STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE"

Transcriptie

1 I STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE (Soclaal Fonds MITT) Jaarrekening 2013 Vestigingsadres: Utrechtseweg AA ZEIST nhf KPMG Audit Document waarop ons rapport d.d. 2 0 m\20w (mede) bauekking heeft. Para.^.y'oqricientificatiedoeleinden: ;<P^>G^A'cWountar^ts N,V.

2 INHOUDSOPGAVE Blz. BESTUURSVERSLAG 2013 INLEIDING ORGANEN VAN HET FONDS, VERTEGENWOORDIGINGEN EN ONDERSTEUNING BELANGRIJKE GEGEVENS VERRICHTINGEN VAN HET BESTUUR J/\ARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 REKENING VAN BATEN EN LATEN OVER 2013 WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN GRONDSLAGEN VOOR DE RESULT/V\TBEPALING TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2013 CONTROLEVERKLARING OVERIGE GEGEVENS KPMG Audit )i;(;:iiiisrn vvaarop üns rapport n.ii. Slichting Sociaal Fonds MITT Jaarrekening 2013 Tit'oei cöfrfjkkmg oeelt. 'iraat vuui it;v'inii<caï:ec!oöiein(ien:,<rmg AivcQiinuints M.V, 1

3 BESTUURSVERSLAG 2013 INLEIDING Overeenkomstig de statuten van de Stichting Sociaal Fonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (Sociaal Fonds MITT) wordt hierbij verslag uitgebracht over het jaar De in het verslag genoemde bedragen lulden in duizenden euro's, tenzij anders is aangegeven. Doel van het Sociaal Fonds MITT (per ) is: A. Het Innen, beheren, en distribueren van gelden ter financiering van de gemaakte kosten: a. van het Sociaal Fonds; b. van de Vakraad voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (Vakraad MITT), zoals genoemd In artikel 55 van de CAO voor de Mode-, Interieur-, Tapijten Textielindustrie; c. de Stichting Opleidingsfonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SO MITT), zoals genoemd In artikel 56 van de CAO voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie d. voor de werkzaamheden / activiteiten van de werkgevers- en werknemersorganisaties In verband met: 1. het bewerkstelligen van een juiste naleving van de CAO; 2 het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit deze CAO; 3. het bestuuriijke en financiële beheer van organen onder lld 1 A, sub a t/m c; 4. het geven van informatie, vooriichting en advies over arbeidsvoonwaarden en opleidingsmogelijkheden In de bedrijfstak, wettelijke regellngen en CAOregellngen inzake arbeidsomstandigheden en arbobeleid, een juiste uitvoering van de medezeggenschap (OR / PVT / PV), reorganisaties en sociale plannen; 5. het verrichten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen van de door CAO-partijen gemaakte afspraken; 6. scholings-, vormings- en ontwikkelingswerk t.b.v. werkgevers en werknemers teneinde een goede werking van de arbeidsmarkt in de bedrijfstak te beweri<stelligen en de employability van de werknemers In de bedrijfstak te verbeteren; 7. het bewerkstelligen van een vergroting van de participatie op de arbeidsmarkt en een beter functioneren van de arbeidsmarkt In het algemeen; 8. publicitaire activiteiten over de bedrijfstak in relatie tot arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden om een positief imago van de sector te handhaven of te verbeteren; 9. het bewerkstelligen van een goede kinderopvang In de bedrijfstak; 10. de belangenbehartiging van In beginsel elke werkgever en werknemer In de mode-, Interieur- tapijt- en textielindustrie, voorzover betrekking hebbende op de arbeidsverhoudingen, niet zijnde CAO-overieg. B. Het aanvragen van of bemiddeling verienen ter verkrijging van subsidies of andere financiële middelen in het belang van de mode-, Interieur-, tapijt- en textielindustrie. 2. Voor zoveel nodig worden de voorwaarden ter verkrljging^.van..bljd,ragen vastgelegd In een desbetreffend blj deze statuten behorend reglementt.waacvanj de bepalingen door het bestuur blj zljn besluitvorming in acht zullen worden"gehóniëfff 3. Onderdeel van het Sociaal Fonds zljn de geoormerkte gj^ ci,e ^t -/RifL^f Ti'ïl.o ort n i "Werkgelegenheidsfonds Tapijt en Textiel", waan/an de gelden'bestém'd''wwdvri'''^ '^' ' voor promotie- en werkgelegenheidsprojecten In de tapijt- en textlélli^dustrie-jnirelatie tot arbeidsvoonwaarden en arbeidsomstandigheden om een positief Iriiagd van de sector te handhaven of te verbeteren. ;netiei oeiresmna ni:;;!!. -^^ATygof icientificatinuobleinocn: Stiditing Sociaal Fonds MITT ^-{''?^«"countnius,31, V,.Jaarrekening 2013 '

4 Het Sociaal Fonds MITT Is statutair gevestigd te Zeist. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Sociaal Fonds MITT vla de CAO voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (CAO MITT) algemeen verbindend verklaard tot en met 30 junl Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 11 december 2012, nr onder UAW-nr ORGANEN VAN HET FONDS, VERTEGENWOORDIGINGEN EN ONDERSTEUNING Sannenstelling van het bestuur op 31 december 2013 Leden werkqevers. G.A.J. Lamers, voorzitter (1) R. Bosch (1) M. Mulder (1) Vacature (1) Leden werknemers J. Plat, vice-voorzitter / secretaris (2) Mw. N. Engmann-van Eijbergen (3) Mw. E. M. Werger (4) Plaatsvervangende leden werkgevers H.J.A. Bekke (1) R.M. van der Gaast (1) Plaatsvervangende leden werknemers De voorzitters van werkgevers- respectievelijk van werknemerszijde rouleren per kalenderjaar. In het verslagjaar was de heer G.A.J. Lamers fungerend voorzitter. De heer J. Plat trad op als vicevoorzitter / secretaris. (1) namens MODINT, de Ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel (2) namens de FNV Bondgenoten (3) namens de CNV Vakmensen (4) namens De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening Bestuurswisselingen In het verslagjaar 2013 Is mevrouw J.H.M Rensen ais bestuurslid namens De Unie teruggetreden. In haar plaats Is mevrouw E.M. Werger toegetreden tot het bestuur als bestuurslid. De vacature voor een bestuurslid namens MODINT Is nog niet ingevuld. Commissies: Commissie Incasso MITT (tevens voor BPF MITT): Werkgeversvertegenwoordiging Mw. mr. N.L. Hofman Werknemersvertegenwoordiging Mw. N. Engmann-van Eijbergen Vermogensbeheer Het vermogensbeheer Is ondergebracht bij Bureau SF MITT / MODINT. Bestuursondersteuning: Bureau Sociaal Fonds Mw. Mr. N. L. Hofman, directeur Mw. Mr. M. Veenstra Mw. C. Eijsink Slichting Sociaal Fonds MITT.Jaarrekening 2013 i(pmg Auciic 0;:c!j(i!f;f!t w;iarop ons rappon 'i.d. fn-v vfvjr :woi;i :^' ::;t^ il ioriie;ndsh:

5 Administrateur (premieheffing) AZL NV te Heerien BELANGRIJKE GEGEVENS Aantallen Aangesloten werkgevers mode-interieur In verslagjaar Aangesloten werkgevers textiel-tapijt in verslagjaar Aantal werknemers mode-interieur (voor zover opgegeven) ca ca Aantal werknemers textlel-tapijt (voor zover opgegeven) ca ca Financiële gegevens (bedragen x 1.000,-) Premies mode-interieur Premies textlel-tapijt Premieplichtige loonsom AZL mode-interieur Premieplichtige loonsom AZL textlel-tapijt Resultaat boekjaar 356 (839) SF MITT-gegevens Werkgeverspremie mode-interieur 0,50% 0,10% Werkgeverspremie textlel-tapijt 0,20% 0,10% Max. premiegrondslag VERRICHTINGEN VAN HET BESTUUR Algemeen Het bestuur van SF MITT vergaderde in het verslagjaar tweemaal, te weten op 20 juni en 10 december Vermogensbeheer SF MITT - Treasury Statuut Vanaf april 2010 worden via MODINT de financiële middelen beheerd middels spaarrekeningen en deposito's. Het (belegglngs)beleid ten aanzien van het beheer van vermogen en liquide middelen is vastgelegd In een Treasury Statuut. Op basis hiervan worden jaariijks In de junivergadering van SF MITT de beleggingen geagendeerd. Premie: geen AW, dan alleen premieheffing bij georganiseerde werkgevers Georganiseerde werkgevers betalen premie voor het Sociaal Fonds MITT op grond van de CAO MITT. Ongeorganiseerde werkgevers zljn verplicht premie te betalen op grond van de algemeen verbindend verklaring (AW) van deze CAO. In een AW-loze periode mag het fonds geen premie In rekening brengen bij ongeorganiseerde werkgevers. Daarom werd voorgeschreven dat de Incasso-administratie van het fonds gescheiden moet zljn in georganiseerde en ongeorganiseerde werkgevers. Het Sociaal Fonds MITT heeft de administratie zodanig ingericht dat, als zich eén'aw-loze periode voordoet, deze scheiding direct kan worden doorgevoerd. Blj ongë.o'rgaolseerde werkgevers zal geen premie in rekening worden gebracht. KPMG Audit ')nf;!i;nciu v/aarof) oii;; raopon d.d, Begroting,,, Ingevolge Richtlijn 640, lid 204, inzake de verslaglegging van^ ófgahi'saties zonder winststreven, dient het Sociaal Fonds MITT de begrotingscijfers in de staat van baten en Slichling Sociaal Fonds MITT ' f,.:.i v«(jr '\r-";;'-.- --;r!o.:..,..i;; 5fi.laarrekening 2013.'^iCs.A'::))! ini - M

6 Iasten op te nemen. Van deze verplichting wordt een fonds ontslagen indien de begroting slechts in beperkte mate als sturingsmiddel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor dit fonds het geval. Financiële verantwoording In de juni-vergadering worden het jaarverslag en de jaarrekening over 2012, voorzien van controleverklaring, goedgekeurd en vastgesteld. In de december vergadering wordt de venwachte realisatie 2013 en de begroting voor 2014 vastgesteld. Hiertoe worden mede overgelegd in juni de verantwoordingen (In de vorm van het jaarverslag voorzien van controleverklaring van de accountant) van de Vakraad MITT, alsmede SO MITT, alsmede van de activiteiten van werkgevers- en werknemersorganisaties, respectievelijk In december de begrotingen terzake. Hiervoor wordt verwezen naar het In de toelichting op de rekening van baten en lasten opgenomen overzicht bestedingsdoelen / activiteiten SF MITT. Premie 2014 In het protocol blj de CAO MITT is het volgende vastgelegd: "De heffing wordt per 1 januari 2013 gecontinueerd op 0,2% van de relevante loonsom voor zowel textiel-tapijt, als mode-interieur. Op de premie wordt in 2013 een korting toegepast, zodanig dat de premie In dat jaar 0,1% bedraagt. Over een eventuele korting voor 2014 wordt eind 2013 besloten op basis van de begroting 2014 en de financiële positie van het fonds." In de december-vergadering besluit het bestuur tot continuering van de korting tot 0,1% premie voor Addendum op de secretariaatsovereenkomst Op verzoek van accountant KPMG is de verantwoordelijkheid met betrekking tot de aan MODINT uitbestede processen en systemen als aanvulling op de secretariaatsovereenkomst vastgelegd. In de lopende secretariaatsovereenkomst Is hierover niets vastgelegd. Risicomanagement Bij Inschatting van het risicomanagement onderkent het bestuur het volgende risico: Concentraties kunnen ertoe lelden dat het fonds bij grote veranderingen in bijvoorbeeld de waardering (marktrisico) of de financiële positie van een tegenpartij (kredietrisico) grote (veelal financiële) gevolgen hiervan ondervindt. De belangrijkste vorm van concentratierisico In de bezittingen van het fonds is de concentratie van de liquide middelen bij 1 bank. Het fonds onderkent dit risico maar acht de kans datdit risico een mogelijke negatieve Impact heeft op het fonds beperkt. Gebeurtenissen na balansdatum Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen voor de Stichting. Slotwoord Het bestuur dankt iedereen die zich op een of andere wijze voor het Sociaal Fonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie heeft Ingespannen. Zeist, 26 juni 2014 G.A.J. Lamers Werkgeversvoorzitter Kr^/iG Audit!)o;:i!!;ieiu waaiop OIIH rapnort d.d. J. Plat WerknemersvoorzitteffiJri! VÜi'l Stichting Sociaal Fonds MITT.Jaarrekening 2013 TrïïTïïTTtTtrTTXlt 6. ISülliKIK im.v.

7 JAARREKENING 2013 KPMG Audit.\:c!.;;r.sni '.vaaroo oius rapport d.d. Stichting Sociaal Fonds MITT Jaarrekening 2013 VH^i v.rci^(.!ijii::;ii;:;!pf:.:;o.;!sip(:en: ^ " "V.(\iAj.:')nn),i(!;s M.V.

8 stichting Sociaal Fonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na bestemming saldo) (bedragen In ) ACTIVA Kortlopende vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen PASSIVA Beschikbaar vermogen Algemene reserve Confectie Algemene reserve Textiel Kortlopende schulden Overige schulden Ki-MG A Ul ii c Ummmn waarop ons rapoort d.d. '. '> ii/mi fbr] Slichting Sociaal Fonds MITT Jaarrekening 2013 '':;i^ij-''qor ^\:!Uiï"-:!tie:;o:!!.-::nP;;!i:

9 REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 (bedragen In ) BATEN Bijdragen Rentebaten Totaal baten LASTEN Subsidies Organisatiekosten Andere lasten (21.355) Totaal lasten Saldo boekjaar ( ) Verdeling saldo boekjaar Algemene reserve Confectie ( ) Algemene reserve Textiel ( ) ( ) PMG Audit )c;;;na!![ v/aaroo ona raooort d.d. Stichting Sociaal Fonds iviitt.jaarrekening 2013

10 WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING. Algemene toelichting Doel Het doel van de Stichting bestaat overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie, de statuten en het reglement uit het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie. Grondslagen van waardering, resultaatbepaling en resultaatbestemming Algemene grondslagen De jaarrekening Is opgesteld In overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'. Continuïteit Deze jaarrekening Is opgesteld uitgaande van de eontinuïteitsveronderstelling. Gebruik van sctiattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderiiggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en In toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn, voorzover niet anders vermeid, ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. l/vaarder/ngsgrancfs/age/7 Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde in dit geval de nominale waarde. Vorderingen en sciiulden Deze posten omvatten: handels- en overige vorderingen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Vorderingen en schulden worden blj de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Verstrekte leningen en overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, zo nodig verminderd met bijzondere waardeverniinderingveriiezen. Ki-MG Audit '«cuitirnt waarop on.s rapport d.d Stichting Sociaal Fonds MITT ' '. VAT '^^ilfii'tificiui.i.j.ojioipii.'jn:.laarrekening 2013, n>~*t^vvx:r;i int -incr..'-l. V.

11 Grondslagen van resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Algemeen geldt dat blj het opmaken van de jaarrekening nog niet alle gegevens definitief zijn vastgesteld. Met name geldt dit voor de venwerking van deelnemersgegevens. De effecten hiervan worden dan in het volgende jaar verantwoord. Resultaatbestemming Het resultaat boekjaar wordt gedoteerd aan / geput uit de algemene reserve Confectie en Textiel. i '^/lg Audit cc;;iiieiu 7/aaroo ons rapport d.o. Stichting Sociaai Fonds.laarrekening 2013 MITT HI, ;:HM.,H)ö'K!t::;;itii:f:a::a,!Oi;leif'o,;ii; '?v:-s.,\;r)ou:!;.h;;-; fl V.

12 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (bedragen in ) ACTIVA KORTLOPENDE VORDERINGEN Overige vorderingen Hieronder zijn opgenomen Inzake: Te vorderen bijdragen Vastgestelde nog te vorderen bijdragen Voorziening tegen veriies op premievorderingen In volgend boekjaar Is nader vastgesteld (52.890) (30.942) (14.071) Rekening courant derden SO MITT Overige Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. Bij de waardering van vorderingen wordt rekening gehouden met het risico van oninbaarheid door hiervoor een voorziening in aftrek te brengen op het saldo van de uitstaande vorderingen. Voor gelijksoortige posten met gelijksoortige risico's wordt gezamenlijk een schatting gemaakt van veriiezen en risico's op balansdatum. Deze systematiek om de voorziening vast te stellen wordt gerekend tot de statische methode. Liquide middelen ABN AMRO Bank NV, rekening courant ABN AMRO Bank NV, bestuurspaarrekening ABN AMRO Bank NV, vermogens spaarrekening ING Bank NV, rekening courant Robeco, roparco Onder de liquide middelen worden opgenomen die tegoeden op bankrekeningen, die direct opeisbaar zljn. 'PMG Audit!<rc:.:nent waafoo ons rapport d.d. Stichting Sociaal Fonds MITT Jaairekening 2013 ooei mmuim ^ t^' ' V '

13 PASSIVA BESCHIKBAAR VERMOGEN Algemene reserve Confectie Stand per 1 januari Bijdragen Rentebaten Subsidies ( ) ( ) Organisatiekosten (45.419) (46.039) Andere Iasten (14.926) Mutatie: deel van het saldo boekjaar ( ) Stand per 31 December Algemene reserve Textiel Stand per 1 januari Bijdragen Rentebaten Subsidies ( ) ( ) Organisatiekosten (45.419) (46.038) Andere Iasten (14.925) Mutatie: deel van het saldo boekjaar ( ) Stand per 31 December KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden Hieronder zijn opgenomen inzake: Rekening courant derden Vakraad MITT Te verrekenen bijdragen Vastgestelde nog te verrekenen bijdragen Subsidies Overige subsidies Kosten Overige : Totaai van de overige schulden Alle schulden hebben een looptijd korter dan één jaar i<p^^g Audit Ooooinant vjua.-up.-^'-i,..,.,...,1! d.d, Stichting Sociaal Fonds MITT Jaarrekening 2013 iiaoei PeüBXkiiH: need :;i;:pi>vu^)r identiiio u'):3:e!e!nden:

14 Niet in de balans opgenomen verplichtingen. Per jaareinde zljn er geen verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen. KPl^/lG Audit j ;;;!:!nönt v/aarop ons rapport d.d Stichting Sociaal Fonds MITT Jaarrekening 2013 : ;rvr^vvï>ï) ^eniai::r;;ipoee!f«.. "^XGHó.;V:lllli.U:rs Aj.V.

15 TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2013 (bedragen in ) BATEN Bijdragen Vastgestelde en nog vast te stellen bijdragen Nadere vaststeiling over voorgaande jaren LASTEN Subsidies Bijdragen aan werkgevers- en werknemersorganisaties Paritaire organisaties: Vakraad MITT (685) Een confrontatie tussen toegekende en bestede subsidies, begroting alsmede de bestedingsdoelen Is hierna opgenomen. Bestedingsdoelen/Activiteiten Sociaal Fonds Lasten verslagjaar MITT 2013 Omschrijving Bedrag Lasten Begroting Lasten Verslagjaar Verslagjaar Verslagjaar artikel 3, lid IA statuten Sociaal Fonds (in ) (in ) art. 3, lid IA, onder a: kosten van het Sociaal Fonds art. 3, lid IA, onder b: kosten van de Vakraad voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (jaarverslag alsmede controleverklanng bijgevoegd) Sociaal Fonds kosten Vakraad MITT 652, art. 3, lid 1A, onder d: kosten voor de werkzaamheden/activiteiten van de werkgeversen werknemersorganisaties in verband met de in de onderdelen 1 t/m 10 van dit onderdeel d genoemde onderwerpen; nadere specificatieonderstaand, (Verantwoordingen, voorzien van controleverklaringen bijgevoegd; specificatie onderstaand) Werknemersbijdragen FNV Werknemersbijdragen CNV Werknemersbijdragen De Unie jr"! 35,929 Werkgeversbijdrage MODINT f-'u KPMG Al dit '"'359'.2' i d.d. ''ri8'.'ö66 Totaal uitgaven overeenkomstig statutaire bestedingsdoelen tiu i'l.287,298 Stichting Sociaal Fonds MITT Jaarrekening 2013.:.^,,j^^oei ^'15 -[;ai;oai'!!o VS n.'-/.

16 Art. 3 lid 1 A, onder d: voor de werkzaamheden/activiteiten van de werkgevers- en aetiviteit FNV (in ) Unie (in ) CNV (in ) MODINT (in ) 1 het bewerksteuigen van een juiste naleving van de CAO; 2 het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit deze CAO; 3 het bestuurlijke en financiële beheer van organen onder lid 1 A, sub a tot en met c; het geven van informatie, voorlichting en advies over arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden in de bedrijfstak, wettelijke regelingen en CAO-regelingen inzake arbeidsomstandigheden en arbobeleid, een juiste uitvoering van de medezeggensctiap in de ondernemingsraad(or), Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en Personeelsvergadering (PV), reorganisaties en sociale plannen; 5 het verrichlten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen van de door CAO-partijen gemaakte afspraken; 6 scholings-, vormings- en ontwikkelingswerk ten behoeve van werkgevers en werknemers teneinde een goede werking van de arbeidsmarkt in de bedrijfstak te bewerkstelligen en de employability van de werknemers in de bedrijfstak te verbeteren; 7 het bewerkstelligen van een vergroting van de participatie op de arbeidsmarkt en een beter functioneren van de arbeidsmarkt in het algemeen; 8 publicitaire activiteiten over de bedrijfstak in relatie tot arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden om een positief imago van de sector te handhaven of te verbeteren; 9 het bewerkstelligen van een goede kinderopvang in de bedrijfstak; (7 t/m 10) , de belangenbehartiging ' van in beginsel elke werkgever en werknemer in de mode-, interieur- tapijt- en textielindustrie voorzover betrekking hebbende op de arbeidsverhoudingen, niet zijnde CAOoverleg TOTAAL ':996!! " KPMG Audit.'soiaünn! v/aaioo ons rapooa d. 2 O :m Stichting Sociaal Fonds Jaarrekening 2013 MITT,raoei oe^n

17 Organisatiekosten Uitvoeringskosten t.b.v. premieheffing Secretariaatskosten Advies- en controlekosten Incassokosten Overige kosten (188) Onder de overige kosten is een bedrag van aan vacatiegeiden verantwoord (2012: 5.775). Andere lasten Resultaat voorziening tegen veriies op premievorderingen (21.355) Zeist, 26 juni 2014 < P^AG Audit Oücaaient v/aaioo ons raooort d.d. Stichting Sociaal Fonds MITT.Iaarrekening 2013 Tfwi7k.K]:^i;iao.;tii:i:oeieinneii ^ VAA.:);oi!i

STICHTING VAKRAAD VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING

STICHTING VAKRAAD VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING STICHTING VAKRAAD VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING 2014 Vestigingsadres: Utrechtseweg 95 3702 AA ZEIST KPMG Audit ^^ocument waarop ons rappor d., ^ 7 mi m5 ^"^PgMekking

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2006 Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen Jaarverslag 2006 Inhoud Statutaire gegevens 4 Algemeen 5 Doel 5 CAO 6 SOOB-bijdrage

Nadere informatie

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 STICHTING BEDRIJFSRAAD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste 1A 3992 DB Houten Postbus 491 3990 GG Houten telefoon 030-6354010 www.bedrijfsraad.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder!

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder! Reiswerk Opleidingen Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2011 Reiswerk helpt de reisprofessional verder! administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10,

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2013 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, die op 25 april 2001 is opgericht. De organisatiestructuur bestaat uit een Bestuur en een managementteam.

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE SAMENWERKENDE BRANCHES IN DE DETAILHANDEL INZAKE SOCIAAL FONDS

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE SAMENWERKENDE BRANCHES IN DE DETAILHANDEL INZAKE SOCIAAL FONDS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE SAMENWERKENDE BRANCHES IN DE DETAILHANDEL INZAKE SOCIAAL FONDS Januari 2007 Tussen - de Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel (BODEPA), gevestigd te Den Haag;

Nadere informatie

CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING

CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming 1 april 2004 tot en met 31 maart 2009 CAO-SFKV 2004 2009 1 Adressen VKV. Vereniging van Centra

Nadere informatie

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2012 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, opgericht door de Stichting Pensioenfonds Productschappen (PFP) en de Stichting Pensioenfonds SER

Nadere informatie

STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2011 39" BOEKJAAR

STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2011 39 BOEKJAAR STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2011 39" BOEKJAAR ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418 418 FAX (020) 6 442 911 INTERNE'I' WWW.GRAFIMED1AF0NDSEN.NL INHOUD

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JULI 2008 TOT EN MET 31 DECEMBER 2012

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JULI 2008 TOT EN MET 31 DECEMBER 2012 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JULI 2008 TOT EN MET 31 DECEMBER 2012 BTER 2008-2012 integraal - 1 - TOELICHTING Minimum CAO De CAO Bedrijfstakeigen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE BOUWNIJVERHEID

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE BOUWNIJVERHEID COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 JANUARI 2011 TOT EN MET 31 DECEMBER 2015 Wijziging per 22 september 2011 Wijziging per 16 maart 2012 Wijziging per 4

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie