen wel meer aandacht besteed moeten worden aan subregionale samenwerking. De stadsregio zal vooral bezien moeten worden vanuit de opgaven als ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Een uitbreiding van de huidige schaal wordt niet gewenst geacht. Verslag 25 juni 2009 / / BZC / HEA / 10 december 2009 Pagina 1

4 De bestuurlijke en ambtelijke werkgroep heeft gevraagd om meer focus op thema s als economie en arbeidsmarktbeleid. Een onderzoek naar de organisatie van het arbeidsmarktbeleid op regionaal niveau, zal plaatsvinden. De bestuurlijke en ambtelijke werkgroep hebben nagedacht over een andere bestuurlijke structuur. Het uitgangspunt daarbij is dat er meer opgetreden moet worden als een verlengd lokaal bestuur. Dit zou kunnen betekenen een opheffing van de huidige vorm van de regioraad en zal er geen sprake meer zijn van een politieke fractievorming. De politieke verantwoording wordt verschoven naar de gemeenteraden. De regioraad zal bestaan uit één bestuurlijke vertegenwoordiger uit elke gemeente, samengesteld uit het college van burgemeester en wethouders. Het dagelijks bestuur zou meer als procesbestuurder kunnen fungeren en zou in de vorm kleiner kunnen worden. De bestuurlijke werkgroep komt bijeen op 8 juli 2009 om nader van gedachten te wisselen. Een eerste conceptvisie zal in juli voltooid zijn. Hierna wordt het aan de raden en colleges aangeboden met het verzoek om een reactie op de conceptvisie voor 1 oktober Op 16 september vindt een tweede bijeenkomst plaats waarvoor de raads-en collegeleden voor uitgenodigd worden. De resultaten van zowel de bijeenkomst als de reactie van de gemeenten worden in de conceptvisie verwerkt. De behandeling in het dagelijks bestuur vindt in november plaats en in de regioraad in december. Mevrouw Van Viegen meldt dat het goed is dat de vertegenwoordigers geen politieke partij vertegenwoordigen, maar de lokale gemeenten. De heer Janssen benadrukt de positionering van de stadsregio. De heer Van Vliet wijst op het belang van de stadsregio om na te denken over het middenbestuur en hoe de regionale samenwerking te realiseren. Voorts wijst de heer Van Vliet op het belang van draagvlak. De heer Hekman vraagt zich af of de gemeenten zich daadwerkelijk vertegenwoordigd voelen door de gemeenten door een dergelijke vorm van structuur. Het is de bedoeling dit nog meer inzichtelijk te krijgen. Wordt er vanuit de gemeenten of namens de partijen beredeneerd? De heer t Hart meldt de optie van twee vertegenwoordigers uit het college van het algemeen en dagelijks bestuur vanwege de terugkoppeling aan de gemeenteraden. De heer Siljee merkt op dat de discussie niet zou moeten gaan over hoeveel leden in het algemeen of dagelijks bestuur, maar over het model dat er nu ligt. Voorts mist hij dat er te weinig gesproken is over democratische legitimatie. Met de verschuiving van de politieke controle naar de gemeenteraden wordt de raad per bestuursperiode geconsulteerd over de strategische agenda. Gemeenteraden kunnen jaarlijks worden geraadpleegd over het werkplannen en de begroting. Mevrouw Jansen vindt een vertegenwoordiging van twee afgevaardigden een goede optie. Eén vertegenwoordiger wordt de direct aanwijsbare verantwoordelijke, die de die de vergadering heeft bijgewoond. De commissie Bestuurlijke Organisatie, Communicatie en Middelen (BOC&M) neemt kennis van de ontwikkelingen. 5. Krimpenerwaard: advies commissie Leemhuis. De commissie neemt kennis van het besluit van GS Zuid-Holland naar aanleiding van het advies van de commissie Leemhuis inzake de bestuurlijke toekomst van de gemeenten in de Krimpenerwaard. 6. Besluitvorming AvA RET. De commissie neemt kennis van de aan de regioraad gevraagde besluiten. Verslag 25 juni 2009 / / BZC / HEA / 10 december 2009 Pagina 2

5 7. Jaarrekening en jaarverslag De commissie neemt kennis van de jaarrekening en jaarverslag De heer Siljee verzoekt om een onderbouwing van de BWS reserve positie voor het einde van deze periode. De commissie adviseert de regioraad de jaarrekening en de daarin opgenomen resultaatsbestemming en het jaarverslag 2008 conform vast te stellen. 8. Programmabegroting De commissie adviseert de regioraad de programmabegroting 2010 vast te laten stellen maands bestuursrapportage. De commissie neemt kennis van de 4-maands bestuursrapportage 2009 en stemt in met het ter kennisname voorleggen van de bestuursrapportage aan de regioraad om de daarin opgenomen begrotingswijziging conform vast te stellen. 10. Investeringsstrategie , omslagstelsel. De heer t Hart meldt de investeringsstrategie in de commissie Wonen en Sociaal Beleid behandeld is. Er is advies van de commissie Wonen en Sociaal Beleid uitgebracht inzake de voortzetting van het omslagstelsel. De regioraad wordt gevraagd de investeringsstrategie en het omslagstelsel te herzien. 11. Actualisatie 2009 meerjarenraming Omslagfonds en Fonds Verstedelijking en stedelijke vernieuwing De commissie stelt de regioraad voor de voorgelegde actualisatie 2009 meerjarenraming Omslagfonds en Fonds verstedelijking en stedelijke vernieuwing vast te stellen. 12. Rondvraag en sluiting. Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Verslag 25 juni 2009 / / BZC / HEA / 10 december 2009 Pagina 3

6 Commissie BOC&M vergadering 10 december 2009 agendapunt 3 Onderwerp: Ingekomen en uitgegane stukken. Bijlagen: Geen. Toelichting: Ten tijde van de verzending van de commissiestukken waren er behoudens de bij de agendaposten gevoegde stukken geen ingekomen en uitgegane stukken voor de commissie. INUCOMBOC&M / / BZC / HEA / 10 december 2009 Pagina 1

7 Commissie BOC&M vergadering 10 december 2009 agendapunt 4 Onderwerp: Regionale samenwerking na Bijlagen: 1. Verbindende kracht: een realistische visie op regionale samenwerking na 2010 (is reeds aan u verzonden); 2. Schriftelijke reacties van de gemeenten op de conceptvisie (ter inzage bij bureau Bestuurlijke Zaken en Communicatie, Minervahuis, Meent 106, kamer 2.17); 3. Nota van antwoord. Toelichting: In 2010 evalueert het kabinet de Wgr-plus en de brede doeluitkering verkeer en vervoer. Deze aanstaande evaluatie is, samen met het gegeven dat de (nieuwe) Wet op de ruimtelijke ordening geen bevoegdheden aan Wgr-plusregio s toedeelt, voor uw raad aanleiding geweest om het jaar 2009 te benutten voor een bezinning op rol en positie van de stadsregio. Daarbij is gekozen voor een open proces, waarin de gemeenten leidend zijn. Tijdens een startbijeenkomst op 18 maart 2009 heeft de voorzitter de bestuurlijke werkgroep DIALOOG 2009 geïnstalleerd. Hierin zijn alle gemeenten door een collegelid of een raadslid vertegenwoordigd. Op basis van resultaten van interviews met raadsleden, expertmeetings, bijeenkomsten voor alle raads- en collegeleden uit de regio en schriftelijk commentaar van raden en colleges heeft de bestuurlijke werkgroep de visie Verbindende kracht: regionale samenwerking na 2010 opgesteld. Hoofdelementen in de visie zijn de strategische regionale agenda voor de periode en het voorop stellen van het principe van verlengd lokaal bestuur. Dit laatste leidt tot voorstellen voor een compact algemeen en dagelijks bestuur, maar vooral ook voor een veel sterkere betrokkenheid van gemeenteraden bij regionale beleidsontwikkeling en besluitvorming. Conclusies en aanbevelingen van de bestuurlijke werkgroep: De gemeenten binnen de stadsregio Rotterdam hebben altijd de ambitie gehad om te komen tot een rechtstreeks gekozen regiobestuur met zware bevoegdheden in vooral het fysieke domein. Dat is nu geen realistische optie. Blijft over: de weg van het verlengd lokaal bestuur. Samenwerking in stadsregionaal verband is onomstreden: in het sterk verstedelijkte gebied, waarin de oriëntatie op Rotterdam in het algemeen en de met de haven samenhangende economische structuur in het bijzonder de verschillende gemeenten bindt, liggen nu en in de toekomst veel opgaven die de gemeentegrenzen overstijgen en om een gezamenlijke aanpak vragen. Het is de taak van de stadsregio een visie op relevante ontwikkelingen voor de regio op te stellen en draagvlak en coalities te organiseren om die visie te implementeren. De stadsregio is een op duurzame ontwikkeling van ruimte en mobiliteit gericht samenwerkingsverband. De regionale agenda binnen dit fysieke domein is complex en veelomvattend. De samenwerking kan op onderdelen verder versterkt worden. Gemeenten noemen daarbij vooral het beleidsterrein economie. De Wgr-plus biedt hiervoor een wettelijke basis. Naar aanleiding van het door de Economic Development Board Rotterdam (EDBR) toegezegde advies, kan het nieuwe bestuur een economische agenda voor de regio opstellen. Een punt van aandacht vormt het arbeidsmarktbeleid in relatie tot economische ontwikkeling. Enerzijds is op papier in elk geval de regionale samenwerking met betrekking tot de arbeidsmarkt geregeld in het regionaal platform arbeidsmarktbeleid Rijnmond, anderzijds gaan regelmatig stemmen op om hier een koppeling met de stadsregio te bewerkstelligen. Alvorens conclusies te trekken over een eventuele stadsregionale rol in dit verband, zijn de RPA bestuurders geconsulteerd. Regionale samenwerking na 2010 / / DIR / MCJ / 10 december 2009 Pagina 1

8 Binnen de regio bestaan ook netwerken met een meer sociaal-maatschappelijke oriëntatie. Er is geen dringende noodzaak deze netwerken te absorberen in stadsregionaal verband. Veel energie zou dan verloren gaan met het zoeken naar bestuurlijke constructies en samenvoegen van organisaties. Daar waar dit meerwaarde kan opleveren, kunnen de bestaande netwerken beter in programma s en projecten samenwerken. De wettelijke taak van de stadsregio voor de jeugdzorg zal naar verwachting de komende jaren vervallen. Aangenomen wordt dat de evaluatie van de Wet op de jeugdzorg zal uitwijzen dat de jeugdzorgtaken naar de gemeenten moeten. Ten aanzien van de bovenlokale jeugdzorgvoorzieningen kan de regionale samenwerking vorm worden gegeven via de gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond. Het is, gezien de omvang en intensiteit van de samenwerking op andere schalen, op dit moment niet zinvol om energie te steken in het zoeken naar een andere schaal voor de stadsregio; ook die zal immers grensproblemen opleveren. Beter is het, te erkennen dat overheidssturing veelschalig is geworden. De stadsregio is dan te bezien als een netwerk voor ruimte en mobiliteit dat per programma of project coalities sluit met andere netwerken. De stadsregio treedt daarbij op als behartiger van de regionale belangen. Het is niet ondenkbaar dat tussen 2010 en 2020 samenwerking met bepaalde netwerken dusdanig intensiveert, dat opschaling wenselijk wordt. Het is dan ook goed om elke bestuursperiode opnieuw te bezien of een andere schaal meerwaarde biedt. Veelschalige samenwerking en samenwerkingsvormen met verschillende partijen zijn onvermijdelijk en vormen een uitdaging voor het creëren van meerwaarde voor de regio. De stadsregio moet zich daarbij opwerpen facilitator van wisselende coalities. Een punt van aandacht daarbij is de betrokkenheid van semi-publieke en private partijen. Afspraken moeten worden vastgelegd in convenanten om zelfbinding en continuïteit te bewerkstelligen. De bestuurlijke structuur van een regionaal openbaar lichaam zoals de stadsregio moet aan een aantal wettelijk eisen voldoen, maar daarbinnen bestaat veel vrijheid voor de eigen invulling. Aanpassingen zijn nodig om de stadsregio meer als verlengd lokaal bestuur te laten functioneren. Dat opent tevens mogelijkheden voor een betere democratische legitimatie en beperking van de belasting van bestuurders. De regioraad wordt in zijn huidige vorm opgeheven. De politieke controle op regionale opgaven verschuift naar de gemeenteraden, die per bestuursperiode worden geconsulteerd over de strategische agenda van de regio. Jaarlijks worden de raden geraadpleegd over het werkplan en de begroting en worden verantwoordingsdebatten gevoerd op basis van het jaarverslag. De informatiepositie van de gemeenteraadsleden wordt versterkt. De huidige regels voor bindende elementen en procedures blijven van kracht. Er komt onder voorzitterschap van de burgemeester van Rotterdam een algemeen bestuur voor de stadsregio. Een keuze dient nog te worden gemaakt met betrekking tot het aantal vertegenwoordigers per gemeente en hun herkomst (uit de raad of uit het college). De vertegenwoordigers hebben gewogen stemrecht (in de verhoudingen zoals die ook nu gelden); zij vertegenwoordigen hun gemeente en niet hun politieke partij. Zij bewaken de relatie tussen de stadsregio en hun gemeente; zij zorgen ervoor dat de regionale agenda onder de aandacht van de gemeenteraad wordt gebracht. Het algemeen bestuur benoemt het dagelijks bestuur. De regel wordt gehandhaafd dat de burgemeester van Rotterdam het voorzitterschap van de stadsregio vervult. Voor de informele afspraak dat de wethouder verkeer en vervoer van Rotterdam de regioportefeuille verkeer en vervoer beheert geldt hetzelfde. De commissies worden in hun huidige vorm opgeheven en vervangen door portefeuillehoudersoverleggen; de voorgestelde werkwijze van het algemeen bestuur bevat betere waarborgen voor betrokkenheid van de gemeenteraden. Het dagelijks bestuur krijgt naast zijn eigenstandige wettelijke en door het algemeen bestuur toegekende bevoegdheden nadrukkelijk de rol van processtuurder: het brengt partijen samen en zorgt ervoor dat besluiten worden uitgevoerd. Het dagelijks bestuur kan, zonder de spreiding over de regio geweld aan te doen, compacter: een voorzitter en maximaal zes leden. Regionale samenwerking na 2010 / / DIR / MCJ / 10 december 2009 Pagina 2

9 In zijn vergadering van 18 november jongstleden heeft het dagelijks bestuur ingestemd met de visie van de bestuurlijke werkgroep. Voor de samenstelling van het algemeen bestuur heeft het dagelijks bestuur besloten aan de regioraad voor te stellen te kiezen voor de variant waarbij vanuit elke gemeente twee leden worden aangewezen; of deze AB-leden worden aangewezen uit het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad wordt aan de gemeenten overgelaten. Financiële consequenties: Geen. Verdere procedure: Afhankelijk van de besluitvorming dient de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam te worden aangepast. Een voorstel hiervoor komt onder agendapunt 5 aan de orde. Het besluit van de regioraad wordt ingebracht in het proces van evaluatie van Wgr-plus en BDU. Gevraagde beslissing: 1. de regioraad voor te stellen in te stemmen met Verbindende kracht, een realistische visie op regionale samenwerking na 2010 ; 2. ten aanzien van de samenstelling van het algemeen bestuur de regioraad te adviseren in te stemmen met de variant waarbij elke gemeente twee vertegenwoordigers aanwijst uit haar college van burgemeester en wethouders of gemeenteraad. Regionale samenwerking na 2010 / / DIR / MCJ / 10 december 2009 Pagina 3

10 VERBINDENDE KRACHT: EEN REALISTISCHE VISIE OP REGIONALE SAMENWERKING NA

11 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN DE REGIONALE AGENDA TOT meerwaarde door regionale samenwerking... 8 de regionale agenda... 9 nieuwe opgaven?...16 conclusies en aanbevelingen REGIONALE SAMENWERKING IN PERSPECTIEF...19 toekomstperspectief...19 flexibele rollen...21 flexibele schalen...21 conclusies en aanbevelingen SAMENWERKINGSVORMEN...23 samenbrengen van bevoegdheden, geld en capaciteit...23 samenwerking met de provincie: complementariteit in plaats van rivaliteit...23 samenwerking met semi-publieke en private partijen...24 conclusies en aanbevelingen BESTUURLIJKE STRUCTUUR EN BESLUITVORMING...25 geen bestuurslaag...25 algemeen bestuur...25 commissies...27 dagelijks bestuur...28 betrokkenheid van gemeenteraden...29 conclusies en aanbevelingen...31 BIJLAGE 1: Leden bestuurlijke werkgroep DIALOOG BIJLAGE 2: Overzicht taken en bevoegdheden...33 BIJLAGE 3: Overzicht bevoegdheden stadsregio in de Wgr-plus...35 BIJLAGE 4: Overzicht bevoegdheden Wet ruimtelijke ordening

12 1. INLEIDING Als de stadsregio er niet was dan zouden we haar nu uitvinden. Deze opvallende uitspraak hebben wij in de discussies met raadsleden en bestuurders tijdens het proces van DIALOOG 2009, waarin gemeenten zich uitspraken over de toekomst van de stadsregio, regelmatig gehoord. Dat de stadsregio als zodanig niet ter discussie staat bij haar bestuurlijke achterban, doet niets af van de noodzaak om de wijze van samenwerken nog eens goed tegen het licht te houden. Sinds de oprichting van de stadsregio, begin jaren negentig in de vorige eeuw, is er in de regio veel tot stand gebracht. Maar er is ook veel veranderd. De wijze van politiekbedrijven is met de invoering van het dualisme in het lokale bestuur veranderd; meer dan in het verleden eisen gemeenteraden een eigenstandige rol op in relatie tot de stadsregio. De wetgeving is veranderd, met gevolgen voor de werkwijze van de stadsregio op het gebied van ruimtelijke ordening. Op openhartige wijze hebben wij hierover de afgelopen maanden gediscussieerd in de bestuurlijke werkgroep en met gemeenteraadsleden en collegeleden. Wij hebben daarbij gemerkt dat niet alleen de stadsregio, maar ook haar takenpakket en de daarmee samenhangende regionale bestuurlijke agenda kunnen rekenen op brede steun. Wij hebben nauwelijks gehoord dat het een tandje minder kan, maar wel dat het iets ambitieuzer mag. Wij zijn hier blij mee. Wij zijn ervan overtuigd dat er voor onze regio heel veel kansen liggen wanneer wij gezamenlijk in stadsregionaal verband optrekken. De stadsregio is onze belangenbehartiger bij uitstek. Zij is dé gesprekspartner voor de rijksoverheid, provincie, publieke en maatschappelijke organisaties en andere samenwerkingsverbanden waar het bovenlokale en zelfs bovenregionale ontwikkelingen betreft. Die positie van de stadsregio willen wij als gemeenten gezamenlijk dragen en versterken. Het is noodzakelijk om die agenda en de regionale inzet voortdurend levend te houden en op een aansprekende wijze voor het voetlicht te brengen. Gemeenten verwachten van de stadsregio ook leiderschap in het ontwikkelen van een visie op relevante ontwikkelingen voor de regio en in het organiseren van draagvlak en coalities om die visie te implementeren. Dat is de verbindende kracht van de stadsregio. Wij roepen het dagelijks bestuur op om in de komende periode hier verder inhoud en vorm aan te geven via de strategische regionale agenda die per bestuursperiode in samenspraak met de gemeenten wordt opgesteld. Waar onze gemeenten nu vooral behoefte aan hebben, is een stadsregio waarin hun zeggenschap een duidelijker plek krijgt. De huidige bestuurlijke inrichting is teveel nog een afspiegeling van de stadsprovincie die nooit het licht heeft gezien. Gemeenten willen geen stadsregio als andere overheid of een kloon van de provincie. Zij willen dat de stadsregio nog meer van hen wordt. Met deze visie willen wij daaraan bijdragen. Onze opdracht luidde: formuleer een door de gezamenlijke gemeenten gedragen, realistische visie op regionale samenwerking na

13 Tijdens de startbijeenkomst voor alle raads- en collegeleden op 18 maart 2009 hebben de aanwezigen de bestuurlijke werkgroep daarbij als huiswerk meegegeven om ook te kijken naar de inhoudelijke opgaven voor de regio en de mogelijkheden voor verbetering van het besluitvormingsproces. Wij hebben ons huiswerk gedaan. Wat wij hier neerleggen is een visie, geen blauwdruk. Het is aan het dagelijks bestuur en vertegenwoordigers van de gemeenten in het algemeen bestuur om hieraan verder praktisch vorm en inhoud te geven. Lucas Bolsius, voorzitter bestuurlijke werkgroep DIALOOG

14 2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN De gemeenten binnen de stadsregio Rotterdam hebben altijd de ambitie gehad om te komen tot een rechtstreeks gekozen regiobestuur met zware bevoegdheden in vooral het fysieke domein. Dat is nu geen realistische optie. Blijft over: de weg van het verlengd lokaal bestuur. Samenwerking in stadsregionaal verband is immers onomstreden: in het sterk verstedelijkte gebied, waarin de oriëntatie op Rotterdam in het algemeen en de met de haven samenhangende economische structuur in het bijzonder de verschillende gemeenten bindt, liggen nu en in de toekomst veel opgaven die de gemeentegrenzen overstijgen en om een gezamenlijke aanpak vragen. Het is de taak van de stadsregio een visie op relevante ontwikkelingen voor de regio op te stellen en draagvlak en coalities te organiseren om die visie te implementeren. De stadsregio is een op duurzame ontwikkeling van ruimte en mobiliteit gericht samenwerkingsverband. De regionale agenda binnen dit fysieke domein is complex en veelomvattend. De samenwerking kan op onderdelen verder versterkt worden. Gemeenten noemen daarbij vooral het beleidsterrein economie. De Wgr-plus biedt hiervoor een wettelijke basis. Naar aanleiding van het door de Economic Development Board Rotterdam (EDBR) toegezegde advies hieromtrent, kan het nieuwe bestuur een economische agenda voor de regio opstellen. Binnen de regio bestaan ook netwerken met een meer sociaal-maatschappelijke oriëntatie. Er is geen dringende noodzaak deze netwerken te absorberen in stadsregionaal verband. Veel energie zou dan verloren gaan met het zoeken naar bestuurlijke constructies en samenvoegen van organisaties. Daar waar dit meerwaarde kan opleveren, kunnen de bestaande netwerken beter in programma s en projecten samenwerken. Een punt van aandacht vormt het arbeidsmarktbeleid in relatie tot economische ontwikkeling. Enerzijds is op papier in elk geval de regionale samenwerking met betrekking tot de arbeidsmarkt geregeld in het regionaal platform arbeidsmarktbeleid Rijnmond, anderzijds gaan regelmatig stemmen op om hier een koppeling met de stadsregio te bewerkstelligen. Alvorens conclusies te trekken over een eventuele stadsregionale rol in dit verband, zijn de RPA bestuurders geconsulteerd. Zij beraden zich nog op een reactie. De wettelijke taak van de stadsregio voor de jeugdzorg zal naar verwachting de komende jaren vervallen. Aangenomen wordt dat de evaluatie van de Wet op de jeugdzorg zal uitwijzen dat de jeugdzorgtaken naar de gemeenten moeten. Ten aanzien van de bovenlokale jeugdzorgvoorzieningen kan de regionale samenwerking vorm worden gegeven via de gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond. Het is, gezien de omvang en intensiteit van de samenwerking op andere schalen, op dit moment niet zinvol om energie te steken in het zoeken naar een andere 5

15 schaal voor de stadsregio; ook die zal immers grensproblemen opleveren. Beter is het, te erkennen dat overheidssturing veelschalig is geworden. De stadsregio is dan te bezien als een netwerk voor ruimte en mobiliteit dat per programma of project coalities sluit met andere netwerken. De stadsregio treedt daarbij op als behartiger van de regionale belangen. Het is niet ondenkbaar dat tussen 2010 en 2020 samenwerking met bepaalde netwerken dusdanig intensiveert, dat opschaling wenselijk wordt. Het is dan ook goed om elke bestuursperiode opnieuw te bezien of een andere schaal meerwaarde biedt. Veelschalige samenwerking en samenwerkingsvormen met verschillende partijen zijn onvermijdelijk en vormen een uitdaging voor het creëren van meerwaarde voor de regio. De stadsregio moet zich daarbij opwerpen facilitator van wisselende coalities. Een punt van aandacht daarbij is de betrokkenheid van semi-publieke en private partijen. Afspraken moeten worden vastgelegd in convenanten om zelfbinding en continuïteit te bewerkstelligen. De bestuurlijke structuur van een regionaal openbaar lichaam zoals de stadsregio moet aan een aantal wettelijk eisen voldoen, maar daarbinnen bestaat veel vrijheid voor de eigen invulling. Aanpassingen zijn nodig om de stadsregio meer als verlengd lokaal bestuur te laten functioneren. Dat opent tevens mogelijkheden voor een betere democratische legitimatie en beperking van de belasting van bestuurders. De regioraad wordt in zijn huidige vorm opgeheven. De politieke controle op regionale opgaven verschuift naar de gemeenteraden, die per bestuursperiode worden geconsulteerd over de strategische agenda van de regio. Jaarlijks worden de raden geraadpleegd over het werkprogramma en de begroting en worden verantwoordingsdebatten gevoerd op basis van het jaarverslag. De informatiepositie van de gemeenteraadsleden wordt versterkt. De huidige regels voor bindende elementen en procedures blijven van kracht. Er komt onder voorzitterschap van de burgemeester van Rotterdam een algemeen bestuur voor de stadsregio. Een keuze dient nog te worden gemaakt met betrekking tot het aantal vertegenwoordigers per gemeente en hun herkomst (uit de raad of uit het college). De vertegenwoordigers hebben gewogen stemrecht (in de verhoudingen zoals die ook nu gelden); zij vertegenwoordigen hun gemeente en niet hun politieke partij. Zij bewaken de relatie tussen de stadsregio en hun gemeente; zij zorgen ervoor dat de regionale agenda onder de aandacht van de gemeenteraad wordt gebracht. Het algemeen bestuur benoemt het dagelijks bestuur. De regel wordt gehandhaafd dat de burgemeester van Rotterdam het voorzitterschap van de stadsregio vervult. Voor de informele afspraak dat de wethouder verkeer en vervoer van Rotterdam de regioportefeuille verkeer en vervoer beheert geldt hetzelfde. 6

De regioraad heeft naar aanleiding van de adviezen van de commissies nog de volgende opmerkingen geplaatst:

De regioraad heeft naar aanleiding van de adviezen van de commissies nog de volgende opmerkingen geplaatst: 5 STADSREGIO R OTTERDAM Aan de Raden van de regiogemeenten Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders datum ons kenmerk steller telefoon uw kenmerk betreft 4 januari 2009 62060 J. Fix (010)4173019

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

1 Inleiding...4. 2 Bestuurlijke Zaken...7. 2.1 Wetgeving...7 2.2 Gemeenschappelijke regeling...7 2.3 Samenwerking met andere overheden...

1 Inleiding...4. 2 Bestuurlijke Zaken...7. 2.1 Wetgeving...7 2.2 Gemeenschappelijke regeling...7 2.3 Samenwerking met andere overheden... JAARVERSLAG 2003 Stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-4172389 fax: 010-4047347 e-mail:sr@sr.rotterdam.nl website: www.stadsregio.rotterdam.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...4

Nadere informatie

Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Status: algemeen bestuur

Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Status: algemeen bestuur Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Status: algemeen bestuur 19 december 2014 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 1 Samenhang en opbouw begroting

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! 1 VOORWOORD Woensdag 29 januari 2014 was een belangrijke dag voor de woningmarkt in

Nadere informatie

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01 Uitgave Secretariaat VZHG Postbus 45 2800 AA Gouda Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (0182) 545 513 (0182) 545 510 Email: vzhg@ismh.nl JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN Jaargang 2012 nummer 01 Januari 2012

Nadere informatie

R A N D S TA D U R G E N T

R A N D S TA D U R G E N T R A N D S TA D U R G E N T Hoe versterken we de internationale concurrentiepositie en verbeteren we de bereikbaarheid? urgentieprogramma randstad urgentieprogramma randstad Mensen willen prettig wonen

Nadere informatie

Rotterdam Ga teway to Europe. De koers naar 2030

Rotterdam Ga teway to Europe. De koers naar 2030 Rotterdam Ga teway to Europe De koers naar 2030 Rotterdam Gateway to Europe De koers naar 2030 Voor u ligt Rotterdam Gateway to Europe, de koers naar 2030. Een strategisch document dat de koers beschrijft

Nadere informatie

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid.

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. CONCEPT BAR-code Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. Versie 3 (22 oktober 2012) - 1 - De Bar-code is een nota van

Nadere informatie

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 21 mei 2012 2 Jaarstukken 2011 GR Drechtsteden Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Programma s...8 2.1 Bureau Drechtsteden... 8 2.2

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB 1 BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Begroting 2013 ev. De heer W.A. Mateman Vergadering 4 juli 2012 Agendapunt 8 Financiën De bijgaande ontwerp-begroting,

Nadere informatie

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005)

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005) RIVV 2006 2010 (concept DB 23-11-2005) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 ONTWIKKELING BELEID 1.1 Rijksbeleid 1.1.1 Nota Mobiliteit 1.1.2 Invoering BDU 1.1.3 Begroting Verkeer en Waterstaat 1.1.4 Meerjaren Investeringsprogramma

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1

Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1 Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1 Inleiding De SGP is en blijft van mening dat de provincie een toegevoegde waarde heeft in het landsbestuur. Daarom draagt

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 Titel: Programmabegroting Regio Twente 2014 Versie: 1.0 Geldig vanaf: 1 januari 2014 Vastgesteld op: 3 juli 2013 door: Regioraad Code: Documenteigenaar: F&C E.J.H. Kleizen

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 -

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 - JAARREKENING 2011 stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-2672389 fax: 010-2671660 e-mail:info@sr.rotterdam.nl website: www.stadsregio.info Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

Milieueffectrapport (plan-mer) RSP/RNM Haaglanden

Milieueffectrapport (plan-mer) RSP/RNM Haaglanden Milieueffectrapport (plan-mer) RSP/RNM Haaglanden ~ ontwikkelingsbeeld 2030 [Ontwerp-RSP] ~ Milieueffectrapport (plan-mer) RSP/RNM Haaglanden Opdrachtgever : Stadsgewest Haaglanden Opgesteld door : Adviesbureau

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2011 a

Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 Gedeputeerde staten van Drenthe Juli 2011 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe MO11062202 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 5 Financieel vertrekpunt

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie