STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE"

Transcriptie

1 I STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE (Soclaal Fonds MITT) Jaarrekening 2013 Vestigingsadres: Utrechtseweg AA ZEIST nhf KPMG Audit Document waarop ons rapport d.d. 2 0 m\20w (mede) bauekking heeft. Para.^.y'oqricientificatiedoeleinden: ;<P^>G^A'cWountar^ts N,V.

2 INHOUDSOPGAVE Blz. BESTUURSVERSLAG 2013 INLEIDING ORGANEN VAN HET FONDS, VERTEGENWOORDIGINGEN EN ONDERSTEUNING BELANGRIJKE GEGEVENS VERRICHTINGEN VAN HET BESTUUR J/\ARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 REKENING VAN BATEN EN LATEN OVER 2013 WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN GRONDSLAGEN VOOR DE RESULT/V\TBEPALING TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2013 CONTROLEVERKLARING OVERIGE GEGEVENS KPMG Audit )i;(;:iiiisrn vvaarop üns rapport n.ii. Slichting Sociaal Fonds MITT Jaarrekening 2013 Tit'oei cöfrfjkkmg oeelt. 'iraat vuui it;v'inii<caï:ec!oöiein(ien:,<rmg AivcQiinuints M.V, 1

3 BESTUURSVERSLAG 2013 INLEIDING Overeenkomstig de statuten van de Stichting Sociaal Fonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (Sociaal Fonds MITT) wordt hierbij verslag uitgebracht over het jaar De in het verslag genoemde bedragen lulden in duizenden euro's, tenzij anders is aangegeven. Doel van het Sociaal Fonds MITT (per ) is: A. Het Innen, beheren, en distribueren van gelden ter financiering van de gemaakte kosten: a. van het Sociaal Fonds; b. van de Vakraad voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (Vakraad MITT), zoals genoemd In artikel 55 van de CAO voor de Mode-, Interieur-, Tapijten Textielindustrie; c. de Stichting Opleidingsfonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SO MITT), zoals genoemd In artikel 56 van de CAO voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie d. voor de werkzaamheden / activiteiten van de werkgevers- en werknemersorganisaties In verband met: 1. het bewerkstelligen van een juiste naleving van de CAO; 2 het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit deze CAO; 3. het bestuuriijke en financiële beheer van organen onder lld 1 A, sub a t/m c; 4. het geven van informatie, vooriichting en advies over arbeidsvoonwaarden en opleidingsmogelijkheden In de bedrijfstak, wettelijke regellngen en CAOregellngen inzake arbeidsomstandigheden en arbobeleid, een juiste uitvoering van de medezeggenschap (OR / PVT / PV), reorganisaties en sociale plannen; 5. het verrichten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen van de door CAO-partijen gemaakte afspraken; 6. scholings-, vormings- en ontwikkelingswerk t.b.v. werkgevers en werknemers teneinde een goede werking van de arbeidsmarkt in de bedrijfstak te beweri<stelligen en de employability van de werknemers In de bedrijfstak te verbeteren; 7. het bewerkstelligen van een vergroting van de participatie op de arbeidsmarkt en een beter functioneren van de arbeidsmarkt In het algemeen; 8. publicitaire activiteiten over de bedrijfstak in relatie tot arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden om een positief imago van de sector te handhaven of te verbeteren; 9. het bewerkstelligen van een goede kinderopvang In de bedrijfstak; 10. de belangenbehartiging van In beginsel elke werkgever en werknemer In de mode-, Interieur- tapijt- en textielindustrie, voorzover betrekking hebbende op de arbeidsverhoudingen, niet zijnde CAO-overieg. B. Het aanvragen van of bemiddeling verienen ter verkrijging van subsidies of andere financiële middelen in het belang van de mode-, Interieur-, tapijt- en textielindustrie. 2. Voor zoveel nodig worden de voorwaarden ter verkrljging^.van..bljd,ragen vastgelegd In een desbetreffend blj deze statuten behorend reglementt.waacvanj de bepalingen door het bestuur blj zljn besluitvorming in acht zullen worden"gehóniëfff 3. Onderdeel van het Sociaal Fonds zljn de geoormerkte gj^ ci,e ^t -/RifL^f Ti'ïl.o ort n i "Werkgelegenheidsfonds Tapijt en Textiel", waan/an de gelden'bestém'd''wwdvri'''^ '^' ' voor promotie- en werkgelegenheidsprojecten In de tapijt- en textlélli^dustrie-jnirelatie tot arbeidsvoonwaarden en arbeidsomstandigheden om een positief Iriiagd van de sector te handhaven of te verbeteren. ;netiei oeiresmna ni:;;!!. -^^ATygof icientificatinuobleinocn: Stiditing Sociaal Fonds MITT ^-{''?^«"countnius,31, V,.Jaarrekening 2013 '

4 Het Sociaal Fonds MITT Is statutair gevestigd te Zeist. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Sociaal Fonds MITT vla de CAO voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (CAO MITT) algemeen verbindend verklaard tot en met 30 junl Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 11 december 2012, nr onder UAW-nr ORGANEN VAN HET FONDS, VERTEGENWOORDIGINGEN EN ONDERSTEUNING Sannenstelling van het bestuur op 31 december 2013 Leden werkqevers. G.A.J. Lamers, voorzitter (1) R. Bosch (1) M. Mulder (1) Vacature (1) Leden werknemers J. Plat, vice-voorzitter / secretaris (2) Mw. N. Engmann-van Eijbergen (3) Mw. E. M. Werger (4) Plaatsvervangende leden werkgevers H.J.A. Bekke (1) R.M. van der Gaast (1) Plaatsvervangende leden werknemers De voorzitters van werkgevers- respectievelijk van werknemerszijde rouleren per kalenderjaar. In het verslagjaar was de heer G.A.J. Lamers fungerend voorzitter. De heer J. Plat trad op als vicevoorzitter / secretaris. (1) namens MODINT, de Ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel (2) namens de FNV Bondgenoten (3) namens de CNV Vakmensen (4) namens De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening Bestuurswisselingen In het verslagjaar 2013 Is mevrouw J.H.M Rensen ais bestuurslid namens De Unie teruggetreden. In haar plaats Is mevrouw E.M. Werger toegetreden tot het bestuur als bestuurslid. De vacature voor een bestuurslid namens MODINT Is nog niet ingevuld. Commissies: Commissie Incasso MITT (tevens voor BPF MITT): Werkgeversvertegenwoordiging Mw. mr. N.L. Hofman Werknemersvertegenwoordiging Mw. N. Engmann-van Eijbergen Vermogensbeheer Het vermogensbeheer Is ondergebracht bij Bureau SF MITT / MODINT. Bestuursondersteuning: Bureau Sociaal Fonds Mw. Mr. N. L. Hofman, directeur Mw. Mr. M. Veenstra Mw. C. Eijsink Slichting Sociaal Fonds MITT.Jaarrekening 2013 i(pmg Auciic 0;:c!j(i!f;f!t w;iarop ons rappon 'i.d. fn-v vfvjr :woi;i :^' ::;t^ il ioriie;ndsh:

5 Administrateur (premieheffing) AZL NV te Heerien BELANGRIJKE GEGEVENS Aantallen Aangesloten werkgevers mode-interieur In verslagjaar Aangesloten werkgevers textiel-tapijt in verslagjaar Aantal werknemers mode-interieur (voor zover opgegeven) ca ca Aantal werknemers textlel-tapijt (voor zover opgegeven) ca ca Financiële gegevens (bedragen x 1.000,-) Premies mode-interieur Premies textlel-tapijt Premieplichtige loonsom AZL mode-interieur Premieplichtige loonsom AZL textlel-tapijt Resultaat boekjaar 356 (839) SF MITT-gegevens Werkgeverspremie mode-interieur 0,50% 0,10% Werkgeverspremie textlel-tapijt 0,20% 0,10% Max. premiegrondslag VERRICHTINGEN VAN HET BESTUUR Algemeen Het bestuur van SF MITT vergaderde in het verslagjaar tweemaal, te weten op 20 juni en 10 december Vermogensbeheer SF MITT - Treasury Statuut Vanaf april 2010 worden via MODINT de financiële middelen beheerd middels spaarrekeningen en deposito's. Het (belegglngs)beleid ten aanzien van het beheer van vermogen en liquide middelen is vastgelegd In een Treasury Statuut. Op basis hiervan worden jaariijks In de junivergadering van SF MITT de beleggingen geagendeerd. Premie: geen AW, dan alleen premieheffing bij georganiseerde werkgevers Georganiseerde werkgevers betalen premie voor het Sociaal Fonds MITT op grond van de CAO MITT. Ongeorganiseerde werkgevers zljn verplicht premie te betalen op grond van de algemeen verbindend verklaring (AW) van deze CAO. In een AW-loze periode mag het fonds geen premie In rekening brengen bij ongeorganiseerde werkgevers. Daarom werd voorgeschreven dat de Incasso-administratie van het fonds gescheiden moet zljn in georganiseerde en ongeorganiseerde werkgevers. Het Sociaal Fonds MITT heeft de administratie zodanig ingericht dat, als zich eén'aw-loze periode voordoet, deze scheiding direct kan worden doorgevoerd. Blj ongë.o'rgaolseerde werkgevers zal geen premie in rekening worden gebracht. KPMG Audit ')nf;!i;nciu v/aarof) oii;; raopon d.d, Begroting,,, Ingevolge Richtlijn 640, lid 204, inzake de verslaglegging van^ ófgahi'saties zonder winststreven, dient het Sociaal Fonds MITT de begrotingscijfers in de staat van baten en Slichling Sociaal Fonds MITT ' f,.:.i v«(jr '\r-";;'-.- --;r!o.:..,..i;; 5fi.laarrekening 2013.'^iCs.A'::))! ini - M

6 Iasten op te nemen. Van deze verplichting wordt een fonds ontslagen indien de begroting slechts in beperkte mate als sturingsmiddel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor dit fonds het geval. Financiële verantwoording In de juni-vergadering worden het jaarverslag en de jaarrekening over 2012, voorzien van controleverklaring, goedgekeurd en vastgesteld. In de december vergadering wordt de venwachte realisatie 2013 en de begroting voor 2014 vastgesteld. Hiertoe worden mede overgelegd in juni de verantwoordingen (In de vorm van het jaarverslag voorzien van controleverklaring van de accountant) van de Vakraad MITT, alsmede SO MITT, alsmede van de activiteiten van werkgevers- en werknemersorganisaties, respectievelijk In december de begrotingen terzake. Hiervoor wordt verwezen naar het In de toelichting op de rekening van baten en lasten opgenomen overzicht bestedingsdoelen / activiteiten SF MITT. Premie 2014 In het protocol blj de CAO MITT is het volgende vastgelegd: "De heffing wordt per 1 januari 2013 gecontinueerd op 0,2% van de relevante loonsom voor zowel textiel-tapijt, als mode-interieur. Op de premie wordt in 2013 een korting toegepast, zodanig dat de premie In dat jaar 0,1% bedraagt. Over een eventuele korting voor 2014 wordt eind 2013 besloten op basis van de begroting 2014 en de financiële positie van het fonds." In de december-vergadering besluit het bestuur tot continuering van de korting tot 0,1% premie voor Addendum op de secretariaatsovereenkomst Op verzoek van accountant KPMG is de verantwoordelijkheid met betrekking tot de aan MODINT uitbestede processen en systemen als aanvulling op de secretariaatsovereenkomst vastgelegd. In de lopende secretariaatsovereenkomst Is hierover niets vastgelegd. Risicomanagement Bij Inschatting van het risicomanagement onderkent het bestuur het volgende risico: Concentraties kunnen ertoe lelden dat het fonds bij grote veranderingen in bijvoorbeeld de waardering (marktrisico) of de financiële positie van een tegenpartij (kredietrisico) grote (veelal financiële) gevolgen hiervan ondervindt. De belangrijkste vorm van concentratierisico In de bezittingen van het fonds is de concentratie van de liquide middelen bij 1 bank. Het fonds onderkent dit risico maar acht de kans datdit risico een mogelijke negatieve Impact heeft op het fonds beperkt. Gebeurtenissen na balansdatum Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen voor de Stichting. Slotwoord Het bestuur dankt iedereen die zich op een of andere wijze voor het Sociaal Fonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie heeft Ingespannen. Zeist, 26 juni 2014 G.A.J. Lamers Werkgeversvoorzitter Kr^/iG Audit!)o;:i!!;ieiu waaiop OIIH rapnort d.d. J. Plat WerknemersvoorzitteffiJri! VÜi'l Stichting Sociaal Fonds MITT.Jaarrekening 2013 TrïïTïïTTtTtrTTXlt 6. ISülliKIK im.v.

7 JAARREKENING 2013 KPMG Audit.\:c!.;;r.sni '.vaaroo oius rapport d.d. Stichting Sociaal Fonds MITT Jaarrekening 2013 VH^i v.rci^(.!ijii::;ii;:;!pf:.:;o.;!sip(:en: ^ " "V.(\iAj.:')nn),i(!;s M.V.

8 stichting Sociaal Fonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na bestemming saldo) (bedragen In ) ACTIVA Kortlopende vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen PASSIVA Beschikbaar vermogen Algemene reserve Confectie Algemene reserve Textiel Kortlopende schulden Overige schulden Ki-MG A Ul ii c Ummmn waarop ons rapoort d.d. '. '> ii/mi fbr] Slichting Sociaal Fonds MITT Jaarrekening 2013 '':;i^ij-''qor ^\:!Uiï"-:!tie:;o:!!.-::nP;;!i:

9 REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 (bedragen In ) BATEN Bijdragen Rentebaten Totaal baten LASTEN Subsidies Organisatiekosten Andere lasten (21.355) Totaal lasten Saldo boekjaar ( ) Verdeling saldo boekjaar Algemene reserve Confectie ( ) Algemene reserve Textiel ( ) ( ) PMG Audit )c;;;na!![ v/aaroo ona raooort d.d. Stichting Sociaal Fonds iviitt.jaarrekening 2013

10 WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING. Algemene toelichting Doel Het doel van de Stichting bestaat overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie, de statuten en het reglement uit het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie. Grondslagen van waardering, resultaatbepaling en resultaatbestemming Algemene grondslagen De jaarrekening Is opgesteld In overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'. Continuïteit Deze jaarrekening Is opgesteld uitgaande van de eontinuïteitsveronderstelling. Gebruik van sctiattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderiiggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en In toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn, voorzover niet anders vermeid, ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. l/vaarder/ngsgrancfs/age/7 Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde in dit geval de nominale waarde. Vorderingen en sciiulden Deze posten omvatten: handels- en overige vorderingen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Vorderingen en schulden worden blj de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Verstrekte leningen en overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, zo nodig verminderd met bijzondere waardeverniinderingveriiezen. Ki-MG Audit '«cuitirnt waarop on.s rapport d.d Stichting Sociaal Fonds MITT ' '. VAT '^^ilfii'tificiui.i.j.ojioipii.'jn:.laarrekening 2013, n>~*t^vvx:r;i int -incr..'-l. V.

11 Grondslagen van resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Algemeen geldt dat blj het opmaken van de jaarrekening nog niet alle gegevens definitief zijn vastgesteld. Met name geldt dit voor de venwerking van deelnemersgegevens. De effecten hiervan worden dan in het volgende jaar verantwoord. Resultaatbestemming Het resultaat boekjaar wordt gedoteerd aan / geput uit de algemene reserve Confectie en Textiel. i '^/lg Audit cc;;iiieiu 7/aaroo ons rapport d.o. Stichting Sociaai Fonds.laarrekening 2013 MITT HI, ;:HM.,H)ö'K!t::;;itii:f:a::a,!Oi;leif'o,;ii; '?v:-s.,\;r)ou:!;.h;;-; fl V.

12 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (bedragen in ) ACTIVA KORTLOPENDE VORDERINGEN Overige vorderingen Hieronder zijn opgenomen Inzake: Te vorderen bijdragen Vastgestelde nog te vorderen bijdragen Voorziening tegen veriies op premievorderingen In volgend boekjaar Is nader vastgesteld (52.890) (30.942) (14.071) Rekening courant derden SO MITT Overige Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. Bij de waardering van vorderingen wordt rekening gehouden met het risico van oninbaarheid door hiervoor een voorziening in aftrek te brengen op het saldo van de uitstaande vorderingen. Voor gelijksoortige posten met gelijksoortige risico's wordt gezamenlijk een schatting gemaakt van veriiezen en risico's op balansdatum. Deze systematiek om de voorziening vast te stellen wordt gerekend tot de statische methode. Liquide middelen ABN AMRO Bank NV, rekening courant ABN AMRO Bank NV, bestuurspaarrekening ABN AMRO Bank NV, vermogens spaarrekening ING Bank NV, rekening courant Robeco, roparco Onder de liquide middelen worden opgenomen die tegoeden op bankrekeningen, die direct opeisbaar zljn. 'PMG Audit!<rc:.:nent waafoo ons rapport d.d. Stichting Sociaal Fonds MITT Jaairekening 2013 ooei mmuim ^ t^' ' V '

13 PASSIVA BESCHIKBAAR VERMOGEN Algemene reserve Confectie Stand per 1 januari Bijdragen Rentebaten Subsidies ( ) ( ) Organisatiekosten (45.419) (46.039) Andere Iasten (14.926) Mutatie: deel van het saldo boekjaar ( ) Stand per 31 December Algemene reserve Textiel Stand per 1 januari Bijdragen Rentebaten Subsidies ( ) ( ) Organisatiekosten (45.419) (46.038) Andere Iasten (14.925) Mutatie: deel van het saldo boekjaar ( ) Stand per 31 December KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden Hieronder zijn opgenomen inzake: Rekening courant derden Vakraad MITT Te verrekenen bijdragen Vastgestelde nog te verrekenen bijdragen Subsidies Overige subsidies Kosten Overige : Totaai van de overige schulden Alle schulden hebben een looptijd korter dan één jaar i<p^^g Audit Ooooinant vjua.-up.-^'-i,..,.,...,1! d.d, Stichting Sociaal Fonds MITT Jaarrekening 2013 iiaoei PeüBXkiiH: need :;i;:pi>vu^)r identiiio u'):3:e!e!nden:

14 Niet in de balans opgenomen verplichtingen. Per jaareinde zljn er geen verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen. KPl^/lG Audit j ;;;!:!nönt v/aarop ons rapport d.d Stichting Sociaal Fonds MITT Jaarrekening 2013 : ;rvr^vvï>ï) ^eniai::r;;ipoee!f«.. "^XGHó.;V:lllli.U:rs Aj.V.

15 TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2013 (bedragen in ) BATEN Bijdragen Vastgestelde en nog vast te stellen bijdragen Nadere vaststeiling over voorgaande jaren LASTEN Subsidies Bijdragen aan werkgevers- en werknemersorganisaties Paritaire organisaties: Vakraad MITT (685) Een confrontatie tussen toegekende en bestede subsidies, begroting alsmede de bestedingsdoelen Is hierna opgenomen. Bestedingsdoelen/Activiteiten Sociaal Fonds Lasten verslagjaar MITT 2013 Omschrijving Bedrag Lasten Begroting Lasten Verslagjaar Verslagjaar Verslagjaar artikel 3, lid IA statuten Sociaal Fonds (in ) (in ) art. 3, lid IA, onder a: kosten van het Sociaal Fonds art. 3, lid IA, onder b: kosten van de Vakraad voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (jaarverslag alsmede controleverklanng bijgevoegd) Sociaal Fonds kosten Vakraad MITT 652, art. 3, lid 1A, onder d: kosten voor de werkzaamheden/activiteiten van de werkgeversen werknemersorganisaties in verband met de in de onderdelen 1 t/m 10 van dit onderdeel d genoemde onderwerpen; nadere specificatieonderstaand, (Verantwoordingen, voorzien van controleverklaringen bijgevoegd; specificatie onderstaand) Werknemersbijdragen FNV Werknemersbijdragen CNV Werknemersbijdragen De Unie jr"! 35,929 Werkgeversbijdrage MODINT f-'u KPMG Al dit '"'359'.2' i d.d. ''ri8'.'ö66 Totaal uitgaven overeenkomstig statutaire bestedingsdoelen tiu i'l.287,298 Stichting Sociaal Fonds MITT Jaarrekening 2013.:.^,,j^^oei ^'15 -[;ai;oai'!!o VS n.'-/.

16 Art. 3 lid 1 A, onder d: voor de werkzaamheden/activiteiten van de werkgevers- en aetiviteit FNV (in ) Unie (in ) CNV (in ) MODINT (in ) 1 het bewerksteuigen van een juiste naleving van de CAO; 2 het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit deze CAO; 3 het bestuurlijke en financiële beheer van organen onder lid 1 A, sub a tot en met c; het geven van informatie, voorlichting en advies over arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden in de bedrijfstak, wettelijke regelingen en CAO-regelingen inzake arbeidsomstandigheden en arbobeleid, een juiste uitvoering van de medezeggensctiap in de ondernemingsraad(or), Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en Personeelsvergadering (PV), reorganisaties en sociale plannen; 5 het verrichlten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen van de door CAO-partijen gemaakte afspraken; 6 scholings-, vormings- en ontwikkelingswerk ten behoeve van werkgevers en werknemers teneinde een goede werking van de arbeidsmarkt in de bedrijfstak te bewerkstelligen en de employability van de werknemers in de bedrijfstak te verbeteren; 7 het bewerkstelligen van een vergroting van de participatie op de arbeidsmarkt en een beter functioneren van de arbeidsmarkt in het algemeen; 8 publicitaire activiteiten over de bedrijfstak in relatie tot arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden om een positief imago van de sector te handhaven of te verbeteren; 9 het bewerkstelligen van een goede kinderopvang in de bedrijfstak; (7 t/m 10) , de belangenbehartiging ' van in beginsel elke werkgever en werknemer in de mode-, interieur- tapijt- en textielindustrie voorzover betrekking hebbende op de arbeidsverhoudingen, niet zijnde CAOoverleg TOTAAL ':996!! " KPMG Audit.'soiaünn! v/aaioo ons rapooa d. 2 O :m Stichting Sociaal Fonds Jaarrekening 2013 MITT,raoei oe^n

17 Organisatiekosten Uitvoeringskosten t.b.v. premieheffing Secretariaatskosten Advies- en controlekosten Incassokosten Overige kosten (188) Onder de overige kosten is een bedrag van aan vacatiegeiden verantwoord (2012: 5.775). Andere lasten Resultaat voorziening tegen veriies op premievorderingen (21.355) Zeist, 26 juni 2014 < P^AG Audit Oücaaient v/aaioo ons raooort d.d. Stichting Sociaal Fonds MITT.Iaarrekening 2013 Tfwi7k.K]:^i;iao.;tii:i:oeieinneii ^ VAA.:);oi!i

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE (Sociaal Fonds MITT) Jaarrekening 2015

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE (Sociaal Fonds MITT) Jaarrekening 2015 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE (Sociaal Fonds MITT) Vestigingsadres: Utrechtseweg 95 3702 AA ZEIST INHOUDSOPGAVE Blz. BESTUURSVERSLAG 2015 3 INLEIDING 3

Nadere informatie

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-JAPUT- EN TEXTIELINDUSTRIE (Sociaal Fonds M ITT)

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-JAPUT- EN TEXTIELINDUSTRIE (Sociaal Fonds M ITT) STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-JAPUT- EN TEXTIELINDUSTRIE (Sociaal Fonds M ITT) INHOUDSOPGAVE Blz. BESTUURSVERSLAG 2009 3 INLEIDING 3 ORGANEN VAN HET FONDS, VERTEGENWOORDIGINGEN EN ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Telefoon: 045-5763 333

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG JAARVERSLAG 2014 Van Spaendonck Inhoud 1. Algemene gegevens: 1 1. Bestuursverslag 2 2.1 Inleiding 2 2.2 CAO, statuten

Nadere informatie

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Telefoon: 045-5763 333

Nadere informatie

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014 INHOUD RAPORT BLZ. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1 JAARREKENINC 2014 Balans per 31 december Staat van baten en lasten 4

Nadere informatie

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarbericht OFE Detailhandel Jaarrekening 2015 Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) JAARREKENING 2013 INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 4 Rekening van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 6 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan 3 2288 EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Inhoudsopgave Blz. Algemeen 2 Jaarrekening Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2014 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro Jaarverslag 2014 Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2 Metalektro INHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2014 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 STATUTEN 4 BESTUUR 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 6 Staat van baten en Iasten over 2013

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2012 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2013 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG JAARVERSLAG STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG Ernst & Youn^ccolintants LLP =1 W Building a bettsi ^ wort'.inq world I - Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken. Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede

Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken. Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede JAARVERSLAGGEVING te Ede. JAARVERSLAGGEVING INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Bestuursverslag over

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht

Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht Het ondernemende netwerk met hart en ambitie voor de stad Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Staat van baten en lasten over 2016 5 Toelichting

Nadere informatie

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013 IVlinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardènwetgeving, afd. CAV, jaarverslag 2012 Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG stichting fondsen administratie

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag Balans op 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 Vlottende activa Vorderingen 1 33.410

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 088-008 40

Nadere informatie

Publicatiebalans 2015

Publicatiebalans 2015 Stichting Een glimlach doet wonderen mevrouw C. Mucha Hendrik Marsmanhove 25 3437 ZM NIEUWEGEIN Publicatiebalans 2015 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 18 juli 2016. Stichting Een glimlach doet

Nadere informatie

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2015

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2015 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2015 stichting Sociaal Fonds voor de Zoetwaren Industrie, 13 juni 2016 INHOUD RAPPORT BLZ. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1 JAARREKENING

Nadere informatie

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Datum: 11 mei 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over de periode 17-11-2014

Nadere informatie

(Sc ^tw ^A^ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus LV Den Haag. Rotterdam, 24 juni 2013

(Sc ^tw ^A^ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus LV Den Haag. Rotterdam, 24 juni 2013 ^A^ (Sc ^tw OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR TANKSTATIONS EN WASBEDRUVEN flf/ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus 90801 2509 LV Den Haag, 24 juni

Nadere informatie

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Wissenraet ^ Von Spaendonck

Wissenraet ^ Von Spaendonck Wissenraet ^ STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE Van Spaendonck INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2015 4 Rekening van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2

1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 2.3 Toelichting op de jaarrekening 6 3.

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon (030)

Nadere informatie

Wissenraet Van Spaendonck

Wissenraet Van Spaendonck STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE PricewaterhouseCooper.s Accountants N.V. identificatiedoeleindei! INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2016 Rekening van baten en

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

Van Spaendonck JAARREKENING 2014 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

Van Spaendonck JAARREKENING 2014 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2014 Rekening van baten en lasten over 2014 Algemene toelichting Toelichting op de balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Joeri Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Sterker Samen Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

STICHTING Gamrupa Europe te Vorden. Inhoud jaarverslag Pagina. Jaarrekening 2015

STICHTING Gamrupa Europe te Vorden. Inhoud jaarverslag Pagina. Jaarrekening 2015 Inhoud jaarverslag 2015 Jaarrekening 2015 Pagina 1. Balans per 31-12-2015 1 2. Exploitatierekening 2015 2 3. Waarderingsgrondslagen en grondslagen resultaatbepaling 3 4. Toelichting op de balans 5 5. Toelichting

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2008 administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73766

Nadere informatie

31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA. Financiële vaste activa Overige effecten [1] 2.366.922 2.384.993 2.366.922 2.384.993

31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA. Financiële vaste activa Overige effecten [1] 2.366.922 2.384.993 2.366.922 2.384.993 3.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Financiële vaste activa Overige effecten [1] 2.366.922 2.384.993 2.366.922 2.384.993 Vlottende

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda Financieel jaarverslag 2015 Stichting Steunfonds Safegroup Breda Inhoud Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

Jaarrapport. Uitgebracht aan. Stichting FabLab.nl te Rotterdam

Jaarrapport. Uitgebracht aan. Stichting FabLab.nl te Rotterdam Uitgebracht aan Stichting FabLab.nl te Rotterdam inzake de Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdrachtbevestiging 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2016 5 2.2 Staat

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2014 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2014...5

Nadere informatie

Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven

Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (Raltex) Jaarverslag 2014,2 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe

Nadere informatie

Wissenraet. Van Spaendonck JAARREKENING 2011 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE

Wissenraet. Van Spaendonck JAARREKENING 2011 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE STICTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE KI INOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2011 4 Rekening van baten en lasten over 2011 5 Toelichting op de Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2012 1 JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening 2012

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STICHTING SOCIAAL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) LEIDSCHENDAM

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STICHTING SOCIAAL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) LEIDSCHENDAM FINANCIEEL VERSLAG 2015 STICHTING SOCIAAL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) LEIDSCHENDAM STICHTING SOCI/\AL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) INHOUDSOPGAVE Financieel Jaarverslag 1. Bestuursverslag 2. Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche

stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V, Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2014 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2013 Van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestig in gsplaats Adres: Bussum Nieuwe's-Gravelandseweg 1 6 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan 20 - B 5175 BD LOON OP ZAND. Publicatiebalans 2015

Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan 20 - B 5175 BD LOON OP ZAND. Publicatiebalans 2015 Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan 20 - B 5175 BD LOON OP ZAND Publicatiebalans 2015 Bestuur: Mevrouw F.M. Broos-Schelleman De heer C.C.J.M. de Bonth Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage

Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage V1 Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 augustus 2016 3 1.2

Nadere informatie

Stichting Zorghotel Bernardus T.a.v. het bestuur Landpoortstraat 32 4797 AN WILLEMSTAD. Publicatiebalans 2014/2015

Stichting Zorghotel Bernardus T.a.v. het bestuur Landpoortstraat 32 4797 AN WILLEMSTAD. Publicatiebalans 2014/2015 Stichting Zorghotel Bernardus T.a.v. het bestuur Landpoortstraat 32 4797 AN WILLEMSTAD Publicatiebalans 2014/2015 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 17 mei 2016. Stichting Zorghotel Bernardus T.a.v.

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH

Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring van de accountant 3 Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag over het boekjaar 2014. Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda

Jaarverslag over het boekjaar 2014. Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda Jaarverslag over het boekjaar 2014 van Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda DE/R14GDFB/1 Inhoud Pagina Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Verkaart Development Team De Lierseweg 7-9 2291 PD Wateringen

Jaarrekening 2014. Stichting Verkaart Development Team De Lierseweg 7-9 2291 PD Wateringen Jaarrekening 2014 Stichting Verkaart Development Team De Lierseweg 7-9 2291 PD Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 4 1.2 Algemeen 5 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Van Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT)

Van Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT) Jaarverslag 2015 Van Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT) Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag 2 2. Kerncijfers 2015-2010

Nadere informatie

Wissenraet Van Spaendonck

Wissenraet Van Spaendonck STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2014 4 Rekening van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

iulltt MODE INTERIEUR TAPIJT & TEXTIEL INDUSTRIE

iulltt MODE INTERIEUR TAPIJT & TEXTIEL INDUSTRIE iulltt MODE INTERIEUR TAPIJT & TEXTIEL INDUSTRIE Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardènwetgeving/ Afdeling CAV t.a.v. nnr. M.H.M, van der Goes Postbus

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 14.369 8.975 Liquide middelen 322.956 342.758

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo Jaarrekening 2013-2014 Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Algemene gegevens 3 1.2 Sponsorcontracten 3 1.3 Sponsorbijeenkomsten 3 1.4 Samenstelling bestuur en directie

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam Financieel verslag 2014 Louisa van der Velden Stichting Rotterdam Inhoud Jaarverslag 2 Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel. in Textielgoederen en. Aanverwante Artikelen. Verslag over het boekjaar

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel. in Textielgoederen en. Aanverwante Artikelen. Verslag over het boekjaar Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artil

Nadere informatie

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren te Laren Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Pagina I Gegevens rechtspersoon 2 II Jaarrekening 5 III Overige gegevens 11 5 Pagina 1 I GEGEVENS RECHTSPERSOON 1. Algemeen 1.1. Gegevens: Statutaire naam: Stichting

Nadere informatie

1 < < w T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW

1 < < w T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW 1 < < w T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Dagrechtwaarden Financiële positie Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) (in duizenden euro s) 31 december 2016 31 december 2015 Activa Financiële vaste activa Converteerbare preferente en extra te verkrijgen

Nadere informatie

Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda

Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda Jaarverslag over het boekjaar 2013 van Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda HS/R13GDFB/1 Inhoud Pagina Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten 2013 5 Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 3 2 Staat van baten en lasten over 2011 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Wissenraet jj^ Van Spaendonck

Wissenraet jj^ Van Spaendonck jj^ STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2015 4 Rekening van baten en lasten over 2015 6 Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Amphia. Breda

Stichting Vrienden van Amphia. Breda Breda JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE Blz. Balans per 31 december 2016 1 Exploitatierekening 2016 2 Kasstroomoverzicht 2016 3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarrekening van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2015 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten over 2012 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2013

STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2013 STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2013 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA Vlottende

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Milieu-Educatief Centrum Maarssen t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan GR Maarssen UITGEBRACHT AAN:

JAARREKENING Stichting Milieu-Educatief Centrum Maarssen t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan GR Maarssen UITGEBRACHT AAN: JAARREKENING 2015 UITGEBRACHT AAN: Stichting Milieu-Educatief Centrum t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan 1 3601 GR KVK NUMMER: 41184853 DATUM: 14 maart 2016 Freen & Co bv Oosterpark 77-78 1092

Nadere informatie

De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus EG LEIDEN. Jaarrekening 2013

De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus EG LEIDEN. Jaarrekening 2013 De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus 11266 2301 EG LEIDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 3 1.2 Financiële positie 4 2. Jaarrekening

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie